West« Varen, dat is leven! DAGBLAD VOOR IRDORF Vergeefsche doorbraakpogingen van opdringende Sovjet-troepen. De gebeurtenissen aan het Oostelijk front. GIRODIENST IGEND m OP DEN GIRODIENST GIRODIENST 1ANBKAST J>uitsche lessen v. ge- den en opl. praktijk- *n. Vr. prosp en gratis >s aan: Inst. „GERMA- BUSSUM. ISSEN I— TYPEN Financieele kolder. Critiek op de radiorede van Churchill. Men verwacht een sterkeren band met de Z.-0. Europeesche staten. Nieuws in 't kort. Bristol gebombardeerd. Invoering zomertijd. STAD EN OMGEVING. Tien Noordhollandsche taielteniiissterren ie Hoorn in actie. Verduister v. 19.156.15 u. II Fv achtergelaten en al het gedaan om het In stand Van hen, die bij het uit- ïiddelen en inventaris medenemen, zal het Bu- een groot deel van de- eren om ze elders in het te maken. Dit zal niet it vaststaat, dat het be- etroffene voorloopig niet an worden geëxploiteerd, illen voor de gevorderde e rechten krijgen, als zij, gen hebben moeten ach ter en de extra onkosten gemaakt, om alles wat behoort, in veiligheid te spoedig mogelijk een den betaald door den reauhouder. Zij, die voor herkomen hebben gevon- ïldelijke regeling met hun toeten overeenkomen en llen zij van het Bureau vergoeding krijgen voor pigen bedrijfsgebouwen, onroerende landbouwgoe- en bedrijfsgebouwen, dié onderwaterzetting of an- laatregelen ernstige scha- rk tn waarde teruggaan, genaren t.z.t. gelijkwaar- en in ongeveer denzelf- n terug ontvangen. Op por landbouwgrond en be- reeds bestaande bezet- !ng zal bovendien aan den an een jaarlijksch maxi- vergoeding worden toege- ;eheel of gedeeltelijk ge- fsinkomsten. De directe ie boer heeft door het an wintergewassen, mest psten, zullen worden ge- oed. rkosten en schade aan al- niet tot het bedrijf be- ■ubels enz., bemoeit het ling zich niet. De rege- berusten bij het Bureau ïvolking. Tj. N. Adema, Alkmaar, itenland; politiek redac- Marinus, A'dam (HAMA); jac. Broersen te Hoorn, jinenland; kunst, letteren en H. P. van den Aard- r; sport J. Werkman te nieuws: D. A. Klomp te de adv.-rubriek W. Ra- aan de Zaan; voor de T. Bus, Alkmaar. 3en beperken ;er over MAAND DE gevraagd. Telel of met merk en prijs SETERSE, 1ste v. d. Itr. 68, Den Haag. 770886. lam. Tel. 86974 Donderdag 6 en gelijks van 104 bracht. Desge- Ider B. DOUMA. H3Vi en 5 mnfl. a t 0.35 P. wk. (pil v. beginners, ïoll Schr. opl. door Hleeraar M. O. (met correctie) dan 4500 leerlingen) huwelijk maakt tven rijker en geluk- BUREAU „DISCRE- helpt ook U'. Fr. v. Istraat 62, A'dam-Z. direct kosteloos in- Igen! .eiden elijke leergangen pde In. skennis. 1 leeraren M.O. udie Uwer keuze Ieiden. [tsch - Engelsch) Conversatie Duitsch fech nds-diploma eren 1 3a. TEL. 2497. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkpiaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DTNSPAG 28 MAART 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 74, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor A kmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. HE wis en waarachtig bij de N.V. De Arbeiderspers verschijnende edi ties van „Het Volk" brachten op Vrij dag j.l. enkele mededeelingen, wélke van groot belang zijn voor groote groepen overheidsdienaren. In dit artikel worden eenige mee ningen verkondigd, die zeer bevreem dend zijn. De schrijver van dit hoogst merk waardige artikel betoogt inleidend namelijk: „Een van de belangrijkste taken, waarvoor de financieele leiders van den staat zich in oorlogstijd ge plaatst zien, is het verhinderen van inflatie We hebben steeds in de' meening verkeerd, dat inflatie bij een doelbe wust geleide economie, zooals die in de economische opvattingen van het nationaal-socialisme opgesloten ligt, onmogelijk is of althans moet zijn. Een inflatie, hetgeen een „econpmisch- politiek moment" is, heeft enkel be- teekenis en verdient het ongtmstig begrip van zijn naam (opblazing) al leen in een vrije econopiie, met onbë- perkt verkeer van binnen- en buiten- landsche markt, als prijzen en loon en niet uit eenigerlei sociaal-politieke overwegingen, doch uitsluitend langs den haast legendarischen weg van het vrije, ongebreidelde spel der bij het productieproces betrokken krachten tot stand komen. Aan het begrip inflatie zit bovendien een of andere (metal lieke) muntvoet verbonden. Bovendien profiteeren van inflatie naast staat en beurs hoofdzakelijk bui tenlandsche schuimers en binnenland- sche kapitalisten, die 'wer mogelijk heden tot kapitaalbelegging in goede ren beschikken. AM van de grauwe theorie tot de lucide werkelijkheid terug te kee- ren, meenen we te kunnen vaststellen, dat hier te lande geen vrije, doch -een geleide economie» bestaat. De binnen- landsche markt wordt naast het distri butiestelsel door zooveel beperkende bepalingen en door een dermate wijd vertakt ambtenarenapparaat beheerscht, dat men over de eerste haast mataglap wordt, terwijl men over de anderen dreigt te struikelen. Wat meer dis cipline der bevolking zou zoo'n weid- sche stoeterij van ambtenaren heel wat productiever elders te werk kun nen stellen. Een buitenlandsche markt speelt geen rol meer. W-aar is immers het tierige buitenlandsche verkeer, dat n.b. ook nog dpor diverse Zentral steil en en Instituten geschaduwd wordt? Prijzen worden Deheerscht. Het ligt weer aan de bevolking te voorkomen, dat dit maar papieren maatregelen zijn. Met het vrije spel der krachten is het zoo zoetjes aan uit, ook al geniet de zwar te handel nog een stevigen bloei En over den metallieken muntvoet willen we maar zwijgen, om niet onfatsoen lijk te worden. Doch zelfs de mogelijk heid voor binnenlandsche kapitalisten (om van buitenlandsche niet te rep pen, want dat' zijn toch immers „na- tionaalsocialisten") hun overtollige ka pitalen in goederen te beleggen, is versperd door éen menigte bureaucra tische prikkeldraadversperringen, die, zoo zij door het schier onuitputtelijke ambtenarenapparaat onder stroom ge houden worden, niet te passeeren zijn. Hoe wil dan nog het spookbeeld der inflatie meer dan een houten Sinter klaas zijn? Alle schoone tirades, die het blad voorts over „waardeloos ge baar", „gemeenste diefstal ten koste van het werkende volk" ten beste geeft', om een alleszins billijke en zelfs noodzakelijke loonsverhooging te dis- qualificeeren. hebben in werkelijkheid geen zin en maken op een nuchteren beoordeelaar geen indruk. LIET recept tot handhaving van de financieele orde schijnt toch ook weer niet zoo eenvoudig te zijn, zooals het blad voorstelt. Dat blijkt intusschen ook, wanneer men de desbetreffende uiteenzettingen van erkende -deskundi gen, zooals Rijksminister Funk en den Prijscommissaris Dr. Fischböck er eens op naleest. Hoe komt het, dat in de zelfde periode, waarin hiertelande Co- lijn het Nederlandsche volk en speciaal de loontrekkers door middel van haast periodieke loonsverlagingen al maar aanpaste, tot deflatie dwong, van zijn kant Duitschland wel degelijk volko men straffeloos, n.l. zonder inflatie te verwekken, loonen en salarissen ver hoogde en een millioenenleger van "werkloozen, die vóórdien nauwelijks de minimale levensbehoeften met ka rige ondersteuningsgelden konden be strijden. plotseling niet alleen aan het werk zette, doch tevens nog goed be taalde ook? Dat is het geheim van de geleide economie, die zich noch aan den boe man der inflatie stoort, noch zich door een bovenmatige verrijking van bin nen- of buitenlandsche kapitalisten in de luren laat leggen. Zij verijdelt door een kunstig samenstel van doeltreffen de maatregelen massale sociale ver schuivingen en economische ontspo ringen. Dat de inflatie de beruchte schroef- beweging van prijs- en loonsverhoo- gingen is, moge juist zijn, maar be rucht of niet. Een doelbewuste leiding der nationale economie door overtuig de menschen, die daarnaast van zins zijn, het beginsel der sociale rechtvaar digheid van toepassing te brengen, is in staat iedere beweging te controlee ren. Dat heeft Duitschland bewezen. Daardoor heeft het een streepje vóór op de staathuishoudens der geallieer den en daardoor zal het niet alleen financieel dezen oorlog kunnen door staan, doch zal het tevens de oorlogs naweeën het eerst te boven komen. Het onttrekt zich aan onze kennis of het misschien niet juist mede dank zij dit feit is, waardoor Duitschland op den duur den oorlog op de geallieerden zal winnen. o - JJE volksche revolutie, die Europa weliswaar in theorie beheerscht, doch die in feite nog niet algeheel tot I uitdrukking kon komen, is een socialis tische. Laten de nieuwe en oude hee- ten van het Hekelveld dat vooral niet vergeten! Het gaat hier om een toe- Passing van het zeer handvaste begin sel dei* sociale rechtvaardigheid. In flatie is een economische verschijning, j die onder het liberalistische systeem. J'aaraan het inhaerent was, zeer groo- I te beteekenis had. Dit systeem bestaat I ftiet meer. Gelukkig! Laten we hopen, zijn mentaliteit ook spoedig ver- «wijne! Tn dit verband is een toekenning van Kerstgratificatie door leidende Duiische troepen in zwaren afy/eerstrijd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 27 Maart (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Aan den benedenloop van den Ooekrainschen Boeg zijn herhaalde aanvallen en pogingen van de bols jewieken om de rivier over te ste ken mislukt. Tusschen Perwomaisk" en Balti weerden troepen van het leger en de Waffen-SS sterke vij andelijke aanvallen af. Aan den middenloop van den Dnjestr werd de vijandelijke druk versterkt. Es kaders slagvliegers hebben den op- dringenden bolsjewieken zware verliezen toegebracht. Vooral ten zuiden van Proskoerow Ievereö on- t ze divisies een zwaren afweerstrijd. In het gebied Tarnopol-Kowel heb ben de bolsjewieken vergeefsche aanvallen gedaan. Ten noordwesten van Kowep hebben onze tegenaan vallen tegenover taaien vijandelij ken weerstand terrein gewonnen. In het gebied der Pripetmoeras- sen zijn herhaalde aanvallen van den vijand tusschen Styr en Gory ineengestort. Tusschèn Dn,iepr en Tsjaussy zetten de bolsjéwieken met sterke strijdkrachten hun door braakpogingen voort. Zij zijn door onze dappere grenadiers, In succes volle samenwerking met het lucht- wapen, in harde gevechten terug geslagen. Daarbij heeft de eerste compagnie van. het regiment grenadiers Mot 51, onder bevel van den eersten luitenant Huncke, zich onderscheiden door bij zondere dapperheid. In de gevechten der beide laatste dagen verloor de vij and hier ruim 3500 dooden, 39 tank£ 42 kanonnen en talrijke andere wa penen. In het gebied ten zuidoosten van Ostrow hebben Letlandsche SS-vrij- willigersformaties tezamen met Duit sche troepen de bestorming van ver scheidene vijandelijke divisies afge weerd. Een plaatselijke penetratie werd afgegrendeld. Aan het front vaïf de Narwa braken onze grenadiers, schit terend gesteund door artillerie, tanks nevel werpers en slagvliegers, door sterk 'gefortificeerde stellingen van den vijand heen en hieven een penetratie- plek op. Radio-Ankara over de rede. In een commentaar op de rede van Churchill verklaart Radio-Ankara, dat in deze redè slechts zeer weinig werkelijk openhartige passages te vinden zijn. Ook heeft Churchill niets gezegd over de na- oorlogsche kwesties, over het lot van de kleine naties, alsmede over het Atlanti sche Charter. Radio-Ankara verklaart voorts, dat bijna alle geallieerden kritiek uitgeoefend hebben op de rede en dat hierover eigenlijk algemeen teleurge steld is. Alleen de Amerikanen hebben de passage over den strijd tegen Japan geaccepteerd, terwijl zij over den overi gen inhoud der rede ook ontevreden zijn. Majoor Rudel, Gruppenkommandeur in een eskader slagvliegers, heeft in het zuiden van het Oostelijk front op één dag 17 vijandelijke tanks vernield. De strijd in Italië. Uit Italië wordt alleen melding ge maakt van wederzijdsche activiteit an verkenners en stoottroepen. Aan de oostkust van de Golf van Genua is een ten noordwesten van La Spezia gelan de Amerikaansche commandotroep ter sterkte van twee officieren en dertien man in gevecht gedood. Na aanvallen overdag van Ameri kaansche bommenwerpers op zuidoost Duitschland hebben Britsche terreur- vliegers in den afgeloopen nacht tij dens aaneengesloten bewolking ver scheidene steden m het Ruhrgebied aangevallen. Door het neerwerpen van talrijke brisant- en brandbommen ont stonden vooral in woonwijken van Essen en Oberhausen schade en verliezen on der de bevolking. Luchtverdedigings strijdkrachten vernielden bij deze aan vallen en boven de bezette westelijke gebieden onder moeilijke afweèrom- standigheden 17 viermotorige bommen werpers. HET ZEEGAT UITl NAAR ZEE. NAAR ZEE. ER IS NOG PLAATS; WIE VAART ER MEE? Aanmelding als vrijwilliger bij de Kriegsmarine staat open voor iederen Nederlander van 1 7 45 jaar. Inlichtingen worden verstrekt door de Marineannahmestelle West für Germ. Freiwillige, Plom- petorengracht 24, Utrecht de Marinem^ldestellen in Groningen, Harlingen, Steen- wijk, Ede, Breda en Bergen op Zoom; de Hbfenkom- mandanturen in Amsterdam, IJmuiden, Rotterdam en Vlis- singenr de ^-Meldestellen in Den Haag, Amsterdam, o Alkmaar, Groningen, Ensche de en Heerlen, zoowel als bij alle Weermachts- en Ortskom- mandanturen in Nederland. DE UITBARSTING VAN DEN VESUVIUS. MADRID, 27 Maart (DNB). i Het aantal dakloozen ten gevolge van de uitbarsting van den Vesuvius is, vol gens de laatste berichten uit Zuid-Ita- lië, gestegen tot .40.000. In enkele zones in de omgeving van den Vesuvius heeft zich het verschijnsel voorgedaan van een modderregen. De tot een hoogte van 3000 meter opgestegen vulkanische asch, vermengde zich bij de neerda ling in de wolken met water tot een slijkerige massa, die verkeersstoornis- sen en schade teweeg brengt. Ondanks het feit, dat de uitbarsting de laatste dagen verminderd is, duurt de zware aschregen voort. In de omgeving van Pompeji heeft de aschlaag een dikte van 2, M. bereikt, zoodat het verkeer aanzienlijk belemmerd wordt. ASSURANTIE-TUSSCHENPERSONEN. 's-GRAVENHAGE, 27 Madrt. De Secretaris-Géneraal voor bijzondere economische zaken deelt mede dat hij besloten heeft de aanmelding bij de bedrijfsgroep „makelaars in assuran tiën, assurantiebezorgers en assuran tieagenten", die oorspronkelijk slechts tot 24 Dec. 1943 openstond, opnieuw open te stellen gedurende de komende maand April. BOERENLEENBANKEN EN DE ADMINISTRATIE DER LAND BOUWERS UIT DE ONTRUIMDE GEBIEDEN. 's-GRAVENHAGE. 27 Maart. Aan gezien het uit den aard der zaak niet zeker is, dat de landbouwers uit de óntruimde gebieden, indien zij later weer vee noodig hebben, dit op de vrije markt kunnen koopen voor het bedrag, dat zij thans zouden kriigen uitbetaald, is het in het belang van de getroffenen, dat zij - recht krijgen op het terugontvangen van vee en goede ren. Het is de be_doeling, de adminis tratie van de door het Bureau Ont ruiming ontvangen dieren en goederen en de daaruit voortvloeiende rechten en de rentebetaling in handen te geven van de boerenleenbanken. Radioboodschap van den Paus verwacht. Naar uit Vaticaansche kringen ver luidt, heeft de Paus het voornemen op Paaschzaterdag des avonds een nieuwe radioboodschap tot de wereld te richten. Meisje verdronken. Te Groningen is gistermorgen de 5-jarige Alida H., wonen de aan boord van een schip, liggende in het Noordwillemskanaal, van de loopplank in het water gevallen. Hoewel iemand 't meisj^ spoedig op het droge kon brengen, bleken de levensgeesten reeds geweken. mannen bij overheidsinstellingen geen „ondoordachte daad", voortspruitend uit een „gebrek aan inzicht", doch mag veeleer dankbaar begroet worden als een au devant naar de nieuwe maatschappij, die den mensch, den werkenden mensch vooral, weer in >het middelpunt plaa'tst. Of de heer en al of niet de bureaucratische hiërarchie verstoord hebben, laten ze dat onder ling binnenkamers uitvechten, doch dezen strijd niet beslechten op de rug gen van loontrekkers, die niet in de gelukkige omstandigheid verkeeren, dat hun inkomen geen bijzondere gra tificatie bitter van noode heeft. HAMA. BERLIJN, 27 Maart. j. De A.N.P.- corresp^pdent meldt: Hetgeen zich op het oogenblik in het Z. van het Sovjet-Russische front af speelt, gaat ongetwijfeld in beteekenis ver uit boven de gevechten, die aan het groote Sovjet-Russische offensief tegen den Z. vleugel van het Duitsche front zijn voorafgegaan. Het roode leger schijnt thans alles op alles te zetten1 om de Duitsche legergroep-Zuid be slissend te verslaan. De krachtsinspan ning, die het zich daartoe getroost, is geweldig en de overmacht, waarover het beschikt, op sommige punten over weldigend. Drie legers stormen zonder ophouden op de puitsche stellingen in en laten de verdedigers in dezen waar lijk gigantischen strijd geen oogenblik tot rust komen. De strijd is thans tot de grenzen van het grondgebied der met Duitschland geallieerde staten ge naderd, hetgeen uiteraard in deze landen niet zonder invloed is ge bleven. Als eerste heeft Hongarije zich reeds moeten aanpassen aan de situatie, die door het aan zijn grenzen dreigende gevaar is ont staan, en het ljjkt waarschijnlijk, dat ook in Roemenië nieuwe maat regelen zullen worden genomen. Men kan zeggen, dat het militaire verloop ook in politiek opzicht z|jn invloed zal doen gelden. Berlb'n- sche kringèn verwachten er in elk geval een versterking van de ban den met de verbonden Zuid-Oost- Europeesche staten van. Uit de Duitsche berichten blijkt, dat het front nog steeds in beweging is en dat het scheppen van een evenwicht nog niet op alleplaatsen gelukt is, al heeft men daarentegen het tempo van den opmarsch der Sovjet-Russen, voor al aan den benedenloop van den Boeg. d.w.z. op den O. vleugel van het uitge strekte slagveld, aanmerkelijk kunnen vertragen. De ernst van den toestand wordt dan ook in militaire kringen al hier niet verheeld. Het kritieke punt. Het kritiekste punt van het front is op het oogenblik wel daar, waar het tweede Sovjet-Russische Oekraine- leger onder maarschalk Koniew, na tus schen Mogilew-Podolsk en Jampol den Dnjestr te hebben overschreden, in Z richting tot voorbij Balti (Bieltzy) is opgerukt en thans aan de spoorlijn naar de Roemeensche stad Jassy staat. Het is thans de Proeth genaderd, de rivier, die tot 22 JuniM941 de grens van Roe menië vormde en vanwaar destijds het Duitsche offensief tegen de Sovjet- Unie is begonnen. Voor Roemenië be- teekent dit, dat de vijand thans aan zijn poorten staat. De snelheid, waarmede Koniew naar bet Zuiden oprukt, vormt ongetwijfeld een gevaar voor de Duitsche en Roe meensche troepen, die nog aan den be nedenloop van den Boeg stand houden. Deze zijn op den W. oever van den Boeg teruggetrokken, behalve in het gebied van de marinebasis Nikolajew, dat een bruggehoofd op den anderen oever vormt en inmiddels in de onmiddellijke nabijheid van het front is komen te liggen. Zij hebben zich tot dusver met succes kunnen weren tegen pogingen van strijdkrachten van het derde Oe- krainsche leger onder maarschalk Maïi- nofsky, na overschrijding van den Boeg in Z. richting door te stooten naar Odessa, om zoodoefide den verdedigers aan de monding van deze rivier in den rug te komen. Een grooter gevaar voor hen vormt wellicht de Sovjet-Russische opmarsch in de richting' van Jassy. waardoor, indien hij niet tot staan wordt gebracht, de Duitscheen Roe meensche troepen ten O. van de Proeth, wilier, zij niet worden afgesne den, gedwongen zouden zijn zich terug te trekken. De Westelijke vleugel Op den W. vleugel opereert de Sov jet-Russische maarschalk Sjoekow met zijn eerste Oekrainsche leger. De druk. dien zijn strijdkrachten in W. richting uitoefenen, schijnt thans door de Duit sche verdediging opgevangen te zijn De colonne, die in de richting - van Lemberg oprukte, wordt bij Brody tegengehouden, een andere colonne is ten N.W. ^an Kowel tot staan gebracht Deze stad is nog in Duitsche handen. De opmarsch van Sjoekow's strijd krachten naar het Z., die blijkbaar op Czernowitz is gericht, heeft tot verbit terde gevechten aan den Dnjestr. geleid. Het spoorwegstation Proskoerow is door de Duitschers prijsgegeven, doch het ernstig bedreigde Kamencs-Podolsk is nog steeds in hun bezit. De strijd nadert hier de Karpathen, die den toe gang tot Hongarije beschermen en den opmarsch der bolsjewisten voorloopig wel tot staan zullen brengen. De modder bemoeilijkt den laatsten tijd de Duitsche verdediging, doch zal thans geleidelijk minder haar invloed doen gelden. BERLIJN, 28 Maart. (DNB). Van nacht hebben, naar het DNB verneemt, krachtige formaties Duitsche gevechts vliegtuigen, die voor een nieuwe groote operatie naar Engeland waren gevlogen, belangrijke doelen in Zuid- west-Engeland concentrisch aangeval len. Naar tot dusver bekend is heb ben de belangrijk in aantal zijnde Duitsche gevechtsvliegtuigen vooral de Engelsche havenstad Bristol met groote hoeveelheden brisantbommen van zwaar kaliber en duizenden brand bommen bestookt. De groote aanval duurde ongeveer een half uur. STAMKAARTEN VOOR DE ITALIANEN. 's-GRAVENHAGE, 27 Maart. - In esecu- zione di accordi presi con le competenti autorita per il rilascio di tessere an- nonarie agji Italiani, la gerenza affar1 Consolari d' Italia, Zeestraat 65-f, l'aja, sta procedendo al censimento di tutti gl'Italiani attualmente residenti in Olanda. Questi si persenteranno subito, per fornire esattamente i dati che verranno loro richiesti, alla gerenza medesima o ad una delle sotto'elencate Segreterie di Fascio, muniti .di tutti i documenti d' identita propri e dei loro familiari (passaporti, stamkaarten, libretto ma trimoniale ecc.): Amsterdam, Heerengracht 611; Tilburg, Bredascheweg 116, Utrecht, Biltstraat 58; Deventer, Pikeurlaan 44; Rotterdam, Eendrachtsweg 24; Heerlen, Sittarderweg 25a; Arnhem, Korenmarkt 37; Sluiskil, Fabriekstraat 11. Ter uitvoering van overeenkomsten, die met de bevoegde instanties voor de afgifte van distr.stamkaarten aan de Italianen gesloten zijn, is het consulaat- generaal van Italië, Zeestraat 65-f, Den Haag, tot de aigemeene telling van de Italianen overgegaan, die tegenwoordig in Nederland verblijf houden. Deze moeten zich dadelijk aan het consulaat-generaal mf aan een van bo vengenoemde adressen van secretarieën der R.F.P. aanmelden en daar al hun identiteitspapierea en die van hun fa milieleden (paspoorten, stamkaarten, trouwboekje enz.) toonen, ten einde op juiste wijze de noodige gegevens te ver schaffen. DE UITGIFTE VAN RAAMKRANTEN. •s-GRAVENHAGE, 27 Maart. - Het dept. van K. en V. deelt mede, dat ver zoeken tot uitgifte van z.g. raamkranten uitsluitend schriftelijk moeten worden ingediend. Mondeling onderhoud over dit onderwerp wordt, alleen na schrifte lijk verzoek daartoe, eventueel toege staan. 's-GRAVENHAGE, 27 Maart. - In de bezette Nederlandsche gebieden zal, evenals in het Groot-Duitsche R|jk, op 3 April 1944, des morgens om twee uur, de zomertijd worden ingevoerd. Op dit tijdstip worden de officieele klokken een uur vooruit- gezet, d.w.z. van 2 tot 3 uur H. O. V. MEESTER-SERIE IN DE „HARMONIE" TE ALKMAAR. Storend en ergerlijk was het nu toch zeker wel, dat er, hoewel de beide kun stenaars op het podium waren, klaar om te beginnen, nog een groote groep men schen de zaal binnenkwam en met het daaraan verbonden hinderend gestommel hun plaatsen opzocht. Dit puurde eenige minuten lang en men liet &e solisten wachten. Wat meer respect op dit punt kan heusch geen kwaad. Midden onder het tweede nurrïmer kwam er nog een stel binnen, waardoor weder stagnatie ontstond. Herman Krêbbèrs, ex-concertmeester van de H. O. V. en nu speciaal solo.-vio- list, heeft Zaterdag getoond wat een voor- treffelijkr violist hij is. Hoewel zijn spel in hoogsle instantie virtuoos is ingesteld, is dit'dan toch tevens doorregen van een groot en dikwijls innig muzikaal kunnen. De toon, die hij uit zijn mooie viool haalt, is ongelooflijk vol en prachtig be heerscht. Het technisch kunrfen eischt groote bewondering en laat njet na je in extase te brengen. Aan den vleugel zat Marinus Flip se, die dezen keer een zeer bescheiden taak had "en deze taak, mijns inziens wel wat al te bescheiden heeft opgevat. Van een innig samenspel is dan ook geen sprake geweest en toch zou door meer samen beleven het geheel artistiek nog veel hooger hebben gestaan. ,,Le Tombea.u", sonate voor viool en piano van Ledair, werd al te veel als viool-solo met piano-begeleiding uitge voerd. Hier vooral had de piano-partij veel meer opgevoerd kunnen worden. De vióol-partij werd virtuoos gespeeld. Het viool-concert van Mozart leed in uitvoe ring /door het gemis van een orkest. De violist toonde dat hij ook gevoelig kan spelen met een fijnen toon. De sonate van Debussy bracht de beide artisten wel nader tot elkander, maar van eenheid in opvatting was niet veel te bespeuren. Én hoewel alles indrukwekkend was, voelden we allen, dat deze nummers toch feitelijk maar voorspel waren, van wat ging gebeuren. Tn ,,'Spaansche dans" van de Sarasate, „Höngaarsche dans" van Brahms, Slavische dans" van Dvorak, gaf de violist zijn werkelijk kunnen. H\er bracht hij hét ppbliek tot die geheimzin nige stilte en groote spanning: hier volg de na ieder nummer een uitbarsting van applaus, dat overging in een staande ge- vbrachte ov&tie, die noopte tot een toe gift. We^leeren nu pas goed onze Holland- sche kunstenaars kennen, en we bemer ken dat zij voor buitenlanders beslist niet onderdoen. Integendeel, b.v. deze violist ging Zondag naar Parijs en van daar uit Frankrijk door. Zoo klopt 't! Jac. Jansen. ALKMAARSCH SYMPHONIE- ORKEST. Tweede gecombineerd solistenconcert. Als solisten bij dit concert Maan- dag_ 27 Maart in het Gulden Vlies traden op de dames Catharina en Hen- drica Hessels. Eerstgenoemde is alt zangeres (ofschoon hfet timbre der stem meer op dat van mezzo-sopraan ge lijkt). de tweede is violoncelliste. De zangeres, wier stem zeer sympathiek Koor OiORNA) IM een ZE.ER. SPANNENPEN E)NÓ5T^X>,oie IK», Getuige, m'jn nu nog punluke. nek.=)Pië^eiv, met grpote. belangStelüwg he6 gevolgpjls kooy er. in geslaagd zich als eerste te plaatsen/ ^vrressej P.BRUIN (UJTO) (AT.T.C) BEURMAN (OISWIE) klinkt, vertolkte liederen van Sehubert. Grieg en Debussy op zeer muzikale wijze, en gaf, althans voor Alkmaar niet slechts bekend werk. Grieg's lie deren bijv. zijn voor hiér een novum, al is „Letzter Frühling" door het ar rangement voor strijkorkest geen vreemdelinge, als lied heeft het die bekendheid niet, en, evenals de andere liederen, werd het zeer mooi voor gedragen. T)e celliste betrad "dienzelfden weg, ook zij gaf, voor hier, nummers die be kendheid missen (Adagio en Allegro) van Schumann; Elegie (buitengewoon) van Gabriël Fauré, en „R.equiebros van den vermaarden cellist Cassado. Wat in het spel van» mej. Hessels trof, was niet slechts haar voordracht, maar bo- zij aan hqt instrument ontlokt., venal haar warme, krachtige toon, dien Maar behalve zangeres en celliste zijn de dames tevens uitstekende pia nisten, dat werd men gewaar door hun accompagnementen op den vleugel. Het orkestr opende het concert met de ouverture' „Phèdre" van Massenet, gecomponeerd naar aanleiding van Racine's treurspel van denzelfden naam. Een effectvol muziekstuk door het orkest, waar het noodig was met gloed weergegeven, en sloot wederom ook op het eerste gecombineerde solistenconcert deed men dat met een symphonie van Hajrdn, onder de Vlie- ger's zorgvuldige leiding zeer goed uit gevoerd. A. Kooger. NOORDHOLLANDSCHE WOLVEREENIGING. De Noordhollandsche Wolvereeniging hield Maandag in het Gulden Vlies te Alkmaar, onder voorzitterschap van den heer K. Hoogeboom, haar 27ste jaar vergadering. Medegedeeld werd, dat de Raad van Beroep te Arnhem beslist had, dat de vereeniging onder de huidige omstandigheden niet belastingplichtig was. Uit hoofde was f 180 betaalde winstbelasting terug ontvangen. Uit het door den secretaris, den heer St. J. Zuurbier' uitgebrachte jaarverslag bleek, dat in 1943 29.000 ons breigaren aan 4600 wolhouders,- leden van de ver eeniging, was uitgereikt. Het financieel resultaat van de uitreiking bracht een voordeel van f 821.47 De onkosten, verbonden aan de in name van de wol scheer 1943, Werden vrijwel gedekt, door de toegekende uit betalingsprovisie. In totaal werd ingenomen 231.293 Kg. wol (v. j. 365.127 Kg.) ter waarde van f 564.432,85 en wel van 63.524 vlie zen (v. j. 92.472). Deze wol werd inge nomen van c.a. 4600 wólhouders (v. j. 5900). Het gemiddelde gewicht per vlies bedroeg 3.64 Kg. tegen het vorige jaar 3.95. De gemiddelde prijs per Kg. be droeg f 2.44 tegen het vorig jaar f 2.17 of per vlies f 8.88 tegen f 8.59 in het vorig jaar. Voor het eerst werd bij de uitbeta ling onderscheid gemaakt in kambare en niet kambare wol. In de onderlinge verhouding der kwaliteiten was wei- - nig verandering gekomen. De totaal onkosten der vordering hadden f 10.930,78 bedragen. Op f 150 na worden'die door de Nederlandsche Wolfederatie vergoed, doch verwacht wordt, dat deze ook de ontbrekende f 150 zal vergoeden. Op voorstel van de financieele com missie werd beslofen van de 19 dona teurs geen contributie meer te heffen, om te voorkomen, dat de vereeniging eventueel in de winstbelasting zou val len. De heer Govers betwijfelde of ver hooging van de uitkeering der federa tie wel mogelijk is, aangezien N.H. in de onkosten per Kg. al zeer hoog is. De vergoeding voor de distributie van breigaren wordt echter verhoogd en verwacht kan worden, dat daaruit het tekort op de begrooting voor 1944, groot een f 500, wel gedekt kan wor den. De begrooting werd conform het bestuursvoorstel vastgesteld. In plaats van het aftredende bestuurslid, de heer M. J. Heeger, Texel, die niet her kiesbaar was, werd de heer Th. Hin te Texel gekozen, tot lid van de finan cieele commissie de heer D. Kramer Glijnis te Stompetoren. De breigaren-distributie. De heer Govers deelde mede, dat dit jaar in plaats van 10000 Kg., 15000 Kg. wol voor de breigaren-distributie be schikbaar komt. Dit jaar zal uit de samenstelling de melkwol worden weggenomen. De samenstelling zal be staan uit 52% wol, 12% vlas en de rest kunstzijde, zoodat de kwaliteit be langrijk beter zal zijn. Bovendien zal in plaats van IV2 knot per gezin 2 knot worden uitgereikt. Aangezien echter volgens berekeningen van den vroegeren bond van plattelandsvrou wen per gezinslid minstens 3 knot noodig is, zal de federatie het mogelij ke doen om de beschikbare hoeveelheid verhoogd te krijgen. Nimmer zal ech ter de gelegenheid worden geopend om de zelfverzorgers te helpen. Wie niet voldoende inlevert krijgt geen breiwol. Er is in Nederland geen vrije wol en spr. begrijpt dan ook niet hoe het mogelijk is, zooals een foto in de Limburger Koerier van 20 Maart j.l. toont, dat er door de Nederlandsche Landstand in Limburg voor Landvrou wen en meisjes een spincursus kan worden gegeven, waaraan door velen met animo wordt deelgenomen. Spr. was van oordeel, dat door deze propaganda een richtige wollevering danig in de wielen wordt gereden. Voor de leden wórdt de sajet a.s. Woensdag in Schagen, Donderdag in Alkmaar en 6 April te Texel uitge reikt. De Nederlandsche Federatie zal er naar blijven streven den kamtoeslag in den wolprijs opgenomen te krijgen als mede een beloo^ing voor de verschil lende kwaliteiten. Gezien de opgedane ervaring in het afgeloopen jaar kan men ten aanzien van de sorteering naar kwaliteit in N. H. iets soepeler zijn. Ten aanzien van het rendement bracht spreker vooral den wolhouders uit N. H. een woord van hulde. Hierop volgde sluiting. (Teekenlng G. Dekker) 29 Maart: Zon op 6.23, onder 19.08. Maan op 9.21, onder 0.18. 30 Maart: Zon op 6.21, onder 19.10. Maan rp' 10.03, onder 1.26.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1