DAGBLAD VOOR Verbitterde Duitsche tegenstand in diverse sectoren. Vele Sovjet-aanvallen afgeslagen. De strijd aan het Oostelijk front. De strijd in Birma. Ontslagen burgemeesters. STAD EN OMGEVING. X Bericht. RECHTSZAKEN. Spoorwegdieven werden berecht. De vrouw in dienst. De Alkmaarsche Operette- en Orkestvereen. 'voerde „La Tzigane" op. V__ Uitgave! Dagblad voor Noord-HoUafed N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. ^WOENSDAG 29 MAART 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 75, 2 .pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor A kmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. fiosse nummers 5 cent. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 28 Maart. - Het opper bevel van de weermacht deelt mede" Bt) Nikolajef zyn aanvallen der Sovjets in verbitterd! gevechten op korten afstand afgeslagen. Ten noordwesten daarvan hebben jagers en bergjagers in kordate tegenaan vallen een poging der bolsjewieken verijdeld om een bruggehoofd over den Boeg te verbreeden. In pet ger bied van Balti zyn nog steeds zware gevechten aan den gartg. Tdsschen Dnjestr en Proeth heb ben sterke Duitsche formaties slag vliegtuigen in de gevechten inge grepen. Zij verwoestten talrijke vijandelijks tanks en een groot» aantal gemotori- f;erde* en bespannen voertuigen. Daar- ij vernietigde majoor Rudel wederom egen vijandelijke tanks. Hij heeft jidaarmede in ruim 1800 vluchten alleen 202 vijandelijke tanks vernietigd. TeP zuiden van Proskoerof, ten noordwesten van Tsjernewitz, bij Tarnopol en in het gebied van Brody wordt de afweerslag met on verminderde hevigheid voortgezet. Onze troepen bieden den Sovjet- Russischen aanvalskrachten verbit- terden tegenstand. Het garnizoen van Kowel heeft onnieuw vijande lijke aanvallen afgeslagen. Ten noorden van Kowel hebben onze divisies jn den aanval verder ter rein gewonnen en vijandelijke tegenaanvallen uiteengeslagen. Bij de gevechten in het* gebied vgn Kowel heeft luitenant Klapperstück groepscommandant" van een briga-de- stormgeschut zich door bijzondere dap perheid onderscheiden. Tusschen Dnjepr en Tsjanssy heb ben onze troepen tegenover de met steun van talriike tanks en slagvlie gers aanvallende bolsjewisten op nieuw een volledig afweersncces behaald. De vijand verloor weder om verscHeidene duizenden dooden en talriike zware en lichte wapens. In het gebied ten zuidoosten van Ostrof is het tot wisselvallige plaat selijke gevechten gekomen. In den noordelijken sèctor van he? oostelijke front heeft het grenadiers- regiment nr. 162 zich onder leiding van majoor Hase tezamen met de daaronder geplaatste eenheden infanterie en pio niers bijzonder onderscheiden. In het 'hooge noorden aan het Lizafront heb ben Oo^tmarksche bergiager* verschei dene vijandelijke heuvelstellingen ge nomen en gevechtsinstallaties met haar bemanningen vernietigd. D« strijd in Italië In Italië is het gisteren niet tot ge vechtshandelingen van beteekenis 4e- komen. Duitsche slagvliegtuigen heb ben 'vijandelijke seheepsdoélen voor BERLIJN, 28 Maart. - Aan het Ooste lijk front nemen de gevechten in den Z sector nog steeds de eerste plaats in. vooral daar de bolsjewieken hier weer eens met alle beschikbare middelen trachten de aan den gang zijnde groote Duitsche distancieeringsbeweging. te storen en den naar het Oosten uit- springenden Duitschen vleugel in een tang te vatten, aldus Martin Hallens- leben, de militaire correspondent van het D.N.B. Het kan niet uitblijven, dat bij zulke groote bewegingen hier en daar critieke situaties ontstaan tegen over een numeriek overmachtigen tegenstander.-Kennjerkend voor dén toestand is echter, dat dergelijke situa ties steeds slechts een plaatselijk ka rakter dragen. Over het geheel ligt de toestand vast in handen der Duitsche leiding, ook al leggen soms plaatselijke moeilijkheden, onverwachte taken op. Deze taken is men echter nog steeds meester geworden in den zin van het groote plan, dat ten grondslag ligt aan de Duitsche distancieeringsmanoeuvre. Dit verschijnsel, dat de aan" zichzelf' gelijk gebleven superioriteit der Duit- schers ook t.a.v. de leiding en uitvoe ring van zeer moeilijke tactische taken bewijst, doet /zich in het huidige sta dium der gevechten weer op opvallende wijze zian. Want alle pogingen tot pas- seeren, alle penetraties en flankbedrei gingen van de bolsjewiekëff tegen den Duitschen Z. vleugel zijn weer in situa ties, die ongetwijfeld voor de Duitschers rijk waren aan gevaren, geneutrali seerd. Dit blijkt duidelijk uit het* feit dat de gevechtspositie zoowel bij Niko lajef als bij Tarnopol—Kowel station- fcair gebleven is. De zwaarste gevechten worden than^ geleverd in het gebied van Balti. Tus schen Dnjestr en Proeth wordt de druk der bolsjewieken sterker.c Hier wordt het duidelijkst zichtbaar, 4dat de tegen stander flankeerend den Z. vDuitscher. vleugel wil passêeren. Men 'zal juist daarom in dit gebied nog uiterst zware gevechten moeten vervrachten, aange zien van Duitsche zijde^nog geen aan wijzingen zichtbaar zijn geworden, dat men hief het front reeds verder naar het W. wil verplaatsen. Anzio met succes bestreden. Een vrachtschip werd tot zinken gebracht, drie andere werden beschadigd. Bij den afweer van vijandelijke lucht aanvallen 'op Duitsche vliegvelden in zuidwest-Frankrijk zijn gisteren 20 Amerikaansche vliegtuigen neergescho ten. Eenige vijandelijke stoorvliogtuigen zijn in den afgeloopen nacht het Rijn- landsch-W estf aalsche industriegebied binnengedrongen. Aanval op Bristol Sterke Duitsche gevechtseskaders hebben in den nacht - v,an 27 op 28 Maart een zwaren aanval op Bristol gericht. Door bet neerwerpen van een groot aantal brisant- en brandbommen ontstonden reeds tijdens den gëconcen- treerden aanval omvangrijke vernie lingen en groote branden in het doel gebied. WAAR CHURCHILL OVER ZWEEG BERLIJN, 28 Maart. De Berlijn- sche correspondent van het ANP meldt: De met zooveel opftef aangekondig de rede van Winston Churchill heeft in de geheele wereld, ook in Engeland en de Vereenigde Staten, uitermate te leurgesteld.» Na de Reuterbericht.en die aan. de rede voorafgingen, had .men sensationeele dingen verwacht,,- doch thans moet men vaststellen, dat de Britsche premier geep enkel urgent probleem behandeld heeft. Churchill heeft zich bijvoorbeeld met geen woord uitgèlaten over het fiasco der Britsche buitenlandsche politiek ten aanzien van Spanje. Zuid-Amerika, de neutra len. Ierland en Zuid-Oost-Europa. Ook over de vraag wat er met Europa zal gebeuren, als de door Churchill me+ zooveel overtuigyig ^aangekondigde ge allieerde overwinning behaald is en dus de Sovjet-Unie zegevierend uit de arena zal treden, hefeft Churchill mét geen woord gerent. Wat denkt Churchill b.v. tegen' de bolsjewistische exDansiezucht te doen, en hoe staat het met het Bmsche standpunt ten aan zien van Polen? Wat blijft er straks nog over van de Atlantic Chafta? Het vierjarenplan voor Engeland. De sensatie van de rede moet volgens de Wilhelmstrasse gezocht worden in de aankondiging van een vierjarenplan voor Engeland, een aankondiging, die het vermoeden zou kunnen doen oprij zen. ópt Winston Churchill de uitvin der van het vierjarenplan is.' Dit is evenwel allerminst het geval. Het vier jarenplan is een der voornaamste fun damenten der wederopleving van de Duitsche economie geweest Aan haar heeftDuitschland vrijwel ziin geheele huidige kracht te danken. Thans wil Engeland ziin prdducTieproces. zijn ar beidspotentieel en zijn economie vol gens dezeffde nationalistische princi pes gaan leiden als Duitsèhland. Een troost is. dat Churchill wel een slecht nationaal socialist zal blijken Daarom 'kan het vierjarenplan in zijn handen voor Duitschland geen bedreiging zijn. DE TURKSCHE NEUTRALITEIT. ANKARA. 28 Maart (DNB). De al hier verschijnende „Tanin" haalt eén bericht aan van- United Press, volgens hetwelk het niet uitgesloten zou zijn, dat de Sovjet-Unie de aan haar afge stane Italiaansche schepen door de Dardanellen en den Bosoorus zou wil den laten varen. Wanneer Ankara daar toe toestemming zou geven, .zou dit neerkomen, op het laten varen van de neutraliteit. De kwestie der scheep vaart door deze zeeëngten is een be langrijk onderwerp-, geweest op de con ferentie te Cairo. De Tanin" verklaart, dat toonaan gevende Turksche kringen van een dergelijken eisch der Sovjet-tJnie niet op de hoogte zijn gesteld. LUCHTAANVALLEN OP FRANSCHE STEDEN. PARIJS, 27" Maart. - De Anglo-Ame- rikaansche luchtmacht heeft bij aan vallen. op het bezette Fransche gebied Maandagmiddag weer een aanzienlijk aantal slachtoffers veroorzaakt. Een zeer hevige aanval werd gedaan op een stad in het zuidelijke deel der Pyre neeën. waardoor 76 burgers werden ge dood en 100 gewond. Tezelfdertijd werd de omgeving van Bordeaux gebombar deerd, waardoor 14 personen gedood werden. Een aanval op de stad Tours waarbij vooral arbeiderswijken getrof fen werdeü, veroorzaakte volgens de eerste berichten elf doodeji. Engelsche vliegtuigen vielen bij Cherbourg in scheervlucht een autobus en twee vrachtauto's geladen met goederen van vluchtelingen aan. Hierbij werden acht persofien gedood en negen gewond. Landwacht Nederland. Da tweede Landwacht-compagnie treedt aan voor dan middag dien si Da onderwijzers •Relden zich bij den cpiesz voor bat te ontvang»* nemen rem Instructie* CNF/A. SwarhPa* m PETIOT SCALPEERDE ZIJN SLACHTOFFERS. Ook Nederlanders onder hen? PARIJS, 25 Maart. (D.N.BJ pe ge rechtelijke arts Paul, een specialist voor lijkschouwing, die de laatste jaren ih de Seine, in het Bois de Boulogne en op andere plaatsen gevonden deelen van menschelijke lichamen heeft onderzocht, is na een onderzoek van de in de villa van den arts Petiot gevonden lichaams- deelen t.ot de conclusie'gekomen dat de moorden, waarvan de eerstgenoemde lichaamsdeelen afkomstig zijn, eveneens zijn gepleegd door den moordenaar uit de villa in de Rue Lesueur. Hij heeft dit afgeleid uit de steeds gelijke sneden die de moordenaar toepaste. Gebleken is, dat de doodeo, die in de Rue Lesueur zijn gevonden, gescalpeerd waren. Dit moest, naar men aanneemt, de ^identifi catie der slachtoffers van Petiot onmo gelijk maken. Intusschen heeft men een mah ver hoord. bij wien Petiot kalk had besteld, welke bestelling om niet bekende rede nen niet is uitgevoerd. Vermeed wordt, dat de 400 kilogram kalk, die hij reeds had ontvangen, den móordenaar niet voldoende waren. Toen een tweede kalkleverantie op zich liet iwachten. heeft Petiot. uit vrees, dat de lijklucht in de omliggende straten zou worden geroken, de deelen der lijken verbrand, hetgeen uiteindelijk juist tot de ontr- dekking der misdaad heeft geleid. In een door den rechter van instructie ontvangen anoniemen brief is sprake van twee rijke Nederlandse h e emigrantengezinnen, die in Augustus 1942 naar Parijs waren gekomen, en die met behulp van Petiot naar Argentinië wilden uitwijken. TeVoren was hun me degedeeld. dat zij zich eenige dagen in een huis, dat in de nabijheid van de Are de Triomphe was gelegen, verborgen moesten houden-. De villa van den moordenaar bevindt zich daar even eens. Met de Nederlanders zijn hun voorwerpen van waarde en hun geld verdwenen, Het zou zes of zeven per sonen betreffen, die spoorloos zijn ver dwenen. N Het aantal vermoorden, dat tot dus ver kon worden geïdentificeerd, be draagt 14. Van de namen zijn er twee medegedeeld. De politie zoekt naar het boek, waarin de massamoordenaar de namen van zijn slachtoffers en de bij zonderheden heeft ingeschreven. Bo vendien wordt gezocht naar 47 koffers, die uit- de villa in de Rue Lesueur zijn verwijderd/ Japanners bereiken gebied van Silchar. Naar van een Japansche basis in Birma wordt gemeld, hébben de Japansche troe pen, die kortgeleden over de Tsjindwin trokken en voor-Indië sbinn,endrongen, reeds het gebied van Silchar bereikt. Hoewel de vijand was voorzien van alle mogelijke mechanische wapenen, o.m. 200 auto's, 70 tot 80 stukken geschut en ruim 100 pantserwagens, werd hij door de Ja pansche. - verrassingstactigk overweldigd. De Japansche troepen zuiveren thans het Tebied van verstrooide vijandelijke resten. GRUWELIJK DRAMA. Een drama, dat de grenzen der ver schrikking overschrijdt, heeft zich na bij Overijsche (België) afgespeeld. Ge volg gevend aan zijn leveringsplicht, had een boer een zijner koeien naar de stad gebracht en hiervoor 40.000 fr. ont vangen. Thuis gekomen legde hij .het geld op tafel en verwijderde zich een oogenblik uit de keuken, waar zijn jon ge zoon alleen achterbleef. Geen kwaad vermoedend, nam het kina de bank briefjes in handen en stak ze spelen derwijs in brand. Toen de vader teru£ binnenkwam en het miódrijf beryerkte. schoot hij jn een zoo h'evigen toorn, dat hij zijn zoon eerst goed afranselde, waarna hij razend geworden, het dek sel van de groote kachel trok en er het hoofd van het kind mee verbrijzel de. Op, het^hulpgeroep van het. jongetje snelde de moeder, die boven een ander kind aan het baden was, naar beneden en viel van ontzetting levenloos te gronde. Bij dit gruwelijk tooneel vluchtte de vader als waanzinnig de velden in. Toen de buren eindelijk, aangetrokken door Hit lawaai, ter plaatse kwamen, zoch ten zij naar het tweede kind, dat v vr- dronken in de badkuip teruggevonden werd. Deze gruwelijke tragedie, die aan drie menschen het leven kostte, heeft in de geheele streek eeft diepe ontroering verwekt. De politie stelt een dnderzoek in. 's-GRAVENHAGE, 29 Maart. Bij be- sluit van den Commissaris-generaal voor bestuur en justitie is ontslagen*. a. met ingang van 30 November 1943 als burgemeester vah Zuid- en Noord- Schermer J. D. Rigbers; b. met ingang van 6 Maart 1944 als burgemeester van Duiven W. J. A. F. R. van den Clooster baron Sloet tot Everlo c. met ingang van 10 Maart 1944 als burgemeester van Voorst mr. Gt. W. J baron van der Feltz; d. met ingang van 11 Maart -4944 als burgemeester van Breda B. W. T. van Slobbe; e. met ingang van 14 Maart 1944 als Durgemeester van Opmeer en Span broek H. J. M. Keyzer. EEN EERLIJKE KANS. Meer kan niemand verlangen. Ook niet als het er om gaat zich een toe komst op te bouwen. Tot dusver hing iemands loopbaan dikwijls echter ge heel af van" omstandigheden die bui ten zijn bereik lagen, geld- en tijdge brek, huiselijke cyastandigheden enz. stonden de studie in den weg en heb ben al heel wat toekomstplannen ver nietigd. Wie zich bij het Langemarckstudium aanmeldt, kan er zeker van zijn. dat hij alleen volgens zijn eigen prestatie- Vermogen en persoonlijkheid wordt be oordeeld. Zijn afkomst, zijn schoolop leiding, zijn godsdienstige of zijn poli tieke overtuiging spelen daarbij geen rol. Blijkt hij iemand te zijn, diè voor een verdere studie geschikt is, zoo. neemt het Langemarckstudium de kos ten zijner opleiding op zich en laat hem na een vooropleiding in een zijner scholen verder studeeren aan een M. T.S., een middelbare landbouwschool, een akademie voor beeldende kunsten, een conservatorium of aan een hooge- school Eigenlijk staat dan elk beroep voor hem open. Jongelui van 16 tot 24 jaar, die mee- nen tot een verdere studie in staat te zijn, künnen zich aanmelden bij het Langerriarckstudium, Lange Vijverberg 8. Den Haag. alwaar ook nadere inlich tingen schriftelijk kunnen worden aan gevraagd. Alle candidaten worden eènigen tijd na hun aanmelding opge roepen voor een schiftingskamp, al waar vastgesteld wordt, in hoeverre zij geschikt zijn. vtb- RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. 's-GRAVENHAGE, 29 Maart. Max Blokzijl spreekt in de serie Branden de Kwesties, te zenden op Donderdag 30 Maart 1944, over Hilversum I, om 18.45 uur. De titel van dit praatje is* „De verjoodsching der kerk." Met ingang van 1 April is een daling van ons abonnementenaantal voorgeschreven. Waar het uiteraard moeilik Is bepaalde personen van een abon- neihent uit te sluiten het zouden de laatstaangenomenen moeten zijn! daar doen wy het vriende lijke verzoek aan hen, die daarvoor in de gelegenheid zijn, samen te te gaan lezen. Op die wijze wor den zoo weinig mogelijk menschen van het lezen van de k^ant uit gesloten. Het zal hun, die ons blad tot nu 9 toe gratis ontvingen, begrijpelijk voorkomen, dat wy deze exempla ren niet meer kunnen missen en de meesten van hen bullen wij na 1 April a.s. niet meer vkn dienst kunnen zijn. Natuurlijk spreken wij de hoop uit, dat spoedig de papierpositie moge veranderen en. naast de nu af te voeren abonné's ook de dui zenden candidaat-abonné's kunnen worden ingeschreven. Van 1 April zal de verkoop van losse nummers aan ons bureau moeten ophouden. DE ADMINISTRATIE. INBRAAK. - In den nacht van Maandag op Dinsdag is ingebroken in een schilderswerkplaats aan de Ranonkelstraat. Twee en veertig kartonnen doozen, ieder inhoudende 6 kg. verf, werden ontvreemd. GEHEEL-ONTHOUDERS-ZANG- VEREENIG1NG „D.O.V." Dirigent P. A. Blaauw. De zaaL van „Het Gulden Vlies" was om half zeven meer dan vol, en het was maar een paar minuten iater dat een doe]. van het Alkmaarsche Sym- phonie-Orkest, onder leiding van dei! De Vlieger, op pittige wijze een marseh speelde. Daarna trad de zangvereeniging op. Laten we dadelijk zeggen, dat hét koor uitstekend heeft gezongen. Hoe wel er zeker geen -uitblinkend mate riaal aanwezig is. was de toon be schaafd, goed zuiver, een opmerkelijk duidelijke uitspraak, enalles was zeer muzikaal. Gezongen werden „Hol- landsch Schoon"; „Pelgrimskoor uit Tannhauser"; „Panis Angeljcus", waar de tenoren den canon-vorm uitstékend zongen. „Rozen uit het Zuiden" was werkelijk in „Wiener-sféer", wat voor Noordhollanders 1 een reuzen .tper is, dus hier een reuzen compliment. De begeleiding van het orkestje was helaas slecht, vooral eerste violen be dierven meer dan zij goed maakten. „Vlaamsche Kermis" van Wierts, heel mooi. maar moeilijk, zojpals alles van dezen componist, werd gezongen op een wijze, die de meeste waardee ring verdient. „O, Pepita". dat zoo heel voel gezongen, vroolijke liedje, als slot, verwekte een applaus, zoo lang en hartelijk, dat het gebisseerd werd. Het succes^ van dirigent en koor was groot en met recht. Het dansballet „Danza". onder lei ding van mevr. Pranger, danst zeer zeker niet slecht. Ongetwijfeld staat het onder goede leiding. Het gebrek hier is voora- dat de medewerksters een pond of dertig te zwaar zijn. Daar door zijn de bewegingen niet soepel genoeg, en alles komt precies even te kort. De „ooerendans" was echter zeer goed en origineel, en ook was de „Tango", gedanst door mevr. Pranger, goed te noemen. Overigens, en dit geldt voor verschillende leidsters van dergelijke ensembles, moest er eens ernstiger getracht worden wat meer origineel te zijn. Het li.ikt nu alles zoo akelig veel op elkander. Een blijspelletje „Een knap stel" werd alleraardigst gespeeld. >en gelachen is er, dat het een lust was. Allen hebben heel veel genoten, en dus is het doel van dezen avond be reikt. Jansen. HANDELSREGISTER. ■Wijzigingen: Alkmaar: Frits trilles, Torenburg 1, ca fébedrijf, overgegaan aan mej. M. Lorijn Alkmaar: R. Schreurs, ,'t TJshuis, Ver- dronkenoord 121, fabr. van ijs enz., rechtsvorm gewijzigd. Bergen: 'Jan Kroon, Kerkedijk 7, bouw kundige en aannemer, en A. Kroon, Jan Oldenburglaan 36. timmerman en aanne mer: de beide kaken worden voortgeze^ door de venn o. fa.: Firma A, J Kroon. Heiloo: N. P. Stam Zoon, Kooimeer- laan 56, agéntuur- en commissiehandel In parfumerieën enz., verplaatst naar Alk maar, Hoogstraat 2. Koedijk: K. Wester, Boven weg 22, post St. Panera's, timmer- en aannemersbedr., rechtsvorm gewijzigd. Eisch tegen de hoofdverdachten drie jaar! In den nacht van Zondag op Maan dag 17 Januari van dit jaar werden op he^spoorwegemplacement te Alkmaar niCTl|, minder dan twaalf spoorwa gons opengebroken en uit elk daar van stukgoederen ontvreemd, welke in den zwarten handel een zeer hooge waarde hadden: scfloenen, textielgoe- deren, tabak, wijn en jênever. Zooals zoo vaak: van de daders geen spoor. De Alkmaarsche recherche onder lei ding van rechercheur Van den Burg stelde echter een uitgebreid onderzoek in en in den avond van 18 Januari wist zy niet alleen de dieven, maar ook hun handlangers op heeterdaad te betrappen* .terwijl het gezelschap juist bezig was om de gestolen goederen in te pakken en over te brengen naar Amsterdam. Zeven mannen en drie vrouwen wer den dienzelfden avond overgebracht naar het Huis van Bewaring te Alk maar. Dinsdagmiddag werd deze groote spoor wegdiefstal behandeld voor de Alkmaar sche rechtbank. Het bleek al gauw tij dens de verhoorën, welke de politie de vefdachten had afgenomen, dat men hier niet met een groepje menschen te doen had, die slechts één keer gestolen had den, doch het gêzelschap bl'eek op meer dere plaatsen het spoorwegemplacement onveilig te hebben gemaékt en Alkmaar bovendien nog twee keer te hebben be zocht en beide keeren met succes. Hier in Alkmaar had men contact ge kregen via een zekeren W. C. Zw. met den kellner Jozef K., wonende in de Wognumsche Buurt. Deze K. had zijn woning beschikbaar gesteld voor het voorloopig- opslaan van gestolen goederen en het was natuurlijk prachtig, dat die woning dicht bij het emplacement stond. •K zou aan elke transactie een zekere som verdienen en ontving dan ook voor de beide, eferste kraken resp. 200 en 250 gulden. En zoo werd dan in den bewusten Zon dagnacht een groote voorraad gestolen goederen naar de woning van K. gebracht en aldaar voorloopig opgepakt. Dinsdag d.a v kwamen de dieven met eenige vrienden en vrouwen terug en begon men alles te verdeelen Intusschen had rechercheur v. d. Burg ontdekt, dat er merkwaardig veel bezoek bleek te zijn voor K. en hij sloeg zijn slag. Plotseling drongen politiemannen de woping van K. binnen en betrapten het heele gezelschap. Het bleken'te zijn han dige jongens uit Amsterdam, terwijl de vrouwen eveneens uit Amsterdam kwa men. Zware straffen geëischt. Zij waren dien Zondagavond per trein naar Alkmaar gekomen, hadden den avond bij K. al kaartende doorgebracht en togen des nachts om één uur op stap. De wagons bleken slechts met een dun ijzerdraadje te zijn afgesloten, zoodat het J,ZA.PPOLI PRINSES ARi.BEC LA •p. KgSS&AAe. mevp. s. grpot- BESSE. „PRjuS H. OVERTOOM DE BEN/lSe. DISSONANT. HERo PEf?L AAN DEN WAND.' MATHIAS A.GLVER.S (Teekéning G, Dekker) De bekende Fransche tooneel- schrijver Sacha Guitry is voor de rechtbank te Parijn gedaagd docnr zijn gewezen vroi»/, de niet minder bfefaamde actricé Yvonne Printemps, omdat zij beweerde nog salaris van hem tegoed te hebben. De gedaagde verweerde ..zich door aan te voeren, dat ^ijn vroegere echtgenoote gedu rende hun huwelijk voor eenige mil- lioenen aan juweelen* v^n hem ten geschenke gekregen had. De president der rechtbank heeft de lieftallige eischeres niet ontvankelijk verklaard, omdat hij vond, dat die juweelen wel opwogen tegen de nog verschul digde gage. Ik kan het niet helpen, maar mijn rechtsgevoel is door deze oplossing niet bevredigd. Want wat heeft een geschenk met een salaris te-maken? Een cadeau is een welwillendheid, maar een tractement is eeh recht en zij zijn derhalve geen tweelingbroer tjes. Wanneer een patroon aan zijn secretaresse een diamanten broche geeft en een verstandig patroon doet op zijn tiid iets dergelijks dan ontslaat hem dat niet van de verplich ting om 'aan het eind van de maand tóch af te tikken. Ook al zou de- secretaresse'. toevallig zijn efgen vrouw zijn. Maar .het bliikt. dat^an deren daar anders wer denken. Het komt mij voor, dat het Parij- sche vonnis oersne^t'OV'p-n orient voor Fransche zakenlieden. Die gullen nu met spoed hun dierst betaalde vrou welijke employée kunnen afdanken en hun echtgeno'ote er voor in de plaats nerften. want ie kunt immers nooit weten, hoe het met de liefde loopt en er schuilt evèntueel een voordeeltje in van een maand salaris, die niet betaald hoeft te worden, want elke mafy geeft zijn vrouw wel eens een cadeautje. Öf zullen zij het een nóg grooter voordeel vinden hun vrouw niet en hun secretaresse wèl in dienst te hebben? OVIDIUS. slechts een kleinigheid was, om de wagens te openèn. De buit werd, daarna snel naar K.'s woning gebracht en den volgenden morgen trok het Amsterdamsehe gezel schap weer naar de hoofdstad. Een dag later kwamen de heeren weer terug, nu vergezeld van hun vrouwen en een k>f meer vrienden of familieleden. DeN dames haddén flinke tasschen bij zich.... Niet lang daarna kwam er een einde aan het drama. En zoo trokken naar het politifbureau de heeren Jan v. L., Jac. v. L., R. C. J. R., J. de W. H„ W. J. R-, Johanna M. E. v. W., Anna v. Sch. en Cornelia R., allen uit Amsterdam, alsmede J. K. en _W. C. Zw. uit Alkmaar De drie eerstgenoem- den waren de hoofdfiguren. 'Zij hadden de diefstallen in elkaar gezet, zij hadden met J. K een .afspraak gemaakt, om de gestolen en de te stelen góederen in diens huis voorloopig onder /te brengen en zij verdeelden, ook den buit naderhand. Alle drie bekenden volledig en hoorden eik drie- jaar gevangenisstraf tegen zich eischen, De andere verdachten waren bij de diefstallen zelf niet betrokken geweest, doch gingen op den bewusten Dinsdag avond mee met het gezelschap naar Alk maar om den bui^ te verdeelen. J de W. M., die door de recherche ge snapt werd. juist toen hij een paar nieu we gestolen schoenen onder zijn kleeren verborg, werd door den officier getaxeerd op 10 maanden wegens opzettelijke he ling, W J R., die slechts toevallig was meegegaan en niets wist van den diefstal, hoorde wegens schuldheling van een paar' schoenen zes weken tegen zich eischen. Minder goed kwam Johanna M. E, v. W. er af. v.Zii bleek wel met den diefstal op de hoogte te zijn geweest en had een kof fer meegenomen, om daar een aantal pa ren schoenen in te vervoeren. Tegen haar eischte de officier wegens ODzettéïijke he ling twee maanden en tegen Cornelia R., voor precies hetzelfde feit, zes weken ge vangenisstraf Anna v. Sch kwam er be ter af Zij had geen schoenen in haar be zit toen de inval 'door de politie ge schiedde: zij wist ook niets van den dief stal af en hier kon slechts vrijspraak ge vorderd worden. Ten slotte werd de Alkmaarder W. C. Zw verhoord. Hij zou de -dieven in con tact gebracht hebben met J. K. Waar echter hier geen klaarheid in de zaak kwam. besloot de rechtbank de stukken opnieuw ip handen te stellen van den rechter van instructie, terwijl de offi cier de directe gevangenneming van dezen verdachte vorderde, aan welken eisch de rechtbank echter niet voldeed. DE MISDAAD VAN EEN CASTELIER. En uw beroep? vroeg de poli tierechter, toen een Alkmaarsche jon geman op de verdachtenmat stond. Castelier! was het antwoord van Jan M„ en dat klonk heel wat beter dan „los arbeider'', zooals de rol ons verklapte. Wat echter niet zeggen wil, dat „castelier" hetzelfde is als „los ar-' beider Jan moest tekst en uitleg geveji van dit nieuw-klinkende beroep an toen hij dat gedaan had, wisten we er alles van. Jan had 's morgens een gestreept jasje aan smalle rood-witte streep jes verwisselde dat op regelmatige tijejen met een grijze stofjas, om dan later /weer eens te verschijnen in een wit jasje. Om kort te gaan, Jan was hyisknecht, heel gewoon huisknecht in een bekend restaurant aan het Ver- 'dronkenoord Dus huisknecht- ontdekte de politierechter. T- Jawel meneertje", zei Jan, „maar castelier klinkt deftiger!" Die castelier dan was met een paar vrienden in Amsterdam aan het fuiven geweest en toen 't geld op was en het trio „gierde van den honger", hadden Jan en zijn vriend Anton O. hun per soonsbewijs verkoelt en van het geld, dat ze er voor gekregen hadden, had h^t trio lekker gegeten, lekker gedronken en lekker gerookt! En terwijl ze nog min of meer onder invloed waren, had Jan aangifte gedaan bij de politie van de vermissing van zijn persoonsbewijs. Wat die akelige politie heelemaal niét geloofde, zoodat zij na veel moeite de ware toedracht te hooren kreeg. Twee maanden vroeg de Offipier, dis zich goed over Jan had laten inlichten, 't Werd één mfeand, want, zei mr. Al- blas, deze jongeman heeft een goede correctie noodig. Anton O. kreeg ook een maand (bij verstek) en Dirk E, die alleen maar lekker meegegeten, gedronken en gerookt had, kreeg slechts drie weken. UITSPRAKEN. W. H. J. S., Alkmaar, heling van papierwaren; eisch 1 jaar; vonnis 4 maanden gevangenisstraf. G. Molijn,-diefstal vïhi een rijwiel; eisch 15 maanden; vonnis X jaar met bevel tot directe gevangenneming.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1