iVAREN, DAT IS LEVEN! DAGÊLAD VOOR Vergeefsche doorbraakpogingen van .Sovjet-troepen. Druk der Sovjets op front tusschen Jassy en Perwomaisk. Engeland's oorlogsdoel. Illusie en werkelijkheid. Diverse Duitsche gevechtsgroepen met eere vermeld. Nikolajef ontruimd. Eden beantwoordt vragen in het Lagerhuis. Luchtaanvallen op Duitschland. Vaste brandstoffen voor het stookseizoen '43-'44. Verduister v. 19.J56.15 u. Reichskarte für Urlauber. STAD EN JMGEVING. Beemster. Oudkarspel. üit»Tej Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau AHcmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 30 MAART"19?4. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 76, 1 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers S cent. de oorzaken van den oorlog en de doelstellingen der machten, spe ciaal die van Engeland, bestaan zeer aanvechtbare en scheeve voorstellingen, Engeland ontketende den werkeiijken. oorlog met al» aanleiding, de Duitsche oplossing van het corridor-probleem Danzig. Duits,chiand bedoelde, na het afslaan van zijn billijke verlangens, met den Poolschen veldtocht da onbe schaamde Poolsche eischen te tuchti gen, die tot in geen enkele verhouding tot hun rooreeie rechtvaardiging en mogelijke verwezenlijking stonden. Duitschland beschoüwde den Pooischen veldtocht als een strafexpeditie tegen het optreden van door Britsche pon- aden opgeveerde Poolsche machtheb bers die de Volksduitschers sedert ja- ren 'systematisch onderdrukten en kort voordien nog vervolgd en mishandeld hadden. In éen aantal punten zullen we na- •gaan, wat Engeland van den daarop ontketenden oorlog verwachtte en wat het bereikte. Tegenover iedere Britsche illusie stellen we aansluitend de wer kelijkheid en de waarneembare ont wikkeling, die daaruit voortkomt. 1. Herstel van het Europeesche even wicht volgens de Britsche machts- en belangengroepeering, welk evenwicht door de opkomst van Duitschland als politieke, economische en militaire macht verstoord werd. Europeesch evenwicht volgens Brit sche conceptie is vernietigd en zal ook, naar Engeland zelf toegeeft, nimmer weer tot stand kunnen komen, zelfs al zou Duitschland dezen oorlog verliezen 2. Oplossing van het Danzig-pro- bleem zonder dat Duitschlands macht en aanzien vergroot werden. Duitschland bezit een voorrangspb- silie in Europa, zooals nog nimmer een Europeesche staat er een verworven •heelt. Niet alleen heeft Duitschland volgens zijn inzichten het Danzig-pro- Bleem opgelost, doch het heeft tevens alle hindernissen uit den weg geruimd, die de geallieerden sedert Versailles kunstmatig en met investeerin'g van veel kapitaal ter eeuwigdurende kne veling en iritooming van het Duitsche volk rondom een naar alle zijden in politiek, economisch en militair op zicht gekortwiekt Duitschland hadden opgericht. 3. Integriteit en. volledige onafhan kelijkheid van den Poolschen staat met de grenzen en rechten van 1939. Polen is door Engeland volledig af geschreven en aan de Sovjet-Unie prijsgegeven. Over garantie wordt se rieus niet meer gerept. 4. Instandhouding van de Britsche voorrangspositie in de 'Middellandsche Zee tegenover den groeienden invloed en aanspraken van Italië, dat de Brit ten weliswaar in toom wilden houden, doch dat zij in hun cynisch'evenwichts- spel desondanks overeind wilden hou den om het steeds als een dreigende boeman tegen Duitschland te, kun nen hanteeren. Italië heeft zijn rol uitgespeeld en zal nimmer meer voor Engelands doelein den ge- of misbruikt kunnen worden. Tegenover de uitschakeling vdh Italië in de Middellandsche Zee zijn als veel ernstiger tegenstanders voor Engeland opgetreden het vereenigde Europa, USA en de Sovjet-Unie. 5. Verovering van Italiaansch Abes- finië. Het eenige werkelijk verwezenlijkte oorlogsdoel. 6. Zoo ver mogelijke verdringen van Frankrijk uit zijn koloniën. Frankrijk is inderdaad als concur rent tegen Engeland uitgeschakeld. Tijdelijk heeft zich Engeland op kos ten van zijn voormaligen bondgenoot kunnen verrijken. Daarentegen zijn als veel ernstiger concurrenten opgestaan de USA, de Sovjet-Unie en het niet te onderschatten nationale bewustzijn der Arabische volkeren. 7. Monopoliseering van alle olie bronnen in bet Nabije Oosten in Brit sche hand. Het is veeleer in zicht, dat de USA alle oliebronnen in het Nabije Oosten voor hun monopolie verwerven, voor zoover zij deze nog niet geheel ver worven hebben onder uitschakeling Van Engeland. 6. Definitieve vestiging der Britsche belangen rond de Perzische Golf en speciaal in het gebied van Iran. Iran is een speelbal tusschen econo mische belangen van het USA-impe- rialisme en de bolsjewistische politieke agitatie. Britsche invloed is miniem geworden. 9. Onvoorwaardelijke uitschakeling van Rusland uit het gebied van de Middellandsche Zee en uit den Indi- schen Oceaan als vervolg-op een meer dan honderd jaren nagestreefd Brltsch imperialisme. De Sovjet-Unie bezit reeds een Mid dellandsche Zeevloot, bedingt vrije doorvaart door de Dardanellen, heeft het binnen haar machtsbereik, Iran tot de Perzische Golf te anhexeeren en kan van daaruit veel effectiever dan voorheen bolsjewistische agitatie in de tijdens den oorlog krachtig geïndustria liseerde gebieden van den Indischen Oceaan voeren. 10. Voortdurende versterking van de Britsche posities in Oost-Azië en uit breiding van de Britsche voogdij in fChina. Engeland is volledig uit het Verre Oosten uitgeschakeld. Het in verhou ding tot kosten en offers weinige dat op Japan wordt terugveroverd. reser veeren de USA voor zich zelf. China ts vaster dan ooit inTapansche handen. Verloren zijn voor het Britsche impe rium tevens zijn Insulinde-gebieden en Achter-Indië. De oude Britsche kolo niale basis, Voor-Indië, gist en is rijp voor opstand. De Japanners dwingen de Britsch-Indisehe hoofdmacht vanuit Birma tot wijken. 11. Uitbouw en versterking van het Britsche imperium als politieke en economische eenheidsmacht. De Dominions eischen steeds groote- re zelfstandigheid (Ierland, Zuid-Afri- ka) of plaatsen zich meer en meer on der bescherming der USA (Canada, Australië, Nieuw-Zeeland). Op het in zich opstandige Indië slaan USA'-impe- rialisten begeerige blikken („Onder hoek naar den hongersnood" noemen de 'Wallstreet-agenten hun „zendelings- v°-kfmmngen"). (Wordt vervolgd.) HAMA. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 29 Maart. - Het opper bevel der weermacht deelt mede: Aanc den benedenloop van den Oekrainischen Boeg mislukten op nieuw vry krachtige Sovjet-aanval len en pogingen om de rivier over te steken. Verscheidene met ge schut en infanterie geladen veer schepen wercten door artillerie ver nietigd, talrijke gevangenen en buit gemaakt. De aan den oostelijken oever van den Boeg gelegen 3tad Nikolajef werd na wekenlange ver nieling van alle voor den oorlog be langrijke installaties volgens bevel ontruimd. In de gevechten der afgeloopen dagen heeft zich daar kapitein Staude, batal jonscommandant bij een grenadiers- regiment, bijzonder onderscheiden; Tusschen Boeg en Proeth sloegeri Duitsche en R^emeensche troepen krachtige Sovjet-aanvallen, ten deele in den tegenaanval, va'f. Ten zuiden van Pfoskoeröf, ten noorden van Tsjernowïtz en aan den bovenloop van den Dnjestr le veren onze troepen tezamep met Hongaarsche formaties nog steeds wisiiélvallige aanvals- en afweer- gevechten. Het garnizoen van Tar- nopol sloeg krachtige door pantser wagens en laagvliegende vliegtuigen gesteunde vijandelijke aanvallen af. Cfok bij Brody werden met «doel- treffenden steun van nevelwerpers alle Sovjet-aanvallen afgeweerd. Een onzer pantserformaties sloeg in een energiek-en aanval vrij- sterke vijan delijke gevechtsgro-pep uiteen. Bij de zware afweergevechten in het gebied ten zuiden van Proskoerof heeft zich de Württembergsdh-Sudetenduitsehe 101ste jagersdivisie onder bevel van luitenant-generaal Vogel bijzonder on derscheiden door buitengewone dapper heid en standvastigheid. De bolsjewisten vielen ook giste ren weer de stad Kowel vergeefs aan. Noordelijk van de stad braken onze troepen krachtigen vijandelij ken tegeystand en rukten verder naar het oosten en zuidoosten op. In deze gevechten heeft zich het 670ste beveiligingsbataljon onder bevel van kapitein Borgert bijzonder' onder scheiden. Tusschen Dnjepr^en Tsjaussy en ten zuidoosten yan Witebsk onder namen de bolsjewisten met versch aangevoerde strijdkrachten, ge steund door talrijke pantserwagens en slagvliegtuigen, krachtige aanval len. Onze dappere grenadiers en pantser-grenadiers verijdelden in voorbeeldige samenwerking met ar tillerie, stormgeschut en formaties gevechtsvliegtuigen alle vijande lijke doorbraakpogingen en brachten den bolsjewieken wederom zware verliezen aan menschep en mate riaal toe. Ook ten zuidoosten van Ostrof en LISSABON, 29 Maart. - Naar de En- gelsche nieuwsdienst meldt, hebben verscheidene Lagerhuis'eden heden tot minister Eden het verzoek gericht, een verklaring af te deggen over verschil lende actueele vraagstukken van de Engelsehe buitenlandsche politiek. De Labour-afgevaardigde Shinwcll verzocht Eden, ondubbelzinnig te ver klaren, dat Engeland, voor zoover Euro pa betreft, niet kan toelagen, dat de Britsche buitenlandsche politiek volle dig door de Ver. Staten wordt gedic teerd. Eden antwoordde: „Daar kan absoluut geen sprake van zijn. Wij werken onbeperkt samen en geen der beide partijen is daarbij de niindere van de andere". In het verdere verloop der debatten werd *aan Eden de vraag gesteld, of hij het niet raadzaam achtte, thans een „Europeesche commissie van overleg op ministerieelen grondslag" op te richten, opdat de „ongelukkige inciden ten en controversen" tusschen Enge land, de Ver. Staten ér. de Sovjet-Unie vermeden kunnen worden. Eden ant woordde, dat naar zijn meening de hiervoor op het oogenblik bestaande commissie uiterst bevredigend werk .levert. De Labour-afgevaardigde. Kirkwood stelde de vraag: „Is het inderdaad het geval, dat Engeland, de Ver. Staten en de Sovjet-Unie niet samenwerken?" Eden antwoordde: „Ik stel voorop, dat Engeland, de Ver. Staten en de Sov jet-Unie zeer goed samenwerken, waar bij „nu en dan" misverstanden ont staan, zooals dat tusschen vrienden vaker gebeurt." Op een vraag van den Labour-afge vaardigde Ivor Thomas antwoordde Eden: „Het is reeds duidelijk gezegd, dat de Britsche regeering een Euro peesche vereeniging der „verdeeling van Europa in invloedssferen" voorziet." Ook sprak Eden nog over de kwestie der onderhandelingen tusschen de Sov jet-Unie en Finland. Eden zeide: „Ik heb aan de verklaring der Sovjets, die op 21 Maart over radio Moskou is uit gezonden, niets toe te voegen. T.a.v. de voorstellen der Sovjet-regeering aan Finland is de Britsche regeering geraadpleegd, en tijdens het verloop der geheele aangelegenheid heelt zij met de Sovjet-regeering in nauw con tact gestaan." I aan het Narwafront werden hef- tige vijandelijke aanvallen in zware gevechten uiteengeslagen door Duitsche troepen en Letlandsche SS-vrijwilligersformaties. Bewakingsvaartuigen der marine schoten boven de Finsché Golf drie Sovjet-bommenwerpers neer. De strijd in Italië. In Italië verliep de dag zonder bij zondere gebeurtenissen. Een sterke for matie Duitsche gevechtsvliegtuigen viel--in de avonduren van 28 Maart op- njeuw de vijandelijke- eilandbasis Lissa aan. In havengebied en -verdedigings werken werd an ernstige vernielingen aangericht. Vaartuigen der marine sloegen in de Golf van Genua aanvallen van Britsche torpedomotorbooten af en beschadigden een 'der booten zoo zwaar, dat zij ver loren geacht kan worden. Duitsche en Italiaansche jagers schoten boven Noord-Italië twaalf Amerikaansche vliegtuigen neer. x In den afgeloopen nacht werden in de Nederlandsche wateren en voor de kust van West-Frankrijk in succesvolle afweergevechten van jDuitsche bewa kingsstrijdkrachten twee Britsche tor pedomotorbooten tot zinken gebracht en een derde zoo zwaar beschadigd, dat haar ondergang, waarschijnlijk is. Boven het bezette gebied in het wes ten vernietigde luchtdoelgeschut der luchtmacht gisteren zeven vijandelijke vliegtuigen. Formaties luchtdoelgeschut van het Feldlhftgaukommando België- Noord-Frankrijk hebben zicji bij zonder' onderscheiden door de ver nietiging van meer dan duizend vijandelijke vliegtuigen. GEN. VELDMAARSCHALK ROMMEL AAN NEDERLANDSCH—VLAAMSCHE KUST. Generaal-veldmaarschalk Rommel heeft wederom talrijke steunpunten aan de Ne- derlandsch-Vlaamsche kust bezocht en zich vooral overtuigd van de afweer kracht der nieuwste vestingwerken. Ook generaal-veldmaarschalk Sperrle heeft steunpunten en inrichtingen van de lucht macht aan de kust van het Kanaal be zocht. Hij heeft daarbij het woord ge voerd tot de aangetreden manschappen over hun huidige en kotnende taak en reikte daarbij onderscheidingen uit aan manschappen die zich verdienstelijk het> ben gemaakt. BERLIJN, 29 Maart (DNB), For maties Amerikaansche bommenwer pers van middelmatige sterkte zijn, naar het DNB verneemt, op 29 Maart des -middags, krachtig door jagers be schermd, tot boven het Duitsche"' Rijks gebied doorgedrongen. Zij werden reeds boven de bezette gebieden, als mede na het passeeren van de Dujtsche grens door sterke formaties één- en tweemotorige vliegtuigen der Duitsche luchtverdediging in zware gevechten gewikkeld, die vooral boven het Teuto- burger Woud zeer hevig waren. Ge meld wordt, dat reeds verscheidene -vliegtuigen zijn neergeschoten. NlÉtV AIR A A WE ACTIVITEIT AAN HET ITAlfAANSCHE FRONT VBRWACHT. BB&LIJN 29 Maart (D.N.BJ Hallens- leban.'de militaire correspondent van ifet DNB, schrijft, dat na de bloedige mislukking der Anglo-Amerikaansche doorbraakpogingen bij Cassino eik oogenblik eeiï nieuwe faze in de ge vechtshandelingen op het Italiaansche oorlogstooneel vérftracht kan worden. In -militaire kringen te Berlijn houdt men r'ekening met een zorgvuldig voorbereide vijandelijke doorbraakpo ging naar het Oosten en tegelijkertijd in de richting van Rome. Waarschijn lijk zal die poging weer worden on dernomen met een krachtige concentra tie van zware artillerie en pantserwa gens, alsmede met een ov-ermacht aan vliegtuigen. Als vaststaand kan rnen aannemen, daj Je EngeLchen en Ame rikanen deze ^onderneming, die reeds in de eerstvolgende dagen verwacht kan worden, zullen steunen doof groot- scheepsche bindingsgevscoten aan het Z. front. Na de gevechtseervdringen van de afgeloopen maanden zullen de An- glo-Arnerikanen en huD hulpvolken op een wei voorbereiden tegenstand van het Duitsche leger in Italië stuiten. HONGARIJE EN BULGARIJE. SOFIA. 29 Maart (DNB). Ter ge legenheid van de vorming der nieuwe Hongaarsche regeering hebben de Hongaarsche premier en minister van 'buitenlandsche zaken, Sztojay, eener- zijds en de Bulgaarsche premier Bosji- lof en de minister van buitenlandsche zaken, Sjichmanof. anderzijds harte lijke telegrammen gewisseld in den geest van de tradijioneele vriendschap tusseheji beide landen. DE POSITIE VAN TURKIJE. ISTANBOEL, 29 M&art (DNB). Het comité der republikeinsehe volkspartij heeft een bijeenkomst gehouden, waar op Menemendszjogloe, de minster van buitenlandsche zaken, het woord voer de over dey politieken toestand en het standpunt van Turkije. Het betrof hier vooral de gebeurtenissen van de laat ste drie weken. Op verscheidene vra gen gaf de minister, aldus meldt Radio- Ankara, geruststellende antwoorden. 's-GRAVENHAGE, 29 Maart. Ten einde misverstand te voorkomen, wordt er de aandacht op gevestigd, dat hoof den van Nederlandsche gezinnen, die voor het stookseizoen '43/'44 behalye de brandstoffenkaart fjT 116" extta bonnen voor het betrekken van vaste- brandstoffen van de N.6.D.A.P. hebben ontvangen, voor he't stookseizoen 1944/ '45, evenals de overige Nederlandsctye gezinnen, in het bezit worden gesteld van een brandstoffenkaart „T 405" voor verwarmingsdoeleinden. Te dien einde moeten de hier bedoel de gezinshoofden, of hun plaatsver vangers, zich evenals de hoofden der overige gezinnen op nader door den plaatselijken distributiedienst t bekend te maken tijdstippen bij dezen dienst vervoegen met medeneming van de stamkaart met de aanduiding „hoofd", het ingevulde aanvraagformulier MD 323-06, welk formulier tegelijk met de levensmiddelenkaarten yvoor de #4e pe riode in de afgeloopen weken is uitge reikt, alsmede van de oude brand- .stoffenkaart „T H0". Voor zoover de gezinnen, 1 waarvan hier sprake js. voor de bereiding hun ner maaltijden uitsluitend op het ge bruik van vaste brandstoffen zijn aan gewezen, dient men zich, wanneer/ nog niet geschied, alsnog tot den plaatse- lijken distributiedienst te wenden ter invulling van het aanvraagformulier MD 323-03, waarop t.z.t. een brandstof fenkaart 405" zal worden uitgereikt. 31 Maart: Zon op 6.18 uur* onder 19.11 mtr. Maan onder 2.25 uur, op 10.49 uur. Neerlands toekomst ligt op de baren het zeegat uit we gaan weer varen. Aanmelding als .vrijwilliger bij de Kriegsmarine staat open voor iederen Nederlander van 17-45 jaar. Inlichtingen worden, verstrekt door de Marine- annahmestelle West für Germ. Freiwiliige, Plompetorengracht 24, Utrecht; de Marinemeldestellen in Groningen, Harlingen, Steanwijk, Ede, Breda en ^Bergen op Zoom; de Hafenkommandanturen in Amsterdam, IJmuiden. •Rotterdam en Vlissingen; de SS-Meldestellen in Den Haag, Amsterdam, Alkmaar, Groningen, Enschede en Heerlen, zoowel als'bij alle Weerniachts- en Ortskommandanturen in Nederland. Twee legers rukken op naar de Bóekpwina. De Berlynsche A.N.P.-correspon- dent meldde hedenmorgen: Alle aandacht blyft geconcentreerd op hel- Zuidelijke deel van het Oostelyl^e front, waar de door het roode leger uitgeoefende druk, die in hoofdzaak naar het Zuiden is gericht, met onverminderde horig heid, blyft aanhouden.. Naar het Westen is de Sovjet Russische op- marsch vrywel tot stilstand geko men;'mede dank zij de iri intensiteit toenemende Duitsche tegenaan vallen. Na de ontruiming van Nikolajef door de Duitschers bevinden zich thans geen Duitsche troeperi meer op den linkeroever van de Boeg, zoodat deze rivier thans de Ooste lijke grens van het uitgestrekte slagveld vormt. Na het verlies van Nikolajef beschik ken de Duitschers aan de Zwarte Zee nog over de haven Odessa, waaraan thans in verband met de ravitaillee ring van de troepen op de Krim- een grootere beteekenis moiet worden toe gekend. Zoowel van het noorden als van het oost^i uit trachten de Sovjet- Russen thans naar Odessa ^op te ruk ken, doch voor zoover zij op den rech teroever van den Boeg een bruggen hoofd, konden vormen, zijn hun pogin gen, van hieruit verder op te mar- cheeren op verbitterden. Duitschen te genstand gestuit. Het terrein is hier vlak, hetgeen de verdediging er voor de Duitschers niet gemakkelijker op maakt. Sovjets ontvingen versterkingen Van Perwomaisk loopt het front ver der in westelijke richting tot even ten noorden van Jassy. Dit de'el van het frdnt' staat onder een hevigen druk der-, bolsjewisten, die nieuwe verster kingen hebben ontvangen en numeriek sferk in de meerderheid zijn.' He^ front buigt vervolgens in noord westelijke richting af tot ongeveer in het gebied van Stanislau. Het heeft op sommige punten de Proeth bereikt. Terwijl een Sovjét-Russisch leger in zuidwestelijke richting nÜar de Boe- ka wina oprukt tot daar waar de Proeth de grens vormt, beweegt zich van het gebied van Tarnopol uit een ander Sovjet-ttussisch leger in de richting van deze Roemeensche provincie, waar bij de stad Czernowitz is genaderd. Het doel is kennelijk de vereeniging dezer beide legers. Irt het ^vesten loopt'de frontlijn- over de gebieden van Brody en Kowel. Deze laatste stad ligt achter het Sovjet-Russi sche front, doch het gairnizoen hééft alle aanvallen der bolsjewisten tot dusver afgeslagen. Overigens begint zich hier de uitwerking der Difitsche tegenmaat regelen af te teekenen. In het noorden wordt het slagveld be grensd door de Pripet-moerassen, die operaties op eejftigszins groote'-' schaal on mogelijk maken, zoodat hier betrekke lijke rust heerscht. DE ARBEID IN BROODBAKKERIJEN EN DE FEESTDAGEN. 'S-GRAVENHAGE, 29 Maart. Evenals in vorige jaren heeft dg Secre tarie-generaal van het departement van sociale zaken, in verband met de nade rende Paa§.ch- en Pinksterdagen, afwij-. kingen toegestaan van de bij de arbeids wet voorgeschreven werktijden voor broodbakkerij en. Deze afwijkingen ..zijn in hoofdzaak ge lijk aan die van het vorig jaar. 's-GRAVENHAGE, 29 Maart. - De bonnen van de' Reichskartp für Urlau ber, welke, blijkens het daarop gestelde opschrift geldig zijn tot 14 November 1943, moeten^ tot 1 M^ei 1944 niet alleen in hotels, restaurants enz., doch ook in winkels worden aangenomen. Aange zien het blijkt voor te komen, dat detaillisten weigeren deze bonnen aan te nemen, 'wordt er met nadruk; op ge wezen, dat voor het niet leveren op de£e bonnen geen verontschuldiging wordt aanvaard en de betrokken win keliers zich bij weigering aan zeer ernstige moeilijkheden vblootstellen. De „Urlauber" bonnen kunnen op geheel dezelfde wijze bij de distributie diensten voor toewijzingen worden om gewisseld als Hollandsche consumen- tenbo'nnen. Indien het aantal „Urlau ber" bonnen te klein is voor een toe wijzing, reikt de distributiedienst rant soenbonnen uit. De bonnen der Reichskarte für Ur lauber zijn uitgevoerd in groene kleur met als opdruk een geelwitte „U" v/elke op een schildje is geplaatst Zij dienen wel te worden onderscheiden van ae '„Reise und Gaststattemarken'V welke uitsluitend in hotels, restaurants enz. en n i e t in winkels mogen worden aangeboden. Nieuw offensief by Nettuno verwacht. Met betrekking tot 'het Italiaansche front,verwachten welingelichte militaire kringen te Berlijn, dat binnenkort eén nieuw geallieerd offensief in het gebied van Nettuno zal worden ontketend. De verkenning heeft uitgewezen, dat troe pen van het gebied van Cassino, dat tot dusver het hoofdfront vormde, naar het bruggenhoofd van Nettuno zijn overge bracht, waaruit men hier de gevolgtrek king maakt, dat de geallieerde legerlei ding Nettuno thans tot hoofafront wil maken. Ook veel artillerie en ander ma teriaal is na,ar dit gebied gezonden. OPCENTEN IN NOORD-HOLLAND. De Commissaris der Provincie Noord- Holland heeft besloten i'n het dienstjaar 1944 op te heffen: Zesendertig opcenten ,op. de hoodsom der belasting qp de gebouwde eigen dommen. Zesendertig opcenten op de hoofdsom der belasting op de ongebouwde eigen dommen. Vijftig opcenten op de hoofdsom der personeele belasting, VOORZICHTIGHEID MET LUCIFERS GEWENSCHT. Deze tijden zijn voor de huismoeders wel zeer moeilijk. Hulp is nagenoeg niet te krijgen en om de huishouding gaande te nouden zijn ze vele malen genoodzaakt er op uit te trekken. In deze omstandigheden verkeerde gister een bewoonster vari de Spoorstraat, die hierdoor haar vier kinderen, waarvan de oudste 7 jaar is. alleen moet laten. Tijdens haar afwezigheid speelden &e kleinen met lucifers met het gevolg,, dat een deel van den inboedel ver brandde. Toen de pblitie verscheen, was de brand reeds door de buren gebluscht. De kinderen bekwamen ge lukkig geen letsel. Wie genoodzaakt ^is de kindpren alleen te lateq, doet! góed zich er te voren van te overtuigen, dat messen en luci fers uit hun- bereik blijven. BOTER GEKOCHT. Tegen A. J. V. en A. M., beiden te Alk maar, is procesverbaal opgemaakt we gens het kooperi z.g. veehouders- botqn buiten de distributie, tegen veeDt'e hooge prijzen, Hierdoor werden de dis tributievoorschriften en de bepalingen van de prijsbeheersching oversschreden. INSULINDE. Ongetwijfeld zullen onze stad- en streekbewoners weer eens een mooien en prettigen Indischen avond, een avond van echt Oostersche. kunst, willen genie ten. Mén reserveere dan 4 April voor den Oost-_en West-avond in het Gul den Vlieél T Geïnspireerd vdoor het buitengewoon succesvolle optreden vari hét befaamde gezelschap „Insulinde" in het Koloniaal Instituut, heeft het pl. afd.-bestuur der vereeniging ,,post en West", in samen werking met het K. I., dit gezelschap uitgenoodigd ook eens in Alkmaar op te treden. Genoemd gezelschap bestaat uit 14 personen, allen-zonen en dochteren van den Qost-Indischen Archipel, afkomstig uit (\e meest verspfeide deelen dezer onmetelijke gewesten. Het buitengewoon goed gekozen pro gramma van den avond wijkt in zoo verre af van de .géwone Indische avon den, dat ditmaal naast de m. o. m. tra- ditioneele Javaansche gamelanklanken .ook muziek, dans en zang uit ariclere deelen Sumatra, Celebes etc. ten gehoore zal worden gebracht. Deze me lodieën w. o. ook krontjongmuziek vodral uit de Bataklanden en de Mina- hassa, 2#llen ons ongetwijfeld veel nader Ntot. deze interessante gewesten brengen, temeer daar deaankondi- gingen »met uiteenzetting van ieder nummer op duidelijke wijze* door den Batakschen student Mr. Hamzahe zullen worden gedaan. Dat het gezelschap „Insulinde" ons Westerlingen weet te boeien, bewijst wel dat meerdere keeren het Kol. In stituut haar deuren voor te veel belang stelling moet sluiten, omdat het maxi mum aantal bezoekers 2500 is be reikt. Dat ook Alkmaar en omgeving zich niet onbetuigd zailen laten, daarvan -zijn wij overtuigd. BURGERLIJK^ STAND. Geboren: Vroutje, d v. J. H. P. Strang en G. C. Asma. Erika en Eli sabeth, drs. v. N. Morsch en C. M. Lou ter. Maud A., d. v. J. A Cornelissen en A. Romeijn. Jacoba J., d. v.t A. C. van der Burg en G. D. Grootes. Gehuwd: J. Strijbis en J. H. Sun- dermaVi. Overleden: C. C. de Jong, geh. m. J. Pool, oud 41 jr. P Bakker,, geh mét E. Joor, oud 66 jr. VOGELBESCHERMINGSWACHT. In verschillende plaatsen in Noord- Holland, o.a. Haarlem en Zaanstreek zijn reeds vogelwachten opgericht en het is noodzaktlijk geb'eken ook voor den Alkmaarschen Hout en het Heilooër bosch maatregelen te treffen. Het vorig jaar is van de twaalf lijs ternesten geen enkele vogel uitgevlo gen; van zes spechtennesten werden er vier uitgehakt; de vier vliegenvanger- nestkastjes, die bezet waren, werdefc vernield. Het plan bestaat nu om ook in AV- maar een vogelbeschermingswacht op te richten. Hun die bereid zijn hieraan mede te werken, wordt verzocht zich vóór 5 April schriftelijk te wenden tot Mr; E. H. J. Wynne, Nassaulaan 18, Alkmaar. AGENDA. Bioscopen. Eiken avond 7.30 uur voorstelling. Zbn- dags doorloopend Van 2 uur af. Woensdag 2.30 uur matinée. Cinema-Theaterï Circusbloed (rotti.) alle leeftijden. Alkm. Bioscoop-Theater: Weensch Bloed (operette), 14 jaar. Victoria-Theater: De Witte Droom (ijs- revuefilm), alle leeftijden. Harmonie-Theater: Es war eine rauschen- de Ballnacht (rom.) 18 jaar. -\ Heiloo. Ze worden brutaal! -> "Werd er Woens dagmorgen een. rijwiel gestolen bij de R.K. kerk van den heer De W., die het daar onbeheerd had neergezet, dienzelfden avond brachten insluipers een bezoek bij de familie K. aan den Holleweg, waar uit de keuken een tweetal rijwielen werden ontvreemd. Deze laatste diefstal" is wel' zeer bru taal, daar zij geschiedde tusschen 8 en 9 uur, terwijl de familie in de huis- karfier bijeen was. Donderdagmorgen is een der laatst, genoemde rijwielen ontdaan van de banden terug gevonden in de Nijenbutger bosschen. Geslaagd. - Bij de gehouden exa mens van de H.M.V. te Haarlem, slaagde voor costumière mej. L. Min uit deze gemeente. Lente...... Buiten, maar ook bin nen het Heerenhuis. Want wij hebben de liefde zien< ontluiken in de verdor- de^ harten van twee oude, verstokte vrijgezellen, de gebroeders Kalkoenr, eerzame winkeliers in manufacturen. Maar als er in 't duffe, eentonige leven van alien dag opeens een ommekeer komt, en die wordt veroorzaakt door Fientje van Elzen, en die Fientje pli]kt dan een lieftallig meisje te zijn, dan, ja dan is het te bergijpen, dat het met de zielerust van het edele broederpaan gedaan is. De spelers en speelsters van de Too- neeLvereeniging „Midden-Beemster" hebben „Gebroeders Halkoen" op' een goede wijze vertolkt. Natuurlijk wns het leeifwenaandeel in het succes voor de* drie hoofdrolspelers, de heeren Hemmer en Pronk als de gebroeders Kalkoen en mevr. J. BrandWals als Fientje. Dezq drie domineerende rol len wa^s tooneelspeelkunst in den goe den zin van het woord. Ook Pietje, de zuster van de gebroeders, gespeeld Fientje., Pietje, de zuster van de ge broeders, welke* rol gespeeld werd door mej. A. van -Wijngaarde, sloot zich op waardige wijze bij eejstgé- noemd drietal aan jtvenals mej, J van Rodegom als Trum de zestigjarige huishoudster. Jammer was het, dat de grimeering te wenschen overliet. Tijdens deze opvoering liqeft iedereen datgene gegeven, wat van hêm of haar verwacht werd, waardoor het een too- neelspel werd, dat het publiek meer dan voldaan heeft. VISSCHER VEREENIGING GEESTMERAMBACHT. Krasse maatregelen tegen het loopen over bouwland. De Dinsdagmiddag in café De Roode Leeuw te Oudkarspel gehouden alge- meene jaarvergadering van de vis- schersvereeniging Geestmerambacht werd door een flink aantal leden be zocht. Als gasten waren aanwezig de opziener, de heer De Hart, een verte genwoordiger van den. Landstand en drie marechaussées van de groep Lan- gedijk. Het belangrijkste punt van de agenda was wel het voorstel van het bestuur om strenge maatregelen te nemen tegen het op het bouw land loopen door. de visschers. Het bestuur stelde voor dengene, die zich hieraan schuldig maakt, ge durende een jaar zijn vergunning te ontnemen. Zooals te begrijpen is, lokte dit voorstel nog al wat besprekingen uit. Tenslotte werd met 23 tegen 10 stemmen besloten, het bestuurs voorstel aan te nemen. Bij de bestuursverkiezing werden de heeren P. Glas en P. Boerdijk her kozen. Men besloot, de vergoeding voor den secretaris, die zeer veel werk voor de vereeniging doet, te verhoogen tot f 150 per jaar, veel rietwormen. De regeling, dat gedurende de maan den Juli en Augustus de fuiken van 9 tot 3 uur niet ih het water mogen staan, werd ingetrokken, aangezien de rietwormen er wel voor zorgen, dat de fuiken niet lang achtereen in het water blijven. De rekening gaf aan, dat met inbe grip van het aanvangssaldo f4174,18 was ontvangen. De uitgaven hadden 1 1259,39 bedragen, zoodat er een kas saldo was van f 2914,79. Voor uitzetting in dit seizoen zijn besteld 5000 éénjarige edelkarpers, 3000 pond pootaal en 300 pond montee. Het jaarverslag van den heer P« Glas vermeldde, dat het ledental met 1 is toegenomen tot 64. Er is verleden jaar 165 pond montee en 2500 pond pootaal uitgezet. Met den vischstand in den polder is het droevig gesteld, uit gezonderd snoek en zeelt. Mén hoopt, dat het kasgeld besteed kan worden aan het uitzetten van pootvisch. Bij de rondvraag werd de vraag ge steld of het toegestaan is, om in een sloot waar fuiken staan, met den ze- ^en te visschen. Een der leden was tot zijn schade/ tot de' ontdekking geko men, dat op die manier zes fuiken van hem omvergetrokken waren. ÏDe commandant der marechaussée, de heer Leegwater, deelde mede, dat dit een strafbaar feit is. Voorts werd medegedeeld, dat ieder een snoekhengels in beslag mag ne men. wanneer ze maar bij de poiitm worden ingeleverd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1