Krachtige Bolsjewistische aanvallen op Kowel gestrand. Wanneer moeten de winkels open zijn Engeland's oorlogsdoel. Motie van vertrouwen voor de Britsche regeering. Verduister v. 19.156.15 u. DE NIEUWET BONNEN. Toelichting bonnenüjst. De Wilhelmstrasse over Eden. De regeling voor het zomerseizoen. 132 Viermotorige Britsche bommenwerpers vernietigd. STAD EN OMGEVING. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.Y. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 19, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VF.ÏJDA6 31 MAAR! 1944. DAGBLAD VOOR "ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 77, 3 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.^0, elke m.m. meer 0.10. Tarieven Voor de geheel© op- lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor' A kmaër 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Illusie en werkelijkheid. ALS vervolg op de reeds gisteren be- handelde elf punten noemen we als twaalfde Britsche illusip: 12. Uitbouw van de voorrangsposities van den Britschen handel en scheep vaart op alle wereldzeeën. De New Yorksche Imperialisten heb ben zich van -hun kant niet onbetuigd gelaten en komen handen en aanleidin gen te kort om alle „pacht"-contracten te onderteekenen en op te stellen. Over al zijn reeds Amerikaansche „technische deskundigen," vergezeld door „hulptroe- pen" 'aan het werk. Naast oorlogstuig voor da fronten hebben de Amerikanen „al vast" handelsvliegtuigen en handels schepen gebouwd. De Amerikaansche handelsvloot is thans reeds driemaal zoo groot dan de zwaar gehavende en van Amerikaanschen nieuwbouw afhankelijke Britsche. In Europa is Engeland uit zijn economische voorrangsposities geheel yerdrongen. Oost-Azië beheerscht Japan. Zuid-Amerika heeft Ergeland aan USA moeten afstaan. Afrika en Indië deelt het reêds met USA, terwijl zich hier ook de bolsjewieken beginnen te roeren (Communisten van het slag van Tito en Marty, bijgestaan door een uitgebreiden stcif van versah uit Moskou'gearriveerde experts). 13. Constante uitbouw van het Britsche imperium door naasting van steeds nieuwe overzeesche gebieden. Door „verpachting," verleening van' deelgenootschap en militaire operaties, die in strijd met alle verwachtingen fali- kant uitvielen, heeft Engeland in amper vijf jaren meer verloren ,dan het in hon derd jiflren aan zijn imperium kon toe voegen. 'Het lot van Afrika is nog- niet beslist, doch zeker is, dat de concurren tie van het financieel ën industrieel krachtiger Amerika fnuikender Js dan die van de mogendheden, die hier tot dusverre invloed hadden. 14. Instandhouding der suggestie, dat Engeland de hoeder en beschermer van alle kleine naties is. Polen, Finland, de Baltische staten, Roemenië, Bulgarije, Hongarije. Zuid- Slainë, Griekenland, Tsjecho-Slowakue. voorts Zweden en Noorwegen, eigenlijk geheel Europa geeft Engeland aan net bolsjewisme prijs, waartegen het zich zelfs niet kan verzetten, indien het dit nog zou willen. 15. Instandhouding van de suggestie, dat Engelaritf de nationale zelfstandig heid van allé staten erkent. Engeland heeft sedert het begin van den. oorlog op alle kleine staten den scherpsten druk uitgeoefend, dat zij /hun neutraliteit zouden prijsgeven en<Licn aan zijn zijde zouden scharen. Zulke pressie wordt thans nog voortdurend uitgeoefend op Argentinië, Portugal, Spanje, Turkye, Ierland en Zweden. Neutrale staten, zooals Zwitserland, wor den door de Britten voortdurend in hun souvereine rechten aangetast. 16. Instandhouding van de democratie in alle landen, die dezen staatsvorm in werkelijkheid of op papier als goed erkennen. Het door de Britten gevestigde regiem in de door hen bezettegebieden, m het Nabije Oosten, Noord-Afrika en Zuid- Italië kan men geen democratie noemen, doch is slechts despotie en dictatuur. Bovendien heeft Engeland er zich tijdens dezen oorlog niet aan gestoord, ook een democratisch regiem door agenten ten val 'te brengen, indien zich dit niet voor Britsche belangen liet inspannen. Demo cratie volgens Britsche opvattingen be- teekende: ontvankelijk voor Britsche, vijandig aan Duitsche invloeden. Demo cratische regeeringen van emi*"' -.nten- clubjes hielp Engeland ten val brengen, wanneer agentjêh van de bolsjewistische dictatuur dit verlangden. Volgens de jongste versie is in Britsche oogen de mocratie die regeeringsvorm, die Brit sche plutocraten het recht geeft, het land te exploiteeren en den bolsjewisten toestaat de dictatuur van het proleta riaat te vestigen. 17. Instandhouding van het Britsche wereldkapitalisme (Pax Britannica). zooala de Londensche City dit voor gangbare munt uitgeeft. De Pax Britannica van de Londensche City is door de Pax Americana van de New Yorksche Wallstreet overvleugeld. De geld joden hebben hun kapitalen Teeds van Londen naar -New York over gebracht. De ratte# verlaten het zinken de schip. 18. Strijd téfeen alle sooialistische en communistische ideeën. Het communisme heeft zich nog nim mer zoo grondig in Old England kunnen vestigen als juist in deze vijf oorlogs jaren, nu de bolsjewieken zelfs tot de hofstqeterij zijn gaan behooren. Wat straks de uitwerking van deze penetratie zijn zal? De beantwoording van deze vraag blijft de toekomst voorbehouden. 19. Omverwerping' van het" Nazi- regiém, uitbanning van» de rïvssenleer, Coquetteeren met het fascisme, solida- risme, enz. en zelfs met een Slap natio nalisme, erop speculeerend, daarmee een tegenpool te vormen - tegenover het nationaalsocialistische Duitschland. De rol van het fascisme en aanver wante artikelen is uitgespeeld. Het nationaalsocialisme heeft de kracht proef en alle crises doprstaan en iB die per en breeder verankerd dan ooit. In alle Europeesche landen wint m de open bare meening de opvatting veLd dat al leen het nationaalsocialisme in staat 'S, de reeds sedert honderd jaren noodzake lijke Eurooeesche eenheid tot stand te brengen. Dit 'nationaalsocialisme doet tevens een oplossing aan de hand voor politieke, sociale en~kultureele nooden, waartegen iedere Europeesche staat voordien afzonderlijk vergeefs streed. Het rassenprobleem gaat in Europa na de laatste gebeurtenissen^ in Midden- en Zuid-Europa zijn definitieve oplossing tegemoet. Daarnaast wint het dok in En geland aan invloed, hetgeen uit een band over hand toenemend antisemi tisme blijkt. HAMA. (Slotartikel volgt). 0 Enkele, divisies onderscheidden zich door P bijzondere dapperheid. -Tsjernowitz ontruimd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 30 Maart (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt- mede: Van den benedenloop van de Oekrainschen Boeg distancieeren zich onze troepen vplgens bevel zonder door den vijand gehinderd te worden. In de gevechten der laatste dagen hebben zich daar de Oostmarksche 3e bergdivisie onder bevel van generaal-majoor Witt- manrt en de Frankische 17de divisie infantefie onder bevel van kolonel Brücker door bijzondere dapper-* heick onderscheiden. Ten zuiden van Balta en in het ge bied tusschen Dnjestr en Proeth wer den vrij krachtige vijandelijke aanval len in zwóre gevechten opgevangen. Ten zuiden van Proskoerof duurt de verbitterde worsteling met wisselend succes voort. De stad Tsjérnovyitz werd ontruimd. 'In het gebied van Stanislau zijn hevige gevechten gaande met op gedrongen vijandelijke gevechtsgroe pen. ■Het dapperegarnizoen van Tarno- pol weerde opnieuw concentrische Sovjet-aanvallen af. In het gebied van Brody verijdelden onze troepen hef tige vijandelijke doorbraakpogingen in zware gevechten en schoten van 27 aanvallende pantserwagens er zestien stuk. Krachtige aanvallen der tyolsjewis- ten op de stad Kowel strandden wederom op de standvastigheid de* verdedigers. Noordelijk en noord oostelijk van de stad namen onze divisies, in den aanval tegen den zich hardnekkig verdedigenden vij and, talrijke plaatsen. Tusschen den Dnjepr 'en Tsjaussy nam de afweerslag in hevigheid toe De door talrijke pantserwagens en slagvliegtuigen ondersteunde Sovjet- aanvallen werden in zware gevechten onder vernietiging van een vrij groot aantal vijandelijke pantserwagens af geslagen of reeds vóór het bereiken van onze stellingen door 4iet geconcen treerde hfweervuur uiteengeslagen. Aan de rest van het Oostelijk front kwam het alleen zuidwestelijk .van* Narwa tot* gevechtshandelingen van beteekenis. Bewakingsvaarluigen der marine schoten boven de Finsche Golf opnieuw drie Sovjet-bommenwerpers nelr. Uit Italië worden geen gevechtshan delingen, van grootéren omvang gemeld. Eigen stoottroepen onder bevel van ritmeester -Freiherr 'von Gienanth dron gen noordwestelijk van Cassino de vij andelijke stellingen, binnen en deden zes pantserwagens in de lucht vliegen. Voor Anzio en aan de Noord-Afrikaan- sche kust werden door slag- en torpe dovliegtuigen drie vijandelijke koop vaardijschepen met een gezahienlijken „HIER W.A." Utrecht, 30 Maart. In dp W.A.-uitzending „Hier W.A.", op Zaterdagavond 1 April a.s. van 18.4518.55 uur over den zender Hilversum I zal de °PPervaandrig George de Vries spreken ®ver het onderwerp „Zingend en met vertrouwen de toekomst tegemoet'. inhpud van 18000 ton beschadigd. Bo ven Italië verloor de vijand door DuiV sche en Italiaansche jagers alsmede door luchtdoelgeschut elf^ vliegtuigen. Een formatie Amerikaansche bommenwerpers drong in den mid dag van' 29 Maart onder krachtige jagertycscherming tot Midden- Duitschland door en liet bommen vallen op het gebied van Bruns- wijk. De aangerichte schade en de verliezen zijn gering. In heftige luchtgevechten werden onder on gunstige weersomstandigheden 22 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 12 viermotorige bommenwerpers,, vernietigd. In den afgeloopen nachr lieten eenige vijandelijke stoorvlieg- tuigen bommen vallen op West en Noord-Duitschland. De commodore van een jachtqskader, kolonel Wilke, die op grond "van 155 overwinningen in de luchf*door den Fïih- rer was onderscheiden met het •eiken loof met de zwaarden #bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis, heeft in een luchtgevecht den heldendood gevon den. In hem verliest de Duitsche lucht macht een harer voortreffelijkste jacht- vliegers en forrpatiecommandanten. STOCKHOLM, 30 Maart. - Het Lager- huis heeft Vandaag met 425 tegen 23 stemmen het vertrouwen jn de Engel- sche regeering uitgesproken. Mevr. CazaletKeir, die het amende ment op de onderwijswet had inge diend, dat tot 'de nederlaag der regee ring geleid heeft, heeft vandaag in. het Lagerhuis verklaard, da^t zij thans tegen haar eigen voorstel zal stemmen om den nadruk te leggen op haar „onbeperkte 'vertrouwen in den minister-president" Bij de voorloopige besprekingen over de fqrmeele punten van de stemming, waarbij de régeering een meerderheid van 378 tegen 43 stemmen en van 394 tegen 28 stemmen kreeg, viel duidelijk op Ie merken, dat de regeering bij de Later volgend'e hoofdelijke stemming over het voorstel om het amendement in te trekken een overweldigende meerderheid zou behalen. De leider der Labour-partij in hei parlement, Greenwood, deed het voor stel, dat de regeering om den toestand te vergemakkelijken een bespreking van het algemeene beginsel zou toela ten. Churchill verklaarde, dat de regee ring, voordat zij door een vertrouwens votum. dat moet neerkomen op een in trekken van dit amendement, „tot nieuw leven-gewekt en gesterkt is'' zich niet gerechtigd acht een of andere beloftè voor de toekomst te doen. I April: Zon op 6.16 uur, onder 19.13 uur. Maan onder 3.17 uur, op 11.39 uur. (Uitknippen en bewaren). VAN 2 APRIL t.e.m. 15 APRIL. Brood: 15 A en 16" A elk 4 rants., 15 B en 16 B élk 1 rantsoen. Beschuit: 15 en 16 elk 1 rants, be schuit. Bloem: 082 en 083' elk 1 rantsoen bloem, brood of gebak. Gort: 084 125 gr. Gemengd meel: 085 125 gr. Kindervoedsel: D 29 res. 250 gr. gort, E 29 250 gr. rijsj; of gort. Boter: 15 A rantsoen boter, 15 B rants, bak- braadvet. Kaas: 086 100 gr. 20of magere Meiff'l5 (1 3/4 1.), D 30 en E 30 res. (51,4 10.' Taptemelk 15 (1 3/4 1.) .Vleesch: 15 A en 16 A elk 1 rants., 15 B en 16 B elk l/i rantsoen. Aardappelen: 15 en 16 elk 2'kg. Toe- siag 15 en 16 elk 1 kg. Suiker: 087 500 gr. Jam: 088 250 gr. Vervangingsmiddelen: 089 1 rants. - Kinderdrankpoeder: C 31, D 31 en E 31 res. elk 300 gr. Versnaperingen: 15 150 gr. Tabak: 15 en 16. elk 1 rants, sigaren, tabak of sigaretten. Op deze bonnen mag reeds op 1 April worden gekocht, uitgezonderd vleesch en aardappelen. 10 B boter (voor 250 gr. kaas) is geldig tot en met 15 April, 12 A en 12 B boter (voor 125 gr. marg.) is geldig tot en 'met 15 April.- 13-14 melk en 13-14 taptemelk is geldig tot en met 15 April. R 01 tabak (voor scheerzeep) tot en met 29 April. Ook zijn geldig tot 15 April 080 alg. voor eenh. toiletzeep, 081 alg. C 26, D 26 en E 26 res. voor wasch- poeder en E 27 res. voor toiletzeep. Van 2 tot en met 15 April a.s. wordt op bon „Algemeen 084" i25 gram gort be schikbaar gesteld en op bon „Algemeen 085" 125 gram gemengd meel. Voorts zijn voor dit. tijdvak uitsluitend de bonnén „Taptemelk 15" en „Melk 15" aangewezen, zoodat men slechts de be schikking hpeft over één bonnummer voor taptemelk en één bonniftnmer voor melk. Zooals bekend blijven evenwel de bonnen 13 en 14 voor melk en taptemelk tot en met 15 April a.s. geldig. Ten einde het rantsoen voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar op 5 1/4 liter per week te handhaven, zijn de bonnen Reser ve D 30 en E 30 aangewezen voor het koopen van 5 1/4 Titer melk. Op bon „Boter, 15A" zal men, in afwij king van hetgeen mogelijk in enkele bla den onjuist in de» bonnenüjst is vermeld, 125 gram boter kunnen koopen en oo 'bon „Boter 15B" 100 gram bak- en braadvet. Honden- en kattenbrood. Van 1 tot en met 30 April 1944 worden op bon no. 1 van de nieuwe voederkaart voor honden dezelfde hoeveelheden hon denbrood beschikbaar gesteld als op den bon 'voor de afgeloopen periode. Op bon no. 1 van de nieuwe voederkaart 'voor kattenbrood (groep K) wordt voor de zelfde periode lVi kg. kattenbrood be schikbaar gesteld. Na 30 April 1944 is bon no. 1 ongeldig. DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 2 April van 11.30 tot 11.45 uur op golflengte 415 M naar de Stem der SS. Onderwerp: Germaan- sche vrijwilligers. BERLIJN, -30 Maart. - In verband met de crisis rond den Britschen mi nister van buitenlandsche zaken ver klaart men in de Wilhelmstrasse, dat Eden zich tegen de kritiek in het La gerhuis heeft probeeren te verdedigen met het argument, dat Duitschland be lang zou hebben bij zijn aftreden. *Yan Duitsche zifde staat men, naar in de Wilhelmstrasse wordt verklaard onverschillig tegenover de crisis Eden en rpen heeft geen belangstelling voor esn aftreden van den huidigen Britschen minister van buitenlandsche zaken, dien men beslist niet onbekwaam acht. De Amerikaansche opvatt»ngv STOCKHOLM/30 Maart. - In Wash ington worden de geruehten over een aftreden van Edep. en zijn vervanging door lord Cranboyne, volgens' een be richt uit Washington in Aftontidningen ernstig opgevat.. Men gelooft,.dat in da4 geval Eden Britsch ambassadeur te Moskou zaj wordenT OBERGRUPPENFÜHRER RAUTER BEZOEKT HET ARBEIDSFRONT SS-Obergruppenführer und General der Polizei Rauter bracht gister, ver gezeld van den. heer Kretschmar, Ob- ma'nn der Deutschen Arbeitsfront. en mr. «Rost van Tonningen een bezoek aan eenige instellingen van het Neder- landsche Arbeidsfront: In het gebouw van de landelijke leiding in de P. C Hooftstraat te Amsterdam zette Ar beidsfrontleider Woudenberg in een korte rede de verschillende aspecten van het werk van het Arbeidsfront Uiteen, waarna eenige films over hét veelzijdige werk van het arbeidsfront werden vertoond. Vervolgens, bezich tigde het gezelschap het sroote gebóuw van de Arbeiderspers. Ten 'slotte toon de Obergruppenführer Rauter zijn bij zondere belangstelling voor het vor mingsoord „Drakenburg" van het Ar beidsfront. G«fMra«l-v«UknMrsch#8c Katselrmg am hat Vont van Cassino. Da Ganareit-vaVImaartoVaifc mat dan drager van bat Bkanloof, GanaraV leutnant Netdrleh, dlvMaoommandant dar haWHaftiga DwINoha vaitcherm- j*g*f* aan Catslno PK CbrfmteWPBZ/W m ■s-GRAVENHAGE, 30 Maart. Van de zijde der huisvrouwen komt dikwijls de klacht, dat winkels niet ge opend zijn op de tijdstippen, dat men redelijkerwijze mag verwachten, dat de winkels wel geopend zijn. Indien de huisvrouw, die in dezen tijd toch al een neer dan drukke dagtaak heeft, voor een gesloten zaak komt, wijt zij haar ver- geefschen tocht aan de tfestaande over heidsmaatregelen op dit gebied. Het is mogelijk, dat zij gelijk heeft, doch er bestaat ook kans, dat de yvinkeüer óf omdat hij niet goed op de,hoogte is van de betreffende, voorschriften óf omdat het opvolgen daarvan hem minder gele gen komt, zijn winkel sluit op tijdstip pen, dat dit verboden is. s Ten einde zoowel de klanten als de winkeliers nog eens in te lichten, wat hun te wachten en te doen staat en zij hun dagtaak daar naar kunnen regelen, laten wij hieronder nog eens de voor het zomerseizoen geldende regeling in zake de verplichting tot openstel ling van. winkéls volgen. Men zal hieruit zien, dat in deze regeling er wel degelijk rekening mede gehouden is, dat ue win kels in het algemeen open mbeten zijn op die tijdstfppen, dat men verwachten kan, dat' zij open moeten zijn. In het zomerseizoen, d.w.'z. van 1 Maart tot 1 November geldt het volgendé: a. Levensmiddelenzaken, dus bakkers-, kruideniers-, melk-, groente-, aardappel en fruit-, slagers- |en vleeschwarenwih- kels moeten op alle werkdagen van 9 tot 18 uur open zijn. b. Alle;f overige winkels, eenige hier niet ter zake doende uitzonderingen daargelaten, moeten op Maandag van 13 tot 18 uur en op andere werkdagen van tot 18 uur open zijn. De verplichte openstelling geldt in he> zomerseizoen niet voor Goeden Vrijdag, Tweeden Paaschdag, Hemelvaartsdag-, Tweeden Pinksterdag, dus algemeen er kende' christelijke feestdagen Ondanks de hierboven omschreven ver plichting tot openstelling kan het toch voorkomen, dat het geoorloofd is, dat n winkel is gesloten. Dit kan, indien aan den winkelier ontheffing van de ver.;r püchting tot openstelling is verleend óf indien een verplichte sluiting is voorge schreven. Ontheffing van de verplichting tot openstelling kan .door den burgemeester worden verleend: wegens vacfintie van winkelier, of winkelpersoneel voor ten hoogste twaalf werkdagen per jaar, ln bijzondere gevallen van kortstondigen gard (ziekte, sterfgeval), in gevallen, dat 'openstelling voor den betrokken winke lier bijzondere bezwaren zou meebren gen (ln het winterseizoen b.v. verduiste ring), voor bepaalde dagen op grond van godsdienstige( overwegingen, aan verschil lende categorieën van winkels voor een halven werkdag per week, vallend vóór of na 13 uur, echter nieV op Zaterdag, ten einde het den winkeliers gemakkelijker te maken hun .leveranciers te bezoeken, hun distributie-administratie bij te hou den enz. Verplichte sluiting kan bij gemeentelijke verordening voor bepaalde groepen van winkels, voor een ander tijdvak dan den Maandagmorgen, gedurende een halven werkdag per week worden voorgeschre ven, in verband met de ingevolge de ar* beidswet op winkeliers-werkgevers rus tende verplichting om hun personeel v ge durende een halven werkdag per week vrij te geven. Winkelt, waarvoor zulk een verordening is vastgesteld, moeten dan ln het zomerseizoen echter 's Maandags van 9 tot 13 uur voor het publiek geopend zijn, voor zoover de verplichting hiertoe niet reeds uit anderen hoofde bestond Behoudens de uitzonderingen op grond van ontheffing en verplichte sluiting moet de regeling inzake de verplichte open stelling steeds worden nageleefd. Voor zoover de uitzonderingen groepen van winkels gelden, keeren zij iedère week terug en kan men er zich dus gemakke- kelijk van op de hoogte stellen. De poli tie heeft tot taak op de juiste naleving van de voorschriften toe te zien. 4 „JONGENS! WAT ZEGGEN JUL- LIE VAN DEZEN BRIEF „De tijd. dien ik daar in het weer- sportkamD „Seeboden" doorbracht, was zoo rijk aan prettige gebeur tenissen, dat, als ik ze alle zou willen neerschrijven, ik beslist wel een dag noodig zou hebben. Een tijd, waarin dienst en ontspanning elkaar steeds afwisselden, daarbij pri ma eten en goede kameraadschap Als het eenigszins mogelijk is. -ga ik beslist nog eens terug naar deze prachtige bergstreek, waar ik* de mooiste riagen van mijn leven door gebracht heb." Dit is een van de vele brieven, die we van jongens, die al eens in een weersportkamp geweest zijn, ontvangen. Meld ook jij je aan voor het vol gende weerfeportkamp in één van de mooiste streken van Duitschland en konj voor de keuring Woensdag 5 April, Plein 1813 nr. 3 in Den Haag tusschen- 8—14 uur. Alle gezonde Nederlandsche jon- gen§ van 1|>18 jaar komen in aan merking. DE TOESTAND IN HONGARIJE. De „Völkische Beobachter". bekijkt de regeeringshervorming in Hongarije van het gezichtspunt der Hongaarsche hoofdstad uit. Wannéér men door Boedapest loopt, a'dus het blad, dan krijgt men zoo op 't eerste gezicht bij het zien van den overvloed van goederen in de uitstal kasten, den indruk, dat het Hongaar sche volk alles te kust en te keur heeft Spreekt men echter met de bevolking én vergelijkt men de lage loonen met de hooge prijzen, dan ti'egrijpt men niet slechts in welken nood de gemiddelde burger leefde, doch verwondert men zich vooral waaróm de staat hier in 't belang der gemeenschap niet krachtiger heeft ingegrepen Slechts de rijk2n konden hun vette leven voortzetten. De jood won echter het meest er bij. Het is dui delijk, dat deze reactionnaire politiek moest leiden tot bolsjewiseering der verarmde massa en tot den dood van het Hongaarsche volk. Hoewel ~de gezónde krachten het Hongaarsche volk verre in de meer derheid zijn, beschikten zij toch over minder niachtsmiddelen dan de joden met hun aan de sociaaldemocraten on- dérhoorige regeering. paarin is thans verandering gekomen. De eerste stap naar wedergeboorte is gedaan. Het is* niet toevallig, dat de Duitsche soldaat thans te Boedapest vriéndelijk behan deld wordt. Men ziet in hem niet al leen den strijder der weermacht van het Groot-Duitsche Rijk, doch ook' den vertegenwoordiger van een land, van welks- soclafistischen vooruitgang het Hongaarschje vaderland helaas zoo goed alg niet heeft geprofiteerd. BERLIJN, 31 Maart (DNB). Vol- gens de jongste rapporten ontwikkelt de aanval van Britsche formaties bom menwerpers in den afgeloopen nacht op het getyed van het Duitsche Rijk ondernomen, zich meer en meer tot een catastrofe als tot dusver niet voor gekomen. De Duitsche luchtverdedi ging rapporteerde thans de* vernieti ging van minsterts 132 viermotorige Britsche bommenwerpers. Londen meldt verlies van 96 bommenwerpers. STOCKHOLM. 31 Maart (DNB). Naar Reuter meldt, geeft het Britsche Ministerie van Luchtvaart toe, dat Donderdagavond bij den aanval op Duitschland 96 bommenwerpers ver loren zijn gegaan. A.S. STUDENTEN EN ARBEIDS DIENST. Er wordt nogmaals .de aandacht op gevestigdj dat a.s. studenten aan uni versiteiten en^ hoogescholen zich voor het vervullen" van hun arbeidsdienst plicht dienen aan te melden bij een der aanmeldingsbureaux van den N.A.D. vóór 15 April 1944. Na 14 April 1944 worden geen aanmeldingen meer aan vaard. De aanmeldingen worden ingetrok ken van hen, die voor hun eindexa men niet mochten slagen, mits bij het verzoek tot intrekking wordt overlegd een bewijs van den directeur of rec tor dei* middelbare school, inhoudende, dat de leerling de hoogste klasse zal doublèeren. Volgens de geldende be palingen is het mogelijk, dat zij, die aa 1 Juni 1944 den 18-jarigen leeftijd bereiken, ingeschreven worden aan een universiteit of hoogeschool en dus hun studie kunnen beginnen. Zoodra zij echter 18 jaar worden, zullen zij hun studie voor het vervullen van hun ar beidsdienstplicht moeten ondërbreken. Hun wordt Qerhalve aangeraden zich reeds op 17-jarigen leeftijd als vrij williger te melden (diensttijd 5V« mnd.) EEN JUBILEUM. Heden herdacht de heer K. Schad- denhorst den dag dat hij vóór 25 jaar bij de N.V_ de Alkmaarsche IJzer- en ■Metaalgieterij in dienst trad als ge- reedsehapmaker. Deze dag is voor hem niet onopge merkt voorbijgegaan. Nadat hij des morgens door de directie was ontvan gen, tyerd* hem met eenige hartelijke woorden een enveloppe rtiet Inhoud aangeboden, terwijl het personeel den jubilaris eenige mritige cadeaux aan bood. Verder werd de dag in huisë- lijken kring onder veel belangstelling doorgebracht DIERENBESCHERMING Bij een inwoner van Alkmaar is komen aanloopen een witte koeshond. Adres inspecteur C. V^rwer, Baan- straat, Alkmaar. GEZELSCHAP ..DE BONTE SPELERS". Men schrijft ons: Hier ter stede is gevormd het gezel schap „De Bonte Spelers". De alge meene leiding en de regie is in han den van den heér Paul Hoving. Ver dere medewerker den zijn het dans- orkest ,-,De rhytl^i i'sche Spelers" o. 1. v. Piet Overdijk; Ria Wizi, chans^n- nière; Jaap Wij mars accordeon- virtuoos: Duo „De Silva's"; Nick Versteeg, chansonnier en Bob Ver steeg, goochel-kunsfenaar. Bovengenoemd gezelschap presen teert de klanken-revtfe: „De zon gaat weer schijnen". ^let ligt in de bedoe ling een ^tournee door óns land te maken, o.a zal men op 2en Paaschda.g optreden ip de schouwburgzaal „Ca sino" te Den Helder. Binnenkort hoopt dit gezelschap ook in Alkmaar, voor het voetlicht 'te treden. 4 BOTSING. Op den .Hoeverweg, gemeente Alk maar, botste een vrachtauto met aan hangwagen dermate tegen een van de tegenovergestelde richting komende auto, dat zij aan de voorzijde werd ingedrukt. Beide auto's konden op eigen kracht^niet verder. JAARVERG „ZIEKENHUIS De belangstelling voor de jaarverga dering van de vereeniging „Zieken- huisverpleging", welke 'gisteravond in het vereenigingsgebouw aan de Heul werd gehouden, bepaalde zich tot een aantal leden der vertrouwensraad en het bestuur wat voor een vereeniging met ruim 9000 leder* nu niet bijster groot genoemd mag worden. In zijn openingswoord heeft de voor zitter, de heer W. v. d. Vall, op den ge zonden toestand, waarin de vereeniging zich bevindt, gewezen, Ook financieel staat men er zeer goed voor. Het afge loopen jaar mag als" zeer gunstig wor den gekenmerkt. De agenda verliep in een zeer snel tempo Uit het door den penningmeester, den heer A. van der Elburg uitgebrachte jaarverslag vernamen wij, dat hét be drag der middelen van de vereeniging sinds December 1942 met een bedrag van f 3886.12 is gestegen en thans be draagt f 20.812.02. Hierbij merkte de voorzitter nog op, dat 'het doel van het bestuur om een reserve te verkrijgen gelijk aan een jaar contrib.utie-bijdrage nog niet is bereikt. Dit bedrag zou on geveer f 30.000 bedragen. De secretaris, de heer R. ter Brugge bracht eveneens een jaarverslag uit. Hieruit cmüeenen wij, dat het aantal leden per 1 Januari 1943 bedroeg 9205, op 1 Januari 1944 was dit^ aantal 9162. Het aantal gezinnen bedroeg 3054. In 1943 werden in totaal 317 leden in een ziekenhuis opgenoitfen, niet een to taal aantal verpleegdagen van 5785. In tótaal vonden 22 opnamen: voor besmet telijke ziekten plaats. Het operatie- fonds telde 1728 leden. In de toelich ting' schreef de heer ter Brugge- o.a dat wat betreft de concentratie* van vereenigingen; waaromtrent door Zie- kenhuisverpleging met vereenigingen in wijden omtrek reeds onderhandelin gen waren gevoerd, hierbij zooveel as pecten naar voren komen, dat voorloo- pjg een algemeene regeling niet waar schijnlijk is. Tegen de verwachting in, bleek, dat nu met ingang van 1 Januari 1943 de inwonende kinderen enz., die in ,het bedrijf der tfuders plégen werkzaam te zijn, in de verplichte verzekering zijn opgenomen, het ledenaantal hierdoor geen achteruitgang had te boeken. De 1 IGARERING S VERFUEGING" Betalen of zitten ?- Jaren geleden kreeg één, mijner vrienden een procesverbaal, omdat hij —r enfin ik v weet niet meer om wat! Het resultaat was zóóveel boe te of zóóveel dagen hechtenis. Mijn vriend, die zich onrechtvaardig be handeld voelde, schérpte zijn geest aan zijn verontwaardiging en hij slaagde er in een ipodus te vinden, waardoor hij in dezelfde aangele genheid aan den Staat zelfs nog een paar tientjesverdiende! Zijn' dokter had hem namelijk eenige dagen van volstrekte rust voorge schreven geen relefoontjes, geen borrels, geen opwindende wande lingen in den maneschijn enz. en diev zou hij nu ergens buiten in een goed pension gaan genieten. Hij zegde het pension echter tijdig af en ging zijn dagen uitzitten. En hij had rust! Op rekening van den Staat, want toen hij weer thuis was en de z-aak eens becijferde bleel$ het hem, dat hij minstens dertig gulden bezuinigd had, die hij stellig uitgegeven zou hebben, wanneer hij "niet geverbaliseerd was of wanneer hij niet was gaan zit ten. Dit voorbeeld is mij nooit uit de herinnering gegaan en ik hoop er mijn voordeel mee te doen. ïk reed onlangs op een zeer vroeg uur behalve een eenzamen politie agent was er op straat nog geen sterveling te bekennen door een voor rijwielen verboden steegje en kreeg van den ijverigen diender, die zich in de nog volmaakt uitge storven stad in een hoekje verdekt opgesteld had,* een bekeuring. Re sultaat: vijf gulden of een etmaal brommen! Het laatste kies ik, want ik heb nogal eenigen achterstand in de -be antwoording van de brieven mijner lezers en lezeressen. Wanneer ik een eendaagsche secretaresse zou nemen, die tegenwoordig bestaan, zou het minstens zeven vijftig kos ten. Op deze wijze verdien ik dus aan de bekeuring drie rijksdaalders. En het is bovendien wel aardig voor de schrijvende lezers, want die ontvangen nu een brief uit net Huis van Bewaring, cel nummer zooveel, wat hun naar ik overi gens hartelijk hoop niet eiken dag overkomt. En ik stuur 3.75 van de winst aan den agent, die mij be keurde. Zoo ziet men maar weer, dat de wijsgeer Bolland gelijk had, toen hij leeraarde, dat alles in zijn te gendeel kan verkeeren. Zelfs boete kan een gratificatie worden! yOVIDIUS. secretaris zeide hierover desgevraagd o,a. nog, dat dit begrijpelijk was, omdat, indien men na een verplichte verzeke ring zonder werk komt, men niet meer verzekerd is. Teneinde dit risico te ondervangen blijft men naast verplicht verzekerd eveneens nog vrijwillig ver zekerd. Want tenslotte is men dan ze ker, bij eventueele opname .geholpen te kunnen worden. Door den vertrowensraad werden als lid van het bestuur benoemd de heeren Dr. Lourens en C. Couwenhoven. De aftredende leden van den vertrouwens- Vervolgens. werd in behandeling ge- raad werden herkozen, terwijl in de 'vacature-Couwenhoven werd voorzien door de benoeming van mej. Bossert. nomen een voorstel-tot wijziging van het huishoudelijk reglement. Aan arti kel 13 van dit reglement werd een toe voeging geplaatst, ^waardoor het aantal kinderen van een *gezin, dat eventueel van betaling ip vrijgesteld beperkt werd tot een maximum van twee. Eveneens werd aan dit artikel toegevoegd een alinea, waardoor het dagelijksch bestuur bevoegd wordt vèrklaard leden ter beperking van te hooge individueele risico's naar een andere klasse terug te brengen. Dit zoowel, voof het ver- plegings-, aanvullings- als operatie fonds. ,In de rondvraag werd nog de wensch te kennen-gegeven, de mogelijkheid te overwegen, tie vertrouwensraad geheel de taak der algemeene vergadering te doen overnemen. Dit lijkt ons, gezien dén omvang der vereeniging, een zeer practische oplossing, waarmede de ver eeniging zeker gebaat zal zijn, "Met de wensch, dat ook in het ko mende jaar Ziekenhuisverpleging haar mooien arbeid tot aller tevredenheid zal kunnen voortzetten, sloot de voor zitter de vergadering, die bij elkaar nog geen uur geduurd l^ad. SPORT IN 'T GULDJEN VLIES. Boksen en wprstelen. Men zal zich herinneren, hoe ongeveer 'rten jaar geleden de Alkmaarsche 1 krachtsportvereeniging S. S. S. in het veilinggebouw alhier groot#^ worstel wedstrijden, alsmede boksdqmonstraties organiseerde en dat het succes in alle opzichten groot genoemd mocht worden. Aangemoedigd door dat succes en mede ter inleiding van het zilveren jubileuin der organiseerende vereeni ging, heèff S. S. S. gemeend, voor Za terdag a.s. esn nog grootscher opgezet programma te moeten samenstellen, waarmee de heele middag -«en avond gemoeid zullen zijn. Des middags van 3—6 uur worstelt S.S.S; met haar ploeg tegen den ouden tegenstander Sandow ujt ZasPndam. Twee vrijwel even sterke ploegen, waarvan wij speciaal npem^n de ont moeting tusschen Schut en Klooster man. Laatstgenoemde is verleden week 2e geworden in de nat4 kampioenschap- •pen en naar de A-klasse gepromoveerd, terwijl -Schut zijn in 1943 behaalden nationalen titel a.s. Zondag moet ver- dedigén! Des avonds om 7 uur begint het boks- programma. Een ploeg van S. S. S. zal den strijd opnemen tegen de Rooij uit den Helder, doch dit is eigenlijk slechts ean bijprogramma. Er zijn n.l. door den N. B. B. zelf andere partijen samen-, gest.eld. waarvan wij hier noemen Hes selsDiepbrink. Hessels is nat. kam pioen vedergewicht, een technisch zeer kn^p bokser en dezen keer zal hij het tegen een zwaarder gewicht bokser moe ten opnemen. Verder noemen we nog de partij tusschen 6e twee zwaar-ge- wichten Nierrfans (Diemen), B-kam pioen 1944 en Mak (Maastricht), kam pioen van Zd.-Nederland. In 't geheel werden er 10 partijen -gebokst, waarvan vijf hóofdpartijen over 3 ronden vsn 3 minuten. Men kan er van verzekerd zijn, dat deze boksers goede sport te zien zullen geven en dat zij hier zeer serieuze ge vechten zullen leveren. En dit temeer waar de Ned. Boksb'ond zelf de partijen heeft uitgezocht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1