DASBLAD VOOR UT. Engeland's oorlogsdoel. lstrijden Bergen. JYZEN I Illusie env werkelijkheid. jiJÉU Sovjets trachten tevergeefs doorbraak te forceeren. Zware aanvalsgevechien in moeilijk strijdgebied. Bij Neurenberg 132 bommen werpers neergeschoten. De Britsche vliegtuigverliezen De P.T.T.-dienst met Paschen „Wat is de Kampbrief"? Denkt om dè klok. »- Verduister v. 19.156.15 u. 1 Nieuwe loonregeling in den landbouw. Het veilige thuis Ambtenaar O.M. i verduisterde gelden. ,71 1LICATIE VAN HET \S LANDBOUW EN J HERIJ e rundvee t.m. 8 April 1944 zul- ■chagen en Uithoorn >p Woensdag 5 April, r en Amsterdam wor- 0 April op 11 April irnamedagen van <lc Lijven ongewijzigd. PUBLICATIE, terinaire doeleinden, ivoor Genees- en Ver- <t bekend, dat naar oeveelheden vaseline, Desehlkbaar stelt voor 'ien, niet steed» hun, n of niet voor het be- aangewend. Met het aald, dat met ingang lervaseline, resp. uier- bemiddeling van die- Ipn verstrekt. ziekeninrichtingen. Mei 1944 zal het Cen toor aan ziekeninrich- van de toe te wijzen ;.oewijzingen voor vat- Bovengenoemde spe- zijn van den opdruk ien en mogen in geen Hbutiediensten ingele- shandelaren c dienen ïwij zingen direct aan aan het Bedrijfschap Jravenhage te zenden, al ontvangen zij een ;ringsvergunning voor jrikanten en kaashan- ovengenoemde toewij- naar het Bedrijfschap Lravenhage op te zen- herdistributie- ibutie van Rijksijzer, 8, 's-Gravenhage, zal 1944 voor het publiek spondentie en telefoon- e afd. Herdistributie periode tot dringende beperkt. De inzending nezen, met betrekking verordening Herdistri- 1 afgeleverd materiaal, normale wijze blijven N Adema, Alkmaar, iland; politiek redac- inüs, Adam (HAMA)J c Broersen te Hoorn, il and; kunst, letteren H P van den Aa^-d- sport J? Werkman te juws; D. A. Klomp t» adv.-rubriek W. Re- n de Zaan; voor de Bus, Alkmaar IEREN" t Guldenvlies* andow". Z'dam. v. Nederland, iderland '44. i 0.50. oa. Hessels, mp. v. N.-H. '44. p. v. N.-H., '44. en. 3X3 minuten, de Grand, om rs bü de boks- opening 18.30 u. UUR ■hschlager uw plaatsen. 12 lepeltjes, sui- eeschepje, vlekvrij hangmat, touw mit, Leeuwerikka- it f 100; warm-wa- porcel. slof f 18. Westerlicht 417. zijden blouse, mt. 1, mouwen f 25. Straatweg A 147, .anten met onder- 55; wasöhtafel met blad f 16. Slooves, 306. n f 30; jasje f 15; 0, lft. '18 jr. H. G. r. d. Kaaystr. 19. ^anopeddels z.g.a.n. oestel 6x9 f 15; 1 ihaatsen op kogel» ïandjes f 25. C. atweg 116, Heiloo. met pl. f 80; box f6. L. v. d. Peet, 43. (defect) f 15; kaas- blauwplt f 3; bo- iffet f 10, 'Van der :eynstraat 8. f 20; japon f S0; louten bakje 1 1.50. Metiusstraat 12. lal f 3.50; melk- groot) f 1.25; gr. ircht f 4.50; voe- .50. v. Dok, Hout- 6, na 5 uur. ildet f 15; slaapk.- (keurig) f 20; sche- 10. Stokman, Ken- tweg 74, na 6 uur. rt jasje, imit. bont stoeltje i 10; nw. schotel f 12; stpe- rrien met lepel f I; f 6. v. Dok, Hout- 6, na 5 uur. im.kast f 20; eiken pluche bekl. f 18; idertrekw. f 15. Dik- oningsweg B 83. al-bontje f, 20; da- grijs peau de »u- Wonderj Lamoraal- bl. d.handsch. f 8; ttewaschhandsch. vitte vilthoed f 8. amoraalstraat 4. 1 f 20; bolhoed, II. f 12; 2 strooma- i.50. Pieterse, Doe- oed f 5; bolhoed kastje f 40; para- 40; gr. hondenmand irkmaat, Broek op 237 -guitaar m. foudr. Bellekom, Emma- konijnenbakken m. 10; 2 rollen gaas A. Schenk, Van ekstraat imermantel mt. 42- steunzolen z.g.a.n. ontje f 15. v. d. iastr. 65, 2 x bellen schoentjes mt. 26 :es mt. 42-43 f 10; 35, 38 en 39 f 2.50, Cornielje, Reeker- aard, rood-koper, 6 r- en achterpl. en irdscherm f 250;- in kist f 35. J. v. Bergerweg 130. irstel met reserve 550 f 950. J. Klok, L, Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland' N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 1 APRIL 1944. ALKJÏAARSCHE editie. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 78, 4 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.46, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheeie op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor AJtmaar 2.10, voor het geheeie Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. ui. (S 1 O t.) ALS laatste punt in de reeks van Britsche illusies en de daar tegen over te stellen werkelijkheid noe- men we: 20. Vernietiging van den militanten geest van het Duitsche volk. Deze geest is niet vernietigd, doch versterkt. Doormiddel van de concep tie van de. Germaansche hegemonie over Europa deelt deze militante geest1 van vernieuwing %n ordening zich mee aan alle Germaansche volkeren van Europa, niet alleen aan de nauwst- verwante Duitsch-stammige volkeren, doch ook aan fde Scandinaafsche Ger manen. Hij slaat over op Romaansche stammen, zooals Wallonen (Degrelle), Franken (Darnand), Longobarden, Kroaten en Roemenen. Hoe veelal oogenschijnlijk eng- nationalistiseh deze strevingen ook be oordeeld worden, toch leeft in hen bewust een sterke bindende kracht. Zi] worden alle opgevangen in de groot- sche' Germaansche conceptie van een heel Europa omvattende politieke, mili taire en economische eenheidsgedachte. In de SS-frontkameraadschap is deze eenheidsgedachte reeds levende wer kelijkheid. Terwijl kamergeleerden en schoorvoetende bedisselaars van na- oorlogsplannen nog angstvallig en zorgvuldig wikkend en wegend hun vaag en omzichtig opgestelde formu leeringen over de Rijksgedachte ver stolen tegen het licht houden, nauwe lijks durven uit te spreken of neer te schrijven, uit vrees om te morsen op dit uur staat het Germaansche Ruk reeós overeind. Terwijl in het Oosten de machtige afweerstrijd tegen het bolsjewisme woedt, is dit Rijk naar het Noorden, Westen en Zuiden reeds door een mach tigen verdedigingswal omgeven. Op dien wal hebben de beste Europeanen, de beste Germanen, de beste Duitschers de wacht betrokken. o BEELD en omvang vhn dit grootsche Rijk worden niet aan de groene tafel gevormd. De Führer van dit groote, reeds bestaande Rijk vervalt niet in de feut van de maandenlange dorre discussiesaan de .groene tafel, waaruit zooalsin 1918-T9 het onheil van Versailles werd geboren. Oervragen over bestaan van men- schelijke wezens en gemeenschappen worden niet aan de groene tafel op gelost of in de sfeer van voor begrip ontvankelijke gesprekken. Hier beslis sen vitaliteit, geestelijke en lichame lijke daadkracht. Op deze ontwikke ling, die een nuchtere werkelijkheid van'het heden is en die straks innerlijk naar nationaal-socialistische beginselen verdiept zal worden, heeft Engeland geen invloed meer, ook al schetteren zijn zenders in alle Europeesche talen nog zoo oorverdoovend hard en boos aardig valsch. Engeland heeft den oorlog, dien het zelf ontketende, reeds verloren. Dat is de nuchtere gevolgtrekking van de op telsom der politieke en economische schadeposten, die na vijf jaren oorlog op zijn danig gehavend saldo te boe ken zijn. Het zou te ver voeren in deze opsomming ook nog de catastrophale gevolgen van den oorlog voor het Brit sche bedrijfsleven en financiën te schilderen. Engeland heeft zelfs van een neder laag minder te duchten dan van een overwinning, die de klassieke schijn bare overwinning van Phyrrus in ver- liespunten nog overtreffen zou. Duitschland heeft er geen interesse bij Engeland te vernietigen, zooals Engeland omgekeerd in een door gren- I zeloozen haat veroorzaakte kortzichtig heid volgens zijn voortdurend mach teloos gebralaan Duitschland een al- geheele uitroeiing dreigt te voltrekken, als het daartoe de kans kreeg. Niet blinder funest is de toestand voor En geland bij een partij remise, waarbij de partijen met wellicht kleine ver anderingen de posities zouden behou- den, zooals «ze die thans in werkelijk heid bezitten. In het eene en het I andere geval zullen noch de Sovjet- Unie, noch de USA de minste gewe tenswroeging hebben, over het heele of halve lijk heen, hun eigen doel einden te verwezenlijken. MET de Britsche hegemonie, in de wereld is het uit, hoe ooi? deze oor log zal eindigen. De Pax Britannica is ten einde. Op een grootsch verleden volgt een tragische dood. Deze oorlog roept de beklemmende tragiek van een klassiek Grieksch treurspel op, waar in de machtige held door zelfmoord het drama besluit. Met iedere nieuwe maand wordt En- gelands positie zwakker. Niemand klemmender dan Churchill in zijn redevoeringen brengt dit tot uitdruk king. Het daadwerkelijk openen van een tweede front za' die positie niet kunnen versterken. Hoe zou het, na ruik een geweldige krachtsinspanning, "Og de macht kunnen opbrengen, ook zelf nog de vruchten van deze opera tie te plukken, zoo deze al mocht slagen? Operatie gelukt, patiënt over leden? In Engeland en in bepaalde kringen hier te lande bestaat een kinderlijk vertrouwen in den legendarischen „laatsten slag, dien Engeland-steeds- wint". De Voor Engeland beslissende slag om zijn toekomst heeft het niet te leveren tegen Duitschland, doch regen zijn bondgenooten, de USA en de Sovjet-Unie. Engeland heeft de bus gemist, niet «leen militair in Noorwegen, toen zijn hluf nog als zoete koek geslikt werd, floch ook politiek, omdat het eigen wijs als een' kindscBe grijsaard alle kansen voor een schappelijk vergelijk «geslagen heeft. Het had in 1940 na ac Fransche capitulatie eieren voor zijn •'ld moeten kiezen. Voordïéii kon het 1^8 anderen de kastanjes voor zich uit NEtkLANDS TOEKOMST LIGT OP OE BAREN! DC RUI ICS MAR INI RlfDT U MICRTÖI DÉ GELEGENHEID vuur laten halen. Nadien was nie- I zo° vriendelijk meer. Het is de van den bedrogen bedrieger, dat t vn- t?15 gedwongen is, dit thans zelf I ru„r SA en voor de Sovjet-Unie te oen- HAMA, HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 31 Maart (DNB). - Het opper bevel der weermacht deelt mede: „Tusschen den benedenloop van den Oekrainschen Boeg en den Dnjestr, alsmede tusschen Dnjestr en Proeth vielen de bolsjewisten den geheelen dag aan. Zq werden in hevige ge vechten met zware verliezen afge slagen. In één sector zijn de gevech ten met de opgedrongen bolsjewis ten nog gaande. Roemeensche troepen wierpen aan den Proeth de bolsjewisten terug en heroverden verscheidene plaatsen. Ten zuidwesten van Proskoerof zijn nog steeds verbitterde aanvals- gevechten gaande. Daarbij heeft zich de Oostpruisische le divisie infanterie, onder bevel van ge- neraal-majoor von Krosigk, bijzonder onderscheiden. Oostelijk van Stanislau sloeg een gevechtsgroep een gemotori seerde brigade van den vijand uiteen en bracht talrijke gevangenen en een omvangrijken buit binnen. B|j Tarnopol verminderde de ge vechtsactiviteit. In het gebied van Brody sloeg een onzer pantserfor maties vrij sterke bolsjewistische infanterie- en pantserstrqdkrachten met haar trossen uiteen. Het gar nizoen van de stad Kowel sloeg ver scheidene vijandelijke aanvallen Ai en vernielde daarbij 15 pantsertfp- gens. In het gebied ten noorden van de stad stortten hevige Sovjet- aanvallen ineen. Tusschen den Dnjepr en Tsjaussy zetten de bolsjewisten hun door braakpogingen met versch aange voerde strijdkrachten vergeefs voort. Ook zuidoostelijk van Ostrow en zuidelijk van Pskof ondernamen de bolsjewisten talrijke vruchtelooze aanvallen. Zuidwestelijk van Narwa werd in verscheidene dagen du-- rende zware aanvalsgevechten in het onbegaanbare bosch- en moe rasgebied, met doeltreffenden stenn van artillerie, nevelwerpers, pant serwagens en slagvliegtuigen, het gros van verscheidene Sovjet-divi sies ingesloten en vernietigd. Her haalde vijandelijke ontlastingsaan- vallen mislukten. Nader wordt gemeld: Het aantal in den afgeloopen nacht boven zuid- Duitschland neergeschoten Britsche bommenwerpers is, naar het D N.B. verneemt, van 132 tot 141 gestegen. Een nauwkeurig onderzoek heeft n.l opge leverd, dat nog 9 bommenwerpers die eerst als waarschijnlijk vernield waren opgegeven, inderdaad vernield zijn. TURKSCHE AMBASSADEUR TE BERLIJN ONGESTELD. De Turksche ambassadeur te Berlijn, Saffet Arikan, heeft wegens een lichte ongesteldheid zijn reis nsl® Berlijn een week moeten uitstellen. In deze gevechten verloor de vijand ruim zesduizend dooden, verscheidene honderden gevangenen, 59 stukken ge schut en talrijke andere wapenen en allerhande oorlogsmateriaal. De str\jd in Italië. In Italië heerschte ook gisteren slechts plaatselijke gevechtsactiviteit. Een vijandelijke gevechtsgroep, die sedert geruimen tijd ten zuidwesten van Cassino was ingesloten en ver beten tegenstand bood, werd vernietigd. De vijand verloor talrijke dooden .en een groot aantal gevangenen. Wapens en allerhande oorlogsmateriaal werden buitgemaakt. Eigen stoottroepen namen in_ het -noorjden van de plaats eenige vijandelijke steunpunten bij verrassing Bij® andere geslaagde stoottroepacties werden vier vijandelijke pantserwagens door strijdmiddelen voor den korten afstand vernietigd. Terrentaanvallen. In den afgeloopen nacht behaalden onze luchtverdedigingsstrijdkrachten bij ^en afweer van Britsche terreuraan- vallen op Neurenberg het grootste suc ces/ tot dusverrg door haar bevochten. Zij verhinderden een ge con centreerden aanval en vernielden 13$ viermotorige bommenwerpers. In het stadsgebied van Neurenberg en in eenige andere zuid-Duitsche plaatsen ontstonden scha de en verliezen onder de bevolking. De eerste luitenant Becker, bestuurdfer bij 'een eskader nachtjagers, behaalde in dezen nacht opnieuw 7 overwinningen in_ de lucht. Stooraanvallen van eenigp vijandelijke vliegtuigen waren gericht op west-*Duitschland. Duitsche vliegtuigen boven Londen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doelen in Londen en aan de Engelsche zuidkust aan. Escortevaartuigen van een Du.itsch convooi, luchtdoelgeschut der marine en voor convooibescherming gebruikte jagers schoten voor de kust van west- Noorwegen van 18 vruchteloos aanval lende Britsche torpedovliegtuigen er 7 neer. Onze duikbooten hebben op den At- lantischen Oceaan en in den Indischen Oceaan-. 4 schepen met een totalen in houd van 23.000 ton en een bewakings vaartuig tot zinken gebracht. Boven dien schoten zij 2 vijandelijke bommen werpers neer. In de törpedeeringssuc- cessen van den laatsten tijd heeft de duikboot onder bevel van den eersten luitenant-ter-zee Eick een groot aan deel." HET ROEMEENSCHE WEER- MACHTSBERICHT. BOEKAREST, 31 Maart (D.N.B.) Het Roemeensche opperbevel heeft na meer dan twee jaar Donderdag 30 Maart voor de eerste ntóal weer een legerbericht uitgegeven. Het luidt als volgt: „Na zware geyechten tusschen Duit sche en Sovjet-Russische troepen is de stad Tsjernowitsj ontruimd. De Roemeensche troepen zijn in gevecht gewikkeld met vooruitgeschoven Sov jet-Russische formaties, aan welke het op enkele punten gelukt is den boven loop van de Proeth in westelijke rich ting over te steken. R^et élan uitge voerde tegenaanvallen van onze troe pen hadden plaatselijke successen. In het centrale deel van Bessarabië voeren Roemeensche en Duitsche troe pen gevechten met een wisselend- karakter. Uit de sectoren op de Krim en aan den oevervan de Zwarte zee, die door Roemeensche troepen bezet zijn, valt niets bijzonders te melden." Geen uitbetaling van postcheques op Zaterdag vóór Paschen. 's-GRAVENHAGE. 31 Maart. De P. T.T.-dienst op de postinriehtingen zal op den 2den Paaschdag geheel als op Zondag worden uitgevoerd. Het Centrale Postgirokantoor te 's- Gravenhage is Zaterdag vóór Paschen gesloten. De postkantoren nemen daar om dien dag geen stortingen aan (ook geen spoedbehandelingen) en betalen geen cheques uit. GEEN HUIS-AAN-HUIS-BESTELLING' MEER. De gelegenheid tot huis-aan-huis- bestelling van ongeadresseerde stukken behoudens voor bepaaldedrukwer ken met politieken inhoud wordt voorloopig buiten werking gesteld. POLITIEK WEEKPRAATJE MAX1 BLOKZIJL. Maandagavond om 18.45 uur houdt Max Blokzijl via Hilversum I zijn poli tiek weekpraatje met den titel: „De leeuw of de struisvogel?" GEEN FOTO'S iN CORRESPONDEN TIEFORMULIEREN. 's-GRAVENHAGE. Het Neder- landsche Roode Kruis - vestigt er de aandacht van belanghebbenden op. dat geen foto's mogen worden ingesloten in de correspondentieformulieren (de z.g. 25-woorden brieven) -van het Ne- derlandsche Roode K^uis. noch in die van het correspondemiebureau (bur- geTs), noch in die van het informatie bureau (militairen). Kindje overreden. - Donderdagmid dag wilde het driejarig dochtertje van den heer Romkema op het Zuidvliet te Leeuwarden op een wagen klimmen Het kind kwam daarbij te vallen en kreeg een .wiel over zich heen. En kele oogenblikken latqr overleed het kind. De „Kampbrief" is een tijdschrift, dat gratis uitgegeven wordt aan jon gens, die al eens in een Weerspprt- kamp geweest zijn. Wat de jongens ervan zeggen „Tot mijn groote vreugde ontving ik zoojuist het eerste nummer van den „Kampbrief". De opzet hiervan lijkt mij prachtig, vooral daar wij in de gelegenheid gesteld worden, hieraan mede te werken. Indertijd heb ik een dagboek bij gehouden van dat kamp in Oosten rijk. Is het mogelijk, dat u dit als vervolgverhaal in de „Kampbrief" plaatst? Dan las ik^ook dat ik door middel van de „Kampbrief" kamera den uit het kamp kan groeten. Hieronder iaat ik een paar namen volgen, wilt u die er dan in onne- men? Als ik zoo die foto's op de voor pagina bekijk, beleef ik in gedach ten nog eens die heerlijke maand, die ik ir^het Weersportkamp door gebracht heb. Want heerlijk was het. Prima eten, echte kameraadschap, en dan de leiders die er waren, in een woord prachtkerels. Het is nu al bijna een jaar geleden, dat ik daar was, ik heb het er echter zoo naar mijn zin gehad, dat als het eenigszins mogelijk was, ik direct* weer terug zou gaan. Ik heb er dan ook ioo vaak aan terug gedacht, zoowel thuis als bij mijn werk, en ik zou iederen jongen, die zoo'n kamp nog niet meegemaakt heeft, willen aanraden er toch beslist heen te gaan. Den laatsten dag, dat ik in het kamp vertoefde, heb ik mijn oogen dikwijls over het prachtige panorama laten gaan en over ,de besneeuwde bergen, en ik moet eer lijk bekennen, dat het mij vreeselijk speet, dat dit alles weer voorbij was. En zoo was het bij alle jongens. Op de terugreis hoorde je alleen nog maar: „Hè, wat jammer, dat het nu al voorbij is". Ik verheug me nu al op den volgenden „Kampbrief" en ben ook erg benieuwd, of mijn ver haal geplaatst kan worden". Dit was een van de vele brieven, die wij van onze jongens op den eersten „Kampbrief" ontvingen. Wil jij ook tot de jongens behooren, dia de „Kampbrief" regelmatig toege zonden krijgen en eraan meewer ken? Meld je dan ook voor het vol gend Weersportkamp In een van de mooiste streken van Duitschland en kom voor de keuring Woensdag 5 April Plein 1813 nr. 3 in Den Haag tusschen 814.00 uur. De Nederlandsche jongens van 16 —JS jaar komen in aanmerking. EEN ONDERSCHEIDING. 1 UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 31 Maart (DNB). De Führer heeft generaal-veldmaarschalk Von Manstein, opperbevelhebber van een legergroep, als óOsten, soldaat van de Duitsche weermacht, èn generaal- veldmaarschalk Von' Kleist, opperbe velhebber van een legergroep, als 60- sten soldaat der Duitsche weermacht het eikenloof met de zwaarden bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis.ver leend. Wq brengen in herinnering dat in den nacht van Zondag op Maandag, om 2 uur de Zomertqd wordt inge voerd. Op dat tijdstip dienen de klokken dns één uur voornitgezet te wordegi, dus van 2 tot 3 uur. DE DISTRIBUTIEDIENSTEN OP DEN GOEDEN VRIJDAG EN DEN STILLEN ZATERDAG. ■s-GRAVENHAGE, 31 Maart. De plaatselijke distributiediensten zullen op den Goeden Vrijdag (7 April) en den stillen Zaterdag (8 April) voor het publiek gesloten zijn. Op den stillen Zaterdag echter zullen de distributie diensten aanvragen van arbeiders bui tenland en eventueele spoedgevallen in behandeling nemen. VERHOOGDE UITKEERINGEN INGEVOLGE KINDERBIJSLAGWET VOOR 1944 GEHANDHAAFD. Krachtens besluit van de secretarissen- generaal van de deijartementen van sociale zaken en van financiën.zal de -tijdelijke verhooging van de uitkeenn- gen ingevolge de kinderbijslagwet ook gedurende 1944 gehandhaafd blijven. DISTRIBUTIE VAN PERSGAS. In verband met de distributie van motorbrandstoffen is bepaald, dat met ingang van 1 April a.s. persgas voor automobielen, alsmede voor andere doeleinden in distributie wordt ge bracht. De reeds bestaande regeling voor bal- longas wordt van genoemden datum af in de regeling voor persgas opgenomen. Onder een eenheid persgas zal worden verstaan ofwei een kubieke meter bal- longas, ofwel een halve kubieke meter methaangas, uit kolen bereid. De Rijksverkeersinsoectie geeft mach tigingen uit aan de bij haar ingeschre ven verbruikers van persgas. Houders van deze machtigingen dienen zich hier mede tot den Plaatselijken Distributie- dienst te wenden, welke hun bonnen zal uitreiken voor de op de machtigin gen aangegeven hoeveelheid. Voor de machtigingen, uitgegeven voor de maand April, echter dienen zij zich te wenden tot den distributiedienst van de plaats, waar het persgasstation is ge vestigd. Deze bonneii, die een geldig heidsduur hebben van twee maanden, moeten bij de persgasstations voor pers gas of bij den vuloosthouder (van bal- longafe) tegen in ontvangstneming v. i op de bonnen vermelde hoeveelheid, pers- of ballongas worden ingeleverd Verbruikers van persgas voor andere doeleinden dan autovervoer dienen zich te wenden tot het iRijkskolenbureau, Carnegielaan 12 te 's-Gravenhage, ten einde van dit Bureau speciale vergun ningen voor het gebruik van persgas te verkrijgen. DISTRIBUTIE VAN KAARSEN. De met „59 Ve-lichting" en „69 Ver lichting" gemerkte bonnen der petro- leumkaarten resp. S 121 en S 221 geven van 1 April 1944 af tot nader te bepalen datum recht op het koopen van een rantsoen kaarsen (300 gram). BONAANWIJZING GENERATOR BLOKJES. 's-GRAVBNHAGE. 31 Maart. Van 1 April tot en met 30 Juni 1944 geven de met „H" gemerkte bonnen als be doeld in artikel 2 van de Generatorbe- schikking 1942 no. 1 recht op het koo pen van 50 Kg. generatorblokjes. LUCHTVAARTSCHOOL DER W.A. De luchtvaartschool der Luchvaart W. A. te Doorn Is thans gereed, om baar leeUingen te ontvangen. De cursus, die op vl? AyriI a.s. aanvangt, duurt ong. een jaar: de leerlingen van Me school ontvan gen een theoretische opleiding voor vlieg bewijs B. en navigator tweede klasse, of voor radio-techniek en navigator tweede klasse. De leerlingen zijn intern en zullen behalve met deze opleiding tevens kennis maken met diverse vormen van sport, die hen naar lichaam en geest zullen stalen, zoodat zij straks als flinke mannen den maatschappelijken moeilijkheden 't hoofd kunnen bieden. De kosten voor het volgen van dezen cursus vormen geen beletsel zooals vroe ger bij dergelijke aangelegenheden het geval was. De Lu W.A. heeft begrepen, dat zij dit- obstakel in elk geval uit den weg, moet ruimen, daar de luchtvaart* een algemeen Nederlandseh belang is en de kosten geen beletsel mogen zijn, als het algemeen belang moet worden gediend. Daarom heeft de Lu W.A. besloten, voor het volgen van de cursussen niets ln re kening te brengen. De leerlingen moeten den leeftijd van 18 Jaar hebben bereikt en mogen dien van 21 jaar niet hebben overschreden. Ztj moeten een minimum vooropleiding Mulo-A, doch bij voorkeur Mulo-B, hebben genoten, terwijl zij be hoorlijke cijfers voor wiskunde en na tuurkunde moeten hebben behaald Daar enboven wordt aan de leerlingen den eisch gesteld, dat zij zich na het beëin digen van den cursus volledig voor den bouw van de Nederlandsche luchtvaart zullen Inzetten, welke elsch ln de meeste gevallen ook wel ln overeenstemming zal zf]n met den wensch der leerlingen. 2 April: Zon op 6.14 uur, onder 19.15 uur. Maan onder 3.57 uur, op 12.38 uur. 3 April: Zon op 7.11 uur, onder 20.17 uur. Maan onder 5.34 uur, op 14.38 uur* UITBREIDING AANTAL BENOEM BARE ONDERWIJSKRACHTEN. 's-GRAVENHAGE, 31 Maart. De Secretaris-generaal van het Departe ment van opyoeding, wetenschap en kuituurbescherming heeft met het oog op het tijdelijk tekort aan on derwijskrachten bij het L.O., door wij ziging van enkele artikelen van de lager onderwijswet maatregelen getrof fen ter uitbreiding van het aantal be noembare leerkrachten bij dit onder wijs. Daardoor is de mogelijkheid ge opend: a. onderwijzers, die aanspraak kun nen maken op, dan wel in het genot zijn van voorloopig pensioen voor zoover de gemeente- en schoolbestu ren en dö onderwijzers zelf op hun handhaving dan wel herplaatsing prijs Stellen zonder voorafgaande goed keuring in de school te handhaven dan we# te herplaatsen; b. bij tijdelijke ontstentenis, gehuw de onderwijzeressen in de school te plaatsen zonder voorafgaande goed keuring; c. onderwijzers, die aanspraak kun nen maken op, dan wel in het genot zijn van ouderdomspensioen, in de school te handhaven dan wel te her plaatsen. BEKENDMAKING LANDWACHT NEDERLAND. Aangezien reeds is gebleken, dat on bevoegden misbruik hebben gemaakt van politiebevoegdheid, zgn. in verband met de Landwacht, wijs ik er nogmaals op, dat de Landwacht in dienst altijd kenbaar is &an den rooden armband met het opschrift „Landwacht" en boven dien zich kan legitimeeren door het rGode legitimatiebewijs van de Land wacht Nederland. De burgerij is dus in geenerlei op zicht verplicht gevolg te geven aan be velen van personen, die zich als Land- wachters uitgeven en die genoemde kenteekenen niet dragen of kunnen toonen. Integendeel, men wordt ver zocht dergelijke voorvallen aanstonds bij de bevoegde Landwachtinstanties te melden, zoodat daartegen onmiddel lijk kan worden opgetreden. Gewestelijk kommatfdeur voor Zuid-Holland en Zeeland. Zij treedt heden in werking. 's-GRAVENHAGE, 31 Maart. De werkingsduur van de landelijke regeling van loonen en andere ar beidsvoorwaarden ln den landbouw 1943 strekte zich uit tot 31 Maart 1944. Daar de regeling zelf op. ver schillende punten in de practjjk tot bezwaren aanleiding gaf, zoodat het niet wenscheljjk was haar wer kingsduur te verlengen, heeft de gemachtigde voor den arbeid, in af wachting van een algeheele herzie ning, een nieuwe regeling even eens met beperkten werkingsdnur uitgevaardigd, waarin aan de voornaamste bezwaren wordt tege moet gekomen. Deze beschikking is opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant van 30 dezer, In het vervolg vallen alle bedrijven, die zich met landbouwwerkzaamheden bezig houden, onder de regeling. Het begrip „onderneming of bedrijf" moet zoo ruim mogelijk genomen worden. Als landbouwwerkzaamheden worden thans beschouwd als bezigheden ten behoeve van de voortbrenging van landbouwgewassen. Onder de bepalingen van de landbouw-regeling ressorteeren voortaan ook de Inwonende mannelijke arbeiders. Deze genieten dezelfde voor rechten als de overige vaste arbeiders Slechts de arbeidstijd dient in onderling overleg naar den aard van het bedrijf geregeld te worden. Voor de arbeiders werkzaam in bedrijven, die onder lei ding of toezicht staan van, of gesubsi dieerd worden door de overheid, wordt in de regeling van den cultuurtechni- schen dienst, welke in voorbereiding is, een clausule opgenomen. De bepalin gen voor den tuinbouw, zooals deze zijn opgenomen in de landelijke rege ling van loonen en arbeidsvoorwaarden d.d. 1 September 1942, worden gehand haafd voor de provincies Friesland en Noord- en Zuid-Holland. Ook de bepalingen voor het bloem- bo'.lenbedrijf in d# provincies Noord- Holland en Zuid-Holland ondergaan geen wijziging. In de verplichte schriftelijke arbeids overeenkomst ipoeten worden opgeno men de duur van de overeenkomst, de begindatum en èventueele afloopdatum van de dienstbetrekking, alsmede het loon, dat den arbeider betaald zal wor den. De nieuwe regeling bepaalt, dat aan los-vaste arbeiders bij een onderbre- 'king van het dienstverband gedurende vorst- of sneeuwperiode géén ontslaê- bewijs zal worden uitgereikt, doch een verklaring dat de werkgever geen be zwaar heeft tegen de tijdelijke onder breking van het dienstverband en evenmin-tegen het elders verrichten van werkzaamheden. Verschillende bepalingen in de rege ling gaan uit van een onafgebroken dienstverband van drie of zes maan den bij denzelfden werkgever.. Som. mige tijdelijke onderbrekingen mag men niet als een afbreken van het dienstverband beschouwen. Het loon van de 16-jarige^mapnelijke arbeiders moet, met inachtneming van een be hoorlijke evenredigheid, beneden het peil Van de 17-jarigen blijven. Toeslag mag worden gegeven, wan neer de arbeider werkzaamheden ver richt, waarbij hij inderdaad vakkennis in praktijk brengt. De arbeidsduur gedurende de ver schillende jaar-tijdvakken wordt voor allerlei ^categorieën van arbeiders nauwkeurig gekegeld. Daartoe noerrit artikel 14 maximum-uren, waarin de arbeider tegen vastgesteld loon moet arbeiden. Volkomen nieuw zijn eenige bepalin gen voor arbeiders, die buiten him woonplaats arbeid verrichjen en niet eiken dag daarheen kunnen terugkee- ren. Ten slotte brengt de regeling een reeks bijzondere bepalinget. betreffen de de loonen in verschillende provin cies. De beschikking treedt in werking met ingang van 1 AprN 1944 en blijft van kracht tot en met 31 Maart 1945, ten zij tusschentijds anders zal worden bep&ald, Gisteren of eergisteren stond in de dagbladen het "bericht, dat een jong meisje. leerlinge eener mid delbare school vermist werd. Zij was vermoedelijk weggeloopen uit vrees voor de gevolgen vaiï een slecht rapport. Dien dag ben ik, zooals men dat noemt, niet lekker gegaan. Niet om dat ik visioenen van onherstelbaar heid gehad heb, want dat voort vluchtige kind dat ik" overigens evenmin ken als al die andere dui zenden schoolmeisjes in den lande, die ik nooit gezien heb zal heusch wel weer terecht komen. Maar ik heb medelijden gehad met dat kind en nietlwiet de ouders, wien ik hun ongerustheid een klein beetje gun. Geen medelijden- om die weglooperij de ervaringen eqyan kunnen haar geest versterken en óók geen me- delijde» om het slechte rapport, want een slecht rapport heb ik nog nooit erg gevonden; de beste en kundigste mannen en vrquwen kre gen in hun jeugd vaak dg laagste cijfers op school. Maar wel omdat, dit kind blijkbaar in z o o'n voort-" durende vrees voor haar ouders heeft moeten leven, dat zijden terugkeer naar het ouderlijk huis dat naar mijn meening te allen t ij d e voor het kind eèn veilige wijkplaats moet zijn niet meer aandurfde, terwille van een paar slechterapportcijfers! Ik sta en ik heb zelf dochters van dien leeftijd met mijn sympathie on voorwaardelijk aan de zijde van het meisje, waarmee ik natuurlijk niet bedoel, dat ik dat wegloopen toe juich. Misschien dat tusschen ouders en dochter veel misverstand was en misschien, .dat beide partijen vooral ook dit der ouders straks iets geleerd zullen hebben. Laten we het hopen. OVIDIUS.^y Twee jaar gevangenisstraf geëischt. AMSTERDAM, 30 Maart. - Het Ge rechtshof te Amsterdam, gepresideerd door mr. H. M.-Fruin, heeft vandaag in Hooger Beroep de strafzaak behandeld tegen den voormaligen ambtenaar van het O.-M. bij het kantongerecht te Utrecht, den 28-jarigen mr. dr. C. H. P., die wegens verduistering van gel den van den staat, door de rechtbank te Utrecht tot 1% jaar gevangenisstraf is veroordeeld. In Juni en Juli van het vorige jaar had verdachte in zijn functie van amb tenaar O.M. met verschillende men- schen die overtredingen hadden be gaan, transacties afgesloten, welke meestal zóó- werden geschikt, dat zij in.. het voordeel van P. werden opgelost. Hij jiet de menschen, die iets hadden misdreven, bij zich op het parket ko men, om eens te praten. Hij stelde hun dan voor, de zaak af te koopen. Dat ging dan echter niet via de griffie, maar verd. ftam zelf de bedragen in ontvangst, stortte een gering deel daar van op de girorekening van de griffie en stak de rest in zijn zak. Van een bedrag van 400 behield hij zelf 360, van een bedrag van. 130 hield hij 100 achter. In totaal verduisterde hij zoo een bedrag van 648. Gedeeltelijk werd dit geld in de huishouding van verd. gebracht, voor een deel zette hij het op de spaarbank. De verdachte, die een zeer overspan nen indruk maakte, gaf voor het Hof de feiten toe. Verdachte zeide, dat hij angst had voor de toekomst in verband met zijn gezondheid en dat hij daarom geld wil de oversparen. Hij meende, dat hij recht had, het geld van den staat te nemen en beweerde, dat hij een op dracht had van een bovennatuurlijke overheid. Zijn overleden vader zou hem zijn verschenen en hij had den plicht, te "gehoorzamen. Verdachte zeide, in die verschijning te gelooven, zooals hij ook in de verschijningen te Fatima en Lourdes gelooft. Na verhoor bracht de president en kele brieven ter sprake, die verdachte op ongeoorloofde' wijze uit het Huis van Bewaring heeft gestuurd,en waar in hij spreekt over komedie spelen. Dit zou erop wijzen, dat /erdachte simu leert. Voor deze uitlating wist P. geeö be hoorlijke verklaring te geven, Dr. Kemp kwam tot de conclusie, dat de verdachte, hoewel hij tijdens het plegen van de feiten lijdende was aan een ziekelijke stoornis, toch wel aansprakelijk moet worden gesteld, omdat hij heeft gehandeld na rustig overwegen en dit dus niet heeft te maken m^f een temperamentsstoornis. Dr. van der Sterren Was in zijn rap port tot de conclusie gekomen, dat de verdachte lijdende was aan krankzin- higheid. Hij zeide prijs te stellen op een nieuw psychiatrisch onderzoek. Nadat het Hof dit verzoek om her nieuwd psychiatrisch onderzoek Kad afgewezen, hield de procureur-gene raal, mr. A. A. L. F. van Dullemen, zijn requisitoir. Hier, zeide hij o.a.. zijn ernstige corrupties gepleegd door een ambte naar van het O. M:1 die niet alleen zichzelf doch ook het recht te schan de heeft gemaakt. Nog nimmer heeft zich een dergelijk feit voorgedaan. Hoewel de verdachte met anderhalf jaar zeer clement is' gestraft, heeft hij het toch noodig geoordeeld hooger be roep aan te teekenen. Hij heeft zijn familie bewerkt en getracht aan zijn toerekenbaarheid te doen twijfelen. Aan zijn vrouw schreef hij over de comedie, die hij zou spelen. Aan een oom'schreef hij. dat hij zich geenszins schaamde over wat hij had gedaan en dat het hem alleen speet, dat hij zoo gauw was betrapt en niet een hooger bedrag had kunnen verduisteren. De procureur-generaal vroeg verhoo ging en veroordeeling van verdachte tot een gevangenisstraf voor den tijd van twee jaar met aftrek van de ge heeie preventieve hechtenis, ontzetting uit de bevoegdheid om bij de rechter lijke macht de functie van ambtenaar te bekleeden voor den tijd van zeven jaar en inbeslagneming van het over schot van de verduisterde gelden. De verdediger, mr. H. Keune, drong aan op een nieuw psychiatrisch onder zoek door een derden psychiater te verrichten. Uitspraak Donderdag 13 April.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1