DAGBLAD VOOR Felle afweerslag tusschen Boeg en Dnjestr. V.U.C. en Heerenveen winnen uitwedstrijden. Amerikaansche bommenwerpers boven Zuid- West-Duitschland. In Maart 156.000 ion ioi zinken gebracht Voor Duitschers ter kennisneming. Het Roemeensche leger bericht. 102-jarige overleden. Bommen op de stad Schaffhausen. O.S.V. klopt K.F. C. opnieuw en mag nu promotiewedstrijden spelen. Assurantie-tusschenp ersonen. Goed geslaagde bokswedstrijden te Alkmaar." Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 33201 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 3 APRIL 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 79, 2 pagina's. Prils der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers S cent. Legerbericht van Zondag. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN BEN FüHRER, 2 April. (D. N. B.) Het opperbevel van de weermacht' maakt bekend: Tusschen Dnjestr en Proeth sloegen Oekrainschen Boeg en den Dnjestr ▼ielen de Bolsjewisten ten Noord westen van.Beresofka met sterke in fanterie- én pantserstrtfdkrachten aan. werden in. verbitterde ge vechten, nadat 71 pantserwagens waren stukgeschoten, afgeslagen. Tusschen Dnjestr en Proeth sloegen Duitsche en Roemeensche troepen opgedrongen vijandelijke gevechts groepen terug. De poging van den vyand om dooy herhaalde sterke aanvallen een weg te banen naar Jassy, werd verijdeld. Vijandelijke strijdkrachten, die den Jjjia-sector trachiten over te steken, werden in een tegenaanval teruggeslagen, Ten zuidwesten van Proskoerof en in het gebied van Stanislau leverden eigen aanvallen terreinwinst op. Sterke vijandelijke tegenaanvallen werden afgeslagen. Daarbij heeft zich het regiment gre nadiers 504 onder bevel vvan kolonel Böhler bijzonder onderscheiden. De dappere bez»ettting van Tarnopol onder bevel van generaal-majoor von Neindrof sloeg ook gisteren talrijke aanvallen af. De verdedigers van Kowel behielden de stad ondanks nieuwe, sterke vijan delijke aanvallen. Ten noorden van Kowel mislukten heftige aanvijlen der Bolsjewisten. Ten zuiden van Plesbau 'bleef de vijand, door pantserwagens en slagvliegtuigen gesteund, aanvallen. In de beide laatste dagen werden hier 90 vijandelijke pantserwagens stukgescho ten. De gevechten duren nog voort. Uit Italië worden geen bijzondere ge beurtenissen gemeld. Duitsche geveshts- en torpedovliegtuigen vielen in het zeegebied yoor de Noord-Afrikaansche kust in den nacht van 31 Maart op 1 April een krachtig beschermd vijande lijk ravitailleeringsconvooi aan. Twee vrachtschepen met een totalen inhoud van 18.000 brt. werden tot zinken ge bracht. Tien andere koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 63.000 brt., alsmede een torpedojager werden deels zoo zwaar getroffen, dat aange nomen kan worden dat verscheidene dezer schepen verloren zijn gegaan. lukraak neergeworpen bommend In den „middag van 1 April vloog een forfnatie Amerikaansche bommenwer pers onder bescherming van jagers boven Zuidwest-Duitschland. Bij een meestal gesloten wolkendek wierp de vijand op verschillende plaatsen luk raak bommen neer, die geringe schade en 'verliezen onder de bevolking Ver oorzaakten. Een deel der bommen viel od Zwitschers gebied. 21 amerikpan^hp vliegtuigen, voor het meerendeel'vier motorige bommenwerpers. werden neergeschoten. Storingsvluchten van enkele Britsche vliegtuigen waren in den afgeloonen nacht gericht oq. West en Midden-Duifschlartd". Legerbericht van Zaterdag, Het Duitsche weermaAtberieht van Zaterdag luidde: De afweerslag in het zuiden van het Oostelijke front tusschen den Beneden loop van den Oekrainschen Boeg en den Proeth en 'ten zuidwesten van Proskoe rof, bij Stanislau om Tarnopol en in het gebied van Brody duurt in hevige wisselvallige gevechten voort. De Bols jewieken leden opnieuw zware verlie zen en verloren 3R pantserwagens en 20 stukken geschut Tn de gevechten heb ben zich de Silezlsch-Saksisch-Oost- marksche 384e divisie Infanterie onder bevel van luit.-generaal de Salengre- Drabbe en de brigade storgeschut 278 bijzonder onderscheiden. De comman dant van een regiment grenadiers, kolo nel Philippi. heeft zich onderscheiden door bijzondere dapperheid. B!1 en ten noorden van Kowel zijn hevige vijandelijke aanvallen mislukt. Tegenaanvallen van onze troeDen won nen ondanks toenemend vijandelijk ver zet terrein. Tusschen den" Dnienr en Tsjaussv werden sterke plaatselijke aanvallen van de Soviets afgeslagen Tn een tegenaanval werd een nenetra- fierilek na Hevige gevechten gezuiverd Ten zuiden van Pleskau gingen de Sovjets met krachtige ondersteuning van pantserwagens en slagvliegers tol den aanval over. Hun doorbraakpogin gen werden ln verbitterde gevechtep verijdeld en plaatselijke' penetraties werden afgegrendeld, waarbii 18 vijande lijke pantserwagens werden stukge schoten. Tn Italië mislukten verscheidene vij andelijke aanvallen op het oostelijke deel van Cassino. Stoottroepen bliezen vijandelijke nesten van verzet en ge- vechtsstelllngen on. Opslagplaatsen van munitie werden door onze artillerie in brand geschoten. Eenige vijandelijke stoorvllegtuigen Vlogen in de Ia ie av onduren van 31 Maart boven West-Duitschland. Aanval op convoof afgeslagen. Eseortevaartuigen der marine hebben in den afgeloopen nacht voor Terschel ling aanvallen van Britsche torpedo,- motorbooten op een Duitsch convooi af geslagen en daarbij van vier aanvallen de booten drie zwaar beschadigd. An dere eseortevaartuigen schoten voor den mond van de Somme twee vijandelijke torpedomotorbooten in brand. In den strijd tegen de Britsch-Amerl- kaansehe aanvoervloot hebben marine en luchtmacht in de maand Maart 29 koopvaardijschepen met een gezaihen- lijken inhoud van 156.000 brt. tot zinken gebracht. 31 andere schepen met een gezamenlijken inhoud van 176.000 brt. werden door treffers van bommen en torpedo's beschadigd. Vele van deze schepen moeten als verloren beschouwd warden. Aan vfjandelijke oorlogsbodems wer- De Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" van het Ned. Arbeidsfront organiseert in de week van 3 tot en met 8 April tezamen met dén Ned. Volksdienst ln een groot aantal plaatsen Paaschfees- ten voor de kinderen, wier vader in het buitenland werkt. Da Commissaris-Generaal voor de Openbare Veiligheid en Hoogere SS- en Politieleider maakt bekend: Ingevolge de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Ne- derlandsche gebied betreffende .de re gistratie der Duitschers zijn alle in Nederland woonachtige Duitschers ver- Plicht zich bij het voor hun vrtionplaats bevoegde registratiebureau aan te melden. Het is gebleken, dat een aantal Rijks- ouitschers tengevolge van onbekend- r heid met deze verordening, in het bij- i tonder bij verhuizing binnen Neder- land en naar het buitenland, de bepa- i?8en dezer verordening niet naleven. Ik roep derhalve alle tot -aanmelding verplichte personen, onder '-X ver wij zing "aar de bij de verordening bedreigde itraffen, op, zich bij het bureau van wn politie-officier bij den gevolmach tigde van den Rijkscommissaris voof - provinciehunner woonplaats bij vestiging uk het buitenland, bij ver huizing binnen Nederland en bij ver wek naar het buitenland schriftelijk of mondeling aan te malden. Deze verplichting geldt ook voor per- Jonen, die tot het Duitsche volk be boeren, maar in het onzekere zijn be seffende hun nationaliteit of als sta fenloos worden aangemerkt. De ver plichting tot aanmelding geldt even- fens voor Duitschers uit het vroegere Oostenrijk, voor Sudetenduitschers en voor Volksduitschers uit de Oostgebie- oen. De verplichting tot aanmelding be staat ook voor het geval, dat personen 'er vervulling van hun dienstplicht 3°"r de weermacht worden opgeroe pen. vpB? minderjarigen is de wettelijke enegenwoordiger, eveneens wanneer 6een Duitscher is. voor de na- van deze» verplichting tot aan- i 8 verantwoordelijk. «melding kan mede geschieden bij EHm ^stratiebureaux bij de „Orts- ruPPen der N.S.D.A.P." SS-Obergruppenführer «md General der Polizei, get, RAUTER. den '22 torpedojagers en eseortevaartui gen, twee onderzeebooten en 12 torpedo motorbooten tot zinken gebracht. Vier torpedojagers en 15 torpedomotorbooten werden ten deele zoo zwaar beschadigd, dat ook zij als verloren beschouwd moe ten worden. BOEKAREST, 2 April (D.N.B.) Het opperbevel van het Roemeensche leger deelt met betrekking tot den toestand in de oostelijke Roemeensche gebieden mede: In Noord-Bessarabië sloegen Duitsche troepen ten oosten van Hotin door pantserwagens gesteunde vijandelijke aanvallen af. In het gebied Czernowitz- Storojlnetz geen bijzondere krijgsopera ties. Tusschen Prceth en Jijia werden de tegenacties der Roemeensche troepen in den loop van 31 Maart voortgezet en zij ontwikkelden zich met succes. Vijande lijke strijdkrachten, die de Jijia op ver scheidene plaatsen bereikten, werden ln tegenaanvallen op den Broetb terugge worpen. Pogingen van den vijand om zich door verscheidene krachtige aan vallen-een weg naar Jassy. te banen, werden door Roemeensche en Duitsche troepen verijdeld. Kleine penetraties, die de vijand tot stand wist te brengen, werden door tegenaanvallen opgeruimd. In Centraal-Bessarabië vordert de tegenaanval der Duitsche troepen, die den vijand naar het noorden terug werpen. met succes. In de richting van den Dnjestr in den sector ten nooTden van Saracen! en ten zuiden van Rezina onbelangrijke ge vechten. Van de Krim en 'de kust aan de Zwarte Zee valt niets te melden. DISTRIRtJTIF.NIEUWS. EXTRA ZEEP VOOR VUILEN ARBEID. Tn het begin -can dit jaar is de ver strekking van extra zeep voor vuileD arbeid, welke voordien per twee kalen dermaanden geschiedde, omgezet in een verstrekking per twee distributieperio den, zulks om distributie-technische redenen. Deze maatregel heeft tenge volge, dat belanghebbenden per jaar 6'/j verstrekking zouden ontvangen, tegen voorheen 6 verstrekkingen. Immers, een jaar bestaat uit 12 ka lendermaanden. doch 13 distributie- perioden. Aangezien' men dus bij het nieuwe systeem teveel ontvangt, zal dit surplus worden genivelleerd en wel dool* de verstrekking e e n periode op te schorten In verband hiermede wordt aan belanghebbenden in overweging ge geven er rekening mede te Kouden. dat zij met de hun voor het tijdvak van 14 Mei t'm 8 Juli a.s. (6de en 7de distri butieperiode) toe te wijzen extra zeep moeten toekomen tot 8 Augustus a.s,, aangezien de volgende verstrekking zal plaats hebben voor dp 9de en 10de distributieperiode (6 Augustus t/m 30 September a.s.) PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDEN. Van 2 tot en met 26 April 1944 geeft elk der mét ,.21" en „22" genummerde bonnen van de bonkaart V 403 voor 'kookdoel einden, recht op het koopen van een liter petroleum. INLEVERING GROENTEBON. Inwoners van gemeenten, waar klan- tenbin'd'ng voor groente geldt, dienen bon „Groente 5de periode" van 2 tot 8 April a.s. in te leveren bi) den hande laar, van wien zij van 16 tot en met 13 Mei a.s. groente "en fruit wensehen te. betrekken. Bi den leeftijd van 102 jaar is Zater dag tn de Rusthoeve, te Purmerand overleden meug. GörïachRauh, een der oudsten van ons land. MAX BLOKZIJL SPREEKT. Hedenavond om 18.45 houdt Max Blokzijl via Hilversum I zijn poli tiek weekpraatje met den tttel: „De leeuw of de struisvogel?" Groote vernielingen ln de stad. Op 1 April 1944, van des ochtends 10.30 trar af, hebbep. Amerikaansche bommenwerpers, ln ^formatie tot 30 toestellen sterk, over de Zwitsersehe kantons Thurgau en Schaffhausen gevlogen. Aldns een officieel Zwltsersch communiqué van Zaterdag 1 April, dat als volgt verder gaat: „Tegen II unr werden hommen gewoTpen op Schaffhausen. In de buurt van het station en in de stad ontstonden ver scheidene branden. Het sReorwegverkeer over alle naar Schaffhausen loopende spoor tenen Is voorloopig stopgezet." Nader werd nog gemeld: Tegen 11 uur' cirkelden boven de stad een dertigtal Amerikaansche bommen werpers, die uit de richting Frauenfeld kwamen. Velen stonden op straat naar de vliegtuigen te zien. Plotseling werd een vreeselijke ontploffing gehoord Tegen 14 uur werden branden gemeld in Flurlingen en Feuerphalen. In Schaff hausen stonden de karrgarenspinnerij, de leerfabriek, een lakenfabriek, een rijwlelfabriek, de electrische centrale de aardewerkfabriek en het Roomsch- Katholieke vereeniglngshuis in brand Ook het hoofdbureau van politie werd ernstig getroffen. De chef der politie kwam om het leven. Het aantal dooden bedroeg toen 22. Een groot aantal men- schen werd gewond. Nog meer dooden fti de hoofdstad verscheen „De Bund" mat een extra-editie oveT den aanval op Schaffhausen. In grooten opmaak maakte het blad melding van zware schade en talrijke slachtoffers. Het meldde, dat ook het oude museum met zijn. kostbaarheden ln brand stond. Blijk baar was ook ernstige schade aange richt door breukep i'n de waterleiding. Het blad meldt voorts, dat de chef van het militaire departement. Bonds raad Kobelt, zich naar Schaffhausen had begeven. De regeering zal haar standpunt bepalen, zoodra volledige rapporten zijn ontvangen. Ongetwijfeld zullen de noodige diplomatieke stappen ge daan worden. Daarna zal natuurlijk Helder stelde opnieuw telèur. volledige schadevergoeding geëischt worden, maar beslister dan tevoren zal het noodig zijn, garanties tegen herhaling van dergelijke voorvallen te eischen Volgens uit Schaffhausen aangekomen ooggetuigen, aldus meldt het Berner Tageblatt, ts het aantal dooden tot 156 gestegen. Voor het plaatskaartenbureau van het station werden 20 menschen ge dood. Tn' een trein kwamen 8 personen om het leven. Een bom kwam terecht op het Marktplein, waar markt werd gehouden": het aantal slachtoffers hier is nog niet bekend. Andere ooggetuigen verklaren, dat Schaffhausen een vreeselliken aanblik biedt. Het lijkt, of de geheele stad in vlammen staat. Bijzonder vernielend is het bombardement van het station ge weest. Bij Flurlingen zi)n fosforhommen op den weg gevallen. Verbijstering en verontwaardiging. De Zwitsersehe bladen verklaren ln hun Zondagedities dat bet aantal slacht offers in Schafthausen nog niet te overzien is. Volgens de laatste berichten worden nog steeds gewonden wit de Duinhoopen geborgen. De Tribune de Lausanne verklaart bovendien, dat ook „over de omstandig heden van het "bombardement en over het doel der piloten, die dood en verderf gezaaid hebben, ln de Vreedzame stad aan den Rijn, nog niets gezegd kan worden". Wel echter kan men reeds uit drukking geven aan de verbijstering en de smart, die deze catastrofe tn het land heeft teweeggebracht. Voor den eersten keer is een stad van ons land zwaar gebombardeerd. Het is de zwaarste aan slag op ons neutrale land sedert het be gin van den oorlog. De Suisse verklaart, dat in geheel Zwitserland smart en verontwaardiging heersehen. Sedert 't begin van den oor log heeft Zwitserland nog nooit een zoo blhedigen dag beleefd. Het weinige wat wij weten is voldoende: meer dan vijf tig dooden, meer dan 100 gewonden kerken, fabrieken, officieele gebouwen en woonhuizen vernield, het cultureele werk van verscheidene generaties bin nen enkele minuten vernietigd. Het is een wreede ironie van het lot. dat de Londensehe Times een dezer dagen met 'orgvuldig gekozen woorden onze onbe rispelijke neutraliteit heeft erkend en da* nu gisteren de Amerikaansche lucht macht een van onze schilderachtigste steden heeft verwoest. De strijd om den landstitel hoeft twee onverwachte uitslagen opge leverd: VUC en Heerenveen, béide op bezoek bij andere kampioemen, wisten duidelijke overwinningen te behalen! Voor Heracles is dat wei een zeer koude douche, want de Twentsche club is nu ai vijf punten kwijt en heeft practisch geen Mans meer. Voor Longa is het begin wat teleurstellend, want het speelde: te gen een niet al te sterke ploeg en kon het, ondanks terreinvooi. deel, niet tot een overwinning brf-ugf-n. VUC staat er nu goed voor meit vijf winstpunten uit drie wedstrijden. Er was meer, dat een vergassing genoemd moet worden. Zoo vierloor KFC op eigen terrein opnieuw van OSV met 1—2 en de groote Koogsehe zal dan ook het volgend seizoen- in de 2e klasse moeten doorbrengen. '1 Valt ons tegen van KFC, dat in de compe titie de sterkstte ploeg was, doch in beide beslissende wedstrijden tegen OSV faalde. De vraag is nu maar. of OSV een kans heeft tegen det} kam pioen van de 2e klasse B. Een -onmoge lijke taak hebben de Oostzaners niet! Ook Helder stelde teleur. Na! de on verdiende nederlaag van verledten week tegen ZVV had men algemeen een overwinning verwacht op Zaandijk en dit temeer, omdat Helder techajisch de beste der drie ploegen is. 't Wtlrd ech ter een gelijk spel en dat is natuurlijk niet voldöênde. om een goede promo tiekans te maken. Wel is nog niet alles verloren, maar toch zijn de kansen voor de beide Zaansche clubs heel wat gestegen door dit zwakke begin van Helder. LSVV schijnt niet meer zoo steek te zijn als verleden jaar. Toeft word deze Langedijker club onbetwist kampioen, nu moest ze de eer laten aan -Wierin- gerwaard. De Langedijkers hadden Zondag bezoek van de jongstjp kam pioen en moesten met een gelijk spel tevreden zijn. Dat ziet er dus piet best Uit voor LSVV, dat nog bij Wljeringer- waard op bezoek moet. We mogen hier nog wel evjen ver melden, dat het aloude HVV aUgemeen kampioen der 2e klasse A in afd. II geworden is en dus vier promotiewed strijden mag spélen. De Haagsclie heeft dus een mooie kans, om weer terug te keeren naar de le klasse! Bekerwedstrijden. De Kennemers speelden voor de tweede maal gelijk, nu tegen DWV, dat dus blijkbaar niet zoo sberk is als eerst verwacht werd. Alcmaijia bleek niet opgewassen tegen het op (voilé toe ren spelende VSV en verloor met 0— Watervogels ..verloor van Sch'agen met ■1—2 en Succes wist het in Oudkarspel al evenmin tot een overwinning te brengen: het verloor met 1—In Hoorn Speelde Always Forward gelijk tegen Hollandia! Hollandia was veéa sterker, maar moest tegen elf verdedigers vech ten en dat ging niet. 1 Bleef 0—0. Overigens zié men de uitslagen. WedstrijdXtoagmenten. Abe Lenstra en de zijnen» liepen te gen Heracles hard van staptel en had- De Secretaris-Generaal vpor Bijzon dere Economische Zaken deelt mede, dat hij besloten heeft de aanmelding bij de bedrijfsgroep „Makelaars in as surantiën, assurantiebezotgetrs en as surantie-agenten", die oorspronkelijk slechts tot 24 Dec. '43 opepstond, op nieuw open te stellen gecJfcurende de maand April. Ter toelichting dient het volgende: Krachtens het in Dec. jj.1. gepubli ceerde besluit is het bedrijf kdp genoem den datum gesloten verkladtrd en werd bepaald, dat slechts zij. die teich bij ge noemde bedrijfsgroep zotadten hebben aangemeld, tot nader order met be middelen van assurantiën zlouden kun nen doorgaan. De aandachft zij er op gevestigd, dat de aanmeldi ng op zich- zelve geen recht op het lidmaatschap der bedrijfsgroep schept. Het is inmiddels gebleken dat na de sluiting van den aanmeldingstermijn van 24 Dec. 1943 een aantal assurantie- tusschenpersonen kenbaar heeft ge maakt zich alsnog te willen:, aanmelden en dat er aanleiding bestafot om aan te nemen, dat een aantal assurantie- tusschenpersonen te laat Jueeft kennis gekregen van voornoemd besluit, dan wel van de strekking daarvan, of wel omtrent die strekking onjuist is voor gelicht en achteraf zich ,nDg zou wil len aanmelden. Om deze redenen is de inieuwe ter- ipijn toegestaan en komen de nieuw- aangemelden op gelijken vbet met hen, die vóór 24 Dec. 1943 aan.' Jiun ver plichtingen voldeden, te sfjaan. Mede in verband daarmede is de reeds verleende algemeen® ontheffing van de verboden tot bemiddeling, pro visie geven en ontvangen yan 1 April tot 1 Juli 1944 verlengd. Zij, die anders dan uitsluitend indien zich daartoe voor hen een gelegenheid voordoet assurantie bemidÖelen moe ten er zich van bewust zijn. dat deze hernieuwde openstelling thans de laat ste gelegenheid tot aanmelding biedt. Voor het overige gelieven de be trokkenen nu dus rustig te wachten, wat vpor hen de gevolgen zullen zijn van de materieele saneering van het assurantie-bemiddelingsb«ïdrijf, waar over overleg tusschen de drie bedrijfs groepen en den verzekerlngsraadvgaan- de is en waarover zoo spoedjg moge lijk nadere mededeejingen zullen ver schijnen. In elk geval loope men op deze na dere mededeelingen niet vooruit door thans reeds verzekerin&sportefeuilles over te dragen. Dit heeft geen enkelen zin en schept slechts onrust. Eener- zijds stake men dus het plaatsen van advertenties ter zake, arvflerzijds wer- ke men onder geen voorwaarde mede aan portefeuflle-over^raclfit. GEEN FOTO'S ÏN CORïtESPONDEN- TIEFORMULIER EN. 's-GRAVENHAGE. Het Neder- landsehe Roode Kruis vestigt er de aandacht van belanghebbenden op. dat geen foto's mogen wordten ingesloten in de correspondentieformulieren 'de 7.g. 25-woorden brieven) Van het Ne^- derlandsche Roode Kruis., noch in die van het correspondentiebureau -(bur gers), noch in die van h<et informatie bureau (militairen). den binnen het kwartier reeds een 30-voorsprong veroverd! Tóen namen de Friezen het wat kalmer op en waar Heracles geen oogeAblik behoorlijk spel kon ontplooien, viel de wedstrijd zeer tegen. Slechts één doelpunt kon gemaakt worden en de rust kwam met 3—1 voor Heerenveen. Na1 de hervat ting werd het een zeer matige vertoo ning, die nauwelijks le klas genoemd kon worden. Vpc won dus van Longa! Maar 't was geen overtuigende zege van de Haagsche ploeg. Wel waren de gasten iets sneller en hadden zij in de eerste helft een klein overwicht, dat met één doelpunt beloond werd. doch in de tweede helft bleek Longa veel sterker. Het viel steeds weer aan en alleen dank zij een geslaagden uitval, die VUC's tweede doelpunt opleverde, kon de Haagsche aanhang tenslottè juichen. KFC—OSV 1—2. De tweede beslissingswedstrijd om het kampioenschap der tweede klasse A in district I tuSschén KFC en OSV stond niet op hoog peil. Niettegen staande de Koogers veelal in de meer derheid waren, won OSV met 21. Reeds SDoedig na het begin doelpunt te OSV rioor Dil met een kopbal. KFC viel geducht aan en vést na een half uur door Lamie gelijk te maken (11). De tweede helft vertoonde hetzelfde spelbéeld. KFC was het meest aanval lend, doch weer nam OSV door Zou tendijk de leiding (12), met welken stand ^ook het einde kwam. De stand in de kampioenscompetitie is thans: VUC 3 2 1 0 5 7-3 Volewijkers 1 1 0 0 2 61 Heerenveen 2 1 0 1 2 55 Heracles 3 0 1 2 1 5—10 Longa 1 0 0,1 0 0—2 ALCMARIAV.S.V. 0—2. De tweede wedstrijd, welke Alcmhria speelde voor den N.V.B.-beker, waö als schouwspel heel wat belangwekkender dan de eerste. V.S.V. toch bleek een zeer sterke ploeg te bezitten, die tech nisch voortreffelijke kwaliteiten had. Ze speelden, speciaal in de tweede helft, heel wat beter dan Alcmaria, dat soms geheel overspeeld werd. Het stopper- spil-syst$em der Velzenaren werd ge- lukldg niet zoo ver doorgevoerd, dat de voomoede geïsoleerd was, maar de kracht van de ploeg moest toch in de verdediging gezocht worden. Dat daar naast de mid-voor en beide vleugel spelers een belangrijke offensieve rol speelden, spreekt welhaast vanzelf! Tegen dit sterke V.S.V. traden Alc- maria's zwakke plekken wel heel dui delijk aan het licht: een goede achter hoede, maar een te zwakke middenlinie ondanks het harde werken van Schaa- per, die echter de groote openingen niet kon vullen. En een voorhoede, •waarin van Wiering^n en Rootring goed en snel combineerden, de andere drie af en toe ook aardig werk deden, 'dbch in tempo en plaatsen te kort scho ten en vooralvergaten om hun nevenspeler te steunen. De eerste helft boeide zeer. Er was geen sprake van een klasseverschil eerder kon men zeggen, dat er twee gelijkwaardige ploegen tegen elkaar speelden en naar het aantal kansen af gemeten, zou Alcmaria zoowaar een voorsprong verdiend hebben. En toch kreeg zij een 01 achterstand, juist in de korte periode, dat de thuisclub met tien man speelde. Bakker en de Waal vergaten bij een aanval van V.S.V. snel in te grijpen en toen kreeg Brou wer geen kans natuurlijk. Daarbij blééf het, ofschoon zooals gezegd spe ciaal Alcmaria eenig£ zeer mO'oie kan sen kreeg. In het eerste kwartier van de tweede helft werd de wedstrijd beslist. Toen liet Venema zijn linksbuiten vrij staan en deze maakte daar een dankbaar ge bruik van door eenige aanvallen te on dernemen en een daarvan had succes: Brouwer werd voor de tweede maal verslagen! Toen was de aardigheid er af. Alcmaria speelde geleidelijk minder, de Velzenarert namen het wat gemak kelijker op en het einde kwam met een verdiende 20 zege voor de gasten. De wedstrijd werd In zeer prettige verstandhouding gespeeld. De leiding was gelukkig beter dan wat we tot nu toe over 't algemeen zagen. L. S. V. V.—WIERINGERWAARD 2—2. De juiste verhouding* Met dezen uitslag mogen beide ploe gen tevreden zijn. Wleringerwaard zal echter meer tevreden kunnen zijn dan LSVV, dat zich de1 weelde veroorloofde om twee strafschoppen te missen. S. Met- tes nam ze allebei, maar Dukers kan bel de malen het gevaar bezweren. De ver dediging van LSVV was beter dan die van Wieringerwaard, terwijl bij de gas ten de voorhoede beter was. Nadat -Wieringerwaard had afgetrapt, ,ging het spel al gauw over en weer. Al spoedig bleek echter dat bij LSW de achterhoede niet gemakkelijk te passee- ren was. Aan den anderen kant was de verdediging niet zoo rustig. Na enkele mislukte aanvallen van LSW kon Nij- man, die nu weer meespeelde, goed voor zetten en Van Leeuwen gaf de thuisclub de leiding, 1—0. Bij een aanval van Wie ringerwaard ontstond een misverstand in de LSVV-verdediging en zoo kon de bal in het leege doel geschoten worden, 11. LSVV wist echter onmiddellijk door Kos de leiding te hernemen. Na de rust werd er door beide par tijen goed aangepakt, zonder dat men het doel kon vinden. Wegens haken kreeg LSW een strafschop te nemen, maar Mettes nam den schop niet zuiver en Du- kers keerde den bal. Even later kreeg LSVV weer een strafschop te nemen, maar ook nu nam Mettes hem slecht en weer keerde Dukers het gevaar. Wierin gerwaard gooide er een schepje op en bij een aanval was het de rechtsbuiten die de partyen op gelijken voet bracht. Met dezen stand kondigde de goed lei dende H. Roedolf heK einde aan. De Alkmaarsche krachtsportvereeni- ging S. S. S. kan tevreden zijn over haar werk: Zij heeft, Zaterdagavond een prachtige propaganda gemaakt voor de bokssport en bewezen, dat zij iets grbotsch aandurft en iets grootsch aan kan. Het was natuurlijk een waagstuk, om voor den eersten keer een bokspro- gramma samen te stellen, dat financieel nauwelijksHe dekken was, doch ziet, de groote tooneelzaal van het Gulden Vlies was reeds vrijwel uitverkocht bij den voorverkoop, zoodat men begrijpt, dat zeer velen teleurgesteld moesten wor den. Belangstelling was er dus genoeg. De vraag was verder maar: hoe zou dat publiek reageeren op de wedstrijden zelf; zou het zich bekocht gevoelen, of- zou het warm loopen voor de boks sport? Veel zou in dat opzicht afhan gen van de boksers.' Als die niet de ware vechtlust toonden, als zij van hun partijen geen serieus werk zouden ma ken, '.zouden alle propagandapogingen van S, S. S. en den T-Jed. Boksbond te vergeefs geweest zijn. De boksers hebben echter hun taak naar behooren opgevat. Er werd niet gespeeld, niet gedemonstreerd, maar er werd zonder uitzondering hard en fel gevochten, waarbij de deelnemers zich! geheel gaven. Wel waren niet alle par tijen even boeiend, maar er waren er bij, die van uitstekend gehalte waren, die technisch zeer hoog stonden. Daar was bijvoorbeeld de ontmoeting tus schen Visser uit Haarlem en Dirkzwa ger uit Amsterdam. Twee midden-ge- wichters, die elkaar eigenlijk niets toe gaven. Zij hadden beiden een goed® techniek, waren moedig, konden incas- seeren en konden uitstekend verdedi gen. Drie ronden lang duurde het.ge vecht, dat van de eerste seconde af boeide. Het verschil was zeer gering en als de scheidsrechter hier „onbe slist" verklaard had, zou dat wellicht de beste oplossing geweest zijn. Een andere fraaie partij was die tusschen de twee zwaargewichten Mak uit Maas tricht en Niemans uit Amsterdam. De Amsterdammer' maakte niet voldoende gebruik van zijn meerdere lengte en waar Ma'k met zuidelijk temperament vooral in de laatste ronde zijn tegen stander steeds maar weer door den ring dreef, kon de Maastrichtenaar een verdiende overwinning behalen. Nog een speciale partij mogen we hier noemen, n.l.' die tusschen Hessels ui} Haarlemsen Diepbrink uit Amster dam. Laatstgenoemde was een klasse zwaarder, doch dat was voor den Haar lemmer geen beletsel, om "van stonde af het initiatief te nemen. Uitstekend voetenwerk, rechte slagen en een zeeg sterke verdediging. Diep brink was zeer moedig, incasseer de veel en sloeg zich door tal van moeilijkheden heen. Tot zijn geluk duurde de partij slechts drie ronden, want zeer vermoedelijk had de Am sterdammer de vijfde ronde niet ge haald. Tenslotte nog lets over de Alkmaar- ders. Een groepje S.S.S.-boksers kwam uit tegen een Heldersche ploeg en zoo waar toonden zich de Alkmaarders de besten. In de meeste gevallen banken zij niet uit door een meerderheid „in den aanval, doch hun stooten wa"-n beter dan die van de Helderschen, hun techniek gaf den doorslag en de min der geroutineerdên wonnen op één na alle partijen. Een onverwacht succes. De vroolijk nopt ontbrak natuurlijk niet. Daar zorgde Zwanenburg voor: Hoewel zijn stijl vrijwel hopeloos was, zijn verdediging zeer zwak, begon hij ln een razend tempo en bijna had hij' zijn tegenstander reeds in de eerste mi nuut volkomen verrast. Deze, Bambach,. herstelde zich echter, werd voorzichti ger en behaalde tfnslbtte een verdien de zege. De uitslagen waren: Mensink <SSS)—van Kleef (Helder), weltergewicht; Mensink w. o. p. Wiese (SSS)—de Vries (Den Helder), bantam- gewicht; Wiese w. o. p. Oosterling (SSS)—de Visper (Helder), middengew. Oosterling w. o. p. Zwanenburg (SSS) —Bambach (Helder), middengew. Bam bach w. o. p. Molenbroek (SSS)—van Leeuwen (Helder), middepgew. Molen broek w. o. p. Jansen (Haarlem)Bo- gaers (Amsterdam), halfzwaargew. Bo- gaers w. ov p. Hessels (Haarlem)— Diepbrink ^Amsterdam) vrij gew* Hessels w. o. p. Visser (Haarlem)— Dirkzwager (Amsterdam) middengew. Dirkzwager w. o. p. Brouwer (Haar lem)—Sellig (Amsterdam), weltergew. Brouwer w, o. p. Mak (Maastricht)— Niemans (Amsterdam), zwaargew. Mak w. o. p. Worstelwedstrijden. Des middags vonden inhet Gulden Vlies Worstelwedstrijden plaats tus schen een ploeg van SSS en een van Sandow uit Zaandam. Twee clubs, die al vele jaren contact met elkaar heb ben en ontelbare keeren t#gen elkaar ziji yitgekomen. SSS bleek ditmaal de sterkste ploeg te hebben en won. met groot versohil. Merkwaardig genoeg kon slechts één keer een partij op punten gewonnen worden. Al de overige ontmoetingen werden op touché beslist. Sam Schut leverde goed werk en drukte binnen de 20 seconden Hoog- schuur. tegen de mat, ofschoon laatst genoemde veel zwaarder was. Zwa nenburg had nauwelijks twee minuten noodig om Broek te schouderen. Ver rassend was echter de snelle neder laag, welke Schats leed tegen Beuker. Terwijl Schats aanviel, ging de aanval over in een moeilijke verdediging en vóórdat de Alkmaarder er op verdacht was, lag hij op de mat. Boersen had het tegen Slenters heel moeilijk. Wel trachtte de Alkmaarder een snelle beslissing te forceeren, maar zijn aanval mislukte en hij kwam in de grootste moeilijkheden. In de twee de ronde begon Boersen op precies de zelfde vrijze en nu gelukte de greep wonderwel: touché. Liefting was niet opgewassen tegen Kokkes. De Alkmaarder moest zich steeds verdedigen en kreeg zelf geen enkele kans. Zijn verdediging was ech ter prima en vooral het brugwerk van Liefting was goed. Kokkes kon dan ook geen touché forceeren, doch won zeer verdiend op punten. Schats nam na de pauze revanche en overwon al even verrassend zijn te genstander als deze hem in de eerste ronde verslagen had. Boersen had Slenters nu zeker in de eerste minuut tegen de mat gedrukt, als deze niet gered was geworden door de touwen, "t Was echter uitstel van executie en na nog een mislukte poging drukte Boersen zijn tegenstander opnieuw te gen de mat. Zwanenburg toucheerde Broek ten tweeden male, nu na ruim l'/i minuut.1 Schut werkte thans tegen Klooster man, die hem de handen meer dan vol gaf. Na zes minuten was er nog geen beslissing zoodat -verlenging nood zakelijk was. Pas in de 8ste minuut won Schut op touché. Bom was ook al niet opgewassen te gen Kokkes. Ook hij verdedigde zich goed. doch liet zich in de 9de minuut toch verrassen. Kokkes won op tou ché. SSS won tenslotte' met 22 tegen 8 punten (zeven touché-overwinningen, twee touché-nederlagen en één neder- laar op punten).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1