ÈGEN. DAGBLAD VOOR Gevoel van opluchting in Berlijn. Duitsche tegenaanvallen in meerdere sectoren. Hulde aan het Duitsche volk in dezen oorlog. Tel. 2451. LER HERIJ Waarvoor strijden de U.S.A.? den- Odessa het doel van drie Sovjet-Russische colonnes. Aan westelijken vleugel grootste gevaar thans geweken. )r. Göbbels „Stadtprasident' Berlijn. van Roemeensch weermacht- bericht. TUNICA V...J Verduister van 20.30-7.00 u. Tarnopol en Kowel handhaven zich tegen den overmachtigen vijand. Dr. Göbbels Eén grooten lijdensweg kende het Duitsche volk... Legerbericht van Donderdag. Paaschieest Zoil- ,ds. Bobeldijk. uur, ds. Koole kerk (ln 't Witte ijst. Geref. kerk uur, ds. Kastein Robbol. uur, Paaschfeest uur, ds. De Mooy Zondagsschool). ds. Nell (bevestiging UBLICATIE. mm. Tuinbouw en eit je op gevestigd, dat :opend om tot een voor de overheid en wel tegen den pond luchtdroge .ta- :aad voor deze teelt prijs beschikbaar imuleering van den gesteld, dat bij do ingeleverde tabak ten o£ Va kg. tabak >teld tegen fabrieks- hiertoe benoodigd© bij den Inspecteur lezuidenhout 30, Den aagd door wien ook ngen worden vër- t het vergevorderde >elang, dat zij, die hebben, zich zoo nelden. A ijzer en staal, et onlangs versche de het nieuwe aan- •dt bekend gemaakt, .•ling van Rijksijzer rijfsleven aanwezige dit formulier door vel aan het nieuw© isen. Dit Inlegvel ls ;loos bij de Kamers rijgbaar. Dientenge- .ude formulieren A jrklarlngen. t staatsboschbeheor, toezicht op de bos- l,' dat degenen, die filing en oplevering ntvangen, verplicht muiieren, welke hun oegezonden, behoor- April 1944 te ver worden aangegeven aart 1944. Is velling, niet mogelijk, dan rvan op het formu- ld. ns Nienhuys, e Schuitema, esse," Pedro ;seur, Gerard seizoen. Plaatsbespr. an 11—1 uur. RIL 1944 SING X 1000.— 8443. 21338; 6785. 9651 >0723. 328 1888 1431 V434 750 1813 1846 1856 998 2000 2191 2193 1590 2598 2631 2680 919 2922 3018 3090 1362 3363 8387 8393 1540 3543 3622 8631 1870 3880 8979 4020 1245 4286 4292 4295 4511 4512* 4514 4541 4970 5025 5076 5155 5530 5660 5735 >024 6113 6227 6247 443 6458 6469 6433 >780 6859 6888 6916 1178 7259 7272 7278 1450 7462 7520 7808 r957 7961 7997 8031 1287 8294 8319 8330 686 8710 8792 8803 931 9061 906$ 9067 329 9362 9443 9472 G97 9710 9712 •754 )O40 10120 10227 10277 441 10449 10508 10509 )059 10687 10715 10758 1069 11090 11099 11121 1525 11580 11602 11625 1793 11830 11873 11940 077 12109 121 IS 12164c 358 12573. 12606 12609 5013 13038 13040 13137 3492 13522 18549 13570 3888 12893 13900 13912 4093 14103 14123 14137 479 14483 14494 14509 094 15107 15169 15183 !5490 45510 15325 15538 3923 15939 15959 15964 >237 16270 16301 16340 5450 16470 16529 16538 798 16831 16903 16904 ?148 O tj 17170 17209 497 17499 17357 17571 000 18059 18062 I8p76 3366 18386 18403 18411 1833 18958 19008 19030 1396 19400 19437 19470 933 19939 19942 20037 1361 20372 20426 10462 )723 20834 20859 20882 073 21100 21109 11244 503 21522 21603 21621 2019 22070 22082 22129 -344 22382 22401 22400 3679 22710 22713 22770 2973 23043 23052 23082 1343 23353 23389 23407 3616 23618 23692 23099 3893 23958 23990 24047 299 24327 24349 24503 724 24731 24806 24888 1112 25174 25179 25199 1454 25460 25503 25533 5930 25937 35938 25944 Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 8 APRIL 1944, ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 83, 4 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63, Losse nummers 5 cent. fWER het Britsehe oorlogsdoel, de illusies, die men in Engeland bij het begin van den oorlog breedvoerig in al de vormen der publiciteit opgewekt heeft en wat daarvan tot dusverre ver wezenlijkt kon worden, hebben we verleden week een ampele uiteenzet ting gegeven. Wat willen van hun kant de USA? Waarvoor strijden de Ameri- kaansche soldaten? Op alle fronten heb ben zij reeds gevoelige verliezen geleden. Hun werkelijk behaalde successen heb ben zij meer te danken aan verraad en het lokkend gerinkel van hun gouden dol lars dan aan militaire prestaties. Het is nauwelijks aan te nemen, dat er hier te lande nog een handjevol lieden bijeen te drijven is, die aan het Sinterklaassprookje gelooven, dat de USA ter meerdere eer en glorie van de „de mocratie" en van die der kleine staten in het bijzonder partij in dezen oorlog gekozen hebben, nog vóórdat van hun kant de eerste kogels verschoten wer- De USA gelooven niet aan ideolo gieën en hebben daarvoor ook nimmer klinkende munt neergeteld. Zij kennen alleen het handvaste begrip van „mo- neymaking", dat zich in „boxes" dollars en nog eens dollars uitdrukt. Hun deelname aan den oorlog spruit louter en alleen voort uit wrijvingen en geschillen op sociaal en economisch terrein. De verschilpunten van opvat tingen op deze gebieden tusschen Eu ropa en Amerika vormen dergelijke onoverbrugbare kloven, dat, gezien de fundamenteele structuurverschillen en de krachten der beide partijen, geen andere uitweg overbleef dan oorlog. o— MILITAIR hebben de V.S. niets te 1'* duchten. De bewering van Roose velt, dat Amerika door Duitschland be dreigd werd, is een afgezaagde April mop. Met een enkelen blik op de kaart kan men dit aanstonds vaststellen. De V.S. hebben in het N. het bevriende en militair ongevaarlijke Canada tot buur man. In het Z. levert Mexico al even min militaire moeilijkheden. Het land is ten W. en ten O. voorts door we reldzeeën beschermd, die resp. 5000 en 10000 km breed zijn. Welke militaire macht zou in staat zijn, zulk een enor me pantsergracht te bestormen? Ten overvloede worden deze „grachten" nog beschermd door een stevigen gor del van buitenwerken en Steunpunten. Militair-economisch heeft het land evenmin iets te duchten, daar het in hooge mate autarkisch is, meer dan eenige andere mogendheid ter wereld. Het kan in geval van nood voldoende afweerkrachten, levensmiddelen, mu nitie, oorlogstuig, grondstoffen en wat ook opleveren om tot in lengte van da gen een belegering (blokkade) te kun nen doorstaan. Uit militaire noodzaak van zelfver dediging bestond er voor de USA even min aanleiding aan dezen oorlog mee te doen. Het zou uit een oogpunt van militaire veiligheid meer gebaat zijn met afzijdigheid en met een, zooals de isolationisten willen, handig ge voerde neutraliteit. Het had dan beide strijdende partijen kunnen leveraneie- ren ter completeering eener weder zij dsche afmatting. o EDOCH de USA voeren sedert den eersten wereldoorlog en eigenlijk reeds een aantal jaren daarvóór de imperialistische politiek van een op stijgende wereldmacht. Zij brengen daarbij geen zendelingen, bijbels en zoo meer te pas, zooals Engeland eer tijds, doch hun beider doel is hetzelf de: dorst naar macht, aanzien en winst putting uit de omwereld om zelf door de minste inspanning een behagelijk leven in comfortabelen welstand te kunnen voeren. Een Amerikaansch cy nicus schreef eens: De kunst van het ieven is niet zélf te werken, doch an deren zóó gek te maken, dat zij het voor u doen! Willen de USA comfortabel geluk kig zijn, zoo zijn ze aangewezen op ex port van overtollige producten en eigen handel, die dergelijke producten winstgevend aan den man brengt. Toch eenmaal bezig, verhandelen ze niet al leen hun eigen producten, doeh ook de producten van andere landen. Om op de productie in andere landen, waar mee zij handel drijven, doelmatigen, n.l. winstgevenden invloed te kunnen uitoefenen, voeren, leiden en stimulee- ren ze zelf de exploitatie van in hun oogen voor hun kraam passende pro ducten. Daartoe verrichten zij het breede gebaar eener grootscbeepsche kapitaalinvesteering, hetgeen hun als crediteurland na den eersten wereld oorlog zeer makkelijk is algegaan. Niet alleen dit kapitaal, hun eigen kapitaal, vermeerderd met de arbeidskracht, bo dem en grondstoffen der bevriende lees: uitgebuite volkeren, moet ren te opbrengen. En die brengt het dan ook wel op; want daartoe trachten ze door monopolies, trusts en kartels de geheele wereldmarkt te beheerschen. Zij verdienen tevens een slordige winstduit door hun werkzaamheid als tusschenhandelaren en verkoopers en zelfs als exploitanten van het afzetge bied elders, waar kunstmatig behoef ten geprikkeld en geschapen worden, o I)E door Duitschland voor Europa en door Japan voor de Oost-Aziatische ruimte nagestreefde politieke econo mie, druischt lijnrecht tegen het uit buitende imperialisme van de USA en tegen de winst- en welvaart-afwerpen de tradities van het Britsehe imperium in. Duitschland en Japan hebben het liberale stelsel van' het koloniale im perialisme door een gesloten ruimte- politiek vervangen. Moreel hebben ze daartoe niet alleen alle recht, doch daartoe dwingt hen de plicht van zelf respect en zelfbehoud. Men kan het geen enkel land kwallik nemen, dat het niet gaarne voor koloniale citroen, die men naar believen uitpersen kan wil fungeeren. Het stelsel van vrijhan del in den imperialistisch-kapitalisti- schen zin, zooals de USA en Engeland dat nastreven, komt in de praktijk daarop neer, dat zij, die het meeste ka pitaal bezitten en door macht over de beste grondstoffen beschikken, de ge legenheid hebben, zichzelf ten koste van andere landen, die niet in dezelfde gelukkige economische omstandighe den verkeeren. te verrijken. Den ande ren blijft dan juist genoeg over om niet van honger te sterven, zij staan bloot aan elke willekeur en speculatie. Indien Duitschland en Japan dezen oorlog zouden winnen, zou dit voor de USA beteekenen, dat dit land volgens de officieele cijfers van 1938 op het verlies van Europa 42,9®/o en op dat De stabiliseerende ontwikkeling in het zuiden van het Oostelijk front houdt volgens het oordeel van bevoegde Duitsche kringen aan, al dus de Beriynsche ANP-correspon- dent. De Duitschers verdedigen zich met toenemend succes en ook hun tegenaanvallen hebben een ver loop, dat militairen kringen te Ber- lyn aanleiding geeft, de situatie met een zeker gevoel van opluchting te beoordeelen. Weliswaar zün de aanvallen der Sovjet-Russen vooral ten zuidoosten van Balti nog he vig, doch zfl konden door de aan zienlijk krachtiger geworden Duit sche verdediging worden opgevan gen. Slechts in het mondingsgebied van den Dnjestr hebben de gevechten nog een uitgesproken beweeglyk karakter. Het middelpunt van den strijd is de stad Odessa, die het doel vormt van drie Sovjet-Russische colonnes, die uit het noorden, noordoosten en oosten op deze havenstad aanrukken. De uit het noorden komende colonne beweegt zich in de richting der beide hoofdspoor lijnen, die uit het noordoosten en noordwesten naar Odessa I^rden en waarvan vooral de laatste, die Odessa met Tiraspol en Kisjinef verbindt, voor de ravitailleering der Duitsche troepen in het gebied van Odessa belangrijk geacht moet worden, temeer daar de verbindingswegen die den Duitschers langs de Zwarte Zeekust ter beschik king staan, door een moerassig en door tal van rivieren doorsneden gebied lei den. Groote tegenstand in Roemenië. Ten noorden van Jassy ondervinden de bolsjewisten bij hun pogingen, ver der Roemenië binnen te dringen, in De Führer heeft, in afwijking van de desbetreffende bepalingen van de wet op de organisatie en het bestuur der Rijkshoofdstad, de lei ding van het bestuur der Rijkshoofd stad ter concentratie van haar krachten, in het bijzonder voor oorlogsdoeleinden, opgedragen aan den Gouwleider van Berlijn. Rijks minister Dr. Göbbels. Rijksminister Dr. Göbbels wiens huidige functies van Reichsleiter en Gouwleider der partij, alsmede van Rijksminister door deze benoe ming niet worden aangetast, voert in zijn qieuwe hoedanigheid den titel van „Stadtprasident". De positie der Rijkshoofdstad in haar verhouding tot de Rijks- en Pruisische Landsautoriteiten blijft gehandhaafd. van Azië 16,7% van zijn noodzakelijk te loozen productie-overschot zou overhouden. De mogelijkheid tot tus- schenhandel met producten uit andere landen, die onder financiëele of eco nomische controle der USA staan en alle bijkomstige financiëele lekkernijen vandien zou, zoo niet afgekapt, dan toch belangrijk gekortwiekt worden. Zulk een verlies zou de economische structuur van de USA een dergelijken gevoeligen klap toedienen, dat de be kende beursexplosies in het verleden in veelvouden van omvang werden overtroffen. Waar zou Wallstreet bij zulk een verschiet blijven? Zou het land daarnaast in staat zijn het pro ductie-overschot elders in de wereld te plaatsen? Afzet zou verminderen, productiekosten zouden stijgen, werk loosheid toenemen. De koopkracht van de binnenlandsche markt zou onrust barend afnemen. "Welke keten van af braakmaatregelen zou daardoor niet geklonken worden! —o JUIST door hun economische struc tuur zijn de USA uiterst kwetsbaar, meer dan eenig ander land ter wereld. Om een catastrophe in eigen land te voorkomen een economisch, finan cieel en sociaal onheil moesten de USA aan dezen oorlog meedoen! Zij moeten trachten verlies met alle mid delen te verijdelen. Tegenover elk eventueel verlies moeten ze nieuw af zetgebied vormen, zooals Afrika ex- pioiteeren en industrialiseeren om een eVentueel verlies van Europa te ni- velleeren; Indië en het Nabije Oosten te£ en China en de Pacific. Daarnaast kunnen zij zich ten koste van het uit geputte Engeland verrijken, dat hulp noodig heeft en vraagt en iedere te verleenen ondersteuning met het af staan van gebieden en steunpunten moet betalen. Ideologieën zijn prachtig en mooi, maar zaken zijn zaken! Over schuldbrieven en dergelijke hebben de USA in den eersten wereldoorlog een lesje gehad. Steunpunten, financiëele en economische concessies zijn verhan delbare objecten! Risico's aan den eenen kant eischen actieve deelname aan den oorlog; de compensatiemogelijkheden aan den an deren kant maken het militair avon tuur aanlokkelijk. Geef den werkloozen een geweer en laat de gangsters uit de gevangenissen los is dat niet een doeltreffend expeditieleger? „Murder Incorporation"! Deelname aan den oor log geeft de nationale industrie boven dien een machtigen prikkel tot tech nische vervolmaking. "Vanuit dien ge zichtshoek prees kortelings nog een toonaangevend Amerikaansch publi cist-zakenman den oorlog. Hoe dan ook het geval afloopt de Yankees kunnen winst maken. „Busi ness as usual" is hun eenig motief. Wanneer daarbij dan Handig van pro pagandistische stunts gebruik gemaakt kan worden zooals „leve de democra tie", „help de onderdrukte volkeren" het schaadt nooit! Zulke parolen zijn de kwalijk verholen verdoovings- middelen, die het geweten vooTzoover van dit moreel goed aanwezig is bo ven een afgrond van boosaardig ver oorzaakte ellende in slaap sussen. toenemende mate den tegendruk der Duitsche en Roemeensche troepen, die zelfs eenig terrein hebben kunnen heroveren. Ten noorden van Tsjernowitz zijn de Duitsche troepen, die zich nog in een kleine strook op den noordelijken oever van den Dnjestr bevinden, in verbitterde gevechten gewikkeld met de Sovjet-Russen, die volgens de Duit sche berichten weder eenigszins voor barig geweest zijn met de aankondi ging der vernietiging dezer strijdkrach ten. Deze hebben zich echt'-", naar hier verklaard wordt, ondanks het hardnekkig verzet der bolsjewisten, verder in westelijke richting terug kunnen trekken. Duitsche tegenaanvallen. De westelijke vleugel van het zuide lijk front staat in het teeken van Duit sche tegenaanvallen, in den loop waar van op enkele punten terrein kon wor den gewonnen, in het bijzonder op de flanken, in het zuiden in het gebied tusschen Stanislau en Tarnopol, in het noorden in het gebied van Kowel. Deze laatste stad, die door de Sovjet-Russen was ingesloten, is thans weder door de Duitschers ontzet. Elders aan het front vinden op het oogenblik alleen maar gevechten van eenige beteekenis plaats ten zuiden van Pleskau. Niettegenstaande de bols jewisten hun hevige aanvallen thans ook uitgebreid hebben tot het gebied ten zuid-oosten van Ostrof, zijn zij er, naar hier verklaard wordt, nergens in geslaagd, door de Duitsche verded'^ing heen te dringen. Grootste gevaar geweken. Bevoegde militaire kringen in de Duitsche hoofdstad zijn geneigd, het grootste gevaar voor het Oostelrk front, dat zich nog tot voor kort, vooral in het zuiden, zeer ernstig deed aanzien, thans als geweken te beschouwen. De reserves, die in het zuiden in den strijd zijn gewor pen en die, naar men mag aanne men, wel in de eerste plaats zullen deelnemen aan de verdediging van Roemenië met zijn voor de oorlog voering zoo belangrijken olierijkdom alsmede de organisatie van de Roemeensche en Hongaarsche verde digingskrachten, hebben er in be langrijke mate toe bijgedragen, dat de Duitsche legerleiding voorloo- pig een zeker evenwicht tot stand heeft kunnen brengen in de weder- zijdsche krachten. In dit verband waarschuwt men er te Berlijn voor, den strijd in het gebied van Odessa, waar de Duitschers zich al strijdende terugtrekken, als maats4af te nemen voor de beoordeeling van de al- geheele situatie in het zuiden. De be doeling is kennelijk op een nieuwe li nie terug te trekken, waar men te?en verdere bolsjewistische aanvallen hoopt stand te kunnen houden. Over het ge heel gezien, wordt echter de situatie in Duitsche commentaren zoo beoor deeld, dat thans een phase in den strijd geleidelijk haar einde tegemoet gaat, een phase, die door een groote krachts inspanning der Sovjet-Russen gekjn- merkt werd en tot het prijsgeven van veel terrein genoopt heeft, doch niet de ineenstorting van het zuidelijke Duitsche front gebracht heeft. Aan Reichsarbeit$dienstlührer en -Arbeitsmanner, die zich bij deAnglo- Amerikaansche terreuraanvallen op de Rijkshoofdstad bijzonder onder scheiden hebben, werden door der Reichsarbeitsführer Hierl als belooning voor hun uitzonderlijke prestaties oorlogsonderscheidingen uitgereikt .RAD/Fiebing/Orbis/Holland/Pax rr> TELEFONISCHE OPROEP BERICHTEN. 's-GRAVENHAGE, 6 April. Voor de volgende telefoondistricten kunnen geen telefoonoproepberichten dat zijn verzoeken aan een niet-abonné ">m zich telefonisch met den aanvrager in verbinding te stellen meer worden aangenomen; Amsterdam (met uitzon dering van het plaatselijke net Amster dam), Arnhem, Breda, Eindhoven, 's-Gravenhage (behalve het plaatselijk net Den Haag), Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Maas-/ tricht, Rotterdam (met uitzondering van het plaatselijk net Rotterdam). VERPLAATSING COMMISSARIAAT VOOR NIET-COMMERCIEELE VEREENIGINGEN. De commissaris voor niet-commer- cieele vereenigingen en stichtingen brengt ter algemeene kennis, dat zijn kantoren zijn verplaatst naar Dieren (Spankeren), Zutphenschestraatweg 13, telefoon 4241. Te 's-Gravenhage, Amaliastraat 13, blijft de hoofdinspectie gevestigd. De telefoon aldaar blijft onveranderd 183570, interlocaal letter F. Het opperbevel van het Roemeen sche leger deelt onder den datum van 6 April mede: Op de Krim viel de vijand met ver scheidene divisies ten Noorden van Kertsj aan en werd hij met groote ver liezen door Duitsche en Roemeensche troepen afgeslagen. Aan de kust van de Zwarte Zee en in Midden-Bessara bië geen bijzondere gebeurtenissen. Een nieuwe tegenaanval van Duitsche en Roemeensche troepen ten Noorden van Jassy wierp den vijand verschei dene kilometers terug. Een in een plaats ingesloten Sovjetrussische ge vechtsgroep gaat de vernietiging tege moet. Ten Noorden van Tsjernowitz zetten Duitsche troepen hun aanvals- actie met succes voort. VERHOOGING ÜITKEERING AAN FAMILIELEDEN VAN VRIJWILLIGERS BIJ DE WAFFEN SS, SS WACHT- BATAILLON EN LANDSTORM NEDERLAND. Het SS Ersatz-kommando Niederlande. Korte Vijverberg 5, Den Haag, deelt me de: De uitkeeringen voor levensonderhoud aan familieleden van vrijwilligers bij bo- vengenoemae formaties zijn belangrijk verhoogd Aan echtgenooten van gehuwden die een inkomen hebben tot een bedrag van f '200.— per maand, wordt voor onder houd fSO.— per maand uitgekeerd Bo vendien voor ieder kind tot 16 jaar f 28.— per maand. Verder vergoeding van huis huur voor het volle huurbedrag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv drie kinderen beneden 16 jaar dan als volgt: Echtgenoote per maand f 80.—; 3 kinde ren a f 28.— per maand is f 84.—; huur geschat per maand f 25 of eventueel hoo- ger; totaal per maand f 189.— Bovendien worden de verzekeringen vergoed voor het volle te betalen premie bedrag. De uit te keeren totale vergoeding mag echter niet meer bedragen dan l 1/2 maai de vroegere netto verdiensten. Voor kinderen tot 16 jaar buitenshuis verblijvend wordt een vergoeding ver strekt van f 42.— per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar. vooi zoover hun opvoeding nog niet voltooid is, wordt een uitkeering verstrekt van f 35.— per maand per kind Bovendien genieten de gezinsleden der vrijwilligers extra levensmiddelen-toe slag, kolentoeslag, enz. Bij grootere inkomens worden naar verhouding grootere bedragen voor fami lie^onderhoud uitgekeerd In enkele bijzondere gevallen kan na een Ingesteld onderzoek een extra uitkee ring worden toegestaan. (Geboorte, sterf geval, ziekte, enz.) Ongehuwden kunnen ontvangen (even tueel voor de ouders) een bijdrage in het onderhoud ten bedrage van f 45 per maand, indien geen andere uitkeering plaats vindt. De ongehuwde vrijwilligers kunnen over dit bedrag persoonlijk vrijelijk beschik ken. Zij kunnen het dus doen uitbetalen als onderstand aan hun ouders, kunnen het echter ook bijv. op een eigen bank rekening gestort krijgen, naar keuze. Deze bijdrage in het onderhoud of ter eigen beschikking wordt in alle geval len toegestaan. In plaats van deze bijdrage in het on derhoud wordt voor zoover de vrijwil liger voor het grootste gedeelte in het onderhoud van zijn ouders had te voor zien, kostwinnersvergoeding uitgekeerd en wel bij één ouder tot f 70 per maand, bij beide ouders tot f 115.— per maand. Bovendien kan in bijzondere gevallen een huurtoeslag worden verleend. Buiten de bovengenoemde gezins- en andere uitkeeringen ontvangt de vrijwil liger zijn soldij, vrije voeding, kleeding enz. Alle verdere Inlichtingen zijn verkrijg baar en aanmeldingen kunnen geschie den bij het Ersatzkommando Niederlande, Korte Vijverberg 5, Den Haag en de Ne- benstellen: Amsterdam, Dam 4; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30; Alk maar, Langestraat 56, alwaar voor de eerstdaags te houden keuringen eveneens gratis reisbiljetten voor de heen- en te rugreis verkrijgbaar zijn. De aandacht wordt er op gevestigd, dat zij die om bijzondere reden in Nederland moeten blijven, dienst kunnen nemen bij het SS-Wachtbataillon Amersfoort, of bij den Landstorm Nederland, waarvoor al le bovengenoemde uitkeeringen, levens middelen-toeslag en alle andere voordee- len eveneens gelden. Zij, die tusschen den leeftijd van 18— 35 jaar zijn en aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet kunnen zich even eens aan bovengenoemde adressen per soonlijk of schriftelijk aanmelden en worden tijdens hun verbintenis bij boven genoemde onderdeelen vrijgesteld van den arbeidsinzet. Officier in de Waffen-S.S. kan ieder worden die na tenminste één jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen; zijn schooloplei ding ls niet doorslaggevend. Een lezeres uit Noord-Scharwoude zendt mij een gedicht, dat ik hier bij afdruk: Ik zpu zoo graag eens willen weten Ovidïus wie of gij zijt, Want Publius Naso te heeten En dat in dezen tijd Zelfgenöegzaam rond te stappen In een steenoude tunica En Hollandsche moppen te tappen In springlevend Neerlandsch proza, Ja, dat is op zijn minst genomen Een contradic tio in terminis. Helaas, alles is onvolkomen Wat hier beneden is! Maar wacht eens,'k heb het al geraden, Ovidius, wie of gij zijt, En ik verzucht: goeie genade: Dat 's lang geleen! Waar blijft de tijd? Mary van Hoven. Ik ben de beminnelijke inzendster zeer dankbaar, hoewel ik de juist heid van haar vermoeden, dat zij mij gekend heeft, moet bestrijden. De eenige jongedame, die ik in Noord-Scharwoude ken (en zeer liefheb) heet Trien en dat is dan nog een platonische Trien, name lijk „Trien uit Noord-Scharwou", uit het beroemde lied van wijlen mijn vriend Dirk Witte. Maar het meeste bezwaar heb ik toch tegen die tunica, waarin ik zou rondloopen. Ik wou dat het wéér was! Want dan zou een handige kleermaker van dit Romeinsche ge waad dat stellig uit prima stof was geweven allicht iets kunnen fabriceeren, dat meer naar de twintigste-eeuw riekte. Ik zou dan geen slapelooze nachten behoeven te hebben vanwege de vraag of ik mijn zomerpak voor de tweede maal zal laten keeren. Een andere kwestie. Wanneer onze museum-inventaris eens gedistribueerd werd! Dan werd een probleem ge deeltelijk opgelost. En ik zou het wel aardig vinden U misschien ook, lezer om de keurige buur vrouw van den overkant eens met een suikerbrood, zooals Jacoba v. Beieren op hfcar lokken droeg, naar den groenteman te zien stappen, en wat zou het hartverheffend zijp wanneer het kleine belastingdeur- waar dert je in het harnas van een middeleeuwsch ridder aan de deur verscheen hij heeft ons ook zoo dikwijls in het harnas gejaagd! Wat zou ook het stadsbeeld een fleuriger aanzien krijgen! Over tunica gesproken B OVIDIUS Sovjets verloren 117 vliegtuigen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 7 April (DNB). Het opperbevel van de weer macht deelt mede; „In bet gebied ten noorden van Odessa 'alsmede tusschen Dnjestr en Proeth vielen de Sovjets zonder succes aan. Door tegenaanvallen van Duitsche en Roemeensche troe pen werden in zware gevechten vijandelijke gevechtsgroepen uiteen geslagen en talrijke pantserwagens, stukken geschut en zware wapens vernietigd. Ten noorden van Tsjer nowitz won ook gisteren de aanval van onze divisies verder terrein. In den sector Stanislau-Tarnopol en ten zuiden van Brody braken onze troepen in den aanval vijandelijken tegenstand en wierpen de bolsjewis ten onder afwees van hevige tegen aanvallen verder terug. Hier heeft zich luitenant Klippel, compagnies commandant bij een regiment gre nadiers, door bijzondere dapperheid onderscheiden. Ten noorden van Kowel mislukten vrij sterke aan vallen der bolsjewisten. Aan het Narwafront drongen onze troepen in krachtig versterkte vijandelijke stellingen binnen en sloegen zij te genaanvallen der bolsjewisten af. In Italië vernielden eigen stoottroe pen vijandelijke kazematten en vernie tigden zij een steunpunt van den vijand en zijn bezetting. De vijand leed groote bloedige verliezen en verloor een aan tal gevangenen. Vuurovervallen van onze artillerie veroorzaakten in mate riaalopslagplaatsen explosies en lang durige branden. Batterijen verdragend geschut namen het havengebied van Anzio en Nettuno overdag en des nachts met goed gevolg onder vuur. Het regiment luchtdoelartillerie 135 (Mot) heeft sedert het begin van de ge vechten m Italië zijn 500ste vliegtuig neergeschoten. Bewakingsvaartuigen der marine brachten in de Golf van Genua een vijandelijke artillerie-motortorpedoboot tot zinken en beschadigden een andere zoo zwaar, dat te verwachten is, dat zij zal zijn gezonken. Duitsche volk moest ver nietigd worden. In zijn artikel in het jongste nummer van het weekblad „Das Reich" brengt Rijksminister dr. Göbbels hulde aan „de alles over treffende prestaties van het Duit sche volk in dezen oorlog". Hij constateert, dat andere volken het veel gemakkelijker gehad hebben dan het Duitsche volk, welks ge heele geschiedenis één groote lij densweg is, terwijl andere opste gen tot een positie van groote mo gendheid en tot wereldmacht. Toch, zoo zegt de minister, mag men daaraan niet het recht ontleenen, zich over de behandeling, die het lot het Duitsche volk heeft toebedeeld, te be klagen. Men mag het Duitsche volk bij vriend en vijand afzonderlijk taxeeren zooals men wil, vast staat in ieder ge val, dat het Rijk sinds eeuwen het zuurdeeg is niet alleen van Europa, doch van de geheele wereld. Het lijkt altijd nog mogelijk zich het één of andere volk uit de geschiedenis van het menschdom weg te denken, zonder dat dit daardoor een essentiee- ie verandering of benadeeling zou on dergaan. Bij het Duitsche volk kan men zich dat in het geheel niet voorstellen. Ons algemeene lot en de geopolitieke situatie van het Rijk dwingen er ons eenvoudig toe. ons meer inspanningen te getroosten voor de vorming van ons nationale leven dan onze weinige vrien den en vele vijanden. Daaruit ontstaat een natuurlijk overwicht, dat ons ge haat en onbemind maakt. Zoover wij in onze geschiedenis kunnen terugblik ken, is ons volk altijd omgeven ge weest door het gevaar. W.aar echter het gevaar niet doodelijk werkt, daar beteekenf het een voortdurende!* toe voer van kracht: Dat is Jiet geval bij het Duitsche volk. Ook de feiten van dezen oorlog versterken en bevestigen zulks steeds weer opnieuw. Dat onze vijanden onze weerstandskracht altijd weer onderschatten is eenvoudig een gevolg van de omstandigheid, dat zij zich een zoodanige weerstandskracht volgens de bij hen gebruikelijke maat staven eenvoudig niet kunnen voor stellen. v Het spreekt vanzelf, dat het hooge peil van oorlogsmoreel en oorlogs- flinkheid van het Duitsche volk op zijn vijanden steeds weer beangstigend werkt. Zij willen ons niet aan trek la ten komen, omdat zij vreezen, dat daar uit voor hen onafzienbare consequen ties zullen ontstaan. Deze oorlog wordt uitgevochten- tusschen de hoogere kwaliteit en het hoogere aantal. Dien tengevolge komt het in het verloop en vooral bij langeren duur van dezen oorlog voor ons in hoofdzaak er op aan, vooral datgene te versterken en te verzorgen, dat ons van onze vijan den onderscheidt, omdat daarin de kans van onze overwinning ligt. Wan neer ooit een volk geenerlei oorzaak voor gevoelens van de eigen minder waardigheid had, dan het onze in zijn tegenwoordige situatie. Oorlog aan Duitschland opgedrongen. In dit verband legt dr. Göbbels nog eens den nadruk er op, dat niet Duitschland de veroorzaker van de zen oorlog is, doch dat die oorlog aan Duitschland integendeel door zijn vij anden is opgedrongen, die er van het begin af aan geen twijfel over gelaten hebben, dat zij met dien oorlog het doel nastreven, Duitschlands levens substantie te verstoren en het Duitsche volk te vernietigen. Dat ons volk, zoo merkt hij op, sicfc tot dusver hiprtegeiv heeft gehandhaafd en ook in de toe komst daartegen bestand zal zijn, moet voor ons allen een reden zijn tot trots en tot een sterk en onwrikbaar natio naal zelfbewustzijn. Wij hebben ons lot zelf in handen. Het Duitsche volk van thans is in den waarsten zin des woords de smid van zijn eigen geluk, en wel niet alleen met betrekking tot de le vende, doch met betrekking tot alle nog komende generaties. Wij zien de dingen heel nuchter en realistisch en constateeren daarbij, dat onze ge neratie, te recht of ten onrech te, door eigen schuld of door de schuld van vroegere generaties, een Duitsche zending te vervullen heeft, die bijna boven de kracht van het men- schelijk verdraagzame uitgaat. Het Avondland niet rijp voor den ondergang! Door dit tranendal, zoo besluit de minister, moeten wij heentrekken, en pas aan het einde daarvan lokt ons de groote prijs. Daarvan kunnen en zullen wij geen afstand doen. Alles wat wij tot dusver gewillig en geduldig op ons hebben genomen, zal door dien prijs zijn beteekenis krijgen. Wat is daar tegenover de hysterische haat en het geroep om wraak van onze vijanden waard? Het zal verstomme.i. zoodra de oorlog ten einde gaat en de godin der historie ons den lauwerkrans uitreikt. Dan zullen wij ook begrijpen, waarom het ons zoo moeilijk werd gemaakt, n.l. omdat wij onze volle kracht ge bruiken en ons niet ontzien, teneinde boven ons zelf uit te groeien en allen anderen volken een voorbeeld te ge ven en vooral, teneinde tegenover de toenemende scepsis van onze eeuw te bewijzen, dat het Avondland niet rijp is voor den ondergang, doch voor een nieu v begin staat. De groote cultureele crisis, die met den eersten wereldoor log over de beschaafde menschheid is losgebroken, moet overwonnen worden. Wellicht zal het Europa van thans eens op een later tijdstip inzien, hoe dicht het aan den afgrond heeft gestaan. Dit inzicht sluit dan ook alle ons thans onthouden bewondering in voor ons eigen handelen. Zoó en niet anders zal het zijn, Tijdens aanvallen overdag van vijan delijke vliegtuigformaties in het Zuid- Oost-Duitsche grensgebied werden ne gen vliegtuigen omlaag gehaald. Bo vendien verloor de vijand door onze luchtverdedigingsstrijdkrachten boven het Italiaansche gebied zes vliegtuigen. Storingsaanvallen van vijandelijke vliegtuigen richtten zich in den afge- loopen nacht op plaatsen in Noord- en West-Duitschland." Het weermachtbericht van Donder dag luidde: Bi.i Kertsj en op het landhoofd van Siwasj werden vijandelijk^ aanvallen afgeslagen of door gecóncentreerd ar tillerievuur uiteengeslagen. Ten oosten van den benedenloop van den Dnjestr maakten zich onze troe pen zooals in het voornemen lag, van den vijand los. Zij sloegen hier, als mede tusschen Dnjestr en Proeth, Sov jet-Russische aanvallen af. De in het gebied van Tsjernowitz ten noorden van den Dnjestr strijdende Duitsche gevechtsgroep won in den aanval ondanks verbeten vijandelijken tegenstand verder terrein en weerde hevige aanvallen der Sovjets af. In den sector Stanislau-Tarnopol alsmede in 't gebied ten zuiden van Brody werden door onze voortgang makende aanval len Sovjetstrijdkrachten uiteengeslagen. Vijandelijke tegenaanvallen mislukten. Het garnizoen van Tarnopol hand haafde zich tegen nieuwe door artille rie en slagvliegtuigen ondersteunde aanvallen der bolsjewisten. Het sedert 17 Maart ingesloten garni zoen van de stad Kowel heeft onder bevel van den SS-Gruppenführer en luitenant-generaal der Waffen-SS Gille tegenover den wekenlangen stormloop van zeer overmachtige vijandelijke strijdkrachten met weergalooze dapper heid standgehouden. Formaties van het leger en van de Waffen-SS hebben on der het opperbevel van Generaloberst Weiss en onder bevel van de generaals der infanterie Hossbach en Mattenklott na dagenlange harde aanvalsgevechten door de Pripetmoerassen onder bui tengewone terreinmoeilijkheden den vijandelijken ring rond Kowel verbro ken en aldus hun kameraden uit de omsingeling bevrijd. Formaties der luchtmacht, waaronder ook lastzeilvliegtuigen, ravitailleerden ondanks den zwaarsten vijandelijken afweer de verdedigers der stad en maakten daardoor hun standvastig vol harden mogelijk. Ten zuidoosten vdn Ostrof 'en ten zuiden van Pleskau handhaafden onze troepen hun stellingen tegen de voort durende doorbraakpogingen der bolsje wisten en schoten zij 48 vijandelijke pantserwagens stuk. Nieuwe gereed staande troepen van den vijand wer den door artillerie en granaatwerper batterijen uiteengeslagen. In den tijd van 3 tot 5 April verloren de Sovjets in luchtgevechten en door luchtdoelar tillerie 117 vliegtuigen. In Italië werden tijdens levendige stoottroepactie gevangenen binnenge bracht. Tijdens een aanval overdag van Amerikaansche bommenwerpers in het gebied van Ploesti brachten Duitsche en Roemeensche luchtverdedigings- strijdkrachtèn 53 vier-motorige vlieg tuigen ten val. Aldus werd op zijn minst een derde deel van de aanval lende vijandelijke formatie vernietigd. Boven het gebied van het Duitsche Rijk werden gisteren onder moeilijke omstandigheden voor den afweer 10 vijandelijke jachtvliegtuigen neerge schoten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1