DAGBLAD VOOR Initiatief berust thans niet meer bij de Sovjets. Omsingelingspoging der Sovjets bij de Zwarte Zee wordt verijdeld. Het bombardement van Schaffhausen. Toekenning van gratificaties in 1944. KEURINGEN. Zware gevechten op de Krim tegen sterken vijand. Garnizoen van Tarnopol handhaaft zich nog steeds. Max Blokzijl spreekt. Nieuws in 't kort. Amerikanen lijden zware verliezen. Luchtaanval op Den Haag. STAD EN OMGEVING. Heiloo. Schoorl. Noordscharwoude. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. k Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 13 APRIL 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 85, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aandraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor A-kmaar 2.10, voor het geheele- Rijk 2.63. Losse nummers 5 eent. Generaal Dittmar: Teekenend voor den algemeenen toestand in het Oosten is het feit, dat het beeld van de gevechten juist in het gebied tusschen Stanis- lau en Kowel, dus tusschen den rand der Karpathen en dé Pripet- moerasscn, aanzienlijk gewijzigd is. Met deze opmerking begon lult.- generaal Dittmar, de bekende mili taire spreker van den Groot-Duit- ■che Omroep, Dinsdag zijn radio voordracht. Het Sovjetcommando, aldus zeide hij, streeft offensief naar het bezit juist van dit gebied als een van de groote historische toegangspoorten tot Europa. Het initiatief, die belangrijke voorwaar de voor succes in den oorlog, be rust geenszins meer eenzijdig bij de bolsjewisten. In dit opzicht is het ontzet van Ko wel een van verre zichtbaar fanaal, 5 omdat dit succes wijst op een compen satie van krachten, welke evenzeer een toeneming van het Duitsche aanvals- en afweervermogen inhoudt, zooals .zij ook duidt op zeer bepaalde grenzen aan de capaciteit der bolsjewisten. Voor de Duitschers staat het feit op den voorgrond, dat de heldhaftige ver dediging van deze stad, die geenszins als vesting beschouwd kan worden, tegen volwaardige en krachtig door artillerie gesteunde infanterie-divisies de intacte afweerkracht van den Duit- schen soldaat heeft bewezen. Ook de andere zijde van den slag van Kowel is de aandacht waard: de aan- valscapaciteit van de formaties. die hier waren belast met het verbreken van den omsingelingsring en in zeer zware gevechten tegen een eveneens zee:' sterken vijand succes konden be halen. Een succes als dit is van te grooter beteekenis, naar mate het meer direct aansluit aan een reeks tegen slagen, aangezien het dan het beste de gevechtskracht van den troep demon streert, doch wellicht ook bepaalde maatregelen van de leiding verraadt, die thans uitwerking beginnen te hebben. Als' een succes, dat verre boven de moreele zijde van deze gebeur tenis uitsteekt, moet ook beschouwd worden de bevrijding van de sterke Duitsche groep strijdkrachten, die onder bevel van den generaal der pantsertroepen Hnbe aan den Bo- ven-Dnjestr staat en thans de ver binding met de uit westelijke rich ting van Stanislau opdringende Duitsche en Hongaarsche strijd krachten na zware afweer- en aan- valsgevechten kon tot stand bren gen. Wederom is daarmede een van de vruchten, die de Sovjets in den loop van hun laatste groot opge zette offensief schenen te zullen verkrijgen, hun ontglipt. Ook het operatieve voordeel van dezen sucesvollen strijd moet hoog aan geslagen worden. Door 't tot stand ko men van de verbinding tusschen het gevechtsgebied Stanislau en dat ten westen van KamenetzPodolsk is in den sector van den Boven-Dnjestr het geheele Duitsche front met één slag aanzienlijk naar het oosten verplaatst. Het bolwerk voor de Boekowina heeft daardoor nieuwe mogelijkheden ver kregen. die vooral ook op de komende gebeurtenissen in het gebied tusschen het noordelijke en het zuidelijke pene- tratiegebied een aanzienlijken invloed kunnen hebben. In het gebied om Odessa. De strijd in'het uiterste zuiden van het Oostelijke front lijkt op het oogen- Officieel wordt uit Bern medegedeeld, dat de gezant der Ver. Staten te Bern aan den chef van het Politieke Depar tement op 10 April als eerste betaling voor het herstel van de schade, ont staan door het bombardement van Schaffhausen, een wissel ten bedrage van één millioen dollar heeft over handigd. 's-GRAVENHAGE, 11 April. De Ge machtigde voor den Arbeid heeft een regeling uitgevaardigd betreffende het toekennen van gratificaties in het jaar 1944. Deze beschikking is grootendeels eensluidend met de gratificatiebeschik king 1943. Ook in 1944 wordt aan iederen werk gever toegestaan een gratificatie uit te keeren van één week loon in geval van uurloon berekend naar een 48-uri- ge werkweek of een kwart maand salaris. De keuze van het tijdstip van uitkeering van de gratificatie even tueel ineens of in gedeelten wordt aan den werkgever overgelaten. Hij' is evenwel verplicht binnen acht dagen, nadat de gratificatie is uitgekeerd, daarvan mededeeling te doen aan den Gemachtigde voor den Arbeid. De nieuwe beschikking schrijft voor, dat deze opgave in tweevoud moet ge schieden. Voor gratificaties, die één week loon of een kwart maand salaris te boven gaan, moet de werkgever evenals voor alle andere gratificaties toestemming van den Gemachtigde voor den Arbeid vragen. Dit verzoek zal, als regel, zes weken vóór den da tum, waarop de werkgever zich voor stelt de gratificatie uit te keeren, moe ten worden ingediend. Werkgevers, die voornemens zijn hun personeel een Kerstgratificatie te ge ven, zullen daarvoor de bij de gratifi catiebeschikking toegestane uitkeering van één week loon of een kwart !maand salaris moeten reserveeren, daar Kerst mis niet wordt beschouwd als een bij zondere reden voor het verleenen van toestemming tot het uitkeeren van gra tificaties. TERMIJN VAN UITREIKING VITAMINE-OTABLETTEN. 's-GRAVENHAGE, 11 April. De uitreiking van de gratis vitamine c-ta- bletten, die oók dit voorjaar door de plaatselijke distributiediensten aan de categorie van de jonge en a.s. moeders geschiedt, zou op 8 April 1944 eindigen. Besloten is evenwel den termijn van Uitreiking te verlengen tot 30 April 1944. blik nog veel meer gpen dan die in het noordelijke penetratiegebied. In het zuiden zijn nog steeds twee tenden ties merkbaar, die de gevechtsgebeur tenissen bepalen: Aan Sovjet-zijde het streven, zoo sterk mogelijke deelen der Duitsche troepen tegen de kust van de Zwarte Zee te dringen en daar te om singelen, aap Duitsche zijde nood zakelijkerwijze de tegenovergestelde strekking en daarmede de ,taak. de op een groote beslissing gerichte omsin- gelings- en doorbraakpogingen der bolsjewisten te verijdelen. De ontrui ming van Odessa *beteekent onder deze omstandigheden een onvermijdelijke consequentie. Uit dit alles vloeit de noodzakelijkheid van de bescherming van het Groot-Roemeensche gebied met alle beschikbare krachten-en mid delen voort. Als het vijandelijke en ten deele ook het neutrale buitenland he,t Duitsche commando onlangs in de schoenen schoof, dat het Roemenië en Hongarije aan hun lot zou overlaten, dan is daar mede een verdachtmaking uitgespro ken, die reeds om zuiver strategische overwegingen volkomen zinneloos ge noemd moet worden. Het wil ons voorkomen, aldus luit.- generaal Dittmar, dat het gemeen schappelijke Europeesche belang nog nooit zoo duidelijk tot uiting is geko men als thans, nu het gaat om de ver dediging van een-van de integreerende bestanddeelen van het Europeesche gebied, alsmede van de staats- en vol kengemeenschap. die het begrip Europa vorm geeft. Bij onze Vrijwilligers. De Gruppenführer wacht met zijn mannen op het bevel tot den aanval hh PK Rottensteiner/O/H/P m Het SS-Ersatzkommando dejelt mede: Iedere gezonde Nederlander, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor dé Waffen-SS, SS-wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Neder land. Personen tusschen 19 en 30 jaar, die aanmeldingsplichtig zün voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling '.vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen, Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voer bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Even eens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerestraat 46;, Enschedé, Hengelosche straat 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 16 April 9—14.00 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule; Westerlaan 2; 17 April 9—12.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45; 15—18.00 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 18 April 9—12.00 uur, Arnhem, Café Royal; 15—18.00 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek-; 19 April 9—12.00 uur, Groningen, Heere straat 46; 15—18.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat; 20 April 9—14.00 uur, Amsterdam, Dam 4; 21 April 9—14.00 uur, Utrecht, N.V.-Huïs, Oudegracht 245; 22 April 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol. Dur chgangslager, Leusderweg. Bij Stanislau Duitsche terreinwinst. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 11 April (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het noordelijke front van de Krim duren de zware gevechten met overmachtige vijandelijke in fanterie- en pantserstrijdkrachten voort. Ten zuidwesten en westen van Odessa trokken onze troepen zich op de bevolen doelen terug. Ten noordoosten van Tiraspol werd een vijandelijke penetratie afge grendeld. Ten westen van Orhei werd een penetratieplek uit de laatste gevechtsdagen vernauwd. In de Oostelijke Boekowina heb ben Duitsche pantserformaties ster ken tegenstand der bolsjewieken gebroken, drongen in de flank van vijandelijke aanvalsgroepen en brachten hun tezamen met Roe- meensche troepen uiterst zware verliezen toe. In het gebied ten zuiden van Stanislau hebben Duit-, sche pantsergrenadiers tezamen met Hongaarsche bergtroepen de tijdelijk verloren gegane stad De- latyn ana den vijand ontrukt. Tusschen Czernowitz en Brody werd de zuivering van het terrein van ver strooide vijandelijk^ strijdkrachten, die zich hardnekkig weren, voortgezet. Het dappere garnizoen van Tarnopol hield stand tegen aanhoudend sterke vijan delijke aanvallen. Ten zuidoosten van Ostrof stormden de bolsjewieken na het aanvoeren van versche strijdkrach ten weer tevergeefs op onze stellingen los. De zuivering van een plaatselijke penetratie is nog aan den gang. Ten zuiden van Pleskau vielen de Sovjets ook gisteren niet weer aan. Sinds den 31en Maart hebberr hier Duitsche troepen onder het opperbevel van den generaal der artillerie Loch en onder leiding van den luitenant- generaal Matzky de doorbraakpogingen van verreweg overmachtige vijande lijke infanterie- en pantserformaties verijdeld en den vijand zware verliezen aan menschen en materiaal toegebracht. O.a. werden 306 vijandelijke pantser wagens en stukken stormgeschut, als mede 121 vliegtuigen vernietigd. In deze gevechten hebben zich de Opper- Silezische 8e divisie jagers onder lei ding van den luitenant-generaal Volc- kamer von Kirchensittenbach, alsmede eenheden stormgeschut onder majoor Ernst Schmidt, bijzonder onderschei den. In het resultaat van den afweer- slag heeft de luchtvloot van den gene raal der vliegers Pflugbeil een op den voorgrond tredend aandeel. Vliegende formaties onder leiding van kolonel Kühl en een regiment luchtdoelgeschut onder luitenant-kolonel Bulla hebben zich bijzonder onderscheiden. In verscheidene sectoren van het Ita- liaansche Zuidelijke front drongen stoottroepen krachtig versterkte vijan delijke stellingen binnen en vernietig den talrijke kazematten en steunpun ten van deh vijand met de bezettingen. De vijand leed zware bloedige verlie zen en verloor een aantal gevangenen Italiaansche torpedo-vliegtuigen hebben Het radiogesprek, dat Max Blokzijl Donderdag in de serie Brandende Kwes ties zal houden, heeft tot titel „Ge sprek met den Amsterdamschen nurks". Britsche veiligheidsmaatregelen. Vol gens een mededeeling in Volk en- Staat heeft het Britsche ministerie van bin- nenlandsche zaken een verordening afge kondigd, waardoor de veiligheidsmaatre gelen in sommige kuststreken van Enge land, Schotland en Wales met ingang van 8 April j.l. versterkt-zijn. Alle personen in de betreffende kustgebieden moeten thans voortdurend een speciale herken- ningskaart bij zich dragen. Ook bij het bezoeken van hotels moet deze kaart worden getoond, terwijl tevens een uitr voerig formulier moet worden ingevuld. 8000 menschen vielen in San Salvador. Volgens een Reuterbericht uit San Sal vador, waarmee de verbindingen weer gedeeltelijk zijn hersteld, hebben de re bellen tijdens de jongste onlusten 8000 dooden en gfewonden verloren. Tien officieren ter dood gebracht. Naar de Britsche berichtendienst, uit San Salvador meldt, zijn 10 officieren van het leger, die hadden deelgenomen aan de mis lukte revolutie van de vorige week tegen de regeering van president Martinez, Maandag doodgeschoten^ in den afgeloopen nacht voor Anzio een vijandelijk transportschip tot zin ken gebracht. Een aan de Westkust van Rhodos gelande 'Britsche commandotroep werd in een gevecht tot den laatsten man vernietigd. Bij den afweer van vijandelijke bom aanvallen op doelen in de bezette Wes telijke gebieden werden op 10 April en in den afgeloopen. nacht 29 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Nadat een vrij zwakke formatie vijf andelijke vliegtuigen overdag het ge bied van Noorwest-Duitschland was binnen gevlogen, zijn in den afgeloopen nacht Britsche stoorvliegtuigen gevlo gen naar "V^est- en Midden-Duitschland. Naar zoo juist bekend wordt, hebben de Duitsche luchtverdedigingsstrijdkrach ten opnieuw een groot succes behaald in den strijd tegen de formaties Amerikaan- sche bommenwerper^ die Dinsdag onder buitengewoon krachtige jagerbescherming Noord- en Midden-DuitschlandL waren binnengevlogen. Volgens de tot dusverre ontvangen, nog onvolledige, rapporten staat de vernieti ging van tenminste 102 Amerikaansche vliegtuigen, waarvan 92 viermotorige bommenwerpers, vast. Verwacht kan worden, aldus verneemt het DNB, dat dit aantal nog zal toenemen. Bovendien is een onbevestigd aantal Amerikaansche bommenwerpers, naar door Duitsche schepen werd waargenomen, boven de Oostzee neergestort. Vele dooden en gewonden. Op 11 April, even voor 15 uur, hebben eenige Anglo-Amerikaansche" vliegtui gen, met gebruikmaking van het wol-, kendek, bij verrassing een aanval in scheervlucht gemaakt op een stads deel van Den Haag. waar zich talrijke Nederlandsche dienstgebouwen bevin den. Behalve een dienstgebouw van het Nederlandsche burgerlijke be stuur werden 8 woonhuizen totaal ver nield en 7 woonhuizen zwaar bescha digd. Tot dusver zijn 17 doode, 27 zwaar- en 46 lichtgewonde Nederlan ders geteld. 40 tot 50 Nederlanders liggen nog onder de puinen bedolven. Onder de dooden bevinden zich 7 vrou welijke personen. De bedolvenen zijn in hoofdzaal^ jonge meisjes. De ver liezen zijn "zoo zwaar, doordat ten tijde van den aanval het bureau met alle mannelijke en vrouwelijke ambtenaren volledig aan het werk was. Nadat zij hun bommen hadden neergeworpen, vuurden de vliegers met hun boord- wapens blindelings in de straten der stad. Formaties van den luchtbescher mingsdienst, den geneeskundigen dienst der gemeente, de brandweer en politie, den Volksdienst, de technische noodhulp enz. waren in uiterst korten tijd ter plaatse om hulp te bieden en al het mogelijke te doen, teneinde de gevolgen van dezen aanval binnen de onvermijdelijke grenzen te houden. Ook vele ongedeerde en slechts lichtge wonde personeelsleden van het bureau hebben na het verlaten van het ge bouw deelgenomen aan het reddings werk. Burgemeester Westra heeft zich ter plaatse overtuigd van het vlot verloop der reddingsactie. BESTRIJDING LEVERBOTZIEKTE. De onderzoekingen naar de versprei ding en het voorkomen van leverbot ziekte (ongansch) bij schapen en run deren in Noord-Holland, verricht in samenwerking met den Veeartsenijkun- digen Dienst en de Adviescommissie in zake bestrijding Leverbotziekte, door mr. dr. N. L. Wibaut—Isebree Moens, zijn thans zoover gevorderd, dat het mogelijk is met de bestrijding in de practijk te beginnen. Daarvoor zal het noodig zijn, dat veehouders of bedrijven, die van deze ziekte te lijden hebben, in contact ko men met de onderzoekers. In overleg met de Adviescommissie, voorzitter de heer C. Kramer Glijnis, secretaris de heer J. Posch, werd besloten een ge legenheid te maken, waar al diegenen die dat wenschen, inlichtingen kunnen krijgen over het besmet zijn van hun land en de mogelijkheid, dit te ver beteren. Daartoe zal een der onder zoekers zitting houden en de gevraagde inlichtingen verstrekken op marktdagen te Purmerend van 911 uur in het gebouwtje van den marktmeester, en te Alkmaar van 10—12 uur in Café Loots. UITNOODIGING VOOR HET ASO. Het Alkmaarsche Symphonie-orkest ontving onlangs een uitnoodiging tot medewerking bij een uitvoering van 'n •gemengd koor te Beverwijk, dirigent de heer Pielage. Die uitvoering wordt a.s. Donderdag, 13 April, gegeven, waarop Haydn's oratorium „Die Jahres- zeiten" ten gehoore zal worden ge bracht en aan het orkest de taak van de instrumentale begeleiding is opge-. dragen. Een opdracht, die door de le den van het orkest zeker gewaardeerd zal worden en een aansporing tevens tot voortdurende, vlijtige studie. PIANO-MIDDAG IN DE „HARMONIE". George van ïtenesse geeft steeds meer blijken, een stadium door te maken van opmerkelijke ontplooiing van zijn muzikale talenten. Zijn goed ontwik kelde techniek en mooie heldere aan slag waren er vroeger natuurlijk ook al. 't Is nu de geest die zich dieper ontwikkelt, en daarmede verhand hou dende een grootere verscheidenheid in uiting, een veel ernstiger inzicht in de diepere beteekenis der werken die hij naar voren brengt. Daardoor kreeg de vertolking van de sonate Es gr. t. van Beethoven een buitengewone betee kenis. Stug, soms hard, vastberaden, en dan weer zoo ontroerend gevoelig. Hoe weinigen kunnen Beethoven goed begrijpen en weergeven. Van Renesse heeft den geest van Beethoven nu wel sterk gevoeld, en machtig was zijn in terpretatie. „Wanderer-fantasie" van Schubert beleefde eveneens een sterke vertol king. Merkwaardig bij dit concert was dat de compositorische waarden der mu ziekwerken zoo sterk naar voren kwamen. Vier meesters, Beethoven, Schubert, Chopin en Frank. Ook in de vertol king was Beethoven de grootste en sterkste; daarna Frank (van wieti „Prélude, Choral et Fugue" prachtig werd gespeeljd); dan Schubert, en tus schen deze drie kwam eenigözins ar melijk Chopin te voorschijn. Van de drie nummers was „Berceuse" 't beste, en werd ook het mooiste gespeeld. De toegift kenmerkte zich door een prach- tigen fijnen aanslag. We hebben dit seizoen vele Holland- sche pianisten gehoord en hun kun nen bewonderd. Laten we deze op merking maken, dat bijna allen zich houden aan het geijkte repertoire. Veel afwisseling is er ook op één program ma meestal niet. Onze Alkmaarsche solo-pianist Jan Couvée, heeft hierop een uitzondering gemaakt, doordat hij tevens een •compositie van een Hollan der speelde. De heeren solo-pianisten mogen heusch wel eens wat meer nationalis tisch gaan denken; juist in dezen tijd, waarin de eigen-waarden van het volk zich zoo sterk beginnen te ontwikke len. Ook uit paedagogisch oogpunt is het belangrijk meer modern werk te spelen, b.v. na de pauze. Gezien het succes van de solo-violisten, die hier optraden, kan het Alkmaarsche con cert-publiek dit zeer zeker waardeeren. Jac. Jansen. EERBIEDIG DE NATUUR. Een agent in burger constateerde len Paaschdag, dat een drietal meisjes in de omgeving van huize „Westerlicht" bezig was, bloeiende 'struiken van haar schoonheid te beroven. Hij wees hen op het onbehoorlijke van hun hande ling; meenende met een burger te doen te hebben, gaven de meisjes een bruta len mond, waarop de agent er een naar het bureau bracht en er voor zorg droeg, dat alle drie een procesverbaal kregen. INBRAAK. In den nacht van den len op den 2en Paaschdag is er door verbrijzeling van een ruitje een inbraak gepleegd in de garage van de firma H. aan het Zeglis. Voor zoover kon worden vastgesteld is er niets ontvreemd. GESLAAGD. Voor het door de Nederl. Ver. ingestel de analyst-examen slaagde o.m. mej. Elly E. H. v. d. Berg (le ged.) BURGERLIJKE STAND. Geboren: Louise G. M., d. v. G. Krap en A. Couvert. Petrus P., z. v. G. J. W. Langendijk en C. ,J. van Heel. Gerardus, z. v. J. Brocks en A. J. van den Bosch. Hendricus C., z. v. M. Vel- sebper en J. P. Huijbers. Cornelis, z. v. K. Koeman en A. Schröer. Jan, z. v. A. Kant en M. Manneveld. Marie J. H J., d. v. P. van de Ven en J. P. H. Cus- ters. Getrouwd Willem IJfs en Antje Muller. Cornelis P. J. Boer en Christi na Boot. Overleden: Pier Bergsma, geh. m. S. Hoekstra, 83 j. Neeltje de Nobel, wed. van P. van Maarleveld, 76 j. Trijn tje Molenaar, 70 j. ONVOORZICHTIG. Op 8 April poogde de 8-jarige A. de Vries aan den Kennemerstraatweg op 'n rijdende vrachtauto te springen. Het ke reltje viel op den rijweg en bekwam een hersenschudding en moest naar het zie kenhuis worden overgebracht. PIET KöHLER IN „ALS MANNEN LIEGEN Optreden, van de Kluchtspelers. Een uitstekend bezette zaal heeft zich Dinsdagavond uitstekend geamu seerd met een opvoering door de Kluchtspelers van het kluchtspel: Als Mannen liegen...! van Laufs en Jacoby met Piet Kohier in de hoofdrol. Het stuk was voor ons niet onbe kend. Wij zagen het ook al onder een anderen titèl opvoeren, maar het heeft gisteravond bewezen nog zeer goed te kunnen amuseeren. Ja, als mannen beginnen te liegen, is met geen mogelijkheid te voorzien, wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. Maar zoo erg als de moeilijkheden voor Eduard Timmeirdorf worden, zal men het niet yeel zien. Hij komt van de een© penibele situatie in de andere tot op het «laatst de verwikkelingen zoo dwaas zijn, dat de zaal davert van den lach. Maar het slot is blij- eindigend. Met veel genoegen mochten wij öonstateeren, dat het gezelschap deze klucht nu eens zonder overdrijving speelde en er een echt vroolijk spel van maakte, gehouden binnen de grenzen van het waarschijnlijke. Piet Kohier vond in de rol van Tim- mendorf een kolfje naar zijn hand. Hij speelde vlot en met veel routine. Riek Berkhout was bijzonder als de schoon moeder. Nu eens niet een onmogelijke vrouw, maar 'een zeer goed te 'aan vaarde echtgenoot©, moeder en schoonmama Ook de andere mede werkenden waren zeer aannemelijk. Martha Posno en Son ja v. Weerden burg waren zeer goed als de dochters evenals Gerard Doting en Wim Ves- seur als schoonzoon en a.s schoon zoon. Tonny Stevens als de vice-con sul, Pedro Béukman als de notaris, Frans Nienhuys als de dwaze coiffeur die telkens een nieuwe schoonvader vindt. Kalman Knaack als de echte Theodoor en Keec van. Dam als de notarisbediende sloten zich vlot bij de hoofdfiguren aan, terwijl bij de dairies nog opvielen Annie Schuitema als mevr. Bennecke, Mara Ju'ng als Pepi en Maria Venselaar als de grap pige dienstbode. Als geheel een alleraardigste voor stelling, die de toeschouwers een zeer prettigen avond heeft bezorgd, Het luide applaus aa^ het slot bewees dit op duidelijke wijze. G. C. van Gulik. KINDERVOORSTELLING. Moeder de Gans. D'r&dagmiddag gaf het gezelschap Theo Vink vcor een geheel bezette zaal in het Gulden Vlies een voorstel ling voor de jeugd (en ook voor ou deren) onder den titel '„Moeder de Gans"^ Op aantrekkelijke wijze wer den een drietal sprookjes de kinderen voor oogen gesteld, n.l. Sneeuwwitje^ Doornroosje en Hans en Grietje. "Zij boeiden alle drie door de aardige manier waarop zij ten tooneele wer den gebracht en de jeugdige toeschou wers toonden zich enthouisast. Alleen zij wisten niet precies welke van de drie sprookjes zij het mooiste hadden gevonden. VARIéTê BOUWMEESTER. Voorstelling in 't Gulden Vlies. Op de beide Paaschdagen werd 's mid dags en 's avonds een voorstelling ge geven van eën variété-programma, dat door den impressario Bouwmeester zeer goed was verzorgd. De belangstel ling was beide dagen, vooral' Maandag, zeer groot. Gebracht werden een aantal interes sante nummers, waarbij weliswaar voor ons enkele bekende, doch die het toch ook nu weer uitstekend deden. He' Candella-orkest, onder leiding van La force, zorgde voor een aardige muzikal» omlijsting, waarvoor het na enkele mooie begeleidingen extra applaus kreeg. John Kloos toonde zich een vlot con ferencier en behaalde ook met zijn liedjes veel succes, getuige het applaus van het publiek. Uitnemende acroba tiek gaf het' Joan TreumannTrio, waarbij zoowel de dames als de beide heeren prima werk lieten zien. De Stanley's, een danspaar, bleken ook acrobatisch zeer goed ^p dreef. Ook nu weer maakten „De Zingende Zusjes" het bekende charmante en beschaafde duo, met eenige nieuwe nummers een prima indruk. Het nieuwe lied van Alex de Haas bleek een aanwinst voor hun repertoire. De Slangenmensch Bosani kroop weer na diverse toeren door zijn sleutelgat, Leonardo bleek een zeer handig teekenaar (ook carica- turen) Barthly en Co. brachten weer de geschiedenis van de flesch en het appeltje (O!) en aan 't slot zorgde Ar mando voor luchtsensatie, door zijn oefeningen aan het zweefrek zelfs ge blinddoekt te doen. De aanwezigen hebben bij elke voor stelling door luide bijvalsbetuigingen hun ingenomenheid met het gebodene getoond. G. C. van Gulik. AGENDA. Woensdag 12 April. 7.45 uur, Hotel Proot, Lezing dr. Otto Scheel over „England, die Niederla'nde und das Reich". Donderdag 13 April. 7.15 uur, Gulden Vlies: Winando Myste rie-revue. Vrijdag 14 April. 7 uur, Gulden Vlies, Bonte Alkmaar— Heiloo Expresse. Zaterdag 15 April. 7.30 uur, Gulden Vlies, Het Ruys-ensem- ble met „Apotheek De Ooievaar". Zondag 16 April. 7.30 uur, Gulden Vlies, optreden van de Melodisten onder K. Stode. Zang Henk Fortuyn. Kindermiddag EWW. Zaterdag middag heeft een zaal vol juichende en bijzonder met het gebeuren op 't tooneel meelevende kinderen naar har telust genoten van hetgeen Elck wat wils" voor hen had samengesteld En laten we direct zeggen, dat deze groep grootere kinderen met medewerking van enkele kleut.ers, die voor kabou ters speelden, de kinderen in de zaal een aangename middag heeft bezorgd. Reeds het begin „Grootmoeder vertelt", bracht dadelijk de zoo ge- wenschte sprookjessfeer en al was h©+ verhaal van de tooverheks en de elfjes voor de allerkleinsten wel een beetje griezelig, het bekende verhaal van „Sneeuwwitje", dat door een der le den voor tooneel was bewerkt in 7 tafereclen en na de pauze werd gege ven, boekte een verdiend succes. De straatmuzikanten brachten de kleu ters bekende wijsjes, die dikwijls met vee! enthousiasme werden meegezon gen, zoodat de ouderen wel eens de handen voor de ooren moesten hou den. Ook de toovenaar uit het bosch wist vele „oh's" en ,,ah's" uit de kinderkelen te ontlokken, zoodat alles met elkaar een goede kleutermiddag was, waarvoor aan de jeugdvereeni- ging „EWW" een dikke tien toekomt. Laatste les tuinbotiwcursus. In de ït.K. jongensschool had in tegen woordigheid van den Rijkstuinbouw- consuleut, den heer v. d. Helm en zijn assistent derï ad j '-cons., den heer Maanen, de laatste les plaats van den 2-jarigen tuinbouwcursua, gegeven door den heer W. Tamis, hoofd der R.K. school alhier en den heer J. Muijen te Heemskerk. Begonnen met 14 leerlingen, waarvan 1 zich terug trok en 1 niet slaagde, eindigde de cursus met 6 leerlingen, hetgeen zijn oorzaak vindt in het feit, #dat enkelen zich moesten melden voor den ar beidsinzet. De namen der geslaagden zijn: J Buijs, Nic. Molenaar Thz., A. Buijs, Jb. Hergaarden. G. Hergaar- den en G. Haker. Na een opwekkend woord van den tuinbouconsulent en een dankwoord van een Qer leerlin gen werd deze laatste les besloten. Coöperatieve Boerenleenbank. - De Coöp. Boerenleenbank hield Donder-* dagavond j.l. in calé „De Staande Leeujv" te Groet haar jaarlijksche al- gemeene ledenvergadering onder lei ding van den heer C. Koel. voorzitter van den raad van toezicht. De belang stelling had grooter kunnen zijn. De voorzitter deelde mede, dat de rente van spaar- en credietgelden, die het vorige jaar verhoogd was, tot 2Vi*/« voor de eerste 8000,—, dit jaar zal bedragen 2°/o voor bedragen tot 5000,— en l°/o voor de rest. Het aantal leden bedroeg 221; er waren 487 spaarders, 50 voorschot nemers (één jaar te voren 108) en 64 rekeningen-courant. De omzet was gestegen tot 1.106.503,97. Tien jaar geleden was dit bedrag 338.000, De rekening over 1943 sloot met een totaalbedrag van 1.106.593,97. Aan spaargelden was ingelegd 434.545,45 en terugbetaald 201.835,21. Rekening houders ontvingen van de Bank 166.164,37 en betaalden 148.945,36. Van de centrale bank werd ontvan gen ƒ327.710,06 en betaald 517.395,38. De balans sloot met een totaal van 777.726,94. Aan voorschotten stond uit 50.095,Van rekeninghouders was te vorderen 46.988,24, van de centrale bank 444.096,96. Het reservefonds was groot 15.936,37. De winst over 1943 be droeg 2.062,47. Na uitgebracht rapport door de fi- nancieele commissie werden winst en verliesrekening met balans goed gekeurd. De vergadering ging vervolgens ac- coord met het voorstel van het bestuur 'om de winst over te brengen naar het reservefonds. De heer J. Damiaans werd uitgenoo- digd zitting te nemen in de financieele commissie. Het aan de beurt van af treden zijnde bestuurslid, de heer W. Sevenhuysen, werd met bijna algemeène stemmen herkozen. Tot lid van den raad van toezicht werd met algemeene stemmen herkozen de heer C. Koel. Na .de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering. „Jong Leven" met „Hof Terhove". - De tooneelvereeniging „Jong Leven" heeft tijdens de Paaschdagen onder regie van den heer Jac. Prijs twee voorstellingen gegeven van het too- neelspel „Hof Terhove," .naar den ro man ,.De Andere" van Marie Koenen bewerkt door Jan Steur. De Koningsen van Hof Terhove hebben in de dorps gemeenschap steeds een belangrijke plaats ingenomen. De eenige zoon Giel in wien de ouders zoo gaarne een waar- digen opvolger van zijn vader hadden gezien is echter een losbol, die door zijn losbandig leven zijn ouders veel verdriet heeft gedaan. Ook als hij na den dood van zijn vader de heer van Terhove is geworden zet hij ziin vrij buitersleventje voort. Dan komt Fina, de eenvoudige dochter van een arbei der, als huishoudster op de boerderij en zij blijkt een gunstigen invloed op' Giel te hebben. Hij besteedt weer al zijn aandacht aan zijn bedrijf en ver laat het verkeerde pad. Giel en Fina trouwen met elkaar, doch Giel is niet bestand tegen de tegenwerking en de verguizing welke hij zoowel van zijn familie als van de menschen uit het dorp moet ondervinden door dit huwe lijk beneden zijn stand. Ifij vervalt mede door toedoen van een zijner vroe gere vriendinnetjes weer in zijn oude fout en het zou verkeerd met hem zijn afgeloopen, wanneer niet op het juiste moment iets gebeurt dat de wending ten goede teweegbrengt. Het is geen lichte kost en voorwaar geen gemakke lijke opgave. In dit stuk komen ver scheidene heel mooie tooneeltjes voor waarin de spelers volop de gelegen heid krijgen hun dramatische talenten te toonen. En zij hebben dit gedaan ook. Fijn spel werd te zien gegeven door mevr. A. GrootVos als Fina, zoowel tegenover Moeder Konlngs als tegenover Giel. Mevr. A. van Dort— Nieman gaf blijk, haar rol van Moeder Konlngs goed aan te voelem Zij maakte er iets ontroerends van. De heer G. Deutekom gaf op voortreffelijke wijze de zeer uiteenloopende stemmingen en gemoedsaandoeningen van den goedwillenden maar zwakken Giel weer. De heeren H. Slikker en Jac. Prijs gaven prachtige typeeringen van Willem en Maternus; vooral als ker misgasten wisten zij de wel wat be klemmende sfeer van het stuk te bre ken.. Later, bij het onderhoud met Moe der Konings en na haar dood in zijn toespraak tot Anna en Leo Bos maakte het spel van Willem diepen in druk. Mevr SpanjaartKaas had de ondankbare en niet gemakkelijke taaje de verleidster Virginie te moeten voor stellen. Zij was daarbij wel eens iets te theatraal en liet haar verdorvenheid wel wat al te veel blijken. Overigens allen lof. De minder belangrijke rollen waren in goede handen bij mevr. A. WagenaarKooij (AnnaP. Kist (Leo Bos), J. Koeman (herbergier) en J. Klinkert (Max), Zoowel aan de too- neelaankleeding, waarvoor de décors waren ontworpen en vervaardigd door den heer D. Dirkmaat, als aan de cos- tumeering en grimeering was de uiter ste zorg besteed. Het zeer talrijke pu bliek, dat beide avonden de zaal geheel vulde, heeft iets heel moois te genieten gekregen. Het toonde zich daarover zeer voldaan en beloonde de spe!—s i ieder tafereel met een davcend - plaus. M. Ka r.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1