iNDEL, TEN eel. Berlijn verwacht „op zekeren dag" invasie. Strijd aan 't Oostfront. CH uinders. i. of vr.j igen of leerling. md. Tel. 2451. IN DAGBLAD VOOR Puitsche leiding op alles voorbereid. Verduister v. 20.45-6.45 u. Zware gevechten aan het N. front van de Krim. Britsch-Amerikaansch convooi met succes aangevallen. De strijders van Tsjerkassy in Nederland Plechtige ontvangst te Utrecht. Toespraak van den Leider. Luchtaanval op Den Haag. Rijkscommissaris spreekt. STAD EN OMGEVING. Noordscharwoude. Langedijk. X J A I ten einde een waarmede <Iei kunnen be^ §t.m. 13-jarigen. pchikbaarstelling met „Reserve Ider bonkaarten |detaillisten van Irzien door tus- [cselijke verdeel- ïjrijf schap voor |nen de bonnen, nten ontvangen [akvellen op 1J, de plaatselijke eren. Afleverinf het publiek zal [men geschieden, bonnen". |;unnen met in- Me tabaksbonnen, afloop van den tn de twee- geldigheidsduur distributiedien- I verband hier- |sten de bonnen reeds in het Jet 14 April aan- [jtiedienst inleve- jaeds bij de inle- fiinimum van 100 len daarboven In Isoénen. ■en. fiiddelen kunnen [;nen voor smeer- "yelke geldig wa tt 1944 tot /nader lediensten tegen ndien de hande- (0 eenheden bon- bereiken, mag fen aanvullen met VAN DEN DE PRIJZEN. I 291. [jen braadvet. bak- en braad- Tklooze vet f 0.28 t, dat onder ia- |cht f 0.29 per 200 [[Adema, Alkmaar, politiek redac- J A dam (HAMA); foersen te Hoorn, kunst, letteren van den Aard- I J. Werkman te D. A. Klomp te ■.-rubriek W. Ra- Zaan; voor de Alkmaar modellen. LKMAAR IGEN (N.-H.) voor Noord en, tuin- en fleerde orders LCHTEN (Fr.) richten aan: |ar. zoekt tornen in aanr [jne handwerk. im gesorteerd groentenzaden. NDEL L.T.B., Alkmaar. r filiaal te 3, :heelen dag. erkende [OENTEN. sch van 200 c.c. Kleine clubjes! i voor examens. NKENOORD 99. ACHT orkest Stoete. hythme. elbinkie Sjes. ireking vanaf in XI1 uur. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3330 - Red. 3330. Giro 181294. DONDERDAG 13 APRIL 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 86, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties In deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op .aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor A kmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse t nummers 5 cent. ANP-correspondent te Berlijn De ANP-correspondent te meldt: De luchtoorlog, dien Engeland en de. Ver. Staten tegen Duitschland voeren, heeft sedert het begin van het jaar een ^onmiskenbare intensiveefing ondergaan. Vooral geldt dit voor de dagaanvallen fier Amerikanen, die thans onder be scherming hunner lange-afstandjagers /tot Berlijn kunnen doordringen enc de .Duitsche hoofdstad reeds eenige malen 'als doelwit hebben gekozen. Aan den anderen kant is door de Duitschers .krachtig gewerkt aan de versterking yan den luchtafweer en deze maakt 2ich dan ook bij de geallieerde lucht aanvallen in stijgende mate merkbaar. tJit de geallieerde berichten blijkt, dat yooral de Duitsche jagers den aanval lenden vliegtuigen vaak veel hoofdbre kens bezorgen. Strijd moet te land worden uitgevochten. Bij alle schade, die deze Engelsch- ^.merikaansche luchtaanvallen aan richten, is de uitwerking er van toch niet die, welke Engeland en de Ver. -Staten er wellicht van verwacht had- den> Van Duitsche zijde i6 reeds her haaldelijk betoogd, dat deze aanvallen niet in staat zijn een beslissing in een voor de geallieerden gunstigen zin te forceeren en men meent hier te kun nen constateeren, dat ook in het kamp van den tegenstander het inzicht veld wint, dat de luchtoorlog alleen niet voldoende is om tot een beslissing te komen, doch dat het voor een snelle beëindiging van den oorlog waar aan den geallieerden, naar men weet veel gelegen ie noodig is den strijd te land uit te vechten. Van de zijde der Sovjet-Unie, die, wanneer men van het minder belang rijke strijdtooneel in Italië afziet, als eenige van Duitschlands tegenstanders te land oorlog voert, is reeds herhaal de malen op de EngelschAmerikaan- sche invasie aangedrongen. In een der Qfficieele organen van Moskou is zoo juist weer een artikel verschenen, dat de „vastberaden uitvoering van de be sluiten van Teheran" verlangt. In En geland en Amerika is reeds veel over de invasie gesproken en aan aankon digingen heeft het niet ontbroken. Volgens de door de Amerikaansche pers weergegeven verklaringen van een Amerikaanschen divisiestaf in Engeland zou 2elfs de dag. waaróp de invasie moet aanvangen, reeds vastgesteld zijn Deze aanduidingen kunnen misleir dingsmanoeuvres zijn. Churchill heeft in zijn Radiorede van enkele weken gele den er op gewezen, dat afgelegde ver klaringen vaak als zoodanig bedoeld zullen zijn. Met deze mogelijkheid wordt ook van Duitsche zijde rekening ge houden. GEWELDIGE SLAG IN HET VOORUITZICHT. Grooter is echter naar het oor deel der bevoegde Duitsche krin gen de waarschijnlijkheid, dat de invasiemachine werkelijk op zeke ren dag in werking zal worden gesteld, eenvoudig, omdat voor de Engelschen en Amerikanen, willen zij werkelijk den oorlog winnen, geen ander middel bestaa-t. De hier vaak gehoorde verwachting is, dat binnen afzxenbaren tijd de groote slag in het Westen of Noorden zal beginnen, waarbij het tijdstip uiter aard in het midden gelaten moet worden. Dat deze slag geweldig zal zijn en stroomen bloeds zal doen vloei en, zal niemand, zoowel in Duitsch land als-in het Geallieerde kamp, betwijfelen. Een paar jaar hebben de Geallieer den den tijd gehad om in Engeland een geweldig invasieplan op te bouwen en een groot, zoo niet het grootste deel van de Britsche en Amerikaansche oorlogsproductie der laatste jaren zal bij de landingsoperaties in den strijd worden geworpen. De Anglo-Ameri- kaansche luchtmacht, welker sterkte door de Duitschers geenszins onder schat wordt, zal tezamen met de artil lerie der oorlogsschepen een geweldig vuurscherm over de landingsplaatsen leggen, onder bescherming waarvan de in vele typen gebouwde landingsvaar tuigen de stormtroepen zullen ontsche pen. Ook met de landing van troepen uit de lucht houdt men van Duitsche zijde rekening, terwijl men ook ver wacht, dat tot dusver geheim gehouden wapens in den strijd zullen worden geworpen. VERSCHUIVING VAN OOSTEN NAAR WESTEN. De tegenstander dit wordt door Duitsche waarnemers niet verheeld 13 sterk, doch aan den anderen kant heeft ook Duitschland ruimschoots tijd gehad om zich op den komenden strijd voor te bereiden. Over de maatregelen, die in het Westen genomen zijn om aan een invasie het hoofd te kunnen Bieden, is re.eds genoeg geschreven. Eer nog dan op de vestingwerken, die daar aangele'gd zijn, vertrouwt de Duitsche legerleiding echter op de divisies die bij deze werken en tot ver daarachter de wacht houden en die voor een groot deel bestaan uit sol daten, die aan het Oostelijke front de noodige gevechtservaring hebben op gedaan. Op den strijd in het Oosten concen treerde zich verleden jaar nog vrijwel alle aandacht der Duitsche legerlei ding, doch er heeft zich inmiddels een verschuiving voltrokken, om zoo te zeggen ten koste van het Oostelijke front, dat thans met zoo weinig moge-1 fi'jk strijdkrachten door de Duitschers en hun bondgenooten moet worden gehouden. Het bericht, dat Duitschland, ten einde den Sovjet-Russischen opmarsch in het Zuiden te stuiten, ook reserves in den strijd heeft geworpen, die niet aan andere geyechtstooneelen zijn ont trokken, zal voor velen als een verras sing zijn gekomen. Van Duitsche zijde iaat men doorschemeren, dat de weer macht nog over meer van dergelijke reserves beschikt, die bestaan uit troe pen, die ver achter het front zijn op geleid. Door een geschikt manoeuvreeren is de Duitsche legerleiding er geleidelijk in geslaagd den voor enkele weken nog dreigenden toestand in het Zuiden der Sovjet-Unie meester te worden en ook ten aanzien van de toekomst, voor wa„ den strijd in het Oosten betreft, is in toonaangevende Duitsche kringen een duidelijk optimisme merkbaar. 600 DOODEN BIJ PARIJS EN IN N.-FRANKRIJK. PARIJS, 12 April (DNB). - Binnen 36 uur tijds heeft de Engelsch-=rAme rikaansche luchtmacht in de omgeving van groot-Parijs en in het departe ment Nord 600 personen gedood.' Eenige der Parijsche ochtendbladen pablicee- ren op hun voorpagina's foto's van za- 4en, waarin eindëlooze reeksen dood kisten met slachtoffers dezer aanval len zijn opgebaard. De „Petit Parisien' kiest daarbij tot opschrift „De bevrij ding - is in aantocht" en zegt, dat de EngelschAmerikaansche vliegers zich absoluut niet om christelijke feestda gen of onschuldige menschenlevens be- kommeren. Zij verwoesten en dooden om te terroriseeren. De bevrijding is in aantocht en wordt omzoomd door gra ven van kinderen, vrouwen en grijs aards. 14 April: Zon op 6-45, onder 20.36. Maan op 1.53, onder 10.15. Stad en haven Kertsj ontruimd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 12 April (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Noordelijke front van de Krim hebben Duitsche en Roe- meensche troepen zich onder zware gevechten naar meer zuidelijk ge legen stellingen gedistancieerd. Een groot aantal vijandelijke pantserwagens werd stukgescho ten. In het kader van de ook op het schiereiland Kertsj be gonnen distancieeringsbewegingen, werden stad en haven Kertsj na verwoesting van alle voor de oor logvoering belangrijke inrichtingen ontruimd. Met de sterk opdringen de bolsjewieken worden zware ge vechten geleverd. Bij Owidiopol, ten oosten van den mond van4 den Dnjestr, hebben on ze troepen hevige vijandelijke aan vallen afgeslagen en opgedrongen strijdkrachten der Sovjets vernie tigd. Twintig vijandelijke pantserwagens werden daarbij vernietigd. Aan den benedenloop van den Dnjestr, ten zuid oosten van Orhei en ten noordwesten van Jassy zijn door pantserwagens on dersteunde bolsjewistische doorbraak pogingen, mislukt. Ten noordoosten van Jassy wierpen snelle Duitsche troepen den vijand achteruit en ver overden een belangrijk heuvelterrein. Verscheidene afgesneden vijandelijke gevechtstroepen werden vernietigd. Tusèchen Stanislau en het nog altijd taai verdedigde Tarnopol hebben Duitsche en Hongaarsche formaties, ondanks hardnekkigen vijandelijken tegenstand, opnieuw een aantal plaatsen ingenomen, In de gevechten dér laatste dagen heeft zich hier de afdeeling Tijger- tanks 506 onder bevel van. kapitein Lange bijzonder onderscheiden. In het strijdgebied van Kowel heb ben onze troepen gevechtstroépen van de Sovjets in de pan gehakt. Ten zuidoosten van Ostrof werden voort durende. met versch aangevoerde strijdkrachten enkrachtige ondersteu ning van slagvliegers uitgevoerde aan vallen der Sovjets in verbitterde ge vechten, ten deele in tegenaanvallen, afgeslagen. De laatste dagen heeft zich he' eerste bataljon yan het regiment 25 der Luftwaffen-Jager onder kapi tein Gehrken bijzonder onderscheiden. Bewakingsvaartuigen van de marine schoten boven de Baai van Narwa 4 Sovjet-bommenwerpers omlaag. Het Italiaansche front. Aan het Italiaansche Zuidelijke front werden gisteren weer door stoottroe pen verscheidene steunpunten en kaze matten van den vijand met ,hun bezet tingen opgeblazen. In 'het gebied van Nettuno veroorzaakten onze batterijen vèrdragend geschut hevige ontploffin gen en- aanhoudende branden in vijan delijke opslagplaatsen van materiaal. Duitsche gevechts- en torpedo-vlieg tuigen hebben in den afgeloopen nacht een aanval ondernomen op het Britsch- Amerikaansche aanvoerverkeer in de Middellandsche Zee. Zij vernietigden daarbij in de wateren 'van Algiers, on danks krachtigen vijandelijken afweer, twee torpedojagers van een convooi en be. chadigden zes vrachtschepen met een ge^amenlijken inhoud van 42.000 brt. door treffers van bommen en tor pedo's zoo érnstig, dat een deel van deze schepen als verloren beschouwd moet wórden. Terreuraanvallen. Gisteren hebben Amerikaansche bom menwerpers bij aanvallen op Midden- en Oost-Duitschland opnieuw zware verliezen geleden. In hevige luchtgevechten en door luchtdoelartillerie werden 129 vij andelijke vliegtuigen, waarolider 105 vierniotorige bommenwerpers, neergeschoten. In verscheidene der aangevallen plartsen, vooral in het stedelijke ge bied varu Stettin, ontstonden schade en verliezen onder de bevolking. Bij gesloten bewolking ondernamen Britsche bommenwerpers in den afge- loopen nacht een terreuraanval op de stad Aken. In het stadsgebied ontstond schade. De bevolking leed verliezen. Ondanks moeilijke afweeromstandig- heden werden bij dezen aanval, als mede boven de bezette Westelijke ge- JEUGD VAN HOLLAND. DURF TE LEVEN DURF TE STRIJDEN VOOR JE LAND, PUT WEER MOED UIT 'T GROOTSCH VERLEDEN VAN ONS DIERBAAR VADERLAND. vf JEUGD VAN HOLLAND. DURF TE VOLGEN DE STEM VAN 1 ROEMRIJK VOORGESLACHT. KIES WEER ZEE WANT OP DE GOLVEN LIGT NEERLANDS TOEKOMST. NEERLANDS KRACHT. MELDT U ALS. VRIJWILLIGER BIJ DE KRIEGSMARINE^ BR1TSCH-AMERIKAANSCHE NOTA AAN TURKIJE. STOCKHOLM, 13 April (DNB). Reuter meldt uit Istanboel, dat de Britsche en Amerikaansche regeering Turkije een gemeenschappelijke nota hebben gezonden betreffende het Turk- sche handelsverkeer met Duitschland en de door de spil bezette landen. Men gelooft, dat de nota den eiseh behelst, dat Turkije zijn handelsbetrekkingen met de spil zal stopzettén. bieden 22 vijandelijke vliegtuigen ver nietigd. Eenige Britsche vliegtuigen hebben bovendien bommen geworpen op het gebied van Hannover. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen* hebben in den afgeloopen nacht met goede uitwerking doelen in Oost-En- geland aangevallen. Escorte-vaartuigen van een Duitsch convooi 'hebben in den mond van de Loire vier Britsche jachtbommenwer pers neergeschoten. Onze duikbooten hebben vijf schepen in den grond geboord met een geza- menlijken inhoud van 37.000 brt, als mede twee torpedojagers en één mij nenveger. t- BERLIJN, 12 Aoril. - De ANP-cor respondent meldt: De slag aan het uitgestrekte front in het zuiden der Sovjet-Unie heeft nog niets aan hevigheid verloren. Naast een voortduren van den Sov jet-Russischen druk is echter het in omvang en intensiteit toenemen der Duitsche tegenaanvallen, vooral op den westelijken vleugel, het voornaamste/ kenmerk van den strijd: Na de ontruiming van Odessa, die- geschied is in het kader van den stra- tegischen terugtocht, welke op den oostelijken vleugel blijkbaar nog steeds niet ten. einde is, is het mondingsgebied van de- Dnjestr nog steeds het tooneel van verwoede gevechten. Sovjet- Russische afdeelingen, die zich in de zen sector te ver naar voren hadden gewaagd, zijn door de Duitschers in tegenaanvallen uiteengedreven. Met de situatie, die na de ontruiming van Odessa ontstaan is, houdt nauw verband het offensief, dat het vierde Oekraineleger der Sovjet-Russen tegen de Krim heeft ontketend Terwijl vorige aanvallen op de Krim vrijwel alleen tegen de landengte van Kertsj werden ondernomen, trachten de bols jewisten thans tegelijkertijd over de landengte van Perekop en het brug genhoofd van Ssiwasj in een concentri- schen opmarsch het schiereiland bin nen te dringen. In verwoede gevechten met den in de meerderheid zijnden tegenstander hebben de Duitsche en Roemeensche troepen eenig #terrein moeten opgeven. Zoo is o.a. ook de stad Kertsj ontruimd. De rechtervleugel van het Sovjet- Russische leger, dat 'ings de Zwarte- zeekust oprukt, is thans tot Tiraspol genaderd. De linie JassyKisjinew Tiraspol, welke .steden nog alle in han den der Duitschers zijn, is voorts het doel der Sovjet-Russische strijdkrach ten, die tusschen Difjestr en Proeth naar het zuiden trachten op te rukken. Met deze strijdkrachten zijn ten zuid oosten van Orhei (Orjenew) verbitter de gevechten aan den gang, die even wel geen terreinwinst voor de bolsje wisten opleverden. Op den rechter vleugel dezer strijdkrachten hebben de Duitsche eil Roemeensche troepen ten noordwesten van Jassy met succes tegenaanvallen ondernomen. De Sovjet-Russische troepen, die de Proeth zijn overgestoken, en, thans in de oostflnjke Boekowina en Moldavië opereeren, zijn doorgedrongen tot de Sereth. De ernst van den toestand heeft maarschalk Antonescu in een dagorder aan de Roemeensche troepen duidelijk gemaakt. Het is duidelijk, dat de Sovjet-Russische opmarsch in Mol davië tèn doel heeft, bezit te nemen van de vlakte, die tusschen de T.ans- sylvaansche Alpen en' de Zwarte Zee is gelegen en ook de belangrijke Donau-delta orpvat. Bij de maatrege len tot verijdeling van dit doel spelen ongetwijfeld de Duitsche en Roemeen sche strijdkrachten, die zich na de ont ruiming van Odessa in zuidwestelijke richting hebben teruggetrokken, een belangrijke rol. Tusschen Tsjernowitz en Stanislau, waar de strijd zich in het voorterrein der Karpathen afspeelt, zijn alle Sov jet-Russische aanvallen vruchteloos gebleven. De geheele westelijke flank van het front, die in het zuiden door het gebied van Stanislau en in het noorden door het gebied van Kowel wordt begrensd, is geleidelijk tot uit gangsbasis geworden voor Duitsche tegenaanvallen, die op verscheidene punten de Sovjet-Russen hebben doen wijken en -die, met name Wat de Duit sche aanvallen in den sector tusschen Stanislau en Tarnopol aangaat, wel licht zijn» op te vatten als het begin van verder strekkende Duitsche ope raties. In een bijzonder plechtige bijeen komst, Dinsdagmiddag om vier üur gehouden in den grooten Stads schouwburg te Utrecht, zijn de liiet verlof in het vaderland vertoe vende Nederlandsche strijders van Tsjerkassy, behoorende tot de divi sie Viking, door den Rijkscommis saris, Rijksminister dr Seyss In- quart, den Leider Mussert en den SS-Obergruppenführer Rauter ver welkomd en toegesproken. Tevens waren bij deze plechtigheid aanwe zig de nabestaanden van hen, die aan het Tsjerkassyfront zijn geval len. Alle aanwezigen verhieven zich van hun zitplaatsen bij het binnentreden vanH den Rijkscommissaris en den Lei der/ die vergezeld waren van hun sta ven. Onder de aanwezigen bevonden zich o.m. de plaatsvervangende leider Van Geelkerken, mr. Rpst van Tonnin gen, de voorman van dp Germaansche SS in Nederland SS-Sfandartenführer Feldmeyer, mr. Zondervan, comman-r dant der W.A., en verder vrijwel alle hooge functionnarissen van Staat en Beweging. De plechtigheid werd ingeleid met plechtige muziek, waarna SS-Ober gruppenführer Rauter eerst het woord voerde. Spreker neette de met verlof zijnde strijders van liarte welkom, en schetste in korte bewoordingen de ver diensten van hen, die nu reeds bijna 4 jaar, eerst in het regiment Westland, later in het verband van de Germaan sche divisie Viking, aan het front voor de vrijheid van Europa hun plicht doen. In dien tijd is in Nederland een nieuw type soldaat geschapen, waarop ieder Nederlander trotsch mag zijn. Vervolgens herinnerde spr. aan den zwaren strijd, dien deze soldaten heb ben moeten voeren, toen zij bij Tsjer kassy waren ingesloten en hop dapper zij zich gedragen hebben als Ger- maansch soldaat, voordat zij door hun kameraden uit den ring waren verlost. De divisie Viking, aldus spr., heeft zich door haar houding en haar strijd- geest de achting van bijna alle Neder landers verworven. Velen uwer zijnge vallen, anderen zijn gewond geraakt. U bent voor het leven gespaard gebleven. Spaarbankboekje met oor konde aangeboden. Hierna bood SS-Obergruppenführer Rautpr. aan de kinderen van de geval lenen een geschenk aan, in den vorm vaneen spaarbankboekje met een be geleidende oorkonde. Na zijn rede bood SS-Obergruppen führer Rauter aan verschillende moe ders der kinderen de Sparkasse met de oorkonde aan. Aan elk kind was een bedrag van 3000 R^E. overgemaakt. In totaal zullen 183 kinderen een dergelijk spaarbankboekje met dbrkonde ontvan gen. Nadat op de gebruikelijke wijze de doodeneering had plaatsgevonden, waarbij een muziekcorps het „Ik had een wapenbroeder" speelde, betrad de Leider Mussert onder, luide toejuichin gen het podium. Mussert achtte het zich een voor recht in de hoofdstad der beweging de strijders van Tsjerkassy terug te zien en herinnerde eraan, dat velen van hen nog zoo jong zijn, dat zij onmogelijk den strijd der beweging van vóór 1940 hebben kunnen meemaken. Maar 'gij hebt, zoo vervolgde spr., dubbel en dwars ingehaald wat gij toen te kort kwam, door uw inzet aan het front. Gemakkelijk hebt gij het niet gehad. Gij zijt niet gegaan uit zucht tot avon- Vele dooden en gewonden. Op 11 April, even voor 15 uur, hebben eenige Anglo-Amerikaansche vliegtui gen, met gebruikmaking van het wol kendek, bij verrassing een aanval in scheervlucht gemaakt ,op een stads deel van Den Haag. waar zich talrijke Nederlandsche dienstgebouwen bevin den. Behalve een dienstgebouw van het Nederlandsche burgerlijke be stuur werden 8 woonhuizen totaal ver nield en 7 Woonhuizen zwaar bescha digd. Tot dusver zijn 17 doode, 27 zwaar- en 46 lichtgewonde Nederlan ders geteld. 40 tot 50 Nederlanders liggen nog onder de puinen bedolven. Onder de dooden bevinden zich 7 vrou welijke personen. De bedolvenen zijn in hoofdzaak jonge meisjes. De ver liezen zijn" zoo zwaar, doordat ten tijde van den aanval het bureau met alle mannelijke en vrouwelijke ambtenaren volledig aan het werk wa* Nadat zij hun bommen hadden néergeWorpen, vuurden de vliegers met hun boord- wapens blindelings in de straten der stad. Formaties van den luchtbescher mingsdienst, den geneeskundigen dienst der gemeente, de brandweer en politie, den Volksdienst, de technische noodhulp enz. waren in uiterst korten tijd ter plaatse om hulp te bieden en al het mogelijke te doen, teneinde de gevolgen van dezen aanval binnen de onvermijdelijke grenzen te houden. Ook vele ongedeerde en slechts lichtge wonde personeelsleden van het bureau hebben i\a het verlaten van het ge bouw deelgenomen aan het reddings werk. Burgemeester W^stra heeft zich ter plaatse overtuigd van het vlot verloop der reddingsactie. (Reeds in een gedeelte van onze vorige oplaag vermeld.) VICTOR EMANUEL TREKT ZICH UIT DE POLITIEK TERUG. STOCKHOLM, 12 April (DNB). De voormalige koning van Italië. Victor Emanuel, heeft, naar Reuter meldt, in een radiorede medegedeeld, dat hij zich uit de politiek wil terugtrekken^ en dat hij zijn zoon Umberto „tot stadhouder van Italië" wil benoemen. Deze be noeming zou van krócht worden, wan neer de Geallieerden erin zouden sla gen Rome binnen te rukken. Voorts verklaarde Victor Emanuel, dat hij het geweest is, die acht maan den geleden het fascistische regime ten val.heeft gebracht en Italië geplaatst heeft aan de zijde der Geallieerden, op dat het „aan den strijd tegen het nazis me deelneemt". In toonaangevende Italiaansche krin gen wordt de troonsafstand slechts be schouwd als een symptoom en een be vestiging van de crisistoestanden, die op het oogenblik in het bezette Z.- Italiaansche gebied heerschen. De benoeming van den vroegeren kroonprins Umberto tot stadhouder van Italië is, verklaart men, slechts een gebaar zonder beteekenis. tuur, maar uit liefde voor uw volk en vaderland. Gij zijt immers niet als huurling gegaan maar als vrijwilliger, omdat uw land in nood verkeerde. Sol datesk is ons volk sinds de laatste eeuwen niet geweest. Oorlog voeren was iets wat anderen deden, wij niet. Totdat onze oorlog van vier en een halver dag,kwam en dan vraagt men zich af, wie doet dat nu? Een paar da gen oorlog voeren. Van de driehon derdduizend soldaten hebben niet meer dan 10.000 in het vuur gestaan, en na ruim vier dagen riepen de weggeloopen helden in Londen: Scheid er maar mee uit. Gij, mijne kameraden, zijt bezig om dien 4 en een halven dag smaad weer goed te maken en het zelfrespect der natie weer terug te winnen. Want het is bewezen, de Nederlandsche sol daat is net zoo goed als de Duitsche strijder. Dat is de eerste winst, en de tweede is deze, dat wij hebben inge zien, dat het dwaasheid is om er alleen als klein land een weermacht op' na te houden. Het is mogelijk gebleken, dat gij een goed Germaansch soldaat hunt, zijn en straks een goed Europeesch soldaat, om óns continent tegen indringers van buitenaf te beschermen. Het gaat er om een waarlijk nat.-socialistisch Ne derland op te bouwen. Het is voor ons, die niet aan de fronten vechten, zaak het vaderland terug te winnen, voor u, frontstrijders, om het vaderland te ver dedigen. Tenslotte sprak ook -de Rijkscommis saris. Deze bracht eveneens hulde aan de soldaten yan de divisie Viking. U hebt het lot onder oogen gezien, aldus spr., want u wist en weet waarom het gaat. Ik verheug mij over uw terug keer. U en ik weten wat het leven van ons verlangt. Het lot heeft gewild, dat wij dit land onder de bescherming van de Duitsche weermacht moesten stel len. Als vertegenwoordiger van den Führer en van het Duitsche R\jk wil-ik u zeggen, dat ik en myn ka meraden in dit land zich tegenover u slechts als „Treuhander" beschou wen. Wanneer u terugkeert willen wg dit lot in uw handen terugge ven. Gij zijt de staalharde kern van over tuigde nat.-socialisten, gevormd aan het front, dié deze verantwoordelijk heid dan kunnen dragen. Uw eed légt de verplichting op de volksche vrijheid van Nederland te bewaren binnen het kader van de grootere Germaansche gemeenschap. Den strijders wenschte de Rijkscom missaris aan het eind van zijn rede een goeden strijd en de uiteindelijke zege toe. De plechtigheid werd na een kort woord van den SS-Ober^ruppenführer Rauter besloten met een driewerf „Sieg Heil" op den Führer. Tot slot werden achtereenvolgens de Duitsche volksliederen en het Neder landsche volkslied gespeeld. Na een gezamenlijken maaltijd woonden de strijders van Tsjerkassy een tooneel- voorstelling bij. waarna in Tivoli een kameraadschapsavond werd gehouden PROBEBETRIEB des Luftschutz-Alarmgerats (Sirenen) findet am Samstag, den 15. April 1944 in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr statt. Es wird der lange Dauerton (Ent- warnungssignal) e i n m a 1 (eine Minu te) zu hören sein. Findet der Probetrieb aus besonderen Gründen nicht statt, so erfolgt neue Bekanntgabe. Der Ortliche Luftschutzleiter, B. A. van der Sluijs. PROEFALARM. Op Zaterdag 15 April 1944 zullen de luchtbeschermingssirenes tusschen 12 en 15 uur bij wijze van proef in wer king worden gesteld. Daarbij zal het signaal „luchtalarm geëindigd" (één minuut gelijkmatige toon) gegeven worden. Voor het geval deze proefneming om bijzondere redenen niet zou doorgaan, volgt voor het eerstvolgende proef- alarm een nieuwe bekendmaking. De Burgemeester, Plaatselijk Luchtbeschermingsleider, B. A. van der Sluijs. ENGELAND, NEDERLAND EN HET DUITSCHE RIJK. Over dit onderwerp sprak gisteravond in hotel Proot prof. dr. Otto Scheel van de universiteit te Kiel. De lezing was georganiseerd door de werkge meenschap Alkmaar van de Ned.-Duit sche Kuituurgemeenschap, in samen werking met de „Nordische Gesell- schaft".. De professor maakte aan de hand van een beknopt historisch overzicht duidelijk, hoe Engeland een wereld macht kon worden en Europa kon knevelen, ondanks de superioriteit van het vasteland, wat betreft oppervlakte, bodemrijkdom en ondernemenden geest van zijn bewoners. Dit werd mogelijk gemaakt door twee groote verzuimen van het Duitsche Rijk: le. doordat de Duitsche landen geen gemeenschappe lijke, krachtige buitenlandsche politiek voerden, 2e. doordat het Rijk Neder land niet terzijde heeft gestaan in zijn strijd tegen Spanje. Hierdoor scheidde Nederland, toen het den 80-jarigen oorlog desondanks gewonnen had, zien van Duitschland af, maar kon daarna alleen geen weerstand bieden aan het naar de wereldheerschappij strevende Engeland. Tot slot wees Prof. Scheel erop, dat Nederlands grootste rijkdom niet be staat uit ver afgelegen koloniën, maar uit zijn volkskracht en zijn waterwe gen, waardoor het in een bevrijd Euro pa weer het belangrijkste land van overlading zal zijn. ALKMAAR—HEILOO-EXPRESSE. De dansclubjes van mevr. Jonker Jonker, die nu al eenige jaren steeds maar oefenen en nooit eens in 't open baar qptreden, wilden met alle geweld een avondje hebben, zoo'n gezelligen avond met vrienden en kennissen en zoo. Dat was natuurlijk heel begrijpelijk, maar om nu een compleet danspro- gramma in elkaar te zetten, dat zou veel geld en veel tijd kosten. En toen de leidster voor den aandrang bezweek en tenslotte zei: „Nu goed dan, we zul len een avond geven", toen 'O ja, daar was de Halter. die voor een prachtig nummer acrobatiek zou kunnen zorgen! En die tevens een de monstratie aan de hoogebrug zou kun- ,nen geven door de dames en heeren keurturners! En de Halter zegde haar medewerking toe! Daar was verder het bekende dameskoortje Half Vijf van Corn. Jonker. De dames hunkerden naar een avondje en 't was dus voor elkaar. Via de Halter kwamen we te recht in Heiloo bij v. d. Kommer, de ziel der Heilooër revues en vandaar bij de Groentjes, de bekende Heilooër band. En zoo werd een bonte-avond in el kaar gezet van zang en muziek, dans en gymnastiek, afgewiseld door revue- schetsen en wat dies meer zij en ten slotte kon de leidster zeggen: „Hier heb ik een programma, dat er wezen mag!" Een paar dagen later was 't Gulden Vlies uitverkocht en het eene intieme avondje werd uitgebreid met een twee den avond, die natuurlijk ook een vol le zaal zal beteekenen. En dus gaan we morgen (Vrijdag) en Maandag a.s. naar 't Gulden Vlies, om de expresse van Alkmaar—Heiloo te zien rijden. VEREEN. VO'OR GEZINSVERPLEGING. De zusters verpleegden in de maand Maart 132 patiënten en legden 1540 bezoe ken af, waarvan: 503 betaalde, 1002 voor het A.Z.A. en 30 gratis. Er werd negen maal de laatste hulji verleend bij het afleggen en 1 maal een dokter geassisteerd. De wijkkraamver- pleegster verpleegde 20 patiënten, legdm 316 bezoeken af en heeft 9 keer den dok ter geasèisteerd. HANDELSREGISTER. Inschrijvingen van 4—11 April 1944. Bestuurswijzigingen: SchoórlN.V. Algemeene Risico Verze kering Maatschappij „Mercurius", Voor weg C 121. Andere wijzigingen: Beemster: D. Schoenmaker Kz„ Midden weg 82, landb.bedr. enz., rechtsvorm ge wijzigd. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Anna A. C., d. v. B. J. Kamp en C. Godijn. Getrouwd; *Jan H. Smit en Hen- drika J. Vossenaar. Cornelis B. Ter- maat en Dorothea J. B. Bartelds. Gijsbert van Dijkhuizen en Janneke van der Vlies, Simon de Ruiter en Anna Tobias. BIJEENKOMST NEDERLANDSCHE VOLKSDIENST. Daar waar handen zijn, kan gewerkt worden. Doch als zij ontbreken In de Van Teylingenzaal van Hotel Proot hield de Nederlandsche Volks dienst Dinsdagavond een bijeenkomst, welke werd geopend door den burgemees ter, den heer B. A. v. d. Sluijs. De op komst voor deze bijeenkomst was niet groot. Het woord werd gevoerd door den heer Van Sonsbeek, provinciaal organisatielei der te Haarlem, die begon met te zeg gen, dat een ieder, die in het werk van den Nederlandschen Volksdienst zit, weet hoe'het er bij staat En onder deze wer kers bevinden zich nog wel eens perso nen, die zich teveel nog vasthouden aan bijzondere gevallen en daarbij wel eens de groote lijnen uit het oog dreigen te verliezen. Toen wij na de Meidagen van 1940 moesten ervaren, dat wij tegen de verwachting in beschouwd werden als een land, dat bezet was met behoud van het eigen volkskarakter, viel dit voor ve len erg mee. Behalve voor de N.S.B.-ers, die meenden, dat er een grondige wijzi ging zou intreden, doch in plaats hiervan moesten constateeren, dat alles normaal bleef doorgaan, zooals het voordien ook ging. Nu wij vier jaar verder zijn, blijkt, dat er maatregelen getroffen zijn, die ook ons volk troffen. In deze jaren, waarin vele gebeurtenissen zich snel aan ons voordeden, werden er maatregelen geno men zooals de ziekenfondswet, de belas tingwijziging, de kindertoeslag en de ge boortepremie, die aanvankelijk aan veel critiek waren blootgesteld, doch welke uiteindelijk toch werden aanvaard. Men praat er gewoon niet meer over. Eri waarom, aldus spr., spreekt men nu nog wel steeds over den Volksdienst en Win terhulp, welke ten slotte toch ook ont staan zijn uit maatregelen in die periode? Dit komt, aldus spr., omdat dit feitelijk het volk direct aangaat. Winterhulp greep niet in in de Staatsvoorziening, doch in ,de Volksvoorziening. Veel -critiek werd geuit, alhoewel dikwijls misplaatst. Ach ja, men kwam met het verhaal, dat Win terhulp Duitsch zou zijn. En men weet nu, hoe het precies zit. Winterhulp werd gesticht door den Rijkscommissaris op initiatief van Nederlanders. Deze oprich ting brak veel particulier initiatief af en spr.- beseft, dat het hard is voor een be stuurslid van een bepaald fonds van een bepaalde organisatie, van bepaalde arbei ders, van. een bepaalde richting, te moe ten zien, dat de kas naar Winterhulp overging. Doch W.H. heeft geleerd, dat juist in oorlogstijd eendracht macht maakt en dat veel kon worden verricht. De practijk heeft uitgewezen, dat Win terhulp de eenig juiste manier was om afdoende hulp te verleenen. Men heeft bij het werk voor W.H. het begrip „Liefda digheid" laten vervallen en plaats laten maken voor de begrippen „Recht" en „Plicht", daarbij gedragen door een groo te dosis gemeenschapszin. Het afgeloopen jaar bracht op velerlei gebied bevredi ging. Doch er is nog steeds een punt, dat geen bevrediging schenkt en dat ook voor Alkmaar zeer urgent is. Nog steeds be schikken wij niet over voldoende men- schen om den oogst geheel binnen te kun nen halen. Het spreekt vanzelf, dat hier in verandering moet komen en dat hier voor in de komende maanden hard ge werkt zal moeten worden. Wij zijn één volk en één gemeenschap en zullen juist daarom ook ons lot in eigen handen hou den. Het aantal medewerkers moet voor Alkmaar aanzienlijk uitgebreid worden. De taak van den N.V.D. zal na den oor log zeker aanèienlijk veranderd worden. Wat hij echter tijdens den oorlog b.v. bij bominslag heeft gepresteerd, dat leerde ons de harde practijk. Uitvoerig zette spr. vervolgens de organisatie, de verschillende onderdeelen en de taken der verschillende functionarissen uiteen. Uit alles was slechts één conclusie te trekken, „Voor dit werk zijn menschen noodig, veel menschen die werken wil len en werken kunnen, menschen, die voelen waar zij volgens hun plicht aan toe zijn." De omvangrijke taak, welke de Nederlandsche Volksdienst heeft te ver richten, kan alleen volbracht worden, wanneer er voldoende medewerkers zijn. Zijn die er niet, welnu, dan zal er een moment komen, dat de zaak dreigt te stagneeren. De voornaamste opgaaf blijft echter, dat de Nederlandsche Volksdienst die groote taak niet verrichten kan vóór het volk, doch dóór het volk. Na deze inleiding volgde een langdurige gedachtenwisseling over vele onderwer pen, getoetst aan de practijk. Ervaringen, die niet altijd schoon zijn, doch waaraan ook wel eens een donkere zijde zat. Het geheel was echter een zeer geslaagde avond. Kerkconcert. In de Ned. Herv. Kerk alhier zal Zondag a.s. een concert wor den* gegeven, waaraan medewerken Tru- de Westerouwen van Meeteren, sopraan, Jan Keessen, Viool en Piet van Egmond, orgel. Moedercursus van het Witte Kruis gaat door. Naar wij vernemen zal de door de afdeeling Langeciijk van het Witte Kruis georganiseerde Moedercursus door gaan. Er hebben zich dertig cursisten aangemeld..

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1