DAGBLAD VOOR HET LEVEN GAAT VERDER. De solidariteit van allen. Verduister v. 20.45-6.45 u. Verbeten strijd in de ruïnes van Tarnopol. Bolsjewistische troepen bij Kowel teruggeworpen. De strijd in Italië. KEURINGEN De ontwikkeling in ket zuiden van het Oostelijk front. DE NIEUWE BONNEN. Roemeensch weermachtbericht. Het Amerikaansche lucht- offensief. Demonstraties der Medau- schule in ons land. STAD ENJMGEV1NG. Visscherijbeperkingen. Peccavi Heiloo. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 14 APRIL 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 87, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties ln deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 oent. Dr. Göbbels in „Das Reich" BERLIJN, 13 April (DNB). - „Het le- ven gaat verder," aldus het opschrift bo ven het wekelijksche artikel van dr. Göbbels in de jongste editie van het yueekblad „Das Reich". Na eerst op aanschouwelijke wijze een beeld te hebben gegeven van het lijden en de moeiten van de bevolking in een Duitsche stad, die getroffen is door een van de Anglo-Amerikaansche terreur- aanvallen, schrijft dr. Göbbels het vol gende: Onder de verschrikkingen van den luchtoorlog werd een deugd geboren, waarmede men anders in het leven slechts in uitzonderingsgevallen in haar geheele diepte en meesleepende kracht kennis maakt: nl. de deugd der solidari teit van allen. De vijandelijke luchtter- reur is de hoogeschool van den ge meenschapsgeest. Wanneer de vijand denkt in een van de steden, waarin zijn luchtterreur orgiën heeft gevierd, het leven tot stilstand gebracht te hebben, dan vergist hij zich zeer. Allen vinden op de een of andere manier weer de aansluiting bij het leven van allen dag in oorlogstijd. Wanneer men al het leed zou opsommen, waardoor zij in de aan- 'valsnachten getroffen worden, dan zou men bibliotheken hiermede kunnen vul len. Maar desondanks gaat 't leven ver der. WH staan in dieoen eerbied voor dit onverwoestbare levensrhythme en voor dezen door niets te breken levens wil van onze bevolking in de groote steden. Hier ligt de vitale kracht van ons volk precies zoo hecht verankerd als in het Duitsche hoerendom. Nergens heeft men in de vernielde steden ooit van defaitisme of paniek gehoord. Geen stad is door de bevolking verlaten. Wan- reer de bommen vallen, dan beeft me nig hart, wij bestrijden dit niet. Maar het levensrhythme der honderdduizenden sleept ook de zwakken en wankelmoe- digen steeds weer mee. Een zwijgend heldenlied. In de dramatische belevenissen van 'den luchtoorlog schrijft de burgerbevol king van ons land een zwijgend helden lied, dat als een sage tot in dé verste toekomst onvergankelijk zal voortleven. "Wanneer onze generatie in dezen oorlog niets anders zou presteeren dan dit, dan zou zij zich daarmede onsterfelijk ge maakt hebben. Er bestaat voor ons geen aanleiding op over deze kwestie met onze vijanden te spreken. Hun ontbreekt hiervoor ieder bevattingsvermogen en elk begrip. Zij voeren den luchtoorlog uitsluitend om terroristische redenen en bedoelingen, en men kan hun in het geheel niet aan het verstand brengen, dat hij nooit of te nimmer tot het door hen gewenschte doel zal leiden. Zij zul len derhalve ook niet kunne** inzien, dat zij daardoor ons volk eerder aaneen- lasschen, dan dat zij het tot verdeeld heid brengen. Zij moeten door drastischer mid delen overtuigd worden, dat de luchtoorlog voor hen op den duur materieel noch moreel een loonende kwestie is. Dat staat thans pas voor een gedeelte op de agenda. Maar het zal niet lang meer duren of de be wijzen voor de^e stelling, welke wij gedwongen zijn op den vijand toe te passen, zullen veel overtuigender zijn. Vooral het Britsche volk zal dan moeten toonen, dat het ook in het vjjfde oorlogsjaar dezelfde standvas tigheid bezit als het Duitsche. Wij hebben het zwaarste deel van deze wijze van oorlogvoering achter ons, Engeland heeft dit deel nog voor den boeg. In de ruïnes en tusschen de puinhoo- pen van onze gebombardeerde steden gaat het leven verder. Wij staan stevig met onze voeten op den grond en toonen niet de geringste neiging om zwak te warden. Wanneer wij onze dooden aan den schoot der aarde toevertrouwen doemt voor onze oogen het visioen op van het komende Rijk, waarvoor wij deze zware offers op ons moeten nemen. Wij moeten er voor borg staan, dat geen offer tevergeefs gebracht wordt. Een volk, dat zooveel offers brengt om zijn leven en zijn eer te verdedigen, kan in het geheel niet ten onder gaan. Hoe langer wij op het groote uur der ver lossing wachten en daarvoor moeten 15 April: Zon op 6.43, onder 20.38 uur. Maan op 2.53, onder 11.08 uur. 16 April: Zon op 6.41, onder 20.40 uur. Maan op 3.47, onder 12.13 u. (6.59 L.K.) strijden en werken, des te grootei zal eenmaal ae overwinning zijn, die wij behalen. Wanneer seMs op de pirrhoo- pen van onze verwoesie steden het léven verder gaat, dan is dit feit een getuigenis van de vitale bestaanskracht van een volk da* bereid is ook het erg ste te verdragen om zijn vrijheid te verkrijgen. Haar zullen wij in de stor men van dezen oorlog trouw en onwrik baar dienen en volgen als-een goede ster, die door den donkeren nacht straalt om aan den naderenden dag den weg te wijzen. TWAALF AMERIKAANSCHE VLIEGTUIGEN IN ZWITSERLAND TOT LANDEN GEDWONGEN. BERN, 13 April (DNB). - Officieel wordt medegedeeld: Over de landing van Amerikaansche bommenwerpers in Zwitserland-kan ge meld worden: Onze afweerescadrilles dwongen Don derdag in totaal twaalf Amerikaansche bommenwerpers tot landen. Tien dezer vliegtuigen landden in Dübendorf, één te Altenrhein en één bij Oberglatt. Bo vendien stortte een vliegtuig omlaag bij Siebnen (kanton Schw^z). Het werd door een van onze vliegtuigformaties neergeschoten, nadat het geen gevolg had gegeven aan de uitnoodiging tot Landen. Ook de luchtdoelartillerie kwam in actie. De bemanningen, die zich ten deele met parachutes in veiligheid trachtten te brengen, werden geïnter neerd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 13 April (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt be kend: In het noordelijke deel van de Krim en op de landengte ten noordoosten van Feodosia hebben Duitsche en Roemeensche divisies de onze distancieeringsbewegingen vlak opvolgende bolsjewieken in verbitterde gevechten afgeweerd. Formaties slagvliegers hebben daar de beide laatste dagen 82 Sovjet-Rus sische tanks vernietigd. Een escadrille slagvliegers onder kapt. Ruffer heeft zich hierbij bijzonder onderscheiden. Ten noordwesten van Odessa hebben onze troepen op den weste lijken oever van den Dnjestr volgens de bevelen hun nieuwe stellingen ingenomen. In de gevechten der laatste dagen hebben zich daar de onder bevel van den generaal der infanterie Von Förster staande troe pen bijzonder onderscheiden' in aanval en afweer. Ten noordwesten van Jassy heb ben Duitsche en Roemeensche for maties de zuivering voortgezet van het op de voorafgaande dagen gewonnen terrein. Zij vernietigden eenige vijandelijke gevechtsgroepen en sloegen tegenaan vallen der bolsjewieken vaf. In dé oostelijke Boekowina is het iifr eenige sectoren gekomen tot gevechts contact met vijandelijke verkennings strijdkrachten. Tusschen den midden-Dnjestr en het gebied ten noordwesten van Brody hebben Duitsche en Hongaarsche troe pen bolsjewistische groepen strijd krachten uiteengeslagen. Bij de zware gevechten der laatste weken heeft hier de Brandenburgsche 208e divisie infan terie onder leiding van gen.-majoor Piekenbrock schitterend uitgemunt. In de ruïnes van* Tarnopol ver dedigt zich het heldhaftig strij dende garnizoen verbeten tegen den met overmachtige infanterie- en pantserstrijdkrachten verder aan vallenden vijand. In het gevechtsgebied van Kowel hebben onze troepen de bolsjewie ken bij plaatselijke aanvallen te ruggeworpen en de vijandelijke tegenaanvallen onder vernietiging van een groot aantal tanks afge slagen. Op het landingshoofd van Netti^o is een door sterke artillerie onder steunde vijandelijke aanval afgeslagen. Vèrdragend geschut bestreed het ha vengebied van Anzio en Nettuno en dreef vijandelijke scheepsconcentraties uiteen. Formaties Duitsche gevechts- en slagvliegtuigen hebben overdag en des nachts munitie- en benzine-opslag- plaatsen in het gebied van Anzio aan gevallen. Zware ontploffingen en groote branden werden in de doelgebieden waargenomen. Aan het Zuidelijke front werden bij levendige wederzij dsche activiteit van verkennings- en stoottroepen opnieuw verscheidene steunpunten van 'den te genstander vernietigd en een aantal gevangenen binnengebracht. Terreuraanvallen. Bij aanvallen van Amerikaansche bommenwerpers op het zuidoosten van Duitschland en bij een aanval van vijandelijke formaties jagers op Noord en Midden-Duitschland zijn gisteren 51 Amerikaansche vliegtuigen, waarvan 38 viermotorige bommenwerpers neer geschoten. Eenige Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht bommen ge worpen op ftet stedelijk gebied van Osnabrück. Bij onze Vrijwilligers. Uiterst behoedzaam naderen onze mennen de vijandelijke stellingen tyj PK Buschel/O/H/P m Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Neder land. Personen tusschen 19 en 30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de Verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Even eens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar. Eangestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25: Groningen, Heerestraat 46; Enschedé. Hengeiosche straat 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 16 April 9—14.00 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 2; 17 April 9--12.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45; 15—18.00 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 18 April 9—12.00 uur, Arnhem, Café Royal; 15—18.00 uur, Zwolle, Hotel Gtjtenbeek; 19 April 9—12.00 uur, Groningen, Heere- fctraat 46; 1518.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat; 20 April 914.00 uur, Amsterdam, Dam 4; 21 April 9—14.00 uur, Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245; 22 April 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol. Dur chgangslager, Leusderweg. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben doelen in het gebied van Lon den aangevallen. BERLIJN, 13 April. De ANP-cor- respondent meldt: Terwijl de Duitsche weermacht zich bij haar aanvalsoperaties in het O. zoowel als indertijd in het W., steeds een bepaald doel voor oogen heeft ge steld, op de verwezenlijking waarvan alle krachten geconcentreerd waren, onderscheidt de Sovjet-Russische tac tiek zich hiervan in dien zin, dat het front, waarop met de maêsa der roode strijdkrachten een hevigen druk wordt uitgeoefend, afgetast wordt naar zwak ke plekken, waarop dan alle krachten geconcentreerd worden. Op zulk een zwakke plek komt dan bet zwaarte punt der Sovjet-Russische aanvallen Le liggen en meestal is niet te voor korren, dat de Sovjet-Russen hier in den aanvang eenig succes behalen. Naar de plaatsen, waar het brandt, zenden de Duitschers echter hun af- weerstrijdkrachten, die dan als de brandweer ingrijpen, ten einde het ge vaar te bezweren, een methode, die in den regel reeds na een paar dagen haar uitwerking doet gevoelen. Niettegenstaande het omvangrijke terrein verlies, waartoe het Sovjet-Rus sische offensief in het Z. voor de Duitschers heeft geleid, acht men in militaire kringen te Berlijn de situatie geenszins zorgwekkend. Er is in deze kringen een vertrouwen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling vast te stellen, dat njen hierop baseert, dat het doel van den tegenstander duidelijk te onderkennen is. Tweeledig doel. Met haar naar het Z. gerichte offen sief heeft de Sovjet-Unie van den aan vang af een tweeledig doel beoogd, een militair zoowel als een, politiek doel, politiek in zooverre, dat het de bedoe ling was, invloed uit te oefenen op Duitschlands bondgenooten, in de eerste plaats Roemenië en Hongarije, in latere instantie ook%wel Bulgarije en Turkije. Nu dit doel duidelijk geworden is, richt zich het streven van Duitschland in de eerste plaats op de verijdeling hiervan. Men geeft van Duitsche zijde te kennen, dat men het initiatief geenszins heeft verloren en ten bewijze, dat de Duitsche legerleiding ook bij het prijsgeven van terrein volgens be paalde plannen te werk gaat, voert men in Duitsche militaire kringen aan, dat uit den succesvollen te genstand in het N. van het front blijkt, dat de Duitsche weermacht daar, waar dit niet met de eigen plannen strookt, de Sovjet-Russen niet verder laat oprukken. Van den tegenstand, dien de Sovjet- Russische strijdkrachten ondervinden, zal. 1 et, naar het oordeel van Duitsche militaire kringen, voor een groot deel afhangen, in welke richting zij hun aanvallen zullen voortzetten, of zij hun krachten zullen concentreereri op het bedwingen van de naar Hongarije lei dende Karpathenpassen, dan wel op een verder binnendringen in Roeme nië, waar geen natuurlijke hindernis sen op hun weg liggen. Het laatste vooral heeft, met het oog op de Roe meensche olievelden en de beteekenis van het bezit der Donaumonding, veel aanlokkelijks, doch men mag aanne men, dat het Duitsche opperbevel met alle factoren rekening gehouden heeft. HET INDISCH-BIRMAANSCHE FRONT. Op 6 April hebben Japansche for maties op den weg naar Imphal in het gebied van het vliegveld 4 km. ten noorden van Imphal .en 5 km. ten noordwesten daarvan, aanvallen van vlak nabij ondernomen op vijandelijke stellingen. Inmiddels gelukte het den Japanschen formaties, die er op 7 April in geslaagd waren, naar Kangratonggi, 15 km. ten noordwesten van Imphal door te stooten, op den ochtend van 9 April den vluchtenden vijand in het gebied van Gengmai te bereiken en hem zware verliezen toe te brengen. Op 5 km. ten zuiden van Bengmai voeren Japansche formaties met zware wapens krachtige aanvallen uit op het vierde legercorps van den vijand, als mede op de 23e divisie in het bosch- gebied \ten Khamarol. Vijandelijke troepen, die zich in het noorden en zuiden van Kameng het laatste zwaar versterkte punt van den vijand aan den weg naar Ukhaul hebben ingegraven, probeeren met laatste krachtsinspanning een halt toe te roe pen aan den opmarsch der vereenigde strijdkrachten van het Japansche leger en het Indische nationale leger. HULL OVER DE HANDELS BETREKKINGEN DER NEUTRALEN. STOCKHOLM. 13 April (DNB). De Amerikaansche minister van Buiten- landsche Zaken, Cordell Huil, heeft, naar de Britschè berichtendienst uit Washington meldt, op de persconferen tie verklaard, dat er tusschen de Ge allieerden onderhandelingen worden gevoerd over de handelsbetrekkingen der neutrale staten met de Spil, de besprekingen hebben vooral betrek king op de binnen de blokkade gelegen neutrale \landen. Ook zijn onderhande lingen geopend met eenige neutrale regeeringen. (Uitknippen en bewaren). Van 16 April tot en met 29 April. Brood: 17A en 18A, elk 4 rants. 17B en 18B elk 1 rants, br. of gebak. Beschuit: 17 1 rants, beschuit. 18 621/* gr. kindermeel, havermout, gort of voedingssuiker. Bloem: 097 en 098 elk 1 rants, bloem, brood of gebak. Peulvruchten: 099 250 gr. Vermicelli: 100 100 gr. Kindervoedsel: D33 250 gr. gort. E33 250 gr. rijst of gort. Boter: 17A Vi rants, margarine. 17B l/s rants, marg. of bak- en braadvet. 20B l/i rants, boter. Geldig tot en met 27 Mei. Kaas: 101 100 gr. magere of 20+ Melk: 17 en 18 (13/4 1.) Taptemelk 17 en 18 (1 3/4 1.) Vleesch: 17A en 18A elk 1 rants. 17B en 18B elk 1/4 rants. Aardappelen: 17 en 18 elk 2 kg. Toe slag 17 en 18 elk 1 kg. (17 aard. en 17 toeslag geldig t.e.m. 22 April). Suiker: 102 500 gr. Tam: 103 250 gr. Koffiesurrogaat: 104 250 gr. Versnaperingen: 17 150 gr. Tabak: 17 en 18 1 rants, sigaren, siga retten of tabak. Eenheidstoiletzeep: 105 1 rants. Toi letzeep E35 Res. 1 rants. Waschpoeder: 106. 1 rants. C34, D34 en E34 Res. 1 rants. De zeepbonnen blijven geldig tot 13 Mei. Men zal op de vleeschbonnen 17 en 18 reeds op Maandag 17 en Dinsdag 18 April a.s vleesch- en vleesch- warei kunnen koopen. Bijzondere rantsoenen: B36, C36, D36 en E36: lls rants, boter. Op al deze b#nnen mag reeds op 15 April worden gekocht. Uitge zonderd vleesch en aardappelen. BOEKAREST, 14 April. Het Roe- meensch^y weermachtbericht van Don derdag maakt bekend Op de Krim zijn zware gevechten met den vijand, die met pantserstrijd krachten de bewegingen der Duitsch- Roemeensche troepen volgt, aan den gang. In den sector van Tiraspol hebben onze troepen stellingen op den rechter oever van de Dnjestr betrokken. In Centraal-Bessarabië geen bijzon dere gebeurtenissen. In den sector van Jassy-Targoel-Froe- mos hebben de Duitsch-Roemeensche formaties de zuivering van het ver overde terrein voortgezet en den vijand nieuwe verliezen toegebracht. Alle door de bolsjewieken in dezen sector onder nomen tegenaanvallen zijn afgeslagen. In de laatste week zijn in Bessarabië en Moldavië 140 vijandelijke tanks ver nietigd. BERLIJN, 13 April, (D.N.B Het „Paasch-luchtoffensief der Amerika nen," waarbij 287 Amerikaansche vlieg tuigen, nl. 232 viermotorige bommen werpers en 55 jagers, werden neerge schoten, wordt heden ook door den Völkischen Beobachter van commen taar voorzien. Het blad schrijft dat al weken aan den kant van den vijand gezegd wordt, dat de Duitsche lucht verdedigingskrachten niet meer zijn opgewassen tegen de zware eischen, die het Amerikaansche luchtoffensief aan hen stelt. Steeds weer vertelt men in pers en omroep, dat de Duitsche eska ders jagers bijna vernietigd zijn en geen ernstige bedreiging meer vormen voor de Amerikaansche vliegers. Voor al de Amerikaansche luchtoorlogvoe ring jongleert daarbij steeds .reer met fantastische cijfers betreffende beweer de verliezen van Duitsche jagers. De nieuwe, groote successen van den Duit- schen luchtafweer vormen echter het beste tegenbewijs voor de onhoudbaar heid van deze beweringen. Ook het steeds sterker wordende gebruik van langeafstandsjagers bewijst, dat het Amerikaansche luchtwapen op die wij ze moet trachten de verliezen aan bommenwerpers te verminderen tot een dragelijken omvang. De Ameri kaansche langeafstandsjagers bestaan vooral uit tweemotorige Lightnings en eenmotorige Thunderbolts, die door aanvullende tanks 'n grooten actieradius krijgen en aldus de formaties bommen werpers tot ver boven Duitsch gebied moeten convooieeren. Woordelijk schrijft het blad: „Dat onze luchtverdediging ook met deze numeriek sterke jagers- bescherming klaar komt en dal zij er steeds weer in slaagt de formaties bommenwerpers te naderen en haar slachtoffers daaruit weg te schieten wordt bewezen door de verliescijfe s van Zaterdag voor Paschen, Paaschzon- dag en Dinsdag. Behalve het steeds sterker wordende Duitsche jachtwapen is het ook de Duitsche afweerartillerie, die een groot aandeel heeft in de suc cessen en die juist den laatsten tijd door nieuwe afweermethodes opmerke lijke successen heeft bereikt. ARNHEM, 13 April. Een groep der gymnastiekschool der Duitsche Rijksjeugdleiding, voorheen de Medauschule, brengt tot 19 April een be zoek aan ons land, om de Nederlanders kennis te laten maken met de methodes, welke bij deze instelling worden ge volgd. Woensdagavond hebben de gasten de eerste uitvoering gegeven in den Stads schouwburg te Arnhem, onder leiding van den bekenden paedagoog Hinrich Medau. Dit groepje meisjes, -dat de gast is van de Befehlsstelle Niederlande der Reichsjügendführung, toont aan, dat het leven is bewegen en bewegen leven, en dat voor het groeiende organisme van den mensch een bewegingsgymnastiek, gebaseerd op natuurlijke beweging de beste vorm van lichamelijke opvoeding is. Hinrich Medau zelf leidt deze demon straties, geeft er zeer deskundige toe lichting bij en verzorgt met groote mu zikaliteit de piano-begeleiding. Het jaar 1939 was voor gymnastiekend Duitschland een jaar van groote voldoe ning. Er werden toen in Zweden ter her denking van den lOOsten sterfdag van den schepper der Zweedsche gymnastiek. Ling, wdstrijden van wereldformaat ge houden, waaraan 30 naties deelnamen Op turngebied werd toen het beste ge toond wat bereikt was. Bij de heeren KAPITEIN A. H. P. BLAAUW. Te Duiven, waar hij sinds de evacua tie van een groot deel van Bergen's bevolking verbleef, overleed kapitein A. H. P. Blaauw, oud-directeur van de Alkmaarsche Cadettenschool en oud- leeraar aan de Handelsschool en Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Kapitein Blaauw was een hoogstaande persoonlijkheid, bezield met een groote liefde voor ons vaderland en kenner van onze historie. Eenige jaren was hij voorzitter van de Alkmaarsche Ontzet- vereeniging en steeds was het een ver kwikking hem als man met een rots vaste overtuiging op 8 October de her denkingsrede bij het Victoriebeeld te hooren spreken. INBRAAK. Hedennacht» is er ingebroken in de bakkerij van den heer v. d Pol aan de Lindelaan. De dieven hebben blijkbaar gezocht naar distributiebescheiden, doch geen broodbonnetje kunnen vin den, aangezien de heer v. d. Pol zoo verstandig was geweest, die op een veilige plaats te bergen. Vermist worden eenig geld, een vulpenhouder, een vul potlood en eenige andere kleinigheden. RIJKSPOSTSPAARBANK. In den loop der maand Maart 1944 werd op spaarbankboekjes aan het kantoor te Alkmaar en ressort ingelegd f 284.978,99 en terugbetaald f 75.727,86, Het aantal nieuw uitgegeven boekjes bedroeg 221. GASVERGIFTIGING. Het wekte Donderdagmorgen bij de buren van den heer Beets te Heerhu- gowaard groote bevreemding, dat alles gesloten bleef en toen zij informeerden wat hier de oorzaak van kon wezen en zij de bewoners wilden wekken, kreeg men geen gehoor. Nadat ten einde raad een ruit was verbroken, ontdekte men een sterke gaslucht. Een zoon en doch ter, die alleen thuis waren, lagen be wusteloos in bed. Oogenblikkelijk werd dr. Noorlander gewaarschuwd, die spoedig met een zuurstofapparaat aan wezig was en de eerste hulp verleende. Het bleek, dat de slang van het gasstel was losgeraakt én zoo ontsnapte er heel wat gas. Nader vernemen wij, dat de toestand van de beide jonge men- schen tamelijk goed is. „ALCM. VICTRIX"-FEESTAVOND. Hoewel er om feest te vieren nu geen directe aanleiding was (het eerste klasseschap is nog steeds een wensch), toch had het bestuur van Alcmaria be sloten ook dit jaar iets feestelijks te organiseeren, een soort familie-feest, waarbij men eens een avondje uit den sleur van iederen dag vandaan was. Maar om de heele familie te herber gen, waren twee totaal bezette zalen van het Gulden Vlies net voldoende en zoo waren dan des middags de jon geren bijeen, terwijl des avonds de ove rigen bij elkaar gekomen waren. Een Alcmaria-avond is steeds iets aparts. Er is een sfeer, die inderdaad doet denken aan een familiefeest en zoo is deze avond dan ook geworden een reünie van leden en oud-leden, van eereleden en officials, die in het' leven van Alcmaria een plaats innemen. Tjokvol was het Woensdagavond toen voorzitter T. Bonsema met enkele kor te woorden den avond opende, daarbij dr. Louis en dr. Haverkamp welkom toeroepende, alsmed den eereleden en verdere genoodigden, terwijl hij na tuurlijk den Alcmaria-bruidegom Ber- tus Schaaper met zijn aanstaande vrouw niet vergat. Deze mochten aan het slot nog een fraaie bloemenmand in ontvangst nemen. „Al zijn de omstandigheden nu niet direct gunstig, toch gaan we vol goe den moed op ons 50-jarig bestaan af," aldus de voorzitter, die aan het slot van zijn openingswoord ook even in gedachten vertoefde bij de ongeveer 70 Alcmaria-leden, die in het buitenland verblijven. Na dit officieele gedeelte was het woord aan het gezelschap „de Bie," dat met een twaalftal artisten een opvoe ring verzorgde van de cabaret-revue Hollands glorie," een aaneenschakeling van muziek, zang en dans van zeer goed gehalte. Om te beginnen waren daar Rita en 's-GRAVENHAGE, 13 April. De Wehrmachtsbefelshaber in Nederland maakt voor het Nedei^andsche gebied de volgende beperkingen der visscherij bekend: In de gebieden van Scheveningen en IJmuiden moet bij het visschen een af stand van één zeemijl uit de kust in acht genomen worden. De uiterste zee- grens blijft vastgesteld op 3 zeemijl uit de kust. In de zeegaten der Zeelandsche wa teren is het passeeren van de volgende lijnen naar zee toe verboden: In het zeegat Goeree de lijn Helle- voetsluisStellendam ïn het zeegat Brouwershaven de lijn Ouddorp—Scharendijke in het Westgat en de Roompot de lijn KoudekerkeNoordwestpunt en Noord- Beveland. Bij het visschen voor het eiland Wal cheren moet een minimum-afstand van 500 m. in acht genomen worden. zegevierde Hongarije en bij de dames Duitschland, onder leiding van Hinrich Medau. „Het is nu mijn taak, en ook van de meisjes van onze school, om u deze, voor mij inderdaad als een verras sing gekomen overwinning, te verklaren. Wij brachten het dynamische in het vrouwenturnen, daarbij uitgaande van het principe, dat de gymnastiek er is voor den geheelen mensch. Hierbij gaan wij te werk door middel van den grond vorm van -.iet bewegen: het loopen, het schrijden, het huppelen, het zwaaien, het zwenken en het springen," aldus de heer Medau. De grondvorm der beweging wordt gecoihbineerd door het gebruik maken van allerlei voorwerpen. Het wer ken met voorwéfcpen wordt meer een natuurlijk spel, waarbij steeds nieuwe oefeningen door de meisjes worden ont dekt. Het uitvoeren van reeksen dans passen en zangspelen, waarbij bleek, dat Medau's leerlingen ook veel liederen methodisch beheerschten, besloot het rhythmisch-symetrisch deel. De meisjes demonstreerden in Arnhem haar veerkracht met hoepels en ballen zeer gracieus en met een bewonderens waardige soepelheid. Ook de dans in de •gymnastiek heeft tal van mogelijkheden en ook hierbij kunnen voorwerpen dienst doen. Aan het begin van den avond heeft de Madelführerin van de ban Gelderland" van de Reichsjügendführung, mej. Lust- feid, den heer Medau en zijn leerlingen hartelijk welkom geheeten en veel suc ces toegewenscht. Deze demonstratie vormt de inleiding van een opening van de nieuwe Neder- landsche sportschool voor de opleiding van leidsters in de lichamelijke opvoe ding op Te Werve te Rijswijk. De heer Daan Pool uit Oudesluis zond mij een brief, waarin o.a. het volgende te lezen staat: „Onlangs bent U zoo van leer ge trokken tegen „goed braaf" en „braaf goed". Nu las ik echter Uw eigen zinsnede „wijlen mijn vriend Dirk Witte". I s Dirk Witte Uw vriend dan niet meer? Dat kan ik niet gelooven. De subtiele wijze, waarop U op sommige dingen reageert, moet U wel tot een vriend van Dirk Witte stempelen. Was het dan niet juister uitgedrukt geweest, als U gesproken had van: „mijn vriend, wijlen Dirk Witte"?" Op deze beschuldiging kan ik slechts antwoorden, dat de heer Daan Pool aan alle kanten gelijk heeft. Natüürlijk. Dirk Witte de groote, eerlijke, bloedwarme dich ter van het Nederlandsche levens lied kon niet sterven en zal mijn vriend b 1 ij v e n tot aan mijn laatsten ademtocht, zooals een Bre- derode, een Vondel, een Shakespea re, een Pierre Loti dit zullen doen. In den eenvoud van zijn opmer king heeft de heer Pool een schoone en bemoedigende levens waarheid nogeens in het licht ge steld. Deze: dat er, in diepste we zen, geen dood bestaat en dat de geest onsterfelijk is. Het is vruchtbaar en troostrijk dit in deze dagen nog eens te mogen vaststellen. Daan Pool had gelijk. Peccavi! OVIDIUS. Daisy, twee charmante danseresjes, die veel bijval oogstten. Ciska Hofman, die vooral met haar nummer „Roode ro zen" veel succes had, deed zich later nogmaals hooren tezamen met den 14- jarigen zanger Koentje Goedkoop. Met zijn nummer „Je suis seule „ce soir" alsmede in het duo-optreden met „Als ik groot ben "veroverde hij de gehee le zaal, die zeer gul met applaus was. Rita Baselier met haar solo-dans en de clownerie van Doppe en Co en de komische acrobaat Charley Ray had den aan succes eveneens geen gebrek. Het accrobaten-trio „Charles" kreeg na het optreden een ware ovatie. Het lied van Holland, waarmede het duo Brouwer zijn optreden besloot, werd luidkeels door de aanwezigen meege zongen, terwijl ook de accor 'eonnist Theo van Overbeeke met zijn populaire potpourri eveneens van de zangers goeden steun kreeg. Jan Brouwer als conferencier toonde zich een goed cau seur en leidde alle nummers op goe de wijze in. Het geheel was een zeer geslaagde avond. Een avond van gezonden humor, doch ook één, die er toe zal bijdragen, dat de onderlinge Alcmariaband nog sterker, nog steviger wordt. WINANDO. De fascinateur Winando trad gister avond op in het Gulden Vlies voor een matig bezette zaal. Hij wist de aan wezigen met een aantal experimenten te verrassen en verbaasd te doen staan. Opdrachten op telepathisch gebied werden vlot uitgevoerd. Ook wist Wi nando een drietal personen bij een ge fingeerde moordzaak te ontdekken. Een mysterieuze sarcophaag eenige Hindoe- en Fakir-nummers, 't lezen in den gla zen bol en 't veel gedemonstreerde In dische touwexperiment werden met groote belangstelling aanschouwd. Na de pauze trad met Winando op het medium Karma, o.a. in het num mer van de kist met de ijzeren platen, de zwaarden en de messen en tot slot in het z.g. zwarte cabinetnummer, waarbij eenige personen uit het pu bliek als medewerkers voor de noodige sensatie zorgden. Van Winando zag men ook nog verrassende toeren met de scheermesjes. De aanwezigen aan schouwden de experimenten met ver bazing en beloonden het zekere werk van Winando meermalen met luid ap plaus. G. C. van Gulik. EEN TURNFILM IN ALKMAAR. Overgroote belangstelling. Door den turnkring „Alkmaar en Omstreken" is Zondag a.s. een film middag georganiseerd, waarbij o.a. een film zal worden vertoond over „Tur nend Nederland". Voor dezen middag bestaat reeds thans zooveel belangstel ling, dat de zaal totaal uitverkocht is en men genoodzaakt is geworden nog een middag te organiseeren welke ver moedelijk op 14 Mei zal worden ge houden. Beide filmdagen worden in het Gulden Vlies gehouden. HET WIT-GELE KRUIS. In de maand Februari legden de Wijkverpleegsters 724 bezoeken af bij patiënten, waarvan 550 bez. bij leden van het A.A.Z.A., 149 bez. bij leden van het W.-G. Kruis, 25 bez. bij parti culieren. Zij verleenden 4 maal laatste hulp; in de maand Maart legden zij 719 bez. af bij 60 patiënten, Waarvan 584 bez. bij leden van het A.A.Z.A., 11 bez. bij leden van het W.-G. Kruis en 24 bez. bij particulieren. Zij verleenden 5 maal laatste hulp. De Wij kkra am verpleegster legde in de maand Februari 368 bez. af bij 25 patiënten en verleende 4 maal assisten tie bij den dokter; in Maart legde zij 345 bez. af bij 25 patiënten en verleen de 8 maal assistentie bij den dokter. BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd: Johannes Hoef jes en Catharina A. M. Erkamp. Joseph G. van Zanten en Antonia C. Schoen. Gerardus Putter en Martha C. Thoes. Overleden Maria Ploeger. 53 J„ geh. met J. Helderman. AGENDA. Bioscopen. Eiken avond 7.30 uur voorstelling (Harmonie-Theater Donderdag niet). Zondag doorloopend van 2 uur af. Woensdag 2.30 uur Matinée (Harmonie- Theater niet). Victoria-Theater: Een man met prin cipes? (com.) 18 jaar. Harmonie-Theater: Liefdespremière (muz. comedie) 18 jaar. Cinema-Theater: Annelie (rom.) 14 jr. Alkm. Bioscoop-Theater: De vierde komt niet (rom.sens.) 18 jaar. Vrijdag 14 April. 7 uur, Gulden Vlies, Bonte Alkmaar— Heiloo Expresse. Diamanten huwelijksfeest. - Maandag 17 April a.s. hoopt het echtpaar Meijer- Potharst aan den Kerklaan, alhier, zijn diamanten huwelijksfeest te vieren. Hoewel de echtelieden beide de tachtig reeds zijn gepasseerd, denken zq toch dit jubileum feestelijk te herdenken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1