i: anbod. meel. iELEN DASBLAD VOOR Verdere terreinwinst der Duitschers bij JasSy t N. I. O. I 7* Oorlogsdoel der Sovjet-Unie. Bolsjewistische doorbraakpogingen mislukt. Rijsel zwaar getroffen. Waarschuwing aan Voetballers. De strijd op.de Krim.. Verduister v. 20.45-6.4-5 |i. Meldt U bij de Kriegsmarine! Oproep van Protectoraatsregeering. DE POSITIE VAN DEN WINKELIER. Officieele bekendmaking. Voor 140.000 juweelen gestolen. #De Stem der S.S. DISTRIBUTIËNIEUWS. STAD EN OMGEVING. A p al Uw gibonnen iopen 15 April e dus omgaand leverancier. [wijzingen beschikt. Db hdstoffenbonnen en bij len kan van 11 April de distributiediensten Ie hoeveelheid, zonder aantal minimum-eenhe- ;ven. Indien en voor- nog in het bezit zijn 21 BV en 22 BV, door- lit tijdig het voor lnwii- feven minimum-aantal (hebben kunnen bijeen- Ibij wijze van uitzonde- Jeid worden gesteld ook it tijdvak van 11 April ;n aanvullingstoewijzin- h. N. Adema, Alkmaar, inland; politiek redac- Irinus, A dam (HAMA); |ac. Broersen te Hoorn, [nland; kunst, letteren H. P. van den Aard» sport J. Werkman te |euws: D. A. Klomp tn Je adv.-rubriek W. Ra- fan de Zaan; voor de Bus, Alkmaar fraagt m Langestraat 48. Rustende Jager. ée f 1 plus bel. |van 10-12 uur. Saai. iling. Geen ruiladv. pn baby-onderleggers, 3 p. st.; 2 gebord. bs i 1.50 per st.; m.- bl. f 3. Müller, Ken- Jaatw. A 139, Heiloo. Id.jas f 15. Habich, jtraat 20. [ïostuum f 60; 1 pr. [aandsch. f 5. Nap, 83, Heiloo. let gewatt. boxkleed |derstoel merk Mae- Verhagen, Brou- I 30. r met bok f 85; kin- gf 5; kinderbox t 6. Baansingel 23A. fkoper electr. kroon- i 3 glazen kapjes en kapjes f 15. Van Til, Vt 7. konijnenhok 1 75. A. >er, Zuidervaart 388, termer, post Stompe- zomerhoed modern kaap, Burg. Bosstraat veeren bed, peluw en Is 75; 1-pers. ledik.» I Ikt 1 10. Lambrechls, Ljnslaan 110. jes o. kw., lft. 10 jr. jf 24. Mevr. G. Mooij, ian 92, Akersloot. pitr. poppenwieg, jnpl. 25; gr. telraam rfviesje f 5. 's Morgens Giroeneveld, Harddra- 1 24. jeelgoed z.g.a.n. f 15; L)auto met versnell. en 20. Verhagen, Brou wt 30. kast f 30; gortlade Wiedijk, Bovenweg .Pancras. gasstel f 25; electr. jl7.50; keukenstoel f 3; f 1.50. K. Kwast, iveg 132. hondenmand, i.g.st. v. Baar, Omval 110. ekooi met koperen 20; rolschuier 7.50; gasstel f 4.50; kachel- 1.50. T. Jansen, Inge- Tat 10. z.g.a.n. o. kw. elast. over de knie f 30; 7.50. Homma, Scher- affen f 6, zeer gesch. lafé; 12 kl. glaasjes Peereboom, Oude- Al7. wollen babycape f *0. v. d. Woudestr. 34. ijwlelzadel f 15. Berk- ieuwpoortslaan 136. nmand f 5; tulngleter sierbloempotten f 4 bk. H. Peereboom» (cht 217. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarscbe editie: Voordam C 9. Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 15 APRIL 1944. ALKMÜVARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang,' No. 88, 4 pagina's. Prijs der gewone advertenties ia deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de gebeele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Akmaar 2.10, voor bet geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. 70NDER het wezen van het bblsje- A wisme te kennen is het oorlogsdoel der Sovjet-Unie en de buitenlandsche politiek van het Kremlin een ondoor grondelijk mysterium. Het ware vol komen verkeerd te veronderstellen, dat met eenige strategische of economische afronding van het territoriale -gebied der huidige Sovjet-Unie een constant gegeven van verzadiging bereikt was, zooals de Britten en veelal ook de Amerikanen naièf denken. Het" is al te kortzichtig, de politiek der Sovjet- Unie te vereenzelvigen met het tsa ristisch imperialisme of uit te leggen als een nieuw pan-slavistisch machts streven. De Sovjet-Unie is iets anders dan Rusland dat sedert 1919 niet meer bestaat. Rusland was steeds nóg in zijn werkelijkheid of machtswenschdroo- men ruimtelijk begrensd. De. Sovjet- Unie put uit de ideologie van het bols jewisme een machtshongerige dyna miek, die eerst haar verzadiging be reikt heeft, indien de geheele wereld op eenzelfde politiek en sociaal machts- systeem is opgebouwd als thans in de huidige, onvolmaakte, onafgeronde Sovjet-Unie heerscht. Einddoel van alle politiek van hfet Kremlin is het verwezenlijken Van de wereldrevolutie ter definitieve vesti ging van het aardsche paradijs van klassebewuste arbeiders en boeren, onder uitschakeling en uitroeiing van alle burgerlijke volksgroepen en in stellingen, dien burgerlijke begrippen en opvattingen eigen zijn. Wat precies burgerlijk is, wordt telkens anders be paald naar de willekeurige inzichten van den machthebber, die toevalling in de voortdurend in revolutiegisting ver- keerende massa naar boven spoelt. Tradities, de oude moraal, alles wat eenmaal heilig-, was, wordt wegge vaagd. Wat Londen voor de Pax Britamca en New York voor de Pax Americana beteekenen, datzelfde metropoolsrecht eischt het bolsjewistische systeem der Sovjet-Unie duizendmaal dwingender ,en drastischer voor Moskou op. Een bolsjewistisch Europa, Azië of een al- geheele bolsjewistische wereld betee kenen: onvooïwaardelijke aanvaarding en erkenning van Moskou als hoogste gebieder en opperste rechter. I o AAN ons burgellijk inzicht doèn zich I tal van maatregelen, di& de Sovjet- Unie in de laatste jaren getroffen heeft. I als chaotische tegenstrijdigheden voor. Hier bedriegt de schijn. De politiek der Sovjet-Unie gehoorzaamt aanhaar eigen wetten, die uit de ideologie van het bolsjewisme worden afgeleid. In elke houding, in iedere daad ligt min of meer doorzichtig een schrede naar het einddoel lier wereldrevolutie op gesloten. Door alles loopt de draad der I continuïteit. Het macchiavellisme is I hier tot grondwet van de revolutionnaire I idee verheven. Het devies der Jezuïten J was Stalin niet. hun leerling? is I tot meerdere eer en glorie van het 1 proletariaat verwrongen. Voor het bolsjewisme is de huidige I Sovjet-Unie slechts!" een beginpunt, een I eerste reeks van weliswaar belangrij- I ke schakels van een lange keten, die als I einddoel de gehéele wereld omvatten I moet. Achter het project, dat het execu- I tieve comité der communistische par- 1 tij kortelings de Opperste Sovjet voor- I legde, om de afzonderlijke Sovjet-re- I publi'eken een grootere militaire en I politieke autonomie te geven, gaat de 1 doorzichtige poging schuil, door mid- I del van gesloten nationaliteiten de be- I staande keten van rppublieken naar I alle zijden met nieuwe te kunnen uit- I breiden. Het is onmiskenbaar de be« I doeling, het terrein voor te bereiden I voor de toekomstige bewegingen en re- I geeringen, die naar het voorbeeld van I het prototype Tito straks door een 1 z.g. „volksstemming" een aansluiting I van steeds nieuwe volksgroepen bij de I Unie laten vastleggen. Groot aantal vijandelijke vliegtuigen vernietigd. n°°R het verdiepte federatiebegrip trachten de bolsjewistische leiders de nationale idee met het internatio nalisme te verbinden. Zij pogen zich aan te passen en hun rationeele idee met de onloochenbare realiteiten te verzoenen. Het is echter een nieuwe etappe op denzelfden weg naar hetzelf de einddoel. Terwijl de politiek der Sovjet-Unie vroegèr uitsluitend inter nationalistisch revolutionn'air was, "■eelt Stalin thans de paradox aange durfd, gelijktijdig nationaal en revo- .lutionnair te zijn. Hij poogt daarmee 'zijn tegenstanders te intimideeren en zijn momenteele vrienden gerust te [stellen; hij versterkt het innerlijke Iront en verschaft zich nieuwe modali teiten om overal ter wereld in vormen, .die het meeste vertrouwen weKKen, steunpunten op te richten. Het bolsjewisme als politieke idee is totalitair en in wezen vijandig aan compromissen. Onder den druk der omstandigheden gaat het schijnbaar op compromissen in, die echter overboord geworpen worden, zoo gauw als de omstandigheden, die een compromis noodzakelijk .maakten, 'veranderen. Ook onder den sShijn van territoria- en economische afronding streeft bet Kremlin als doel na, de sociale en. Politieke structuur hiet alleen van te genstanders, bondgenooten of van eth- nisch verwante volkeren, doch van ieder volk ter wereld tg veranderen. Terwijl het steeds nog min of meer gemakke lijker mogelijk is, een vergelijk tus schen twee territoriale aanspraken te vinden, bestaan er geen uitzichten op compromissen op het gebied van het Politieke en sociale regiem. JEDER geloof aan een verzadigde Sov- jét-Unie, aan een gematigd commu nisme of aan de duurzaamheid van een schappelijk vergelijk, is een waandenk beeld. Op grond van haar ideqlogie is de Sovjet-Unié intolerant. Uit taktische overwegingen is de dogmatiek van het bolsjewisme door Stalin belangrijk ver- Zacht. Middelen en vormen mogen gewijzigd worden; de doelstellingen blijven dezelfde. Daardoor is het bols jewisme een onverzoenlijke vijand van oe geheele Westersche wereld. Het jvare de euvelste struisvogelpolitiek, "Wien men voor dit werkelijke gevaar, Jat allen gelijkelijk bedreigt, den kop w het Geallieerde propagandazand tab. HAMA. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 14 April (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt -bekend: Op de Krim bieden Duitsche en Roemeensche troepen in hét gebied van Feodosia en Simferopol den met snelle formaties en tanks volgenden bolsjewieken hardnekkigen te-enstand. Beveiligingsvaartuigen der marine hebben boven Feodosia drie bolsje wistische bommenwerpers neergescho ten. Aan den benedenloop van den Dnjestr> heeft de tegenstander met sterke strijdkrachten langzaam .onze nieüwe stellingen genaderd en ge tracht op verscheidene plaatsen den overgang over de rivier te forceeren. Overgezette bolsjewistische gevechts groepen werden in een tegenaanval vernietigd. Eenige vijandelijke brug- gehoofden werden afgegrendeld Ten noordwesten van Jassy heb ben Duitsche en Roemeensche troe pen verder terrein gewonnen,- vij andelijke strijdkrachten uiteenge slagen en gevangenen binnenge bracht. In het gebie'd van Dealtyn en ten oosten van S.tanislau zijn Duitsche en Hongaarsche troepen onder afweren van vijandelijke aanvallen ook gisteren verder opgedrongen. Daarbij he ft zich het regiment jagers 228 onder be vel van kolonel Sieber bijzonder on derscheiden. Tusschen den middenloopvan den Dnjestr en het verder verbitterd om streden Tarnopql rijn talrijke vijande lijke aanvallen mislukt. Ter weerszijden van Brody z;!n de bolsjewieken naar het oosten terugge drongen. Ten zuiden van Pleskau hebben de bolsjewieken hun doorbraakpo gingen hervat met veréch aange voerde formaties. Zij werden over al afgeslagen en deels tijdens .de concentratie door onze artillerie uiteengeslagen. Uit Italië "worden geen bijzondere gebeurtenissen gemeld. De luchtoorlog. Amerikaansche bommenwerpers heb ben op 13 April plaatsen in het Hon- PARIJS, 14 April (DNB). Het aan tal slachtoffers van den Engelseh— Amerikaansghen luchtaanval óp Rijsel is nog aanzienlijk gestegen. Donderdag bedroeg het aantal dooden 534 en dat der zwaar gewonden 450. Bij de begra fenisplechtigheden voor een deel der slachtoffers heeft kardinaal Lienart, aartsbisschop van Rijsel, een grafrede gehouden. Omtrent de verwoestingen wordt vernomen, dat nooit een Fran- sche stad zoo zwaar is geteisterd als ditmMl Rijsel. Zelfs tijdens den strijd van het jaar 1939 heeft Rijsel dergelijke verwoestingen niet beleefd. VON RUNDSTEDT INSPECTEERT MIDDELLANDSCHE ZEEKUST. De opperbevelhebber West, generaal- veldmaarschalk Von Rundstedt, heeft dezer dagen, naar het DNB verneemt, de versterkingen aan de Fransche Mid- dellandsche Zeekust geïnspecteerd. In- uitvoerige besprekingen met de afzon derlijke commandanten der verschil lende kustverdedigingssectoren en door het persoonlijk controleéren van de aanwezige versterkingen, alsmede van nieuwe, bijna voltooide installaties, overtuigde de generaal-veldmaarschalk zich. van de kracht en paraatheid ook van dit deel van de vesting Euro'pa ten, opzichte van alle vijandelijke invasie plannen. Ook de inspectie van de in het ach terland van de kustzöne gereedstaande reserves en van de daar aangelegde verdedigingswerken, gaven den gene- raal-veldmaar-schalk een indruk van de afweerkracht in -dit gebied. GEHEIME ZITTING VAN DEN ZWÈEDSCHEN RIJKSDAG. STOCKHOLM, 14 April. - Naar Af- tontidningen naar aanleiding van een desbetreffende vraag aan den minister van buitenlandsche zakgn verneemt, zal tijdens de geheime zitting van den Zweedschen Rijksdag a.s. WoenSdag ook de Ëngelsch-Amerikaansche nota aan Zweden' over den uitvoer naar Duitschlandf behandeld w.orden. De Rijksdag is echter niet spejiaal daar voor bijeengeroepen. De nota .zal op zijn vroegst tegen het einde van de vol gende week beantwoord worden. Een publicatie "van de nota ligt op het oogenblik niet in het voornemen. De consul van den ïtfederl. Voet balbond hier ter plaatse verzocht ons er met nadruk op te willen wij zen, dat 'hetaan bij den Nederl. Voetbalbond of de onderafdeeling Noord-Holland aangesloten personen uitdrukkelijk verboden is deel te nemen aan ongeorganiseerd voetbal. Iedere speler, die lid is van een aan gesloten vereeniging en meespeelt in zoogenaamd gelegenheidsvoetbal ^at doo.r den consul voor schbrsing worden voorgedragen. Men neme van deze waarschuwing goede nota! gaarsche gebied benevens doelen in Zuid-Duitschland aangevallen. Vooral i~ het gebied van Boedapest en in de stedelijke gebieden van Augsburg en Schweinfurt is schade ontstaan en zijn onder de bevolking verliezen veroor zaakt. In felle luchtgevechten en door afweergeschut zijn 91 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 74 viermotorige bommenwerpers, vernietigd. Eenige Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht bommen ge worpen in het gebied van Berlijn en in West-Duitschland. Snelle Duitsche vliegtuigen hebben wederom doelen in het stedelijk ge- biéd van Londen aangevallen. De strijd om de Krim staat op het oogenblik in het middelpunt van de belangstelling. De militaire correspon dent nan het DNB, Martin Hallens- leben, schrijft daarover: De strijd, die op het oogenblik op het schiereiland De Krim ontbrand is, kaj» niet .als een onderneming van ondergeschikte beteekènis wor den beschouwd, want hij bindt aan zienlijke strijdkrachten der bolsje wisten, hetgeen juist met het oog op de gebeurtenissen in het zuiden van het vastelandsfront ontlastend zou kunnen werken voor de Duit sche maatregelen. Het heroveren van een deel van het schiereiland door de bolsjewisten verandert na tuurlijk wel de beteekenis van de Duitsche flank. Uit de operaties blijkt, dat de bols jewisten den "slag om De Krim reeds maanden hebben voorbereid. Van drie kanten begonnen zij hun onderneming, doch konden zich ten slotte toch slechts met moeite door de Duitsch—Roemeen sche stellingen bij Kertsj. aan de Siwasj en bij Perekop heenslaan. Met enorm veel troepen en materiaal volgden en volgen zij ook nu nog de numeriek zwakkere Duitsche en Roemeensche divisies, nadat deze zich overeenkom stig de bevelen uit hun stellingen had den teruggetrokken. Wat zich op het oogenblik op het schiereiland afspeelt is geenszins wat de bolsjewisten met het oog op hun zware verliezen publicistisch er van trachten te maken. De rapporten van de Duitsche frontstaven doen zien, dat de bolsjewisten er niet in geslagd zijn de goedkoope terreinwinst, waarnaar zij streefden, te behalen en dat de ont ruiming van een deel van het schier eiland dóof de Dukschers en Roeme nen zich volkomen ordelijk voltrekt. Wanneer men zich de geografische gesteldheid van De Krun voorstelt, wordt het doel van de DuitschRoe meensche beweging duidelijk: zij is ge richt op den zuidwestelijken verdedi gingsdriehoek, waarvan do groote land en zeevesting Sebastopol de voornaam ste basis vormt. Uit het snelle volgen van de bolsjewisten blijkt, dat zij pögen den Duitschers en Roemenen geen tijd te jaten om zich te nestelen in het voor de verdediging gunstige terrein, opdat de offers niet nog grooter worden en zij zoo spoedig mogelijk het gros van de gebruikte formaties vrij krijgen voor de operatieè in het zuiden van het vasteland. Nog zware gevechten verwacht. Dat zal den bolsjewisten waarschijn lijk wel niet zoo snel gelukken, daar de Duitsche en Roemeensche achter hoeden reeds vóór den verdedigingsdrie hoek hardnekkig tegenstand bieden en de operaties tot een langzamer tempo hebben weten terug te brengen. Het wordt duidelijk, dat de Duitsch—Roe meensche verdediging reeds steunt op de heuvelreeks in het zuiden van het schiereiland. Hier zal het, wanneer zich bij de ontwikkeling van den slag niet plotseling nieuwe factoren voordoen, tot zser zware gevechten moeten ko men, tijdens welke de gunstige na tuurlijke, terreingesteldheid en de vaar digheid der Duitsche en Roemeensche formaties tegen, het getal der storm lopende massa's van den aanvaller zullen opwegen. DE VESTIGING VAN LEES BIBLIOTHEKEN. Het Letterengilde van de Nederland- sche Kultuurkamer deelt mede: Nieuwe leesbibliotheken zullen voor- loopig niet mogen worden gevestigd. Van deze bepalingen kan ip bijzondere gevallen dispensatie worden verleend. Derhalve zal m de meeste gevallen afwijzend "worden beschikt op desbe treffende aanmeldingenvoor de Ne- derlandsche Kultuurkamer. Van né 1 Januari 19'1 gevestigde leesbibliotheken, of filialen van lees bibliotheken, zal opnieuw worden be oordeeld of zij in stand zullen kunnen blijven. VERPLAATSING KANTOOR NED. VOLKSDIENST EN WINTERHULP. 's-GRAVÈNHAGE, 14' April. Het hoofdkwartier van den Nederlandschen Volksdienst en van Winterhulp Neder land in Den Haag is verplaatst. Met ingang vaji heden is het adres als volgt: Landelijk leider van den N.V.D. (dir.- gen. van W.H.N.) met het algemeen secretariaat, de hoofdafdeelingen orga nisatie en gebouwendienst in Nijmegen. "Gerard Noo'dtstraat 17. tel/ 25476. Het bureau van den Algemeen Gemachtig de en de hoofdafdeelingen financiën, medische zakeif, sociale zaken, voorlich ting en controle zijn gevestigd te 's-Gra- venhage, De la Reyweg 522, tel. tijde lijk 335763. 17 April: Zon op 6.39, onder 30.41. Maan op 4.30, onder 13.26. ^OOK BINNENVAARDERS, KLEIN EN GROOT. ZIJN WELKOM OP DE MARINEVLOOT Indiensttreding bij de Knegsmarine is mogelijk voor iederen Neder lander van 17 45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marine- annahmestelle West. Plompelorengr. 24,Utrecht; bij alle Hafen-en Orts- kommandanturen en bij de verschillende #-Meldestellen in {viederlaBd PRAAG, 14 April. De president en de regeering van het protectoraat Bo- hemen en Moravië hebben tot het Tsje chische volk een oproep gericht, die Tsjecho-SIowakije aan zijn plicht her innert, het strijdende Duitschland, aan welks bescherming het te danken heeft, dat in Bohemen en Moravië orde en rust heerschen, door een voorbeeldige en offervaardige medewerking aan de tewerkstelling te ondersteunen. Wan neer de president en de regeering thans opnieuw op dit belangrijke feit den na druk leggen, dan geschiedt dit, omdat de vijand, die zichzelf niet tot een mi litaire beslissing op het slagveld in .^taat acht, sinds kort weer probeert, het vaderland in chaps en paniek te storten. Derhalve, veroordeelt het een 'ieder, zoo wordt in den-oproep gezegd, dien het welzijn van het Tsjechische volk ter harte gaat, wanneer de Tsje chische emigranten dit streven en deze doeleinden van de vijanden bevorderen en het Tsjechische volk, dat zij zelf op het meest tragische oogenblik verlieten, uit hun veilige schuilplaats tot daden van wanhoop aanzetten, die niets an ders kunnen bewerkstelligen dan nieu we bloedige offers. In den oproep worden de Tsjechen dan aangespoord, geen verstoorder van den huiselijken vrede en van de huise lijke rust en geen door den vijand het land ingestuurden agent te ondersteu nen, en alle verdachte elementen ter stond bij de overheid aan te geven. Tenslotte richt de oproep tot het Tsje- chiscrfe volk de volgende vermaning; „Denkt aan je plicht egenover je ge zin, je volk en het rijk dat je be schermt. Helpt mede, rust en orde in het vaderland te handhaven -en laat je niet door valsche aanlokkingen en ge vaarlijke beloften op een dwaalspoor brengen". 's-GRAVENHAGE, 14 April.' - Naar de höhere SS-.und Polizeïführer „Nord- West" médedeelt, heeft het Polizei-- standgericht den Haag op 13 AjSril 1944 de volgende Nederlandsche onderdanen ter dood veroordeeld: 1. Den ambtenaar Willem Lengton, geboren 4 April 1917 in Zwolle zonder vaste woonplaats. 2. Den teekenaar Karei Schipper, ge boren 6 Maart 1919 in den Haag, woonachtig in den Haag. 3 Den kantoorbediende Jan Hoberg, geboren 28 September 1925 in Ouder Amstel, woonachtig te Amsterdam. De doodvonnissen zijn na onderzoek der gratiekwestie hedenochtend vol trokken. De ter dood veroordeelden hadden zich aangesloten bij terreurgroepen, die betrekkingen hebben onderhouden met een onder communistischen invloed staande terreurorganisatie en welker doel was de uitvoering van roofover vallen op distributiekantoren en ge meentetehuizen, benevens moorden op in openbaren dienst zijnde Nederlan ders. De ambtenaar Willem Lengton heeft deelgenomen op 1 December 1943 aan den overval op het distributiekan toor in Ochten (Gelderland) en op 25 Dec. 1943 aan den overval op het ge meentehuis in Kesteren (Gelderland) Bij den overval in Ochten zijn o.m. on geveer 3000 levensmiddelenkaarten en ongeveer 1000 tabakskaarten met wa pengeweld geroofd. In het gemeente huis van Kesteren hebben Lengton en zijn medeplichtigen alle persoonsbe wijsformulieren en de kaarten der cartotheek van het bevolkinsgregister gestolen. De teekenaar Karei Schipper hééft met andere leden van een in Am sterdam werkzame terreurgroep in Februari j.l. afspraken gemaakt over het vermoordeö van een Nederland schen ambtenaaf van politie. De moord is verhinderd en Karei Schipper werd gearresteerd. De kantoorbediende Jan Hoberg heeft op 15 Februari 1944" deel genomen aan den overval op het ge meentehuis van Alkmaar, waarbij 500 distributiebescheiden en. ongeveer f 550 werden geroofd. Toeni hij op de plaats van de misdaad gearresteerd werd, had hij een handgranaat in zijn bezit. Tegen daders ook voor het Hof zware straffen geëischt. 's-HERTOGENBOSCH, 14 April. - Het Bossche Hof heeft gisteren in hoo- ger beroep de geruchtmakende inbraak behandeld, welke in den nacht van 1 op 2 October van het vorige jaar werd gepleegd in een villa te«»Amstenrade, bewoond door gravin de Marchant et d'Ansembourg en gravin de la Fon- tayne-d'Aroncourt Unverzagt,waarbij voor een vooroorlogsche waarde "an niet minder dan 140.000 aan juweelen werd "gestolen. De twee daders, de 21- jarige F. H. uit Brunssum en de 29- jarige venter T. L. uit Schaesber? wa ren door de Maastrichtsche rechtbank veroordeeld tot resp. drie .en drie en een half jaar gevangenisstraf Zij wa ren dien avond naar de villa getrokken om konijnen te stelen Toen zij niets van hun gading vonden hadden zij een kelderraampje ingeslagen en waren ten slotte terecht gekomen in de keuken, waar zij zich van wat levensmiddelen voorzagen. Zij belandden tenslorte in een gang bij de keuken, waar, met het oog op eventueel luehtgevaar, een tasch en een koffertje gereed stonden, welke igeheel gevuld waren met gouden siera den, bezet met kostbare edelsteenen Zij hadden egn en ander meegenomen zonder, echter eenig besef te hebben van de werkelijke waarde van hun buit. Toen zij dan ook den volgenden dag in de krant lazen, voor welk een enorme waarde hun in handen geval len was, schrokken zij zoo, dat zij de kostbaarheden in den tuin begroeven waar zij later door de politie werden teruggevondeil. De advocaat-generaal mr. van Vel- zen, wees er op, dat beide verdachten zich nog aan tal van andere inbraken hadden schuldig gemaakt en etschte bevestiging van het vonnis-der recht bank. Het Hof zal over veertien dagen in deze zaak arrest! wijzen. Luistert op Zondag 16 April van 11.3011.45 uur over den zender Hil versum I op golflengte 415 m. naar de Stem der S.S. Onderwerp: „Ont vangst der Tsjerkassy-strijders in Utrecht",. Er wordt vaak over den winkelier geklaagd en bij is althans in bet oog van vele' consumenten het zwarte schaap, dat verantwoordelijk gesteld wordt voor allerlei onaangehame din gen, welke met deze tijdsomstandig heden verband houden. Een oud Hollandsch spreekwoord zegt,, dat men geen koe bont noemt of er is een vlekje aan en ook het zwarte schaap zal de verkleuring van zijn eertijds blanke vacht wel te wij ten hebben aan de omstandigheid, dat er zoo nu en dan Idakbare praetijken aan het licht kwamen. Wie onze rechtbankverslagen leest, weet wel, dat menige winkelier op het matje van den economischen rechter heeft gestaan, omdat hij zijn maat- schappelijken plicht als middenstander verzaakte en profijt trok van de om standigheid, dat de klant voor den aankoop van noodzakelijke levensbe hoeften volkomen afhankelijk 'van zijn leverancier was. x Er zijn winkeliers geweest wij den ken bijvoorbeeld aan de weerzinwek kende gevallen, waarin behoeftige huismoeders gedwongen werdén de kleeren, de schoentjes of klompjes van haar kinderen met de voor haar on misbare boter- en vetbonnen te betalen die den naam van middenstander volkomen onwaardig bleken. De bona fide winkeliers en dat is gelukkig de overgroote massa ver- oordeelen zulke dingen evenzeer als de consumenten, die van detgelijke lugu bere praetijken de dupe zijn geworden. Het gros der winkeliers volbrengt thans zijn moeilijke taak met denzelf den ijver en dezelfde nauwgezetheid als in normale tijden en, al moge er hier of daar dan wel eens een kleine misstap geconstateerd worden, Iaat men dezen niet door een te sterk vergroot glas bekijken. Ook hier geldt het bijbelwoord, dat hij den eersten steen mag werpen, die zich zonder zonden weet en, wat dat betreft, gelooven wij niet, dat er in dezen tijd van de zijde der consumen ten op g -vaarlijke wijze met steenen zal worden geworpen. x De winkelier werkt thans onder bij zonder moeilijke omstandigheden en hij zal met heimwee terugdenken aan de jaren, dat zijn winkelkarretje ais het ware .over .een zandweg reed. Daar is allereerst de distributie, de beperking welke noodzakelijk is om de voorradige levensbehoeften naar recht en billijkheid te kunnen verdee- len. De klant mag wel eens mopperen a!s hij zich in velerlei opzichten moet be perken, de winkelier staat er nog heel anders tegenover en voelt het over heidsingrijpen als een naar twee kan ten snijdend zwaard, dapr ook hij de dupe van het algemeene tekort is en bovendien nog den last van een om vangrijke en verantwoordelijke admi nistratie heeft te dragen. De middenstander, die vroeger na een drukke dagtaak gezellig bij den haard kon schuiven met een courant of een onderhoudend boek, moet thans zijn vrijen tijd besteden aan het plakken van bonnen. Bonnen van de meest ver schillende kleuren en soorten, die net jes gesorteerd, geteld en opgeplakt moeten worden, -een karweitje, dat uren werk van het geheele gezin vraagt en met de grootste nauwkeurigheid moet gebeuren, omdat elke 1 tekortko ming den winkelier in diens toewijzin gen zal dupeeren. x Vela dingen stellen den middenstan- dér voor lastige beslissingen, want on der zijn klanten zijn ér, wien het in dezen tijd aan gemeenschapszin ont breekt en die niet schromen zich, zoo mogelijk, ten koste van anderen te be- voordeelen. Een goede klant vraagt wet eens een extra portie en de winkelier, die er prijs op stelt dezen klant voor de toekomst te behouden, staat voor, een moeilijke'keuze. Weigert hij, dan is er kans dat de cliënt voor goed ver dwijnt; stemt hij toe, dan doet hij een misstap, want dan kan het niet anders dan dat hij den een tekort moet doen, wat hij den ander te veel heeft gege ven. Een middenstander is in dezen tijd als het ware een kapitein, die zijn scheepje door een vaarwater vol klip pen en zandbanken naar een veilige haven moet koersen en het behoeft niet- te verwonderen, dat er op deze vaart meermalen ernstige averij ge constateerd wordt. x Ook de middenstand heeft in dezen tijd gebrek aan personeel en wie een druk beklante zaak heeft, kan zieïl niet meer de luxe van het „hooren en be zorgen" permitteèren. Een oud spreekwoord zegt, dat als Mohammed niet naar den berg komt, de berg maar naar. Mohammed moet gaan en nu de loop- en fietsjongens hun manden niet meer aan de huisdeuren ledigen en de winkelier zelf in zijn winkel moet staan om allerlei „mis verstanden" op te helderen en te zor» gen, dat hij de juiste hoeveelheid gangbare bonnen ontvangt, zijn de klan ten gedwongefi zelf hun boodschappen af te halen. Daarin zit iets gemoedelijks, maar er zijn vele klanten, die dat gemoedelijke allesbehalve apprecieeren. Wie slecht ter been is, moeilijk uit zijn of haar huis gemist kan worden of klant van een vèr-weg wonenden win kelier is, voorkomt de moeilijkheden door allerlei dingen, waaraan plotse ling behoefte blijkt te bestaan, bij den diehtstbijwonenden leverancier te gaan halen en men begrijpt wel, dat deze „buurtklantenbinding" voor vele han deldrijvende middenstanders een pro bleem van zeer groote beteekenis is geworden. x Zullen zij, die nu in hun eigen buurtje winkelen, na den oorlog als klanten In de oude zaak terugkeeren? Dat hangt in de allereerste plaats van de winkeliers zelf af, want al zijn er dan geen factoren meer, die de keu ze van kruidenier, bakker of slager be lemmeren, men leert in tijd van nood niet alleen zijn vrienden, maar ook zijn leveranciers kennen en wij kunnen ons voorstellen, dat de klant van straks ter dege rekening zal houden met al het goede en slechte, dat hij in dezen 'tijd van de zijde van diverse leveranciers heeft ondervonden. x Wij hebben in Jiet bovenstaande slechts enkele der meest op den voor grond tredende moeilijkheden bespro ken, welke het pad der leveranciers in dezfen tijd zoo doornig en gevaarlijk ma ken. Er zijn er~ nog vele andere, want het wetboek van strafrecht, dat in dezen tijd speciaal voor den winkelier is ge schreven, is oorzaak, dat deze als het ware dagelijks met één voet in zijn win kel en met den anderen op 't matje van den rechter of den inspecteur van de prijsbeheersching staat. Zijn zorgen zijn vele, zijn verdiensten wanneer hij althans behoorlijk- in den witten handel blijft niet overmatig groot. Hij zelf ondervindt met zijn ge zin de tekorten van dezen tijd en met vreugde zal elke bona fide middenstan der den dag begroeten, dat de onttroon de klant weer koning is geworden en hij, met den hoed in de hand, naar diens vorstelijke gunst kan dingen. Er wordt in dezen tijd veel over „ter reur" van den winkelier geklaagd. Laat men wat meer begrip voor zijn moei lijke positie toonen; A. HERSTEL VAN HET MELK- RANTSOEN. v Met ingang van de nieuwe periode. Met ingang van de nieuwe periode, nu de koeien de weide ingaan en de melkproductie stijgt, is het mogelijk met ingang van de distributieperiode, welke aanvangt op 16 April, de tij delijke verlaging van het melk- en taptemelkrantsoen ongedaan te maken. Daarmede worden de rantsoenen weer gebracht op het peil van vóór 20 Fe bruari 1944. In de achter ons liggende weken was het hier en daar niet mogelijk zelfs het verlaagde taptemelkrantsoen te ver strekken, vooral in 't westen des lands en in Limburg. Daar was het noodza kelijk een zekere- contingenteering toe te passen. Deze contingenteering mag echter niet tengevolge hebben, dat de taptemelkverbruikers uiteindelijk min der ontvangen dan het rantsoen. Voor zoover verbruikers 4 liter -taptemelk (In het westen 11/4 1. taptemelk en 50 gr. melkpoeder) per bon ontvingen, moet' het ontbrekende alsnog door den melkhandelaar worden verstrekt. Voor zoover in het Westen des lands de voorraad walspoeder in pakjes niet toereikerjd is, moet eveneens op de thans nog geldende bonnen 13/4 liter taptemelk worden geleverd. Tenslotte zij er op gewezen, dat op de^nieuwe taptemelkbonnen geen wals poeder meer verstrekt zal wordeh, zoo dat de nieuwe bonnen recht geven op 13/4 liter taptemelk. GELDIGHEIDSDUUR ZEEPBONNEN VERLENGD. De geldigheidsduur van bon Algemeen 080, welke recht geeft op het koopen van eenheidstoiletzeep, en van de bonnen Al gen Algemeen «081 en Reserve C 34, D 34 en E 34, welke recht geven op het koopen van waschpoeder, zijn verlengd tot en met 13 Mei. U-- VLEESCHVERKOOP ON MAANDAG EN DINSDAG. Zooals reeds aangekondigd, is thans ontheffing verleend vaji het verbod van het verkoopen en a^|everen van vleesch, vleeschwaren en gerechten, waarin vleesch of vleeschwaren zijn verwerkt aan verbruikers op de dagen Maandag en Dinsdag, welk verbod is gesteld in artikel 75, lid 1, van de Vee- en Vleeschverordening 1942. Deze ont heffing zal worden verleend tot en met 30 Mei 1944; Van 10 April tot 30 Mei zijn de slagers dus gerechtigd, op Maandag en Dinsdag vleesch, vleesch waren en gerechten, waarin vleesch of vleeschwaren zijn verwerkt, te ver knopen en af te leveren. TIJDELIJKE yERLENGING PAA8CH- VACANTIE VAN EENIGE GEMEENTESCHOLEN. Wij verwijzen belanghebbenden naar de in dit nummer voorkomende ad vertentie betreffende bovengenoemde aangelegenheid. ALKMAAR—HEILOO-EXPRESSE. Klokslag zeven uur floot de conduc trice en zette de trein Alkmaar—Heiloo zich in beweging. Natuurlijk waren er laatkomers, die nog trachtten den matsten wagen te pikken, wat welis waar gelukte, maar wat toch minder prettig was voor de anderen, die wel op tijd waren. En toen ging het voorwaarts, wel niet in sneltreinvaart, maar toch in een bemjorlijk tempo. En om 10 uur was de reis volbracht. 't Gulden Vlies was uitverkocht, toen het vertreksein gegeven werd en wel dra klonk de herkenningsmelodie der Groentjes. Dat was het begin van een bonten avond, die werkelijk bont -te noemen was. We kregen te zien de bal letschool van mevr. JonkerJonker; een openbare les, waarbij gedemon streerd werd, hpe de spieren moeten worden losgewerkt en hoe de elemen taire danspassen en oefeningen wor den ingestudeerd. We kregen verder goede balletten kort maar krachtig en noemen hiervan een wals. een zeer geslaagden tapdans, een boerendans en een mazurka. En tenslotte een solo- dans van mevr. jonker zelf, met uit bundig succes, bekrachtigd door een bloemenhulde. En verder de Halter-junioren met acrobatiek. Een lenig stelletje jongens en meisjes, dat een kwartier lang de aanwezigen verraste met uitstekende groepen, beheerscht en correct uitge voerd. Terwijl de Halterkeurturners aan het hoogrek het publiek in extase brachten met eenige mtstekende oefe ningen. De damgs deden hier niet on der voor de heeren en paarden kracht aan elegance! Tusschen dit alles door eenig „re- vuewerk" van de Heilooërs': v. d. Kom mer en zijn' gezellen in een Westfrie- sche voordracht, een paar een-acters, eenige refreinliedjes (de Houten Ban den van v. d. Kommer!), een snelteeke- naar, Nel Rus als zangeres. Ger Vis ser als piano-soliste en tenslotte Akker man als conferencier als goede con- ferfticier! En als groote verrassing het dames- koortje Half vijf, dat o. 1. v. Corn. Jonker eenige liederen zong en een da verend 3ucces boekte! Zoo was de eerste avond van deze eprsesel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1