DAGBLAD VOOR Sovjet-troepen boeken nergens meer succes. De bruggen zijn achter ons afgebroken I Consolideeren der stellingen. Berlijn op den verjaardag van den Führer. Zware luchtaanvallen op Frankrijk. Verduister v. 20.45-6.30 u. Er was niets meer voorradig in den nkel halve overwinning. Nieuwe textielpunten geldig verklaard Welke artikelen kan men koopen Lange wachttijden bij leveranciers. Kousen en sokken. Luierdistributie. Nieuws in 't kort. Huwelijk en geboorte. STAD EN OMGEVING. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarscbe editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 21 APRIL 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 93, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Duitsche aanvallen in meerdere sectoren. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 20 April. - Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: Ten noordoosten van Sebastopol werden hernieuwde aanvallen der bolsjewieken afgeslagen, waarby een vrij groot aantal pantserwa gens werd stukgeschoten. 36 vyan- deiijke vliegtuigen werden in luchtgevechten, 20 andere op den beganen grond vernietigd. Daarbij heeft zich de eerste luitenant Smo- la, Staffelführer in een eskader slagvliegers, bijzonder onderschei den. In de harde afweergevechten der laatste dage heeft een ge vechtsgroep der 73e divisie infan terie onder bevel van kolonel de Renbeck met een daaronder ressor- teerende batterij stormgeschut op uitmuntende wijze slag geleverd. Aan den benedenloop van den Dnjestr hebben onze troepen aan weerskanten van Tighina in zware ge vechten een volledig afweersucces be haald op de met verscheidene divisies aanvallende bolsjewieken. Tusschen de Karpathen en den boven loop van den Dnjestr werden in sa menwerking met eskaders slagvliegers de zich taai werende bolsjewieken ver der achteruitgeworpen. Vijandelijke tegenaanvallen bleven zonder succes. In 'het strijdgebied ten zuidwesten van Tarnopol' zijn sterke Sovjet-aanvallen ineengestort. In het achterwaartsche gebied van den centralen frontsector werden verscheidene acties tegen bols jewistische bender, met groot succes uitgevoerd. De bolsjewieken verloren meer dan duizend dooden. Meer dan honderd bendenkampen werden ver woest en er werd een omvangrijke buit gemaakt. Ten zuidwesten van Narwa drongen onze^ troepen de zwaar versterkte vijandelijke stellingen binnen en won nen in moeilijk moerasgebied terrein ondanks verbitterd vijandelijk verzet. De sovjets leden zware bloedige ver liezen en verloren 30 stukken geschut. Aan het landingshoofd van Nettuno stortte een vijandelijke aanval ten noordwesten van Littoria in geconcen treerd afweervuur ineen. Aa het zui delijke front verliep de dag zonder bij zondere gebeurtenissen. Amerikaansche vliegtuigen hebben op 19 April aan dg kust van Zuid- Frankrijk het Zweedsche Roode Kruis- schip „Embla" tot zinken gebracht. Vijandelijke bommenwerpers vielen op den ochtend van 19 April verschei dene plaatsen in west- en midden- Duitschland aan. Vooral in de steden Kassei en Paderborn ontstondc .i schade en verliezen onder de bevolking. 31 vijandelijke vliegtuigen, meerendeels viermotorige bommenwerpers, werden vernietigd. In den afgeloopen nacht hebben snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen doelen in het gebied van Konden aan gevallen. Terwijl van het noordelijk deel van het front in de Sovjet-Unie weinig, van het centrale deel in het geheel geen gevechtsactiviteit gemeld wordt, valt ook op den zuidelijken vleugel een vermindering der bedrijvigheid te con- stateeren. De aanvalsgolf der bolsje wisten, die begin Maart was ingezet, is Het leven in de hoofdstad van het Duitsche Rijk op den 55sten verjaardag van den Führer vormde het beste be wijs voor het feit, dat de Berlijners den Führer en zichzelf trouw gebleven zijn. Er was geen huis, zelfs niet wan neer het door den vija ^delijken vernie- tigingswil schade had geleden, of er woei een hakenkruisvlag. Spandoeken met opschriften als: „Wij groeten on zen Führer" en „Ons geloof in de over winning is onwankelbaar" vertolkten de gevoelens van de bewoners der hoofdstad. Reeds vroeg was het op die plaatsen van Berlijn, waar felicitatielijsten ter teekening lagen, bijzonder druk. Vrou wen, kinderen en mannen, onder wie ook vele soldaten, stonden geduldig te wachten tot de beurt aan hen was. Ook bloemgeschenken en andere ^adeaux zoowel kleine pakjes met sigaretten, sokken, handschoenen, als kostbare dingen werden evenals andere jaren den Führer aangeboden. De Anglo-Amerikaansche terreur- aanval op Fransch gebied in den nacht van 18 op 19 April heeft, naar de Fran- sche bladen melden, in het gebied van Parijs en naaste omgeving, benevens in Rouaan en omgeving talrijke dooden geëischt onder de bevolking. De pers meldt, dat tot dusver h. het gebied van Parijs 740 dooden, in Rouaan en omge ving 1200 dooden geteld zijn. Men ver wacht, dat ruim duizend personen ge wond zullen zijn. De Parijsche bladen, die speciale correspondenten naar Rouaan hebben gezonden, maken mel ding van de verwoestingen, die de Anglo-Amerikaansche bommen in de woonwijken der stad hebben aange richt. Ö.m. is de kathedraal, die in Juni 1940 door de Duitschers bij hun opmarsch was gespaard, getroffen. Het agentschap Ofi meldt, dat de Anglo-Amerikaansche vliegtuigen hun bommen blindelings hebben neerge worpen. Ziekenhuizen noch monumen ten, noch de beroemde kathedraal zijn gespaard gebleven. Terreuraanval op de stad Mechelen. Woensdagavond is oen Amerikaan sche terreuraanval gericht geweest op de stad Mechelen, den zetel van den Aartsbisschop. In verscheidene golven werd de stad aangevallen en werden Woonwijken en cultuurmonumenten zwaar gebombardeerd. Onder de bevol king zijn talrijke slachtoffers gevallen aan dooden en gewonden. bezig te vervloeien en de gevechtsacti viteit der laatste dagen beteekent fei telijk niet meer dan een consolideeren der stellingen. Dit geldt niet alleen voor de Sovjet-Russen, doch ook voor de Duitschers, die in samenwerk5 ng met Hongaren en Roemenen zoo gun stig mogelijke stellingen trachten te betrekken voor komende operaties. Men houdt van Duitsche zijde reke ning met de mogelijkheid, dat het roode leger een nieuw offensief zal ontketenen en treft voor den afweer hiervan maatregelen. Daarnaast laat men steeds weer de mogelijkheid door schemeren van eigen aanvalsoperaties, waarvoor de westelijke tusschen Kowel en Stanislau verloopende flank van het zuidelijke front gunstige voorwaarden zou scheppen. De Duitsche aanvallen op" deze flank die vooralsnog van plaatselijken aard schijnen te zijn, waren, volgens Duit sche militaire kringen, vooral in het gebied van Stanislau succesvol. ALS DE ZOLDER ONTRUIMD IS, IS HET BRANDGEVAAR GERINGER. ZORG ER VOOR, DAT HOEKEN EN MUREN BEREIKBAAR ZIJN. 22 April. Zon op 6.28 u., onder 20.50 u. Maan op 6.52 u., onder 20.15 u. Bij onze Vrijwilligers. Een welverdiende dronk na harden strijd W PK Kemps/O/H/P m KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Neder land. Personen tusschen 19 en 30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrjjgestelcf. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Even eens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nehenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, HpngeIo«=che straat 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag. Korte Vijverberg 5. 22 April 914.09 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. Maar de zolders lagen vol. Wl Dr. Göbbels Wie zou den Sovjets een halt kunnen toeroepen, als Duitschland verloor Standvastige oorlogsthese is de Rijksminister dr. Göbbels schrijft in zijn artikel in de jongste afle vering van het weekblad Das Reich, dat deze oorlog evenzeer een con flict der wapens als een conflict der geesten is. De gigantische worsteling wordt, zoo schrijft hij, zoo taai en verbitterd uitgevochten, omdat het om de hoogste dingen gaat. Er bestaat geen mogelijkheid om de problemen van dezen oorlog uit den weg te gaan. Zij kunnen niet door waardelooze compromis sen uit de wereld geholpen worden. Zij eischen een radicale oplossing. De minister wijst erop, dat de vij anden van Duitschland het Duitsche volk hierover zelf hebben ingelicht, want zij verklaren steeds weer op nieuw, dat zij ons volk zelf als natio nale levenssubstantie willen vernietig gen, dat het hun niet te doen is om de oplossing van deze of gene omstre den kwestie, doch dat de toekomst van het Rijk en zijn nationale bestaansmo gelijkheid in het algemeen door hen in twijfel wordt getrokken. Wij strijden dus voor de meest primi tieve voorwaarden: voor de vrijheid van het vaderland, het gezin, den natio- nalen groei en het volksche voortbe staan. Met andere woorden: de, brug gen zijn achter ons afgebroken. wij kunnen niet meer terug, doch alleen maar voorwaarts marcheeren. Wij ge lijken op een eedgenootschap, dat zich op eigen houtje een weg door de duis ternis en het struikgewas moet banen en precies weet, dat aan het einde de gouden vrijheid lokt. De gedachte aan toegevendheid heeft in de harten van deze gemeenschap in het geheel geen plaats. De houding van het Duitsche volk. Bij de beschouwing van de houding van het Duitsche volk in dezen oorlog komt de minister tot het volgende re sultaat: wij hebben meer gepresteerd dan wij vroeger hebben gedacht te kunnen doen. Ook dit is een overwin ning, zij het ook voorloopig pas op het terrein van de moreele oorlogvoe ring, maar het is zoodoende de voor- looper van de militaire overwinning Een volk. dat voor het doorstaan van dezem oorlog niet de noodige karakter eigenschappen meebrengt, zal door dezen oorlog ten onder moeten gaan. Wij hebben in het verloop van dezen oorlog een aantal van dergelijke voor beelden beleefd en zij zijn nog telkens voor het daardoor getroffen land ver gezeld gegaan van de vernietigendste gevolgen. Voor het meedoogenlooze se lectieproces van dezen oorlog is er geen pardon. Het volk, dat op zijn weeg schaal te licht bevonden wordt, heeft daarmede het spel verloren en wordt uit den kring van wereldmogendheden verwijderd. Wat dit beteekent, zal pas na den oorlog blijken. Wie dan is overgeleverd aan de genade van onze vijanden, kan niet meer verwachten dat hem een verder nationaal leven wordt toege staan. Daarom is ook steeds weer het streven van onze vijanden, om van een partner uit onzen bond, die een neiging tot zwakte vertoont, allereerst de in levering van zijn wapens te eischen. De daarmede gepaard gaande primaire eischen van een vijand moeten be schouwd worden als een eerste termijn; van hetgeen een volk na zijn val wer kelijk zou worden opgelegd, daarvan zou het pas iets hooren wanneer het zijn wapens verloren heeft. Wij weten dit Uit eigen ervaring. Er bestaat, zoo merkt dr. Göbbels verder op, geen onnoozeler veront schuldiging voor het feit, dat de En- gelschen geleidelijk alle bondgenooten, die in vertrouwen op hun militaire hulp aan hun zijde den oorlof zijn in gegaan, hebben laten vallen en aan den wereldrevolutionnairen expansiedrang van het bolsjewisme prijsgeven, dan die „over grenskwesties spreken wij eerst na den oorlog". Alsof zij, wan neer de Sovjets hen voor voldongen feiten plaatsen, hiertoe nog eenige ge- legenheH zouden hebben! Het zou wel naïef zijn, wanneer bijv. de Poolsche emigranten te Londen zouden ver wachten, dat de Sovjets deelen van Polen ten koste van stroomen bloed zouden veroveren alleen om ze daarna weer grootmoedig aan de Polen af te staan. De Sovjets hebben dit den Polen reeds op hun manier aan het verstand gebracht door enkele leiders van d-1 z g. Poolsche ondergrondsche beweging, die met de bolsjewisten willen samen werken, een schot in den nek te geven. Daarbij is deze alarmeerende gebeur tenis slechts een voorspel. Zoo treedt Stalin op, wanneer hij aan het begin van zijn succes staat. Wat zou Europa van hem te verwachten hebben, wan neer het zich weerloos aan hem zou overgeven? Het is ook een groote dwa ling te gelooven, dat het bolsjewisme, wanneer het inderdaad de overwinning op Europa zou behalen, zoo leegge bloed zou zijn, dat het Europa niet zou kunnen behouden. Hij zou elk ook maar mogelijk verzet in de afzonder lijke landen van ons continent fn de kiem smoren door alle mogelijke dra gers van een dergelijk verzet te liqui deeren of naar Siberië te sturen. Duitschland strijdt vooi Europa. De minister legt in dit verband er nogmaals den nadruP op, dat Duitsch land met zijn strijd ook de zaak der Europeesche volken behartigt. Hoe zeer dit het geval is, ziet men onmid dellijk wanneer men zich eens zou overgeven aan de fantasie, dat de Duit sche weerstand plotseling zou verlam men of in het geheel niet meer zou bestaan, beter nog, dat de Duitsche weerstand in het Oosten op beslissende wijze verzwakt zou worden om in het westen stand te kunnen houden. Wie zou dan ook maar met de kleinste kans op succes den bolsjewisten het hoofd willen bieden? Zweden misschien of Zwitserland? Waar zou de grens zijn, waar men hun een halt zou kunnen toeroepen? Aan den Donau mis schien of aan de Elbe of aan den Rijn of aan de Marne? Zij zouden vermoe delijk in ijlmarschen naar de kust van den Atlantischen Oceaan snellen met achter hen het geconcentreerde men- schen-, arbeids- en grondstoffenpoten- Ueel van geheel Europa plus hun eigen potentieel en zij zouden den zich zoo verstandig wanenden Britschen lords en Amerikaanschen profiteurs hun be lachelijke Atlantische charter voor de voeten wrpen. terugwijken. Hier moet men onwrik baar en krachtig op 2iin standpunt staan en voor de verdediging van dit standpunt een beroep doen op de kracht der wapens, hoeveel offers dl' ook zou kosten. De vijandelijke wereld bedient zich van de terreur om ens te verslaan. Dus moeten «vrj de wapens gebruiken om .deze terreur te ortken. Dit is eenvoudig een daad van zelfbe houd en hoe duidelijker wij d.t inzien, des te beter voor ons allen. Een stand vastige oorlogsthese is de halve over winning. Ambtenaren van den C.C.D. heb ben, in samenwerking met de Al- melosche justitie, een inval gedaan by den winkelier-herbergier Men- sink te Reutum, een dorpje, dat on der de gemeente Tubbergen hoort, en daarby een unieke ontdekking gedaan. Het was bekend, dat in den win kel van Mensink zoo goed als niets meer te krijgen was. Het was er niet meer, dat was -de boodschap, die de Reutumers steeds tehooren kregen, wanneer ze om iets vroe gen. Een in alle stilte ingesteld onderzoek bracht aan het licht, dat Mensink nog enorme voorraden moest hebben en C.C.D. en justitie besloten toen om door een inval een einde te maken 'aan den onhoudbaren toestand. Wat de ambtenaren bij dien inval vonden is onbeschrijfelijk. 1 Op eenige groote zolders lag een schat van allerhande goederen. Men viel van de eene verbazing in de andere en, constateerde tot groote er gernis, dat veel artikelen in verwaar loosden toestand verkeerden. Zoo vond men balen rijst, waarin de mui zen zich genesteld hadden. Toen men tegen de balen schopte, vlogen de mui zen overal heen. Enorme voorraden. Op de zolders, waarop ook eenige afgesloten ruimten waren gemaakt, ontbrak ieder overzicht. Hier vond men een enormen voorraad vooroor- logsche levensmiddelen, zooals vermi celli, custardpudding, kindermeel, gerste- en rijstebloem, havermout, va nillesuiker, blikken jam, stroop, voorts allerlei izeepen, pondspakken'rijst. Ver- 's-GBAVENHAGE, 20 April. In ons vorig bericht over de distributie van textielgoederen werd een beknopt overzicht gegeven van de thans geldig zijnde punten van de in omloop zijnde kleedingkaarten. Welke artikelen kun nen nu op deze punten worden gekocht? Hieronder volgt het antwoord: Sinds 15 November 1943 is in ver band met de textielpositie de aankoop mogelijkheid op de punten van de klee dingkaarten voor mannen, jongens, vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder beperkt. Deze kaarten kunnen zonder speciale vergunning niet meer worden gebruikt voor den aankoop van: WTat betreft mannen en jongens: cos- tuums en onderdeelen daarvan, hem den, overhemden, onderbroeken, sok ken en kousen, nachthemden, regen jassen en windjacken, alle soorten jas sen (met uitzondering van bontjassen), pullovers en gebreide vêsten. alle soor ten werk- en bedrijfskleeding, jekkers, pyama's en winterhandschoenen. Wat betreft vrouwen en meisjes: al le soorten japonnen, rokken, blouses, onderjurken, pullovers, gebreide ves ten, hemden, alle soorten directoires, shawls, kousen, schorten, nachthem den. regenmantels en windjacken, alle' soorten1 mantels en mantel costuums (met uitzondering van bontmantels), omslagdoeken, alle soorten werk- en bedrijfskleeding, peignoirs, pyama's, bedjasjes. e.d. Al deze artikelen, alsmede alle stuk goederen, welke bestemd zijn voor de vervaardiging van boven- en onder- kleeding, onverschillig of deze bestemd is voor personen boven of onder 15 jaar, zijn uitsluitend ver- krijgbaar op speciale ver gunning, al dan niet met gebruik making van de aanwezige geldige pun ten op de kleedingkaart. De in bovengenoemde opgave ntet vermelde artikelen, zooals bijv.: hoe den, zakdoeken, jabots, lint, band, ga rens, bretelles, bustehouders, enz. kun nen wel zonder speciale vergunning op de punten der hoogergemelde kaar ten worden gekocht. Bovendien kun nen de geldige punten van alle klee dingkaarten worden besteed voor het doen verrichten van reparatiewerk zaamheden, voor welk doel ook stof fen kunnen worden gekocht tot een maximum van 0.8 vierk. meter. Uitzonderingen, die den regel bevestigen. Voor den aankoop van geconfec- tionneerde kleedingstukken (dus niet van stof ter vervaardiging daar- Uit Madrid wordt gemeld, dat al daar bij een Spaansche familie een zending Chineesch porcelein is aangekomen, welke tweehonderd jaar geleden door de voorvaderen der familie bij een Chineeschen fa brikant in Hongkong was besteld. De nakomelingen van dezen fabri kant schreven bij de zending een brief, waarin zij met Chineesche breedsprakigheid hun hoogachting uitten en voorts mededeelden, dat de geheele familie en alle genera ties in de laatste tweehonderd jaar aan de vervolmaking van het ser vies hadden gewerkt. De beschilde ring der onderdeelen had zeer veel tijd in beslag genomen! van) is de aankoopmogelijkheid op de geldige punten van de hierna genoem de kaarten onbeperkt gebleven: 1. De kleedingkaarten van oorlogsge troffenen, mits zij in het bezit zijn van een machtiging met rooden opdruk „oorlogsgetroffene". 2. De kleedingkaarten van (a.s.) moe ders, die in het bezit zijn van een toe- slagkaart V 815 tegen overlegging van die kaart en genoemde toeslagkaarten zelve. 3. De kleedingkaarten van kinderen van 1518 jaar, die in het bezit zijn van een toeslagkaart V 715 tegen over legging van die kaart en deze toe slagkaart zelve. Bij aankoop van textielproducten moeten beide kaar ten worden overgelegd. Deze drie categorieën personen, die zich een kleedingstuk wenschen aan te schaffen, waarvoor een speciale ver gunning is vereischt (bijv. hemd. cos- tuum, j&pon. nachtjapon) moeten een speciale vergunning overleggen, welke bij de plaatselijke distributiediensten kan worden aangevraagd, en door de ze zal worden verstrekt, mits voldoen de punten op de kaart aanwezig zijn. De kleedingkaarten van alle kinde ren tot 15 jaar blijven geldig voor den aankoop van alle geconfectionneerde artikelen, met uitzondering van de z.g. groote stukken, waarvoor een speciale vergunning is vereischt. Uiteraard mag voor den aankoop der artikelen slechts gebruik worden gemaakt van de geldig verklaarde punten. De op de machtigingen met rooden opdruk „Oorlogsgetroffene" vermelde artikelen moeten zonder meer door den winkelier, die ze in voorraad heeft, worden afgeleverd. Overlegging van een afzonderlijke speciale vergunning is dus niet noodig. Aangezien de kleedingkaarten van personen van 15 jaar en ouder voor loopig niet meer kunnen worden ge bruikt voor den aankoop van o.a. kou sen en sokken, zijn de desbetreffende letterbonnen van deze kleedingkaarten niet meer geldig voor den aankoop van deze artikelen. Daarvoor in de plaats is per 4 December j.l. de letterbon N. aangewezen, waarop tegen gelijktij dige inlevering van het vereischte aan tal geldige punten één paar kousen resp. sokken kan worden betrokken. Zooals destijds meegedeeld, is het mo gelijk, dat niet steeds kousen en sokken bij den handel in voorraad zijn. Even wel zal er zorg voor worden gedragen dat ieder op de in zij.i bezit zijnde bon nen te zijner tijd kousen of sokken zal kunnen aanschaffen, al zal dit nog wel eenige maanden duren. Voor meisjes en jongens van 3—15 jaar zijn momenteel de kousenbonnen J, K, L en M voor den aankoop van kousen geldig. Op de Kleedingkaarten van babies tot 1 jaar en voor kleuters van 13 jaar levinden zich geen kou senbonnen, aangezien de aankoopmoge lijkheid van kousen en/of sokken voor babies en kleuters niet beperkt is. Op de kleedingkaarten voor babies (V. 615) kunnen bi] den handel op de met de cijfers I, II, III en IV bedrukte extra bonnen luiers worden gekocht en wel 3 luiers of stof daarvoor op elk dezer bonnen Op het oogenblik be staat er gebrek aan luiers. De produc tie van dit artikel is echter zooveel mogelijk bevorderd en de verwachting bestaat, dat binnen' ort de aflevering vlotter zal verloopen. Daarnaast be staat de regeling der baby-pakketten, welke worden, beschikbar gsgtejd ten 1 dqn nood dg£ Drieling te Gemert. Het gezin P. Jansen—Siegers te Handel is verblijd met de geboorte van een drieling, twee jon gens en een meisje, tezamen wegende 14 pond. Een bijzondere omstandigheid is, dat in dit gezin het vorig jaar een twee ling werd geboren. De evacuatie van Tokio. In het ka der van de op het oogenblik uitgevoerde evacuatiemaatregelen, heeft het stadsbe- stuqr van Groot-Tokio besloten in 35 stadswijken de bestaande kinderbewaar plaatsen te sluiten. Het aantal kinderbe waarplaatsen in Tokio bedraagt 320. Italiaansclie kinderen in Sovjet-Rusland. Volgens berichten uit Sovjet-kringen in Cairo, aldus het Kopenhaagsche blad „Socialdemocraten" bevinden zich thans omstreeks 2000 Italiaansche jongens be neden de 15 jaar in ^oesjir aan de Per zische Golf, op doorreis naar de Sovjet- Unie. Erg lang behoeft er niet over gesproken te worden; we weten het allen van ons zelf of van onze naaste familieleden; de toestand van onze tanden en kiezen is erg slecht. We kunnen hier gerust spre ken van een volksziekte. Eén voorbeeld slechts .uit honderden, die wij voor het grijpen hebben. Op een school hadden de kinderen van de eerste klas tezamen 102 blijvende kiezen. Hiervan moesten er 101 behandeld worden! Hoe dat geko men is, wel, daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, zooals b.v. het gebruik van te fijn en al te lang gekookt eten, snoepjes, ijsjes, schoonpeuteren van ons gebit met een speld, niet of verkeerd poetsen enz. enz. Belangrijker evenwel dan deze fouten vast te stellen, is de vraag: Hoe komen we tot verbetering? Dit kan alleen door maatregelen te treffen. Hoe eerder daar mede begonnen wordt, hoe beter. Boven dien geldt ook hier: voorkomen is beter dan genezen. Daarom heeft de Nederlandsche Volks- dienst ook de tandverzorging voor onze jeugd ter hand genomen. behoeve van eerstgeborenen, of van babies, die 5 of meer jaren na de laat ste bevalling worden geboren. Deze baby-pakketten bevatten o.a. 12 luiers. Als gevolg van de minimale hoeveél- heden textielgrondstoffen, waarover de beschikking werd verkregen, kon het aantal ter bes.-hikking te stellen luiers helaas niet hooger worden gesteld; het baby-pakket moest dus worden be schouwd als een aanvulling ten behoe ve van die gezinnen, waarvan aange nomen kon worden, dat practisch geen voorraad meer aanwezig zou zijn. In tegenstelling met de gezinnen, waar de laatste 5 jaar eenmaal dan wel verschillende keeren een geboorte plaats vond en waar van ^een) vorige geboorte(n) nog luiers over waren gehouden, waren doorgaans die gezin nen, waar gedurende de laatste 5 jaar geen babv werd geboren, niet meer in het bezit van dit onontbeerlijk artikel. In normale tijden, dus vóór Septem ber 1939 was het over het algemeen immers geen gewoonte, dat een gezin voorraad hield van artikelen, zooals luiers, welkt niet direct of wellicht nimmer noodig zouden blijken te zijn. Toentertijd was niet te voorzien, dat aan het artikel luiers een nijpend ge brek zou ontstaan. Een andere, wel licht betere regeling dan de bestaande, kon op grond van deze overwegingen en in verband met de grondstoffen- positie niet worden getroffen. In verband met de huidige nijpende schaarschte kunnen bij huwelijk geen lakens en sloopen meer door de distri butiediensten worden verstrekt. Wat betreft de mogelijkheid tot c.ankoop van wieg- en ledikantbenoodigdheden voor pasgeborenen, diene, dat de ver gunningen vooi een babyuitzet moes ten worden verminderd als gevolg van der waren er groote partijen scheer zeep en duizende pakken lucifers. In de „textielafdeeling" lagen dames- en heerenstoffen, tientallen costuums, prachtige regenjassen, wollen- en ge stikte dekens, groote partijen overalls, stapels heerenhemden, kinderkousen, dameskousen, sokken, garens en elastiek. .Uleen met de textielgoederen de rollen moesten nota bene machi naal worden gemeten konden eenige groote vrachtauto's worden volgeladen. Verder vond men groote partijen in- maakglazen, rijwieloaderdeelen, aller lei huishoudelijke artikelen, zooals kof fiekannen, braadpannen, schuurpapier, lepels, veters, knoopen, bezems, stof fers, kisten en pakken met pepermunt. In een groote kist, waarop stond „lekkers" was chocolade gepakt; een deel was ongeschikt voor consumptie. Complete rijwielen, doozen boen- en wrijfwas, poetsmiddelen, grossen spel den, verband- en geneesmiddelen, waar onder aspirine, thijmstroop, hoofdeau- decologne, anijsspiritus etc., kortom van alles vond men er. Bijna alle goederen werden na de inbeslagneming gedistri bueerd onder slachtoffers van bomaan vallen. Voor den verplichten verkoop, dien Mensink moest houden, bestond een groote belangstelling en honderden koopers profiteerden van „koopjes". Mensink is te Almelo in het Huis van Bewaring opgesloten. HERVATTING VAN HET ONDERWIJS AAN EENIGE GEMEENTESCHOLEN. Wij verwijzen belanghebbenden naar een in dit nummer voorkomende ad vertentie met betrekking tot boven vermelde aangelegenheid. „PROBEBETRIEB" des Luftschutz-Alarmgerats (Sirenen) findet am Samstag, den 22. April 1944» in der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr statt. Es wird der lange Dauerton (Entwar- nungssignal) e i n m a 1 (eine Minute) zu horen sein. Findet der Probebetrieb aus beson deren Gründen nicht statt, so erfolgt neue Bekanntgabe. Der ortliche Luftschutzleiter, B. A. VAN DER SLUIJS. „PROEFALARM". Op Zaterdag, 22 April 1944, zullen de luchtbeschermingssirenes tusschen 12 17 uur bij wijze van proef in werking worden gesteld. Daarbij zal het signaal „luchtalarm geëindigd" (één minuut gelijkmatige toon) gegeven worden. Voor het geval deze proefneming om bijzondere redenen niet zou doorgaan, volgt voor het eerstvolgende proef- alarm een nieuwe bekendmaking. De Burgemeester, Plaatselijk LuchtbeschermingsleideT, B. A. VAN DER SLUIJS. DE GROOTE BROER OF Tevergeefs had een eenvoudige schuchtere, zeventienjarige jongen uit de Rijp, bij een uurwerkmaker hier ter stede, al eenige maanden geïnfor meerd of zijn in reparatie gegeven horloge al klaar was. Toen hij dezer dagen weer kwam hooren, deelde de uurwerkmaker, die voor een volle tafel met reparatiewerk zat gebogen, hem aplomp mede, dat dit horloge reeds was afgehaald. Bedeesd gaf de jongen te kennen, dat dit niet moge lijk was, omdat niemand buiten hem wist, dat hij zijn horloge in reparatie had gegeven. De horlogemaker toonde hem echter een boek, waarin achter zijn naam een kruisje stond en be duidde hem, dat het kruisje beteeken- de, dat het in reparatie gegeven werk was afgehaald en onze jongen stond spoedig, zonder zijn eigendom, op straat. Hij vertelde zijn wedervaren aan een vriend, die hem tot zijn verwondering een gelijke ervaring bij denzelfden uurwerkmaker, mededeelde, er aan toe voegende, dat hij zich niet zoo had laten afschepen, maar eenvoudig een ander horloge had meegenomen, met de opmerking, dat hij dit pas dan terug zou geven, wanneer hij het zijne kreeg. Dit experiment had het ge- wenschte^^ gevolg. De reactie van den jongen waren slechts de woorden: „Maar dat kan ik toch niet doen?" „Je hebt toch wel een grooten broer" repliceerde zijn vriend. Dien had hij inderdaad en deze, een stevige knaap met handen als kolen schoppen, verscheen deze week bij den uurwerkmaker met de vraag of hij een horloge kon koopen. De winkelier toonde hem een drietal nikkelen klok jes,- waarvan de prijzen varieerden van f 90 tot f 120. Op dit moment verscheen wederom de gedupeerde jongen en vroeg om zijn horloge. De groote broer deed1 of hij hem niet kende en was er getuige van, hoe de winkelier den jon gen de deur uitblafte. De pootige broer reageerde daarop met de mededeeling, dat hij de drie horloges, die hij tege lijkertijd in één hand nam, zou behou den tot zijn broer het zijne had terug gekregen. Beiden begaven zich daarop naar het politiebureau waar zij tegen over den dienstdoenden rechercheur het relaas deden van hun bevindingen. Inmiddels verscheen ook de ontdane uurwerkmaker met zijn eveneens op gewonden echtgenoote om aangifte van diefstal te doen. De rechercheur, een man met groote ervaring, toonde de drie horloges, die door den winkelier als zijn eigendom werden herkend. Toen de winkelier ze niet dadelijk terug kreeg verklaarde hij zich, na eenig gepraat, bereid den jongen schadeloos te stellen, hoewel hij vol hield, dat diens klokje reeds door een ander was afgehaald. De rechercheur trok toen plotseling een ander gezicht en deelde den win kelier mede, dat de drie horloges in be slag werden genomen, omdat de win kelier zich aan prijsopdrijving had schuldig gemaakt, aangezien hij de horloges hoogstens voor f 12 per stuk had mogen aanbieden. De winkelier verliet, een procesver baal rijker, doch zonder zijn horloges, het bureau, onwillekeurig denkende, dat men in de 20ste eeuw, in Holland met de justitie nog een gelijke erva ring kan opdoen als Gil Bias in de 18de eeuw in Spanje. De man met de handen als kolen schoppen, die wel is waar zijn jongeren broer niet in het bezit van zijn verlo ren geraakt uurwerk had kunnen stei- len, smaakte de voldoening, den slor- digen horlogemaker althans een lesje ie hebben gegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1