ntiekantoor ZWAAG. DAGBLAD VOO OURSES ISJE ONDEN, ING, Piano te (Lojott ><xx>000<x><x>0 O e Moraaz rraagd sjes noteeren? COLAUTO Hevige Sovjet-aanvallen bij Sebastopol afgeslagen. Verduister van 21.00-6.15 u. KEURINGEN. De tereuraanval op München. Ontmoeting tusschen Führer en Duce. Alen zal schouder aan schouder voor de overwinning strijden. Een studiebeurs. De distributie van textielgoederen. Reparatie aan schoeisel. Anonymus STAD EN OMGEVING. Uw «cheerieepbon R 01 Uw lev«r*ncl«s. irvalt 29 April duj omgaand In-t y.Mii.JUi-J-11'BB export. Telera, die "van onverkochte partijen ln kunnen deze aan de en. Voor pootaardappe- AA, A en AB zal bij B.E.A. II de minimum et binnenland, verhoogd rvergoeding worden uit te prijs voor B- en C- telersprijs plus bewaar- agt. Aanbiedingen moe- worden toegezonden aan n de B.E.A. II, Volke sterdam. De aanbiedin- 'gorde van binnenkomst :ld. Tj. N. Aderaa, Alkmaar, nlar.d; Haagsch corres- ek medewerker H. J. j. 3am (HAMA); chef van irsen te Hoorn, tevena kunst, letteren en we- van den Aardweg te Werkman te Alkmaar. A. Klomp te Alkmaar, de adv.rubriek W. Ra- aan de Zaan; voor de T. Bus, Alkmaar. "><X><X>fXXXXXXX> MEI A.S. grjjke k, alkmaar. ;n V Nederland. n-renvereen. gevestigd zijn ten efoon 2126 en 2035. iet perfect kunnen lwerk. Brieven met kuqnende treden en ier nr. 60 A, bureau INKE JONGEN. I), Voert 10, Vraagt pl6 jaar. Stukwerk. 103 uur. SEDRIJF nkt voor het genoten Verdronkenoord 61» meren. k Lindenlaan. HARMONIE nvang 19.45 uur ATENAVOND Viool oven - Franck Gebr. Spanjaard, ar en bij Fa. P. kmaar, Tel. 2626 iaaldienst. traat 18. cursussen voor alia vatten zoowel prac- egeven door erkende ikleen. lkmaar. IJGBAAR? E IS BETER. 1 Al ALKMAAR. Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 20 APRIL 1944. ALKMAARSCHE EBTTIE. NOORD-HOLLAND 146o Jaargang, No. 97, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Bolsjewistische cavalerie bij Kowel ingesloten en vernietigd. Zware terreuraanval op München. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 25 April (DNB). Het opperbevel van de weermacht ftiaakt bekend: „In het gebied van Sebastopol beeft de v\jand ook gisteren zijn hevige aanvallen voortgezet. Zy mis lukten na een taaien strijd als ge volg van den tegenstand van onze troepen, die door gevecLtsveerboo- ten der marine met goede uitwer king ondersteund werden. De Sov jets verloren in luchtgevechten 32, door luchtdoelartillerie en escorte vaartuigen der marine nog 24 vlieg tuigen. Tusschen de Karpathen en den ba- nedenloop van den Dnjestr hebben Duitsche en Hongaarsche troepen sterke vijandelijke tegenaanvallen afgeslagen. Hongaarsche formaties vernietigden daar 24 pantserwagens. Ten zuidwesten van Kowel werd, na harde gevechten van verscheidene dagen, die onder moeilijke terrein- omstandigheden plaats hadden, de kern eener bolsjewistische divisie cavalerie ingesloten en vernietigd. De Sovjets verloren daarbij" verschei dene duizenden üooden en talrijke ge vangenen. 38 stukken geschut, alsmede talrijke andere wapenen, werden buitge maakt. - De onderofficier Knispel in een af deeling zware pantserwagens in het Oosten schoot in den tijd van Juli 1942 tot Maart 1944 101 pantserwagens stuk. Het eskader slagvliegers Immelmann heeft zich ondér leiding van zijn kom- modore, ridderkruisdrager luitenant kolonel Step, aan het Osotelijk front bijzonder onderscheiden. De strijd in Italië. Aan het landingshoofd van Nettuno werd een tijdelijk verloren gegaan steunpunt in een tegenaanval herwon- nen. Aan het noordelijke front van het bruggehoofd werden plaatselijke aan vallen van den vijand afgeslagen. Slag vliegers vielen concentraties voertuigen en opslagplaatsen achter het front van Cassino met succes aan. Een formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerde in den afgeloopen nacht de havenwerken van Napels met goede uitwerking. Terreuraanvallen. Amerikaansche bommenwerpers heb ben gisteren overdag aanvallen gericht op plaatsen in Roemenië, vooral op het stedelijk gebied van Boekarest. Duitsche en Roemeensche luchtverdedi gingsstrijdkrachten vernietigden daarbij 25 vijandelijke vliegtuigen. Bij den afweer van vijandelijke aan vallen op verschillende plaatsen in het gebied van München en Friedrichshafen werden 97 Amerikaansche vliegtuigen neergeschoten. Britsche bommenwerpers ondernamen in den afgeloooen nacht met schending van Zwitsersch rechtsgebied een zwaren terreuraanval op München. Er ontston den schade in de woonwijken en ver liezen onder de bevolking. Onvervang bare cultuurmonumenten vielen aan de vijandelijke terreur ten prooi. Ook de 27 April: Zon'op 6.18, onder 20.58 u. Maan onder 1.13, op 9.38 u. - Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog één extra keuring gehouden worden op: 27 April 914.00 uur, Amsterdam, Neb en stelle der Waffen-SS, Dam 4. 28 April 9—14.00 uur, Den Haag, in een der zalen van het gebouw Amicltia, West- einde no. 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te wor den voor de Waffen-Sg, SS-Wachtbatail Ion ln Amersfoort, Landsorm Nederland, Kriegsmarine en de ^ïermaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 Jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling künnen zich eveneens aan melden en worden gedurende hun verbin tenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder wor, den, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft' bewezen. Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend, beslissend voor zijn. ^bevordering zijn: karakter, gedrag, pres tatie. Tijdens de keuringen worden alle inlich tingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der op leiding, extra levensmiddelen etc., even eens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestr. 58; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengelosche Haag, Korte Vijverberg 5. Nederlandse!)# ^-Vrijwilligers In hat strijdgebied van Narwa. Ponton na ponton is te -water gelaten om de ijlings over de rivier geslagen brug te stutten. De drager van het Ridderkruis, ^•Obersturmbannföhrer Schafer, slaat voortdurend het verloop der werk zaamheden gade. Van de snelheid, waarmede de brug wordt opgericht hangt het te Juister tijd arrlveeron van het verzorgingsmateriaal voor de ln het bruggenhoofd met de Bolsjewisten In gevecht zijnde Nederlandse!)# W* Vrijwilligers af Ify PK Truöl/O/H/P m steden Karlsruhe en Mannheim waren het doel van Britsche terreuraanvallen. Bij moeilijke' afweeromstandigheden werden 45 Britsche bommer werpers door onze strijdkrachten der luchtverde diging neergeschoten. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen 'vielen afzonderlijke doelen in Oost-En- geland aan." Zoowel bevoegde kringen te 3erlijn als de geheele Duitsche openbare mee ning noemen den gisteren op Münche. ondernomen Britschen terreuraanval een der bruutste daden der Britsche oorlogvoering in de luchi. Hij bewijst, zooverklaarde men in Berlijn, hoe zeer Engeland zich ook wat zijn me thoden van oorlogvoering aangaat, ver dienstelijk maakt als gangmaker voor 't bolsjewisme. Uitroeiing van alle Euro- peesche cultureele waarden: dit parool schijnt een vast bestanddeel van het Britsche borlogsprogrammat te zijn ge worden. In kringen der Duitsche luchtmacht wijst men er met nadruk op, dat de aanval op München. wanneer men de sporen nagaat, die hij achterliet, ondub belzinnig het Duitsche '-unstcentrum gold. De thans reeds te Berlijn en München bekende stemmen uit het bui tenland bewijzen, dat men allerwegen de vernieling van de.Münchener kunst werken niet ziet als een aangelegen heid, die alleen Duitschland aangaat, doch evenals in Rome. Cassino, F.ou- aan en Parijs als een verlies, dat de geheele cultuur- en kunstwereld treft en' armer maakt. Onvervangbare cultuurmonu menten vernield. Bij den jongsten luchtaanval van de Britsche luchtmacht zijn o.a. oude Pinacotheek, liet paleis T\ ittelsbach, de academie van beeldende kuns+an, de Béiersche staatsbibliotheek, het Odeon met de academie voor toonkunst en de Bonifaciusbasiliek aan de Britsche bom men ten offer gevallen. EIKENLOOF MET ZWAARDEN EN BRILLIANTEN VOOR GILLE. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHREK, 25 Aprü 'D. N. b.) - De Führer heeft het eikenloof met zwaarden en brillianten bij het ridderkruis van het ijzeren kruis verleend aan den SS- Gruppenführer en Luitenant-Generaal der Waffen-SS, Herbert Gille, comman dant van de SS-pantserdivisie „Wiking" als twaalfden soldaat van de Duitsche weermacht. SS-Gruppenführer en luitenant-Gene raal der Waffen-SS Gille werd reeds in den eprsten wereldoorlog onderscheiden met het ijzeren kruis eerste en tweede klasse. De hierbij bèhoorende spangen verwierf hij ln Polen en het Duitsche kiuis in goud tijdens den veldtocht in het Oosten. In den zomer van 1942 werd Gille tijdens de gevechten ten Zuiden van de Don als commandant van een SS-regiment artillerie onderscheiden met het ridderkruis. In Mei 1943 kreeg hij als divisiecommandant de leiding over de roemrijke SS-pantserdivisie „Wiking". Gruppenführer Gille werd in het' jaar 1897 in Gandersheim ln den Harz geboren. DE Z-KAARTENPROCEDURE VOOR DE VOEDSEL VOORZIENINGS- BEDRIJVEN. 's-GRAVENHAGE, 25 April. - Met be trekking tot de op 30 April 1944 ein digende Z-kaartenprocedure voor de voedselvoorzieningsbedrijven wordt er van bevoegde zijde op gewezen, dat Z- kaarten slechts mogen worden ingevuld door de werkkrachten, die thans in de bedrijven werkzaam zijn. Een verzoek achteraf om vrijstelling van arbeids krachten, die zich reeds in Duitschland bevinden, kan niet in behandeling wor den genomen. Boeren, tuinders.en vis- schers vallen voorloopig nog niet onder de Z-kaartenprocedure. Alle oyerige oersonen echter in bedrijven, die tot het gebied der voedselvoorziening behooren en in de vroegere publicaties afzonder lijk zijn genoemd, moeten tot en met 30 April 1944 Z-kaarten indienen. DE TECHNISCHE DAG. •s-GRAVENHAGE, 25 April. Be halve de beide districtswedstrijden op 14 en 21 Mei a.s. zullen geen andere wedstrijden voor den technischen dag worden vastgesteld. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 25- April (DNB). De Führer en de Duce hebben op 22 en 23 April een ontmoeting gehad. In den loop der gemeenschappelijke besprekingen, die gevoerd zijn m den geest van de tusschen den Führer en den Duce bestaande oude vriendschap, zijn de politieke, mili taire en economische problemen besproken, welke de beide landen en hun gemeenschappelijke doel stellingen betreffen. De Duce heeft den Führer mededeeling gedaan van het besluit der republi- ketasch-fascistische regeering, als eenige vertegenwoordiging van het geheele Ita- liaansche volk, om haar gevechtsoptre den aan den kant van de bondgenooten van het drielandenpact verder te ac- tiveeTen. Dit besluit heeft de warm ste waardeering gewekt en het stre ven der regeering van den Duce wordt door de Rüksregeering doeltreffend on dersteund, De vastbeslotenheid van de mogendheden van het drielandenpact om den oorlog tegen de bolsjewieken in het oosten en de joden en plutocra ten van het westen zegevierend te be ëindigen. en den volken een leven op den grondslag van een nieuwe recht vaardige orde te waarborgen, vond haar uitdrukking in de uiteenzettingen van den Führer over de krachtsont plooiing en het gebruikvan alle machtsmiddelen voor de komende be slissingen en de doelstelling voor den tijd na den oorlog. In da besprekingen tusschen den Führer en den Duce, waaraan de Rijks minister van buitenlandsche zaken, Von Ribbentrop, generaal-veldmaar- schaik Keitel en van Italiaansche zij de maarschalk Graziani en staatssecre taris Mazzolini deelnamen, werd het onwrikbare "besluit bekrachtigd, om den strijd schouder aan schouder tot het behalen van de eindoverwinning en tot het doorzetten van de door .de Spil en mogendheden van het drie landenpact nagestreefde politieke doel stelling, voort te zetten. Aan de bijeenkomst namen ook deel de Duitsche ambassadeur en gevol machtigde van het Groot-Dpitsche Rijk in Italië, Rahm, en de Italiaansche ambassadeur in Berlijn, Anfuso. In aansluiting op de bijeenkomst met den Führer inspecteerde de Duce op een excercitieterrein de daar opgestel de Italiaansche divisies en overtuigde zich van den stand harer opleiding en uitrusting. Aan de inspectie werd voorts deelgenomen door maarschalk Graziani. De Italiaansche gasten wer den -geleid dóór den chef van het op perbevel der weermacht, generaal- veldmaarschalk Keitel en den bevelheb ber van het vervangingsleger, kolonel- generaal Fromm. Een belangrijke ontmoeting. Op de gisteren gehouden persconfe rentie van het ministerie van buiten landsche zaken is het communiqué voorgelezen over de ontmoeting. Het communiqué, zoo werd verklaard, verschaft voldoende inlichtingen over de richting en basis van deze bespre kingen, zoodat verdere verklaringen over deze belangrijke ontmoeting over bodig zijn. Men kan hier, zoo ver klaart men, eigenlijk maar één paral lel trekken: aan de eene zijde de oude vriend van den Führer, Mussolini, evenals tot dusver chef van het met Duitschland verbonden land en aan den anderen kant Badoglio. die hoopt door een gewillig tegemoetkomen aan MoskoO's eischen zijn jammerlijke rol als regeeringschef te kunnen blijven spelen. In dit verband plaatst men de geor dende toestanden in het eigenlijke Ita lië tegenover de chaotische toestanden in het bezette Z. deel, waar corruptie en hongersnood in een steeds groote ren omvang de begeleidende verschijn selen zijn van 'de Anglo-Amerikaansche bezetting. De buitenlandsche berichten, waarin gewag wordt gemaakt van een aanslag op Mussolini, zoo verklaarde men ten slotte, worden door de jongste feiten wel in een absurd licht geplaatst. Italië ls weer militair partner. De Auslandsinf. schrijft, dat de besprekingen werden gevoerd in den geest van de oude vriendschap, die de ■beide staatslieden sedert vele jaren verbindt. Het wederopbouwen van de Italiaansche weermacht onder de 'doel bewuste leiding van maarschalk Gra ziani is thans zoo ver gevorderd, dat het sinds kort Italië weder een militair partner voor zijn bondgenoot doet zijn. Bevrijd van de atavistische banden der corrupte monarchie van Savoye hebben Italiaansche officieren en soldaten in de afgeloopen weken bewezen, dat zij niet voornemens zijn om bij de verde diging van hun vaderlandschen grond onder te doen voor de Duitsche wapen broeders. fie bestudeering van den algeheelen toestand door Führer en Duce geschied de op een tijdstip.» dat beschouwd wordt als den vooravond van de grootste be slissingen. Voor de opgewekte stemming op de bijeenkomst is het kenmerkend, dat in dit communiqué voor het eerst gespro ken wordt over de doelstelling voor den naoorlogstijd. Führer en Duce wis selden levendig van gedachten over de plannen, die om de woorden van het communiqué te gebruiken den volken na den oorlog „een leven op basis van een nieuwe rechtvaardige orde moeten waarborgen." Vele-ouders weten uit ervaring hoe moeilijk het is, een studiebeurs te ver krijgen voor een ópgroeienden jongen, die voor een verdere opleiding aan b.v. de M. T. S. of de H. B. S. geschikt lijkt. En is deze beurs eenmaal toegestaan, zoo zit men eerst recht in de moeilijk heden. De beurs dekt. alleen de eigen lijke studiekosten, doch daarnaast brengt bijv. de omgang met de andere leer lingen, die dikwijls beter gesitueerde ouders hebben, nog weer extra-kosten mede, die bijna of in- het geheel niet te dragen zijn. Over de moeilijkheden, die deie situatie voor den jo.igen zelf mede brengt, de soms nhuwelijks verholen spot of het medelijden van zijn kame reden, het verlammende gevoel niet voor vol te worden aangezien, omdat men niet mee kan doen, spreken we nu nog niet eens. Naast de andere fouten, die het beur zensysteem aankleven, is dit wel de grootste. Kijkt men verder, dan dringt zich ook de gedachte op, dat zelfs een. verbeterd beurzensysteem niet in staat is, het vraagstuk van de begaafde doch onbe middelde jongelui tot een oplossing te brengen. Het doode rapportcijfer beslist immers over dé toekenning eener stu diebeurs, d.w.z. dat de vlijtige, doch volstrekt onbegaafde leerling evenveel kans maakt als de jongen met een praehtigen aanleg, die zijn eigenlijke richting nog niet heeft gevonden en zich daarobi maar matig inspant. Slechts een beoordeeling van de heele persoonlijkheid vermag hier een oplos sing te bieden. Het Langemarck-Studium past dit sy steem met stijgend succes toe. Belang stellende jongelui tusschen 16 en 24 jaar, of hun ouders, kunnen inlichtingen hier over bekomen bij het Langemarck- Studium, Lange Vijverberg 8, Den Haag. SOCIALE VERZORGING GEZINNEN VAN NEDERLANDSCHE O. T.-ARBEIDERS. •s-GRAVENHAGE, 25 ApHl. - Bij de O. T.-Leitstelle te Amersfoort zal wor den ingesteld een afdeeling, welke be'ast is met de behartiging van de sociale be langen van familieleden der arbeiders, die bij de Organisatie Todt werkzaam zijn. Deze afdeeling zal staan onder lei ding van mevrouw Boelens uit Den Haag, die tot nu toe de leiding had van de afdeeling Sociale vergorging arbeids inzet op de afdeeling Sociale Zaken der Gemeente-Secretarie van 's-Gravenhage. Mevrouw Boelens is voorloopig te be reiken op Kerkplein 3 t« 's-Gravenhage. Waar "n wanneer kan een vergun ning worden aangevraagd? - Alle aanvragen ter verkrijging van spe ciale vergunningen zoowel als leverings- vergunnin'gen voor den aankoop van ver schuilende textielgoederen, welke uitslui tend op vergunningen verkrijgbaar zijn, zullen t.z.t. moeten worden ingediend bij de pl. distributiediènsten. De tbans be schikbare hoeveelheden laten echter al leen toe de loopende aanvragen en ver plichtingen af te wikkelen. Het heeft der halve geen zin zich thans met een aan vraag tot den.pl. distributiedienst of tot het Rijksbureau Distex te» wenden. Watis er van mijn aanvrage gewórden? In de afgeloopen maanden hebben vele personen aanvragen ingediend welke, in gevolge een vroegere perspublicatie (van omstreeks 13 November j.l.) rechtstreeks zijn toegezonden aan het Rijksbureau Dis tex. Al deze aanvragen zijn door ge r.oemd bureau, voor zoover daarop niet onmiddellijk een beslissing werd verno men, toegezonden aan de pl. distributie diensten ter verdere afhandeling. Velen hebben ten onrechte hun aanvra gen direct toegezonden aan het Rijksbu reau Distex. Dit heeft de formulieren zoo veel mogelijk doorgestuurd naar de pl. distributiediensten. Thans is echter be paald, dat alle na 1 Maart j.l. recht streeks aan genoemd bureau ingezonden aanvragen als vervallen dienen te wor den beschouwd. Wanneer kan een vergunning tvorüen aangevraagd? Voor de bovenkleeding geldt in het al gemeen, dat slechts een aanvraag tot aan koop kan worden ingediend, indien men in het geheel geen bruikbaar exemplaar bezit. Wanneer men b.v. nog over één goed draagbaar .costuum beschikt, is het dus on- noodig 'n aanvrage voor een tweede exem plaar In te dienen, daar de distributie- dienst ér -zonder meer afwijzend op moet beschikken. Hoe te koopen op vergunningen? Wanneer een winkelier een artikel, waarvoor meneen vergunning (speciale of leveringsvergunning) heeft ontvangen, niet in voorraad heeft, kan hij de ver gunning acceoteeren tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Door middel van de ver gunning zal de winkelier zich dan kunnen bevoorraden. Het spreekt vanzelf, dat dit tijd vordert, maar gezien de huidige textielpositie is het niet mogelijk de voorraden t>ij_ den handel op peil te hou den. OOk de kousenbon N. en het daarbij benoodigde aantal geldige textielpunten mag op deze wijze door den winkelier in ontvangst worden genomen, zonder dat daarop directe levering plaats heeft. Leveren, wat beschikbaar is. In tegenstelling met vroeger mag de handel thans artikelen, welke op speciale vergunning verkrijgbaar zijn, door elkaar leveren. Het publiek moet namelijk ge noegen nemen metwat er is. Zoo kun nen o.a. winterjassen en tweedjassendoor elkaar worden geleverd; dekens mogen naar keuze van den winkelier worden af gegeven. Bij de aflevering der dekens moet er rekening mee worden gehouden, dat niet in .de plaats van een één-per- soons-, een twee-persoonsdeken wordt verstrekt,, indien betrokkene volgens de in zijn bezit zijnde bescheiden in aan merking komt voor eerstgenoemde soort dekefi. Bij het aanschaffen van op speciale vergunning verkrijgbare artikelen, kan het voorkomen, dat de winkelier uitslui tend in staat is. de desbetreffende artike len met een hoogere puntenwaard^ te le veren, doordat deze goederen van een andere samenstelling zijn of dat daarin méér stof is verwerkt. In dergelijke ge vallen is de winkelier verplicht dezehoo- ger gewaardeerde artikelen af te leveren. Daarbij geldt, dat de kooper(ster) geen extra punten behoeft bij te passen. SCHRAVENHAGE, 22 April. Het Rijksbureau voor Huiden en Leer maakt bekend, dat zij, die nog niet bij een schoenhersteller voor reparatie- werkzaamheden aan hun schoeisel zijn ingeschreven, vóór 1 Mei 1944 aan de vakgroep Schoenherstellersambacht, te 's-Gravenhage, Laan van Meerdervoort 848, schriftelijk kunnen verzoeken hun een schoenhersteller aan te wijzen, met vermelding van: 1. Naam en volledig adres van den aanvrager; 2. Namen van degenen voor wie inschrijving wordt aangevraagd; -3. Reden, waarom geen tijdige Indiening van Cen aangewezen bon 069 heeft plaatsgevonden, of ande re redenen, waarom geen inschrijving werd verkregen; 4. Naam en adres van den schoenhersteller, bij wien men wenscht te worden ingeschreven. De noodige bonne.'n 069 of een offici- eele verklaring (b.v. van de directie van een ziekenhuis, den arbeidsdienst, enz moeten worden medegezonden. Aanvragen van hen wier bon in het ongereede is geraakt, kunnen niet wor den behandeld. Bonnen of verklaringen, die aan het Rijksbureau voor Huiden en Leder te Amsterdam zijn ingezonden, worden teruggezonden. Met bonnen of verkla ringen, die aan de vakgroep werden toegezonden, zal bij de behandeling der aanvragen rekening worden gehouden. Schippers en anderen, die geen vaste verblijfplaats hebben en die hierdoor moeilijkheden ondervinden, kunnen zich. vóór 1 Mei e.k. tot de vakgroep Schoen- herstellersambacht wenden onder in zending van bon 069, indien deze nog in hun bezit is, of van het bewijs van inschrijving bij den schoenh.rsteller, die den bon heeft aangenomen. Voor hen zal een afzonderlijke regeling wor den getroffeh. Aanvragen, welke nó 1 Mei 1944 bin nenkomen, worden niet meer behan deld. Bjj verhuizing buiten de woon plaats of bij ontslag uit een inrich ting, welke de schoenreparaties van dfe inwonenden verzorgde, dient on middellijk een verzoek om aanwij zing van een schoenhersteller in de nieuwe woonplaats, resp. buiten de inrichting, te worden gericht aan de vakgroep Schoenherstellersambacht. Bij dit verzoek moet het door den tegenwoordigen sehoenhersteller af gegeven bewijs van inschrijving of een bewijs van ontslag uit de desbe treffende inrichting worden overge legd. Alle correspondentie van particulie ren over schoenherstellers moe£? wor den gericht tot meergenoemde vak groep. Brieven, welke aan net bureau voor Huiden en Leder worden gericht, zullen als regel onbehandeld terzijde worden gelegd. PETROLEUM VOOR KOOKDOÈL- EINDEN. 's-GRAVENHAGE, 26 April. Van' 27 April 1944 tot en met 4 Mei 1944 geeft elk der met 23 en 24 genummerde bonnen van de Bonkaart „U 403" voor Kookdoeleinden, recht op het koopen van één liter petroleum. DE REVUE „HOU JE ROER RECHT". „Dank zij de deskundige leiding van de heeren Menno Grondsma en Guus Verhoeven, zijn wij in staat geweest, de moeilijkheden om in 't huidige tijd gewricht een revue in elkander te zet ten, te overwinnen," aldus de voor zitter van de Alkmaarsche Roei- en Zeilvereeniging, de heer J. Keijzer, gis teravond in zijn openingswoord op den laatsten voorstellingsavond van de re vue „Hou je roer recht". En inderdaad, wie weet, hoe moeilijk het thans is zelfs aan een klosje garen te komen, laat staan taan een lapje stof en wie oog heeft* voor kleur moet wel zijn bewondering uitspreken voor het tot stand brengen van deze revue met haar prachtige costuums en décors. De revue, vol frischheid, jeugd en le vensblijheid, werd gisteravond tot groo- te voldoening van het enthousiaste pu bliek in een vlot- tempo gespeeld. Het was ditmaal geen „generale repetitie" en het was den spelenden aan te zien, dat zij met vreugde medewerkten. Het gebodene was af. De décors waren zeer verdienstelijk en vooral het décor, dat diende tot achtergrond van de Zigeu ner Rhapsodie, was suggestief. Het or kest bracht reeds dadelijk de revue stemming er in en toen het doek open ging voor de proloog, waarin men alle medewerkenden ln hun mooie costuums gepresenteerd kreeg, was het publiek terstond gewonnen. In 5 avonden is aan 2500 menschen een hoog gewaardeerde afleiding ge bracht, waar men hartelijk heeft kun nen lachen en waar oog en oor heb ben kunnen genieten. De roei- en, zeilvereeniging heeft daardoor deze menschen aan zich ver plicht en een geslaagde propaganda ge maakt voor de roei- en zeilsport en ongetwijfeld zal de wansch van den voorzitter, dat velen straks in het sei zoen aanleiding zullen vinden om de kennismaking met de vereeniging te hernieuwen, in vervulling gaan. Zijn uitnoodiging aan de medewerkenden om op een mooien dag verdeeld in de verschillende vaartuigen van de ledan een watertocht te maken, met als slot een gemeenschappelijken maaltijd, werd onder hoera's geaccepteerd. Als er iets te betreuren valt, dan is het alleen, dat niet meerdere avonden gegeven worden, want stellig hadden nog duizenden uit Alkmaar ep omge ving daarvoor belangstelling gehad. I)e roei- en zeilvereeniging, die wel over een zeer ruime kas moet beschik ken, heeft haar groöte vreugde over het welslagen van de revue tot uiting ge bracht in een grootsche bloemenhulde waarin de meer dan 40 medewerkenden allen werden betrokken. De heeren Grondsma en Verhoeven werden onder bloemen bedolven. De heer nP. Cloeck, de conferencier uit vorige Alkmaarsche revue's, deed hen door den voorzitter ieder nog een prachtige bloemenmand aanbieden. Aan het slot was het too- neel in een bloemenzee herschapen. Vermelding verdient nog, dat de lootjes met kans om een der 5 taarten, be schikbaar gesteld door de firma Soe- cker, te winnen, grooten aftrek vonden.' D. A. Klomp# ALLEEN VOOR DAMES". Vrijdag a.s. zal het Alkmaarsche pu bliek zich in „Het Gulden Vlies" kun nen verlustigen in het cabaret-gezel schap van Wim Sonneveld. Deze door gewinterde artisten, zooals Sonneveld zelf, Connie Stuart _e.a. voor wie reeds vele Hollanders een plaats in hun hart hebben moeten inruimen, zullen ook ons dien avond voor het cabarèt weten te winnen, hetzij met een vluchtige kwinkslag, waarachter toch weer een kleine levenswijsheid verborgen ligt, misschien ook door een luciede fi guurtje, dat op een afgewogen en prettige wijze haar liedjes weet te brengen, om vervolgens in een vlotte schets terug te keeren. - Kortom, het belooft een luchtige lente avond te worden, vol prille vreugde en onverklaarbare melancholie, die eigen lijk alleen voor dames is bestemt}, doch waarvan de diverse heeren ook gaarne eens zullen gaan genieten, OEFENING VAN DE BRANDWEER IN GROOT VERBAND. Gisteravond half 8 werd de brandweer gealarmeerd voor een groote oefening in compagniesverband. Er werd aangeno men, dat op een bepaalde plaats tus schen een paar gemeenten eén groote brand woedde, die optreden in compag niesverband noodzakelijk maakte. Aan deze oefening namen deel de brandwe ren uit de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Beemster, H.-Hugowaard, Broek op Lan_ gedijk en Bergen. Deze brandweren kwamen in den kortst mogelijken tiid naar de kerngemeente van den brand weerkring Alkmaar. Hoewel men er te voren niet op geprepareerd was, stonden te Alkmaar vijf minuten na de alar meering de wagens al buiten. Ook de brandweren uit de andere gemeenten verschenen in een minimum van tijd op de aangegeven plaats. De oefening was een succes. Alle hul de aan de vrijwillige brandweren! DE LESSEN VAN „TURNLUST". De lessen van Vrijdag en Zaterdag, voorheen in de Rochdaleschool, worden op dezelfde uren hervat in het lokaal Bleekerskade, hoek Nieuwlandersingel, ingang Bleekersloot. KERKCONCERT KAPELKERK. A.s. Vrijdag 8 uur zullen Jaap en Haa kon Stotijn, hobo, met Feike Asma, orgel, hun uitgestelde concert geven, na hun enorm groot succes met het Con certgebouworkest in Amsterdam. In de Telegraaf schrijft Arntzenius: „befaam de virtuozenprestatie der beide Stotijns, die een enorm succes behaalden". In het Handelsblad schrijft Bekius, speciaal over het hoboconcert van Voor molen, waarvan hier ook een gedeelte zal worden uitgevoerd: „Het concert dankt voor een deel zijn populariteit aan het ongeëvenaard meesterlijke spel van de twee hoboïsten Stotijn, het kon door Jaap en Haakon Stotijn op zijn gunstigst tot uiting komen". Vrijdag zal men ook hier in de gele genheid zijn deze groote kunstenaars te beluisteren. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Maria A., d. v. Leonardus M. DongeIman8 en J. H. Hofmeiier. Frank A., z. v. Johannes C. A. Lobach en B. Langeberg. Hendrikus N. A., z. v. N. J. A. Stroomer en C. M. A. Jansen. Bernard, z. v. K. Meijer en G. Roersma. Gehuwd: Cornells Butter en Anna J. Molenaar. Overleden: Antje Bakker, wed. v. K. Kaan, oud 77 j. De oude Romeinen zeiden, dat over smaak niet te twisten valt. Een wijzer man draaide het om en beweerde, dat over smaak juist zeer hevig te twisten is. Dat is jnaar goed ook, want anders zou de wereld een grijs en vervelend gezicht „krijgen. Het verschil in smaak ondervind ik dagelijks. Lang niet iedereen deelt de, op deze plaats neergeschreven, meeningen. Het verheugt mij. Want er is niets triesters de groote Mul- tatuli leeraarde het reeds dan te moeten schrijven voor een publiek dat op alles ja en amen zegt. Bewijzen voor het caleidoscopische beeld der wereld bereiken mij eiken ochtend in den vorm van brieven en briefkaarten. En ik herhaal: het is vaak een blijdschap. Maar ook vaak een ergernis, omdat er nog dikwijls ongeteekende schrifturen bij zijn. Er zijn menschen, die er een eer in stellen zich voor het kleinste en on- benulligste ding te verschansen ach ter den muur der anonymiteit. Het is er de „eer" naar! Dezer dagen nog kwam er een brief van een lezer, die een stadgenoot, over wien met waar deering in de krant was geschreven, ■op een kwaadaardige wijze probeer de af te maken, maar de man miste den moed en de ridderlijkheid om zijn requisitoir met zijn naam te dekken. Over smaak .valt te twisten. Maar over dergelijke kwesties zullen alle bAoorlijke menschen wel eensgezind zijn in hun smaak en anonymiteit proeven als een bedorvc.. gerecht. Van heden af kijk ik eerst naar de onderteekening. IS deze niet duidelijk en ruiterlijk, dan gaat- het epistel on gelezen naar de plaats waar het hoort: de vuilnisbelt! OVIDIUS. J KONIJNENFOKKERS BIJEEN. Vergadering te Alkmaar. Zondag 23 April hield de Provinciale Afdeeling van den'Nederlandschen Ko- nijnenfokkerslDond een "vergadering in het restaurant Kinheim te Alkmaar. Om ongeveer 11.15 heette de voorzitter, de heer Ligtenberg uit Haarlem, de aanwezigen welkom en gaf een be knopt verslag van de werkzaamheden van de afdeeling. Er zijn sinds 18 Juli 1943 24 van de 34 vereenigingen op dit gebied in deze provincie bij den Ne derlandschen Konijnenfokkersbond aan gesloten. Hierna volgde het verslag van den secretaris-penningmeester, den heer Apeldoorn uit Amsterdam. De afdeeling Friesland stelde een wijziging in het huidige predicaten- stelsel voor^ wat echter voor de jaar vergadering van den. Nederlandschen 'Konijnenfokkersbond aangehouden zal worden. Hierna werd de krachtvoervoorzie- ning besproken en volgde een beroep op de leden van buitenvereenigingen om hun sportbroeders in de groote steden met voedering bij te staan. De provinciale tentoonstelling zal dit jaar te Hoorn gehouden worden en door de vereeniging Berkhout verzorgd worden; datum zal nog nader bekend gemaakt worden. Bij de rondvraag werden door ver schillende vereenigingen vragen ge steld omtrent het bèleid van het hoofd bestuur. Om Icwart voor vier sloot de heer Ligtenberg deze geanimeerde ver gadering. KANTONGERECHT TE ALKMAAR. Uitspraken van de strafzitting ,van 21 April 1944. Overtreding van artikel 457 van het W. v. Str. (hazardspel): J. N. te Alkmaar, A. te P. te Alkmaar, f 40, b. of 20 dg. hecht. Overtredingen van de Leerplichtwet: H. Z. te Castricum, f 5 b. of 3 dg. hecht. Overtredingen van de Wegenverkeers regeling: J. H. te Beemster f 3 plus f 2 f2 b.. of 2 maal 1 week tuchtsch. J. K. te Zuid-Scharwoude, f 50 b. of 30 d. h.echj. Overtredingen van de Verduisterings verordening: P. H. en G. L. B. te.A'maar, J. B. te Oudkarspel, H. S. 'te Heiloo, S. H. te Stompetoren, ieder f 5 b. of 3 d. hecht. J. B. te Broek op L'dijk, C. G. R. te Sint Pancras, ieder f6 b. of 3 d. hecht. J. P. de W. en H. J. K. te Alkmaar, ieder f 10 b. of 5 d. hecht. P. T. te Alk maar f 12 b. of 8 d. hecht. J. H. S. te Schoorl, H. W. H, en J. S. te Alkmaar, ieder f 15 b. of 10 d. hecht. Overtreding van de Motor- en Rijwiel- wet: D. B. te Heiloo. j/. P. B. te Alkmaar, ieder-fl of 1 d. hecht. P. D. L. te Nrd.- Scharwoude, P. d. B. te Zuid-Scharwou de, W. J. P. F. te Alkmaar, L. V. te Langedijk, H. K. te Harenkarspel, P. C. K. te Egmondbinnen, M. M. S. te Bergen, ieder f 2 b. of 1 d. hecht. M. V. te Nieu we Niedorp. A. v. K.' te Zuid-Scharwoü- de, G. v. V. te Zuid-Scharwoude, U. S. te Nrd.-Scharwoude, A. M. S. te Heiloo, C. J. V. te Bergen, A. R. te Alkmaar, G. B. te Alkmaar, ieder f 3 b. of 2 dg. hecht. J. F S. te Castricum, f 4 b. of 2 d. hecht. Th. W. te Oudorp, f3 plus f l of 2 plus 1 dg; hecht. J. H. te Beemster, f 3 plus f 1 b. of 2 m^al 1 week tuchtsch. P. Z. te Heiloo, f 4 plus f 2 b. of 2 plus 1 dg. hecht. Overtredingen van de Jeugdbescher mingsverordening: J. F. S. en M. T. B. v. d. H, te Alkmaar, ieder f 1 b. of 1 dg. hecht. A. de J. te Oterleek, f 3 b. of 2 dg. hecht. M. M. v. d. L. te Alkmaar, f 4 b. of 1 week tuchtsch. Th. A. K. te Alkmaar, f4 b. of 2 dg. hecht. T. P. te Alkmaar, f 5 b. of 1 week tuchtsch. Overtredingen van de verordening op den Identiteitsplicht: H. J. D. te Alkmaar, f2 b. of 1 dg. hecht. J. B. te Oudorp, G. W. te Broek op Langendijk, A. D. te Koedijk, J. J. v. S. te Alkmaar, ieder f3 b. of 2 dg. hecht,. A. H. B. en A. S. te Alkmaar, ieder f 4 b. of 1 week tucht sch. L. H. K. te Alkmaar, f 5 b. of 1 wëek tuchtsch. HANDELSREGISTER. Nieuwe inschrijvingen: Castricum: Van den Eshof Co., Per- néstr. 14, aannemersbedrijf, uitsluitend voor Duitsche Weermacht. Langedijk: N.V. Hollandsche Brand- waarb. Mij. Oudkarspel, Dorpsstraat A 137. Verzekeringsbedrijf met uitzondering,, van levensverzekering. Wijzigingen. Alkmaar: P. Kreb, Akerslaan, timmer en aannemersbedrijf, overgegaan aan J. C. Tromp. Terwee's Koffie- en Theehan del, Fabriek van Pudding-, Meel- en Pindaprodücten C.V., Harddraverslaan 9. Rechtsvormd gewijzigd. Twentsche Bank N.V., Amsterdam. De heer P. Visser, be stuurder van het r^yon Alkmaar, is door overlijden uitgetreden. De Amsterdamsche Bierhandel. Éig. J. M. Rieu, Bierkade 14. De handelszaak wordt door mevr. de wed. G. F. M. RieuGroenland voortgezet. D. Dekker, Lombardsteeg 7, gross'ier in visch en vlschrookerjj. Rechtsvorm gewijzigd. Kleermakerij „Correct", eig. mw. de wed. D. M. BuilBoots, Boterstraat 1, overge gaan aan A. E. Pronk. Langedijk: N.V. Alg. Verz. Mij. „Pro- viden-tia", Amsterdam, aentschap Oud karspel, onderlinge Noordholl. Brandverz. Mij. opgeh. Nieuw agentschap gevestigd te Oudkarspel mr. C. P. Eecen Gzïi. Opheffingen: Alkmaar: 't Holl. Reclamehuis, eig. Sieg fried TrJJbetz, Rozenstraat®?, handel jn reclame-artikelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1