TTOm KLOMP" SIOTIJN, DAGBLAD VOOR 1 DEUS SAAL UWEN CHTEN RIEF Plaatselijke gevechten in het gebied van Sebastopol. Met veldmaarschalk Rommel op inspectie. Wat alle burgers moeten weten. FFIEPOT IS DRINKEN GENQT ao lerichten. beidsironf 2451. BER. bachtcn, Amsterdam. Kamper, Ons aller ioekomsi. Duitsche en Roemeensche iroepen braken bij Jassy door hei vijandelijke froni. Geweldig Sovjet-offensief verwacht. KEURINGEN. DE SEINER OP ZIJN POST r— Reizen naar en uit Zeeland. Ontslagen burgemeesters. STAD EN OMGEVING. T TEXEL. de vrije markt was ter dan we in de laat- waren; dit werd ver- er thans ook enkele de markt kwamen. De tére kalveren voor de eze markt groot, r bestond uit: 40 konij- er kg): 15 kippen (reg.- 7 koeien, taxatieprijs ide levering: 14 koeien, chtere kalveren. PURMEREND. Ikaas, handel vlug, prijs Cleine Boeren f 53.50; 50 kg. voor de levering; 69 •oor de .levering, 12 op 15 pinken; 528 nuchtere écht en v. d. fokkerij, 19 vette varkens voor levering; 299 biggen te- schapen voor de leve- ontract; 1000 oude kip- 90 per kg; 821 konijnen leelingen; goed 84. Alkmaar). onds half acht, Jkmaar. orgegane voor oor deze revue spelen: hobo, orgel, éose de Corelli. mann. MA. rechten. Burg, ster Kiebert t 8. Amsterdam: n 4 bedrijven, er. f 8, voorstelling van erman Bouber. orstellingen: erman Bouber, Kemper, Greta er, Wim Kou- iesting, Anton nn. 2.50. ag 27 April, 28 April, ur. overhemden, on- kunnen voortaan van punten voor richten tot de euwe „SXEMENS"- dan soldeeren. e prijs. AR. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. '4 DONDERDAG 97 APRIL ALEffXAESÖfiE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 98, 2 pagina's. Prijs dgf gewone advertenties !n desè editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de ^geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. II. HET JODENPROBLEEM. WANNEER men de critiek van Dou- glas Reed in zijn opzienbarend boek „All our to-morrow" (Ons aller toe komst) op de joden leest, wrijft men zich de oogen uit en moet men zich herhaaldelijk realiseeren, dat de schrij ver een in Engeland levende Engelsch- man is. Weliswaar wordt nergens een onvertogen woord over de joden als zoodanig gezegd, doch met een vlijm scherpe elegance van venijnige cri tiek, die ondubbelzinnig is, worden hier daden van joden aan de kaak ge steld. zooals men ze uit bekende anti- semietische bladen van het continent kent en zooals we de feiten ook, voor zoover we niet blind waren, hier te lande hebben kunnen waarnemen. Dou glas Reed generaliseert, nergens, doch noemt bij ieder gesignaleerd feit man en paard. Daarbij wisselen ook hier te lande bekende namen als Cohen, Coh.i, Gold, Blum. Israël, Wolf, Isaak, Salo mon zich met een eentonige onwel luidendheid. af. 1 Reed vertelt, dat het Britsche minis terie van Voeding in 1941' met trots aankondigde, dat het „de overtuiging gewonnen had", dat in 22.356' gevallen profijt getrokken was of onrechtmatige Affaires afgesloten waren. Over geen van al deze gevallen werd in de demo cratische pers met één woord gerept. Een officieel onderzoek bracht echter aan het licht, dat in 80% der ter ken nis gekomèn gevallen de schuldigen joden waren en veelal nog joden, die eerst sedert 1933 in Engeland gastvrij heid ontvangen hadden. De Wekende publicist Cassandra, die jarenlang als jodenvriend bekend stond, berichtte daarover in de „Daily Mir-ror": „Het ge- t^l dezer joodsche misdadigers is een 9lag in ons gezicht. Zij bedriegen, ver rijken zich en reserveeren voor zich qan ons onttrokken levensmiddelen- voorraden, voor wier bescherming hon derden Engelschen iedere week ster ven." Een Engelsch rechter, mr. John Harris, bieklaagt er zich bij de veroor deeling van een Nathan over, dat hij deze joodsche uitbuiters, die enorme winsten uit deh nood van het volk rpaken, geen zwaardere straffen op leggen kan. 'v o TOEN ik in den winter van 1941-'42 door Londen wandelde, aldus Reed, ipoest ik tot mijn pijnlijke verbazing vaststellen, welken storenden omvang de invasie van „bevriende vreemden" (friendly aliens), zooals de joden zich noemen, aangenomen had. In luttele jaren tijds hebben zij het straatbeeld van heele^ wijken veranderd. Bij tien duizenden zijn ze binnengestroomd, hun gezicht tot een medelijden-wekkenden grifrias vertrokken. Zij zijn echter geen deelgenoot van onze lasten geworden, doch 'beschouwen en gedragen zich als qen bevoorrechte klasse, alsof we van 2julke bevoorrechten nog niet genoeg voorbeelden reeds in onze eigen maat schappelijke verhoudingen hadden. Zij qischten alle burgerrechten voor zich op, ontvingen deze ook, doch onttrok ken zich aan de lasten en verplichtin gen daarvan. Ik ben door wijken van Londen gegaan, die geleidelijk hetzelfde' karakter droegen als soortgelijke dee- l.en van Berlijn, Weenen, Boedapest, Boekarest, Amsterdam, Antwerpen en andere grooté Europeesche steden. De Wijken, waar zij zich nestelden* wer den hun wijken. Zij kregen het ka rakter van een buitenlandsche plaats, bevolkt met een menschenslag, dat ijaar afkomst, levenshouding en aard vreemd aan het onze is. In Golder's Green en St. John's Wood en Hamphead begonnen vreemde namen de Britsche te verdrijven. Bijna is men genood zaakt, in enkele van deze straten naar het schild van den Britschen consul om te zien. Ik denk, dat een iriheem- Siche, die een daar wonenden vreem deling naar den weg vraagt en een antwoord in goed Engelsch ontvangt, zoo'n mensch om den hals vallen en weenen zou. In Westend begonnen vrij geboren burgers zekere hotels en restaurants te mijden, omdat zij zich daar door de luidruchtige nieuwelin gen met hun snaterende keelgeluiden verdrongen voelden. Het Britsche volk iS te wapen geroepen om zijn 'vesting eiland tegen rassische discriminatie te beschermen; tegelijkertijd werd het echter opgevorderd, het valhek op te trekken en de valbrug lieer te laten om het joodsche „opspelen" (jewish racial discrimination) binnen te laten." o TYpFAITISME neemt in Engeland hand over hand toe. Douglas Reed, die dit constateert, geeft er een ver klaring voor. „In vind het een lieder lijk schandaal, dat een jóodsch publi cist zonder blikken of blozen in „Eco nomist" neerschrijven 1 an: „De door- snee-emigrant en vluchteling helpt de Britsche gemeenschap meer dan de doorsnee-Engelschman, of het nu finan- cieele talenten, industrieele bekwaam heid of intellectueele prestaties be treft." Ik vind, dat een natie, die zon der heftig protest haar dagbladen toe- staat, zulke dingen te publiceeren, diep gezonken is. Daarin steekt een groot gevaar, dat met behulp van machtige joodsche organisaties in ons land en met behulp van de algemeen verbreide legende van de '- joodsche superioriteit een groot aantal vreemde joden in dit land binnengehaald is, die vóór den oorlog aan werkloosheid leden en hier als een bevoorrèchte klasse zich heb ben kunnen inrichten." o TT ET radiozendstation is dermate met tewerkgestelde buitenlanders voor den vreemde-talen-dienst van de BBC ge vuld, dat zelfs de persafdeeling een ander gebouw betrekken moest om voor de indringers plaats te maken. Thans is voorgesteld zooals Douglas Reed beweert, dat hem verteld is aan den hoofdingang een bordje te plaatsen; „Hier wordt Engelsch ge sproken!" Toen de critiek op het stijgende aan tal buitenlanders bij de BBC de regee- ring te machtig werd, ontvingen de buitenlanders onder de leiding van Duff Cooper en Brendan Bracken het Britsche staatsburgerschap en Engel- sche namen. „Het is onrechtvaardig, be- leedigend en een breuk van eiken waar borg, dat deze buitenlanders. 80 pet. joden, die zich eveneens soortgelijk in geneeskundige, muzikale, journalistieke en künstenaarsberoepen ingenesteld hebben. het eigenaardig zeldzame pri vilege der vrijstelling vah den militai ren dienstplicht, bezitten.. Zij zijn'-'niet alleen vrijgesteld van militairen dienst plicht, doch behoeven evenmin dienst ie doen voor de verplichte diensten bij Je luchtbescherming, brandweer, enz. Terwijl Britten in het Moederland en daarbuiten het hoogste offer moeten UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 26 April (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „In het gebied van Sebastopol heb-.„ ben de Sovjets i.ich gisteren als ge volg van hun zware verliezen der laatste dagen tot plaatselijke aanval len beperkt, die werden afgeslagen. Aan den benedenloop van den Dnjestr gingen de bolsjewieken over een breed fyoVit tot den aanval over. Onze troepen behaalden in zware gevechten, doeltreffend ondersteund door formaties van de luchtmacht, een volledig^ afweersucces. Plaatselijke penetraties werden opge vangen of door kloekmoedige tegenaan vallen gezuiverd. De vijand verloor tal rijke pantserwagens. In de gevechten heeft zich de Brandenburgsche 257e di7 visie infanterie onder bevel van den lui tenant-generaal Freiherr Von Mauchen- heim, genaamd Bechtolsheim, bijzondér onderscheiden. Ten noordwesten van Jassy braken Duitsche en Roemeensche troepen verrassend door en brachten den vijand zware verliezen toe aan men- schen en materiaal. De bolsjewieken verloren 212 pantser wagens, 70 stukken geschut en meer dan 600 man aan gevangenen Tusschen de Karpathen en den boven loop van den Dnjestr sloegen Hongaar- sche troepen vijandelijke tegenaanvallen af. Ten zuidwesten en noordwesten van Luck leverden eigen aanvalsondernemin- gen terreinwinst op. De ANP-correspondent te Berlijn meldt: Aan het Oostelijk front hebben zich de laatste dagen geen gebeurtenissen van eenig belang voorgedaan. De ge vechtsactiviteit is tot een minimum ge daald en óp slechts enkele punten wordt nog gevochten. Op de Krim duurt de strijd om Sebastopol voort, waarbij het de bedoeling der Duitsch-Roemeensche verdedigers schijnt te zijn de Sovjet- Russen* voor de verovering van deze oorlogshaven zoo duur mogelijk te laten betalen. Aan het zuidelijk frónt vinden ver der alleen nog gevechten van eenige beteekenis plaats tusschen de Karpach.m en den bovenloop van den Dnjestr, waar Duitsche en Hongaarsche troepen in den aanval zijn. Het doel dezer aanvallen is wel, zich van de gunstigst mogelijke stellingen voör de verdediging van de naar Hongarije leidende Karpathenpas- sen te verzekeren Het lijdt geen twijfel, dat de rust aan het Oostelijke front slechts een pauze is, die door beide partijen ge bruikt wordt om zich op nieuwe ge vechten voor te bereiden. Omtrent rfe Duitsche voorbereidingen be waart men nier uiteraard het stil zwijgen; wat achter de Sovjet-Rus sische linies geschiedt, wijst volgens Duitsche waarnemingen op plannen voor een nieuw offensief, dat, ge zien de zeer sterke troepenconcen traties en de enorme opeenhooping van materiaal, die aan Sovjet-Rus sische zijde konden worden vastge steld, waarschijnlijk wederom van geweldigen omvang zal zijn. Duit sche militaire kringen voorzien een nieuwe geweldige krachtsontplooiing van het Roode Leger op het oogen- blik, dat Duitschland ook in het wes ten cfoor aanvallen der geallieerden gebonden wordt. In verband met de zware verliezen, die de bolsjewisten reeds hebben gele den, kan dit zomer of feiisief naar het oordeel van genoemde kringen, wel als de laatste krachtsinspanning worden be schouwd, daar ook de Sovjet-Unie met haar geweldig menschenreservoir niet steeds weer een strijdmacht van 'n der- gelijken omvang als tot dusver op de been kan brengen. De komende maan den, die, naar verwacht kan worden, al- lerwege belangrijke militaire gebeurte nissen zullen brengen, kunnen, zoo oor deelt men in Duitsche militaire kringen, door de Sovjet-Unie beschouwd worden als een wellicht niet weerkeerende-ge legenheid, die gebruikt dient te worden om nog eens alles op illes te zetten en men bereidt zich dan ook in het Oosten op zwaren strijd voor. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog één extra keuring gehouden worden op; r- 28 April 9—14.00 uur, Den Haag, In een n der zalen van het gebouw Amicitia, West einde no. 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te wor den voor de Waffen-SS, SS-Wachtbatail Ion In Amersfoort, L.andsorm Nederland. Kriegsmarine en de Germaansche SS In Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar* die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling kunnen zich eveneens aan melden en worden gedurende hun verbin tenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder wor den, die na tenminste .een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor zijn bevordering zijn: karakter, gedrag, pres tatie. Tijdens de keuringen worden alle Inlich tingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der op leiding, extra levensmiddelen etc., even eens verstrekken alle Inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dafn 4; Alkmaar, Langestr. 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen. Heerestraat 4ff; Enschedé, Hengelosche Haag. Korte Vijverberg 5. geven, behoeven deze uitverkorenen slechts in diepe, zorgvuldig bescherm de schuilkelders te zitten, voorzien van alle comfort. Zij laten de inheemschen voor hen alles opknappen, daarnaast zijn de hoogst merkwaardige feiten te constateeren. dat het alleen de be vriende vreemdelingen, de buitenland sche joden zijn, die over wollen goe deren beschikken. Terwille van hun comfort moeten Engelschen hun tehuis familie, beroep en bedrijf verlaten. Terwille van hen, die zich bovendien ook nog ondankbaar betoonen. moeten de Engelschen strijden en hun leven latend -HAMA-: De strijd in Italië. Aan het landingshoofd van Nettuno werden vijandelijke aanvallen bloedig afgeslagen. Aan het Italiaansche zuide lijke front werden in den sector eener divisie infanterie in den tijd van 1 Maart -tot 24 April 30 vijandelijke pantserwa gens, verscheidene stukken geschut en talrijke kazematten door stoottroepen opgeblazen. In het gebied van Noord-Italië scho ten Duitsche en Italiaansche jagers 13 vijandelijke Vliegtuigen, in hoofdzaak viermotorige bommenwerpers, omlaag. Lichte Duitsche zeestrijdkrachten be schoten Bastia op Corsica met goede uitwerking. Voor de kust van Noordelijk Noorwe gen schoten escortevaartuigen van een Duitsch convooi in de wateren van Bo- döe drie aanvallende vijandelijke vlieg tuigen neer. Boven de Lezette westelij ke gebieden werden gisteren 16 Britsch- Amerikaansche vliegtuigen vernietigd. In den afgeloopen nacht wierpen vij andelijke stoorvliegtuigen bommen plaatsen in West-Duitschland. Eigen formaties zware geve< tsvlie - tuigen vielen in den afgeloopen nacht concentraties in de havens van de En- gelsche zuidoostkust met goede uitwer king aan." Ons zeemanshart klopt sneller, nu wij weten, dat ook Nederlandsche vrijwilligers tot de seiners der Kriegsmarine behooren., En zou niet iedere Nederlandsche jongen van ongeduld popelen om ook op een dergelijke verantwoordelijke plaats zijn vaderland te kunnen dienen. Deze kans is er, want: indiensttreding bij de Kriegs marine is mogelijk voor iederen Nederlander van 17*45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahmestelle West, Plompe- tbrengracht 24. Utrecht; bij alle Haferf- en Ortskommandanturen en bij de verschil lende f^r-Meldestellen in Nederland. Op de minste kleinigheden wordt acht geslagen. In het Wésten, eind April. Op de wegen, en de straten van plaatsen, al zijn ze nog zoo eenzaam en zoo klein, die soms nauwelijks meer dan 150 zielen tellen, ont moet men altijd Duitsche soldaten. Er ls hier blijkbaar geen plek, waar hij niet staat en waar hij niet de wacht houdt. Wij hebben in den loop van» den Inspec tietocht van generaal-veldmaarschalk Rommel, een tocht, die verscheidene da gen geduurd heeft, altijd weer het woord „landfront" vernomen. Het lijkt mij van belang, aldus schrijft Kriegsbenchter Hans H. Henne in de „Brüsseler Zeitung" nu ook eens over dit front tev spreken, dat in de diepte van het land gelegen is en dat even sterk opgebouwd en bezet is als het front aan de kust. Er bestaat hier geen eenzijdige verdediging, er bestaat slechts een totale verdediging. Op dezen inspectietocht vallen bij de ontmoetingen met de commandanteri, onverschillig wel ken rang zij bekleeden, geen hoffelijk in geleide gesprekken waar te nemen en geen officieele redevoeringen, ^angezien dit alles slechts tijdroovend zo* werken. De veldmaarschalk kwam aan, stapte uit zijn auto, liet zich aan de hand van de kaarten rapport uitbrengen en deed toen steekproeven. Tusschen 8 uur 's morgens en 7 uur 's avonds was er slechts een pau ze tijdens het middagmaal. De rest van denktijd waren wij met den wagen of, wanneer het niet anders ging, te voet on derweg. Met verbazing hebben wij steeds weer gadegeslagen met welk eem innerlijke vastberadenheid, een zekerheid en tegen woordigheid-van geest officieren en man schappen hun rapporten en verklaringen verstrekten. Onvergetelijk zijn de mede- deelingen van de commandanten der steunpunten, die besloten met de woor den: „Wij hebben bevel .dit steunpunt tot den iaatsten man in het bézit te houden". De veldmaarschalk vatte die woorden niet op als iets bijzonders, doch als iets van zelfsprekends. Een wachtpost, die voor een steunpunt bij een slagboom stond, Het zich door den naderenden wagen van den veldmaarschalk volstrekt niet in de war brengen. Zooals hem was opgedragen vroeghij naar de papieren en deed den slagboom pas open, toen hij er zich van overtuigd had. dat degene, die in de auto zat, werkelijk Rommel was. Men mag dit stroef noemen, wij zeggen: „Zoo'n stroef heid is goed, en waakzaamheicr en voor- Beschikking van den Commissaris- Generaal voor het Veiligheidswezen betreffende de regeling voor het rei zen naar en uit de provincie Zee land, de uren van sluiting van open bare gelegenheden ei#de uren tijdens wfelké men zich niet Op straat mag bevinden in de provincie Zeeland. Op grond van de paragraphen 44. 48 en 52 der Verordening van den Rijks commissaris voor het bezette Neder landsche gebied nr. jl/1943 (Verordening op de Bescherming van de Orde) wordt beschikt: Par. 1. Met ingang van 20 April 1944 te twaalf uur wordt de geheele pro vincie Zeeland verklaard tot verboden gebied (Polizeiliches Sperrgebiet). Par. 2. Het betreden van en met ver voersmiddelen zich bewegen in het ge bied der provincie Zeeland, met inbe grip van de tot dit gebied behoorende waterwegen en wateren, is aan perso nen, die niet met hun persoonsbewijs of een gelijkwaardige legitimatie kun nen bewijzen in de provincie Zeeland te wonen, slechts veroorloofd met een vergunning tot binnenreizen van den Bauftragter des Reichskommissars voor de provincie Zeeland (Polizei-Of- fizier). Het verzoek om een vergunning tot binnenreizen met, bewijspapieren moet bij den burgemeester der gemeente, waarvoor de toegang verzocht wordt, ingediend worden. In het verzoek moe ten voornamen en familienaam, be roep .woonplaats en straat, geboorte dag en geboorteplaats van den verzoe ker worden opgegeven. Bovendien moet een motiveering worden gegeven voor het betreden van het verboden gebied, en moet de duur vap het voorgenomen verblijf worden opgegeven. Par. 3. Het vertrek uit de provincie Zeeland is aan personen, die niet de Duitsche nationaliteit bezitten, slechts veroorloofd met schriftelijke toestem ming van den burgemeester der ge meente hunner inwoning, voorzóover zij in de provincie Zeeland wonen. Par. ,4. Voor de geheele provincie Zeeland wordt tot nader order eenslui dend vastgesteld;^ Het begin van den sluitingstijd voor openbare gelegenheden ls 22 uur en het begin van het uur waarna men zich niet op straat mag bevinden is 23 uur. Par. 5. Inbreuken op deze verorde ning zijn overtredingen en worden ge straft met hechtenis tot 6 maanden en een boete tot 2000 gulden, of met een van de?e straffen, voorzoover niet vol gens andere bepalingen een zwaardere straf is vastgesteld. Den Haag. 20 April 1944. De Commissaris-Generaal voor het Veiligheidswezen. (get.) Rauter, SS-Obergruppenführer und Ge neral der Polizei. zichtigheid tot in laatste konsekwentie". „Wat doet u, wanneer, de vijarid volko men geruischloos met vracht-zweefvlieg tuigen midden in uw batterij landt?" vroeg de veldmaarschalk aan een commandant eener batterij. De kapitein wees op de greppels, op de machinegeweernesten, die rondom de stellingen lagen en zeide wat hij in dat geval dacht te doen. Maar de veldmaarschalk was niet heelemaal te vreden. Hij zeide: „Let u op wat ik zei- de, ik wil aannemen, dat de vijand ge ruischloos, komt". En hij kreeg toen prac- tische wenken, wat te doen om een lan ding uit de lucht in elk geval te doen mislukken. Hij sloot met de woorden: „Denkt u er altijd aan, eiken dag en elk uur, dat men met alles rekening moet houden. Nooit kunnen wij met onze voor bereidingen gereed zijn. Het is volmaakt onmogelijk bij ons om te zeggen, dat wijj Rlaar zijn". Voor eiken commandant komt het er in dit gebied slechts op aan, alles nog meer te voltooien. Nooit zal een geniale vesting bouwer tevreden zijn met wat hij gepres teerd heeft. Wij zagen eens een verruk kelijke weidé met bonte voorjaarsbloe men onde^r een heerlijken hemel, een idylle van den vrede. De veldmaarschalk gaf uiting aan zijn bewondering en wij deden insgelijks, maar hij voegde er aan toe: „Wonderlijk, wanneer men bedenkt, dat onder deze bloemen 80.000 mijnen lig gen". Een anderen keer^ gingen wij door een woud met hooge boomen. Het waren prachtige stammen en iemand zeide: „Prachtige boomen nietwaar? Hoe hoog zouden ze zijn, ik schat ze op 8 meter. Wat. zouden zij prachtige hinderpalen vormen". Zij willen eenvoudig aan niets anders denken, omdat hun de opgelegde taak en de verantwoordelijkheid belang rijker toeschijnt dan al het andere. De veldmaarschalk, op wiens schouders de Führer de verantwoordelijkheid heeft gelegd, slaat acht'op de kleinste kleinig heden, overtuigt zich van elke" inrichting tot*"ih bijzonderheden. Voor elk praetisbh voorstel uit den troep kan hij in geestdrift geraken. Daarvoor heeft hij een open oor. Van zes dagen in de week is hij meestal vijf onderweg. Zijn lichamelijke en geestelijke veerkracht is bewonderens waardig en zoo suggestief, dat zij over slaat op elkeen, die met hem te maken heeft. „Het liefste", zoo zeide hij eens on derweg, „zou lk geen middagmaal gebrui ken, dat maakt mij maar vermoeid". Hij behoefde slechts een blik op de kaart te „werpen en hij kende dit terrein alsóf hij er sinds jaren mee vertrouwd was, waar van zijn vragen en opmerkingen getuigen. Na het officieele deel van de inspectie bezochten wij 's avonds nog een steunpunt De zon ging onder Beneden op het strand werkten soldaten en ramden palen in. Daar voor het eerst, tusschen deze hard werkende mannen en met den blik over deze voltooide hindernis, zag ,ik het ge zicht van den veldmaarschalk opklaren. Hij liet zich door den onderofficier, wiens gelaat straalde van vreugde en verras sing, rapport uitbrengen en was niet ka rig met zijn lofuitingen.' Hij liet zich met de soldaten fotografeeren, keek steeds .weer" uit over het strand, dat hem aan het hart ging en ging toen weg. In de auto zeide hij nog: „Ik heb thuis nog 500 harmonica's, die zal ik de volgende maal meebrengen. Ze hebben het verdiend". Dat was als een welverdiende onderscheiding. DE DOOD VAN KOL.-GEN. HUBE. BERLIJN. 26 April (DNB). De op perbevelhebber van een pantserleger, kol.-generaal Hube, is op 21 April bij een vliegtuigongeluk* om het leven ge komen. In tegenwoordigheid van den Führer is Woensdag in de nieuwe Rijkskanse larij een st^atsplechtigheid gehouden waarbij Rijksmaarschalk Göring den overledene herdacht heeft. De Führer heeft,naar aanleiding van den dood van kol.-generaal Hube een dagorder aan het leger uitgevaardigd. FELLE LUCHTGEVECHTEN BOVEN ZUIDWEST-DUITSCHLAND. BERLIJN, 27 April (DNB). Bij vluchten van sterke Britsche formaties bommenwerpers in de eerste uren van 27 April in Zuidwest- en Zuid-Duitsch gebied is het, naar het DNB verneemt, boven Zuidwest-Duitschland tot hevige luchtgevechten gekomen met strijd krachten van de Duitsche luchtver dediging. De nachtjagers hielden ook bij zijn verderen vlucht contact met den vijand. MTTSSERT SPREEKT VOOR DE RADIO TOT DE NEDERLANDSCHE WERKERS. HILVERSUM, 26 April. Op 1 Mei. Dag van den Arbeid, zal de Leider om 13 uur door de Tadio het woord rich tten tot de werkers in Nederland. NIEUWS IN HET KOKT. Doot electrischen stroom gedood. Gistermorgen knipte opden Hoogeweg te Zandvoort de 24-jarige electriciën F uit Haarlem bii vergissing een voedings draad- door. Hij kwam hierdoor onder stroom te staan en was onmiddellijk dood. Onder rijdende tram geraakt. De 39- 'arige gehuwde machinist van de Netj Tramweg Mij., W. v. d. Helm te Sneek. 's Dinsdag bij den Gravenooel, toen hij on een rijdende tram wilde springen daar onder geraakt. Hij was vrijwel op ■slag dood. UW VEILIGHEID EISCHT ZAND EN WATER OP ALLE VERDIEPINGEN. Maatregelen voor de Luchtbescherming. 's-GRAVENHAGE, 25 April. Ter uitvoering van de luchtbescherming zijn voor het geheele. land o.m. de vol gende voorschriften vastgesteld, die uitvoeriger in alle gemeenten door aanplakken bekend zullen worden ge maakt: Personen, die zich in de open lucht bevinden, moeten zich onmiddellijk in de eventueel aanwezige schuilplaatsen begeven of op andere wijze in gangen van huizen e.d.. dekking zoeken. In woningen of andere gebouwen moet onmiddellijk de veiligste plek in dat gebouw worden opgezocht. Het' verblijf in de openlucht is bij luchtalarm of luchtaanvallen en bij het schieten van het luchtdoelgeschut ver boden, behalve voor bepaalde, in de volledige voorschriften genoemde groe pen. Voertuigen van welken aard ook, moeten halt houden en zoo opgesteld worden, dat het verkeer daardoor niet belemmerd wordt. De inzittenden der .voertuigen moeten zich inde schyil plaatsen begeven of op andere wijze dekking zoeken. Bewoners van woophuizen en andere gebouwen zijn verplicht bij luchtalarm of luchtaanvallen menschen, die op straat zijn, in hun huizen of woningen op te nemen, wanneer geen openbare schuilplaatsen of daartoe geschikte an dere schuilgelegenheden in de onmid dellijke nabijheid nggen. Het is verboden op de daken te klim men, uit ramen of deuren naar buiten te zien of zich aan ramen of deuren op te houden. Huizen en woningen, welke tijdelijk verlaten worden, moeten tenein.de de gevolgen van luchtaanvallen te kun nen bestrijden, steeds toegankelijk blij ven.. Waar dit, zonder de verduisterings maatregelen te schaden, kan geschie den. moeten bij luchtalarm of lucht aanvallen de ramen geopend worden, teneinde in het geval van een lucht aanval glasschadé door luchtdruk enz. té vermijden. Gordijnen, en overgordijnen moeten op zij geschoven worden teneinde het voortplanten van brand via naar bui ten w.apperende gordijnen te voorko men. Gaskranen moeten niet bij lucht alarm, maar zoodra het luchtdoelge schut begint te vuren of zoodra bom-r men vallen gesloten wórden. 1 De. hoofdkraan van de waterleiding moet onder alle omstandigheden open blijven. Zonneschermen, welke eventueel uit hangen. moeten bij luchtalarm worden opgehaald. Wanneer tengevolge van luchtaanval len een begin van btand ontstaat, is iecer verplicht dezen brand in de bij hem in gebruik zijnde vertrekken on middellijk te bestrijden. ■Iedereen is verplicht op vordering van de politie of van de .organen der luchtbescherming hulp te verleenen ter bestrijding van de door luchtaanvallen onstane schade. Deze verplichting tot hulpverleening blijft ook dan, wanneer men daartoe niét in het bijzonder wordt opgevor derd. onverminderd bestaan. De zolders of bovenste verdieping van openbare en particuliere gebouwen moeten worden opgeruimd. Alle hoe ken der bedoelde ruimten moeten ge makkelijk bereikbaar zijn. In alle openbare en particuliere gebouwen moeten thans reeds o.m. de volgende luchtbeschermingsmaat regelen getroffen worden: In alle vertrekken van het dak tot in den kelder, moet in voldoende ^hoe veelheid zand en bluschwater gereed gezet worden. De normen hiervoor worden in de. bekendmaking genoemd. 's-GRAVENHAGE, 28 April. Bij be sluit van den Commissaris-Generaal voor Bestuur en Justitie is ontslagen: a. Met ingang van 24 Maart 1944 mr. C. N, Renken als burgemeester van Idaarderadeel: b. met ingang van 30 Maart 1944 W. H. Scholder als burgemeester van Re- nesse, Serooskerke (S.) en Noord-welle: c. met ingang van 30 Maart 1944 mr. K. H. Gaarlandt als burgemeester van Gacselte; d. met ingang van 5 April 1944 A Smit als burgemeester van Sprangca- pelle. DAT IS HET TEEKEN VAN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Een lid van den Landstorm Nederland is onmiddellijk te herkennen. Hij draagt het uniform der SS met dit verschil, dat op den rechterspiegel van den kraag, die evenals de linker zwart is, geen SS-tee- kens zijn aangebracht. Om het nationale karakter van den Landstorm Nederland te doen uitkomen, wordt op de linker benedenmouw een van wit garen gestikte leeuw, met daar onder in boogvorm twee elkaar kruisen de eikentakken gedragen, v elk t-eken in zijn geheel ongeveer 5 cm groot is. De Landstormer is ondergebracht in een kazerne binnen ons eigen land, evenals zijn inzet binnen de grenzen van Nederiand plaatsvindt, HET OLYMPISCH STADION UITVERKOCHT. AMSTERDAM, 26 April. Het Olympisch stadion 'is voor den kam pioenswedstrijd de Volewijckers—VUC reeds geheel uitverkocht. Het aantal aanvragen övertrof verre dat der be schikbare plaatsen, zoodat duizenden teleurgesteld moesten worden. Aan de loketten zullen as. Zondag dan ook geen plaatsen verkocht worden. Wel zijn déze Zaterdag van 3 uur af ge opend voor kindtAkaarten. GROOTE RADIOPRIJSVRAAG „HERKENT U ONS?" De persdienst van den Nederlandschen Omroep vestigt onze aandacht op een frissche voorjaarsprijsvraag, welke op eenvoudige wijze door jong en oud is op te lossen. Niet minder dan 6 orkesten, 2 organisten, 4 sprekers en ii zangers werken hieraan mede. Voor de luis teraars looft de Nederlandsche Omroep de volgende prijzen uit: 1 hoofdprijs van f 50, 1 prijs van f 25, 1 prijs van f 10, 1 prijs van f 5 en 4 prijzen van f 2.50. De uitzending vindt plaats op Vrijdag 28 April a.s. van 20 tot 21 uur via zen der en draadnet Hilversum. Oplossingen dienen op een briefkaart te worden ge schreven en ingezonden te worden aan den Nederlandschen Omroep, postbus 2 te Hilversum. In den linkerbovenhoek vermelden: „Herkent u ons?" Ongetwijfeld zal voor deze prijsvraag wederom groote belangstelling bestaan. In elke woning en elk gebouw moet luchtbeschermingsmateriaal aanwezig zijn, dat eveneens wordt opgesomd. Kelders, die als schuilplaats zijn te gebruiken moeten zoo goed mogelijk als zoodanig worden ingericht., waar van aan den plaatselijk luchtbescher mingsleider kennis moet worden ge geven. Zolders,welke niet als woonruimte gebruikt worden, moeten, teneinde da uitwerking van brandbommen tegen te gaan, bedekt worden met een 5 cen timeter hooge laag zand of gedroogde aarde, wanneer de zolder het gewicht dragen kan. Ten einde in de benoodigde hoeveel heden zand te voorzien stelt de ge meente zand in voldoende hoeveelheid ter beschikking. Dit zand mag uitslui tend voor de bovenaangegeven doelein den worden benut. De politie zal de getroffen maatre gelen in gebouwen en woningen con troleeren en in het algemeen belang met alle gestrengheid tegen nalatigen optreden. CONCERT. Zang, harp, viool. Een ongewone ®>mbinatie, zang,'viool en harp, waarin ae harp de piano ver vangt, want, behalve één solonummer voor dit instrument werden alle num mers van het programma dat Woens dagavond door de dames Tini Bijkerk (zang), Mary Ragetli (harp) en Annie MeeuwigJelsma (viool) in het Gulden Vlies werd uitgevoerd, door de harp be geleid. Mej. Ragetli had dus wel een zeer onlvangrijke taak. Na haar echter de violiste, wier voordrachten bijna het geheele eerste deel van het programma vulden. Mevrouw Meeuwig deed zich in haar nummers als een begaafde, tem peramentvolle violiste kennen, zich al dus gevende in „Poëm" van Gillmann, Duo van Von "Wilm, ,.een senate van Spohr (bewerking voor deze combinatie door W. Posse) de welbekende Roman ce van Svendsen en in een Fantaisie van St. Saëns. De zangeres frappeerde door haar stem van groot volume (alt timbre). Dit timbre demonstreerde 2ich vooral in „Alte Liebe" van Brahms. Mooi voorgedragen werden ook „Les Cloches" en „Romance", beiden van De bussy en indrukwekkend klonk de zang in het prachtige „Gesang Weyla's" van Wolf. In de Fantasie voor harp hafd mej. Ragetli volop gelegenheid haar gaven in het bespelen van dit moeilijke in strument te toonen. Het stuk van St. Saëns was een dankbare taak daarvoor die door de harpiste schitterend werd volbracht. En in de ensemblenummers voldeed het instrument ook zeer goed, al kon het niet altijd geven wat de vleugel presteert. Bijv. in de Romance, van Svendsen, waar in het kleine terts- gedeelte in g, fortdssimo-accoorden voor komen, wier grootste kracht ontwikkeld wordt in het Es groote terts-accoord. 't Was "een zeer geslaagd concert ove rigens' en daarom te betreuren dat er zoo weinig publiek was. De dames trof fen het slecht. Twee concerten op één avond en op muziekgebied evengoed als een druke maand, dat is voor Alk maar te veel. A. Kooger. AUTO-ONGEVAL. De Amsterdammer van G., die plaats genomen had op een z.g. tractor met aanhangwagen werd gister bij de bocht in den Limmerhoek van de auto ge slingerd. Hij kwam op de straat terecht en werd door een volgende auto van de firma Conijn overreden, waardoor hij aan zijn linkerbeen gewond werd en ter observatie in het Ziekenhuis werd opgenomen. DE PRIJS VOORSCHRIFTEN. Tegen een zekere H. aan het Ver- aronkenoord is proces-verbaal opge maakt wegens het verkoopen van ta bak en sigaretten tegen te hooge prij zen. Een hoeveelheid tabak en sigaret ten werd in beslag genomen. VENTEN ZONDER VERGUNNING VERBODEN. Bij een door de politie gehouden con trole öp personen die met bloemen en ijs venten werden lieden aangetroffen die niet in het bezit van een ventver gunning warén. Op grond van de ver ordening, die het venten zonder ver gunning verbiedt, kregen zij een pro cesverbaal. Vergunningen moeten aan, het Poli tiebureau worden aangevraagd. Deze verordening werd destijds door den gemeenteraad in het leven geroepen om verkapte bedelarij tegen te gaan. Dat ze thans ook wordt toegepast op lieden die op eerlijke wijze in hun onderhoud trachten te voorzien, kun- neh wij niet'beworrdersn. MEDISCHE SPORTKEURING. Woensdagavond hield het Bureau voor Medische Sportkeuring Je Alkmaar zijn. jaarlijksche algeme'ene vergadering in het café Koekenbier. De w.n. voorzitter, de heer J. Jonker, sprak in zijn openings woord zijn dank uit aan de heeren dok toren voor hun medewerking en' vergat ook niet Zijn dank te betuigen aan den directeur-geneesheer en zusters van het Centraal Ziekenhuis. Het beknopte jaarverslag wees uit, dat 25 sportvereenigingen bij het Bureau zlin aangesloten en dat er in het afgeloopen jaar 452 keuringen zijn gedaan. Er wer den 393 sportbeoefenaars goedgekeurd, 20 voorloopig goedgekeurd, 20 onder contro le gesteld en 4 afgekeurd. Aan 6 perso nen werd het deelnemen aan wedstrijden verboden, De inkomsten bedroegen over 1943 J. 592.60 en de uitgaven j 558.88, zoodat het boekjaar een overschot van I 33.72 aan wees. Jaarverslag en financieel verslag wer den goedgekeurd, den penningmeester décharge verleend. De voorzitter drong er op aan, dat de candidaten, die voor een keuring worden opgeroepen, ook opkomen op het vastge stelde uur. Het niet verschijnen zonder tijdig bericht levert het Bureau een fi nancieel nadeel, terwijl het voor de-dok- toren zeer onprettig is, dat slechts een ~- deel der opgeroepenen komt. Besloten werd op de volgende vergade ring te komen met een voorstel tot regle mentswijziging en wel van artikel 7, dat zal moeten luiden: de aangesloten veree- nlgingen hebben tot plicht zich op de alg. vergadering te doen vertegenwoordigen. Bij niet vertegenwoordiging wordt I 2.50 boete (thans J T) geheven. De heer Bonsema (Alcmaria Victrix) bracht hulde en dank aan doktoren en bestuur voor het vele en nuttige werk, door allên verricht.- Het geheele bestuur werd vervolgens bij" acclamatie herkozen. Na rondvraag volgde sluiting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1