fraulein Doktor. [EATER IEIDERS DAGBLAD VOOR Duitsche arbeiders staken niet. Sovjet-aanvallen ten N. van Jassy afgeslagen. «Kft IT KREYSLER Ltend iER, Heiloo. A VÓND ix voor iuitenland Dr. Göbbels in „Das Reich"; Uit de smarten van dezen oorlog zal een betere wereld te voorschijn komen. Berlijn en de druk op de neutralen. Plaatselijke gevechten in het gebied van Sebastopol. Feestelijke terechtstelling. Verduister van 21.00-6.15 u DANKBETUIGING VAN DEN FüHRER. DE NIEUWE BONNEN. STAD EN OMGEVING. Welke school zal ik voor mijn kind kiezen? Aan de maan..., Monument in verval. Ji rif! i Helijkft opleiding: rtijkexamen Boekhouder! Uenstandsexamen Alg. id els kennis '.houden voor leiders kleine zaken idelstechnicus ierlandsehe Handels espondenlie ECTUS OP AANVRAAG [enst inwisselen tegen een. ig (verzameltoewijzing). bewijzing moeten zij be- daarmede tegenover hét rijfschap te verantwoor- <n bak- en braadvet. >n 26 April 1944 geven d» [geldige toewijzingen voor. (et (d. z. vettoewij zingen, hkerbovenhoek is verwij- pp bak- en braadvet en. [recht op rundvet. Voorts öng van bovengenoemden. fige margarinetoewijzingen, marine ook i'echt op bak- rundvet. pi Ti N. Adema, Alkmaar, Itenlar.d; Haagsch corres- Itiek medewerker H. J. J. Irdam (HAMA); chef van lersen te Hoorn, teven* cunst, letteren en we- p. van <len Aardweg te j. Werkman te Alkmaar. A. Klomp te Alkmaar, de adv.rubriek W. RaJ aan de Zaan; voor d# t Bus, Alkmaar. minnebrief fAULSEN 3ECANG 18 JAAR 2 uur af. matinee. voorstelling. pmpelieren. lan het Gulden Vlies, Irken: Kommer Kleyn, Eva Jth.zangver. D. O. V. 10 uur pree. |en. Voorziet ^erkrijgb. bij 3. DE JONG, omstr. 32 en 29 April te 1.30 Ihie, de humorist, ld populair gewor- Islen, w.o. tonny rts en mili DE pmische scènes, bel. inbegr. Iddellijke _jndienst- |n het grensgebied, en goedft loonen. laarlem en bij de Haarlem, (Ala 34) T ELV2«I29. ny JugO. ert Matterstock. |tav Waldau. ÏOOOOOOOOOOOO opwekkende film, vol lerende vroolijkheld. fonder onderhoudend aardige vondsten. |ls-film. Alle leeftijden. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 28 APRIL 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 99, 2 pagina's. Prijs der gewone advertentie» in des* editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de gebeele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheeie Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. „Ons Socialisme", aldus noemt Rijks minister dr. Göbbels zijn artikel in „Das Reich". Hij wijst er op, dat de Duitsche soldaten, die in den loop van dezen oorlog de toestanden in bijna geheel Europa leerden kennen, nergens de tal- looze instellingen van het Duitsche so cialisme vonden, die het Duitsche volk in vredestijd en gedeeltelijk ook nog tijdens den oorlog het leven aangenaam en dragelijk maken. Dit volk lééft m een socialistlschen staat. Hoe ver deze nog kan worden uitgebreid en ook uit gebreid moet worden, weet men zelf het best. Alleen de oorlog heeft een nat. socialistisch opbouwwerk onde broken, dat op den eersten dag van den vrede in nog grooteren omvang onmid dellijk weer ter hand zal .worden ge nomen. De sociale verhoudingen in de Sovjet- Unie met de onze te vergelijken, zoo vervolgt de minister, is eenvoudig een beleediging. Wat Engeland aangaat, dit is de in sociaal opzicht meest achter lijke staat ter «wereld en de Ver. Staten worden door eenige honderden Pluto cratische familieleden geregeerd, die niet de minste neiging toonen de on uitputtelijke hulpbronnen van hun con tinent waarover zij beschikken, dienst baar te maken aan den maatschappe- lijken welstand der breede volksmassa s Het is derhalve meer dan onbeschaamd wanneer de leiders van deze landen zich tegenover ons als maatschappelijke her vormers durven voor te doen. Zij doen dit dan ook slechts om hun volken zand in de oogen te strooien, daar deze lang zamerhand beginnen in te zien, dat zij den oorlog in de verkeerde richting stu ren en dat hun leidende klassen Duitscn- land niet aanvallen, omdat h'et, zooals zij steeds beweren, een reactionnaire staat, maar een moderne en vooruitstrevende staat is. Ondanks alle onderdrukkings maatregelen der Britsche regeeimg staken de Engelsche arbeiders, omdat zij weten, dat zij in den oorlog nog meer dan in vredestijd door de leidende plu tocratische klasse- uitgeplunderd en van hun primitiefste levensrechten be roofd worden. De Duitsche arbeider ziet echter geen reden om te staken. Deze oorlog wordt ook en wel in de eerste plaats voor den socialen vooruitgang van zijn land ge voerd. De in het mislukte plan-Beve- ridge gestelde eischen behoorden reeds in het Duitschland van de Wilhelms, toen in Engeland nog tienjarige kinde ren dagelijks veertien uren in de mj- nen werkten, tot de dingen, die vanzelf- spraken. Dr. Göbbels doet vervolgens uitkomen hoe modern het Duitsche staats- en eco nomische leven is ingericht vergeleken bij dat van andere landen. Onze vi5aT1" den zegt hij, hebben ons in hoofdzaak aangevallen, om onze moderne oplos sing van de sociale kwestie uit den weg te ruimen. Zij moesten haar Juit den weg ruimen, wanneer zij zichzelf en hun verouderde, reactionnaire voorstel lingen in het leven wilden houden, want het socialisme werkt aanstekelijk. Een oorlog om het socialisme. Deze oorlog is dus een oorlog om het socialisme. Het Jodendom is de incarna BERLIJN, 27 April (ANP). In ver band met den versterkten politieken en economischen druk van de Anglo- Amerikanen op de neutrale staten is vandaag op een desbetreffende vraag in de Wilhelmstrasze verklaard, dat men in deze landen naar. het schijnt geen al te groote toegeeflijkheid toont om zich door druk en bedreigingen te laten dwingen tot maatregelen, die niet alleen tegen een der oorlogvoe rende partijen zijn gericht en zoodoen de het neutraliteitsprobleem opwerpen, doch die zich zelfs zouden richten te gen hun eigen vitaalste belangen. T.a.v. Zweden werd op een desbe treffende vraag verklaard, dat de in Londen en Washington naar voren gebrachte Zweedsche argumenten een zekeren indruk gemaakt schijnen te hebben. Zoo zijn uit het Anglo-Ame- rikaansche kamp enkele stemmen ver nemen, die de rechtmatigheid van het Zweedsche standpunt niet kunnen ont kennen. Desondanks wordt de druk op Zweden gehandhaafd, waarbij en dit is interessant sedert kort de Engel- schen de Amerikanen de kastanjes uit het vuur laten halen in het bewust zijn, dat er in de Ver, Staten toch maar geringe kennis bestaat van de economische structuur in Zweden, waar tegenover staat dat het in Enge land geen geheim is, dat het Zweed sche goederenverkeer met Duitschland alleen 84°/o bedraagt en dat slechts 16°/o komt op rekening van de z.g. ge allieerden. De Zweedsche regeering, zoo ver klaart men, heeft tot dusver nog niet laten blijken, dat zij voornemens is zich te laten afbrengen van haar neu traliteitspolitiek of dat zij een recht matig duidelijk standpunt wil prijsge ven voor een onrechtmatigheid. Er be staan geen aanwijzingen, zoo besluit men, waaruit men kan concludgeren, dat Zweden zich laat intimideeren door het optreden der Anglo-Amerikanen. Vergeldingsmaatregelen tegen Zweden. Naar Stockholms Tidningen uit New York meldt, verlangt de Amerikaan- sche leger- en luchtmachtleiding, dat de V. S. de scherpste vergeldingsmaat regelen zullen nemen tegen Zweden, wanneer het zou weigeren, de geëisch- te stopzetting van den export naar Duitschland uit te voeren. De Washing- torische correspondent van .de „Inqui rer" beveelt vijf dwangmaatregelen te gen Zweden aan. nJ. het plaatsen van Zweedsche firma's op de zwarte lijst, de uitsluiting van Zweedsshe schepen van convooibescherming. een petr.o- leumverbod. de intrekking der vergun ning voor Zweedsche schepen om be paalde levensmiddelen te importeeren en ten slotte het beslag op Zweedsch eigendom en ZWeedsch- kapitaal in de Ver. Staten. Ook in een bericht uit New York van Svenska Dagbladet wordt bevestigd, dat de militaire auto riteiten op het gebruik van elk mid del tegen de neutralen aandringen. Zelfs wordt gedreigd met maatregelen tegen de neutralen in den tijd na den oorlog. tie van het kapitalisme. Het past dit al naar gelang van den toestand of de omstandigheden op plutocratische of bolsjewistische wijze toe. Waarom zijn millioenen arbeiders uit het buitenland in het Duitsche Rijk gekomen? Waarom vervullen zij 'iun plichten, dienen zij vlijtig de Duitsche bewapeningsproductie, helpen zij bij vijandelijke terreuraanvallen onze hui zen en fabrieken te beschermen alsof zij hun eigendom verdedigden? Omdat zij van ons recht overtuigd zijn. Z" zijn in staat te vergelijken en de vergelijking valt ondubbelzinnig in ons voordeel uit. De Duitsche arbeider keurt den nat.- soc. staat goed, omdat hij zijn trustee is. De partij heeft door haar opvoedend werk voor het geheeie Duitsche volk, het werk van den arbeider een nieuwe ethologie verleend en in hooge eere ge bracht. De arbeidersstand staat vol komen gelijkgerechtigd naast de ande re standen in het Rijk. Devstaat gaat bo ven de partijen. Aan hem hebben al len zich ondergeschikt te maken. Het is duidelijk, dat de vijand ook in den oorlog de altijd propagandistisch werkende sociale wereldbeschouwing van het nationaal-soeialisme uiterst hin derlijk voor zijn plannen acht. Hij tracht deze derhalve met alle middelen in discrediet te brengen en er al naar de behoefte en den stand van zaken, pro ducten van eigen fantasie tegenover te stellen. Men kan het hun aanzien, dat zij niet eerlijk gemeend zijn en aan het einde van den oorlog, wanneer men de arbeiders niet meer noodig heeft, en hen integendeel door massale werkloos heid in de vijandelijke landen weer on der den knoet heeft, geheel en al ter zijde gelegd zullen worden. Dat is ook de reden, waarom in Engeland de eene staking op de andere volgt. De vijand strijdt voor het in stand houden van een oude wereld, die heeft afgedaan. Wij strijden voor de stichting van een nieuwe moderne wereld. Wanneer is het in de geschiedenis voorgekomen, dat de reactie over den vooruitgang triom feerde? Het nieuwe breekt zich onweer staanbaar baan, het moet weliswaar menigmaal bergen leed en offers over winnen, doch is het op het hoogtepunt daarvan aangekomen, dan ligt de bete re wereld open. Deze zal ook uit het lijden en de smarten van dezen oorlog te voorschijn komen. In Seefliegerhorst aan da Noor- weegsche kust heerscht groote drukte. De watervliegtuigen, die voor de kustbeveiliging en zeeverkenning ge bruikt worden, eischen speciale be diening en verzorging Na de operaties worden zij aan land gebracht om te worden nagezien. Het verwisselen van een beschadigde drijver PK HirschfelderWe/CNF/P m DE INDIENING DER Z-KAARTEN. 's-GRAVENHAGE, 27 April. Bij de in diening van Z-kaarten voor de verschil lende takken yan de voedselvoorzienings- bedrijven dient erop gelet te worden, dat zij, die behooren tot de geboortejaarklas sen 1925 tot en met 1898 onder de proce dure vallen. De eigenaren en werkkrach ten van landbouwbedrijven, dus boeren, visschers en de in hun dienst zijnde per sonen, behoeven aan de procedure nog niet deel te nemen. Voor deze groepen van personen blijven de uitgegeven vrij- stellingsbewijzen Voorloopig van kracht. Voor alle overige groepen van personen in de voedselvoorzieningsbedrijven loopt de termijn ter indiening van de verzoe ken om vrijstelling op 30 April 1944 af. CORRESPONDENTIE MET KRIJGS GEVANGENEN en BURGER-GEÏNTER NEERDEN IN JAPANS CHE KAMPEN. ■s-GRAVENHAGE, 27 April. Het Ne- derlandsche Roode Kruis te 's-Gravenha- ge deelt mede, dat een nieuwe regeling zal worden getrofïen voor de correspon dentie met Nederlandsche krijgsgevange nen en burger-geïnterneerden in Japan- sche kampen. In afwachting hiervan wordt belangheb benden verzocht geen brieven of brief kaarten voor deze krijgsgevangenen en geïnterneerden meer aan het informatie bureau van het Nederlandsche Roode Kruis te 's-Gravenhage toe te zenden, aangezien deze niet kunnen worden door gezonden. De nieuwe regeling zal zoo spoedig mo gelijk worden bekend gemaakt. Terreuraanvallen op Brunswijk, Essen en Schweinfurt. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 27 April (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het gebied van Sebastopol heb ben de Sovjets ook gisteren slechts vergeefsche plaatselijke aanvallen ondernomen. Een groep slagvlie gers onder bevel van majoor Frank heeft In den tijd van 12 tot 26 April boven de Krim 106 vijandelijke vliegtuigen in luchtgevechten en nog 28 toestellen op den beganen grond vernield. Aan den benedenloop van den Dnjestr zetten de bolsjewieken hun aanvallen voort. Alle doorbraakpo gingen werden met zware verlie zen voor den vijand afgeslagen. Formaties van de luchtmacht mengden zich doeltreffend in deze gevechten. Ten noorden van Jassy gingen de Sovjets met sterke strijd krachten tot den aanval over. Zij faalden door den taaien tegenstand van de Duitsche en Roemeenscho troepen. Plaatselijke penetraties werden afgegrendeld. In dit strijdgebied heeft zich op 25 April een afdeeling stormge6chut der divisie pantsergrenadiers Gr.-Duitsch- land onder bevel van den eersten lui tenant Diddens bijzonder onderschei den. De strijd in Italië. Aan het landingshoofd van Nettuno voerden plaatselijke eigen aanvallen tot verbeteringen van stellingen. Vij andelijke tegenaanvallen bleven vruch teloos. Van het zuidelijke front wordt slechts melding gemaakt van weder- zijdsche activiteit van stoottroepen. In den nacht van 24 op 25 April ont stonden er in de wateren ten noorden van Elba herhaalde harde gevechten tusschen lichte zeestrijdkrachten en vijandelijke torpedojagers, torpedomo- torbooten en jachtbommenwerpers. Hierbij werden drie vijandelijke tor- pedomotorbooten tot zinken gebracht, twee daarvan door gevechtsveerbooten van de marine. Twee vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Het eiland Mljet in de Adriatische Zee werd na harde gevechten van commu nistische benden gezuiverd. Terreuraanvallen. Amerikaansche bommenwerpers vlo gen gisteren het gebied van Brunswijk binnen en wierpen uit een gesloten wolkendek in het wilde weg bommen, die slechts geringe schade aanrichtten. Ondanks moeilijke afweeromstandig- heden werden acht vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. In den afgeloo- In een der voorsteden van Nanking is in tegenwoordigheid van 3000 scholieren en studenten het dood vonnis voltrokken tegen een heroïne handelaar, die door de Chineesche jeugd bij de politie was aangebracht. Voor de voltrekking van het vonnis zongen de toescnouwers anii-opium- liederen, daarna marcheerden zij door de hoofdstraten van Nanking om het behaalde succes der jeugd te vieren. pen nacht drongen enkele vijandelijke vliegtuigen het gebied van Midden- en Noord-DuitscMand binnen. Formaties Britsche bommenwerpers ondernamen terreuraanvallen op plaat sen in het Ruhrgebied en in Zuidwest- Duitschland. Er ontstond ten deele aan zienlijke schade, vooral in Essen en Schweinfurt. De bevolking leed ver liezen. Strijdkrachten der luchtverde diging vernietigden 41 viermotorige terreurbommenwerpers. In den nacht van 25 op 26 April ont moetten Duitsche torpedobooten ten westen van de Golf van St. Malo een formatie Britsche kruisers en torpedo jagers. In harden strijd werden den vijandelijken eenheden zware bescha digingen door torpedo- en artillerie- treffers toegebracht. Een eigen torpe doboot ging verloren. Formaties zware Duitsche gevechts vliegtuigen zetten in dén afgeloopen nacht de aanvallen op scheepsconcen- traties aan de Engelsche zuidkust met goede uitwerking voort. HET HONGAARSCHE WEERM ACHTBERICHT. Het Hongaarsche weermachtbericht luidt: „In het gebied van Kolomea duren de gevechten met de bolsjewisten, die steeds nieuwe troepen in den strijd brengen, met onyerminderde hevigheid voort. Na een succesvol afslaan der vijandelijke aanvallen zijn de Hongaar sche troepen op een ander punt tot den tegenaanval overgegaan en hebben zij 'n gebied genomen, dat voor de verdere operaties van belang is." In aanvulling hierop wordt van be voegde militaire zijde meegedeeld, dat het resultaat van het geslaagde Hon gaarsche opdringen zich thans begint af te teekenen. Uit de tegenmaatregelen, die genomen zijn en nog genomen wor? den, blijkt, hoeveel gewicht de bolsje wisten hechten aan bet tegenhouden van den Hongaarschen opmarsch. Thans reeds strijden de Hongaarsche troepen met succes tegen een meervoudige overmacht. In de vernietiging van de 42 tanks hadden de Hongaarsche formaties en de bij haar gedetacheerde Duitsche pantserafweerwapens een gelijk aan deel. VON PAPEN NAAR BERLIJN. Op een desbetreffende vraag werd gisteren in de Wilhelmstrasse verklaard dat voor de definitieve opstelling van het Duitsche antwoord aan Turkije wegens de stopzetting der chroomleve ranties, eerst het persoonlijk rapport van den Duitschen ambassadeur in An kara wordt afgewacht. De heer Von Papen, zoo werd medegedeeld, komt daartoe naar Berlijn. Uit Istanboei wordt nader gemeld Von Papen, de Duitsche ambassadeur in Turkije, heeft zich Donderdagmid dag per vliegtuig naar Duitschland be geven, om rapport uit te brengen. DE PARIJSCHE BANLIEU GEBOMBARDEERD. In den afgeloopen nacht is het zuid oosten van de Parijsche Banlieu door Anglo-Amerikaansche bommenwerpers aangevallen. Ofi bericht hierover dat tot nu toe 70 dooden uit de puinhoopen zijn geborgen. De opruimings- en red dingswerkzaamheden worden bemoei lijkt door het ontploffen van tijdbom men. Men verwacht dat het aantal doo ien nog belangrijk zal stijgen. 29 April: Zon op 6.13, onder 21.02 u. Maan onder 2.57, op 11.25 u. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 27 April. (D.N.B.) De Führer maakt bekend: „Ter gelegenheid van mijn 55sten erjaardag heb ik zoovele goede wen- schen ontvangen,dat het mij onmoge- ijk Is, in elk afzonderlijk geval per soonlijk mijn dank te betuigen. Ik ver zoek derhalve langs dezen weg al die genen,-die mij op mijn verjaardag hun gelukwenschen hebben doen toekomen, mijn hartelijken dank te wilen aan vaarden." DATZIJN DE MOGELIJKHEDEN BIJ DEN LANDSTORM NEDERLAND. Bij de indeeling der manschappen wordt rekening gehouden met de wenschen, die zij koesteren ten aanzien van de keuze der wapens. Er zijn n.l. verschillende mo- gelijkneden, hoewel de opleiding voor de infanterie to*:h altijd den boventoon voert Men kent echter bij de infanterie een keur van zware en lichtere wapens, die alle onontbeerlijk zijn voor den strijd aan de fronten. Deze wapens zijn het toppunt van technisch kunnen, waarvan het lo gische gevolg is, dat er altijd een bijzon dere interesse voor bestaat. Het blijkt dan ook steeds weer, dat er mannen zijn, die een speciale liefhebberij voor een bepaald wapen hebben, waarin zij zich dan kunnen bekwamen en op de ze manier specialisten worden. (Uitknippen en bewaren). Van 30 April tot en met 13 Mei. Brood: 19 A en 20 A elk 4 rants. 19 B en 20 B elk 1 rants, brood of gebak. Beschuit: 19 en 20 elk 1 rants. Bloem: 112 en 113 elk 1 rants, bloem, brood of gebak. Havermout: 111 250 gr. Kindervoedsel: D 37 res. 250 gr. gort. E 37 res. 250 gr. kindermeel of voe dingssuiker. Boter: 19 A rants, boter, margarine of vet. Kaas: 110 100 gr. 20+ of magere kaas. Melk: 19 en 20 (1 3/4 L.) Taptemelk: 19 en 20 (1 3/4 L.) Vleesch: 19 A en 20 A elk 1 rants. 19 B en 20 B elk 1/4 rants Aardappelen: 19 en 20 elk 2 K.G. Toeslag 19 en 20 elk 1 K.G. 19 Aard. en 19 Toeslag geldig t.e.m. 6 Mei. Suiker: 109 500 gr. Jam: 108 250 gr. Vervangingsmiddelen: 107 1 rants. Versnaperingen: 19 150 gr. Tabak: 19 en 20 elk 1 rants, sigaren, tabak of sigaretten. Scheerzeep: R 05 (tabakskaart) 45 gr. geldig t.e.m. 2 Sept. Op al deze bonnen mag reeds op 29 April worden gekocht, uitgezonderd vleesch en aardappelen. De bonnen 080 voor eenh. toiletzeep, 081 en C 26, D 26 en E 26 voor waseh- poeder, 105 voor eenh. toiletzeep, 106 en C 34, D 34 en E 34 voor wasch- poeder, E 35 voor toiletzeep blijven geldig tot en met 13 Mei. 20 B boter (voor 125 gr. boter) blijft geldig tot en met 27 Mei. Toelichting op de bonnenlijst. Van 30 April tot en met 13 Mei a.s kan men op den bon „Boter 19 A" J25 gram boter koopen of 125 margarine of 100 gram bak- en braadvet of 100 gram rundvet, voor zoover de detaillist deze laatste drie artikelen nog voor radig heeft. Het publiek kan geen aan spraak maksn op boter, maar dient eventueel met margarine of vet genoe gen te nemen. In verband met de bevoorrading van den handel zal de tweede boterbon eerst op 6 Mei a.s. worden aangewezen Op welke artikelen deze bon recht zal geven, wordt nader bekend gemaakt. Tenslotte zal men aardappeltapioca en gemalen aardappeltapioca voortaan, behalve op den gortbon ook op den ha- vermoutbon kunnen verkrijgen. Op de vleeschbonnen 19 en 20 kan men reeds op Maandag 1 en Dinsdag 2 Mei vleesch en vleeschwaren koopen. KUNSTOCHTEND O.G.T. A.s. Zondagmorgen 30 April om 10 uur geeft de O.G.T. in de schouwburg zaal van „Het Gulden Vlies" een Kunstochtend met medewerking van Willem van- Cappellen. Kommer Kleyn, E. van Janzen en de Geheel-Onthou- aers Zangvereeniging D.O.V.. die enkele nummers ten gehoore zal brengen. In Amsterdam zijn dergelijke och tenden voor uitverkochte zalen ge houden. DE GOUDEN KLOMP. Vreugde en Arbeid. Gisteravond gaf in de bijna geheel bezette Harmoniezaal het cabaretgezel schap onder leiding van Kees Manders: een zeer geslaagde opvoering van de cabaretrevue „De Gouden Klomp" met muziek, zang en dans en diverse schet sen, voor de Werkgemeenschap „Vreug de en Arbeid" van het N.A.F. De leider van Vreugde en Arbeid, de heer H. v. Daatselaar, opende den avond met' een hartelijk woord van welkom in 't bijzonder tot den prov, leider van Vreugde en Arbeid, den heer Ouwerling en echtgenoote, en wijdde eenige woorden aan het niet doorgaan der onlangs aangekondigde tooneel- voorstelling en aan den zwemcursus van het N.A.F. Na een muzikale inleiding werden daarna de uitvoerenden aan 't publiek voorgesteld en trad Kees Manders op als conférencier. Het geheeie gezel schap heeft zich op prettige vlotte wijze van zijn taak gekweten. Het bal let Jeanine was, evenals het danspaar Valento en Conchito. heel goed. De monoloog van Kees Manders („Er vie len bommen) had veel succes. Om de schetsen is hartelijke ge lachen. Wij noemen o.a. „De Volkstuin" en de „Meubelmaker". Bijzonder traden hierbij op den voor grond Lily Rost. Tim Telby en Tom Manders. De zangnummers yan Tiny van Aesch vielen zeer in den smaak. Voor een goede muzikale begeleiding zorgde het orkest onder leiding van Martin Erich. Het geheel is een zeer geslaagde avond geworden voor Vreugde en Ar beid en de aanwezigen hebben de uit voerenden bij voortduring met eer spontaan en zeer hartelijk applaus be loond. G. C. van Gulik. OVER OPLEIDING EN OPLEIDINGS SCHOLEN door J. Barkman, Weth. van Onderwijs. H. Wat is een Opleidingsschool? Waar door onderscheidt zij zich van de an dere lagere scholen? Heeft zij betere leerkrachten? Neen. Wordt er met andere methodes ge werkt? Neen. Heeft men daar betere boeken? Al weer neen. Het eenige verschil met de andere scholen is. dat zij een eenigszins ver sneld leerjflan heeft en dus den kin deren in 6 jaar meer parate kennis kan bijbrengen. Als dat zoo gemakkelijk kan, zult u vragen, waarom doet men dat aan de andere scholen dan ook niet? Het ant woord daarop luidt, dat het in het be lang der kinderen is, bij het onderwijs een normaal tempo aan te nemen, dat het overgroote deel der leerlingen kan volgen, zoodat er zoo weinig mogelijk zittenblijvers zullen komen. Maar, zoo hoor ik u vragen, hoe is dat dan met de kinderen, die de Oplei dingsschool gaan bezoeken? Is dat een ander soort kinderen, vlugger van be vatting? Hier, geachte lezer, komen we aan het teere punt, de zwakke basis waarop de Opleidingsschool rust. Haar leerlin gen zijn van ongeveer hetzelfde be vattingsvermogen als die der andere scholen en men doet maar. alsof ze vlugger van bevatting zijn. Heeft dat geen nadeelige gevolgen? Zeker, heeft het dat. Menig kind is op een Opleidingsschool blijven zitten, omdat het tempo te vlug was. Op een andere school was het misschien overgegaan. Eveneens zijn er kinderen, die tweemaal moeten doubleeren, terwijl het op een andere school slechts één keer had behoeven te gebeuren. Daar komt nog bij. dat er jaarlijks een groot aantal ouders, soms wel van in totaal 25 kinderen uit 'alle klassen moest worden over reed, hun kinderen van de Tessel- schadeschool af te nemen, daar zij het tempo niet konden volgen. Er is maar één deel van een klas, dat van het vluggere tempo voordeel heeft. Dat deel bestaat uit de be gaafde en zeer goede leerlingen. En ook deze genieten niet voor volle 100°/« van dat tempo, gehinderd als zij zes jaar lang zijn door de aanwezigheid van de matige en minder dan matige leerlingen. Deze laatste echter ondervinden wel den grootsten last. Behalve wat ik hier boven zei over het blijven zitten, heb ben zij dat nog tegen, dat ze dag in, dag uit. het heele schooljaar door. ja den geheelen schooltijd door, voor een taak staan, waartegen ze niet zijn op gewassen. Voor hen ware een lang zamer tempo een zegen geweest. Zij hadden dan méér kans gehad het schoolwerk behoorlijk te maken en een voldoend cijfer te behalen. Met alle gevolgen van dien. als daar zijn: vol doening bij het kind zelf, waardoor opgewekter stemming en minder aan leiding tot het verkrijgen van een min derwaardigheidsgevoel, minder gemop per van de zijde der leerkrachten en der ouders, en bij de ouders: minder teleurstelling. Denkt dus niet, indien gij voor uw kind op een Opleidingsschool plaats hebt gevonden: Zie zoo. die zit in een sneltrein; terwijl de anderen met een boemeltrein gaan. Zoo is het niet. Veèleer is het zoo, dat gij bij een wandel- of fietstocht van een aantal clubs uw kind hebt trachten te krijgen bij die club, die den ■tocht beslist in een korteren tijd zal moeten volbrengen, dan de andere. Weet u wel zeker, dat uw kind het tempo zal kunnen bijhouden? Zal het niet moeten uitvallen, één of twee keer? En was het daarom niet beter Door dichters en geliefden is de maan altijd zeer gewaardeerd; zóó zeer dat men zich zelfs kan afvragen of zonder de maan er wel ooit dich ters en geliefden gewe st zouden zijn. Maar de rest der menschheid heeft zich om de maan naar het heer lijke woord van mijn vriend Seerp Anema: „des avonds eeuwige droo- menlamp" al bitter weinig be kommerd. Inmiddels, bij al het verlies, dat de oorlog gebracht heeft, mag gezegö worden, dat de maan winst heeft ge boekt. Want niemand is meer on verschillig voor haar. Afspraken hangen tegenwoordig af van de maan! „Wanneer de maan schijnt, komen we," is thans en vooral was dit het geval in de voorbije wintermaanden de telkens ge hoorde voorwaarde. De maan staat op het oogenblik hoog genoteerd. Maar haar glimlach is er niets dieper op geworden. Ver heven ziet zij op de menschheid neer en zij kent de menschheid. En zij weet: wanneer men haar straks niet meer noodig zal hebben.... ondank bare menschheid! Wijs is de maan Wensch daarom velen naar de maant I OVIDIUS. V '||t« ERFENIS OER. eeOWEN/ WARI+SNMVIT.EV/ '49 BEHOUD UW KALMTE OOK BIJ GROOT GEVAAR. BLIJF NIET OP STRAAT STAAN OM NAAR VLIEGTUIGEN TE KIJKEN. HET KAN U HET LEVEN KOSTEN. Hecht en sterk hebben eens de geloo- vigen van Warmenhuizen hun mooie kerk gebouwd. Dat is lang geleden, want met vrij groote zekerheid kan men dit bedehuis, dateerend uit de 14e eeuw, beschouwen als e»n van de oud ste in den kop van Noord-Holland. De eene generatie van menschen volgde de andere op en ten slotte kwam er een geslacht, dat zich practisch niets aan het welzijn van de kerk gelegen liet lig gen. Zoo kon de beschamende toestand ontstaan, dien wij nu kennen: een mo nument, dat eens tot de fraaiste van zijn provincie behoorde, is niet veel meer dan een bouwval en het oogen-1 geweest het bij een andere club te laten inschrijven, die den tocht met ge matigden gang zal volbrengen? Zoo is het ook, wanneer u uw keuze zoudt moeten bepalen, vóór opleidings- of niet-opleidingschool. Immers, wat weten de ouders of de onderwijzers ervan, hoe een kind zich ten opzichte van het schoolleven zal openbaren, wanneer 't op zesjarigen leeftijd voor 't eerst tie „groote" school binnenstapt? Ik geloof, dat er na deze uiteenzet ting wel weinigen onder u zullen zijn, die nog de opleidingsschool de beste school zullen blijven noemen. Het is zóó: de opleidingsschool is de beste voor de beste leerlingen, maar min der goed voor de andere. Die twee categorieën van leerlingen zitten elkaar door het snellere tempo véél meer in den weg dan op een school met normaal leerplan. Ik zou u geen dienst hebben bewe zen, als ik het bij deze beschouwing liet en niet getracht had een betere oplossing voor allen te vinden. Over de oplossing van het oplei dingsvraagstuk, zooals ik mij die heb gedacht en die ik nog dit jaar hoop te verwezenlijken, spreek ik tot u in een derde en tevens laatste artikeltje. IN BESLAG GENOMEN DOOR DE PRIJSBEHEERSCHING. Voor een drietal zaken in de Lange- straat hangen groote biljetten met het opschrift: „In beslag genomen door de prijsbeheersching". Het zijn luxe zaken en het pubiiek verdringt zich voor de étalages om te zien met hoeveel d« prijzen op last van de prijsbeheersching verlaagd zijn. Deze verlagingen variee- ren van 30 tot 50 pet. Zaterdag moet met den verkoop begonnen worden. Het is lang geleden, dat wij in Alkmaar op winkelzaken uitverkoopbiljetten zagen, doch het wil ons voorkomen, dat de betreffende winkeliers nog niet zoo slecht af zijn wanneer ze de geëtaleer de artikelen op de door de prijsbe heersching vastgestelde prijzen kwijt ra ken. TE LAAT OP STRAAT. Gister werden weer een aantal jeug dige personen bekeurd, die zich te laat op straat bevonden. Van anderen wer den de vergunningen afgenomen, omdat zij zich niet aan de daarin gestelde voorwaarden hadden gehouden. (Teekenlng G. Dekker) blik zal niet meer ver zijn, dat de wan kele muren het zullen begeven en düt ons niet anders zal overblijven dan een puinhoop. Merkwaardig genoeg ls de toren, het oudste deel van het gebouw, nog be trekkelijk solide, al is ook hier ingrij pen dringend noodig. Onlangs heeft zich uit de kringen der Ingezetenen van Warmenhuizen en omgeving een com missie gevormd, die op alle mogelijke wijzen wil trachten de restauratie te bevorderen. Moge het herstelwerk spoedig ter hand genomen worden vóór het definitief te laat zal zijn. I I •if tvj

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1