I DAGBLAD VOOR anbod. „Ons aller toekomst". Sovjettroepen bij Kowel achteruitgeslagen. I m I I I smakelijk jesluit •ia Victrix U tart I. leniers en iren. Vergeefsche bolsjewistische aanvallen bij Sebastopol. Landingen op Nieuw-Guinea. Post voor vrijwilligers. Een voorschot suiker van een kilo. De Europeesche oorlogstoestand. Duitsche anti-invasieleiding gaat over tot storingsondernemingen. De Stem der SS. Verduister van 21.00-6.15 u. Verdeeling van groente. Zoo is het niet Plechtigheid te Nijmegen. I I I lil ill li 1 cr is Terwcc's Perfect» Samengesteld uit de indscoffcn, vofmt dc n voedzame Perfect» die in diverse fijne rrkrijgbaar is, Steed* ijk dessert! PQ UUR -Centrale; 38 kalfko.i.n, ko; taxatie, Btamboek» >002 pinken, Centrales tale; 5 pinken, taxatie, Lette varkens, Centrale; [er kg; 25 kippen 1 0.90 [tJ n. Adema, Alkmaar, ■nlar.d; Haagsch corres- fck medewerker H. J. J. lam (IIAMAl: chef van rsen te Hoorn, teven» kunst, letteren en we- van den Aardweg te Werkman te Alkmaar. J A. Klomp te Alkmaar, de adv.rubriek W. Ra- san de Zaan; voor de it. Bus, Alkmaar. vordt de gemeente- ligd, dat de vrije NIET meer is ge- op DINSDAG- Sn verkrijgbaar bij kling. Geen ruiladv, iel van. „wagen, coll. zgan zware wielen, idem f 250. Jv I jt. Pancras 125a. angel f 15. Freerlcks, fweg 13. (Na 5.30 u.) [stuk 70x60, landschap, •Jkker, Oudegracht 35. Ljkap f 25, mooie spie- 1 schemerlamp (eigen J 25. J. M. Louw, Ui** straat 97, Alkmaar. 1 ü.stroohoed matelot*1 I Munk, Bitsevoort 58., «bankje met kussen' Jjrootè sierpot voor Jlant t 5; hondenmamf 1 Peeréboom, Oudegn Jnaar. [tijden lampekap f 50* I her, Stationsweg 21. I ae vogelkool geheel md, geslepen spie- i, f 12-. zgan hangslot Liefhebher, Nieuw.; lestel f 25, strijkbout :jL5. P. Hendriks, Em-i leed f 15, 3 spiegele 0 en f 5 per stuk. P, Is, Emmastraat 69. rlvit geëm. fornuis f 95* J igop, Br. o. L'dijk 117, lamp f 15; geruite [genmantel f 20. Coo- Dahliastraat 7. [/oetbalsch. f 12. J. Ij Eilcelenbergstr. 39. Jvlekvrlje theelepeltjes 'ïingendoosjes k 2.50; gouden fotolijstjes a [rieblinig, Heer enweg teiloo. 2-pers. eiken wasch- armeren blad, opz. m. je 60; waschstel f 5. K* j Starlngstr. 2A. jipak (grijs) t 128. Rie- Lkerslaan 43. 1 athefoon met platen ramofoon met platen itenkast f 20. Verhage, Metsweg 50, Heiloo. jclamestasch f 4; aqua- x 25 x 25 f4; dames- li. m. 38, leer onderw. [v. d. Wal, Ultenbosch- ■07. la gebruikte trekzagen brandhout f 7 50 ens. gur. Kamper, Laat 203, rose kinderledlkan- Trompetter, Heilig- fblauwbrander f5; een t voor een ijzeren 3- dikant f 15; een bruin» bt (groot) f 3. Mevr. Jurg, v. d. Meystr. 10. I-pits petrolemstel f 20 %its petroleumstel -f 15, Oldenburg, V. d. Mey- |o. K.-rUwtel met banden 3 f 60. G. Heemskerk, istr. 11. 1 biljartballen (Ivoor) Ll den. lampekcp f 15. J. L| Snaarmanslaan 129. bfoon met pick-up en ker in kast, z. luidspr. i. Heemskerk, Kinheim- II. tl. stoelen ad f 35. Jb. ar, Br. op Langed. 390. rwagen, ouderw. mo il eenige paren d.sch. |r. J. de Waard, Wim- Egm. aan den Hoef. d.sch. mt. 36 fio .en >p rieten sandalen mt. l' v. d. Peen de Lille, laan 9. leeren d.pantoffels m. N. Vergaaij, Molen- 14. [blauwe wollaji pet m» rftevens bolhóed m. 57 Ohm, Kochffklestr. 13, j'z.g.a.n. verchr. para- mdaard f25. F. Rempt, Jbeht 89. {sjurk zwart f 25; zw. asje f 15, belde mt. 33 flauwe en bruine meis leder f 5. Stoop, [set o. kw. f20; 1 pr. beenkappen f 12.50; 1 jiuiskamerlamp f 10. H. ken. Zeglis 21. I vilt kinderhoedje f 5; l mt. 38-40 f5.30; bruin 2.50. Stoop, Heul 12. Uitgave; Dagblad voor Ncord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche fditie: Vooïdam 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 29 APRIL 1911. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Laargang, No. 100, 4 pagina's. Prijs der gewone advertenties ta deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse sammers 5 cent. III. (Slot.) Het kuituurprobleem. VWAT baat het Brittannië de wereld L te redden en niet zijn eigen ziel te herwinnen? Dat is de veelbeteekende slotconclusie van Douglas Reed in zijn opz'enbarend boek ..All our to-mor row" (Ons aller toekomst). Hij stelt aan de hand van tal van voorbeelden vast, dat deze oorlog nog meer dan de vorige enkele bevoorrechten, en spe ciaal joden, in de gelegenheid stelt hun vermogens en bezittingen uit te brei den. Het klassieke voorbeeld van den vorigen oorlog, dat een Londenaar zijn vermogen van 7 millioen pond op 35 millioen kon verhoogen, is reeds lang overtroffen. Hij polemiseert tegen de „Times", die in December 1941 kal meerend vaststelde, dat oorlogsvermo gens in dezen oorlog geen karakteris tiek kenmerk zullen zijn. „Laat het blad zijn verslaggevers naar de zwarte markten sturen of de transacties on derzoeken, die in Engeland afgesloten worden of de betalingen publiceeren, die eenige ministeries aan firma's doen. waarvan de leiders in de minis teries zitting hebben. Nog meer dan in den vorigen oorlog zijn corruptie, omkoopingen, profiteering en bras partijen een verschijnsel van den alle dag. Terwijl de schuldigen 'van dezen oorlog, de regeeringsleden en parle mentsleden, zichzelf in hooge functies lieten benoemen, uit de staatskas vet tere neven-inkomsten trokken dan ooit te voren en zij alleen in geheel En geland rijk worden, is het volk hon gerig, is het volk gedwongen zijn be drijven te sluiten en in den oorlog te gaan. Het volk moet zijn kleine spaar penningen van de bank halen om de inkomstenbelasting te kunnen betalen. Het volk kan niet genoeg melk krij gen voor voedende moeders, terwijl eveneens babykleeren ontbreken. Dat alles houdt ben, die vast in het zadel zitten, er niet van terug van de eene hooge positie naar een nog profijte lijkere hoogere op te klimmen. Hët ergste van alles is, dat Churchill de bewuste beschermer van al deze knoeierijen is. Het is een ijskoude douche voor alle hoop op de toekomst." o CEL is Reed's aanklacht tegen de En- gelsche bisschoppen. Hij brengt in herinnering, dat de aartsbischop van Canterbury nog in 1935 zeide: „Meer dan vijftien jaren zijn voorbijgegaan, sedert een godlooze tyrannie in Rus land begon. Duizenden bisschoppen en priesters zijn tot gevangenisstraf ver oordeeld en zijn gedwongen dwang arbeid'te verrichten in de mijnen Van Siberië." „In 1941 was dezelfde aartsbisschop, die destijds deze hemelschreiende aan klacht uitte, dit alles vergeten. Plotse ling waren sde verdwenefi kerken in Rusland met geloovigen gevuld, piot steling stonden er weer souverein priesters aan het altaar hun kerkelijke diensten té verrichten. Rusland was plotseling niet meer goddeloos, doch liep over van godsvrucht, was niet meer anti-christelijk, doch kreeg een eerste plaats in den strijd ter bevei liging van de Christenheid. Hoe zeld zaam! roept Dougla's Réed verbitterd uit. Maar wie zijn het eigenlijk, die deze plotselinge ontdekkingen de den? Aartsbisschoppen en priesters van de Anglikaansche kerk! Hebben we vergeten, dat deze functionarissen door den minister-president benoemd worden en dat zij hun geestelijk ambt dus eigenlijk rechtstreeks aan politieke partijen te danken hebben? Zij ontvan gen daarvoor inkomens tot 15.000 pond sterling per jaar. Rusland kon als bondgenoot niet, meer goddeloos zijn. Het Britsche Im perium werd door de Rooden van den ondergang gered. Daardoor moest de mythe van de bolsjewistische godloos heid weggeblazen worden. Doch de arme „John" moest toch zijn mythe hebben. Hij moet op de een of andere manier ergens van iets gered worden. Dus werd een nieuwe stroopop gevon den. Dus werd Duitschland voor god deloos uitgekrete^. Dengenen, die zich voor godsdienstige vraagstukken inte resseeren kan Ik evenwel meedeelen, aldus Douglas Reed. dat in Duitschland beide machtige kerkgenootschappen nog steeds bestaan en dat zij, beide van den nazi-staat nog groote ondersteu ningsgelden ontvangen." Q o ONGENADIG laat Reed zijn critiek neervallen op de kultureele ontred dering in Engeland, waarvoor hij uit fluitend en alleen de regeering verant woordelijk stelt „Film en theater wor den geheel door buitenlanders be- heerscht". Hij somt een heele reeks Engèlsche steden bp, die geen Engelsch theater of concerthuis bezitten, doch dia wel over drie of vier door Joden of Amerikanen geëxploiteerde biosco pen beschikken, waarin uitsluitend Joodsch-Amerikaansche films vertoond worden. Met betrekking tot de Brit sche radio acht hij den stand van zaken «1 niet minder bedroevend gesteld. „De groote meesters van het woord en van de muziek werden uitgesloten. Groote dichters en tooneelschrijvers warden geboycot. Deze ban strekt zich uit van Shakespeare tot Shaw. Daardoor komt het dat allerwegen ernstig geklaagd wordt over het lage niveau van de Engelsche radio-uitzendingen. Het is beschamend en zeer te misprijzen, dat vrijwel dagelijks massa's brieven van luisteraars bij de leiding van de BBC binnenkomen, waarin geschreven staat, dat zij. de luisteraars, als ze goede Programma's willen beluisteren. Duit. sche statibns, de stations van den groot ten vijand, moeten inschakelen. De meeste songs, die in de Britsche pro gramma's ten gehoore gebracht worden en die vele uren van den dag met kleine variaties tot in den treure her haald worden, zijn afkomstig uit bui- tenlandsche bronnen, veelal afkomstig van joodsehe „componisten". Het bui tenland beheerscht de Britsche cultuur Van het oogenblik, zoowel direct als Indirect. Deze oorlog heeft nog geen enkel lied in omloop gebracht, dat de J'ngen uitdrukt en weergeeft, zooals "et Britsche volk die denkt, gevoelt en Volbrengt." o 'OT zoover onze reeks van citaten uit het boek van Douglas Reêd. Zijn fritiek op het heerschende systeem ®at zien. dat In Engeland zelf heel "iders gedacht wordt dan de door bui- "nlanders geëxploiteerde BBC en de Vdevoeringen van Churchill e.a. laten ;.ermoeden. Wat baat echter alle cri- Jdc onder een democratisch bewind? systeem verleent niemand juist letioeg autoritéit en macht om de mis handen. waarop, de critiek da aan- Britsch convooi met succes aangevallen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 28 April (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het gebied. van Sebastopol stort ten plaatselijke aanvallen der bols jewieken in het geconcentreerde vuur van alle wapens ineen. Onderofficier Winter in een regiment grenadiers heeft op 23 en 24 April 18 en onderofficier Reder in een afdeeling pantserjagers 16 vijandelijke tanks ver nietigd. Aan den benedenloop van den Dnjestr probeerde de vijand den geheelen dag tevergeefs zijn brug- gehoofden uit te breiden. Ten noorden van Jassy werden her- nieuwde doorbraakpogingen van sterke vijandelijke strijdkrachten in harde gevechten verijdeld. Ten zuidwesten van Kowel bra ken formaties van het leger en de Waffen-SS, uitmuntend door de luchtmacht gesteund, door -de diep geëchelonneerde vijandelijke stel lingssystemen heen en sloegen de Sovjets in den Turja-sector achter uit. Formaties zware gevechtsvlieg tuigen bestookten in den afgeloo- pen nacht de aanvoerverbindingen der Sovjets in het gebied van Sarny. In het hooge noorden werden verscheidene met krachtige voor bereiding van artillerie onderno men vijandelijke aanvallen met zware verliezen voor de Sovjets afgeslagen. Bij dm op 26 April gemelden aan val van vijandelijke vliegtuigen op een Duitsch convooi bij Bodö is het aan tal der door eenheden der marine neergeschoten vliegtuigen van drie op elf gestegen. De strijd in Italië. Uit Italië wordt melding gemaakt van levendige eigen stoottroepactie. Verscheidene aanvallen werden afge slagen. In de Adriatische Zee werd het eiland Korcula weer van communisti sche benden gezuiverd. BRITSCHE SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT. Groepen Duitsche torpedo-motor booten onder bevel van korvetten- kapitein Klug en "Kapitan-Lcut- nant Von Mirbach brachten in de ochtenduren van 28 April aan de Zuidkust van Engeland drie sche pen van een door torpedojagers en talrijke kleine oorlogsschepen zwaar beschermd Britsch convooi met een gezamenlijken inhoud van 9100 brt. tot zinken en torpedeerden een an der schip van 200 brt., dat naar met zekerheid mag worden aan genomen, gezonken is. Tijdens de harde gevechten werd voorts een torpedojager getorpedeerd, welks ondergang, als gevolg van den op tredenden afweer, niet kon worden waargenomen, doch met zekerheid kan worden aangenomen. De eigen formaties keerden zonder schade te hebben geleden en zonder verliezen aan personeel op haar steun punten terug. Terreuraanvallep. Boven de bezette Westelijke gebie den werdengisteren 21 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Britsche formaties bommenwerpers ondernamen in den nacht terreuraan- vallen op plaatsen in West- en Zuidwest Duitschland. vooral op de stad Friedrichshafen. Er ontstonden schade in woonwijken en verliezen on der de bevolking. Strijdkrachten der luchtverdediging vernietigden hier bij 47 viermotorige terreurbommen- werpers. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen dacht doelen m Oost-England aan. terwijl formaties zware gevechtsvliegtuigen met goede uitwerking aanvallen deden op scheeps- concentraties en andere voor de oor logvoering belangrijke doelen in het gebiedvan de Engelsche Zuidwest kust. dacht vestigt, afdoende te verhelpen Den booswilligen staat voldoende ge legenheid open om door onderlinge, veelal achterbaksche beïnvloeding iedere critiek en ieder streven naar verandering van bestaande verhoudin gen en toestanden den kop in te druk ken. De verantwoordelijken voelen zich machtig genoeg de .critiek maar te laten schetteren; ze trekken er zich in een cynische onverschilligheid toch niets van aan. Het is helaas veelal zoo, dat elkeen, die aan de schijven draait, boter op zijn hoofd heeft. De een kan den ander niet laten vallen,, daar ze elksar ;n hét autoriteit-looze samen stel van corruptieve betrekkingen we- derkeerig noodig hebben. De ervaT-ing leert juist, dat onder democratisch be stel de mogelijkheid tot verandering en verbetering veel geringer is dan onder een autoritair bewind. Juist het verlangen en de behoefte naar besten diging en rust doet, zooals de geschie denis leert, autoritaire stelsels tot democratische overgaan, terwijl een democratisch regiem door het verslap pen der tucht en door het gemis aan dynamiek weer in een autoritair regiem omkeert. o QNDER een autoritair regiem, dat een regiem van handelen en experimen teeren is, is de mogelijkheid tot uiten van critiek geringer, omdat ze onge- wenscht is. De mogelijkheid is echter geenszins uitgesloten, als het werke lijke misstanden betreft. Misstanden kunnen dan door de grootere doortas tendheid van het machtsapparaat snel ler opgeheven worden dan onder het andere systeem. Ook de conclusies van Reed gaan in deze richting», waarbij hij evenwel van een zuiver Engelsche op lossing der moeilijkheden en misstan den geen afstand wil doen. Doch dit yolksche recht betwist niemand, zelfs niet het zoozeer gesmade nationaal- socialisme, dat Juist zijn dispste bron nen en rechtvaardiging in een herle ving en erkenning van de volksche waarden vindt. Dat deze volksche waarden geen ficties, doch realiteiten zijn, daartoe is het boek van Douglas Reed een bijdrage te meer ter bevesti ging. Dat deze volksche waarden door buitenlanders, emigranten en speciaal joden onderdrukt worden, vormt de ruggegraat der met tal van feiten ge documenteerde aanklachten van „Ons aller toekomst." In den strijd der meeningen hier te lande over Engeland dienen de hier boven in drie artikelen weergegeven opvattingen van Reed in aanmerking genomen te worden, wil men geen een zijdige voorstelling over den toestand aldaar koesteren. Eric Knight. Michael Foot en thans weer Douglas Reed laten zien, dat de toestand in Engeland be slist minder rooskleurig is dan door gaans ge^apht wo^ HASJAr TOKIO, 28 April (DNB). Het Kei- zerlijk Hoofdkwartier maakt bekend: Onder krachtige dekking is de vij and op 22 April begonnen met landin gen in de nabijheid van Hollandia en Aitape op Nie\iw-Guinea. De vijand heeft zijn strijdkrachten sindsdien ver sterkt. Japansche landtroepen en lucht strijdkrachten in het gebied van deze beide punten leverden strijd met den vijand en zijn op het oogenblik met hem in gevechten gewikkeld. De Tsjerkassy strijders der Ify- Sturm- Brigade „Wallonien" in het vaderland aangekomen Voor Obergruppen- führer Sepp Dietrich werd in Charleroi door de uit het Oosten teruggekeerde Sturm-Brigade .Wallonien gedefi leerd Hauptsturmführer Leon Degrelle overhandigt uit naam van den Führer aan beproefde frontstrijders oorlogs onderscheidingen Órbis/Holland/Pax m Het SS-Ersatzkommando Niederlande in» Den Haag maakt, in verband met het zenden van post aan vrijwilligers,die dienen bij de verschillende eenheden der Waffen-SS, of die in lazaretten, Genesungsheime enz. liggen, het vol gende bekend: Alle brieven, tijdschriften en pakjes moeten in het vervolg geadresseerd zijn als volgt: An das SS-Hauptamt, D II/2 Deutsche Dienstpost Maastricht. Zur weiterleitung an: (Naam): (Veldpostnr. of adres): Daardoor zal de verzending van de veldpost in het vervolg minder vertra ging ondervinden. Brieven, tijdschriften en-, pakjes moeten duidelijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet er duidelijk op vermeld zijn. Het verdient aanbeveling in de pakjes ook een adres bij te voe gen en deze stevig te verpakken. Tot 20 gram is alles vrij van porti. Pakjes boven de 20 gram moeten van Zulas- sungsmarken voorzien zijn als deze naar veldpostnummers gezonden worden en mogen niet zwaarder zijn dan 100 gram. Zwaardere pakjes ook met 2 Zulassungsmarken zijn niet toege laten. Pakjes aan gewone adressen, dus niet aan veldpostnummers, mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram. Tijd schriften en kranten mogen ook aan veldpostnumipers zonder Zulassungs- marke verzonden worden. Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luchtpostzegels voorzien en op den brief moet' vermeld zijn: luchtveldpost. Luchtveldpostzegels °n toelatingszegels worden door de vrijwiligers aan hun familieleden gezonden. Het is in het belang der familieleden zelf. dat aan de voorschriften nauwkeu rig de-hand gehouden wordt, want dan heeft men meer zekerheid, dat de post geen vertraging ondervindt en op de plaats van bestemming aankomt. In het vervolg moeten dus «brieven, tijdschriften en pakjes voor de vrijwil ligers niet meer naar het SS-Ersatz kommando Niederlande in Den Haag gezonden worden. i De veldpost voor de vrijwilligers wordt door de Holandfche post aange nomen en in plaatsen waar kantoren van de Duitsche Dienstpost gevestigd zijn, kan men de veldpost daar bezor gen. Ook kan men bij de Duitsche Dienstpost geld verzenden op veldpost wissels voor de vrijwilligers? bij alle eenheden der weermacht en Waffen-SS; Kenmerkend voor den Europeeschen oorlogstoestand zijn de grootere weder-1 zijdsche aanvalsactie aan het Oostelijk front en de sterkere Duitsche activiteit tegen bepaalde zenuwpunten van het Britsche invasiefront, zoo constateert de militaire correspondent van het DNB, Martin Hallensleben. 'Hij schrijft: Wat eergisteren nog als vermoeden geuit kon worden is thans door den loop der gebeurtenissen bevestigd: De bolsjewisten zijn hun aanvalsactie aan den Beneden-Dnjestr slechts begon nen als een inleiding voor de in hun plan opgenomen serie voor jaarsslagen. De Duitsch-Roemeensche aanval in het gebied van Jassy tot mid den in hun gereedstaande troepen, heeft ongetwijfeld het eigenlijke zwaartepunt van het voorspel van hun aanval bloot gelegd en den eersten grooteren voor jaarsslag aan het rollen gebracht. D^t Duitschers en Roemenen juist hier op treden met resolute sterkte behoort tot de verrassingen, die de bolsjewisten op het oogenblik beleven en waarvan zij naar men in militaire kringen in de Rijkshoofdstad overtuigd is, er nog ver scheidene zullen meemaken. De bolsje wistische leiding heeft zich dan ook ge dwongen gezién reeds kort na den Duitsch-Roemeenschen opmarsch den aanval te bevelen en troepen in den slag te werpen, die gedacht v aren als reserves achter hun eerste opstellings linie. Sedertdien houdt de slijtage der reserves op dit punt van het Oostelijk front voor hen niet meer op. Voortdu rend brengen zij nieuwe formaties in den strijd. Nieuwe formaties in den stryd. Tegelijkertijd hebben de bolsjewisten ook aan den Beneden Dnjestr nieuwe formaties in den strijd gebracht en hun artillerie versterkt, die de aanvallen door een onafgebroken vuur voorbereid de. Doch ook hier gelukte het bun op geen enkele plaats ook maar de ge ringste terreinwinst te maken. Met enorme verliezen bleven zij nog vóór de Duitsch-Roemeensche stellingen hangen Ook de sectoren ten noorden van de ze gevechtsgebieden beginnen hun star heid van den laatsten tijd te verliezen, yooral "het grbied 'van Kolomea. De Hongaren en Duitschers zijn van hun kaht tot den aanval overgegaan. In het zuidelijke en noordelijke deel van dezen gevechtssector is een plaatselijke ver schuiving van het front naar het oosten gaande. Het meest opvallende is echter, dat de Duitsche activiteit zich plotseling naar het gebied van Kowel heeft ver plaatst. Het betreft hier zeker niet veel meer dan de naar het schijnt algemeen bevolen actie tot rechttrekken van het front. De Duitsche onderneming vordert vooral ten zuidwesten van de stad goed. De Duitschers hebben .belangrijke ver- keerslinies weer in hun bezit gebracht. De weersomstandigheden zijn over 't algemeen slechter geworden Stroomen- de regen heeft in den zuidelijken en in den' centralen sector van het front de wegen weder doorweekt. De beweging van grootere troepen formaties wordt daardoor aan beide zij den aanmerkelijk gehinderd. Toenemende Duitsche activiteit in het Westen. Bij het beschouwen van den alge- meenen Eurppeeschen oorlog estand v&lt de toenemende Duitsche activiteit in het Westen op. Tezamen met de luchtmacht nemen ook de lichte Duit sche vlootstrijdkrachten levendig aan de ondernemingen deel. - Hte schgnt alsof de terughoudend heid, die de Duitschers tot dusver tegenover het Westen toonden, toe geschreven moest worden aan den wil een 300 goed mogeigk In- en overzicht van de bewegingen der Anglo-Amerikanén te verkrijgen. Al les duidt er op, dat dit den Duit schers ook ten volle gelukt Is, en dat de Duitsche anti-invasieleiding thans bezig is van het stadium der waarneming en registratie over te gaan naar dat der storingsonderne mingen. Bijzonder opmerkelijk zijn in dit ver band de bijna dagelijksche Duitsche ac ties tegen de Britsche Zuid- en Oostkust en tegen andere bepaalde zenuwpunten van het Engelsche invasiefront. Het bombardement van Britsche scheeps- concentraties behoort sedert ,eenigen tijd tot het dagelijksche programma der Duitsche luchtmacht, die het ver staat haar doelen daar te zoeken, waar dit militair de moeite waard is. Je Duit sche marine heeft daarbij blijkbaar haar posten reeds betrokken. Men krijgt uit alle Duitsche maatregelen den indruk, dat de Duitschers gereed, dus bereid zijn. De thans reeds zichtbaar worden de bijzonderheden van deze maatrege len vormen ongetwijfeld slechts het ge ringste deel van het Duitsche anti- invasieprogramma. MINISTER KNOX OVERLEDEN. Naar Radio^New York mededeelt, is de Amerikaansche minister van Marine Knox Vrijdag te Washington tengevolge van een hartverlamming overleden. SMUTS IN ENGELAND. De Zuid-Afrikaansche premier Smuts is, naar de Londensche Omroep meldt, per vliegtuig in Engeland aangekomen. Hij werd vergezeld dooT zijn zoon, kol Jan Smuts en door den premier van Zuid-Rhodesia, Sir Godfrey Huggins. Generaal Smuts die voor deelneming aan de conferentie der premiers van het Britsche gemeenebest naar Enge land is gekomen, verklaarde, dat hij onderv/eg naar Engeland nuttige be sprekingen heeft gevoerd. - Luistert op Zondag 30 April van 11.3011.45 over den zender Hilver sum I op gelflengte 415 m. naar de Stem der SS. Uitgezonden wordt een vraagge sprek met den stafchef van de Ger- maansche SS in Nederland over het onderwerp- „Er is maar één Natio- naal-Socialisme". LANDWACHT WEER PARAAT. UTRECHT, 28 April. Het is aan de Landwacht gelukt te E. de hand te leggen op een zekeren dr. M., die reeds geruimen tijd verdacht werd van het Yoeren van illegale acties. Bij een huiszoeking werden een groote hoe veelheid geschriften en eenige scherpe oatmnen in beslag genomen. In Maastricht vielen niet minder dan 2000 levensmiddelenbonnen in handen van de Landwacht. Een ambtenaar van de posterijen was hierbij nauw betrokken, en werd gearresteerd. NIEUWE BURGEMEESTERS. 's-GRAVENHAGE, 28 April. Het Rijkscommissariaat deelt mede: de Commissaris-Generaal voor Bestuur en Justitie heeft benoemd: Den burgemeester van Naarden M. J. G. J.x van Leeuwen, onder gelijktijdig eervol ontslag uit deze functie, tot burgemeester van Haarlemmermeer; den heer R. A. van der Snoek te Mijdrecht tot burgemeester van Ouderkerk aan den TJssel en de heer W. Dijk te Rot- terdamr tot burgemeester van Usquert 30 April: Zon op 6.11, onder 21.04 11. Maan onder 3.34, op 12.25 u. 1 Mei: Zon op 6.09 u., onder 21.06 n. Maan onder 4.06 u», op 13.27 n. Binnenkort op twee bonnen verkrijgbaar. 's-GRAVENHAGE, 29 April. In ver band met de bijzondere omstandigheden, die tengevolge van inundatie- en-—eva cuatiemaatregelen in bepaalde gebieden des lands heerschen, acht het Rijksbu reau voor de Voedselvoorziening in Oor logstijd het gewenscht reeds thans over te gaan tot distributie van voorraden consumptiesuiker, die aanvankelijk voor verdeeling in den loop van het jaar be stemd waren. Deze verdeeling zal het karakter dra gen van het verstrekken van een voor schot en mag niet gezien worden als een extra verstrekking boven het normale rantsoen. Er zullen binnenkort achter eenvolgens twee voorschot-bonnen wor den aangewezen, elk recht gevende op den aankoop van een half kilogram sui ker, zoodat iedere verbruiker de be schikking krijgt over één kilo suiker, doch het is de bedoeling, dat éénmaal in de maand September en éénmaal in de maand October van dit jaar de normale veertiendaagsche bonaanwgzing achter wege zal blijven. De maatregel beteekent dus niet een verruiming van het suikerverbruik. Men zal het suikerverbruik met het voor schot zóó moeten regelen, dat er vol doende beschikbaar blijft voor de twee veertiendaagsche perioden in het najaar, waarin geen suiker zal worden ver strekt. Onderscheid In massaproduct en keuze-artikel. Toewijzing van kenzeproducten wordt bekend gemaakt. 's-GRAVENHAGE, 29 April.De verdeeling van de voor consumptie in Nederland beschikbare groente heeft de aandacht van velen beziggehouden. Er is in de afgeloopen wintermaanden niet alleen van vele producten een da lende aanvoer geweest. Er was tevens gebrek aan afwisseling. Slechts kool was op vele plaatsen dag na dag te verkrijgen. Dit verschijnsel behoefde geen verwondering te baren, want het zachte klimaat maakte het bewaren van kool op langen termijn onmogelijk zoodat een regelmatige verdeeling over alle schaarsche maanden niet uitvoer baar was. De groenten, die 's winters de zoo begeerde afwisseling brengen, zooals spruitkool, witlof, prei e.d., waren be paald onvoldoende verkrijgbaar, waar voor veie oorzaken zijn aan te wijzen. De consument trekt thans profijt van den aanvoër van, de jonge groente van de kasproductie, doch als deze binnen kort ten einde zal zijn, volgt een over gangsperiode naar de productie van den kouden grond, die ongetwijfeld moei lijkheden in de groentevoorziening zal baren. Pas daarna, omstreeks eind Mei begin Juni, al naar de weersomstan digheden kan een tijdperk van stij genden aanvoer worden verwacht. Ook dan zullen niettemin moeilijkheden blijven bestaan. De zachte fruitsoorten en zeer gewilde groentesoorten kunnen niet zoo massaal in alle steden van ons land worden aangevoerd, dat men dagelijks kan koopen, wat men wil Behalve moeilijkheden bij de teelt, speelt het vervoersprobleem hierbij een groote rol. Nieuwe methode. Men weet, dht het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit eind 1942 een aan tal plaatselijke verdeelingskantoren heeft opgericht. De P.V.K.'s, die tot taak kregen de aangevoerde groenten en het fruit naar billijkheid onder de kleinhandelaren te verdeelen. Verder ging de taak van deze P.V.K.'s niet. In dit systeem van gedeeltelijke distribu tie kon het publiek nimmer weten hoe veel groenten en welke soort de leve rancier had ontvangen en het verweet hem dan vaak (voor een deel terecht, voor een ander deel ten onrechte) zw artehandelpract ijken. Teneinde het publiek in te lichten over de verkrijgbare soorten groente en over de hoeveelheden, die ter ver deeling beschikbaar zijn. en tevens om de bonafide kleinnandelaren tegen on juiste en niet te weerleggen beschuldi gingen in bescherming te nemen, heeft het bedrijfschap thans een nieuwe regeling aan de P V K 's voorgeschre ven. Er zal voortaan in twee groepen worden verdeeld: ie. massaproducten. Deze producten worden steeds in zoodanige groote hoeveelheden aangevoerd, dat in enkele dagen alie kleinhandelaren hun rechtmatige hoeveelheid kunnen ontvangen (sla, andijvie, spinazie, raapstelen). Zoolang ook het massapro duct nog schaarsch is, b.v. in de perio de van den overgang, val het onder de tweede groep, die c'er 2e. kêuzi-producten. Dit zijn de producten, die bij de verbr 'i- kers zeer gewild en uitermate schaarsch zijn(bloemkool, snij- en spercieboonen. tomaten (althans plaatselijk), kersen, pruimen, e.d.) Deze fruit- en groente soorten worden niet gelijktijdig aan alle kleinhandelaren ter beschikking gesteld, doch in groepen en dan in al fabetische volgorde. Bij ">ting zal voor eik in distribrtie gebracht keuzepro duct worden bepaald bij welken klein handelaar zal worden angevangen. De hoeveelheid zal naar den aard van het oroduct gteeds >'1 d-tie»1 gezin een maaltijd is gewaarborgd Deze hoeveelheden per verbruiker zul len met de soort in de dagbladen be kend gemaakt worden, waarbij de kleinhandelaar met den beginletter van zijn naam zal worden aangeduid Ieder kan dus nagaan of zijn leverancier be voorraad is, en zoo ja, met welke groente uit de groep der keuzeproduc ten. Voor de groote steden is een andere regeling getroffen. Samenvattend kan gezegd worden, dat omtrent de verdeeling van de In massa aangevoerde groente niets gepu- bliceérd zal worden, wel omtrent de schaarsche groentesoorten als bloem kool, boonen en fruit. Op een factor die storen kan optreden, moet evenwel nog gewezen worden, n.l. het vervoer. Het zal kunnen voorkomen, dat door oorzaken, bij het vervoer gelegen, eenig oponthoud wordt veroorzaakt. Er zal echter naar worden gestreefd op onthoud zoo snel mogelijk in te halen Afgewacht zal niettemin moeten wor den, in hoeverre de vervoersmogelijk heden een vlotte uitvoering van de nieuwe regeling mogelijH zyjlg» !®a" iseo. - - Het stukje „Anonymus" heeft een storm van ingezonden en thans alle onderteekende brieven ten gevolge gehad. Een dezer schrifturen neem ik hier in extenso over: Zeer geachte Heer, Meï bijzonder veel genoegen lees lk altijd het „hoekje" van Ovidius. Ook het laatste stukje, betreffende ano nieme brief schrijverijwas mij „uit het hart gegrepen". Toch moet ik daarop eenige „critiek" laten gelden, en vraag daarvoor even uw welwillende aan dacht: Geachte heer Ovidius, -£ Ik heb zoo juist gelezen Hoe gij Anonymus' geschrijf, Vol laf en achterbaksch gekijf, Zijn plaats hebt aangewezen. Ik zou niet graag, al kon Ik het, Uw stelling wederleggen, Want anoniem geschrijf is laf, De pruil em and de rechte straf, Maar.... GIJ moogt dat niet zeggen! Want weet gij wel, Ovidius, Dat gij U zelf bezondigt Aan wat g' Anonymus verwijt? Dat gij, „Ovidius" ten spijt, Uw naam nooit hebt verkondigd? Zijt gij een vriend of een vriendin,' Mijn broer soms, of mijn tante? Een Jutter of een Schaginees....? 'k Weet altijd graag van vjfien ik le~s, Al is 't ook „maar" in kranten! Dus waarde heer Ovidius, 'k Hou niet van zedepreeken, Maar zet één keér uw waren naam, Als ridder zonder vrees of blaam, Dan hebt g' ook recht van spreken! En houdt g' ons'met uw pseudoniem Ook steeds weer voor het lapje, Neemt toch dit schrijven niet voor {heusch Want och, 't is niet au serieux, Doch slechts bedoeld als.... grapje. Mijn naam, o heer Ovidius, Moogt u gerust naar vragen; Ik teeken niet: „Anonymus", Niet: „N.N.","„X" of „Kwibibus", Maar eerlijk: VAN DER HAAGEN. De heer Van der Haagen uit Den Helder drukt «dichterlijk uit wat velen mij verweten hebben. Ten onrechte! Want een „anonymus", zooals de be- leedigende en kwaadsprekende schrtj- "vers, die hun naam en adres verzwij gen, is „OVidius" stellig niet. In de eerste plaats beleedig ik niemand en tracht ik niemand op een geme^ne ma nier zwart te maken. En in de tweede plaats: wanneer ik wel mijn boekje te buiten ging, zou men mij altijd kun nen achterhalen. Onttrekken aan ver antwoordelijkheid zooals de aftony- mi, die ik bedoel, dat wel doen ligt mij niet, want daar heb ik n* eenmaal niet van den aard v^eg. OVIDIUS. BEURZEN VOOR STUDIE IN DE DUITSCHE TAAL. 's-GRAVENHAGE, 28 April. De Secr.-Gen. van het Dep. van Opvoeding, "Wetenschap en Kultuurbescherming maakt in aansluiting op het bericht in de Staatscourant van 17 Maart 1944, dat zij die in aanmerking wenschen te komen voor een beurs uit het door den Rijkscommissaris voor het bezette Ne- derlandsche gebied ten behoeve van de studie in de Duitsche taal (akte Duitsch. L. O., akten-Duitsch M. O. a en b, aca demische examens) beschikbaar gestel de bedrag, zich vóór 1 Mei 1944 met een daartoe strekkend verzoek tot <"'en Inspecteur van het Onderwijs in Alge meen en Dienst, Paschlaan 24. Apel doorn, dienen te richten, bekend, dat diegenen, voor wie de aanvang of voort zetting van de studie afhankelijk is van het resultaat van een dezen zomer af te leggen examen, tot uiterlijk twee weken na den uitslag van dit examen alsnog een verzoek tot het verkrijgen van bovenbedoelde beurs kunnen in dienen. DOODEN HERDACHT REDDERS GEëERD. Donderdagmorgen werd in de groote ontvangzaal van het Nijmeegsche Stadhuis een bijzondere bijeenkomst gehouden, waarin de burgemeester van Niimegen, de heer M. van Lokhorst, allen herdacht, die bij den bomaanslag van 22 Februari j.l. het leven verloren. In het bijzonder de gemeente-amb tenaren en -werklieden, die tijdens de ramp het leven lieten. Tevens huldigde de burgemeester de gemeente-ambtena ren en -werklieden, die zich tijdens en na de ramp op bijzondere wijze, dik wijls met gevaar van eigen leven, Ver dienstelijk hebben gétnaakt. Honderd vijftig man van het 2000 man sterke gemeente-personeel kwamen voor deze bijzondere huldiging in aanmerking. De ramp heeft bij alle ellende, welke zij met zich bracht, aldus de burge meester, toch ook deze lichtzijde, dat zij een groote saamhoorigheid deed groeien onder de geheele bevolking. Persoonlijk drukte de burgemeester de hand van de aanwezige bloedver wanten der slachtoffers en verzekerde dat het gemeentebestuur alles in het werk zal stellen om het leed van de nabestaanden te verlichten. Vervolgens huldigde spreker de leden van het gemeente-personeel, die zich op bui tengewone wijze verdienstelijk hebben gemaakt na de ramp bij het .redden van personen, die in de brandende puinhoopen lagen of bij het vervullen van hun plicht in de gemeente-bedrij ven, waar zij tot het laatste oogenblik op hun post bleven, o.w. H. Blijden-» steijn, haven- en kademeester, die, niettegenstaande zijn hoogen leeftijd, uit de brandende Montessorischool een zuster en 6 kinderen redde. Deze hulde zal spreker blijvende doen zijn in den vorm van de aanbie ding van een oorkonde en van een her inneringsmedaille gegoten uit metaal, gevonden in de puinhoopen. GENERATORANTHRACIET EN -TURF IN MEI 1944. 's-GRAVENHAGE, 29 April. Van 1 tot en met 31 Mei 1944 geeft elk der met de woorden „Generator Anthra- ciet 29e periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van 1 hl. (max. 75 kg.) anthracietnootjes IV of V, terwijl gedurende hetzelfde tijdvak elk der met de woorden „Generator Turf 29e periode" gemerkte bonnen recht gëven op het koopen van 50 stuks bagger» turf, DISTRIBUTIE VAN PERSGAS. ■s-GRAVENHAGE, 29 April. Van 1 Mei tot en met 30 Juni 1944 geeft elk der met „Persgas Mei-Juni" gemerkte bonnen recht op het koopen van het aantal eenheden persgas. dat overeen komt met het op die bonnen aangege ven aantal. V t I i fI

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1