li ,a nbod. DAGBLAD VOOR a ill Technische revolutie. f li I t& taotf Generaal Dittmar over de moeilijk heden eener invasie. Grooie beslissingen slechts door vernietigings slagen te verkrijgen. Plaatselijke Sovjet-aanvallen mislukten. 9000 bandieten gedood. Terreuraanval op Alessandria Nieuws in 't kort. Post voor vrijwilligers. Doodvonnissen wegens sabotage. Vaste brandstoffen voor den winter 1944-'45. Generatorbonnen voor turfcokes. Verduister v. 21.156.u. De boeren en de inundatie. Dat. STAD EN OMGEVING. Heer-Hugowaard. Oude Niedorp. Nieuwe Niedorp. Stompetoren. ia ff II' 1:1 M u »rs, Drogisten en Attentiel I a.s. moeten de ibonnen R 01 zijn Lever deze dus n I um-veilingprijzen groenten. Dinsdag 2 Mei zullen inde tuinbouwproducten melde maximumveiling- ters, groen, wit en sort. I 127; sort. II n so. Kaslcomkommers II f 19.50; sort. Ill f IJ* elichte, sort. I 1J;so^t: ,rt 1 £10; sort- 11 f85°* nkool, sort. I f29; sort, i f 14.50. Perziken sort. L; sort. Ill f13. Per 100 15 per 100 kg. Pruimen sort. II f23; sort. Ill sort. IV f 110 per 100 kg. Bosselüerij f 4.10. 5.10. Radijs f3 per 100 f 13, struik ill. Raap- 10. Prei sort. I ill. nijsla f23. Andijvie glas >araeon, f 12; overige kommerstek f 22;APJino" f 05. Asperges IA f ioo» IIB f75; UIA 175; IIIB f 55. Savoyekool schelK II f 15. Aardbeien f 430 omen aan den an. sche groenten nstreken. :t worden met de De verdeelng zal ifgewerkt. Tot na- L worden, de klein- de publicatie van gemeenten: Rusten- :xi, Egmond Binnen, It St. Pancras, Ber- 'otcrleek, Stompe- K. ALKMAAR. pantoffels, m. 41, t*. trui, lft. 12-13 3*» m. 44, Holleweg 83, Heiloo. met hoes f 20; kist f50. Duits, Kdersingel 50 I. een z.g.a.n. trek- gabardinemantel, m. met dikke rubber- 30. Komen, Baan- nmandjes f 1.50, f2.50; a f 1.50; 1 f 1.50; 1 kinder f 7 50. Bakker, 11. f 2.50, 1 stee- oorsteenkap f5; wat Md steengoed f 3.50, tafeltjes f5.50. Bak- 11. kapokmatrassen 7 uur. E. Sikkens, P. 6. [ledikant met o.kw. 55; glas in loodlamp Schaaper, Ingeland- ïar beste bruine lage boenen, m. 40, f 12. og, Oostwijk 204. Koe- pi. aflevering-weekro- 0 stuks, f 15; 1 geel dameshoed, 1 keer 10. Beers, Gr. Nieuw- r. vilten dameshoedje 2e Kabelstraat 12. f 75. G. Hofdijkstraat 13, frêpe de chine avond- h h.h., m. 39, z.g.a.n., [ïin, Rit^evoort 25. g a.n. donkerbl. kin- f 100. Mazereeuw, 39. groote mangel i 45. Spoorstraat 5. kinderledikant met f 30z.g.a.n. m.mantel 14-15 j. 1 25. Von- 2, ra 7 uur. J- petroleumstel f 15. beestersingel 2. el. Kroontje f f'5'; kpotten f10. 18 en 1IS. ■ek 16.50: 3 kleedjes rast, Stationsweg 132. rolschuier 110 en 2 feitjes 12 per stuk. Emmastraat 53 A. en vogelkooi met rd 112 G. de Wit, 2e raat 21. linnenkast 190; gr. t f 35; grasmachine inbak en schraag 115. Westerweg C 194B, Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 3 MEI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 103, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. i. VAN zijn omwereld, de anorganische 1 en organische stoffen, van de plan ten- en dierwereld onderscheidt zich de mensch door de gave des geestes, van het verstand. Het verstand stelt den mensch in staat, het werktuig uit te vinden om de omwereld te beheerschen. Door bestendige vervolmaking van het werktuig veroverde de mensch de aarde. Door de uitvinding van het werktuig kon reeds de primitieve mensch een overwicht over de omwereld verkrijgen. Door dit vermogen verhief zich de primitieve mensch boven de dierwereld. Daardoor kon hij zichzelf en zijn kroost ook in het leven houden in tijden, dat andere levende wezens, planten en dieren, door honger en koude of plotseling optredende klimatische verschijnselen omkwamen Het werktuig is stof-geworden geest, of dit nu de plompe hamer uit steen is of de ploeg uit gegoten staal. In het werktuig heeft het „denken" vorm aangenomen. Het werktuig is een pro duct van het denkproces over oorzaak en gevolg. Door de denkwerkzaamheid van den ingenieur ontstaan machines. De architect bouwt daardoor klimaat- trotseerende en gezondheid-bescher mende woonplaatsen. De scheikundige vormt daardoor moleculen en verbin dingen, die ziekten overwinnen en epi demieën uitroeien. o TELKENS zijn door verbetering en uitbreiding van het arsenaal van werktuigen vorderingen verkregen ter vervulling van de noodzaak, de natuur te beheerschen en den mensch van de kwade invloeden daarvan onafhankelijk te maken. Van hetgeen de natuur in het blinde proces van productie, aan be- staansgoederen biedt kan de mensch niet leven. Hij moet de natuur bewerken, verbeteren, veredelen, aan zijn behoefte bevrediging aanpassen en dienstbaar maken. De geestelijk of lichamelijk sterkere kan den zwakkere dwingen hem te dienen. De praktische mensch kan het paard voor den ploeg spannen. Doch de krachten, die hij daardoor ontwik kelt, zijn ontoereikend, te zwak. Geen Pharao, al was hij ook nog zoo machtig, kon bij den bouw van zijn pyramiden meer slaven aan het werk zetten dan hij voeden, onderhouden kon. De oogst van het jaar, hoe kwistig ook door bevloeiingswerken begunstigd, was toenmaals de maatstaf voor het menschelijke prestatievermogen. Meer energie dan den mensch door de zon ingestraald en uit planten aan voe dingsmiddelen geboden werd, was niet op te vangen. En dat was steeds te weinig. Tegenover een misoogst stond ook de krachtigste heerscher mach teloos. Door heel de Oudheid spint zich een draad: het gebrek aan macht om de ontoereikendheid en blinde willekeur van de natuur te overbruggen. Ondanks alle hoogstaande scheppingen op het gebied der geestescultuur, der philo sophy, dichtkunst en architectuur ge lukte het den volkeren, die vóór de opkomst van het Avondland tot hooge geestescultuur opgeklommen waren, niet dit gebrek te verhelpen. Op het gebied der geesteswetenschappen zijn zij de grondleggers en voorgangers van onze cultuur; één gebied bleef voor hen echter gesloten en ondoorvorscht. Zij leerden de natuurwetten niet ken nen en met een practische toepassing daarvan het ontbrekende aanvullen. o LIET komt ons onbegrijpelijk voor, dat de bouwers van pyramiden en de organisatoren van het Romeinsche imperium niet in staat waren, een kleine onnoozele stoommachine uit te vinden, die heden ten dage een leerling van een middelbare school bouwen kan. Denken en dichten konden ze, strijden en bouwen eveneens, doch één ding bleef hun onthouden: het inzicht van een wetenschappelijk technisch on derzoek. Zij probeerden door de logica het geheim van de wereld te doorvorschen. Het experiment van het onderzoek drong niet tot hen door. Slechts van een beschouwenden geest uit wilden zij in de wonderen van het menschelijk bestaan en van alle bestaan als zoo danig doordringen. Zij gingen met open oogen en toch blind door het leven en vonden niet datgene, waarvan de ken nis onontbeerlijk is. wanneer de mensch de natuurkrachten aan hem dienstbaar maken wil: de natuurwetten. Met kinderlijke sagen probeerden de volkeren der oudheid, evenals onze voorouders, de verschijnselen te ver klaren, die zij zagen. Zij personifi- ceerden de natuurkrachten en ver kleinden deze tot goden, aan hun men schelijk evenbeeld gelijk. Zoo gingen zij juist aan het goddelijke, het schep pende in de natuur, voorbij; moesten zij verder wegens een diepen schroom voor deze natuurverschijnselen, waar van de ban heden ten dagè nog niet volledig verbroken is, in het zweet huns aanschijns ploeteren en zich af beulen. waar wij heden ten dage met de handen in de broekzakken dood gemoedereerd bij het werk van mach tige machines kunnen toekijken. o LJET cultuurpeil van een volk *in zijn geestelijken en stoffelijken neerslag wordt afgemeten naar de mate, waar in het in staat is de voordeelen van de natuur aan zich dienstbaar te maken en de nadeelen uit te schakelen; kort om in de mate, waarin het erin slaagt de natuur te beheerschen. Het cultuur- peil van een volk in vergelijking met andere volkeren wordt afgemeten naar de mindere of meerdere mate van on afhankelijkheid, van de omwereld. na tuur en andere volkeren. Een autarkisch volk in geestelijk en stoffelijk opzicht, dat met eigen mid delen, die het uit eigen geest en bodem geschapen heeft, toch leidend in de perfectioneering der bestaansgoederen voorop gaat onder overbrugging van het gemis aan natuurlijke rijkdommen, verdient den palm van het hoogste cul tuurpeil. Een land als Duitschland, dat ont brekende grondstoffen, zooals metalen, oliën en kleedingsstoffen uit eigen bo dem langs chemisch-technischen weg schept, staat boven een volk, dat in de omstandigheid verkeert over een hoe veelheid natuurproducten te beschik ken, die het door middel van geestelijke of lichamelijke onderdrukking van andere volkeren verkregen heeft. De grootste technische aanwinst van dezen oorlog is de synthetische produc tie van elementaire bestaansgoederen, waarvan de natuurlijke grondstoffen ontbreken. Dit luidt een keerpunt fn de geschie denis in, dat wellicht voor de toekom stige voorrangspositie van het Avond- Na invasie is doorbraak vereischt. Luitenant-generaal Dittmar heeft Dinsdagavond voor den groot-Duit- schen omroep gesproken over het onderwerp: „Omsingelingsslag en be slissing in het Westen". Hij wees allereers op het feit, dat de omsingelingsslag in de veldtoch ten sedert 1939 de beheerschende operatieve factor is geweest en zeide, dat eerst uit de samenwerking van verscheidene diep in het afweer- front van den vijand doorgedrongen stootwiggen datgene voortkomt, dat den naam heeft gegeven aan het be grip: de omsingeling. Hy venklaarde, dat by omsinge lingsoperaties in deu regel de door braak door een vyandeiyke stelling den eersten stap vormt naar beslis sende successen, dat daarbij echter steeds het gevaar voor den omsinge- laar bestaat, zelf door omsingeling bedreigd te worden. Generaal Dittmar vervolgde: het moge den schijn hebben alsof het voor de militaire beslissing in den grond geno men van weinig beteekenis is of de vijand op deze of die manier successen behaalt. De gebeurtenissen leeren ech ter, dat het meer dan een theoretisch onderscheid is, als men er op wijst, dat ook thans den bolsjewisten niet het zelfde gelukt is, wat den Duitschen aanvalslegers zoo vaak gelukte: de om singeling van den vijand ondanks eigen numerieke minderheid. Dit feit is veel meer dan louter theorie, omdat het doet zien het onderscheid, dat ook thans nog bestaat tusschen den Duitschen soldaat en den krachtigsten en bovendien ook numeriek sterksten van zijn vijanden. Beslissingen door vernietigingsslagen. Overwegingen van dien aard leiden zonder meer ook tot een waardeering van de waarschijnlijke omstandigheden in den strijd in het westen. Groote be slissingen en deze hebben Engelschen en Amerikanen in elk geval noodig willen zij niet in een nieuw, misschien nog grooter, zeker echter niet minder onaangenaam Nettuno blijven steken worden tegenwoordig, zooals de erva ring leert, slechts door vernietigingssla gen bevochten. Voorwaarden daarvoor echter zijn doorbraak en omsingeling De strijd tegen een door den vijand be zette kust draagt in menig opzicht, in negatieven zoowel als in positieven zin, een bijzonder karakter voor beide par tijen, aanvaller en verdediger. De zee biedt grootere verrassingsmogelijkheden, de vuurkracht van een numeriek ster kere vloot stelt tot het snelle vormen van krachtige aanvalszwaftrtepunten in staat. Voor het gebruik van numeriek sterkere luchtstrijdkrachten zijn de om standigheden al naai gelang van den afstand van de beoogde landingspunten tot de vertrekbases meer of minder gunstig. In het westen moeten zij bui tengewoon voordeelig voor de Anglo- Amerikanen genoemd worden. Invasie-moeilijkheden. Doch er zijn ook bepaalde moeilijk heden met den landingsaanval verbon den en hier ligt de eigenlijke moeilijk heid niet zoozeer op technisch terrein, doch in de tactische taak om op de grens tusschen zee en land niet alleen een penetratie, maar ook een diepe door braak tot stand te brengen, een buiten gewoon moeilijke taak, alleen reeds we gens het ononderbroken gevechtsfront, UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 2 Mei (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Voor Sebastopol, alsmede tus schen de uitmonding van den Dnjestr en de Karpathen, misluk ten plaatselijke aanvaMen der bols jewisten. Eskaders slagvliegtuigen ondernamen doeltreffende aanvallen in scheervlucht op vliegvelden der bolsjewisten op De Krim en in den Zuidelijken sector van het front en vielen met succes vijandelijke con centraties van pantserwagens en troepen in het gebied ten noord- Westen van Jassy aan. Tusschen de Karpathen en den bovenloop van den Dnjestr leverden de aanvallen der Duitsche en Hon- gaarsche troepen nieuwe terrein winst op. Vijandelijke tegenaanval len op de nieuw verkregen stellin gen werden afgeslagen. Ten zuidwesten van Kowel sloegen onze troepen, door de luchtmacht schit terend gesteund, vrij sterke door pant serwagens en slagvliegtuigen gesteun de bolsjewistische aanvallen uiteen. Formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen 's nachts vijandelijke aanvoer- stations in het bijzonder Sjepetowka. en transporttreinen met succes aan. Aan weerszijden van Witebsk bleven plaatselijke aanvallen van den vijand zonder resultaat. In het landingshoofd van Nettuno en aan het Italiaansche Zuidelijke front werden plaatselijke vijandelijke aan vallen afgeslagen. Vijandelijke bommenwerpers wier pen gistermiddag bommen neer op Flo rence. Op den Balkan werd bij groote weers- en terreinmoeilijkheden de strijd tegen communistische benden met succes voortgezet. In de harde gevechten ver loren de bandieten in de maand April meer dan 9000 dooden, 3700 gevange nen, alsmede talrijke wapens en mu nitie. Bij aanvallen op enkele plaatsen in West-Duitschland en op de bezette ge bieden in het Westen, verloor de vij and gisteren overdag en 's nachts 22 vliegtuigen, waaronder 16 viermotorige bommenwerpers. land beslissend zal zijn, zooals het Avondland daardoor reeds in staat is, zijn positie in vijf jaren oorlog tegen een' in materieel opzicht overweldi gende meerderheid van natuurlijke tegenkrachten overeind te houden. HAMA'. waarop de aanvaller stuit en wegens de moeilijkheden, verbonden aan de ravi tailleering ove zee. De beteekenis van de versterking ligt hier op geheel ander terrein dan aan de landfronten: zij vergroot in de voor beide partijen critieke zone, dus daar waar de aanvaller den overgang van de schepen naar het land tot stand moet brengen, waar hij echter ook zijn krach tigste vuureffect kan ontwikkelen, de afweerkracht van den verdediger. Aldus kan de kwestie der diepe doorbraak, waarvoor een aanvaller zich altijd ge plaatst ziet, voor hem, die haar van zee uit moet oplossen, een bijna bovenmen- schelijke taak worden. Het spreekt vanzelf, dat de op epn invasie bedachte vijand zich van deze moeilijkheden bewust is. Er bestaat geen twijfel of hij zal zijn acties, welke omsingeling ten doel hebben, ook in de lucht trachten door te voeren. Zeker is, dat dergelijke drie-dimensionale opera ties van talrijke moeilijk berekenbare factoren afhankelijk zijn. Haar uitwer king op diep het land ingaande verster kingen, die ook aan de van de kust af gewende zijde tot verdediging geschikt zijn, mag niet zeer hoog worden aange slagen. Omsingelingsbewegingei. tot diep in het vijandelijke achterland door het luchtruim zijn echter hoogst gewaagde ondernemingen. Wel is het denkbaar, dat omsingelingsoperaties op den grond in zekeren zin worden aangevuld door 'andingsoperaties uit de lucht. Laatst genoemde kunnen echtei nauwelijks een vervanging vormen voor de eerste. De lessen, die uit een dergelijke theo retische beschouwing te trekken vallen, kunnen de gelaten kalmte doen begrij pen, waarmede de Duitsche leiding de dingen tegemoet ziet. Hij wist geen raad met zich zelf. Vroeger was hij „een sloome duikelaar", die met zichzelf geen raad wist. Dikwijls keek hij met jaloersche blikken naar die flinke kerels in de Waffen II Toen deed hij de groote stap van zijn leven en meldde zich als vrijwilliger. Nu had hij een doel in zijn leven, zijn lamlendig heid was verdwenen. Doe als hij. Meldt U voor één der keuringen, die iedere maand plaatsvinden en in de dag bladen bekend worden gemaakt. U krijgt daar alle inlichtingen. NAAM ADRES.. WOONPLAATS verzoekt toezending eener brochure over de Waffen II. Uitknippen en inzenden aan Ersatz-kommando Niederlande. Korte Vijverberg 5, Deo Haag. De Anglo-Amerikaansche luchtmacht heeft de laatste dagen weer een aantal terreuraanvallen ondernomen, o.a. een bijzonder zwaren aanval op Alessan dria de hoofdstad der gelijknamige Noord-Italiaansche provincie. Talrijke viermotorige bommenwer pers vielen in golven de binnenstad aan, beschadigden den Dom en de grootste kerk van Alessandria zwaar en vernielden woonhui/en. vooral in arbeiderswijken. De begeleidende vijandelijke jacht- toestellen schoten van een hoogte van 40 m. met machinegeweren op de be volking. De Bibliotheek del Risorgi- mento, die 50.000 deelen bevat, alsmede de Pinacotheek Trotti werden volko men verwoest. Er vielen vele dooden. waarvan het juiste aantal op het oogen- blik nog niet bekend is. Doodelüke val. Een 22-jarige vrouw in Amsterdam is Dinsdagmiddag bij het schoonmaken van de ramen uit de vier de verdieping op straat gevallen. Zwaar gewond werd zij naar het Westergasthuis overgebracht, waar zij na korten tijd overleed. Zak met een lijk. Maandag werd op de Sloterkade te Amsterdam een zak uit den Schinkel opgehaald, die bij nader onderzoek het lijk oleek te bevatten van een naar schatting pl m. 30-jarigen man Het hoofd toonde verscheidene zware verwondingen, welke op misdrijf wijzen In verband hiermede stelt de politie thans een onderzoek in. Doodeliik ongeluk. De heer J. Kui per uit Zwinderen geraakte te Hoogeveen toen hij op ren rijdende tram wilde springen, onder een der wagons Beide beenen en een arm werden hem afge reden. Het slachtoffer overleed spoedig daarna. Aardbeving brengt steenkolenlaag aan het daglicht. De aaidverschuivingen, die als gevolg van de onlangs voorkomen aardbeving in Noordwest Anatolië in de nabijheid van Gemlik ontstonden, hebben geleid tot ontdekking van een rijke steenkolenlaag van bijzonder goede kwa liteit. Kind in wieg verbrand. Bij de fam M te IJlst moest bij een kindje van 6 weken, dat ongesteld was, gestoomd wor den. Terwijl het apparaat in werking was, moest de moeder zich even verwij deren. Bij haar terugkomst stond de wieg in lichterlaaie. Het kind, dat uit de brandende wieg werd gehaald, bleek zeer ernstige brandwonden te hebben opgeloopen. Het werd in het ziekenhuis te Sneek opgenomen, maar overleed na eenigen tijd. Het SS-Ersatzkommando Niederlande in Den Haag maakt, in verband met het zenden van post aan vrijwilligers, die dienen bij de verschillende eenheden der Waffen-SS, of die in lazaretten. Genesungsheime enz. liggen, het vol gende bekend: Alle brieven, tijdschriften en pakjes moeten in het vervolg geadresseerd zijn als volgt: An das SS-Hauptamt, D II/2 Deutsche Dienstpost Maastricht. Zur weiterleitung an: (Naam): (Veldpostnr. of adres): Daardoor zal de verzending van de veldpost in het vervolg minder vertra ging ondervinden. Brieven, tijdschriften en pakjes moéten duidelijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet er duidelijk op vermeld zijn. Het verdient aanbeveling in de pakjes ook een adres bij te voe gen en deze stevig te verpakken. Tot 20 gram is alles vrij van porti. Pakjes boven de 20 gram moeten van Zulas- sungsmarken voorzien zijn als deze naar veldpostnummers gezonden worden en mogen niet zwaarder zijn dan 100 gram. Zwaardere pakjes ook met 2 Zulassungsmarken zijn niet toege^ laten. Pakjes aan gewone adressen, dus niet aan veldpostnummers, mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram. Tijd schriften en kranten mogen ook aan veldpostnummers zonder Zulassungs- marke verzonden worden. Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luchtpostzegels voorzien en op den brief moet vermeld zijn: luchtveldpost. Luchtveldpostzegels m toelatingszegels worden door de vrijwiligers aan hun familieleden gezonden. Het is in het belang der familieleden zelf. dat aan de voorschriften nauwkeu rig de hand gehouden wordt, want dan heeft men meer zekerheid dat de post geen vertraging ondervindt en op de plaats van bestemming aankomt. In het vervolg moeten dus brieven, tijdschriften en pakjes voor de vrijwil ligers niet meer naar het SS-Ersatz kommando Niederlande in Den Haag gezonden worden. De veldpost voor de vrijwilligers wordt door de Holandsche post aange nomen en in plaatsen waar kantoren van de Duitsche Dienstpost gevestigd zijn, kan men de veldpost daar bezor gen. Ook kan men bij de Duitsche Dienstpost geld verzenden op veldpost wissels voor de vrijwilligers bij alle eenheden der weermacht en Waffen-SS. 's GRAVENHAGE. 2 Mei. Officieel wordt medegedeeld: De Nederlandsche onderdanen Johannes Meyer, Hendrik de Vries en Tjalling Bakker zijn door het Deutsche Obergericht wegens sa botage ter dood veroordeeld. Zij hebben communistische actie ge voerd o.m. door het verspreiden van opruiende geschriften en door pogin gen tot brandstichting. Het vonnis is voltrokken. Ten behoeve van huisbrandver bruikers, wier rantsoenen door de brandstoffencommissie worden vastgesteld. Slechts 9 dagen gelegenheid voor het indienen van aanvraagformu lieren. Ter bepaling van de aan de huis- brandverbruikevs (geen particulieren) toe te wijzen rantsoenen brandstoffen voor het stookseizoen 1944/'45 wordt dit jaar wederom een enquête gehou den. Begonnen wordt met de huisbrand verbruikers, welke behooren tot de groepen B, C of D; dit zijn verbrui kers, die: le. Een gebouw of perceel in ge bruik hebben, waarvan niet tevens een gedeelte dient voor bewoning; 2e. Een gebouw of perceel in ge bruik hebben, waarvan w e 1 een ge deelte voor bewoning dient, doch van welk gebouw of perceel de totale in houd. bestemd voor de uitoefening van beroep, bedrijf of dienst grooter is dan de totale inlïoud van de voor bewoning bestejnde ruimte. In het tijdvak van 5 t.e.m. 13 Mei 1944 moeten deze B, C of D-verbruikers een bij den distributie- dienst verkrijgbaar gesteld aanvraagfor mulier MD 393-02 afhalen en ervoor zorgen dat dit formulier vóór 14 Mei a.s. ingevuld Dij dezen dienst is inge leverd. Hoewel de distributiedienst de inne ming van op een later tijdstip inge diende aanvraagformulieren MD 393-02 niet zal weigeren, zullen deze aanvragen voorloopig niet in behandeling kunnen worden genomen. Het is dus in ieders belang, dat aan den hiervoor genoem den termijn van indiening der aan vraagformulieren stipt de hand wordt gehouden Ten aanzien van huisbrand verbruikers, die voor de uitoefening van beroep, bedrijf of dienst een gedeelte eener woning in gebruik hebben, dat kleiner is dan de totale inhoud van het voor bewoning bestemde gedeelte alsmede voor pensionbedrijven en ka merverhuurders zullen afzonderlijke regelingen worden getroffen, waarover t.z.t. bijzonderheden zullen worden ge publiceerd. Van 1 Mei 1944 af reiken de distri butiediensten aan houders "<-an door de Rijksverkeersinspectie uitgegeven mach tigingen nieuwe generatorturfcokesbon- nen uit. die groen gekleurd zijn en voor zien van strookjes, waarop de afmeting vermeld staat. n.l. 1 5 20 of 5 20 40 Deze bonnen geven elk recht op 10 kg. turfcokes van de op de bonnen aangegeven afmeting. Op deze bonnen kan men bij de daartoe aangestelde we- derverkoopers van de vier groote ben zinemaatschappijen de turfcokes betrek ken. Zooals reeds eerder is gepubli ceerd, zijn de oude roodgekleurde ge- neratorcokesturfbonnen van 1 Mei 1944 af ongeldig. Donderdag 4 Mei. Zon op 6.03, o 21.11; Maan o. 5.13, op 16.45. Inscharing van vee sterk afgeraden. In Hotel Proot te Alkmaar vond Za terdag 29 April j.l. wederom ,de gebrui kelijke vergadering van Buurtboerenlei- ders van den Ned. Landstand plaats. In de zeer goed bezette zaal zagen wij talrijke genoodigden, o.a. den heer Evert- sen, Provinciaal Voedselcommissaris, en den heer Ir. Lienesch, Productiecommissa ris voor Noord-Holland Van de zijde van den Landstand waren voorts aanwezig Voorman J Saai, de Boerenleider der pro vincie C Koeman, mevr Zwiers-Luth, Landelijk leidster der Afd. Landvrouwen, mevr De Haan-Bosker en mevr. Kramer- Govers, resp Provinciaal leidster en werkleidster der afd. Landvrouwen. Om half twaalf opende de heer Kaan pl v. Boerenleider der provincie, de ver gadering. De Voedselcommissaris behandelde een onderwerp, dat thans in het middelpunt der belangstelling staat, n.l de inundatie We moeten de inundatie niet zien als een individueele ramp, maar als 'n nationale. De overheid staat voor moeilijke beslis singen en wegens het feit, dat het hier een nationale kwestie betreft moet men maatregelen nemen, die op het eerste ge zicht zeer hard lijken, maar die ons volk in de huidige omstandigheden toch slechts ten goede kunnen komen. De geïnundeerde boeren denken direct aan inscharing van hun vee bij collega's, die droog' gebleven zijn Dit is heel na tuurlijk, want een ieder wil houden wat hij heeft en wil zijn bedrijf zoo lang mogelijk in stand houden Deze inscha ring heeft echter zeer gevaarlijke kanten en wel in de eerste plaats, omdat men niet weet hoe lang de inundatie zal du ren Op den duur moet er toch 'n tekort aan veevoeder ontstaan wanneer de boe ren de koeien van anderen verzorgen Wanneer de boer. die vee van een ander ingeschaard heeft, een teveel aan koeien krijgt, dan is het logisch, dat hij ver langt dat het ingeschaarde vee het eerst verdwijnt. Stel dat het land in Sept 1944 weer droog zou komen. Hoogstwaarschijn lijk is dan de grasmat reeds kapot en zal men opnieuw gras moeten zaaien D.w z dat mej) in 1945 nog geen hooi kan telen, hoogstens wat kuilgras, zoodat de geïnundeerde boer in dat jaar nog geen vee kan houden We moeten er dus re kening mee houden, dat een inscharing minstens twee jaren duurt. Dit brengt vele moeilijkheden. Men is geen baas meer over eigen vee, men moet de gek ste prijzen betalen voor de hulp De ge dupeerde wordt derhalve dan dubbel ge dupeerd In het belang der boeren heeft de overheid daarom andere mogelijkheden geschapen De boer kan zijn vee over doen aan Bureau Ontruiming, dat het op zijn beurt weer doorverkoopt, zoodat het vee daar terechtkomt waar het een aan vulling van een tekort is en niet een overcompleet! Het Bureau Ontruiming geeft in ruil voor het vee bonnen uit, die recht geven op het bekomen van ge lijkwaardig vee Iedere boer krijgt een schadeboekje, dat gedeponeerd wordt bij de Boerenleenbank. Het meerwaardige vee, dus het stam boekvee, aldus de heer Evertsen, kan door den eigenaar door middel van het inundatiecontract weer teruggevorderd worden De boer, die dit vee van Bureau Ontruiming toegewezen krijgt, mag het dus niet vervreemden. Met het minderwaardige vee mag men zijn leveringsplicht voldoen eventueel tót en met 1945. De overheid raadt inscharing sterk af en het risico van inscharing is daarom geheel en al voor den boer Men zij hiervoor gewaarschuwd! De geïnundeer de boeren krijgen voorts vergoeding van levensonderhoud, vastgesteld naar de grootte van het bedrijf. Schaart men in, dan is deze vergoeding minder. Voorts is er nog de mogelijkheid tot het huren van land. Hierdoor blijft men wellicht ln de gelegenheid hooi te te len. Voor het inscharen en landhuren is echter de toestemming der pachtkamer noodig. De pachtsom zal misschien iets hooger zijn dan normaal, omdat de ge dupeerde boeren immers steun genieten, terwijl degenen, die hun land moeten verpachten dien niet krijgen. Het betalen der pacht zal via Bureau Ontruiming moeten geschieden. De paarden kan men aan het Bureau Ontruiming verkoopen, waarbij men een bewijs krijgt, dat men tezijnertijd een ge lijkwaardig dier terug kan krijgen. Ook kan men zijn paard vrijwillig verhuren, echter alleen aan diegenen, die een aan koopvergunning hebben. Dit verhuren geschiedt alleen voor eigen risico. Het gereedschap wordt door genoemd Bureau graag overgenomen. Allerwegen bestaat een tekort hierin. Men kan het het beste aan Bureau Ontruiming verkoopen Thuis staat het toch te roesten of men leent het uit en krijgt het versleten terug. De voedselpositie. Betreffende de door de inundatie veranderde voedselpositie merkte de P.V.C op, dat bij een goede inlevering en eerlijke verdeeling de huidige rant soenen op hetzelfde peil gehandhaafd zullen kunnen blijven. Maar dan moet het ook uit zijn met den zwarten han del! De boeren moeten thans de bur gers helpen. Wie weet komt er na den oorlog wel een periode, waarin de boe ren behoefte hebben aan den steun der burgerij. Hierna werden eenige vragen gesteld, die op vlotte wijze door den heer Evert sen beantwoord werden. Vervolgens besprak de Boerenleider der provincie enkele algemeene onderwerpen, waarna de Stafleider nog enkele mede- deelingen deed. Na de hierop volgende pauze sprak de Landelijk leidster der afd Landvrouwen, mevr. Zwier—Luth, over de taak der Landvrouwen en over de positie van den Buurtboerenleider t. o. v. de Dorpsvrou- we. Voorts besprak de Landvrouwenleidster de verschillende onderafdeelingen, zooals de afd Zelfverzorging. Bederf- en Tnsec- tenbestrijding. Techniek, Woninginrich ting en Alg Zaken. Hierop volgde de beantwoording der binnengekomen vragen door de Hoofden der verschillende afdeelingen, waarna de heer Kaan de vergadering sloot. (I andstandpersdienst.) is ook aanwezig by den Landstorm Nederland. Waar hard gewerkt wordt, bestaat het recht op ontspanning. Deze ontspanning wordt bij den Land storm Nederland op verschillende ma nieren gebracht. Daar zijn in de eerste plaats de kame raadschapsavonden, die geheel door de jongens zelf worden geerganiseerd. Dan wordt er geld bijeengebracht, een orkestje opgericht, duizend en één kleine werkjes worden verricht, die alle bij elkaar toch noodig zijn om een derge- Irken avond te doen slagen. Dan zitten officieren, onderofficieren e:- manschappen door elkaar, gezamen lijk aan een tafel en staat de geheele compagnie een avond los van alle dienst- zorgen. Voorts vinden van tijd tot tijd bios coopvoorstellingen, muziekavonden en lezingen plaats, terwijl operette en opera ook niet vergeten worden. Dit alles draagt er toe bij, dat de Landstormer zijn ontspanning krijgt, waaraan dan meteen verbonden is zijn cultureele scholing. Velen die vroeger niet wisten, wat kunst is, staan er nu opeens midden in tot hun groote wa%sdeering. Mijnenvegers loopen uit om een vijan delijk mijnenveld op te sporen en ook Nederlandsche vrijwilligers maken deel uit van de bemanning. Volgt hun voorbeeld, vecht mee voor Neerlands toekomst en meldt U bij de Kriegsmarine. Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tusschen 1745 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahmestelle West, Plompetorengracht 24, Utrecht; bij alle. Haf en- en Ortskommandantu- ren en bij de verschillende SS-Melde- stellen in Nederland. KLEURENFILM PERPETUUM MOBILE. De fraaie kleurenfilm: Perpetuum Mobile, die de eeuwige wisseling der jaargetijden in Holland op zoo bij zondere wijze in beeld brengt, werd gisteravond voor de derde** maal in Alkmaar vertoond voor een totaal uitverkochte zaal in het Gulden Vlies. Een mooi succes voor de Volksuniver siteit en de N. R. V. die als organisa toren van deze filmvertooningen op traden en ook voor den heer Chr. Pointl den vervaardiger van deze film, die tevens had gezorgd voor de mooie begeleiding van klassieke muziek. Voor den aanvang van de vertooning na de paüze sprak mej. J. Roldanus na mens Volksuniversiteit en N. R. V. hartelijke woorden van dank tot den heer Pointl en mej. Pointl, welke laat ste voor de juiste muzikale illustratie zorgde. Zij memoreerde het groote succes van de film, die zeker nog meer dere malen een uitverkochte zaal zou trekken, als het mogelijk zou zijn de film hier te karijgen. Maar dat gaat jammer genoeg niet. Mej. Roldanus bood onder luid applaus mej. Pointl mooie bloemen aan en den heer Pontl een boekwerk over Oud-Alkmaar (van onzen archivaris den heer Wortel). Plotseling overleden. - Dinsdagmid dag is dr. Tj. Hoekstra, rustend ge neesheer te Laren (NH), op het. station alhier plotseling in elkaar gezakt en enkele oogenblikken laten overleden. Dr. Hoekstra heeft 23 jaar de prak tijk uitgeoefend in Zuid-Scharwoude. Tien jaar geleden legde hij de praktijk neer en vestigde zich in 't Gooi. Hij was een zeer geziene arts aan den Langedijk en interesseerde zich speci aal voor het Witte Kruis-werk. Fruitteeltcursus. Voor een zeer aan- aandachtig gehoor heeft de heer K. Hou- ter uit Hoorn de laatste les gegeven van den fruitteeltcursus in Oude-Niedorp, uitgaande van de Stichting voor huishou delijke voorlichting ten plattelande: Aan dezen cursus, bestaande uit 6 lessen, na men enkele dames en een 20-tal heeren deel. De practische snoei- en entles en de bespreking over grondbewerking, be mesting, variëteiten-keuze, het planten, ziekte-bestrijding, plukken en sorteeren van het fruit, enz., beantwoordden wel aan het doel om in de toekomst over meer en beter fruit te beschikken, het geen de gezondheid van het gezin ten goede zal komen. De heer Houter was gaarne bereid ook dezen zomer een rond gang bij de deelnemers te maken om aan wijzingen te gevèn. Tot slot sprak de heer Van Zoonen mede namens alle deelnemers(sters) en kele hartelijke woorden van dank tot de leerares van de Huishoudelijke Voor lichting, die den cursus had georgani seerd en den heer Houter voor diens leerzame lessen en bood hun bloemen en een boek aan als waardeering voor hetgeen hier was bereikt. Kostverlorenpolder. Vergadering van stemgerechtigde ingelanden in lokaal Kos- sen alhier. Na een welkomstwoord van den voorzitter werden de notulen gelezen en goedgekeurd. De heer M. Schouten bracht verslag uit over het nazien der rekening 1943 en adviseerde namens de commissie tot goedkeuring, waartoe werd besloten. De ontvangsten hebben bedragen f4820.35 en de uitgaven f 4293.10, alzoo een voordeelig saldo van f 527.15. In de plaats van den heer S. v. d. Stoop werd als rekening-commissielid aangewezen de heer C. v. d. Oord. De begrooting voor 1944 werd vastgesteld op een ontvangst en uit gaaf van f 5531.15 met een post voor on voorzien van f 1208.98. De omslag werd be paald op f 13 per H.A. Terzake bespreking uitvoering art. 11 van de Keur, werd besloten volgend ge noemd art. te wijzigen en thans deze aan gelegenheid te laten rusten. In de rond vraag werden verschillende polderaange- egenheden besproken, waarover nogal discussies plaats vonden. Het bestuur zeg de in deze toe de belangen van den pol der zooveel mogelijk ter harte te zullen nemen. Hierna sluiting. „Vita Accordeonistica". - De accor deonclub „Vita Accordeonistica" uit Heer-Hugowaard gaf j.l. Zondag een uitvoering in café Renses te Stompe toren. De zaal was slechts matig be zet, wat wel ten deele kan worden toegeschereven aan het feit, dat het orkest voor de derde maal in dit sei zoen te Stompetoren optrad. Niettemin hebben de aanwezigen genoten van het aantrekkelijk pro gramma dat de directeur, de heer R, Wassenaar, zijn orkestleden liet uit voeren. Vooral Fantasieën uit „Di® Lustige Witwe" van Léhar, het Non nenkoor uit Casanova J. Joh. Strauss, La petite princesse (arr. R. Wasse naar) en Veritas Vincit (arr. R. Was senaar) vonden groote waardeering. Men kan het uit alles merken: Jn deze vereeniging heerscht een goede geest en een vaste wil om zooveel mogelijk te bereiken en het zoo goed mogelijk te doen. Het is dan pok niet te verwonderen, dat „Vita Accordeo- nistia" zich in korten tijd een goeden naam heeft verworven in den Scher mer en omgeving. Ill I v- I i f f 'l li li' 'j i j i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1