Iensaal. IeveenI DAGBLAD VOO JS Ilenbedrijf. Hernieuwde aanvallen op Sebastopol. Kennemerland in Mussert's hand. trieschool ~245i. vart in td is dot? Jè po Bolsjewistische aanvallen ten O. van den Sereth stortten ineen. Roode Kruis-schip door Briische vliegtuigen aangevallen. De Spaansche concessies aan de geallieerden. Was Eden in Moskou? Verduisteren v. 21.155.45 Flinke kerels melden zich voor den strijd iegen het bolsjewisme. Rede van den Leider in het Concertgebouw te Haarlem. Keuring Germaansche W eersportkampen. Nieuws in 't kort. Terreuraanval op Berlijn. Dit jaar geen over-IJ-sche eersteklasser O.S.V.—D.O.S. 0—5. Kampioenschap tweede klasse groot 45/2 iPl i-IGEN lager onderwijs. ter kennis van 30P van de a.s. prste klasse van iToussaintschool, ;hool, de Hoch- len te zien toe- in ter gemeente overlegging van het trouwboekje -op deze scholen es jaren hebben op 30 Septem- Igïfte is openge- aanvangen met g 8 Mei a.s,; 9 Mei a.s.; 10 Mei ks,., it de leerplannen en dat te zijner beid zal bestaan tg te ontvangen [wijs.' ten uit andere l tot toelating te jun woonplaats. A. v. d. SLUIJS. fts', A. KOELMA. voor voortgezet ter kennis van (loop van de a.s. (te klasse van de ■oon lager onder- iczoeken, daarvan. dier school (dea ïidegracht 170 (ia- ponderdag 11 Mei egd bet geboorte- Lrboekje van de dat de kinderen, zesde klasse van Ir lager onderwijs an naar het gym- ;t tot deze school [likbaar worden opleidingsschool. Ingen uit andere £e tot toelating te hun woonplaats. A v. d. SLUIJS. iris, A. KOELMA. Alkmaar. itfGlFTE. WOENSDAG- en die 6 klassen van ben. Duur: 2 jaar. Joor meisjes, die 2 folgd hebben (duur neisjes, die in het van de primaire die in het beat Jopl. (duur: 2 jaar). Ijes van 16 jaar en et ULO-diploma A en diploma. Duur: ploma) voor meis- liploma Hulp in de oniehuizen, voor ssen van de ULO it zijn van het-ge- F 1 jaar Huishoudt 3 maanden, nnen- en costuum- jectus op aanvrage, IAN BOUBEB. succes: tot 1 uur. t kind, is voor het konijn. ESTERWEG 27 I lloma, Praktijk- lO. iktijkdiplorna. overdag en des rijving' dagelijks. I bofdtheesoorien. urrogaat. e lichtschenkende CHINA-thee. fcchenkt als thete. NA-thee. 10 tabletten 12% cent. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie; Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 8 MEI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 107, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüRHER, 7 Mei. - Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Voor Sebastopol zette de vijand zijn zeer krachtig door artillerie en slagvliegtuigen gesteunde aan vallen vooral in den noordelijken sector voort. Zjj werden in heen- en-weergolvende gevechten afge slagen, plaatselijke penetraties wer den afgegrendeld. Boven de Krim werden door jacht en slagvliegtuigen wederom 34 Sovjet- vliegtuigen neergeschoten. In de ge vechten der laatste weken heeft kapi tein Von Lücken, bataljonscommandant bij een grenadierregiment, zich door buitengewone dapperheid onderschei den. Ten noorden van Jassy, ten oosten van Polozk en ten zuiden van Pskof bleven vrij zwakke aanvallen der bolsjewisten zonder resultaat. In de periode van 4 tot 6 Mei verloren de bolsjewisten aan het oostelijke front 40 vliegtuigen. Op het landingshoofd van Nettuno stortten verscheidene vrij hevige vijan- delijke aanvallen in het geconcentteer- de afweervuur of in den strijd van kor ten afstand ineen. In den strijd tegen communistische benden op den Balkan verloor de vijand in de maand April 11 380 dooden, 3871 gevangenen en tal rijke overloopers. De luchtoorlog. Amerikaansche bommenwerpers de den gisteren weer een aanval op ver scheidene plaatsen in Roemenië. Vooral in het stadsgebied van Kroonstad ont stonden schade aan gebouwen en ver liezen onder de bevolking. Drieën twintig vijandelijke vliegtuigen, meest viermotorige bommenwerpers, werden neergeschoten. Hierbij onderscheidden Roemeensche jachtvliegers zich bijzon- dei. Eij den afweer van vijandelijke luchtaanvallen op eigen convooien ver nietigden beschermingsvaartiugen der marine, scheepsafweergeschut en ma rine-artillerie voor de kust van Noor wegen en Nederland en op de Zwarte Zee 15 bommenwerpers en torpedovlieg tuigen. Voor de Zuid-Fransche kust vielen Britsche vliegtuigen het in iienst van het Roode Kruis varende Spaansche s.s. Christina aan, hoewel het duide lijk was gekenmerkt. De bemanning leed verliezen. Ook de commissaris van het internationale Roode Kruis werd gewond. Bij aanvallen van formaties vijande lijke bommenwerpers op het westelijke bezette gebied werden vijf vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht lieten en kele Britsche vliegtuigen bommen val len op West- en Zuidwest-Duitschland Het legerbericht van Zaterdag luidt als volgt: Voor Sebastopol is de vijand, on der bijzonder lievig artillerievuur en met onafgebroken gebruik van sterke strijdkrachten van het lucht- wapen weer tot den aanval overge gaan. Deze strandde op den taaien tegenstand en de vastberaden tegen aanvallen van formaties en een heden van het leger en de marine, benevens van Roemeensche troepen. Duitsche jagers en slagvliegtuigen grepen doeltreffend in de gevechten in en schoten, zonder zelf verliezen te lijden, 30 Sovjet-Russische vlieg tuigen neer. Ten oosten van den Roemeen- sehen Sereth zijn ook gisteren ver scheidene vrij sterke aanvallen der bolsjewieken ineengestort in het geconcentreerde afweervuur. For maties gevechts- en slagvliegers hebben ook hier met succes onzen afweer gesteund en 11 tanks ver nietigd, benevens talrijke stukken geschut en ravitailleerïngsvaartui- gen van den vijand. De bestrijding van het bolsjewisti sche spoorwegverkeer is overdag en des nachts met succes voortgezet Ster ke formaties Duitsche gevechtsvliegtui gen hebben in den afgeloopen nacht een geconcentreerden aanval gedaan op het station KiefDarnitsa. Er onston den zware verwoestingen in de sta- t.onsinstallaties. Uit het landingshoofd van Nettuno en van het front in Zuid-Italië wordt levendige wederzijdsche activiteit van st( ottroepen gemeld. Verscheidene vijandelijke steunpunten werden mei hun bemanning opgeblazen. Communistische benden uiteen geslagen. In Oost-Bosnië hebben Duitsche troe pen onder moeilijke terreinsomstandig heden en tegen hier en daar harden MADRID, 6 Mei. (DNB). Een voor- aanstaande persoonlijkheid van het Spaansche bedrijfsleven heeft aan den Madrileenschen vertegenwoordiger van het DNB over de tusschen Spanje en de Anglo-Amerikanen bereikte over eenkomst o.a. verklaard, dat de Anglo- Amerikaansche onderhandelaars van Spanje pas bepaalde concessies hadden gekregen.- nadat zij drie maanden lang alle middelen van den politieken en economischen druk te baat hadden ge nomen en door een regelrechte gedeel telijke blokkade Spanje aan den rand I van een catastrophe hadden gebracht. Het ontbreken van benzine en olie I heeft in de derde maand der onder handelingen reeds tot een volledige stillegging der visscherijflottilles en der spoorwegmotorwagens geleid. De ravitailleering der Spaansche steden kwam daardoor ernstig in gevaar. Niettemin heeft Spanje zich bij de onderhandelingen zeer hard getoond. £>at de geallieerden in het wolfram lcmbargo voor Duitschland hun zin niet Ivolkomen hebben weten door te zet leen, is een bewijs voor de hardnekkig- |heid van het Spaansche standpunt. Ook omtrent het lot der Italiaansche oorlogsschepen werd pas een besluit genomen na het ontvangen van de uit- fpraak van een internationaal krijgs- lerecht, zoodat deze schepen in geen ge- pal gebruikt zullen worden bij de aan gekondigde invasiehandelingen. weerstand in vijf groote communis- tisthe benden uiteengeslagen. Tegelij kertijd verijdelden Duitsche en Bui- gaarsche troepen, gesTeund door een heden van het Servische vrijwilligers corps en nationale Servische formaties, de poging van communistische benden cm vasten voet te krijgen in Servië. Amerikaansche bommenwerpers heb ben in den loop van gisteren aanvallen gedaan op Ploesti en Turnu Severin, welke schade en verliezen onder de be volking ten gevolge hadden. Door Duit sche en Roemeensche luchtverdedi gingsstrijdkrachten werden 47 der aan vallende vliegtuigen, hoofdzakelijk viermotorige bommenwerpers, ten val gebracht. Het reeds in talrijke berichten in de wereldpers tot uiting gekomen ver moeden, dat de Britsche minister van Buitenl. Zaken, Eden, tijdens zijn re cente „verlof te Moskou is geweest, is thans nadrukkelijk bevestigd door den Engelschen consul in Barcelona, die het volgende verklaarde: „Eden hee't twee dagen in het Kremlin ver toefd om te trachten, Stalin's instem ming te verkrijgen voor een hernieuwd uitstel van het tweede front. Stalin heeft het Engelsch-Amerikaansche ver zoek categorisch van de hand gewezen en opnieuw aangedrongen op de onver wijlde invasie in het westen. In tegen stelling tot den vroegeren Russischen eisch, die altijd alleen betrekking had op de invasie in het westen, hebben de Russen thans een gelijktijdige landing aan de Kanaalkust en in het gebied van de Middellandsche Zee verlangd". 9 Mei: Zon op 5.54, onder 21.19. Maan onder 6.59, op 22.36. Bij onze Vrijwilligers. In goede kameraadschap wijden de oudere Vrijwilligers de jongere in de frontgeheimen in tfy PK Hoffmann/O/H/P m KEURINGEN WAFFEN SS (WIKING), SS- WACHTBATAILLON, LANDSTORM NE DERLAND, KRIEGSMARINE, GERMAAN SCHE SS IN NEDERLAND. Het SS-Ersatzkoramando deelt mede: Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande forma ties: 10 Mei 8—12 uur Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 1. 11 Mei 8—12 uur Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 11 Mei 15—18 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 12 Mei 8—12 uur Arnhem, Café Royal. 12 Mei 15—18 uur Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 13 Mei 8—12 uur, Groningen, Heerestraat 46. 13 Mei 1517 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 15 Mei 8—13 uur, Amsterdam, Dam 4, 16 Mei, 8—12 uur, Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 16 Mei. 15—17 uur, Amersfoort, SS-Wachtbataillon 3, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen Personen tusschen 19—35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis z«n verkrijgbaar bij de navol gende Nebenstellen der Waffen SS: Amsterdam. Dam 4; Alkmaar, Langestr.56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatz- kommando, Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine An- nahmestelle West, Utrecht, plompetorengracht 24. N. V. B. Uitslagen van Zondag 17 Mei. Kampioenschap van Nederland: Heeren veen—Heracles 2—2; V U.C.—Longa 2—3. Promotiecompetitie 2e kl.ï OSV—DOS 0—5. 2e klasse A.ï Al km. Boys—ZFC 2—2. HBC—KFC 1—1, WFC—De Kennemers 5—2 2e klasse B.: Hercules—Hilversum 30; AFCDe Spartaan 21. Promotie 2e klasse distr. Ill: Be Quick —Vitesse 10. Promotie 2e klasse, distr. V: Emmen— Frisia 10 (F. promoveert). Promotiecompetitie 3e klasse, district I: ZVV—Zaandijk 0—0 (ZVV 2e klasser); TOGZwaluwen Vooruit l—0 (TOG 2e kl) 3e klasse B.: Halfweg—Kinheim 2—2. Promotiecompetitie 4e kl., district I: Wieringerwaard—ADO '20 1—2; SLTO— IVV 2—1 (SLTO 3e klasser); CDNMSV 19 3—0. Vierde klasse A, district I: Atlas—N Niedorp, N.N. n.o.g. „NOORDHOLLANDSCHE". Schagen 2—Helder 3 3—0; LSVV—BKC 1—1; DTS 4VZV 2 4—2; DTS-jun.—Alk maar-jun. 7—0; DTS a—N. Niedorp c 00; DTS b—LSVV b 5—0 N.V.B.-beker 2e ronde: Blauw-WitAjax 3—1. 3e ronde: EDO—DWV 1—2; UVV—HVC 2—0; Meteoor—Hollandia 5—1; O VVO—Ter rasvogels 2—2. Handbal. Olympia 2—DTS 2 0—6; Ude-Wik—Do- kev 50. Zaterdagavond heeft de Leider zijn aangekondigde rede gehouden in de Gem. Concertzaal te Haarlem De groo te zaal was geheel gevuld en ook in de bijzalen hadden belangstellenden een plaats gevonden. Het podium dat met witte en blau we bloemen was versierd, droeg be halve de nationale en N.S.B.-kleuren en het door een wolfsangel bekroonde Haarlemsche wapen, de beide leuzen der propaganda-actie der N.S.B.: „Ons nationalisme Uw redding" en „Ons so cialisme Uw toekomst". Ook de zaal was met vlaggedoek versierd, o.m. met de spreuk: „Kennemerland in Mus sert's hand". De bijeenkomst werd geleid door den onderkringleider, A. J. Winter. Nadat de vlaggen der Beweging, W.A., Jeugd storm en S.S. waren binnengedragen, sprak de heer Frentrop, propaganda- inspecteur in Noord-Holland, een korte rede uit. waarin hij de beteekenis van de figuur van den Leider in het licht stelde en er o m. op wees. dal het Mussert is geweest, die in de meest kritieke oogenblikken ons volk en ons ïand voor den neergang heeft bewaard. Eenmaal zal ons volk er hem dank voor weten, dat hij ons lot van nu en voor de toekomst ten beste heeft ge leid. Te acht uur betrad de Leider met ge volg de zaal en w„erd, nadat de natio nale vlag was binnengedragen, namens de N.S.B. te Haarlem begroet dooreen kringleider, G. E. M. Janssen, die hem verzekerde, dat kring Kennemerland- Zuid zich tijdens deze propaganda-ac tie als één man zal beijveren dat Ken nemerland in Mussert's hand kome. Rede van Mussert. Hierna kreeg de Leider het woord. Er zijn, aldus Mussert, bij alle ove rige verschillen, twee soorten van menschen, de egoïsten en de gemeen- schapsmenschen. De eerstgenoemden bekommeren zich niet om andermans nooden en wat een ander wedervaart interesseert hen niet. Zij hebben geen oog voor het offer, dat zoovele ande ren aan de andere zijde brengen. De breede massa is van goeden wil le en verlangt ernaar, het land op geheven te zien uit den staat van ver nedering. De vraag, die voor ons N.S.B.'ers overheerschend is, is hoe wij deze breede massa de verzekerd heid kunnen geven die zij behoeft en de overtuiging, dat zij moet werken en offers moet brengen om te geraken tot de vervulling van het ideaal van een vrij Nederland. Spr. begaf zich hierna in een histo rische beschouwing. Rusland wil de geheele wereld en ook ons land. door dringen met het bolsjewisme, een stre ven, waaraan Europa in de eerste plaats ten offer moest vallen. Een revolutie in Europa. Dit verklaart, dat in Europa een re volutie ontstond om het volksche socia lisme. Het kan geen verwondering wekken, dat wij in dezen revolutietijd denken aan de Fransche revolutie, doch men vergete nooit, dat de Fransche omwenteling via het liberalisme leidde tot kapitalisme en klassenstrijd en dat de revolutie van dezen tijd zich richt op betere waarden. Marx moge gezegd hebben: De arbeiders hebben geen va derland, het nationaal-sociaiisme zegt: De arbeiders hebben wel degelijk een vaderland. Wat internationaal is, dat is het kapitalisme. Alleen het volk, verbonden aan zijn bodem, is natio naal. Het nationaal-sociaiisme vraagt alleen wat kan bijdragen tot samen bundeling van het volk en wat het kan weerhouden van uiteenvallen in allerlei partijen en richtingen. Een volk, dat in onderlinge tweedracht leeft, kan zich nimmer naar buiten ontwikkelen. Het gaat niet om Dantzig of om den Corridor. Het gaat om het volksche socialisme en om de vraag, of dit zich zal kunnen handhaven in een zelfstan dig Europa dan wel, of Europa ten of fer zal vallen aan Sovjet-Rusland en Amerika. En nu zijn wij Europeanen en wij zullen dat blijven en wij gaan met Eu ropa te gronde, als de zege aan deze twee wereldmachten zou toevallen. En van deze zege zullen wij zeker zijn, als Sovjet-Rusland zijn eischen, reeds in- 1 gewilligd door Engeland en Amerika, verwezenlijkt krijgt. Wat het lot van ons land dan wel zal zijnniet al leen wij nationaal-socialisten. maar de heeren aan den overkant der Noord zee hebben het antwoord op deze vraag gegeven: Nederland wordt gede gradeerd tot bruggenhoofd van Ame rika. Een yereenigd Europa kan ons behouden. Voor dit lot kan slechts een ver een'gd Europa ons behoeden4. Zoo me nig land ging te gronde, doordat het een prooi werd van vreemde besprin- gers. Europa staat thans aan den rand van den afgrond en de tegenstellingen der Europeesche landen zullen haar oplossing moeten vinden in het besef van Europeesche eenheid, een Europa, waarin geen oorlog meer zal zijn en dat sterk genoeg is om veilig te wezen voor vreemd geweld. Tot het aandeel van TTederland in dezen strijd wekt de N.S.B. ons volk op. Zij heeft daarbij vóór 3940 nooit anders dan tegenstand ontmoet en het gevolg is niet uitgebleven. Zoo hier geen Duitsche weermacht stond, ons land zou reeds lang slagveld zijn en als in onze dagen wordt gesproken van een invasie, dan zal er geen steen op den anderen blijven en honderdduizen den van ons volk zullen zich bevinden tusschen de twee machtigste legers der wereld. En daarom aldus spr. is het zoo goed. dat hier de Nederland- sche vlag voor U staat, gedragen door een lid van den Landstorm, die zich heeft opgemaakt, om onze kust te ver dedigen! (Applaus). De Leider wendde zich tenslotte tot zijn kameraden en wees hen op den plicht te strijden en te volharden juist in dezen tijd, die zoo mdeilijk is en die zooveel doet aanschouwen, dat niets met nationaal-sociaiisme te maken heeft, wat onze tegenstanders ook mo gen sma'en. Ons geloof is, dat ons volk niet te gronde zal gaan. maar zal groeien en dat het gelouterd het nieu we Europa zal binnengaan. Met het zingen van het zesde cou- olet van het Wilhelmus werd de bij eenkomst besloten. De eerstvolgende keuring voor de Germaansche Weer^portkampen is vastgesteld op Woensdag 10 Mei 1944 van 9—14 uur. Plein 1813 nr. 3, te Den Haag. In aanmerking komen alle gezonde jongens, die den leeftijd van 16 jaar bereikt hebben. Profiteer ook eens van deze 4 weken ontspanning sport, velddienst, enz. in de prachtige bergstreken van Duitschland. inlichtingenAanmeldingsbureau voor Germaansche Weersportkampen. Koningslaan 9, Utrecht. Gewapende communistische militie ïn Algiers. Naar Ofi uit Tanger meldt, zal de communistische partij met toe stemming van het dissidentencomité te Algiers een gewapende militie oprichten met een sterkte van 100.009 man. Deze communistische militie zal als een po- litietroep beschouwd worden en gecom mandeerd worden door Gaullistische of ficieren. die deelgenomen hebben aan een cursus van drie maanden in de Sov jet-Unie Vulcanische uitbarsting in Mexico. Naar de Britsche berichtendienst uit Mexico stad meldt, zijn de bewoners van het stadje Parangaricutiro in den staat Michoacan Vrijdagavond uit de stad ver trokken, toen een lavastroom van een nieuwe uitbarsting van den vulkaan Pa- riutin de straten begon binnen te vloeien. Naar verluidt worden door den vulkaan geweldige massa's lava uitgestort, die zich voortbewegen met een snelheid van rond 25 meter per uur. Spoorwegbeambte door trein aangere den. Te Amsterdam is een 34-jarige spoorwegbeambte, die zich op de spoor baan nabij het Mariniersplein bevond door een electrischen trein aangereden De man werd circa 100 meter meege sleurd, alvorens de trein tot stilstand was gebracht. Met een dubbele breuk aan "beide beenen en een zware hersen schudding werd het slachtoffer in het Binnengasthuis opgenomen. Formaties Amerikaansche bommen werpers hebben op Zondagmorgen, naar het D.N.B. verneemt, geprofiteerd van de boven geheel Noord-Europa heerschende slechte weersomstandig heden om opnieuw een terreuraanval te ondernemen op Berlijn. Zonder zicht wierpen de Amerikaansche bommen- veipers talrijke bommen neer op het stadsgebied van Berlijn. Hierdoor ont stonden schade en verliezen onder de burgerbevolking. De Duitsche luchtver dediging was door een boven geneei Noord-Duitschland hangend wolkendek van verscheidene lagen, deels op zeer groote hoogte, aanzienlijk in den af weer belemmerd. BOMMEN OP BOEKAREST EN BELGRADO. Een sterke formatie Amerikaansche bommenwerpers heeft Zondag I oekarest aangevallen. Reeds bii de nadering werd de formatie boven Zuid-Roemenië door Duitsche en Roemeensche jachtvliegtui gen in luchtgevechten gewikkeld, die voortduurden tot boven het gebied van den aanval. De zeer verspreid geworpen bommen troffen te Boekirest vooral de woonwijken. Volgens tot dusver ontvangen rappor ten werden alleen door Duitsche jagers meer dan tien viermotorige bommenwer pers neergeschoten. Een deel van de binnengedrongen formatie viel nog de stad Belgrado aan en wierp daar even eens bommen. Tijdens de voortdurende luchtgevechten traden ook Roemeensche jagers met succes op. Z. V. V. promoveert. We zijn, wat de voetbalsport betreft, weer een stapje dichter bij het einde en al mag hèt misschien wat voorbarig klinken, Noord-Holland boven het IJ zal het ook dit jaar zonder een eerste klasser moeten doen. OSV, dat ons rayon vertegenwoordigt, verloor na melijk den eersten promotiewedstrijd thuis tegen DOS met niet minder dan 05 en aangezien zoo noodig het doel- gemiddelde beslist, mogen we wel aan nemen, dat de club van Dumortier aan Utrecht weer een eerste klasser be zorgt. De Zaanstreek is natuurlijk wel een tweede klasser rijker geworden; dat kon ook moeilijk anders, aangezien twee Zaansche derdeklas-kampioenen om een plaatsje in de 2e klasse stre den ZVV was de gelukkige, dank zij een gelijk spel tegen Zaandijk. Wat de wedstrijden om den nationa- len titel betreft, kunnen we gevoegelijk heel kort zijn. VUC was met het ver zwakte elftal niet opgewassen tegen Lon ga en verloor thuis met 23. Heeren veen bewaart blijkbaar haar beste spel voor de uitwedstrijden. Nu wist het thuis gelijk te spelen tegen Heracles, dat nog steeds geen overwinning heeft be haald in deze landscompetitie. De stand .is- thans: Volewijckers 5 4 0 1 8 215 VUC 7 4 1 2 9 14—12 Lönga 5 2 1 2 5 8—9 Heerenveen 6 2 1 3 5 12—16 Heracles 7 0 3 4 3 7—20 Zooals gezegd, verloor OSV met 0—5 van DOS en deze cijfers zijn duidelijk genoeg. OSV zou in Utrecht al met min stens 60 moeten winnen, om te promo- veeren en er zal wel niemand zijn, die op zoo'n zege durft te hopen ZVV en Zaandijk speelden gelijk Geen der beide voorhoeden wist te doel punten. Dank zij de groote overwinning, welke ZVV eenige weken geleden op Helder behaalde, was het doelgemiddel- de in haar voordeel en zoo zien we thans een der oudste clubs in Noord- Holland weer terugkeeren in de 2e klas se. ZVV is met Alcmaria de oudste club die voor de propageering van de voet balsport veel gedaan heeft. Moge deze Zaansche club weer een waardige twee de «lasser blijken te zijn! In het Noorden viel ook een beslis sing. Emmen won weliswaar met 10 van Frisia, doch de Leeuwarder club behaalde vorige week een veel grootere zege op Emmen en promoveert dus. Ook een van de oude garde! In onze omgeving was daa* verder nog de verdiende overwinning van ADO '20 uitgesloten is voor de promotie. ADO's kansen zijn daarentegen zeer fraai ge worden. Schagen 2 wist Helder 3 weliswaar met 30 te kloppen, maar he*' kampioen schap viel den Helderschen ten deel. zoodat deze nu het recht hebben, om het volgend seizoen in de res. 3e klasse uit te komen. Er zijn verder nog eenige competitie wedstrijden gespeeld, maar voor deze verwijzen we naar het uitslagenlijstje. N.V.B.-beker. Nog enkele regels over de bekerwed strijden. Allereerst een verrassing: de bekerhoudster 1943, Ajax, verloor giste ren in het Stadion met 31 van Blauw- Wit; een uitslag, dien vrijwel niemand verwacht had. Hollandia, dat zoo goed de 3e ronde had bereikt door 'wee sterke tweede klassers uit te schakelen, stelde thans teleur door met 51 van de Meteoor te verliezen. Daarmede is ook de laatste club uit onze omgeving den bekerdood gestorven. EDO liet zich verrassen door DWV, dat met 21 in Haarlem won en dus de 4e ronde bereikte. UVV klopte het ster ke HVC met 20 en Terrdsvogels kwam in de volgende ronde door een gelijk spel (2—2) tegen OVVO. D.O.S. is practisch gesproken opnieuw eerste klasser. Door een sprekende overwinning van 5—0 op O.S.V. in Oost- zaan in den eersten promotiewedstrijd, veroverden de Utrechtenaren een dus- dé nigen voorsprong, dat zij zich eigen lijk reeds eerste klasser kunnen noe men, want zij mogen nu a.s. Zondag op eigen veld met vier doelpunten ver schil verliezen, zonder daarvan nadee- lige gevolgen te ondervinden. De „kanaries" waren in alle opzich- ren de meerderen van hun rivalen, wier techniek en tactiek feitelijk niets te beteekenen hadden. Dumortier was weer de groote man Hij speelde met den bal en met zijn tegenstanders. Elke aanval werd door hem op een waarlijk grootsche wijze ge'eid. Hij legde ook den grondslag ^oor alle doelpunten, waarvan hel eerste reeds enkele minuten na het be gin kwam. Na een hoekschop van de Leur kopte Piet den bal handig door naar Meeuwsen, die Engel van dicht bij kon passeeren (1—0) Dumortier zelf bracht den stand nog vóór de rust op 30. De Oostzaners waren in het veld niet de minderen. Zelfs meestal in den aanval. Hun voorhoede stond ech ter zonder leider machteloos tegenove» een verdediging, die zichzelf overtroF Ook in de tweede helft was het ini tiatief meestentijds bij de blauw-zwar- ten De doelpunten ontstonden echter tóch tegen hen. Bij verrassende uitval len ontstonden twee strafschoppen en de Leur benutte ze om den eindstand op 50 te brengen. HET WESTELIJK ELFTAL VOOR DEN TECHNISCHEN DAG. De opstelling van het Westelijk elf tal voor den Technischen Dag op Zon- aag 21 Mei tegen het Noordelijk elftal in Sneek luidt als volgt: Doel: Kraak (Stormvogels). Achter: Caldenhove (DWS) en Van der Heyde (Feyenoord). Midden: Van Buitenen (Hermes- DVS). Kuppen en De Vroet (beiden Feyenoord). Vóór: Fischer (Ajax). Dumortier (DOS), De Jongh (Volewijckers), Smit (HBC) en Neuteboom (ADO). HET NOORDELIJK ELFTAL. De opstelling van het noordelijk elftal voor den Technischen Dag op 21 Mei lridt: Doel: Colthof (Velocitas). Achter: Hogenbirk (Be Quick), Mar cus (Velocitas). Midden: Kammeyer (Be Quick), L. Blom (LSC), IJ. Blom (LSC). Voor: Van der Linden (Be Quick), Poelman (LSC), Van Beek (Velocitas), Abe Lenstra (Heerenveen) en Wuyts (Heerenveen). L.S.V.V.B.K.C. 1—1 Een matige wedstrijd Het publiek, dat nog gekomen was, heeft een matigen wedstrijd te zien ge kregen en L.S.V.V. heeft met dit gelij ke spel meer dan haar toekwam. Het was voor B.K.C. dan ook wel teleur stellend, dat scheidsrechter Augustein kort voor het einde het tweede doel punt van B.K.C. afkeurde. Een zuiver doelpunt werd niet toegekend. Voor de rust kon geen der partijen het net vin den. Na de rust was het L.S.V.V., dat de leiding nam. Maar lang duurde d£ vreugde niet. Al spoedig maakte B.K C gelijk. En gezien het aanvallende verk verdiende ze dit ten volle. Kort voor het einde doelpuntte de midvoor nog maals, maar, zooals gezegd, om onbe grijpelijke redenen werd dit doe'punt afgekeurd. Hierna kwam het einde. V.Z.V. 1—H.S.V. 1 3—1. Gouden Kruiswedstr^d. HSV 1 heeft geen geluk gehad te 't Veld. De le klassers moesten in de 2e klassers hun meerderen erkennen. Reeds direct bij den aanvang bleek dat VZV alle goede bedoelingen van de Hei- looërs ten spijt niet van plan was de winst cadeau te geven en zette aanval op aanval op. Steeds weer waren de VZV-ers even eerder bij den bal dan de HSV-ers. Toen er ongeveer een kwar tier gespeeld was werd er door den midvoor van de thuisclub op, keurige wijze gedoelpunt. Een kwartier later kreeg HSV een zeer zware straf voor VZV een penalty toegewezen, doch de midvoor schoot juist in de handen van den doelverdediger. Een minuut vóór rust wist HSV het verdiende te- genpunt te maken. Na de rust dachte* we dat HSV haar spel meer zou ont plooien, maar de Heilooërs konden er niet in komen en doelpunten bleven uit. De VZV-ers daarentegen braken her haaldelijk gevaarlijk door, en uit één van deze doorbraken kopte de midvoor on houdbaar voor den Heilooër-doelman in, 2- -1. HSV viel veer heftig aan, doch niets baatte, terwijl VZV met man en macht verdedigde zoodat VZV verdiend dezen wedstrijd heeft gewonnen. De scheidsrechter leidde uitstekend. WINDHONDENRENNEN TE ALKMAAR. De Alkm. windhondenrenvereeniging hield Zondag op het Gemeentelijk Sport park nationale windhondenrennen, waar voor vrijwel alle beste Nederland^cho honden waren ingeschreven. De publieke belangstelling had daarom grooter moe ten zijn, omdat men hier immers bij voorbaat verzekerd was van goede ren nen. Aan spanning was dan ook geen ge brek. De beide heats vereischten zelfs drie rennen, voordat de beslissing viel. Het was Jacob van den heer Poortman, die met den openingsprijs ging strijken na een fel duel met Keizer van Pleysier. In den voorjaarsprijs won Flying Bel- win, eveneens van Poortman, nadat hij zich in de eerste rit niet had laten ver rassen door Barco van de gebr. De Geus. De Gloriaprijs was voor den zeer snellen Duvel van Poortman (24.2 sec. over de 364 m!). terwijl Johny van me vrouw Koning Litz de snelste van de whippets bleek te zijn. De gedetailleerde uitslagen waren: Openingspriis: le heat. 1. Keizer, t. Jacob, 3. Arietta. 2e heat: 1. Jacob. 2. Keizer, 3. Dominand. 3e heat (beslissing): 1. Keizer van N. P'eysier te Vlaardingen in 24.7 sec, 2. Jacob van J. Poortman te Monster. Voorjaarsprijs. le heat: 1. Barco, 2. Flying Belwin, 3. Favorie. 2e heat: 1. Flying Belwin, 2. Barco 3. Favorie. 3e heat (beslissing): 1. Flying Belwin van J. Poortman te Monste** id 25.4 sec., 2. Barco van Gebr. De Geus te H.-Hugo- waard. Gloriaprijs. le serie: 1. Duvel, 24.2 sec. 2e serie: 1. Keizer, 25,6 sec. 3e serie: 1. Zenio. 24.9 sec. 4e serie: 1. Robbie, 25,3 sec. 5e serie: 1. Arietta, 25.5 sec. Finale: 1. Duvel van .T. Poortman In 24,2 sec. 2. Robbie van W. v. d. Zanden, Den Haag. 3. Zenio van Joh. Poortman te Monster 4. Arietta van B. Lemmens te Tilburg. 5. Keizer van N. Pleysier te Vlaardingen. Troostprijs, le serie: 1. Ans, 25.5 sec. 3e serie: 1 Sir v. Romanoff, 25.2 sec. 3e serie: 1. Frok Windspeed, 25.6 sec. 4e serie: 1. Astra. 26.2 sec. 5e serie: 1. Ka zan, 25,2 sec. Finale: 1. Frok Windspeed van N J. Goes te Amsterdam. 25,1 sec. 2. Astra van mevr. Wagemakers te Tul burg. 3. Kazan van J. v. d. Kamer te Heiloo. 4. Ans van F. W. Ackermann te Oudorp; 5. Sir. van Romanoff van H. v. Rün te Vijfhuizen. Whippetprijs: 1. Johny van mevr. Ko ning Litz, Voorschoten (3 x eerste). 2. Cav. Cantering Colt van A. Voskamn, Monster. (3 x tweede). 3. Sonne v. Borg- fried (Ria) van mevr. Ninaber, Den Haag (3 x derde). Zwemmen. D.A.W. TE STERK VOOR NEREUS. Zaterdagavond werd in de Alkmaar sche Overdekte de eerste helft van den tweekamp tusschen DAW en'Nereus verzwommen. Deze is in een eclatante 77—53 overwinning voor de Alkmaar- ders geëindingd. Het vrij talrijk opge komen publiek is getuige geweest van spannenden strijd op vele nummefs en vaak daverde de Overdekte van de aan- moedigingskreten. De 50 m. schoolslag meisjes werd de eenige dubbele N. overwinning. H. Boxem en G. Hartog konden het hier niet bolwerken. De Alkmaarsche jon gens namen op dit nummer volledig revanche. A. v. d. Grient en W. de Waal werden hier 1 en 2. Laatstgenoemde noteerde 46,5, wat voor een 13-jarigen goed is. T. de Ro ver en J. Boom wonnen de 50 m. rug dames, resp. in de goede tijden 42,8 en 44,7. A. Slikker en K. v. d. Meer wer den op de 100 m. rug op hun gemak 1 en 2. T. Wiegman zwom de 50 m. bcr. meis jes in 35,5, waarmee ze eerste werd en haar eigen besten tijd met 0,3 sec. ver beterde! Ch. Brankon—Bravo en A. v. d. Griendt zorgden voor een dubbele D.-overwinning op de 50 m.bcr. jon gens. Een uitstekende prestatie leverde D. v. Os. Zij won de 100 m. schoolslag dames in 1.36.2. F. Selhorst werd 4e in 1.47.4. Dit nummer werd bij de heeren tot de spannendste race van den avond. Slikker lag na de start ongeveer 1 m. voor op v. d. Lingen van N. Na 50 m. kwam deze opzetten, en passeerde S., wat de DAW-er weer met een vlinde rende laatstebaan beantwoordde, waar mee hij zijn tegenstander op zijn beurt op het nippertje voorbijging. Het was daarom jammer, dat S. wegens aan tikken met één hand gediskwalificeerd moest worden. G. Godijn werd nu 2e in 1.32.4. Op de 25 m. rug meisjes deelden D. en N. de punten. T. Wiegman werd le en G. Hartog 4e. De jongens wonnen deze baan. Hierzwommen A. v. d. Grient en K. Wortel. Laatstgenoemde viel op door een mooien slag. Bij de gemengde estafette haalde DAW II het stoute stukje uit door N. I te kloppen, waarmee ze bewees, dat D. momenteel een stuk sterker is dan de Zaansche club. DAW I won in 1.39.8. De damespolowedstrijd werd door D. slechts met 2—1 verloren van het sterke Nereus I, wat voor een groot deel te danken is aan het uitstekende werk van de D.-doelvrouw, F. Selhorst, de leeuwin van Schoorldam! De heeren wonnen met maar liefst 6-0 van het sterke Nereus I, dat echter twee invallers telde. Biljarten. Te Leeuwarden is Zondag een aan vang gemaakt met de wedstrijden om 't kampioenschap van Nederland twee de klasse groot biljart kader 45/2. De stand na den eersten dag. waar op alle deelnemers twee partijen heb ben gespeeld, is als volgt: gew. a. g. h. ,s. Hoogland (Alkmaar) 2 13.33 70 De Huyter 2 12.50 125 Wevers 2 10.34 66 Gehrels 1 12.97 61 Teegelaar 1 10.46 95 Cremer 0 9.39 60 Van der Veen 0 6.84 55 Goderie 0 4.60 37 VAN 15 MEI AF WEER MET VERLOF AMSTERDAM, 7 Mei. Naar de Ber- lijnsche sorrespondent van „Het Volk" mededeelt? zullen met ingang van 15 Mei weer verloftreinen naar Nederland rijden. De belangstelling hiervoor is zoo groot, dat tot ongeveer half Juni de treinen reeds zijn volgeboekt.. 1 ii -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1