eldnood. itelwerk. NISTE. DAGBLAD VOOR Verbitterde gevechten voor Sebastopol. jfce kanS f Zeist ouw Afweerslag tusschen Proeth en Moldavië voorloopig geëindigd. Talrijke terreuraanvallen. Nieuwe terreuraanval op Berlijn. De strijd in den Stillen Oceaan. -^duisteren v. 21.155.45 Woudenberg bezoekt Nederla««ïscbe arbeiders in Duitscbland. Nieuws in 't kort. Flinke kerels melden zich voor den strijd tegen het bolsjewisme. STAD EN OMGEVING. Wie z'n kind is dat? Vooruitzichten. Langedijk. xm ,,-r, - |ers, Drogisten er* Attentie! |«i a.s. moeten de ypbonnen ROÏlijn J. Lever deze du* jle publicatie. lebonnen zesde periode, leroente en fruit dienen It.m 6 Mei 1944 van hun |n bonnen „Groente 6e I Maandag 6 en Dinsdag 1 plaatselijke distributie- leren ter verkrijging van I moeten deze toewuzin- 13 Mei a.s. bij het pla»J- loor inleveren ten einde Ie verkrijgen, waarmede [dei t m. 10 Juni kunnen STRAAT STAAN OM Igen te kijken, het T'EN kosten. |Tj N Adema, Alkmaar, Inland; Haagsch corres- ïek medewerker H. J. J. nam (HAMA); chef van Irsen te Hoorn, tevens T kunst, letteren en we- van den Aardweg te Werkman te Alkmaar, i a Klomp te Alkmaar. J de adv.rubriek W Ka- laan de Zaan; voor de 1 t. Bus, Alkmaar. lorraad leverbaar dinstokken (Stullestokken). eecen gz., Oudkarspel. Alkmaar. enorm vele bestel» |an mijn 3aksplanten Lij iedereen niet be- dat zij de planten Ikrijgen, maar ieder telt besteld, krijgt ze 20 en 30 Mei thuis 1 Er kunnen nog honderden besteld 100 stuks Slits of lor 2.50. ICHEKKERMAN, 86, Bergen (N.-H), ■den pne papagaai, |zingt en fluit, -met koperen kooi. Luxe tg. terkoop rashonden, plukken scheren isorteerd in alle Indenartikelen. C's Dierenhandel, Den Helder. U naar buiten onder |s. jonge voedsters ■gen en jonge konij- Tcoop. Waterschapstraat 18. ERLAND! kleeding en I gehuwden zijn jen ziekte ver- Ér dag 4.50. Ind heneden 16 inzetgeld dag. per dag t 1- ALA 33 [westen des lands ling van levensloop een recente foto, No. 2008 U.F. aan I 62, Amsterdam-C. Alkmaar vraagt gen. ÏAN 8 TOT 10 MEI iin Waakt en Bidt Gebouw Heul S. CS van Arnhem. iemeenschapsbond). ll een |D [„Waakt en Bidt" Kerkelijke Kies- lis" te Alkmaar, te spreken over leven". Het Bestuur. Alkmaar lit bezems, tanden- |s, afwaschkwasten Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsehe editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 9 MEI 1914. ALKMAARSCHE EDITIE, NOORD-HOLLAND 146e Jaargang:, No. 108, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 8 Mei. (DNB) Het opper bevel van de weermacht deelt mede: Voor Sebastopol viel de vijand ook gisteren onder hevig artillerie vuur met sterke strijdkrachten aan. Terwijl het hem in den Zuidelijken sector gelukte na verbitterde ge vechten een penetratie tot stand te brengen, sloegen onze troepen in den Noordelijken sector alle vijan delijke aanvallen uiteen. Bij den afweer van krachtige aan vallen van vijandelijke slag- en jachtvliegtuigen vernietigden onze formaties jacht- en slagvliegtuigen alsmede luchtdoelartillerie der luchtmacht 130 Sovjetrussische vliegtuigen. Luitenant Lambert schoot in lucht gevechten alleen 14 toestellen neer. De negende divisie luchtdoelartillerie, on der bevel van luitenant-generaal Pie kert heeft zich bij de zware afweerge- vechten op de Krim opnieuw bijzonder onderscheiden. Zij kon gisteren haar 1400ste neergeschoten vliegtuig rappor teeren. Ten Oosten van den Roemeenschen Se- reth veroverden pantsergrenadiers in harde gevechten een domineerend heu velterrein. Vijftien vijandelijke pant serwagens en 41 stukken geschut wer den vernietigd, talrijke gevangenen ge maakt. Tusschen Proeth en Moldavië Is de op 26 April begonnen afweer slag voorloopig geëindigd. De door braak, die de bolsjewisten met 20 infanterie- en verscheidene pant serdivisies tot stand trachtten te brengen, mislukte door den taaien, verbeten afweer der onder bevel van den generaal der infanterie Wöhler staande Duitsche en Roe- meensche troepen, die door forma ties der Duitsche en Roemeensche luchtmacht in voorbeeldige wapen broederschap schitterend werden gesteund. De vijand leed niet alleen zware bloedige verliezen, doch verloor ook I 386 pantserwagens, 92 stukken geschut en 100 vliegtuigen. In deze gevechten heeft zich de pantsergrenadierdivisie ..Grossdeutschland" onder luitenant- generaal Von Manteuffel bijzonder on derscheiden. De strijd in Italië. Op het landingshoofd van Nettuno ondernam de vijand plaatselijke aan vallen. die afgeslagen warden. Vèrdra- gend geschut bestookte met goede uit werking benzine- en munitie-opslag- I plaatsen van den vijand. Terreuraanvallen. Britsch-Amerikaansche formaties bommenwerpers richtten gisteren over dag en in den afgeloopen nacht ter- reuraanvallen op het stadsgebied van Boekarest, waar zij schade en verlie- zen onder de bevolking veroorzaakten. Duitsche en Roemeensche luchtverde digingsstrijdkrachten schoten veertien I vijandelijke vliegtuigen neer. Bij gesloten wolkendek ondernamen I talrijke Amerikaansche bommenwer pers een terreuraanval op de Rijks hoofdstad en op verscheidene plaatsen Iin West-Duitschland. Vooral in het I stadsgebied van Berlijn ontstonden I schade aan woonhuizen cultureele in- stellingen en verliezen aan personen. In deii afgeloopen nacht wierpen en- BERLIJN, 8 Mei. (DNB) Krachti- ge formaties Amerikaansche bommen werpers zijn hedenochtend, gebruikma kend van een volkomen gesloten wol kendek, het gebied van het Duitsche Rijk binnengedrongen en hebben op nieuw een terreuraanval ondernomen op de Rijkshoofdstad. De aanval op Berlijn geschiedde zonder eenig zicht op den grond. Ook uit Midden-Duitschland wordt linelding gemaakt van uitgeworpen [bommen. De formaties Amerikaansche bommenwerpers, die krachtige be scherming van jachtvliegtuigen had oen. werden reeds aangevallen door [krachten der Duitsche luchtverdedi ging, toen zij de grenzen van het Duit- 'Sche Rijk bereikten. Boven Midden- iBuitschland ontwikkelden zich groote [luchtslagen. De Duitsche luchtverdediging heeft, faar het DNB verneemt, ondanks ge deeltelijke belemmering door slecht Weer, ook bij dezen aanval weer een groot afweersucces kunnen behalen. Sterke formaties Duitsche jagers start- fen voor de bestrijding der Amerikaan sche bommenwerpers vanaf de Duit sche grens tot aan het doelgebied en terug. Er werden volgens tot dusver ont vangen onvolledige berichten 76 vijan delijke vliegtuigen, hoofdzakelijk vier motorige bommenwerpers, neergescho ten. kele Britsche vliegtuigen bommen .in het gebied van Keulen en Düsseldorf. Door luchtverdedigingsstrijdkrachten werden bij deze aanvallen, alsmede bo- ben de bezette gebieden in het Westen 26 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 17 viermotorige bommenwerpers, ten val gebracht. ROEMEENSCH WEERMACHT- BERICHT. BOEKAREST, 8 Mei. (DNB) Het Roemeensche weermachtbericht van 7 Mei heeft den volgenden inhoud: Op de Krim heeft de vijand zijn met sterken steun van artilerie en vliegtui gen ingeleide aanvalsacties, vooral in den sector ten Noorden van het brug genhoofd van Sebastopol, voortgezet. Alle aanvallen werden afgeslagen. Van den benedenloop van den Dnjestr en van het Bessarabische front zijn geen gebeurtenissen van belang te melden. In Moldavië werden zeer zwakke bolsjewistische aanvallen verijdeld In den nacht van 6 op 7 Mei en in den loop van den dag hebben Anglo- Amerikaansche vliegtuigen Boekarest gebombardeerd. Er ontstonden branden in woonwijken en er werden zieken huizen. scholen en talrijke woonhui zen verwoest. De bevolking leed ver liezen. Er werden verscheidene vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. In den loop van den zesden Mei zijn 23 viermo-'orige vijandelijke bommenwer pers vernield. Onze jachtvliegers heb ben zich bijzonder onderscheiden. DE AMERIKAANSCHE DRUK OP ZWEDEN. STOCKHOLM, 8 MEI. (DNB) Vol gens een bericht uit Washington heeft een speciale gevolmachtigde van de regeering der Ver. Staten zich naar Zweden begeven, om nog eens te pro- beeren. een beperking tot stand te brengen in de Zweedsche handelsbe trekkingen met Duitschland. Te Lon den verluidt in dit verband, dat indien Zweden weigert aan den geallieerden druk toe te geven, de volgende En- geïsch-Amerikaansche stap zou zijn. dë Zweedsche kogel lagerfabrieken op de zwarte lijst te plaatsen. TOKIO, 8 Mei. (DNB) Schout-bij- Bacht Tanetsoegoe Sosa schrijft in de .Tokio Sjimboen", dat de oorlog in ien Stillen Oceaan ernstige vormen inneemt. De verliezen van den vij- lnd mogen echter niet worden onder lat. Sedert het uitbreken van den lorlog in Oost-Azië heeft de vijand het Jootste deel van zijn vlootsterkte rloren. Wanneer het hem al gelukt een deel daarvan te vervangen, dan ook dit door de herhaalde slagen '"i de Japaners sedert den herfst i'erk verminderd. Om de herhaalde lederlagen te compenseeren, voert de 'tand op de hem het geschiktst voor rende punten in het groote gebied 'an den Zuidelijken Stillen Oceaan zijn JPoraties uit. Dit is niets dan een po- tot zenuwoorlog. De hooldstrate- der Anglo-Amerikanen volgt twee ten eerste het afsnijden van den ™tailleeringsweg naar Rabaul en 10 'weede een aanval op de Philippij- f». die ten doel heeft een steunpunt vormen aan de Chineesche kust. ■jNei. Zon op 5.53 u„ onder 21.21 n. E1®" onder 7.30 u., op 23.47 n. I «ti. Zon op 5.51 u„ onder 21.22 u. i,a6 onder 8.12 u„ op 0.50 u. AMSTERDAM, 8 Mei. - Duizenden Nederlandsche arbeiders hebben huis en haard moeten verlaten, omdat de totale oorlog, welke voor het behoud van Europa en derhalve evenzeer ten behoeve van het Nederlandsche voik wordt gevoerd, hun arbeidsinzet over de grenzen eischt. Die arbeiders zijn ver weggetrokken naar Duitschland. Maar zij behooren nog steeds bij ons. Zij blijven met ons verbonden. Derhalve is de arbeid?- frontleider. H. J. Woudenberg, weer naar Duitschland getrokken om de Ne derlandsche arbeiders toe te spreken en van die verbondenheid met hen ge tuigenis af te leggen. In Bremen zijn ruim 1400 Nederland sche arbeiders gekomen om te hooren, wat Woudenberg hun te zeggen heeft Hij heeft onmiddellijk contact met de zaal. Hij spreekt ernstige woorden. De Nederlander dient zich boven de harde en vele moeilijkheden van den dag uit te bezinnen op de grootsche dingen van dezen tijd. Gewild of ongewild komt er een kentering in de zienswijze van het Nederlandsche volk. Wij hebben in de groote ruimte van Europa allen een taak te vervullen en daarbij dient de Nederlandsche werker zich te bezinnen op zijn deugden, op zijn erfeigenschappen, op de groote prestaties van ons voorgeslacht, waar van wij de nazaten zijn. Aan de fronten woedt de oorlogs brand. Hier in Europa moet worden ge werkt. Op de plaats, waar men werkt moet het socialisme worden beleefd Die socialistische idee werd geboren in het hart van een eenvoudigen arbei der en hij is de garant er voor, dat dat warme, bloedlevende. manlijke socia lisme verwezenlijkt zal worden. Als Woudenberg spreekt over de grootsche offervaardigheid van de Ner derlandsche jongens, die naar het Oost front trokken uit liefde voor hun volk kan men in de zaal een speld hooren vallen. Elke arbeid, thans in Europa ver richt, en ook die van de Nederlandsche werkers in Duitschland, is van de grootste beteekenis. Er staan achter ons kinderen, die ons zullen vragen- „Wat deedt gij voor ons?" De Europee- sche en derhalve ook de Nederlandsche cultuur moet worden gered tegen de aanvallen van het westersche kapita lisme en het oostersche bolsjewisme. Den volgenden dag spreekt Wouden berg in Nordhorn. Dan trekt hij naar Sande en overal, waar Nederlandsche arbeiders hem wachten wordt in ge spannen aandacht naar hem geluisterd De eenvoudige klare taal van den arbeidsfrontleider wordt verstaan. Zeer zeker zullen zijn woorden tot velerlei discussies aanleiding geven. Men heeft iets nieuws gehoord. En zoo zal Woudenberg verder gaan en hier in Nederland en in Duitsch land de boodschap brengen van het Arbeidsfront. Saigon gebombardeerd. Het Ameri kaansche luchtwapen heeft in den nacht van 5 op 6 Mei Saigon gebombardeerd, Er zijn 2828 dooden en 306 gewonden. In den nacht van 5 op 6 Mei werden ook Dangbrieu, Haiphong en de oevers van de Roode Rivier in het gebied van Hung- gen gebombardeerd door het Amerikaan sche luchtwapen. ,In een zwembad verdronken. Zater dagavond na het verlaten van het bad door de zwemmers, zag in het Bredasche Sportfondsenbad een lid van het perso neel bij de afscheiding van het diepe en het ondiepe gedeelte van het bad een menschenlichaam liggen. Men kwam tot de ontdekking, dat het de reeds over leden 32-jarige L. uit Breda was, die niet kon zwemmen en die zich slechts in het ondiepe gedeelte van het bad had opge houden. Te hulp geroepen doktoren kon den slechts den dood constateeren. Bekneld geraakt. In de centrale werkplaats der Nederlandsche Spoorwe gen te Haarlem is de 48-jarige kraan drijver E. Jansen tusschen de bewegende deelen van een hiischkraan bekneld ge raakt. Toen men hem had bevrijd, ble ken de levensgeesten reeds geweken- Bij onze Vrijwilligers. Aan het einde van de opleiding wordt de eed afgelegd PK Falkowski/O/H/P m KEURINGEN WAFFEN SS, SS-WACHT BATAILLON, LANDSTORM NEDERLAND KRIEGSMARINE, GERMAANSCHE SS IN NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande forma ties: 11 Mei 8—12 uur Den Bosch, Hotel Noord -Brabant, Markt 45. 11 Mei 15—18 uur Venlo Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 12 Mei 8—12 uur Arnhem, Café Royal. 12 Mei 15—18 uur Zwolle, Hotel Gütenbeek. 13 Mei 8—12 uur, Groningen, Heerestraat 46. 13 Mei 1517 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 15 Mei 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 16 Mei, 8—12 uur, Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracbt 245. 16 Mei, 15—17 uur, Amersfoort, SS-Wachtbataillon 3, Leusdérweg. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19—35 jaar, die aan meldingsplichtig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navol gende Nebenstellen der ïWaffen SS: Amsterdam. Dam 4; Alkmaar, Langestr.56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatz kommando, Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine An- nabmestelle West. Utrecht, Plompetorengracht 24. VERZORGING VAN KINDEREN VAN LEDEN DER DUITSCHE WEER MACHT IN DE BEZETTE GEBIEDEN. 's-GRAVENHAGE, 8 Mei. Het Ver ordeningenblad no. 5 bevat de tweede Verordening van den Rijkscommissaris ter uitvoering van de Verordening van den Führer betreffende de verzorging van kinderen van leden van de Duit sche weermacht in de bezette gebieden van 28 Juli 1942. Artikel 1 bepaalt: indien een kind recht heeft op den steun, als bedoeld in artikel 2 van de Verordening .no. 21/1943 en indien gedurende den tijd waarin dit het geval is, ten gevolge van een stoornis van de gezondheid of van ziekte van het kind kosten ont staan voor: 1. een verblijf var; het kind in een in richting of ziekenhuis ter zake van geneeskundige behandeling, 2. geneesmiddelen, eenvoudige medicij nen. medische behandeling en zie kenverpleging, welke aan het kind ten goede komen, dan worden deze kosten op verzoek vergoed, voor zoover deze noodzakelijk zijn en de vergoeding strekt tot be houd en ter bescherming van het uit oogpunt van ras waardevolle Germaan- sche erfgoed. VOORZIENINGSCOMMISSIES VOOR SLACHTOFFERS VAN BOMAANVALLEN. Naar aanleiding van de rampen, wel ke in Februari j.l. de steden Arnhem en Nijmegen hebben getroffen, heeft de voorzitter der Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Gelderland zoo genaamde voorzieningscommissies in gesteld, die zich ten doel stellen om, in nauwe samenwerking met de cen trale voorzieningscommissie te Rotter dam, de getroffen bevolking zoo spoe dig mogelijk van het meest noodzake lijke deel van het verloren gegane huisraad te voorzien. De voorziening van gedupeerden zal eventueel geschieden steunende op de voorafgaande onderzoekingen van de ter plaatse werkende schade-enquête commissies. Deze voorzieningscommis sies treffen dan de noodige maatrege len om tot aanvoer van goederen en tot distributie daarvan onder de aan de commissie verbonden winkeliers over te gaan. PRIJSVRAAG VOOR FILMSCENARIO 's-GRAVENHAGE, 8 Mei. Met de bedoeling te voorzien in de behoefte aan een goede Nederlandsche film, welke speciaal geschikt L voor kin dervoorstellingen, heeft het Dep. van Volksvoorlichting en Kunsten een prijsvraag uitgeschreven voor de ver vaardiging van een scenario voor een speelfilm, geschikt voor kindervoor stellingen. Bij de samenstelling van het scenario moet er rekening mee ge houden worden, dat de film een ver- iooningsduur moet hebben van circa 1.15 uur. Er wordt een aantal prijzen ter be schikking gesteld en wel een eerste prijs van 1000.welke uitsluitend wordt toegekend, indien volgens het oordeel van de jury het scenario voor practische verfilming in de^.en tijd in aanmerking komt, een tweede prijs van f 500.en vijf aanmoedigingsprij zen van 100.—. De aanvaarding van dezen prijs be- teekent niet afstand van rechten, zoo dat de schrijver nog ten volle aan spraak op zijn auteursrechten kan ma ken. Hij verplicht zich echter wel het scenario ter verfilming aan een Neder landsche productiemaatschappij af te staan tegen een redelijke vergoeding. Het is niet van te voren uitgesloten, dat ook andere bekroonde scenario's later voor verfilming in aanmerking kunnen komen. Inzendingen onder schuilnaam van sce nario's in drievoud, vergezeld van een gesloten enveloppe, met den schuil naam van den inzender, welke een briefje bevat met volledigen naam en adres van den inzender, kunnen ge schieden tot 1 October 1944 en moeten geadresseerd worden aan het Depar tement van Volksvoorlichting en Kun sten, afdeeling filmzaken, Prinsesse- gracht 21 te 's-Gravenhage. Zijn gezin komt niets te kort. Reeds lang was hij van plan zich als vrijwilliger te melden, maar wat zou er van zijn gezin terecht komen als hij weg zou zijn? Daar heeft hij eerst eens naar geïnformeerd en zie - dat viel geweldig mee. Zijn gezin komt niets te kort, daar wordt in ieder opzicht, nu en later voor gezorgd, zoowel wat salaris, levensmiddelen, brandstof, enz. betreft. Toen trok hg de stoute schoenen aan. Doe het ook! Vul eerst onder staande bon in, U ontvangt dan nadere inlichtingen naam.. adr®" woonplaats verzoekt toezending eener brochure over de Waffen ff Uitknippen en inzenden aan Ersatz-kommando Niederlande. Korte Vijverberg 5, Den Haag. GYMNASTIEK -BEOEFENING WINT ALLERWEGEN VELD. Ondanks alle moeilijkheden, die ook onze turnwereld in deze bijzondere tij den ondervindt, blijft het N.G.V. met volle kracht werken aan de verdere verbreiding van de gymnastiek in ons land. Het ledental steeg in het jubileum jaar 1943 het Gymnastiekverbond be stond 75 jaar van 90.000 tot 110.000. Sportief Nederland heeft blijkbaar den weg naar de alzijdige sportbeoefening, welke het turnen biedt, gevonden. Gymnastiek is sport en lichaamsoefe ning beide, sport voor degenen, die prestaties willen leveren, lichaamsoefe ningen voor de groote massa, die turnt om het lichaam fit te houden. Zoo moet dus gymnastiek middel blijven en niet doel alleen zijn, m.a.w. het turnen moet niet alleen in sport overgaan, want de prestaties van de enkele uitblin kers zullen doör de massa niet kunnen worden bereikt en die prestaties zouden de massa afschrikken instede van hen te trekken tot de gymnastiek. Daarom moet de leiding bij gym nastiek in school vereeniging of bedrijf zich steeds bij de keuze der oefenstof aan ernstige zelfbeperking blijven over geven. De massa moet turnen, een voudig gymnastisch werk, alzijdige li chaamsoefening bij uitnemendheid, die op den duur ook zonder dat super prestaties worden geleverd leiden tot het aankweeken en vormen van vier hoekpijlers in het wezen van den mensch: durf, moed, wilskracht en zelf vertrouwen. En daarmede komen wij van het li chamelijke op het geestelijke. Gym nastiek is niet alleen lichaamscultuur, maar wel degelijk ook geestesvormend en veredelend. Mens sana in corpore sano, veel gebruikte, veel misbruikte zinspreuk der Ouden, maar teit^allen tijde waar gebleven in den zuiveren zin des woords: een gezonde geest- in een gezond lichaam. Zoo is deze spreuk al tijd het devies geweest van het N G V., de landelijke organisatie, welke het turnwezen in Nederland regelt en dit op zoo voortreffelijke wijze doet. i Het Gymnastiek Verbond houdt niet aan de oude principes vast, maar weet de bakens intijds te verzetten De tech nische leiding is steeds paraat om de nieuwe vormen in de gymnastiek in te voeren. Nog steeds is het toestelturnen volgens de gebruikelijke systemen de voornaamste oefenstof, maar daarnaast komen de grond- of bodemgymnastiek. aantrekkelijk werk zonder werktuigen voor mannen, en de rhythmische gym nastiek voor vrouwen, uitgevoerd op muziek, hoe langer hoe meer in trek. Deze nieuwe vormen bieden zooveel HET GULDEN VLIES. Kijk, het geval is zoo: de menschen hebben gelachen. Gewéldig hebben ze gelachen. Ja, heusch, enorm hebben ze gelachen. Bar zooals die menschen ge lachen hebben. Werkelijk, ze hebben reusachtig gelach an. Nu was het mees terwerk „Wie z'n kind is dat?" ook ontzettend om te lachen. Vandaar, be grijpt u, dat de menschen ook zoo ge lachen hebben. Het was humor van de allerfijnste soort, échte chique humor. Stel u voor een juffrouw, die aan haar pa vertelt, dat ze een kind gekregen heeft, en dat is heelemaal niet waar, want een andere heeft het- kind gekre gen. Kunt u zich iéts leukers voorstel len? Sjongejonge, wat hebban de men schen gelachen. En vervolgens werd meneer Kaart door meneer Jules Ver- straete een weinig gekeeld en meneer Kaart maakte toen rare geluidjes. Ver dikkie, verdikkie, wat grappig! En de menschen maar brullen van het lachen Ja heusch, ze hebben gebruld van het lachen, geloeid van het lachen, gehuild van het lachen. Ongelooflijk zooals de menschen gelachen hebben. En toen kwam er ook nog een pop op het too- neel; die moest het kindje voorstellen dat de eene juffrouw niét en de andere juffrouw wél gekregen had vat u het fijne van de zaak? Maar dat was te grappig, want toen waren er menschen, die het van het lachen met permissie bijna in hunEnfin u begrijpt het: ze hebben gelachen, vrééselijk gelachen, ze hebben zich naar gelachen, ze heb ben zich voor een week een hik gela chen, ze hebben zich een mikkie gela chen. Ja ja, het is waratjes zoo, ze heb ben e-norm, reus-achtig, ge-weldig, ko-los-saal, ont-zettend gelachen. Ze hebben zich het apezuur gelachen! Het was ook een mooi en heel fijn stuk van meneer Kaart. H. P. VAN DEN AARDWEG. VEERTIG JAAR IN EEN DIENST. Gisteren 8 Mei herdacht de heer T. van Essen, procuratiehouder bij Stoel's Bouw- materiaalbedrijf, den dag dat hij 40 jaar geleden daar in dienst trad. Nadat hij met echtgenoote en kinderen per rijtuig naar het kantoor was ge bracht, werd hem, bij monde van den directeur, met dit jubileum geluk ge- wenscht en werden hem bloemen en een geschenk aangeboden. Door den onder-directeur werd hij eveneens toegesproken en namens kan toorpersoneel, filiaalhouders en magazijn meesters een bloemstuk en een couvert geschonken. Na deze plechtigheid hield de jubilaris te zijnen, huize receptie, welke druk was bezocht. DE VERKOOP VAN STERKEN DRANK DOOR VERLOFHOUDERS. Bij het voortgezet onderzoek naar den verkoop van sterken drank door verlofhouders, bleek, dat de verlofhou ders N., Verdronkenoord, de wed. Bierkade, en S. aan den Dijk zich aan dezen ongeoorloofden verkoop hadden schuldig gemaakt. De sterke dranK werd in beslag genomen, terwijl tegen de overtreders procesverbaal werd op gemaakt. De verlofhouder L., Schouten straat, woont niet daar, maar in de Schoolstraat. Ook hij behoort tot de overtreders. Voorts gelukte het de recherche den leverancier van den sterken drank op te sporen. Het was een zekere A., al hier, die in Amsterdam van een apothe kers-assistent alcohol kocht van 96 pCt en dien verdunde. Dit vocht, waarvan men, als men de samenstelling er van wist, bij voorbaat reeds onpasselijk zou worden, verkocht hij tegen abnor maal hooge prijzen aan de caféhou ders, die onkundig van het geknoei waren. DE JEUGDSTORM ANTWOORDDE Een groote troep kinderen, oud en jong, verdrong zich Zaterdag bij de N.S.B.-tent op de markt. Er midden in stond de propaganda-leider der Jeugd storm. Van alle kanten werd hij bele gerd met vragen, die hij moest beant woorden. En het is verbazingwekkend, welke vragen de hedendaagsche jeugd naar voren weet te brengen. Laat nie mand zeggen dat de jongeren nergens van af weten, want niet alleen bij Max Blokzijl, maar ook hier werd het tegen deel bewezen. Naast tal van minder be langrijke zaken als het inleveren van radio en telefoon, werden grootere din gen behandeld, zooals de vraag waar om de jeugdvereenigingen waren opge heven met uitzondering van de Natio nale Jeugdstorm, waarom een overwin ning van Duitschland voor ons land te wenschen is, enz. Hierbij kon men weer eens opmerken hoe critisch de jeugd is, Met algemeene antwoorden was ze niet tevreden, o neen, bewijzen moest ze hebben. En het is nog lang niet gemakkelijk om die zoo te geven, dat iedereen tevreden is. Het bleek ongelooflijk te zijn, hoe sommige sprookjes algemeen als „waar heid" geslikt worden. Er zij alleen maar genoemd het afgezaagde z.g. verraad van de N.S.B., en de verdichtsels dat Duitschland aan Engeland de oorlog heeft verklaard, en Japan aan Ned. In- dië. En dat, terwijl toch een ieder de feiten kan weten. In ieder geval hebben de jongens zich kranig geweerd en den Jeugdstormer het vuur na aan de schenen gelegd. Hij had het moeilijk, maar wist toch over al antwoord op. Bij het scheiden van de markt beloof den de toehoorders de volgende keer een lijstje met nieuwe vragen mee te brengen. Nu, dat belooft wat! (Voorlichting Jeugdstorm.) BURGERLIJKE STAND. Geboren: Cornelia D.f d. v. Hen- dericus Peereboom en F. Hoekmeijer. Cornelia, d. v. Petrus M. v. Veen en C. Wokke. Robertus. z. v. Lucianus B. J. M. Steger en A. M. Lindner. Beatrijs A. A., d. v. Maarten Bronsveld en A. G. A. Vrolijk. Margaretha C. M., d. v. Cornelis G. Schipper en C. A. Oudejans. Marjan, d. v. Jan Hop en M. Visser. Gehuwd: Johannes C. van Kam pen en Anna J. M. Coppens. Mar- tinus Wit en Anna M. Bakker. Overleden: Jacob van der Heide, gehuwd m. S. Bijleveld, oud 73 j. Cornelis de Haan, gehuwd m. P. Bes, oud 83 j. Grietje van der Oord, wed. v. J. de Wit, oud 65 j. aantrekkelijks, dat zij momenteel de grootste propaganda voor het turnen vormen. En propaganda blijft het Ned. Gymn Verbond steeds maken om te geraken tot het uiteindelijk doel: ieder Neder lander turner. Goed-geleide gymnastiek is immers een zegen voor ieders lichaam en meer dan ooit is het heden ten dage zaak om ons lichaam in de beste con ditie te houden. De nood kan den mensch vernuf tig maken. Gisteren ontmoette ik in den trein een juffrouw, die aan haar beenen kousengeschilderd had. En Keurig! Ik zou het nooit gemerkt hebben, als zij het mij niet zelf ver teld had. Voelt U maar an me", zei ze. En, ziet, ik voelde aan haar, en ik voelde het blanke en bloedwarme been! Het biedt vooruitzichten. Straks zal er stellig een firma komen, die ad verteert. dat uit één enkel van haar petjes met witte verf tien zomertoi- letten te halen zijn voor dames van gemiddelde grootte, m uit één van haar potjes met zwarte verf zes smo kings voor heeren, die niet te lang en te dik zijn. Broeders en zusters, waar gaan wij heen? In elk geval zal er tegen dien tijd niet meer geklaagd kunnen worden, dat het pak te wijd en te slobberig zit. Nee. naar maat zal het zijn! OVIDIUS. WINDBUKS ONTVREEMD. In de Overdekte werd ten nadeele van een lid van het personeel een wind buks ontvreemd. Bij onderzoek blee* de 17-jarige J. W. S., die bekend heeft, de schuldige, ONGEVAL. Op het stationsemplacement kwam, Maandagavond de rangeerder W., wo nende Leliestraat alhier, tusschen een machine en een tramwagen, met t gevolg, dat hij bekneld geraakte tus schen de buffers. De man werd met zes gebroken ribben in het Centraal Zie kenhuis opgenomen. Harmonische lichaamsontwikkeling. - Zoo af en toe leest men in de kranten iets over H.L.O., maar wat dit eigen lijk beteekent, is velen niet duidelijk. Deze drie letters zijn de afkorting, waarmede de nationale vereeniging tot bevordering van harmonische lichaams ontwikkeling wordt aangeduid. Het doel van deze vereeniging blijkt wel duidelijk uit den naam. Men wil het lichaam harmonisch ontwikkelen. Om dit werk ook aan den Langedijk meer bekendheid te geven, heeft zich een commissie gevormd, bestaande uit de heeren C. J. Met, Oudkarspel; J. C. Kamphuis, Noord-Scharwoude en C. Zaadnoordijk, Oudkarspel. Het is de bedoeling, aldus deelde men ons mede, om zoo mogelijk dezen zo mer in deze gemeente de proeven af te nemen voor het H.L.O.-examen. De eischen, welke hiervoor gesteld wor den, zijn geen topprestaties, doch bij eenige oefening is hieraan door ieder een te voldoen. Om een indruk te geven van de veel zijdigheid van het programma, waar door de harmonische ontwikkeling van. het lichaam ongetwijfeld wordt bevor derd, vermelden wij hierna even, dat voor de groep van 17- tot 25-jarige mannen het volgende vereischt wordt; 100 M. hardloopen in 14 sec., 4.25 M. vèrspringen, 1.25 H. hoogspringen, kogelstooten 71/4 kg 7 M., of 24 M. werpen met grooten bal, 10 minuten zwemmen, 8 km. wielrijden in y2 uur, 8 M. klimmen en 20 K.M. wandelen. Voor de jeugdgroep en voor de oude ren zijn deze eischen aangepast aan de mogelijkheden. Wanneer er voldoende deelname is, en daar behoeft niet aan te worden getwijfeld, zullen ook proeven worden afgenomen voor dames. De eischen voor de dames van 1725 jaar zijn: 80 M. hardloopen in 15 sec.; 3.50 M. vèrsprin gen, 1.15 M. hoogspringen, 20 M. wer pen met grooten bal, 7 minuten zwem men, 8 K.M. fietsen in een half uur, evenwichtsoefening 7 M. en een afstand wandelen. Deze proeven worden elk jaar afge nomen. Er worden diploma's beschik baar gesteld, terwijl insignes in ver schillende uitvoering, naar gelang van het aantal achtereenvolgens afgelegde jaarlijksche proeven, worden uitge reikt. Aangezien er slechts geringe kosten aan verbonden zijn, verwachten wij wel, dat er een flink aantal deelnemers zal komen. Propagandamiddag Volksonderwijs. De afdeeling Langedijk van Volkson derwijs heeft Zondagmiddag in Con cordia te Noord-Scharwoude een pro- pa ganda-middag gehouden. Voor dezen middag bestond een zeer groote belangstelling. Velen hebben zich met een staanplaats tevreden moe ten stellen. Maar zij hebben dit met vreugde gedaan, want wat er dezen middag door leerlingen van de open bare lagere scholen ten beste werd ge geven, heeft jong en oud eenige uren van aangename ontspanning bezorgd. Er is een zeer gevarieerd programma afgewerkt. Eenige scholen hebben ge zongen, andere deden aardige tooneel- stukjes of zorgden voor muzikale af wisseling. Het zou te veel ruimte ver gen wanneer wij alle nummers zouden gaan bespreken. Een keuze maken zou ook heel moeilijk zijn, aangezien ieder zijn of haar uiterste best heeft gedaan. Als wij één uitzondering mogen maken is dit wel voor den jeugdigen conferen cier Pierre Pingel, die zich op bewon derenswaardige wijze van zijn taak kweet. Alles had een vlot verloop en het was aardig te zien, hoe op de ge zichten van de vele jeugdige bezoeker- tjes zich de spanning afteekende, waar mee de verrichtingen op het tooneel werden gevolgd. Maar ook de ouderen gaven blijk, het gebodene op prijs te stellen. De voorzitter der afdeeling, dr. De Wit, heeft een korte propaganda-rede gehouden, waarin hij het doel van Volksonderwijs heeft uiteengezet. Bij de hierna gehouden ledenwin-actie in de zaal werden 35 nieuwe leden geno teerd. Een mooi succes. In zijn sluitingswoord heeft de voor zitter medegedeeld, dat het bestuur zal probeeren, binnenkort nog eens een bijeenkomst met het zelfde programma te beleggen, opdat de velen, die dit keer teleurgesteld moesten worden, doordat er geen plaatsen meer be schikbaar waren, alsnog in de gelegen heid worden gesteld de prestaties van de Langedijker schooljeugd op het ge bied van amusement te gaan zien. Het is werkelijk de moeite waard. Geslaagd. Bij de te Alkmaar gehou den examens slaagden de dames J. Peetoom te Noord-Scharwoude en R. Smit te Broek op Langendijk voor het diploma machineschrijven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1