I i Ijarigen cursus. DAGBLAD VOOR -eenigmg. handel, Zware gevechten bij Sebastopol duren voort. j!r r I lilte vóór de explosief V/////////////A voor zieken. Overdekte, men 1944. ÏTEREN 1944. INS VOLK. INEERBUIZE» mjorcus beton (patentff) Irdoortatznd oOev h&i le/ice/c oppenyah, -TOEL'S_ IK De vervaldag. Flinke kerels melden zich voor den strijd tegen het bolsjewisme. Nieuwe ierreuraanvallen op het Rijksgebied. De jongste aanval op Berlijn. Sovjet-concentraties in het zuiden. Bommen op België en Frankrijk. Distributie van scheermesjes. De druk op Portugal. De inentingsplicht. Nieuws in 't kort. STAD EN OMGEVING. Brutale inbraak te Burgerbrug. Onze teekenaar bij den wedstrijd OS.V.—D.O.S. i m I r 1 Ule kracht-ontwikkeling gaan [stilte en rust vooraf, 't Is een Ivet. Hoe wilt dan energie Iht ontplooien, als U inwendig Istig is, als U wordt gestoord loncenttatie? Daltneijec's schrif- psychologische persoonlijk- orsussen schenken U de inwen- Lst die noodig is voor een I energie-ontwikkeling! Vraag interessante brochures! Ir afknippen om kosteloos leerxama brochures l te ontvangen. volledig adres In drukletter* Aj. met 15 cf, «rartxegob, ztndmn mm Curtusiari, Kontagkm«w. 182 AW. H444, 12. Ir visschers bij hen komen feinde deze naar een afslag, Iran het bedrijfschap of aan |r in aanmerking komenden. Er te vervoeren. Le publicatie van het Landbouw en visscherij lig akkerbouwproducten. Jen Verkoopbureau van Ak^ ■ucten afdeeling Noord-Hol- lmaar maakt aan de telers Inrwproducten ln de provin- Tilland bekend, dat zij er borg te dragen, dat alle gra- en peulvruchten van den I vóór l Juni 1944 bij de beau erkende opslaghouders In ingeleverd. [red Tj N. Adema, Alkmaar, Jbuitenlar.d; Haagsch corres»- JTolitiek medewerker H. J. J. ■sterdam (HAMA.); chef van Broersen te Hoorn, tevens Ind; kunst, letteren en we- Ih. p van den Aardweg te Irt J Werkman te Alkmaar. D A. Klomp te Alkmaar, bor de adv.rubriek W. Ra- og aan de Zaan; voor d® üv.: T. Bus, Alkmaar. S C h advies. ^delenbedrijf. |3/D.K./403. DEKTE: It je kind Ie kind f 10,— f 7.— I 7,— enz. f 30. 6.50 5 4,50 Ie kind Ie kind enz. f 20,— t. verkrijgbaar a. d. lekte. Mei geven direct (Vlei in de Overdekte. TJw uitstapje per ÏAAR PACKET" jndag 29 en Dinsdag 13.45 17.45 uur; 13.45 17.45 uur. >e maskers" |ig en Zondag zijn aandag zijn nog poch 6 uur. avonden vindt lags van 23 uur JARIGEN CURSUS. li September. Jinsdag- en Donder- het schoolgebouw Mei a.s. kunnen en Drogisten hun In de tabalcskaart len voor de fijne In dobbelman Kindertoiletzeep ■vulde zeep van Bs toiletzeep wor- lerd op uw een- lerd bij aankomst Iring der toewij- ALKMAAR 4AR LUTTiK-OUDORP25 Uitgave: Pagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 10 MEI 1944, ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 109, 2 pagina's. Prijs der gewon© advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. JIET is heden 10 Mei 1944 vier jaren geleden, dat de voormalige Neder- landsche regeering den wissel gepre senteerd kreeg voor een starre onaf- Jiankelijkheidspolitiek, die niet met de ieischen des tijds geëvolueerd was. Op dien dag moest een politiek haar steek houdendheid en levensrechten bewijzen, 'die haar kracht in het isolement en in het laveeren tusschen de elkaar steeds meer oversnijdende belangen der na burige volkeren en ruimten gezocht had. Het statisch conservatisme van het Nederlandsche volk, dat met het al te begrensde burgerlijke wezen van den volksaard 'overeenkwam, meende, dat het in staat was, den eisch tot door tocht van Duitsche troepen te kunnen afwijzen, die krachtens hun historische roeping het in het nauw gebrachte erf goed der vaderen moesten verdedigen door een bezetting van de Nederland sche kuststrook en van de Nederland sche ruimte, zooals dit door de mo derne strategie bindend werd voor geschreven. De Nederlandsche regee ring en het volk meenden tot die afwij zing gerechtigd te zijn door de kracht van •.'een eigen weermacht en door te elfder ure ingeroepen hulp van ideologisch verwante en economisch en sociaal ge lijk gerichte nabuurvolkeren. Vier-en-een-halve dag bleken vol doende om het waanzinnige van dit on dernemen aan te toonen. De gepresen teerde wissel kon niet gehonoreerd worden. De Nederlandsche weermacht was technisch en moreel voor de haar 'ppgedragen taak niet opgewassen. De 'verwachte hulp bleef uit. De „kracht van het isolement", zooveel jaren ver afgood en in eigen boezem vertroeteld, bewees zich als een hopelooze fictie. De statische zelfstandigheidspolitiek van Nederland bleek ten overstaan van de dynamiek van het wereldgebeuren een foutieve constructie. O r VOOR Nederland waren er twee mo- y gelijkheden geweest. Het had de consequentie van zijn rationeel beleefde sociale, politieke en économische ideologie kunnen trekken door van meet af aan de zijde van de Geallieerden te staan. Dan was het land waarschijnlijk van den beginne gf slagveld geworden. In dat geval had Nederland de rol gespeeld, die met zijn Rationale houding overeen kwam. Dan had het oèk recht van spreken en had het moreel te allen tijde dit recht kun- pen laten gelden. In het andere geval had Nederland van den beginne af een continentale priënteering kunnen inslaan. Het had pnder een beroep op zijn bloedverwant schap met het Duitsche nabuurvolk, waarmee het bovendien ook nog eeuwen lang met zulke nauwe geestelijke en Stoffelijke banden verbonden is ge weest, een continentale politiek kun- pen volgen. In het eene en het andere geval had pen scherpe, maar dan vrijwillige positiekeuze kunnen volgen, zoo nauw 'de omstandigheden dit noodzakelijk piaakten. De houding van Nederland in het Jiuidige conflict was hoe dan ook fout. De oorlogsverklaring aan Japan nadien was een te plompe correctie achteraf. Het kiezen van een standpunt in het conflict achtte de burgerlijke gezapig heid een te riskante onderneming. Het ideaal van een houding zooals in den eersten Wereldoorlog, toen naar beide zijden verdiend werd, was te verlok kend. Rationeel voelde Nederland zich ditmaal aan de Geallieerden verwant, doch het wilde de idylle van zijn iso lement door een min of meer geslaag de, door conjunctuur bepaalde en sterk aangevochten neutraliteit overeind houden, toen de ontwikkeling van tech niek en verkeer, van politiek en eco nomie dit standpunt reeds lang over wonnen hadden. Dat was halfslachtig, onwaarachtig en moest zich wreken Eervol was deze houding geenszins. Een beroep op het gewapend verzet van zijn soldaten was onverantwoorde lijk, omdat de Nederlandsche regeering van te voren kon en had moeten we ten, dat de Nederlandsche wapenen on toereikend waren. Het is voor alle tij den een nimmer goed te maken fout, dat de Nederlandsche regeering zich door den loop der gebeurtenissen heeft laten overrompelen en dat ze door een onverantwoordelijk niet ingelicht zijn van geen zijde hulp en steun kon ver wachten. In zijn bewust nagestreefd isolement kreeg Nederland wat het verdiend had. Het werd onder den voet geloopenen in den steek gelaten. Het wereldgericht wees vonnis. De ont wikkeling der intusschen vier vervlo den jaren hebben dit vonnis kracht van bewijs geleverd. UEEFT het Nederlandsche volk uit de ontwikkeling der gebeurtenissen de consequenties getrokken? Ziet het de realiteiten van vandaag? Dat kan men moeilijk beweren. Het is nog steeds niet van den schok over de tragiek der gebeurtenissen van 10—15 Mei bekomen. Het mokt nog steeds over het verleden, waarvan het een terugkeer onder aftrek van enkele scherven, dus mogelijk in onbeschadig- den toestand verwacht. Het heeft nog steeds niet leeren beseffen, dat in Mei 1940 op dit continent een oude wereld instortte, die nimmer meer kan terug keer en. Het meent nog steeds, dat de oorlog, die schijnbaar om nationalisti sche tendenzen is begonnen, ook met een nationalistisch resultaat zal eindi gen, d.w.z. dat het zijn oude ongerepte zelfstandigheid van de winnende par ti; gelijk wie dat is, zal terugkrijgen Dat is een gevaarlijk waandenkbeeld, waartegen niet te veel gewaarschuwd kan worden. De diepere oorzaak van dezen oor log is de worsteling om grootere poli tieke en economische ruimten met an dere noemers dan die voor een natio- nalistischen staat gelden. In de tweede plaats moet het zoo langzamerhand duidelijk worden, dat het eindresultaat van dezen oorlog een socialistische ge meenschap moet zijn. En dan geen so cialistische gemeenschap van een half zacht eitje, met afgezaagde gemeen plaatsen en vervaalde leuzen, zooals „sociale gerechtigheid", „eerbied voor den arbeid" enzoovoorts. Het gaat om de tenuitvoerlegging van een heel sa menstel van welomschreven socialis tische wetten. Aan de verschillende fronten wordt door millioénen niet gestreden om de oude burgerlijke maatschappij weer op te richten met zijn standen, klassen schotjes en zoo meer. In de nieuwe Europeesche levensruimte, die onder de onnoemelijke offers van veel bloed on tranen in hard toeslaan gesmeed wordt, zal een socialistische gemeen KEURINGEN WAFFEN SS, SS-WACHTBATAILLON, LANDSTORM NEDERLAND KRIEGSMARINE, GERMAANSCHE SS IN NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande forma ties: 11 Mei 812 uur Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 11 Mei 15—18 uur Venlo. Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 12 Mei 8—12 uur Arnhem, Café Royal. 12 Mei 15—18 uur Zwolle, Hotel Gljtenbeek. 13 Mei 8—12 uur, Groningen, Heerestraat 46. 13 Mei 15—17 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 15 Mei 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 16 Mei, 8—12 uur, Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 16 Mei, 15—17 uur, Amersfoort, SS-Wachtbataillon 3, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19—35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zyn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zyn verkrijgbaar bij de navol gende Nebenstellen der Waffen SS: Amsterdam. Dam 4; Alkmaar, Langestr.56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatz- kommando, Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine An- nahmestelle West, Utrecht, Plompetorengracht 24. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 9 Mei (DNB). Het opper bevel van de weermacht deelt mede: „In het gebied van Sebastopol duren de zware gevechten voort. Bij den afweer van krachtige vij andelijke luchtaanvallen werden door slag- en jachtvliegtuigen 46, door luchtdoelartillerie van de luchtmacht 10 andere Sovjetvlieg tuigen neergeschoten. Ten Noorden van Jassy bleven vrij zwakke aanvallen der bolsje wisten zonder resultaat. Formaties Duitsche en Roemeensche vliegtui gen bestookten ten Noorden van Tiraspol en ten Oosten van de Se- reth gereedstaande vijandelijke troepen met goede uitwerking. In het landingshoofd van Nettuno werden enkele plaatselijke aanvallen van den vijand afgeslagen. Reserve luitenant ter zee eerste klasse Poll- mann. commandant van een duikboot jager, heeft in de Middellandsche Zee zijn twaalfde vijandelijke duikboot tot zinken gebracht. Formatie Sovjet-motortorpedo- booten uiteengeslagen. Voor de kust van Noord-Noorwegen werd door lichte beveiligingsstrijd krachten der marine, in samenwerking met de luchtmacht, een formatie Sov- jet-motortorpedobooten uiteengeslagen; daarbij werd een motortorpedoboot vernietigd. Luchtdoelartillerie aan boord van schepen, beveiligingsvaar tuigen en luchtdoelartillerie van de marine, alsmede voor convooibescher- ming in den strijd geworpen jachtvlieg tuigen, schoten voor de Noorsche kust, boven de Oostzee het Kanaal 13 vijandelijke vliegtuigen neer. Terr euraanvall en. Amerikaansche bommenwerpers on dernamen gisteren overdag terreur- aanvallen op het Rijksgebied. Zij wier pen op de Rijkshoofdstad en in het ge bied van Brunswijk brisant- en brand bommen neer, waardoor schade aan gebouwen en verliezen onder de be volking werden veroorzaakt. Luchtver dedigingsstrijdkrachten vernietigden bij deze aanvallen 86 Amerikaansche schap opgericht worden, waarin het geheele scala van socialistische eischen, zooals die o.a. in het programma van Salzburg belichaamd zijn, verwezen lijkt wordt. o VAN de noodzakelijkheid van de door braak van deze nieuwe politieke en sociale beginselen is het Nederland sche volk nog niet overtuigd. Het mokt en wrokt nog steeds over oude droom beelden, die niets dan droombeelden zijn. In de vier dagen, die op den tienden Mei 1940 volgden, stierf de idylle van een zelfstandige Nederland sche natie. Regeering en volk konden den loop der geschiedenis niet tot staan brengen. Zij konden den wissel niet honoreeren, die een oud streven voor een schijnbaar ongerept einde al ler dagen zelfgenoegzaam uitgeschre ven had. Of regeering en volk voordien de neutraliteit al dan niet volkomen kuisch bewaard hadden en of het volk nadien in een stil of openlijk verzet een beroep op een in wezen fictief bondgenootschap met de Geallieerden deed al deze dingen spelen een on dergeschikte rol. Alle feiten van voor dien geschonden neutraliteit en nadien tentoongespreid verzet zijn bijkomstig heden, die het groote beeld slechts completeeren. niet fundamenteel ver anderen. Het komt er voor het Nederlandsche volk op aan in andere politieke en sociale normen te denken en te leeren leven dan voorheen golden. Met voor beelden en door overtuigingskracht van redelijke argumenten moet men dit volk tot een nieuwe levenshouding opvoeden. Het gaat er om, dat het Nederland sche volk het besef leert verwerken, dat het zich, nochtans als eigen geslo ten volksgeheel, in een grootere ruim te moet aanpassen. Begrippen als neu traliteit, isolement, separatisme zijn verouderde en overleefde begrippen, die geen zin meer hebben. Het gaat evenmin om een oppervlakkig bond genootschap of een tijdelijke belangen gemeenschap. Diepere banden, banden van biologischen en zielkundigen aard met projecties tot in verre geslachten vormen de basis der komende grootere gemeenschap. o T)E taak is ten overstaan van het ver- leden niet eenvoudig. Het is ook geen werk van vier jaren, doch het vereischt' een volle generatie. Het Nederlandsche volk moet in de eerste plaats naar binnen een diepe sociale gemeenschapsgedachte leeren beleven. In politiek opzicht moet het tevens deze gemeenschapsgedachte ook nog leeren splitsen in een gedeelte, dat voor het Nederlandsche volk be stemd is en in een gedeelte, dat het als bijdrage aan de gemeenschapsor- ganer van een grooter geheel moet af staan. Dit is een dubbele verdieping van de gemeenschapsgedachte, te moeilijker, waar de aan den lOden Mei voorafgaande jaren en nadien vervlo den jareri hebben bewezen, dat het Ne derlandsche volk zelfs de kleinere en veel gemakkelijker te beleven ge meenschapsgedachte niet heeft aange kund, overeenkomstig de eischen des i tijds. HAMA. vliegtuigen, waaronder 68 viermotorige bommenwerpers. Boven de bezette ge bieden in het Westen verloor de vijand nog 14 vliegtuigen. In den afgeloopen nacht wierpen enkele Britsche vliegtuigen bommen op Osnabrück". BERLIJN, 9 Mei. - De B.-correspondent van het A.N.P. meldt: Neen, een christelijke rustdag is deze Zondag niet geweest. Ik heb hem ten minste voor een goed deel doorge bracht met het uitgraven van dooden en gewonden, met het naar het politie bureau brengen van kinderen, die hun ouders kwijtgeraakt waren en met het transporteeren van allerlei menschen op den bagagedrager van mijn trouwe Nederlandsche fiets, een verkeersvorm, welke in Duitschland bij de wet ver boden is, maar die onder de huidige abnormale omstandigheden getolereerd wordt. En dat alles had ik te danken aan de Noord-Amerikanen, die de Rijkshoofdstad onder uiterst slechte weersomstandigheden aangevallen heb ben. Op een tijdstip waarop andere menschen ter kerke plegen te gaan, zaaiden de Amerikanen vernietiging en dood onder ons. Eén ding heb ik vandaag wederom met groote zekerheid kunnen vaststel len.: de verklaring, der Noord-Ameri kanen, dat hun vliegers een n:et te overtreffen zuiverheid, nauwkeurigheid en trefzekerheid bezitten, is onjuist. Of het moet zijn, dat de Amerikaansche piloten inderdaad officieel het bevel krijgen de woonwijken der Duitsche bevolking te verwoesten en de fabrie ken te laten staan. Zoowel Zondag als Maandag is de burgerbevolking van Berlijn weer het voornaamste doel van den aanval ge weest, die voor 99,9 procent hun per soonlijke bezit trof. Wederom hebben brand- en brisantbommen velen dak loos gemaakt en wederom maar, ach, waarom zal men dit alles nog eens herkauwen? Waarom zal men nog eens een beschrijving gaan geven van een luchtaanval en zijn gevolgen, als men weet, dat slechts diegenen, die derge lijke staaltjes van humaniteit regel matig hebben meegemaakt, kunnen be vestigen, dat iedere beschrijving, hoe volmaakt zij ook moge zijn, toch nog niet in de schaduw van de werkelijk heid kan staan, zooals ook een beschrij ving van de dappere houding der be volking slechts een ruwe schets van het groote en boven allen lof verheven geheel kan worden. Man en vrouw doen niet voor elkander onder; het Is alsof het verschil tusschen het sterke en het zoogenaamde zwakke geslacht weggevallen is, nu de dood ons bij tijd en wijle, als een bom gemeen-snerpend fluitend valt, gedurende eenige secon den de hand op den schouder legt. Op zulke oogenblikken breken in Berlijn wellicht muren. De harten worden ech ter sterker en komen in opstand tegen dit ingemeene onrecht. BERLIJN, 9 Mei. - De A.N.P.-cor- respondent meldt: Het legerbericht geeft een voorloo- pige opsomming van de resultaten, die in den grooten slag tusschen Moldau en Proeth bereikt zijn, doch in -welin gelichte kringen verklaart men, dat men binnen afzientaren tijd met een wederopleving der gevechten in dezen sector rekening moet houden, daar de bolsjewisten versterkingen concentree- ren om hun hooge bloedige verliezen en de eveneens groote verliezen aan tanks weer aan te vullen. België en Frankrijk worden de laat ste weken voortdurend door Anglo-Ame- rikaansche luchtaanvallen geteisterd. De stad Mechelen werd in één week tijds niet minder dan vijf maal tot object van een bomaanval gekozen en van 11 April tot 6 Mei 1944 werd de omgeving van Namen 11 maal gebombardeerd door de Anglo-Amerikaansche luchtmacht Er werden hier in totaal 29 personen gedood. De koning en koningin Elisabeth heb ben het nationale steunfonds voor ge- teisterden van bombardementen een gift doen toekomen van vijfhonderd duizend frank. Zijne eminentie kardi naal van Roey heeft eveneens een gift gedaan van vijftigduizend frank. De Anglo-Amerikaansche luchtmacht heeft gisternacht voor de tiende maal in enkele dagen tijds een kleine plaats in het noordwesten van het departe ment Seine et Oise aangevallen. Deze aanval was zeer hevig. Men telt 40 doo den en een 20-tal gekwetsten. Talrijke bommen vielen neer in een naburige gemeente, waar een hotel volledig werd vernield. Hier kwamen 14 gasten om het leven. In de streek werden 300 wo ningen zwaar beschadigd. Luchtaanval op Brussel. Amerikaansche bommenwerpers heb ben Maandagavond 'n terreuraanval op woonwijken van Brussel ondernomen. Dinsdagochtend waren er reeds 101 dooden en 61 zwaargewonden. Men verwacht, dat het aantal dooden nog zal stijgen. 300 woonhuizen werden volkomen vernield. Men behoeft geen oude mesjes meer in te leveren. 's-GRAVENHAGE, 10 Mei. - In den loop van Mei zullen weder 5 scheer mesjes beschikbaar worden gesteld voor iederen mannelijken ingezetene, die in het bezit is van een tabakskaart. In verband met de evacuaties sedert de vorige distributieperiode is het niel mogelijk, zooals aanvankelijk de bedoe ling was, aan de belanghebbenden op basis van hun inschrijving voor de eerste distributieperiode, voor de twee de maal scheermesjes te doen afleveren Er wordt daarom thans de volgende nieuwe regelilng getroffen: Elke belanghebende dient een nog door het Centraal Distributiekantoor bekend te maken bon van de tabaks- kaart tusschen 15 en 20 Mei a.s. in te leveren bij zijn leverancier (detaillist» Het is daarbij niet noodig 5 oude scheermesjes in te leveren, zooals de vorige maal het geval was. De leveran cier (detaillist) geeft voor de in ont vangst genomen bonnen een ontvangst bewijs. Zoodra de detaillist op de door hem ontvangen bonnen zal zijn bevoor raad, kan de belanghebbende tegen in levering van zijn ontvangstbewijs het hem toekomende aantal scheermesjes in ontvangst te nemen. Detaillisten, die nog over voorraad beschikken, mogen direct tot aflevering overgaan en be hoeven in dat geval uiteraard geen ontvangstbewijs voor de ingeleverde tabaksbonnen af te geven. Aangezien de inschrijvingsregisters van de eerste distributieperiode thans zijn vervallen, zijn de belanghebben den voor de nieuwe periode niet meer gebonden aan de detaillisten, bij wie zij zich voor de eerste periode hebben laten inschrijven. Het ontvangstbewijs, dat door den detaillist bij de inlevering van den bon is afgegeven, moet zorgvuldig worden bewaard, daar men s1 echts tegen in levering van dit ontvangstbewijs de scheermesjes zal kunnen verkrijgen. Op verzoeken om beschikbaarstelling van scheermesjes in gevallen dat het ontvangstbewijs is verloren gegaan, kan niet worden 'ngegaan. Met het oog op een zoo vlot mogelijke bevoorrading van de detaillisten waardoor de scheermesjes zoo spoedig mogelijk ter beschikking van de be langhebbenden kunnen komen wordt het publiek dringend aageraden de bennen in te leveren bij detaillisten, die gewend zijn dit artikel regelmatig te verhandelen. Zooals detaillisten in fijne staa^wa ren, drogisten, kappersbedrijven en parfumeriezaken. Een mislukte algemeene staking. De illegale communistische partij in Portugal heeft Zondagavond in alle in- dustrieele centra van het land vlug schriften verspreid waarin tot een al- gemeene staking werd aangespoord. De communisten waren van meening. dat door de beperking van den invoer van vitale producten door de Anglo- Amerikanen, de zaak reeds voldoende was voorbereid en dat Portugal thans door middel van de staking tot toege ven gedwongen zou kunnen worden De Portugeesche politie had tijdig maatregelen genomen om de stakingen te doen mislukken. Pogingen om aan den communistischen oproep te vol doen, konden in eenige industriecentra in de provincie in de kiem en zonder bloedvergieten worden gesmoord. De officieuze „Diario da Manha" schrijft: Nu Portugal meer dan ooit is aangewezen op de voortbrengselen van zijn arbeid om aan de door den oorlog ontstane omstandigheden het hoofd te kunnen bieden, moet onbarmhartig worden opgetreden tegen ook maar de Kleinste poging de orde te verstoren Land en volk wenschen slechts vrede, arbeid en orde en het is onbegrijpelijk, dat een kleine minderheid zich door dergelijke holle frazen laat verleiden. Het verlaten van het werk staat op dit oogenblik gelijk met verraad in het zicht van den vijand. Het Portugeesche volk moet weten, dat een groep ver raders het volk in den rug aanvalt. 's-GRAVENHAGE, 9 Mei. Krach tens reeds eerder afgekondigde beslui ten van den Secretaris-generaal van het Departement van Sociale Zaken, zijn de geneeskundige inspecteurs.van de volks gezondheid bevoegd te bepalen, dat de bevolking in een door hen aan te wij zen gemeente in hun machtsgebied ver plicht is binnen een nader aan te geven termiin zich te doen inenten tegen typhus, paratyphus, diphterie of rood vonk. Inenting tegen diphterie en rood vonk kan slechts verplicht worden ge steld tot den 14-jarigen leeftijd; voorts zijn kinderen beneden 2 jaar vrijgesteld van inentingsplicht. Ook bestond tot dusver de mogelijkheid, dat personen, die op grond van geneeskundige of godsdienstige motieven overwegende bezwaren tegen de inenting hadden, zich daaraan onttrokken. In het belang van een doeltreffende bestrijding der besmettelijke ziekten heeft de Secreta ris-generaal thans echter deze laatste mogelijkheid beperkt tot geneeskundige motieven, die evenwel slechts dan zul len worden aanvaard, Indien de bezwa ren der betrokkenen, of, wanneer het kinderen betreft, van degenen, die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefe nen, door een vanwege de gemeente aangewezen geneeskundige gerechtvaar digd worden bevonden. Tot dusver heeft de geneeskundige inspectie nog slechts in weinige gemeen ten, waaronder, voor wat diphterie be treft, Den Haag en aangrenzende ge meenten, gebruik gemaakt van Ie haar verleende bevoegdheid tot invoering van een inentingsplicht. Op een landmijn getrapt. De 30-jarige P Boot te 's-Gravenzande trapte bij het loopen in een mijnenveld op een mijn, waardoor hij op slag werd gedood. Bij brand omgekomen. Aan de Die- verenk onder Zwolle is een boerenschuur van den landbouwer M. Bomhof tot den grond toe afgebrand. In de puinen vond men later het geheel verkoolde lijk van den 18-jarigen zoon van Bomhof; ook eenig vee is omgekomen, Dure avond. Een Hagenaar, die ln gezelschap van eenige vrouwen verschil lende café's had bezocht, heeft bij de po litie aangifte gedaan, dat hij daarbij een briljanten ring en dito dasspeld ter ge zamenlijke waarde van f 10.000 is kwijt geraakt. Zie toe dat U de distributiebescheiden krijgt waar U recht op hebt! Wat U na derhand mist wordt niet aangevuld! Bij onze Vrijwilligers. - Met verlof naar huis ffff PK Kristoforitsch/O/H/P m DE KEERZIJDE VAN DE MEDAILLE. De groep Voorlichting van den Ge machtigde voor de Prijzen schrijft ons: De prijzen voor luxe-artikelen en siervoorwerpen zijn in de laatste jaren absurd gestegen. Niet alleen door de fabrikanten, ook door opkoopers, gros siers en winkeliers werd aan deze goe deren flink verdiend. Dat thans som mige zakenmenschen de behoefte ge voelen hun straatje in het openbaar schoon te vegen, nadat zij door de Prijsbeheersching in de algemeene be langstelling zijn gekomen, is begrijpe lijk. Er is echter een Nederlandsche spreekwoord dat zegt, dat wie boter op zijn hoofd heeft, liever niet in de zon moet gaan staan. Dat de winkeliers het slachtoffer zijn geworden van het „drieste" optreden van de Prijsbeheer sching, zal toch niemand gelooven, die de prijzen heeft gezien, die voor de zgn. luxe goederen werden gevraagd. Het verweer, dat men niet meer dan het normale winstpercentage heeft ge nomen, gaat hier heelemaal niet op, daar het normale winstpercentage over een twee-, drie- of meervoudigen inkoopsprijs een belangrijke ongeoor loofde vergrooting van de winst betee- kent. Maar velen, en dit is bij de ge houden controles duidelijk gebleken, namen zelfs met het normale winst bedrag geen genoegen, maar vroegen wat ze krijgen konden, misbruik ma kende van de kooplust van een zeker deel van het publiek. Dat de winkeliers onschuldige slacht offers zouden zijn, is onjuist. Wanneer men prullen tegen kennelijk zwarte prijzen inkoopt, weet men, dat men in overtreding is. Velen hebben er echter op gerekend, dat de Prijsbeheersching aan dit terrein niet toe zou komen en.... de winsten lokten. Daar een op treden tegen de fabrikanten van deze goederen niet alleep veel te lang zou duren, maar ook in vele gevallen on mogelijk is, daar de herkomst van vele goederen duister is, heeft men den winkeliers door deze actie aan het ver stand gebracht, dat zij niet voort kun nen gaan tegen zwarte prijzen in te koopen en te verkoopen. Dat daarbij rechteloosheid zou heerschen daar geen procesverbaal zal worden opgemaakt, is een dwaasheid. Om den winkeliers een tuchtrechter- lijke vervolging te besparen, wordt hun de gelegenheid gegeven, hun goederen om te prijzen volgens de door de des kundigen te geven richtlijnen. Zij kun nen dit echter weigeren en krijgen dan een procesverbaal, waarna zij in de ge legenheid worden gesteld zich te recht vaardigen. In de wetenschap echter, dat men bewust in overtreding is, heeft tot nu toe vrijwel geen enkele winkelier van deze gelegenheid gebruik gemaakt. EEN JUBILARIS. Den 14en Mei a.s. hoopt de heer H. G. Arentsen, thans chef op het goede renstation te Arnhem, het feit te her denken, dat hij 40 jaar bij de Neder landsche Spoorwegen in functie is. Hiervan was hij 23 jaar, n.l. van 1919 tot 1942, te Alkmaar werkzaam,, de laatste jaren als chef van het vracht goederenkantoor en als douane-agent. 150 K.G. BOTER GESTOLEN. In den nacht van Zaterdag op Zondag is te Burgerbrug een zeld zaam brutale diefsta gepleegd. Uit de aldaar staande zuivelfabriek „De Dageraad" is namelijk niet minder dan 150 kilogram boter ge stolen. Tot nu toeontbreekt van de(n) dader(s) ieder spoor. Door het uitsnijden van een ruitje aan de achterzijde van het gebouw hebben de dieven zich toegang tot de fabriek weten te verschaffen. Van daaruit was het niet moeilijk via de kaaskamer in den boterkelder te ko men, waarvan het deurslot werd uit gestoken. In dezen kelder stond de be geerde buit. Een hoeveelheid tot een gewicht van 150 kilogram n.l. één vat, twee kisten en vier pakjes van een half pond werd medegenomen. Door een draairaam, dat nu gemak kelijk van binnenuit was open te ma ken, werd het gestolene naar buiten getransporteerd. Reeds den volgenden morgen werd de inbraak ontdekt en onmiddellijk bij de politie aangifte gedaan. Daar evenwel iedere aanwijzing, die tot opsporing van de(n) dader(s) kon leiden, ontbrak, werd de Rijksspeurders- dienst van de Hembrug ontboden, die het onderzoek ter plaatse met een politie hond voortzette. Ook dit mocht he laas geen resultaat opleveren, zoodat men ten aanzien van dezen bijzonder brutalen diefstal volkomen in het duister tast. Men vermoedt, dat ter zake kundi- gen in dit geval aan het werk zijn geweest. Vooral in deze laatste functie is hij met nagenoeg alle firma's in aanraking ge komen. Zoo is de heer Arentsen in Alk maar een bekende figuur geworden, aan wien men alhier een prettige her innering heeft behouden. Op den jubileumdag zal ongetwijfeld tot uiting komen, dat tusschen Alkmaar en hem de band nog niet verbroken is. GESLAAGD. Voor het op 26 April te Alkmaar ge houden examen van de Verg. van Leer aren in stenogr. en mach.schrijven slaagden de volgende candidaten: Stenografie Nederlandsche taal: de dames G. J. Avis, J. J. Blaauw, J. J. Lantman en I. Westrup allen te Alk maar. Stenografie Duitsche taal: mej. W. Eindhoven te Alkmaar. Kantoortypist(e) Nederl. taal: de da mes M. M. E. L. Nash, C. Rempt, T. Wormsbecher, G. P. Kramer, I. C. Not- telman, T. Smorenberg, G. *C. Avis, J. J. Blaauw, A. W. M. Speet, D. Groot- karzijn, M. H. Oostwouder, A. C. v. d. Vliet en P. M. v. Meyenfeldt allen te Alkmaar; mej. J. Peetoom te Noord- Scharwoude; mej. R. Smit te Broek op Langendijk; mej. J. M. Brouwer te Limmen; mej. J. G. Bakker en mej. M. C. Kieft te Heiloo; de heeren N. C. Klompmaker, J. J. de Roos, W. Vellin- ga, J. P. H, Woudman, J. W. Buisman en J. de Groot, allen te Alkmaar; de heer A. H. Wuis te Heer-Hugowaard. R. K. VOETBALVER. AFC. Morgen Donderdag begint de training van 4.FC op het terrein van de voetbalver. „Alkmaar" san den Wss- terweg. Het bestuur besloot "?at ieder verplicht is te komen «rainen. Niet trainen, beteekent: niet deelnemen aan den Sportdag en niet opgesteld worden ir andere wedstrijden. Nu voor AFC weer verschillende moeilijkheden zijn opgelost, vertrouwen wij, dat vele sportliefhebbers weer voor AFC aan het werk zullen gaan. Laten de jongens vooral zorgen op tijd aanwezig te zijn: 6.30 uur trainen adsp. en welpen; 7.30 uur junioren en senioren. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: Margaretha d. v. Klaas Rol en G. Duin. Agnes A. M. d. v. Machiel H. Jansen en A. M. Beentjes. Petronella A. d. v. Jan van der Nagel en M. W. A. van Dorp. GEHUWD: Johannes G. A. Zentveldt en Engelina J. Vrijhoef. Bernardus Terpstra en Arendje Hogenhorst. OVERLEDEN: Maartentje van der Maas, wed. v. J. C. Niesthoven, oud 73 j. Jacoba Buers, wed. v. J. Broers, oud 80 j. NlET ALLEEN OP HET TERREIN,MA/AR OOK IN BOOM EIV E NOP EENDENHOK.KEN, HEBBEN DE OOSTZANERS HUN yy \V O.5.V. ROEMLOOS TEN ONDER. ZIEN GAANVJ met een SeeN zuigen zo reeos vast in het MOE-R^S EN ZO MOESTEN IN OÜMORTIER. (OEN JONGLEOR.-GOOCHELAAR.VAN HET BRUINE MONSTER.) EN ZON MANNEN WEL HON MEERDEiRE- ERKENNEN Maar....naarwo teR elfder oRE. vernamen,zal O.S.v. OOOR. Allé. Beschikbare paaRdekrachten uit het moeras worden getrokken en 3ich no gaan voorbereiden OM het doelpunten te laten regenen) op de domstad.../ I I p ;K i 1 :;'v tH I II I i I i f 1 'ip il I' J li 9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1