Ifll WIL IRIGIITE? 1EATER ilongeert DAGBLAD VOOR 1 iTEPHAN „DE PARTIJ IN OORLOGSTIJD". JïKET ie Vloer zijn goeden, iden naam stand doet! I-film. Alle leeft. [RICH GEORGE -) MATINEE. Dr. Göbbels in Das Reich' Het nationaal-socialistisch regiem belichaamt den wil van het volk. De terugkeer van Von Papen. Vordering van vrachtauto's. Verduisteren v. 21.155.45 Flinke kerels melden zich voor den sirijd iegen het bolsjewisme. Sovjet-bruggehoofd aan beneden-Dnjestr opgeruimd. Terreuraanvallen op Hongaarsch en Duitsch gebied. Inschrijving. DE NIEUWE BONNEN. Mussert's 50ste verjaardag. Aanpassing STAD EN OMGEVING. Langedijk. r t> ii I IappellestTCLat 12, Tel. 3970 |l en Fabrieken. Deze op plakt met de ontvangen beplakte vakjes die- - doorgestreept) moeten de Ir of op 27 Mei aangetee- Tri de grossiers. Deze zul- fcan tot levering van een iheermesjes, gelijk aan 5 fl door de detaillisten in- >n. Detaillisten, die steeds t een fabriek hebben be- ii hun opplakvellen bij den f De verdere behandeling J en fabrikanten dient in |g met de voorschriften, „handleiding distributie Ie geschieden, waarbij f de plaats treden van dc Isters der eerste distribu- Tj N. Adema, Alkmaar, litenlar.d; Haagsch corres- lltiek medewerker H. J. J. trdam (HAMA); chef van Foersen te Hoorn, tevens kunst, letteren en we- P. van den Aardweg ta I J. Werkman te Alkmaar. A. Klomp te Alkmaar. Ir de adv.rubriek W. Ra- aan de Zaan; voor de I.: T. Bus, Alkmaar. reut 2^29. las will Brigitte?) |iy larenbaeh Benkhoft lert Matterstock. krme, doortastend- Jen vrouwelijke list len de voornaamste Ins, waarmee Bri- 1 haar willetje weet I te drijven. ■mantische Balkan- Ëie, spannend, mooi potsch, waarin het spel van en ontroerend is! Lopend van 2 n. af. ferlinge Brandwaar- k, genaamd „Scher ts houden op 30 Mei j Renses te Stompe- lotulen. 3. Rekening [1943. 4. Jaarverslag. tot en met 22 Mei In den boekhouder, pmpetoren. Iming plaats hebben wegens periodieke beer Jb. Kraakman, pns art. 24 van het 2. C. J. Groot, kot Cz., boekhouder. TOT DE OPENB. LGER ONDERWIJS. f-ngt ter kennis van afloop van de a.s. kenbare school voor Lelijk zoowel voor |e heer J. Hoekstra, ngifte kunnen doen g telkens van 14.30 lelijk schoolgebouw In overgelegd het let trouwboekje der ■van het hoofd der lling(e) tot dusver loon lager onderwijs loeden uitslag heeft loekje. Idaten zij, wier ont- ïdeel van het hoofd |dat met grond mag nderwijs aan deze men volgen, ilingen uit andere |age tot toelating te hun woonplaats. |b A. v. d. SLUÏJS. Itaris, A. KOELMA, Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. vrijdag 12 mei 1944, alkmaarsche editie. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 111, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse 5 cent. BERLIJN, 11 Mei (D.N.B.). In „Das Reich" publiceert rijksminis ter dr, Göbbels een artikel „De partij in oorlogstijd". Dr. Göbbels verklaart het verschil in de houding van het Duitsche volk tegenover de oorlogs moeilijkheden tijdens den eersten en den huidigèn wereldoorlog door er op te wijzen, dat het Duitsche volk van toen zonder leiding was, terwijl het thans met vaste hand geleid wordt, en dat niet alleen door een centrale in stantie, maar door tallooze leidings- posten in het land, die tot in de laatste cel van het laatste dorp reiken. Deze voor den oorlog belangrijke taak wordt volbracht door de partij. Er gebeurt in het openbare leven niets, waarop zij niet den grootsten invloed heeft. Zij staat midden in het volk en zorgt er voor, dat de levensbehoeften van het volk eenerzijds en de oorlogs behoeften anderzijds voortdurend tegen elkander worden afgewogen. Onze staat, aldus de minister, wordt bestuurd en geleid volgens de beginse len van ons partijprogramma. Maar de staat is evenals de partij slechts een middel tot het doel. Doel van onzen partij-arbeid is het volk. Tegen le vij andelijke beweringen brengt de minis ter nogmaals naar voren, dat de partij niet door geweld, maar door den wil van het volk aan de macht gekomen is. Het nationaal-socialistische regime be lichaamt den wil van het volk in een omvang, zooals in de geschiedenis vrij wel nooit het geval is geweest. Als de mocratie de gelijksoortigheid van den politieken wil van het volk en/zijn lei ding beteekent, dan is het nationaal- socialisme de beste democratie der we reld. Taken van partij en staat dui delijk afgebakend. De taken van partij en staat zijn in $e practijk zoo duidelijk afgebakend, dat er geen plaats is voor onvruchtbare, debatten. De partij leidt het volk, de regeering den staat. De taak van de volksleiding is juist in den oorlog zoo veelomvattend geworde dat over haar waarde en beteekenis nauwelijks nog getwist kan worden. Hier zijn milli- oenen vrijwilligers en in overwegende meerderheid onbezoldigde helpers aan den arbeid, die uit het zuivers'e idea lisme hun volk dienen en geen andere eerzucht kennen dan voor zijn welzijn te zorgen. Hun gezag berust op hun prestatie en is in he* geheele volk ver ankerd. De politieke wil van het volk wordt in hoofdzaak door hen gevormd Op hen kan de Führer zich steeds ver laten. Zij zijn zijn politieke garde. De partij is het beste en meest idealisti sche deel van het volk. Zij onderscheidt zich van de groote massa niet zoozeer door de aanspraak op hoogere rechten, maar door de vervulling van hoogere plichten, zoowel in het vaderland als aan het front. In dezen oorlog, aldus vervolgt dr. Göbbels, kan slechts een volk, dat op den bodem van een duidelijk en onbé- BERLIJN, 11 Mei (D.N.B. In de Wilhelmstrasse wordt beves tigd, dat de ambassadeur Von Papen weer te Ankara is aangekomen. Ver wacht kan worden, dat Von Papen van middag den Turkschen minister van buitenlandsche zaken op de hoogte zal stellen van de houding der rijksregee- ring ten aanzien van de maatregelen, welke Turkije, in strijd met de bepalin gen van het verdrag met Duitschland, omtrent de levering van chroom heeft genomen. Ambassadeur Von Papen zal de opvatting van de rijksregeering over den daardoor ontstanen toestand tot uit drukking brengen. BELANGRIJK DEEL WEER IN DIENST VAN NEDERLANDSCHE CIVIELE VERKEER. Het ligt in de bedoeling van de Duitsche weermacht de vrachtmotor rijtuigen, waarvoor geen rijvergun ning aanwezig is, te vorderen. Na uitvoerige besprekingen met de Duit sche autoriteiten is overeengekomen, dat deze vrachtautomobielen, voor zoover zij niet door normale repara tie weder bedrijfsklaar gemaakt kun nen worden, niet door de weermacht, doch door het Departement van Wa terstaat zullen worden gevorderd en door dit Departement zullen worden afgestaan aan de N.V. Cenembe. Bovendien is de Duitsche weermacht bereid van de vrachtautomobielen, welke door normale reparatie weder bedrijfsklaar gemaakt kunnen worden, een belangrijk gedeelte af te staan aan het Nederlandsche civiele verkeer. Deze wagens zullen eveneens door het Departement van Waterstaat worden gevorderd en worden afgestaan aan de N.V. Cenembe, die voor de haar toe gewezen auto's voor betaling van het door Nederlandsche taxateurs vastge stelde waardebedrag aan belanghebben den zorg draagt. De N.V. Cenembe zal de op deze wijze te harer beschikking gekomen motorrijtuigen bedrijfsklaar laten ma ker in bestaande autoherstelplaatsen. Na reparatie worden deze in dienst gesteld van het Nederlandsche civiele verkeer. Door de Duitsche autoritei ten is uitdrukkelijk toegezegd, dat deze door haar niet in beslag zullen worden genomen. Deze motorrijtuigen zullen dan dienen ter vefvanging van andere in bedrijf zijnde motorrijtuigen, die dringend al- geheele revisie behoeven of voor af keuring in aanmerking komen, althans zoo lang de omstandigheden uitbreiding van het aantal in het verkeer zijnde motorrijtuigen niet toelaten. Indien de oorspronke1i.ik^ eigenaren van deze motorrijtuigen in het bezit zijn van een rijvergunning, zoodat het motorrijtuig onmiddellijk door hen in bedrijf zou kunnen worden gesteld, hebben deze voor aankoop van het door het Departement van Waterstaat van hen gevorderde motorrijtuig de voorkeur. Mei. Zon op 5.48 u., onder 21.26 u. Taan op 1.47 u„ on«c» 10.03 u. twistbaar, ideologisch gemotiveerd poli tiek geloof staat, zich handhaven. Dit geloof in het volk te verankeren, te onderhouden en te versterken, kan niet de zaak zijn van een staatsbestuur, maar slechts van de politieke leiding door de partij. Gebleken is, dat het na- tionaal-socialisme in het Duitsche volk krachten heeft blootgelegd en steeds weer blootlegt, die wij zelf nog geens zins kenden. Die krachten vormen een aanvulling aan nationale energie en vastbeslotenheid, die voor de overwin ning van beslissend belang is. Juist daarom haten onze vijanden de partij en alles, wat in den staat, in de weermacht en in onze nationale leiding in het al gemeen stellig nationaal-socialis'.isch is. Duitschland kent geen crisis symptomen. Zelfs in de meest critieke tijden kent Duitschland geen crisissymptomen. Op positie en stakingen zijn slechts denk baar in een klassenstaat, die geleid wordt in het belang van een bevoor recht bevolkingsdeel. Onze staat echter is een staat voor het volksgeheel. Onze vijanden, aldus besluit dr. Göb bels, mogen ons op een of ander ma terieel terrein voor zijn, op het terrein van den volkswil en de nationale vast beradenheid staan zij hopeloos bij ons achter en hier zal de beslissing vallen. Daarop heeft de partij ons geheele volk voor te bereiden. Beproefd in strijd en crises, zal zij elke moeilijkheid over winnen en ten slotte over haar vijanden triomfeeren. Zooals de revolutie haar tijd noodig had, zoo heeft ook d-^ze oor log zijn tijd noodig. Maar aan het einde staat ook hier de overwinning. Bij onze Vrijwilligers. Groote vriendschap bestaat er tusschen onze mannen en de viervoetige helpers in de oerwouden van het hooge Noorden hh PK Blaur ock/O/H/P m KEURINGEN WAFFEN SS, SS-WACHTBATAILLON, LANDSTORM NEDERLAND KRIEGSMARINE, GERMAANSCHE SS IN NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande forma ties: 13 Mei 8—12 uur, Groningen, Heerestraat 46. 13 Mei 15—17 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 15 Mei 8—13 uur, Amsterdam, Dam 4. 16 Mei, 8—12 uur, Utrecht, N.V.-Kuis, Oudegracbt 245. 16 Mei, 15—17 uur, Amersfoort, SS-Wacbtbataillon 3, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19—35 Jaar, die aanmeldingsplichtig zyn yoor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navol gende Nebenstellen der Waffen SS: Amsterdam Dam 4; Alkmaar, Langestr.56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatz kommando, Korte VijveTberg no. 5, Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine An- nahmestelle West, Utrecht, Plompetorengracht 24. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 11 Mei. - Het opper bevel van de weermacht deelt mede: In het gebied ten westen van Sebastopol sloegen onze troepen gisteren tezamen met bataljons Roemeensche bergjagers verbitterde aanvallen van sterke vijandelijke strijdkrachten af. Twintig Sovjet pantserwagens werden vernietigd. Aan den beneden-Dnjestr braken onze divisies, door Duitsche en Roemeensche slagvliegtuigen doel treffend gesteund, door een vijan delijke bruggehoofdsteliing op den westelijken oever van de rivier heen, drongen diep in de artillerie stellingen door en ruimden het ge heele bruggehoofd op. De bolsjewisten leden zware, bloe dige verliezen en verloren meer dan 500 gevangenen, 163 stukken geschut en granaatwerpers, alsmede talrijke andere wapens. Sterke formaties gevechtsvliegtuigen vielen in den algeloopen nacht de sta tions Sjepetowka en Proskoerof met succes aan. Er ontstonden zware bran den en vernielingen. Het onder bevel van majoor Antrup staande gevechts eskader heeft zich in den strijd aan het oostelijke front bijzonder onderschei den. In Italië. In het landingshoofd van Nettuno stortten verscheidene vijandelijke aan vallen in het geconcentreerde afweer- vuur ineen. In de gevechten van de Iaaiste dagen heeft zich hier de 10e compagnie van het Brandenburgsche grenadierregiment (mot.) 8 onder lei ding van eerste luitenant Thielmann bijzonder onderscheiden. Gewapende veerbooten van de ma rine hebben in den nacht van S op 10 Mei ten zuidoosten van het eiland Elba een vijandelijke motortorpedoboot tot zinken gebracht en verscheidene andere zwaar beschadigd. Sterke formaties gevechtsvliegtuigen ondernamen in den afgeloopen nacht een aanval op het vijandelijke eiiand- steunpunt Lissa, waardoor in het ha vengebied ontploffingen en talrijke branden ontstonden. RADIOGROETEN VOOR NEDERLANDERS IN HET OOSTEN. 's-GRAVENHAGE, lv. Mei De Dienst Perszaken van het Nederlandsch Oost-instituut meldt: Reeds geruimen tijd wordt door de afdeeling voorlichting van het Neder landsch Oost-instituut ten behoeve van de Nederlanders in het oosten een ra dioprogramma verzorgd, dat door de Reichsrundfunk in Berlijn via den Do- nauzender (golflengte 325.4 m.) wordt uitgezonden. De uitzending, waarin nieuws en mededeelingen uit het vader land worden gegeven, geschiedt iederen Zondagavond van 21,tot 21,15 uur in het kader van het programma „De stem voor Nederlanders in Duitschland en de bezette oostgebieden". Door deze programma's is het 't Ne derlandsch Oost-institu'l gelukt een band te leggen tusschen de Nederlan ders in den vreemde, met name vooral in het Oosten, en in het vaderland. De ze'band zal in de toekomst nog worden verstevigd door het uitzenden van groe ten van familieleden. In samenwerking met den Nederland- schen Omroep zal n.l. a.s. Zaterdag 13 Mei een begin worden gemaakt met het opnemen van groeten van landgenooten, wier man, vader of verloofde, door be middeling der Nederlandsche Oost-com pagnie in het Oosten iS ingezet. Deze groeten zullen in het Zondagavondpro gramma worden uitgezonden. De dienst Radio van het Nederla.,dsch Oost-instituut zal daartoe iedere week een aantal familieleden van in het Oos ten ingezette Nederlanders uitnoodigen om in Hilversum hun groeten te komen uitspreken. Het spreekt vanzelf dat de mogelijk heid tot dit zeer nauwe contact door de familieleden van de in het Oosten werkende Nederlanders met entl. jusias- me is begroet en dat ook in het Oosten de Zondagavondprogramma's van het Nederlandsch Oost-instituut met nog grooter vreugde zullen worden beluis terd. Terreuraanvallen. Een vrij zwakke formatie vijandelijke bommenwerpers viel in den afgeloopen nacht het stadsgebied van Boedapest aan. Door de aanvallen van Ameri- kaansche bommenwerpers op zuiöoost- Duitschland ontstonden vooral in Wie ner Neustadt schade en verliezen onder de bevolking. Hierbij, alsmede bij aan vallen op plaatsen in de bezette gebie den in het westen, werden 69 vijande lijke vliegtuigen, voor het meerandeel viermotorige bommenwerpers, vernie tigd. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen neer op zuidwest-Duitsch gebied. Voor jongens en meisjes voor de Reichsschulen. De Reichsschule voor jongens te Valkenburg (Limburg) en de Reichs schule voor meisjes in Hey+huizen (Limburg) zijn op 1 Sêeptember 1942 in navolging van de nationaal-politieke onderwijsinstellingen in het Rijk opge richt. Zij hebben rot taak een selectie goede., Duitsche en Nederlandsche jon gens en meisjes door een veelomvatten de vorming van hun karakter-, licha melijke en geestelijke eigenschcpen zóó op te leiden, dat zij tot bijzondere prestaties in dienst van de volksge meenschap in staat zijn en de mede werking aan den opbouw van de Ger- maansche gemeenschap als bindend le vensdoel zien. De jongen, die de Reichsschule be zoekt moet in ieder opzicht tot vele prestaties in staat zijn en opgewassen tegen de eischen van een veelzijdige opleiding. Evenals de jongemannen moeten ook de meisjes van de Reichs schule lichamelijk kerngezond zijn, waardevolle karaktereigenschappen hebben en goed begaafd zijn. Aan een zoo harmonisch mogelijk samengaan van deze eigenschappen wordt groote waarde gehecht. De opleiding duurt acht ja^r. Het einddiploma geeft recht op het bezoe ken van de universiteit. De beroeps keuze is principieel vrij. Het onderwijs op de Reichsschulen richt zich naar het leerplan van de Duitsche Oberschule, en omvat ook onderwijs in de Neder landsche taal. De Reichsschulen zijn onderwijsinstellingen der gemeenschap. Zij verschaffen kosteloos huisvesting en kleeding, schoenen, ondergoed en uniform. Op vrije Zondagen en in de vacanties kunnen de jongens en meis jes hun ouders bezoeken. De economi sche positie van de ouders speelt bij het opnemen van de jongens en meis jes geen rol. Van de ouders wordt al leen een volgens hun inkomen bere kende bijdrage tot het schoolgeld en een maandelijksch zakgeld verlangd. In ve le gevallen kan vrijstelling gegeven v orden. Kinderrijke gezinnen behoeven geen bijdrage tot het schoolgeld te ge- ven. 4 Aanvragen tot toelating van 10- tot 14-jarige meisjes moeten gericht wor den tot de Reichsschule für Madchen in Heythuizen (Limburg). Aanvragen tot toelating van 10- tot 14-jarige jongens moeten gericht wor den tot de Reichsschule für Jungen in Valkenburg (Limburg). JEUGDSTORMERS VAN 18 JAAR IN DE N.S.B. OPGENOMEN. In den Stadsschouwburg te Utrecht werd gistermiddag een bijzondere plechtigheid gehouden. Vierhonderd leden van den Jeugdstorm, die den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, werden op indrukwekkende wijze door het afleggen van een gelofte opgeno men in de N.S.B. DE VOETBALWEDSTRIJD NOORD-HOLLAND—LEIDEN. Zondag a.s. vindt op het Alkmaar terrein aan den Westerweg de wed strijd Noord-HollandLeiden plaats voor het Vierbonden-tournooi. De samenstelling van het N.H.-elftal is nog niet bekend gemaakt. Wereldrecord 4 x 110 yards. De na tionale technische commissie van de N. A. U. heeft de damesestafetteploeg, die op Hemelvaartsdag een aanval zal doen op het wereldrecord 4 x 110 yards, als volgt samengesteld: mevr. F. E. Blankers —Koen (Sagitta), mej. J. Adema (Zee burg), mej. N. Timmer (Zeeburg) en mej. G. ICoudys (Victoria). (Uitknippen en bewaren). Van 14 Mei tot en met 27 Mei. Brood: 21A en 22A, elk 4 rants.; 21B en 22B, elk 1 rants. Beschuit; 21 en 22, elk 1 rants- beschuit. Bloem: 121 en 122, elk 1 rants. bloem, brood of gebak. Peulvruchten: 123, 250 gr. Vermicelli; 124, 100 gr. Kindervoedsel: D 41, 250 gr. gort; E 41, 250 gr. kindermeel of voe dingssuiker. Boter: 21A en 21B, elk V* rants, boter. Kaas: 125, 100 gr. 20+ of mag. kaas. Melk: 21 en 22 (1 3/4 1.). Taptemelk: 21 en 22 (1 3/4 1.) Vleesch: 21A en 22A, elk 1 rants.; 21B en 22B, elk 1/4 rants. Aardappelen: 21 en 22, elk 2 kg. Toeslag 21 en 22, elk 1 kg. (21 Aard. en 21 Toeslag geldig t.m. 20 Mei). Suiker: 126 en 127, elk 500 gr. Jam: 128, 250 gr. Versnaperingen; 21, 150 gr. Tabak: 21 en 22, elk 1 rants. Shag-, Pijp- of Pruimtabak. Eenheidstoiletzeep: 129, 1 rants. Toiletzeep: E 43 Res., 1 rants. Waschpoeder: 130, 1 rants.; C 42, D 42, E 42 Res., 1 rants. (Deze bonnen voor zeep en wasch poeder zijn geldig t.m. 10 Juni). Bijzondere rantsoenen: Boter: B 44, C 44, D 44 en E 44 Res., Va rants. j?oter. Op alle bonnen mag reeds op 13 Mei worden gekocht, uitgezonderd vleesch en aardappelen. De bon 20 B Boter blijft geldig t.m. 27 Mei. TOELICHTING OP DE RONNENLIJST. 's-GRAVENHAGE, 12 Mei. Van 14 tot en met 27 Mei a.s. geven de bonnen „Algemeen 126" en „Algemeen 127" elk recht op het koopen van 500 gram suiker. Zooals reeds eerder werd bekend gemaakt is deze grootere hoe veelheid niet te beschouwen als een ex tra r-antsoen, doch als een voorschot. Men houde er dus rekening mede, dat men een gedeelte van deze suiker zal moeten gebruiken in de maanden September of October, wanneer geen bon voor suiker zal worden aangewezen. Voorts geven gedurende bovengenoemd tijdvak de boterbonnen 21A en 21B bei den recht op 125 gram boter. Voor per sonen beneden den leeftijd van 21 jaar zijn bovendien de bonnen „Reserve B44, C44, D44 en E44" aangewezen voor een bijzonder rantsoen van 125 gram boter. Op de vleeschbonnen 21 en 22 kan men reeds op Maandag 15 en Dinsdag 16 Mei a.s. vleesch en vleeschwaren koopen. Op de tabaksbonnen 21 en 22 is uitslui tend shagtabëk, pijptabak of pruimtabak verkrijgbaar. Sigaren, cigarillos en siga retten kan men op deze bonnen niet koo pen. DISTRIBUTIE VAN SCHEERMESJES. Bon R 07 van tabakskaart inleveren. •s-GRAVENHAGE. 12 Mei. Mannelijke personen, die een tabaks- kaart bezitten, worden in de gelegenheid gesteld 5 scheermesjes per persoon te koopen, waartoe bon R07 van de tabaks- kaart van Maandag 15 tot en met Vrijdag 19 Mei bij een kleinhandelaar in scheer mesjes moet worden ingeleverd. Zij, die in gebreke blijven dezen bon tijdig in te leveren, komen -niet voor het betrekken van scheermesjes in aanmerking. EXTRA ZEEP, EENHEID SZEEP EN WASCHPOEDER VOOR VUILEN ARBEID 'S-GRAVENHAGE, 12 Mei. Personen, die z.g. vuilen arbeid ver richten, komen voor de 6e en 7e periode 1944 (14 Mei tot 8 Juli 1944) voor de ge bruikelijke rantsoenen eenheidszeep en waschpoeder in aanmerking. In verband met het feit. dat thans de extra rantsoe nen eenheidszeep en waschpoeder per 2 distributieperioden, in plaats van per twee kalendermaanden worden uitgereikt, wordt de aandacht van belanghebbenden er op gevestigd, dat zij met de voor de 6e en 7e periode uitgereikte rantsoenen ook gedurende de 8ste periode (dus tot 5 Augustus 1944) dienen toe te komen. NEDERLANDSCHE JONGENS. Opgelet! 's-GRAVENHAGE, 11 Mei. Donder dag 18 Mei zal in Den Haag op Plein' 1813 nr. 3 nog een keuring worden ge houden voor de eerstvolgende weer- sportkampen. Iedere Nederlandsche jongen heeft gelegenheid om tezamen met kameraden uit andere Oermaan- sche landen vier mooie voorjaarsweken door te brengen. OGk dezen keer zijn hieraan geen onkosten verbonden, zoo dat ook minder bedeelde jongens van deze gelegenheid kunnen profiteeren. Het bureau voor weersportkampen is geopend van 9 tot 14 uur. BENT U ZELF NIET GETROFFEN EN IS UW HUIS NIET BESCHADIGD, STEEK DAN DE HANDEN UIT DE MOUWEN Gister vierde de Leider van het Ne derlandsche volk, Mussert, zijn vijftig sten verjaardag. Van den Domtoren wapperden de nationaal-socialistische vlaggen en uit de huizen van de natio- naal-socialisten in Utrecht waaide de N.S.B.-vlag. De festiviteiten van dezen dag be gonnen met het aanbieden van een boekwerk, dat geschreven is door ir J Homan van der Heiden, in samen werking met den heer J. M. Figee, secretaris van het Technische Gilde en welk boekwerk tot titel draagt: „Mus sert als ingenieur". Mussert sprak daarna zijn dank uit voor het boekwerk. In den schouwburg In de groote zaal van den schouw burg waren alle medewerkenden van het Hoofdkwartier bijeen. Behalve me vrouw Mussert waren op deze samen komst ook aanwezig vrijwel alle be langrijke functionarissen der Bewe ging. Het was secretaris-generaal Huy- gen, die het eerst het woord voerde. Na namens de Beweging den Leider zijn gelukwenschen te hebben aange boden, toonde spreker aan, dat het be reiken van den 50sten verjaardag niet tot sombere gedachten moet stemmen Het is uw levenswerk, zeide hij oa„ le bouwen aan een schoone toekomst en dat werk moet gij nog voltooien. Mei vaste hand, aldus spr., hebt gij de Be weging geleid en ons den weg gewe zen, toen het noodlotsuur voor ons volk was aangebroken. Gij hebt ons geloof in het nieuwe Europa steeds weer op nieuw versterkt en verdiept. Uw woor- dan zijn eerlijk en eenvoudig, uw da den moedig en doelbewust. Namens de Beweging deed spreker de belofte, dat de leden der N.S.B. met vertrouwen op God. in goede en slechte uren hun leider trouw zullen blijven, als het moet tot den laatsten druppe' bloed. De gemachtigde voor de financiën de heer van Bilderbeek, die hierna het woord voerde, bood den Leider een be drag in geld aan, bestemd voor het sociale werk van de Beweging, bijeen gebracht door de leden en begunstigers Alle nevenorganisaties hebben daartoe medegewerkt en zoo kon den Leider een bedrag van 151.250 worden over handigd. Vier van de jongste leden van den Jeugdstorm boden den Leider bloemen aan en een bedrag in geld, bijeenge bracht uit de spaarpotten der Ukkepul- len, de Pullen en de Donsmeeuwen. De heer van Bilderbeek bood ten slotte den Leider een inktstel aan, bestemd voor diens werkkamer in Den Haag. Mussert dankt De Leider bracht vervolgens dank voor alles, wat hem was aangeboden Hij sprak weer de hoop uit, dat men spoedig zou kunnen beginnen met het opbouwend werk, want het komt op daden aan. Wie zich thans bekent tot het nationaal-socialisme, stelt al een daad. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de fronten. Daar heeft men al getoond, goede soldaten te kunnen zijn en dat is van groot belang. In de tweede plaats hoopte Mussert dat de vele honderdduizenden, die thans nog geen lid van de Beweging zijn, maar wel willen medewerken aan de wederopstanding van ons volk spoedig in de gelegenheid zullen wor den gesteld, hun woorden in daden om te zetten. Met den wensch, dat het op- bouwerk niet te lang meer op zich zou Mijn bakker draagt een jekker, dien hij naar rechts en naar links kan sluiten. En nu wil het geval, dat hij hem ook inderdaad soms naar rechts en naar links sluit, en hij doet dat niet willekeurig. Het hangt namelijk af van de wijk, waarin hij bedient. Het zit zoo: de linker rand van dien jekker ziet er zoo haveloos uit. dat hij niet meer te herstellen is; de rechter rand is echter nog keurig. Loopt hij nu in wat hij noemt de „volksbuurt", dan sluit hij zijn jekker naar rechts, zoodat de linker rand zichtbaar wordt loopt hij daarentegen in wat hij noemt de „deftige wijk", dan sluit hij naar links, zoodat de goede rechter rand te zien is. Een vernuftige methode van „aan passing." Wanneer hij bij mij aan de deur komt, hangt zijn jekker steevast open. Waarmee hij blijkbaar te ken nen wil geven, dat hij mij geen vleesch en geen visch vindt l OVIDIUS. laten wachten, dat dan de soldaten van het front terug zullen zijn en dat dan de groote bijeenkomst in Luntereii zal kunnen volgen, bes oot spreker zijn. korte rede. Tenslotte bood nog het hoofd van de afdeeling Vorming, de heer Nije, na mens deze afdeeling en het departe ment van Volksvoorlichting en Kunsten den Leider een proefdruk aan van een artikel over Werkendam, voorheen en thans. 's-GRAVENHAGE, 12 Mei. Te 's-Gravenhage nam de Leider gisteren de gelukwenschen in ontvangst van de Duitsche autoriteiten, alsmede van zijn gemachtigden voor staatsaangelegen- heden en van officieele vertegenwoor digers van overheidsinstellingen. De Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss Inquart, was de eerste, die zijn gelukwenschen kwam aanbieden. Hij deed zijn wenschen vergezeld gaan van zijn portret met opdracht. Commissaris-generaal Ritterbusch las den Leider den tekst voor van de tele grafische gelukwenschen van den Füh rer, van Reichsleiter Bormann en Reichsorganisationsleiter dr. Ley en overhandigde als persoonlijk geschenk de „Atlas van de zeehavens der Ba- taafsche Republiek, die van Batavia en Onrust." Voorts kwamen den Leider compli menteeren de Commissarissen-generaal dr. Wimmer en SS-Obergruppenführer und General der Polizei Rauter. Deze laatste bracht de gelukwenschen van den Reichsführer SS Himmler over. Als geschenk van dezen ontving de Leider het driedeelige werk van Terwen over het „Koninkrijk der Nederlan den". Ook vertegenwoordigers van staat en partij boden hun gelukwen schen aan. Van Nederlandsche zijde maakten hun opwachting de gemachtigden van den Leider voor staatsaangelegenheden, eenige secretarissen-generaal van de partementen en deputaties van het Ne derlandsche Arbeidsfront. van den Landstand, van den Nederlandschen Volksdienst, van den Nederlandschen Arbeidsdienst en van de Nederlandsche politie. ZANGKLASSEN VAN JOH. KUIPER. De eerste van de twee uitvoeringen vond in „het Gulden Vlies" plaats, on der zeer groote belangstelling. Deze belangstelling is zeker niet tan on rechte zoo groot. Een massa kinderen werken mede, die natuurlijk ouders en bekenden trekken, maar voor alles, de uitvoeringen van Joh. Kuiper ken merken zich door zorgvuldige afwer king, die 't tot een groot genot maken naar dezen mooien kinderzang te luiste ren. Het programma was samengesteld uit een keur van liederen, werkelijk alle even mooi. Als eerste kregen we te hooren „Holland" cyclus van 4 lie deren, van Theo v. d. Bijl. Het koor zong alles even beschaafd van klank met een duidelijke intorneering, ieder woord was goed verstaanbaar, zuiver, en vooral door de duidelijke en gezond muzikale leiding van Kuiper, zeker. Vol aandacht, een verkwikkende uit voering. Deze uitspraak geldt inderdaad voor alle gezongen liederen. Overal moet ernstig werken ten grondslag lig gen en het mooie resultaat is het ge volg daarvan. Echt genoten werd er van drie speelliedjes, tekst en muziek van Dal- croze. Van de instudeering van het spel van deze liedjes verdenk ik de dochter van Kuiper. Mijn compliment, 't was frappeerend aantrekkelijk. „Bloemen-cantate" van G. v. Vla- deracken, en weer een aardig speei- liedje „Kindertjes" van Wijnand Balke, bizonder mooi „Het onweer" van Ph. Loots, waar Lies Koning oo sympathieke wijze de sopraanpartij zong, en dan tot slot „Jan Klaassen" een muzikale scherts van Hendrika v. Tussenbroek, voor koor, sopraan- en bassolo. Het werd werkelijk een mooi harmonisch geheel. Het koor bleef tot het eind even frisch en mooi zingen, de baszanger Jan Willemsen voldeed even als Lies Koning, de sopraan, zeer goed. Bep Kuiper heeft alles op de van haar bekende muzikale wijze, vol toe wijding, op den vleugel begeleid, 't Is geweest een zangfestijn, waarvan niet anders dan goeds te zeggen is. Opmer kelijk was ook, dat het publiek aan het einde nog bleef ziten wachten, alsof het nog niet recht begreep dat deze kleur rijke avond voorbij was. Jac. Jansen. EEN SPOORWEGFAMILIE. Den 16en Mei a.s. heeft Alkmaar weer eens een spoorwegjubilaris, n.h den heer G. A. Winkel, die dan 25 jaar alhier als seinhuiswachter in functie is Als groote bijzonderheid moge gelden wat de heer Winkel de vijfde broer uit één gezin is, die een dergelijk jubileum mag vieren, terwijl zijn vader en zijn moeder resp: 42 en 26 jaren in dienst van de Spoorwegen hebben doorge bracht. Hier is dus sprake van een echte „spoorwegfamilie", waarvan de heer G. A. Winkel een waardige loot mag worden genoemd. DE LESSEN VAN „TURNLUST". Hedenavond gymnastiekles in het lo kaal Nieuwstraat. De lesregeling voor Zaterdag zal nog nader worden bekend gemaakt. ARB. TOONEELVER. „ONTWAAKT". Bovengenoemde vereeniging geeft, ter herdenking van haar 10-jarig be staan, eenige tooneel- en feestavonden. De tijdsomstandigheden laten een grootsch opgezet feest niet toe, maar toch wil de vereeniging haar donateurs eenige avonden van ontspanning bieden, waarvoor men zich zeer veel moeite heeft getroost. DE HANDICAP-BILJARTWEDSTRIJD R.V.V.O.E.V.B. Gisteravond werd de 2e serie van drie partijen gespeeld met het volgende resul taat: KooterBrusche 8780; Muy- laertKramer 72—65; Swager—De Lange 105—75. Hoogste serie De Lange 13. E.V.B. 6 gewonnen partijen met 136 winstpunten. AGENDA, Bioscopen. Eiken avond 7.30 uur voorstelling. Zon dag doorl.1 van 2 uur af. Woensdag 2.30 uur Matinée. Cinema-Theater: Onverbreekbare banden (rom.) 18 jr. Alkm, B. Theater: Wat wil Brigitte (hum.) alle leeftijden. Victria-Theater: Artistenhuwelijk (ope rette-film) alle leeftijden (geprol.) Harmonie-Theater: De Eed van Stephan Rakitin (rom.) 18 jaar (geprol.) Zaterdag 13 April. 8 uur Gulden Vlies: Opvoering van „Kin deren van ons Volk" door „De Mas kers". Zondag 14 April. 6 uur Gulden Vlies: Opvoering van „Kin deren van ons Volk" door „De Mas kers". Maandag 15 April. 6 uur Gulden Vlies: Opvoering van „Kin deren van ons Volk" door „De Mas kers". De vijftig-slagen kolf- edstryden. - Voor de reeks vijftig-slagen kolfwed- strijden welke in de verschillende kolf banen aan den Langedijk worden ge houden, bestaat een zeer groote belang stelling. Aan den eersten wedstrijd, welke in de baan van den heer P. Kramer te Zuid-Scharwoude werd ge houden, hebben ruim 70 kolvers deel genomen. De best geplaatsten waren: Eerste klasse: P. Molenaar, Zuid-Scharwoude 494 pnt.; C. Langedijk Pz., Noord- Scharwoude 529 pnt.; G. Deutekom Noord-Scharwoude 490 pnt.; T. Rijper Sr., Zuid-Scharwoude, 483 pnt.; G. Met- tes, Noord-Scharwoude, 480 pnt. Tweede klasse: P. Goet, Zuid-Schar woude (sajet) 467 pt.; P. Kat, Oudkar spel, 460 pnt.; P. van der Welle, Zuid- Scharwoude, 449 pnt.; P. Toepoel, 438 pnt.; D. Plakman, Oudkarspel, 436 pnt. Derde klasse: J. Kramer, Zuid- Scharwoude, 448 pnt.; J. Snijders. Zuid- Scharwoude 431 pnt.; J. Kostelijk Pz., Oudkarspel, 418 pnt.; R. Blom, Noord- Scharwoude. 403 pnt.; W Kuin, Noord- Scharwoude, 399 pnt. Propagandamiddag Volksonderwijs. - Naar wij vernemen zal de propaganda middag voor Volksonderwijs, waarvoor Zondag j.l. zooveel belangstelling be stond dat velen moesten worden teleur gesteld, behoudens goedkeuring der autoriteiten, herhaald worden op He melvaartsdag. hl :>c iiii i.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1