ALKMAAR bonnen? (banden! 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 DAGBLAD VOOR li r Laatste troepen van de Krim weggevoerd. iUDERS. ALKMAAR 1AINEERBUIZEM f pareus Ldon(patenrtrt^ vdoorld' 1 'xifooter ceipctcitejt. STOEL'S e stijging 1 spaar- iert 1937 DNSERÏATDRIUtt >rgunning MDEN PRUYT Geallieerde waarschuwing aan Duitschlands bondgenooten. Duitschland loslaten of de consequenties aanvaarden. Naam en adres op Uw fiets. Politiek weekpraatje. Uitgestalde waren moeten worden geprijsd. Strijd om Sebastopol kostte Sovjets enorme verliezen. Flinke kerels melden zich voor den strijd tegen het bolsjewisme. Verlof opnieuw uitgesteld. Volewijckers bijna kampioen! Ik zag een bruid Gandhi's toestand verergerd. Hemelvaartsdag. J STAD EN OMGEVING. V: if m -«I t if fi :ife leurendruk, naar esters. cties 40X30 cm. venscht be- per maand. E. SCHUURMAN, i 't Rijksmuseum, deze zeer fraai ERBEEK. Cliché's zijn vervaardigd Druk van map op de persen van Wageningen. is Hals „De vroo- Nar"; 3. Jac. van urstede"l 4. Rem- Oe Staalmeesters"; aas Maes „Gebed straatje"; 9. Joh. ET id franco te ont- ments-Boekhandel, olein, Amsterdam, t 9 repr. Meester- -, te betalen met men per maand "Sfe... ;r. Stb.T. dekhengst 166 i. w. voet en kol. noderne Groninger ■rtroffen Preferente Ir. P. S. Vastgesteld gs en Vrijdags bij 28, hoek Stoomweg S. Delver, Belkmer- jnderdags van 8 tot >n Jan Verfailleweg ;ondags tot 12 uur, X dekhengst 60, de zwaarste 3-jar, en munt uit door :eft een pijpomvang ,5 cm, hoogte 1.62 m, stamvader Germaan ■mbo, dekgeld vast te Den Burg, Texel, leorge gedekt willen ervoerd. ring mede brengen, ihouder, Den Helder. AvMETEL TURFMAftKT&^t otier i geheele oppervlak, MAAR LUTTIK-OUDORP25 Willem Andrlessen cursus vóór 1 Juni XXXX>00000000004 wiegbekleeding, alzaak. naar genoegen. O". JANSLAAN 56. ZONDAG 14 MEI 1944, 7 UUR: vanaf 15 jaar) voorg. (leeftijd 12—15 jaar). ^Viever. GEREPAREERD. i-Tricotages en Dassen ES. afdeelingen Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 15 MEI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE; NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 113, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Een G-5-organisatie geschapen. De diplomatieke correspondent van het DNB, dr. Siegfried Horn, schrijft; Engeland, de Ver. Staten en de Sovjet-Unie hebben Vrijdag Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Finland aangemaand, met Duitsch- land terstond te breken, of de con sequenties te dragen. Een hierover uitgegeven gemeenschappelijke ver klaring is, naar Reuter meldt, in scherpe woorden gehouden en ge lijktijdig in Londen, Washington en Moskou gepubliceerd. Zij vormt volgens Reuter het hoogtepunt van een aantal waarschuwingen, die Cordell Huil den laatsten tijd tot de verschillende aangemaande staten heeft gericht. De pogingen van vijandelijke zijde, 200 vervolgt Horn, om door dreigemen ten de bondgenooten van Duitschland los te maken uit het afweerfront in 't Oosten en daarmede uit den oorlog te halen, zijn bekend. Zij hebben niet het gewenschte resultaat opgeleverd. Niet temin probeeren de tegenstanders door een nieuwen, massieven, propagandisti- schen, maar volkomen doorzichtigen truc, Duitschland van zijn bondgenoo ten te scheiden en daarmede de mili taire positie van Duitschland te ver zwakken. Engeland, de Ver. Staten en de Sov jet-Unie bevelen in hun verklaring den met Duitschland verbonden staten aan om, door zich uit den oorlog los te maken „bij te dragen tot de overwin ning van de geallieerden", of de Con sequenties te aanvaarden, die voort vloeien uit hun weigering om aan deze aanmaning gevolg te geven. Deze eisch komt practisch hierop neer, de over winning van het bolsjewisme te be spoedigen, omdat de betrokken staten fot de zone behooren, die Moskou zich als uitsluitende invloedssfeer heeft voorbehouden. Geheel Oost-Europa zou onder Sovjet-invloed komen! Dit komt bijzonder duidelijk tot ^iting in de door Reuter gemelde bij zonderheden over een regeling voor de bezetting van de te veroveren gebieden <Joor generaal Eisenhower. Hij heeft 'n z.g. G.-5-organisatie geschapen, waar- ian de regeling der civiele aange^gen- ieden bij de invasie zal zijn toever trouwd. Daarin wordt uitdrukkelijk verklaard. (Jat de Balkanianden, d.w.z. practisch pok het geheele Oosten en daarmede Finland, tot het bestuursgebied van de Sovjets behooren. In plaats van met de Duitsche troepen de bolsjewisten van Europa verwijderd te houden, zouden Hongarije Roemenië. Bulgarije en F'n- T-and thans «de bolsjewisten zelf het >and binnenlaten en daarmede bijdra gen tot de vernietiging van het eigen staatsbestel. Nationale zelfmoord Deze aanmaning beteekent volgens (Je in bevoegde Duitsche kringen heer- schendf opvatting niets anders dan de üitnoodiging tot den nationalen zelf moord. Wanneer ir de gemeensciap- 'oelijke verklariig der geallieerden" gedreigd wordt met „noodlottige gevol gen en scheme voorwaarden", die Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Finland in het geval van een weige ring te verwachten zouden hebben, Jan gelooft w.en te Ber'ijn aan het he tende spreekwoord te moeten hertr- neren: ,,Die Nürnberger hangen kei- aen, sie hatten ihn denn". De ultimatieve verklaring der geallieerden. In de Wilhelmstrasse wordt de ul- 'Jmatieve verklaring van Engeland de Ver. Staten, en de Sovjet-Unie aan Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Fin- and gekenmerkt als een plompe po- jing om door een propagandistischen iruc datgene te verkrijgen, wat door sen militaire beslissing niet mogelijk Van 15 Mei af nemen de stations geen fietsen ter verzending meer aan, waaraan een label met naam en adres ontbreekt Teneinde het publiek tegemoet te komen, verkoopen de spoorwegen aan de stationsloketten houten la bels, voorzien van twee ijzeren draadjes, die men gemakkelijk aan de zadelveeren Kan bevestigen. De ze stevige labels van triplex worden niettegenstaande de schaarschte aan materialen, die het velen onmoge lijk maakt zelf zoo'n label te ver vaardigen, tegen den uiterst lagen prijs van vijf cent beschikbaar ge steld. De Spoorwegen meenen hiermede den reizigers, die hun rijwiel met den trein wenschen te verzenden, een dienst te bewijzen, waardoor beide partijen, de eigenaren van rij wielen èn de Spoorwegen, gebaat zijn. De titel van het politiek weekpraatje uit te zenden op Maandag 15 Mei over Hilversum I om 18.45 uur, is „Groeiend besef". is. De woordvoerder van het Auswar- tige Amt' gaf als zijn overtuiging te kennen, dat de aan Duitschlands bond genooten gerichte eisch bij dezen de ontvangst zal vinden, die hij verdient. Het bewustzijn van de aan Duitsch lands zijde strijdende volkeren, dat zij werken aan hun vrijheid en die van Europa, wordt nog versterkt door het feit, dat Duitschland voor zijn bond genooten evenzeer met alle middelen zal opkomen als voor zich zelf. Dit bewustzijn is een kenmerkend betere voorwaarde voor den strijd dan de te recht dubieuze toezeggingen van En- gelsche, Amerikaansche en Sovjet- Russische zijde. In dit verband wordt in de Wilhelmstrasse gewezen op het Zaterdag uitgegeven communique over de besprekingen van den Führer rnet de Slowaaksche staatslieden, waarin t standpunt van Duitschland tegenover de \oor Europa's vrijheid strijdende staten tot uitdrukking komt. In dit communiqué wordt o m. ge zegd: Het bezoek van president dr. Tiso en de Slowaaksche staatslieden vond plaats in de hartelijke en vriend schappelijke sfeer, welke de Duits.ch- Slowaaksche samenwerking en huidige lotsgemeenschap kenmerkt sedert de zelfstandigheidsverklaring van den Slowaakschen staat. Wij zijn er van oveituigd. dat Europa onoverwinnelijk is en dat de militaire en geestelijke oouogvoering v&n Duitschland en zijn bondgenooten de vernietigingsplannen van den Joousch-plutocratisch-boisje- wistïschen vijand te niet zal dien. Nadat op 10 Mei 1941 het prijsaandui- dingsbesluit was afgekondigd, waardoor de prijsaanduiding in principe voor den kleinhandel in levensmiddelen, textiel- goederen en lederwaren werd voorge schreven, zijn in den loop der jaren tel kens meer categorieën van kleinhan- delsbedrijven binnen de werkingssfeer van dit besluit getrokken. Achtereen volgens kwamen de huurauto's, de klein handelaars in vaste brandstoffen, de schoenmakers, de logiesbedrijven, de restaurants en café's, de bloemi-ten, de vischverkoopers en de 'Hompenherstel lers aan de beurt. In andere branches heerschte ten onrechte nog wel eens verschil van meening, of dit besluit ook op hen van toepassing was. Een publicatie in de Nederlandsche Staatscourant van 11 Mei 1944 maakte nu echter met één slag aan de nog bestaande onzekerheid op dit gebied een einde Bij wijze van uitvoeringsvoor schrift van het oorspronkelijke besluit is thans bepaald, dat prijsaanduiding is voorgeschreven voor alle artikelen, die zoodanig voor den verkoop zijn uitge stald, dat zij van den openbaren weg af zichtbaar zijn. zoodat dit besluit dus thans ook op de andere Jan de hier bovengenoemde takken van handel van toepassing is. Dit geldt ook voor die ar tikelen. die niet voor den verkoop, doch om andere redenen op dezelfde wijze zijn uitgestald, wanneer in het betrok ken bedrijf gelijke of soortgelijke goe deren voor den verkoop aanwezig zijn. De bepalingen omtrent de w* ze van prijsaanduiding zijn dezelfde: Duidelijk zichtbaar en goed leesbaar; terwijl de reeds gegeven voorschriften op dit ge bied, inzooverre door d:t nieuwe niet anders wordt bepaald, eveneens van kracht blijven HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 14 Mei (D. N. B.) - Het opperbevel van de Weermacht deelt mede: Van de Krim zijn op 13 Mei de laatste Duitsch-Roemeensche troepen naar het vasteland overgebracht. Sedert den lsten November 1943 liepen daar de bolsjewisten met een veelvoudige overmacht storm op onze zwakke verdediging. Eerst in April was het noodzakelijk geworden onze troepen naar een nieuwen verdedigingsring rond Sebastopol terug te trekken. Ook daar mislukten met zeer zware, bloedige verliezen voor den vijand de verdere pogingen der bolsjewisten om met 29 infanteriedivisies, verscheidene artilleriedivisies, pantser- en marine-brigades den ring te verbreken en de Duitsche strijdkrachten te vernietigen. Formaties jacht- en slagvliegtuigen en vliegende artillerie hebben den afweer- strijd der troepen voorbeeldig gesteund en daarbij alleen in den tjjd van 8 April tot 12 Mei 604 vijandelijke vliegtuigen, 196 pantserwagens en 113 stukken geschut vernietigd. Eenheden der Duitsche en Roe- meensche marine en koopvaardij, alsmede transportformaties der luchtmacht hebben onder krachtigen vijandelijken afweer in een unieke overzetbeweging de op de Krim in den sfcrqd gebrachte ver bonden troepen naar het vasteland teruggebracht. Bij Cassino hevige gevechten Aan den Beneden-Dnjestr ruimden onze troepen opnieuw een vijandelijk bruggehoofd op en vernietigden daarbij sterke Sovjet-strijdkrachten. De bolsje wisten verloren talrijke dooden. 750 ge vangenen werden binnengebracht, 44 stukken geschut, alsmede talrijke an dere wapens buitgemaakt of vernietigd. Het station Fastof werd in den afge- loopen nacht door sterke eskaders zware Duitsche gevechtsvliegtuigen aan gevallen. Er ontstonden talrijke branden en ontploffingen. Van het overige Oostelijke front wor den, behalve levendige plaatselijke ge vechtsactie in het voorterrein der Kar- pathen, geen bijzondere gebeurtenissen gemeld. Hevige strijd in Italië. Op het landingshoofd van Nettuno slechts geringe plaatselijke gevechts actie. De gevechten aan het Italiaansche Zuidelijke front werden vooral in het gebied ten Noorden van Castelforte en ten Zuiden van Cassino met toenemende hevigheid voortgezet. Onze troepen ver dedigden zich met voorbeeldige dapper heid, brachten den vijand zware, bloe dige verliezen toe en maakten talrijke gevangenen. Na harde gevechten geluk te het den vijand, die door geconcen treerde artillerie, sterke formaties pant serwagens en slagvliegtuigen werd ge steund, in een sector terrein te winnen. De slag duurt voort. In de vroege ochtenduren van den 14den Mei heeft een krachtige formatie gevechtsvliegtuigen het havengebied van Napels met goede uitwerking gebom bardeerd. Bij den afweer van vijandelijke lucht aanvallen op Boven-Italië en het ge bied in de nabijheid van het front werden tien vliegtuigen neergeschoten. Amerikaansche bommenwerpers vie len met krachtige bescherminr van ja gers verscheidene plaatsen in het Oost zeegebied en in West-Duitschland aan. Vooral in de steden Stettin er, Osna- brück ontstonden schade en verliezen onder de bevolking. Daarbij, alsmede boven de bezette gebieden in het Wes ten, werden 41 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Voor de Nederlandsche kust schoten patrouillevaartuigen in den afgeloopen nacht een Britsche motortorpedoboot in brand en beschadigden verscheidene andere. Het legerbericht van Zaterdag luidde: Onze achterhoeden bij Sebastopol wa ren gisteren nog in verbitterden strijd gewikkeld met den numeriek sterk over- machtigen vijand en dekten met voor beeldige dapperheid het aftrekken van de Duitsch-Roemeensche formaties. Op den Westelijken oever van de KEURINGEN WAFFEN SS, SS-WACHT BATAILLON, LANDSTORM NEDERLAND KRIEGSMARINE, GERMAANSCHE SS IN NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande forma ties: 16 Mei, 812 uur, Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 16 Mei, 1517 uur, Amersfoort, SS-Wachtbataillon 3, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot öe verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19—35 Jaar, die aan meldingsplichtlg zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navol- Kende Nebenstellen der Waffen SS: Amsterdam Dam 4; Alkmaar, Langestr.56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatz kommando, Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine An- bahmestelle West, Utrecht, Plompetorengracht 24. tyïoldau sloten Roemeensche formaties in harde gevechten deelen eener vijande lijke divisie infanterie in en vernietig den die. De bolsjewieken leden zware bloedige verliezen en verloren ver scheidene honderden gevangenen. Sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht het spoorwegknooppunt Caiinkowitsji aan en veroorzaakten door het massale uit werpen van brisant- en brandbommen uitgestrekte branden en omvangrijke verwoestingen. Aan de overige deelen van het Oostelijke front vonden geen gevechtshandelingen van beteekenis plaats. Uit het landingshoofd van Nettuno worden bij oplevende wederzijdsche ac tiviteit der artillerie slechts plaatselijke gevechten gemeld. Aan het Zuidelijke front ging de vij and ten Oosten van de Golf van Gaeta tot aan het gebied ten Noordwesten van Cassino met sterke strijdkrachten, on dersteund door hevig artillerievuur, tal rijke pantserwagens en slagvliegers, tot een aanval van afleiding en troepen binding in den grootsten stijl over. Er ontwikkelden zich zware gevechten, in den loop waarvan eenige heuvelstellin gen meer dan eens van eigenaar ver wisselden. Door het optreden van nieuwe strijdkrachten aan beide zijden neemt de slag in hevigheid nog voort durend toe. Luchtoorlog woedt voort. Formaties vijandelijke bommenwer pers hebben gisteren aanvallen onder nomen op verscheidene havens aan de Ttaliaansche Westkust, vooral op Genua. Door luchtdoelartillerie der luchtmacht werden 13 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Eskaders ge vechtsvliegtuigen bombardeerden in den nacht van 12 op 13 Mei twee vijan delijke vliegvelden aan de Oostkust van Corsica. In de inrichtingen van de vlieg velden en onder de geparkeerde vlieg tuigen ontstonden talrijke branden en verwoestingen. Sterke formaties Amerikaansche bom menwerpers ondernamen gisteren aan vallen op verscheidene plaatsen in Mid- aen-Duitschland en op Bruex, die schade en verliezen onder de bevolking ten gevolge hadden. In hevige lucht gevechten en door luchtdoelartillerie werden 91 Amerikaansche vliegtuigen, waaronder 78 viermotorige bommen werpers, neergeschoten. In den afgeloopen nacht viel een vrij zwakke formatie Britsche bommenwer pers doelen in het Noord-Duitsche kust gebied en in België aan. 13 viermotorige vliegtuigen werden döor nachtjagers neergeschoten. De aanhoudende sterke aanvallen van Britsch-Amerikaansche bommenwerpers op de bezette Westelijke gebieden kun nen als voorbereiding van de invasie beschouwd worden. In den tijd van 1 tot 10 Mei verloor de vijand daarbij 182 vliegtuigen, waaronder 120 viermotorige bommenwerpers. De Generalbevollmachtigte für den Arbeitseinsatz Gauleiter Sauekel heeft, naar „Het Volk" meldt, in ver band met het naderen van den b'eslis- senden slag om Europa het bij veror dening van 2 Maart 1944 ingestelde verbod tot het gaan met verlof voor- loopig verlengd. Ook de arbeiders, die reeds een plaats in de verloftreinen hadden bemachtigd, zullen dus voorloopig hun verlof opnieuw moeten uitstel len. Nog één puntje scheidt Volewijckers van den nationalen titel, maar dat eene puntje wordt natuurlijk veroverd in de twee resteerende wedstrijden. De Volewijckers waren Zondag bij na de dupe geworden van onderschat ting van de tegenpartij, Longa. Immers, met de rust stond het al 40 voor de Amsterdammers en daarna deden ze het al te kalm aan. Ze hadden echter niet gerekend op het zuidelijke tem perament en begonnen vooral in de verdediging raar te knoeien, toen Pel- likaan c s. overrompelend aanvielen. Pas toen het 43 was, werden de Am sterdammers weer wakker, bleven ech ter in de verdediging en er had nog van alles kunnen gebeuren, als niet de Longa-doelman een paar oassen te veel met den bal gewandeld had. Dat kostte hem een vrijen trap en deze werd na eenige strubbelingen in een doelpunt omgezet. Zoo werd het 53. Als VUC nu maar verloren had van Hee renveen, was Volewijckers al kampioen geweest, doch de Haagsche club speel de gelijk. VUC nam in de eerste helft een 20 voorsprong, die echter bij het wisselen tot 21 gereduceerd was. In de tweede helft werd Heerenveen ster ker, maakte spoedig gé lijk en in een periode van sterk Heerenveen-over- wicht kwam het derde doelpunt juist aan den anderen kant De gelijkmaker liet niet lang op zich wachten (33) en ofschoon Heerenveen ook daarna ster ker bleef, werd er niet meer gedoel punt. De stand is thans: Volewijckers 6 5 0 1 10 268 VUC 8 4 2 2 10 17—15 Heerenveen 7 2 2 3 6 1519 Longa 6 2 1 3 5 11—14 Heracles 7 0 3 4 3 7—20 DOS wist in Utrecht met 21 van OSV te winnen en daardoor de eerste klasse weer binnen te treden. In tegen stelling met verleden week was OSV nu iets beter dan de thuisclub, die echter het geluk aan haar zijde had. In het Oosten is de beslissing ook ge vallen. Be Quick won met 21 van Borne en is nu onbereikbaar geworden. De oude Zutfensche clüb keert dus na vele jaren weer terug in de eerste klas se, alsVitesse tenminste haar pro test niet wint. Want Vitesse heeft ver leden week geprotesteerd tegen het eenige doelpunt van Be Quick. Mocht Vitesse dat protest winnen, dan zijn de kansen van de Arnhemsche club sterk vergroot. In het Zuiden heeft Limburgia de leiding genomen in de promotie-compe titie, maar Sitt. Boys en VVV zijn nog lang niet uitgeschakeld. In ons rayon won MFC met 21 van Wieringerwaard, zoodat ADO '20 nog een zeer lastigen wedstrijd in Medem- blik tegemoet gaat. Zou Heemskerk of Mtdemblik een derde klasser krijgen? Voorts werden nog enkele competi tie-restanten afgedaan, terwijl eenige bekerwedstrijden van de vierde ronde werden gespeeld. Men zie echter de uitslagen. UITSLAGEN. Distr.-wedstrijd: Oost—Zuid 0—1. Kamp. v. Ned.: VUCHeerenveen 3—3; VolewijckersLonga 5—3. Prom. 2 kl.: DOS—OSV 2—1 (DOS le klesser); BorneBe Quick 1—2 (Be Quick le klasser); VVVLimburgia 11; Sitt. Boys—TSC 8—0 Comp. 2e kl.: SantpoortWFC 2—5; Alc. Victrix—Alkm. Boys 42. Prom. 4e kl.: MFC—W'waard 21. Res. 3e kl.: Alkm. Boys 2—OSV 2 2—2 (Alkm. Boys kamp.) Bekerwedstrijden: VCS—BI. Wit 0—2; Willem II—Emma 30. Andere uitsl.: Vrone—DTS 1—0; LSW 2 DTS 2 1—1; DTS 3—DTS 4 2—4; N.-Nie- dorp a—DTS a 3—1; DTS b—Con Zela 7-0. Handbal: Dokev 2—DTS 2 —03. DE SLAG AAN DE NIEUWPOORTSLAAN. De strijd tusschen Alcmaria en de Alkm. Boys is, zooals verwacht werd, met een zeer verdiende zege voor de oud ste der tweedeklassers geëindigd en de Boys mogen met den uislag dubbel en dwars tevreden zijn. Ze waren vrij wel over alle linies in de minderheid en de uitslag mag dan ook wel geflat teerd genoemd worden voor de verlie zers, waarvan het meerendeel een ern stig tekort aan techniek toonde. Trou wens, de Boys hebben het de laatste jaren al te veel van hun enthousiasme moeten hebben en ofschoon het daar aan nimmer ontbrak, moet dat op den duur toch fout loopen. Misschien dat straks in de rustperiode de ploeg eens goed onder handen genomen kan wor den en dat men in het volgende seizoen niet alleen afhankelijk is van geest drift. Het spel ging in het begin vrij wel gelijk op. Toch bleek de Alc- maria-voorhoede veel gevaarlijker en al gauw deden zich kansen voor. Het duurde echter bijna een kwartier, voor dat van Wieringen, op de hielen ge zeten door twee man, met een goed schot zijn club de leiding gaf. Na ruim een half uur zou hij op dezelfde wijze een doelpunt maken, maar hij raakte den bal kwijt en toen zag Godvliet zijn kans. Even later nam Schaaper een vrijen trap, doch de enorm harde ko gel wérd op even fraaie wijze door Kramer over de lat geslagen. De rust kwam met 20 voor de thuisclub. Het begin van de tweede helft was geheel voor Alcmaria. Binnen enkele minuten stond het 40 en de Boys za gen vermoedelijk ol een groote neder laag tegemoet. Gelukkig voor hen ech ter namen de withemden het daarna veel kalmer op en toen de Waal een strafschop veroorzaakte, was het 41 Langen tijd bleef het zoo, al kreeg Alc maria nog verschillende kansen. En toen de witte verdedignig nog eens erg nonchalant kpeelde, werd dat netjes af gestraft door Indri, die Brouwer geen kans gaf. Nog kreeg Alcmaria een strafschop te nemen Schaaper schoot tegen de paal! en nog eens kwamen de Boys alleen voor Brouwer, doch de lat assi steerde en toen was het gedaan. Och, wat doet de uitslag er eigen lijk toe. Hoofdzaak is, dat er vrij be hoorlijk en in goede verstandhouding gespeeld is. De heer Hoogewoonink, die de fluit hanteerde, kon dan ook na een straf begin de touwtjes iets meer vie ren en deed dat op zeer verdienstelijke wijze, 't "Was een der beste scheidsrech ters, die wij dit seizoen in Alkmaar gehad hebben. Wielrennen. R.V. ALCMARIA. De jeugdige Jan Hennink heeft Zon dag in de nieuwelingenklasse den eers ten prijs behaald in de Ronde van Vlij men. Hennnik reed de 30 Km. in 57 min. en 2 sec. Tweede werd Borg uit Soest en derde Boons uit Made. Gymnastiek. FRAAIE HALTER-SUCCESSEN. Te Amsterdam werden Zondag de provinciale kampioenschappen turnen voor Noord-Holland en Utrecht gehou den. Aan deze wedstrijden namen ook eenige leden van de Alkm. vereen. De .Halter deel. Bij de jeugdturnsters werd mej. K. Post 4e en mag daardoor deelnemen aan de bondskampioenschappen. Bij de jeugdturners plaatste zich K. Boot als eerste, doch omdat hij jonger dan 18 jaar is, stond hij zijn plaats af aan de anderen winnaar. Eerste werd nu D. v. Amstel (Alkmaar, De Halter). Beide turners mogen uitkomen in de bonds- kampioenswedstrijden. Bij de dames plaatsten mej. J. Spigt en A. Poeze (beiden De Halter) zich voor de bondskampioenschappen. terwijl bij de heeren M, Volkers (De Halter) 4e werd en deze zich met W. Veldstra (De Halter) plaatste voor de bondskam pioenschappen. Bi 1 j a r t e n. DE RUYTER TWEEDE KLASSE KAMPIOEN. De jonge Waalwijker biljarter Kees de Ruyter is kampioen 2e klasse groot biljart geworden in het tournooi. dat Zaterdag en Zondag te Leeuwarden werd gehouden Tot Zaterdagavond had Hoogland (Alkmaar) de beste pa pieren, omdat hij een halve punt voor stond bij De Ruyter. In de beslissende partij tuschen beide spelers werd De Ruyter echter winnaar. Vijf spelers promoveeren naar de le klasse, t.w. De Ruyter, Hoogland, We vers, v. d. Veen en Gehrels. De eindstand was: De Ruyter 51/* 2081 127 133 16.38 Hoogland 5 2011 142 96 14.16 Wevers 5 1881 151 157 12.45 Van der Veen 4 1792 128 134 14.— Gehrels 3Vz 1638 135 96 12.13 Tegelaar 3 1511 137 95 11.02 Goderie 2 1603 150 107 10.68 Kremer 0 1442 144 70 10 01 Resp. gew. part., car., beurten, hoog ste serie, alg. gem. Naar Associated Press meldt, is de gezondheidstoestand van Gandhi aan merkelijk slechter geworden. Hij ligt geruimen tijd lang bewusteloos. In de naaste omgeving van den Mahatma maakt men zich steeds meer over de wending van de ziekte van Gandhi ongerust. In den ochtend van den 12en Mei kon hij slechts weinig woorden uitbrengen. Hij deelde mede zich nog nooit zoo ziek te hebben gevoeld als thans. UITZONDERINGSTOESTAND VOOR HET GEVAL VAN INVASIE. Door het wegvallen van een correctieregel in bovenstaand decreet van den Rijkscommissaris, opgenomen in ons nummer van Zaterdag, is de le alinea van artikel 8 onduidelijk geworden. Men leze dezen als volgt: (1) Bij de uitoefening van de hun volgens artikel 7 toekomende be voegdheden kunnen de aldaar genoemde plaatsvervangers van den Rijkscommissaris binnen den kring hunner bevoegdheid rechts- en be- stuursvoorschriften uitvaardigen, alsmede aan alle Duitsche en Neder- 1: ndsche Overheidsinstanties, uiet inbegrip van de gerechten, aan alle diensten, instellingen, dienstbureau's, inrichtingen en bedreven al dan niet van openbaar karakter aanwijzingen geven. Voor de ge-^ rechten geldt dit, voor zoover in andere voorschriften niet anders is bepaald, niet ten aanzien van de rechtelijke werkzaamheid. Eveneens kunnen aan artsen, apothekers, vroedvrouwen en dierenartsen aan wijzingen worden gegeven. Bij onze Vrijwilligers. Na de harde gevechten een welverdiende pauze PK Hoffmann/O/H/P dl Een oud geloof zegt, dat degeen, die een bruid ziet, dien dag een gelukkigen dag heeft. Ik héb een bruid gezien. Over de schutting van een tuin. Zij was op klompen en stond onder een bloe semenden appelboom. Het was een wonderlijk gezicht. En ik heb geprobeerd iets van dat oude geloof in mijzelf herboren te doen worden Een bruid! Wie gevoelig is voor den klank van het „woord" hoort reeds in het woord „bruid" de zingende stem van het kristal. Bruid! Er zit in het woord de lieflijkheid van een jongen lentedag, en de tee- derheid van een vlinder, die voor het eerst rond een bloem zweeft, en de fonkeling van een druppel water, waarin de zon speelt. Bruid! Het opent een vergezicht, waarop met lachende oogen en een hoopVol hart wordt gestaard. Ik heb een bruid gezien. Zij ging op klompen en stond bij een bloe semenden appelboom, die als een fontein zijn roze en geurige weelde wijd over haar hoofd sprenkelde. Ik heb gedacht aan het oude ge loof en ik heb gedacht aan veel schoons en veel goeds. En ik bén dien dag gelukkig ge weest! OVIDIUS. Wegens den Hemelvaartsdag zal dit blad a.s. Donderdag niet verschijnen. Met het inzenden van de kopie, vooral van de Predikbeurten, gelieve men daarmede rekening te houden. DE 50.000 ER UIT. Bij de Maandagmorgen gehouden trekking van de Staatsloterij viel de 50.000 op lotnummer 24.861. BESLUIT BURGEMEESTER. De Burgemeester van Alkmaar heeft besloten tot toekenning van een over heidsbijdrage in de kosten van verbete ring van de arbeiderswoningen Eilands- wal nrs. 5 en 6 aan W. F. Stoel en Zoon's Bouwmaterialenbedrijf N.V., alhier. BALDADIGHEID. In den nacht van Vrijdag op Zater dag wierpen beschonken baldadigen steenen tegen de ruiten van de woning van den heer B. aan den Westerweg en die van zijn buren. Voorts werden ver schillende tuinmeubelen weggesleept en later vernield teruggevonden. De politie stelt een onderzoek in. 25-JARIG JUBILEUM. Den 24en Mei zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer J. Hoveling als melk bezorger in dienst trad bij de N.V. Melkinrichting „Concordia", alhier. Het zal dezen sympathieken en ijve- rigen werker dien dag zeker niet aan belangstelling ontbreken UITVOERING DE MASKERS. „KINDEREN VAN ONS VOLK". Met drie uitvoeringen van het spel van het land: „Kinderen van ons Volk" besluit de A.T.V. De Maskers haar speelseizoen ,43-'44. Zondagavond was ook de zaal van het Gulden Vlies weer geheel uitverkocht evenals Zaterdag. Het stuk, dat vervaardigd is naar de bekende romans van Antoon Coole: „Kinderen van ons Volk" en „De Schoo- ne Voleinding" is in samenwerking met den auteur bewerkt door Kees Spie- rings en Cor Hermus. Het is een zwaar, ernstig werk en stelt hooge eischen aan de vertolkers om het voor het publiek boeiend te maken. De Maskers hebben onder leiding van den heer R. Voor- haar respectabel werk verricht en het publiek heeft zijn waardeering daarvoor wel getoond. Het tempo was wat traag, waardoor de voorstelling met de pau zes vier uur in beslag nam. Dat is rij kelijk lang. Maar ook de muzikale me dewerking door leden van het A.S.O. o.l.v. den heer De Vlieger verlengde de opvoering en de tamelijk zware num mers maakten het geheel wel heel ern stig. Middelpunt van het stuk is pastoor Vogels, die in zijn kleine parochie in de Peel heel wat moeilijkheden heeft. Hij weet echter Marie Verberne tot de juiste keuze van een echtgenoot te bren gen, ziet het gevaar, dat ontstaat door het drukke bezoek van Giel Sleegers op de Kraayenberg en weet acht jaar na den moordaanslag van Godefridus op Giel op overtuigende wijze de ver zoening tot stand te brengen tusschen Godefridus en den ouden Sleegers, wat voor zijn gouden priesterfeest het mooi ste cadeau wordt. J. Huygen heeft de rol van den pas toor zeer sympathiek gespeeld en voor al in de laatste twee bedrijven maakte zijn spel veel indruk. Hij vond toen goed tegenspel bij A, Schrijver, die van den ouden boer Sleegers een sterk type maakte. De rol van Marie was in han den van mej. A. Klanker en zij heeft van deze bijna geheel in mineur ge brachte figuur iets weten te maken. Zeer goed was Paul Godvliet als Giel Sleegers en ook Jac van 't Hof mag zeker genoemd voor zijn vertolking van de lang niet gemakkelijke rol van Godefridus v. d. Breemortel. Een zeer geslaagd type maakte Jan Dogger van Doruske evenals Klaas Sluys van mees ter van Veldhuizen. Het echtpaar Ver berne was bij mevr. Zwart-Schuurman en Dick Meelis in goede handen, ter wijl L. de Leeuw als de knecht Klaus- ke opviel. De uitvoerenden hebben een loffelij ke poging gedaan het geheel in Bra- bantsch dialect te spelen, maar over het geheel bleek dit een wel heel zwa re opgave. Aan de uiterlijke verzorging was alle zorg besteed. Een compliment voor het décor eerste bedrijf. De heer J. Dogger heeft na' afloop woorden van dank ge sproken tot den heer Vóórhaar en de werkende leden.-Als bewijs van waar deering bood hij den leider een fraai boekwerk aan, terwijl hij het A.S.O. dankte voor zijn medewerking door het aanbieden van een fraaie bloemenhul de aan den directeur den heer De Vlie ger. Heden, Maandag, wordt de voorstel ling nog eenmaal herhaald en dan gaan De Maskers met vollen moed op het nieuwe seizoen af. G. C. van Gulik, I; 9 i it ii

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1