ELBA Slflif ïdstrijden EATER ENEN DAGBLAD VOOR Zoon te Amsterdam Cassino zonder slag of stoot ontruimd. Saboteurs ter dood veroordeeld. Longa zorgt voor een verrassing! Slikker (D.A.W.) klopt Smitshuizen Sr.! 11 m I - Xerxes l MATINEE, nep. 2451. Houtproducten. Heldhaftig verzei tegen groote vijandelijke overmacht. Legerbericht van Woensdag. beperking rijwielvervoer. Verduisteren v. 21.305.45. BEKENDMAKING. Nog een doodvonnis. Twee wereldrecords verbeterd Extra-keuringen. DE STEM DER SS. Volewijckers met 1-2 geslagen. De sprong 't Was aldus: de jonge Alkmaar der Slikker, die dit seizoen gelei delik was opgeklommen tot de allerbeste klasse van onze Neder- lansche zwemmers, zou nu voor het eerst voor het Alkmaarsche publiek uitkomen tegen zijn allergrootste tegenstanders. En dus was het eventjes muisstil in de groote zwem- zaal, toen hy met Smitshuizen en van Merkensteyn naast de start blokken plaats nam. Een bijzonder rantsoen vette kaas. Schultev. d. Voort winnen in Wieringen. Langedijk. fc -~**m Om d© "lij dings waarde 1 moet ge de kinderen even. Ze drinken het ant Melba is lekker l rsfertenrf» iriderdrank. oor ieder kind tot 13 jaar - een pak. 2M-; a,**':" - XS )AG 2.30 uur (West. Ie kl.) geval was met de de prijsaandui- egd. Zij moeten een orgeschreven tekst 'n werkplaats ophangen, het publiek duidelijk isbaar is. Deze lijsten •ijzen, die in Februari gemaakt, met toevoe- •elke gevraagd moge* de herstelde klompen kleuren zijn geverfd. H. M. C. Schröder, Alk- red. Tj. N. Adema, Alk- dienst Jac. Broersen tt ;eren en wetenschappen Aardweg te Alkmaar; an te Alkmaar; proT. mp te Alkmaar, de adv.rubriek W. Ra- lan de Zaan; voor de Bus, Alkmaar. UWE >SCHE film SCENARIO HENK BAKKER - PROFIL! Y-PRODUCTII DEN PIET BRON Muziek: COR STEUN en Zondag uur af, 12451. n enkele voor- uk 'ijven van meiKouw. Ivereeniging 75, f3.—. dag, v, 11-1 U. 1878. eerlingen BM en AM is >ectus verkrijg- Maandag en cm. Overdekte. S STARTEN. EN WAARDIG! deren en (verdekte. STORM! ressen iwisse art - Chopin - abrier - Cui - y - Schouwman, bespr. v.a. Vrij- uur. Rijksbureau naar ;n de navolgende ;ende dagen NIET i, tefwijl op die men worden ont rek op Vrijdag 19 :te op Zaterdag 20 l 23 Mei. correspondentie te ibureau voor Glas, kade 1, 's-Graven- s 399900. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red, 3330. Giro 187294. VRIJDAG 19 MEI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 116, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ƒ2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 18 MEI (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Italiaansche zuidelijke front gelukte het duo vijand gisteren na verbitterde gevechten, waarbij hy uiterst zware bloedige verliezen leed, ten noorden van Formia in onze stellingen binnen te dringen. Tegen maatregelen zijn aan den gang. In het gebied van Esperia werden alle vijandelijke aanvallen, die met het sterkste gebruik van artillerie en pantserjagers werden ondernomen, afgeslagen. Cassino, waarop de Engelschen en Amerikanen sinds maanden met gebruikmaking van sterke strijdkrachten tevergeefs hadden stormgeloo- pen, werd in den afgeloopen nacht ten gunste een er verder achterwaarts gelegen grendelstelling, die krachten bespaart, zonder slag of stoot ont ruimd. Aan het landingshoofd van Nettuno werden bij oplevende geveehts- activiteit sterke aanvallen van den vijand ten zuiden van Cisterna en ten zuiden van Littoria afgeslagen. Een sterke formatie Duitsche ge vechtsvliegtuigen viel in den afgeloopen nacht met waargenomen goede uitwerking vijandelijke concentraties en aanvoerwegen in het gevechts- gebied Minturno aan. bied van Pleskau met waargenomen goede uitwerking aan. In de Finsche Golf werden dertien bolsjewistische bommenwerpers door bewakingsvaartuigen der marine en door jagers neergeschoten. Duitsche torpedomotorbooten be schadigden bij een nachtelijken aanval op bolsjewistische bewakingsstrijd krachten in het oostelijke deel van de Finsche Golf verscheidene vijandelijke vaartuigen. Bij een aanvalspoging van Sovjet bommenwerpers op een Duitsch con- vooi voor de kust van noordelijk Noor wegen werden door escorteerende strijdkrachten en door boordafweerge- schut 3, door jagers nog 21 vliegtuigen vernietigd. In den afgeloopen nacht lieten eeni- ge Britsche vliegtuigen bommen vallen op het stadsgebied van Berlijn. Duitsche luchtaanval op Smolensk. Amerikaansche bommenwerpers richt ten aanvallen op verscheidene haven steden aan de Italiaansche westkust en op het eiland Elba. Daarbij werden door luchtdoelartillerie en in luchtge vechten 17 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Aan het oostelijke front wordt buiten levendige plaatselijke gevechten aan den benedenloop van den Dnjestr en in het voorterrein van de Karpathen geen melding gemaakt van gevechts handelingen van beteekenis. In de Zwarte Zee heeft een Duitsche duikbootjager een Sovjetrussische duikboot tot zinken gebracht en een andere zóó zwaar beschadigd, dat haar vernietiging waarschijnlijk geacht moet worden. Sterke formaties zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen ondernamen in den afgeloopen nacht een geconcentreerden aanval op het stationsemplacement van Smolensk. Door het massale uitwer pen van brisant- en brandbommen ont stonden in de doelgebieden verschei dene groote branden en explosies. Bij een aanvalspoging van Sovjet russische bommenwerpers op een Zuidfinsche haven werden tien vijan delijke vliegtuigen door Finsche jagers neergeschoten. De bestrijding van communistische benden op den Balkan werd met suc ces voortgezet. In den tijd van 1 tot 15 Mei verloren de communisten meer dan 5000 dooden, 1300 gevangenen en verscheidene honderden overloopers. Talrijke stukken geschut, wapens en oorlogstuig van allerlei aard. alsmede 34 ravitailleeringskampen werden buit gemaakt of vernietigd. Bij den afweer van een vijandelijke actie tegen het voor de kust van Dal- matië gelegen eiland Solta heeft het tweede bataljon van een Hannove- raansch regiment grenadiers onder be vel van den kapitein tder reserve Nohrmann zich bijzonder onderschei den. Het legerbericht van Woensdag luidt: In het bergachtige terrein van het Italiaansche zuidelijke front woedt over een breedte van 35 km een materiaalslag van de grootste afmeting. Onafgebroken trommel vuur met een geweldig gebruik van munitie, de sterkste luchtaanvallen, het gebruik van de pantserwagens als mobiele artillerie, een verbit terde worsteling om elk steunpunt en elke hoogte, die vaak binnen korten tijd meermalen van eigenaar wisselen, dit alles geeft aan deze gevechten het kenmerk van de groote afweerjlagen van den vori- gen wereldoorlog. Tegenover een groote vijandelijke overmacht bie den onze troepen thans sinds zes dagen een heldhaftig verzet. De in het kader der gevechten voltrokken uitwijkbewegingen verloopen vol gens plan. De uiterst zware bloe dige verliezen van den vijand staan in geen verhouding tot de zuiver tactische terreinwinst die hij kon behalen. Aan het landingshoofd van Nettuno vonden gisteren geen gevechten van beteekenis plaats. Sinds dagen in he vigheid toenemend vijandelijk artille rievuur doet evenwel ook daar spoedig een grooten aanval verwachten. Aan het oostelijke front ontstonden qok gisteren buiten hevige plaatselijke gevechten aan den benedenloop van den Dnjestr en in het voorterrein van de Karpathen geen gevechtshandelin gen van beteekenis. Sterke formaties gevechts- en slagvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht bolsjewistische concentraties en troepenonderkomens ten zuidoosten van Ostrot en in het ge- De directie der Nederlandscbe Spoor- wegén heeft zich, gezien de overstel pende drukte bij het vervoer van lij- wielen, genoodzaakt gezien, gedurende de Pinksterdrukte en den komenden vacantietijd het vervoer van alle soor ten rijwielen met treinen naar keuze van den reiziger, over afstanden van meer dan 40 km stop te zetten. Dit houdt in, dat het van 25 t/m 31 Mei en van 29 Juni t/m 2 September a.s. niet meer mogelijk is gewone rijwielen met rijwielkaarten van 1.30 of tandems en driewielers te vervoeren met trei nen, die de reizigers zelf aanwijzen, voor zoover het afstanden betreft grooter dan 40 km. Ten einde echter het ongerief, dat deze maatregel voor de reizigers met zich btengt, zooveel mogelijk te beperken, zullen speciale rijwieltreinen worden ingelegd. Wil een reiziger de kans hebben, dat zijn fiets op een bepaalden dag met zoo'n rijwieltrein naar de plaats van be stemming wordt vervoerd, dan is het noodig, dat zij den dag tevoren vroeg in den namiddag, in elk geval vóór 17 uur, wordt aangeboden. Het vervoer van rijwielen met rijwielkaarten van 40 ct. zal zooveel mogelijk geschieden als gewoonlijk, dus met treinen, die de reizigers zelf bepalen.De directie vestigt fir nogmaals de aandacht op, dat van 15 Mei af rijwielen alleen ten vervoer worden aangenomen, indien zij voor den zijn van naam en volledig adres van den eigenaar. 20 Mei. Zon op 5.37 u„ onder 21.36 u. op 5.18 u., onder 19.13 u. Een basis voor zijn toekomst. Hij wist met zich zelf geen raad. Wat moest hij worden? Wat zou het beste voor zijn toekomst zijn Wel, hij meldde zich als vrij williger voor de Waffen ff. Nu was zijn toekomst verzekerd. Doe als hij en meldt U voor één der keuringen, die iedere maand plaatsvinden en in de dagbladen bekend worden ge maakt. U krijgt daar alle in lichtingen. ADRES- WOONPLAATS verzoek: toezending eener brochure over de Waffen ff. Uitknippan en inzenden aan Ersaiz-kommando Niederiande. Korte Vijverberg 5. Den Haag. De Höhere SS- und Polizeifiihrer „Nordwest" deelt mede: Het Polizeigericht te Amsterdam heeft de Nederlanders Lute Thijs d e Haan, geboren 8 November 1914, student; Ferdinand Alfons Maria van der Ham, geboren 20 November 1916, houthandelaar; Hendrikus Johannes Antonius W i 11 e b o 1 d, geboren 8 Januari 1920, gemeenteambte naar; Marten L ij n e m a, geboren 16 Maart 1910, landbouwer, als sabo teurs ter dood veroordeeld. De veroordeelden hadden zich aangesloten bij een verzetbeweging. Jfcij hebben voortdurend personen gesteund, die zich als delinquenten wisten te onttrekken aan een vervolging door de Duitsche autoriteiten. De Haan heeft een leidend aandeel gehad in een roofoverval op het postkantoor te Wassenaar op den avond van 11 Mei 1944. Den daders waren aanzienlijke bedragen in handen gevallen. Van der Ham was in het bezit van een verdedigingswapen. By een controle van de persoonsbewijzen op het station Utrecht pleegde hy een moordaanslag op de hun dienst verrichtende ambtenaren van de Sicherheitspolizei. De poging mislukte. Lpema stond in zeer nauw contact met mannen van de verzetbewe ging. Hij was in het bezit van een schietwapen met de benoodigde munitie. Dit wapen heeft hij bewust aan een medeplichtige gegeven, die besloten was van dit wapen gebruik te maken. Wittebold heeft van zijn functie als ambtenaar misbruik gemaakt. Hy heeft aan mannen van de verzetbeweging officieele formulieren en het gemeentezegel, alsmede levensmiddelenbonnen ter beschikking gesteld. Hij wist van een voorgenomen roofoverval op het gemeentehuis. Om dezen overval te begunstigen heeft hy den misdadigers, die besloten waren deze daad te volvoeren, den sleutel van de brandkast gegeven, welken §leutel hij in bewaring had, zoodat hiervan een duplicaat gemaakt kon worden. Dezen duplicaatsleutel heeft hij zelf op de brandkast geprobeerd. De vonnissen zijn, nadat de kwestie van gratieverleening is onderzocht, voltrokken. Uit het proces is gebleken, dat de veroordeelden eerst na hun arrestatie hebben vernomen, dat hun opdrachtgevers Joden en communisten waren. Zy waren door deze ophitsers achter de schermen in verregaande mate opgehitst. Het Polizeistandgericht Arnhem heeft op 15 Mei den student Julius Moormann uit Nijmegen, geboren 12 April 1924 te Nijmegen, ter dood veroordeeld, omdat hij op 10 April 1944 in Nymegen tezamen met dien student Georg M u s k e n s geprobeerd heeft een Rijksduitschen Polizei- oberinspektor te berooven en te vermoorden. Hij was in het bezit van een knuppel, terwijl de door het verzet van den Polizeioberinspektor doodgeschoten student Georg Muskens een pistool gebruikt had, waarmede hij den Duitschen ambtenaar verwondde. Het op grond van de Ordnungsschutzverordnung en de Gewaltverbrecher- verordnung gevelde doodvonnis is na onderzoek van de gratiekwestie vol trokken. w. g. RAUTER, SS-Obergruppenführer und General d. P. A t h 1 e,t i e k. De Nederlandsche dames-esta- f^tteploeg, bestaande uit mevr. F. BJankersKoen, Wil Adema, Nelly Timmer en Gerda Koudijs, heeft Donderdag bij de in het Olympisch Stadion gehouden wedstrijden kans gezien het wereldrecord vier maal 110 yards, dat op naam van Enge land stond, met 49.8 sec. glansrijk te verbeteren. De eerste poging gaf weliswaar geen scherpe wissels te zien bij de eerste twee wisselpun- ten, maar niettemin maakte de ploeg een tijd van 48.8 sec., zoodat het we reldrecord met een volle seconde verbeterd werd. De tweede poging aan het einde der wedstrijden had heel wat betere wissels, doch het tempo was iets langzamer, waar door de tijd op precies 49 sec. kwam te staan. Mevr. Blankers—Koen had inmiddels kans gezien het wereldrecord 100 yards, dat met 11 sec. op naam van haar en nog drie andere athletes stond, te ver beteren en te brengen op 10.8 sec. Gerda Koudijs werd bij dezen fraaien strijd tweede in 11 sec. Ned. record verbeterd. Slijkhuis gaf op de 2 Eng. mijl we derom een demonstratie van uithou dingsvermogen en snelheid. Zijn te genstanders konden zijn tempo niet volgen en met een tijd van 9.16.6 haal de hij het Nederlandsch record van Jan Zegers (9.41.4) belangrijk omlaag. Interessant was voorts de 100 meter klasse A, waarvoor zich in den eind strijd hadden geplaatst: Van Osta. Zwaan, De Vries, Nusse, Muller (Ensch. Boys) en Klein van Trekvogels. Tegen de verwachting in, moest Zwaan in de finale de meerderheid van Van Osta erkennen, al was het verschil uiterst miniem. Beide loopers noteer den een tijd van 10.8 sec.. De Vries van A.V. '23 werd derde in 10.9, terwijl Nusse als vierde binnenkwam. Bouman kon zich op de 800 meter eveneens goed handhaven, doch zijn oude rivaal. Frits de Ruyter, gaf uit stekenden strijd, waardoor dit num mer een zeer spannend verloop kreeg, te meer daar Van Olffen aan den kop liep. Bouman wist eerst in de laatste bocht de overwinning vast te leggen met een tijd van 1 min. 58 sec., voor De Ruyter werd 1.59.5 genoteerd. Van Olffen werd derde in 2.02. Schaken. CORTLEVER WINNAAR TE BAARN. Het schaaktournooi te Baarn is Pon derdag beëindigd. In de eeregroep der achtkampen zegevierde Cortlever, die in de laatste ronde tegen Van Schelf hout geen fout maakte. De tweede prijs was voor den Amsterdammer Da Vinto. De eindstand in de eeregroep was: 1 Cortlever 5V2 p.; 2 Da Vinto, Am sterdam 4V2 p.; 3 (na loting) v. d. Tol, Leeuwarden, 4 p.; 4 Van Scheltinga. Amsterdam. 4 p.; 5 Van Doesburg, Bussum, 3V2 p. In de groepen der achtkampen wer den resp. winnaar: Henneberke, Am sterdam; v. d. Eerden. Utrecht; Meijer, Amsterdam; Ambt, Baarn. In die der zeskampen waren de eerste prijzen voor: E. L. Jansen, Rotterdam; v. d. Woude. Rotterdam; Timmer, Soest; Wieman. Hilversum. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal er nog een extra keuring worden gehou den op Dinsdag 23 Mei te Amsterdam van 9 tot 14 uur, Nebenstelle der Waffen-SS, Dam 4 en Woensdag 24 Mei te Den Haag van 9 tot 14 uur, in een der zalen van het gebouw Amicitia, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland. Kriegs- marine en de Germaansche SS iii Neder land. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijg baar bij de volgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerestraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatzkommando. Korte Vijverberg 5, Den Haag. Luistert op Zondag 21 Mei van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum op golflengte 415 m naar de stem der SS. Onderwerp: „De jeugd en het Rijk". In Amsterdam valt de beslissing. De eenige wedstrijd, welke Don derdag voor het nationale kampioen schap werd gespeeld, heeft een groote verrassing opgeleverd: Longa, dat toch heusch niet zoo'n daverend figuur sloeg, zag kans om de Vole wijckers een nederlaag toe te bren gen. Niet alleen nam ze daardoor revanche op de Zondag j.l. in Am sterdam geleden nederlaag, doch ze zorgde er meteen voor, dat de be slissing pas in den laatsten wedstrijd valt: VolewijckersHeerenveen. wel ke ontmoeting Tweeden Pinksterdag gespeeld wordt. Het was waarlijk een prachtig ge speelde wedstrijd en het in zeer hoog tempo gespeelde spel was in ieder op zicht kampioensvoetbal waardig. Beide ploegen speelden met een stopperspil en verplaatsten het spel met forsche en verre trappen, waardoor aan beide zijden mooie kansen werden gescha pen. De Amsterdamsche middenvoor De Jongh moest in v. d. Bogaert, die een uitstekende partij gespeeld heeft, zoo vaak zijn meerdere erkennen, dat hij na de rust zijn plaats verwisselde met De Ruiter en toen gelegenheid kreeg zich vrij te spelen! Overigens speelden de Volewijckers een van hun beste wedstrijden, zonder dat er bepaald uit blinkers waren of fouten werden ge maakt. Opvallend was de goede verstand houding waarin de wedstrijd werd ge speeld. Scheidsrechter Van der Meer uit Den Haag leidde rustig en zeker. Direct na het begin kwamen beide doelen reeds onder vuur. Bij de Am sterdammers moest de paal na 5 minu ten al redding brengen. Aan de over zijde ontstonden kort daarna gevaar lijke momenten, doch de Tilburgsche verdediging was bij machte het gevaar te keeren. Een mooie aanval van Longa werd na 35 minuten besloten met een keihard schot van Van Roes- sel dat echter tegen den paal ging. Even later moest Saurd redding brengen toen doelman Bruist der gasten zijn doel had verlaten. Kort daarna be landde een goed schot, van De Jongh tegen de lat. Hoewel beide doelen nog beurtelings in gevaar werden ge bracht, kwam de rust met blanken stand, hetgeen de verhouding wel het beste weergaf. In de tweede helft zat Longa direct fel op den bal en het doel van Vole wijckers ontsnapte enkele malen aan een groot gevaar. Linksbuiten Sterke profiteerde tenslotte van de hem ge boden kans en gaf Longa met een goed schot de leiding (10). Onder luid ge juich van de talrijke supporters bleef Longa daarna steeds in den aanval, doch de Amsterdammers herstelden zich prachtig en het was Pellikaan, die bij een doelworsteling een bijna zeker doelpunt moest voorkomen. In deze periode van Amsterdamsch overwicht ondernam deze speler een prachtigen solo-ren, passeerde de geheele midden linie en verdediging om met een afge meten schot den voorsprong te ver- grooten. (2—0). Een juweel van een doelpunt! In de 28ste mihuut brachten de Vo lewijckers den bal goed op en Busser kreeg toen gelegenheid met een mooien kopbal doelman Luytelaar te passeeren (21). De Tilburgers gingen daarna met man en macht aan het verdedigen en wat de Volewijckers ook probeer den, de muur van Longa-spelers bleek ondoordringbaar. De stand is thans aldus geworden Volewijckers VUC Longa Heerenveen Heracles 27—10 17—15 13—15 15—19 7—20 VOETBALUITSLAGEN. Kampioenschap van Nederland: Longa- De Volewijckers 21. Tweede klasse A: WFCZFC 02; SantpoortKFC 11; RCHDe Kenne- mers 01. N.V.B.-beker. Vierderonde: UVV- Go ahead 30; Groene Ster—Spechten 2—1; DHCPSV 2—3; DWV-Terras- vogels 40; Blauw WitMeteoor 51; LSCAGOVV 2—1. ALCMARIA VICTRIX—XERXES 4—6. Deze vriendschappelijke wedstrijd trok flinke belangstelling. De Rotter- damsche eerste klasser kwam zonder Lagendaal uit. Het was, speciaal vóór de rust, een aardige wedstrijd. In positiespel, plaat sen, tempo en techniek was Xerxes ab soluut de meerdere van de thuisclub. Toch heeft deze laatste veel meer kan sen gehad, maar voor doel faalde de witte voorhoede, waarin de nieuwe linksbuiten een aanwinst bleek, veelal. In de Alcm. achterhoede was Maassen onvoldoende vervangen De Xerxes-voorhoede had in haar robusten midvoor Wilkes een uitste kenden aanvalsleider. Een waardig op volger van Lagendaal! De meeste doel punten kwamen door zijn toedoen tot stand. De Rotterdamsche achterhoede met rechtsachter Louwe aan het hoofd was goed. De rust kwam met 03. In de tweede helft werd er lustig verder gedoelpunt. Van de vier Alk maarsche doelpunten nam van Wierin- gen er drie voor zijn rekening. Onjuist was het o.i., dat Schaaper den toegestanen strafschop opzettelijk niet benutte. De leiding was lang niet feilloos. LSVV—VRONE 8—2. Vrone heeft haar tweeden wedstrijd om den Start-beker met groote cijfers verloren. LSVV speelde een wedstrijd zooals we den laatsten tijd niet van haar gezien hebben. Na een weder zij dsch verkennen ondernam LSVV eeni ge gevaarlijke aanvallen. Bij een dezer aanvallen loste Bet een harden schui ver en het was 10. De verdediging van LSVV wist daarna een snellen aanval van Vrone te onderscheppen en meteen ging de bal naar den 1.-buiten. Een schot en het was 20! Niet ont moedigd speelde Vrone verder, maar haar verdediging was wel wat uit haar evenwicht geraakt. Bij esn goeden aanval van LSVV doelpuntte Bet nog maals en voordat de eerste helft ver streken was, stond het al 5—0 voor de thuisclub. Direct na de rust wist Vrone uit een strafschop een tegenpunt te maken en nog geen minuut later werd het zoo waar 52. LSVV herstelde zich ech ter, weer opnieuw en toen van Leeuwen den stand op 62 bracht, gaf Vrone zich gewonnen. Nog twee keer doelpuntte LSVV en zoo kwam het einde met- een verdiende LSVV-zege. BERDOS—SCHOORL 1—1. Deze kampioenen '43 en '44 ontmoetten elkaar op Hemelvaartsdag op het voet balterrein te Warmenhuizen. In de eerste helft was Schoorl het meest in den aan val, maar doelpunten bleven uit. Na' 35 minuten nam Berdos de leiding met een onverwacht schot van J. Noort (1—0). Vóór de rust kwam geen verande ring meer. Na de hervatting was Schoorl weer onmiddellijk in den aanval; een mooi schot van Jb. Tuin wist de doelverdedi- ger te houden. Maar na 5 minuten kwam toch de gelijkmaker: Jb. Klop redde zijn club met een prachtig, onhoudbaar schot, 1—1. Snel ging het spel toen heen en weer met kansen voor beide elftallen, maar er kwam in den stand geen verandering meer. Willy Haverlag wint de 200 m. schoolslag. Het „Op uw plaatsen!" klonk, even later een schril fluitje en Slikker nam meteen de leiding. Met forsche slagen gleed hy door het water, keerde als nummer één en toen de 50 M. rugslag voorby was, had hij een kleinen voor sprong De 50 M. schoolslag volgde en de ge routineerde Smitshuizen spurtte Slik ker achterna, kwam gelijk met hem te liggen en keerde tegelijk met den Alkmaarder! Een vinnig, kort spurtje van Slikker bezorgde dezen weer een kleinen voorsprong en toen de 50 M. borstcrawl begon, lag de jonge Alk maarder misschien een halven meter voor. En bleef vóór gedurende de eer ste baan. Doch toen zette Smitshuizen er een lange spurt in, passeerde Slikker en Het daverde in de Overdekte, want Slikker beantwoordde de spurt even krachtig en kwam gelijk, ging Smits huizen voorbij en Smitshuizen, de groote Smitshuizen door een Alkmaarder geklopt in den zeer fraaien tijd van 1.59.1. Met een verschil van een of twee decimeters! Zóó verliep de adembenemende serie van de 3 x 50 M. wisselslag heeren. Daarvóór was de uitverkochte zaal al in extase geraakt door een prachtige overwinning van Willy Haverlag op de 200 Meter schoolslag, fret Robbenmeis- je lag in een serie met haar elubge- noote J. v. Vliet en de H.Z.C.-ster Ton-, ny Bijland. De eerste 50 M. gingen vrijwel ge lijk op, maar toen nam Haverlag re soluut de leiding en het was reeds na 100 M. duidelijk, dat niemand haar ernstig bedreiger kon. Steeds zwom ze uit, om tenslotte geheel alleen nog een spurt te slaan: 2.58.4 werd voor haar genoteerd; de allerbeste tijd, sinds lan gen tijd en heel dicht bij het wereld record. Met iets meer tegenstand vas dit record in groot gevaar gekomen. Ten slotte noemen wij de 100 meter rugslag voor dames. PTier ging het na tuurlijk uitsluitend tusschen de dames Galliard en Veldhuyzen. De eerste vijf tig meter gingen vrijwel gelijk op, doch daarna zwom mej. Galliard snel weg en won onbedreigd met 1 min 17.2 sec. En danvoor het eerst wist de 13- jarige Cobi Floor op het nummer schoonspringen haar clubgenoote M. Muytjens te kloppen. Met de verplich te sprongen veroverde het jonge meisje zoo'n voorsprong, dat mej. Muytjens voor een bijna onbegonnen taak stond toen de drie vrije sprongen aan de beurt kwamen. Zij wist weliswaar ruim twee punten in te loopen, maar de eerste plaats bleef buiten haar bereik. De voornaamste uitslagen war en: 100 meter rugslag heeren: 1. J. Krö- ber (Robben) 1.15.6; 2. F. Maus (Haar lem) 1.15.7; 3. A. Slikker (DAW) 1.16.8. 100 meter borstcrawl heeren: 1. M. Boon (HVGB) 1.4.7; 2. J. Schopman (Het IJ) 1.6.5; 3. A. v. d. Bogaerde (DWR) 1.7. 200 meter schoolslag heeren: 1. H. Smitshuizen (HZ '70) 2.53.9; 2. G. Ger- kens (De Ham) 3.0.5; 3. W. Wanrooy (HVGB) 3.1. 3 x 50 meter wisselslag heeren: 1. A. Slikker (DAW) 1.59.1; 2. H. Smitshui zen (HZ '70) 1.59.2; 3. J. Rühl (Nep- tunus, Amersfoort) 2.6. 100 meter rugslag dames: 1. A. Galliard (ADZ) 1.17.2; 2. A. Veldhuyzen (Rob ben) 1.19.8; 3. A. Wagemaker (De Meeuwen) 1.23.7. 200 meter schoolslag dames: 1. W Haverlag (Robben) 2.58.4; 2. A. Bijlam (HZC) 3.5.7; 3. J. van Vliet (Robben^ 3.9. 3 x 50 meter wisselslag dames: 1. A. Veldhuyzen (Robben) 2.6.2; 2. Bep van Schaik (Meeuwen) 2 13.8; 3. Th. Snoeks (HDZ) 2.15.3. 4 x 100 meter borstcrawl estafette heeren: 1. Haarlem 4.29 6; 2 DAWT 4.32' 3 PHC 4.47.5. 3 x 50 meter wisselslag dames: 1. Robben 1.47.2; 2. ADZ 1.49.1; 3. Meeu wen 1.52.6. Schoonspringen: 1. C. Floor (ADZ) 70.3 punten; 2. M. Muytjens (ADZ) 69 2C pnt.; 3. Th. van Dongen (Nijmegen) 68.74 pnt. Dammen. KAMPIOENSCHAP VAN WEST-FRIESLAND. Groep Hoorn: N. SmitL. Ravenstijn 0—2; P. Groot—A. H. Bizot 0—2; Ant. Groteman—Jn. Schuit 2—0; Ant Grote man—A; H. Bizot 0—2; N. Smit—P. Groot Gisteren was ik verdwaald naar de Alkmaarsche Overdekte, waar de Nationale Zwemwedstrijden ge houden werden. Daar waren ook jongedames, die van de hooge veerplank schoon- sprongen. Ik kan niet beoordeelen of het alles technisch in de puntjes was vöor deze bezigheid zat mevrouw De Dood—Koenen, die overigens naar mijn ieekensmaak altijd een paar puntjes te weinig gaf maar ik vond het, onder ons gezegd en gezwegen, van een gra cieus en aanbiddelijk heldendom. Kijk, wanneer zoo'n schoonspring- ster op de plank staat, honderden blikken op haar gericht zijn en het rumoer tot doodstilte slinkt, dan is zij daar in de hoogte een héél klein en héél eenzaam figuurtje, maar toch op dat oogenblik het hart van het ademloos geworden gebouw. In de seconden van verzonken berekening, vóórdat zij de groote buiteling waagt, heeft zij stellig al les wat niets met den sprong te maken heeft, vergeten. Dan be staan er voor haar geen zorgen, geen blijdschap, geen verdriet, geen geliefde. Dan zijn haar ziel en haar hart onbeschreven als die van den pas-geboren mensch. Op de veerende teenen, aan den uitersten rand -.van de plank, daagt zij de wet van de zwaartekracht uit tot een tweegevecht en een oogen blik schijnt de wereld aan haar twee kleine, naakte voeten te hangen. En dan de sprong, als een jubel van beweging, als een jubel van moed, als een jubel van overwin ning! De stugge Aarde heeft het onderspit gedolven, haar loop scheen een tel gewijzigd te worden door den schoonen wil van een sierlijk en sterk lichaam. Wat zullen deze kinderen ook moedig den sprong in de moeilijk heden van het leven doen, zoo die sprong eens van hen geëischt mocht worden! En hij worut vroeg of laat van ons allen geëischt! OVIDIUS. V.. 's-GRAVENHAGE, 19 Mei. Het ligt in de bedoeling gedurende de periode van 11 tot en met 24 Juni a.s. een bij zonder rantsoen van 100 gram vette kaas beschikbaar te stellen. Om voor dit bijzondere rantsoen in aanmerking te komen, moet men den bon Algemeen 131 vóór of op Zaterdag 27 Mei a.s. bij den leverancier, van wien men ge woonlijk kaas betrekt, inleveren. Des- gewenscht tegen ontvangstbewijs. In het tijdvak van 11 tot en met 24 Juni a.s. zullen de handelaren op dezen bon 100 gram vette kaas per bon afleveren. Aflevering vóór 11 Juni a.s. is niet geoorloofd. 2—0; J. Meester—J. Schuit 11; P. Zwuup—L. Ravenstijn 2—0. Groep Schagen: H. Kruider—A. J. José 11; C. J. LeibbrandD. C. Rab 20; D. Dissel—Th. de Haas 11; C. J. Leib brand—H. Kruider 11; D. C. Rab—H. Kruider 1—1; D. Dissel—C. J. Leibbrand 11; Mart. Oud—Joh. Huytema 1—1; C. J. Leibbrand—Mart. Oud *1—1; J. Huyte maD. Dissel 2—0; Mart. OudA. J. José 20; J. Huytema—J. Ravenstijn 0—2. Ie klasse: H. J. Toepoel—N. Jol 20. 2e klasse: N. M. Oud—B. Hoeksema 1—1; G. Bakkum—C. de Bree 0—2; B. Hoek sema—G. Bakkum 1—1; M. J. Langras H. Abbekerk 20; C. de BreeH. Breed 2—0. Wielrennen. Voor een in grooten getale opgeko men publiek (de baan was uitverkocht) werden op Hemelvaartsdag te Wierin gen wielerwedstrijden gehouden. Zeer zeker hebben de bezoekers genoten van de groote activiteit, welke de ren ners aan den dag legden. Niet het minst hebben de nieuwelingen en amateurs hun kunnen laten zien. In den koppel wedstrijd over 60 km werd al spoedig een geweldig jachten ontwikkeld, zoo dat het veld dikwijls totaal uit elkaar lag. vooral toen een premie van t 100 werd uitgeloofd voor het koppel, cb.t een ronde zou uitloopen. Eerst na 236 ronden viel dit geluk aan het koppel Schiltev. d. Voort ten deel, waarna zij kort voor het einde nog een ronde uitliepen. Arie van Vliet won oijna al le klassementen; zijn koppelgenoot Bakker was tegenover hem echter te zwak. De uitslagen luiden: 1. Omnium in drie deelen: le rit (achtervolging over 5 km): 1 Klink— Pronk, 2 GroenewegenRemkes op 10 meter, tijd 6 min. 5 sec. Tweede rit (klassementswedstrijd over 4 km met vijf klassementen): 1 KlinkPronk 2 pnt., 2 RemkesGroenewegen 1 pnt. Derde rit (sprint over drie baanron- den): 1 RemkesGroenewegen en 2 Klink—Pronk, Totale uitslag: 1 KlinkPronk 5 pnt 2 PemkesGroenewegen 4 pnt. Klassementswedstrijd over 5 km met vier klassementen voor nieuwelingen en amateurs: 1 J. Hsnnink (Alkmaar). 2 J. v. d. Vooren. Wedstrijd op eigen kracht over 10 km 1 Arie van Vliet. 13 min. 32 sec 2 C. Bakker, 3 T. Ooms. Wedstrijd op eigen kracht voor nieuwelingen en amateurs over 4 km: 1 J. J. van Rijn 6 min. 19 sec., 2 J. Hennir.k. Afvalwedstrijd voor profs: 1 Schulte, tijd 5 min. 26 sec.. 2 v. d. Voort, 3 Bak ker. Koppelwedstrijd over 60 km (300 ron den): 1 Schulte—v. d. Voort 5 pnt., 1 uur 24 min. 25 sec.; 2 BakkerVan Vliet 14 pnt. Op twee ronden: 3 Groe newegen—Remkes 10 pnt.; 4 Evers- Ooms 8 pnt.; 5 Pronk—Hooft 7 pnt. Propaganda-mitldag Volksonderwijs. Op Hemelvaartsdag heeft de afde_- ling Langedijk van Volksonderwijs in „Concordia" te Noord-Scharwoude een herhaling gegeven van oen propagan- da-middag van Zondag 7 Mei. Er was weer een flinke belangstelling voor dezen middag, welke als uitstekend ge slaagd kan worden aangemerkt. De leerlingen van de openbare lagere scho len aan den Langedijk, die aan dezen middag medewerkten, hebben de aan wezigen op aangename wijze bezigge houden. Zij oogstten telkens een dave rend applaus, Dr. De Wit sprak een propagandistisch woord en er werden 40 nieuwe leden ingeschreven. De mid dag heeft dus in alle opzichten aan de verwachtingen voldaan. V. II Ir I 1 li II: iü.il i i, 1 -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1