aliteit. DAGBLAD VOOR oer TEL. 2570 aaide oproeping. Groote aanval op W. vleugel van het Italiaansche front. Geen gevechtshandelingen van beteekenis in het Oosten. Legerbericht van Zaterdag. Amerikaansche jagers boven Duitschland. Geallieerden bereikten het doel niet. Van het oostelijke front. Luchtaanvallen op Frankrijk. Dr. Göbbels spreekt tot frontofficieren. Verduisteren v. 21.455.30 Kroatisch kustgebied onder militair bestuur. De Finsche Heldengedenkdag. Zweedsche sociaal democraten bijeen. Gemotoriseerde compagnie te Amerfoort. NOORD VERLOOR SLECHTS MET 0-1 VAN WEST. Noord verloor met 01. Extra keuringen. Bij de Toto. Draverijen te Alkmaar Fantastische uitkeering voor Fantast. Uitslagen draverijen. i li met Uw In effecten, |n Bewaar- lORWEGEN •king It treinen naar afstanden van te t/m 31 Mei ?44 gestaakt hng po- doet I voorzien. IT 4. v; oor den cursus, 1st zoo spoedig mo- den heer R. v. d. Huize Oort, Oude- ing voor de scholen Irbereidend hooger een cursus in de lóór 1 October 1944 pikt. ET BESTUUR. elenstraat. voor den cursus, ifst zoo spoedig mo- :en heer C. KNAAP, Oort, Oudegracht pet lager onderwijs speciaal op voor [ad- en Industrie een cursus voor de ódr 1 October 1944 |eikt. ET BESTUUR. Ieniging. irsus. Idexamen na 5 jaar. orrechten. |e cursus. 1 September. |insdags en Donder- ebouw, Kennemer- and met beperkte lewenst. LKMAAR O." len hiermede uitge ven LEDENVERGA- |N BIDT" aan de por acht, [ompli^ De Vaart",, omplex „Overdie", complex „Achter- complexen „Huis- J.C.", Kwakelpad; complex „De Kalk- complex „De Bom- complex „Kazerne- compex „Ontw. en HET BESTUUR. Ifte toelating leerlingen nbare Scholen voor loon Lager Onderwijs. Burgemeester van Alk- I brengt ter algemeene s, dat ouders of ver- jf-s alsnog ter gemeente- larie, afdeeling Onder- Ihun kinderen kunnen ■ven voor toelating na zomervacantie tot de I klasse van de Tessel- ieschool, de Bosboom™ ïaintschool, de Vondel- i, de Nicolaas Beets- i' de Rochdaleschool of .indenschool. deze aangifte zal In net der gelegenheid zijn aandag 22 Mei a.s., van J uur. mdacht wordt er op ge ld, dat de leerplannen lal deze scholen gelijk 1 zijn, en dat. te zijner na het 3e leerjaar) de fenheid zal bestaan op [fzonderlijke school op- [g te ontvangen voor asiaal of middelbaar ■wijs. fe aangifte moet worden ielegd het geboorte-be- Ivan het kind (of het lboekje van de ouders), aideren moeten, om toe- In te kunnen worden, 1 October a.s. den leef- En zes jaren hebben be- J (derhalve geboren zpu of op 30 Sept. 1938). aar, 20 Mei 1944. Burgemeester voorn., A. v. d. SLUIJS. (e Secretaris, KOELMA. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 22 MEI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 118, 2 paginas. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonrementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Vijandelijke penetratie na harden strijd opgeruimd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 21 Mei (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt :nede: Nadat Üe vijand in den ochtend van den 20en Mei met onze nieuwe stellingen aan den westelijken vleu gel van het Italiaansche zuidelijke front slechts door vrij zwakke ver- kenningsaanvallen contact had ge zocht, ging hij in de middaguren opnieuw met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten tot den groo- ten aanval over. Om de plaats Fondi ontstonden verbitterde gevechten. In den sector Pico-Pontecorvo bracht de vijand een plaatselijke penetratie tot stand. Tegenmaat regelen tot afgrendeling worden genomen. Bijzonder hevige vijan delijke aanvallen werden aan de randen der stad Pontecorvo tot staan gebracht. In den sector van Piedimonte werden sterke vijande lijke aanvalsgroepen door geconcen treerd vuur van artillerie en wer pers uiteengeslagen en een pene tratie in het zuidoostelijk deel van de stad na harden strijd in een tegenaanval weder opgeruimd. Bij de zware afweergevechten der laatste dagen heeft zich de comman dant van een gevechtsgroep, kolonel Na gel, door bijzondere dapperheid onder scheiden. Op het landingshoofd van Nettuno werden vrij krachtige vijandelijke ver- kenningsaanvallen ten zuidoosten van Aprilia en ten zuiden van Cisterna af geslagen. In het Oosten vonden geen gevechts handelingen van beteekenis plaats. Krachtige formaties Duitsche ge vechtsvliegtuigen .vielen in den afge lopen nacht de spoorwegknooppunten Sjepetowka en Sdolbunowo met tal rijke brisant- en brandbommen aan. "Sr ontstonden groote branden en ver nielingen. Kustbatterijen der marine namen ^ov jetstellingen op het schiereiland lagerburg in de baai van Narwa met oed effect onder vuur en brachten een ijandelijk ravitailleer ingsvaartuig tot i-nken. Bewakingsvaartuigen der ma- ine schoten boven de Finsche Golf ier Sovjetbommenwerpers neer. Bij vluchten naar de bezette gebieden n het Westen en naar het Westduitsche rensgebied verloor de vijand 6 vlieg- Jigen. In den afgeloopen nacht wierpen enige Britsche vliegtuigen bommen in Bïjnlandsch-Westfaalsche gebied. Het legerbericht van Zaterdag luidt: Aan het Italiaansche zuidelijke front duurt de groote afweerslag onafgebroken voort. Onze troepen betrekken in den sector tusschen Gaeta en Pontecorvo in verbitterde gevechten met sterk overmachtige vijandelijke strijdkrachten infanterie en pantserwagens al vechtende nieuwe stellingen. De vooruitsprin gende frontboog van Gaeta werd ontruimd. Eenige hoogten ten noor den van Itri en de plaats Campodi- mele vielen na harden strijd in 's vijands handen. In andere sectoren brachten onze nantsergrenadiers in vastberaden te genaanvallen de vijandelijke aanvals- pitsen tot staan. Aan weerskanten van ^ontecorvo werden alle aanvallen van len vijand, ondanks urenlang trom melvuur van de artillerie en het mas saal gebruik van pantserwagens, afge slagen. In het gebied ten zuidoosten van Aquino stortten de vijandelijke aan vallen, die door krachtige artillerie en talrijke pantsergevechtswagens werden ondersteund, in het geconcentreerde vuur van onze wapens, ten deele in ge vechten op korten afstand, ineen. Vij andelijke infanterie met pantserwagens, die het noordelijke deel van de plaats was binnengedrongen, werd in een te genaanval verdreven. De vijand verloor iierbij 30 pantserwagens. De le divisie valschermjagers heeft sinds het begin van den slag op 12 Mei 100 pantser wagens stukgeschoten. In de Adriatische Zee beschadigden escortevaartuigen der Duitsche marine 2 vijandelijke torpedo-motorbooten. Van het Oostelijke front worden hechts plaatselijke gevechten aan den benedenloop van den Dnjestr, in het voorterrein der Karpathen en ten zuid- BERLIJN, 21 Mei (DNB). - Naar het DNB verneemt, verschenen Zondag middag vrij zwakke formaties vijan delijke jagers boven Duitsch gebied, die met succes door lichte Duitsche af- ■weerbatterijen bestreden werden. Uit een der afweersectoren is tot dusverre het neerschieten van zes Amerikaan- sche jagers gemeld. Vernomen wordt, dat de Amerikaansche jagers bij deze actie wederom vele niet-militaire doe len in scheervlucht met de boordwa- pens hebben bestookt. In West-Pomme- ren werd een trein met geëvacueerde kinderen van geringe hoogte bescho ten, waarbij verscheidene kinderen tusschen 8 en 13 jaar zwaar gewond werden. Dezer dagen vertrok uit Den Haag een aantal Nederlandsche verpleeg- steis voor de verzorging van de Nede( andsche Vrijwilligers CNF/Cino/Pax m oosten van Witebsk gemeld. Bewakings vaartuigen der marine schoten boven de Finsche Golf 5 bolsjewistische bom menwerpers omlaag. Een Finsche for matie gevechtsvliegers viel in den af geloopen nacht een vijandelijk ravi- tailleeringssteunpunt achter het front van de Swir met goed gevolg aan. Amerikaansche bommenwerpers dron gen gisteren, onder krachtige bescher ming van jagers, het Rijksgebied bin nen en veroorzaakten door het op goed geluk uitgooien van bommen op ver schillende woonwijken der Rijkshoofd stad, alsmede op Brunswijk, schade aan gebouwen en verliezen onder de bevol king. Jagers, luchtdoelartillerie van de luchtmacht, alsmede eenheden en es- cortevaartuigen van de marine, schoten 71 vijandelijke vliegtuigen, meerendeels viermotorige bommenwerpers, neer. In den afgeloopen nacht lieten en kele Britsehe vliegtuigen bommen val len op het gebied van Keulen. De Anglo-Amerikaansche aanval in den smallen zuidwestelijken h'oek van het Italiaansche front is, aldus de „Deutsche Allgemeine Zeitung", de vierde groote actie, die de Anglo-Ame- rikanen in het gebied van Cassino tegen het Duitsche afweerfront ten zuiden van Rome ondernemen. De nieuwe poging om langs den kustweg en in het dal van de Liri den weg naar Rome te forceeren, viel te verwachten. In dit stadium van den oorlog heeft de nieuwe Italiaansche actie der Geallieerden niet zoozeer het bedwingen van de Apenij- nen ten doel, dan wel door middel van enorme massa's wapens, materiaal en menschen de Duitsche verdediging er toe te dwingen, vrij groote troepencon tingenten van andere mogelijke ge vechtsterreinen naar dit operatieterrein over te brengen. Na bijna tien dagen kan worden ge constateerd, dat den vijand wel stukken terrein en enkele plaatsen moesten worden overgelaten, doch dat de Ge allieerde legers een zelfs voor de ver houdingen van Cassino enormen prijs aan menschenlevens moesten betalen. Cassino is daarbij ontruimd, omdat ge neraal Alexander, na de bittere erva ringen der afgeloopen maanden, dit maal rond Cassino trachtte te trekken. Deze omsingelingsmanoeuvre is door de betrekkelijk van gepinge beteekenis zijnde distancieeringsbewegingen mis lukt, Waargenomen kan worden, hoe de Duitsche leiding ook tegenover dezen bindingsaanval in grooten stijl kalm en vastberaden haar maatregelen treft. BERLIJN, 20 Mei. - Het Internatio nale Informationsbüro meldt omtrent den toestand aan het Oostelijke front: Op den zuidelijken vleugel van het oostelijke front herhaalden de bolsjewie ken hun aanvallen op de zwaartepun ten, zondes dat bet bun daarbij ge lukte, de Duitsche stellingen te over rompelen. Ten W. van Buto stortten verscheidene Sovjet-Russische aanval len ter sterkte van een regiment reeds in het afweervuur der zware Duitsche batterijen ineen. Ten westen van Gri- goriopol vernieuwden de bolsjewieken met versche pantserformaties hun aan vallen op de Duitsche stellingen, ten einde contact te krijgen met de inge sloten bolsjewistische formaties. Ook deze aanvallen konden met succes wor den afgeslagen. 6 pantserwagens wer den in brand geschoten, 8 andere ble ven defect voor de Duitsche stellingen liggen. De bloedige verliezen der bolsjewieken waren in dit gebied bij zonder zwaar. In het voorterrein der Karpathen ondernamen Hongaarsche troepen met succes een plaatselijke actie en brachten daarbij weer gevan genen binnen. Ten zuidoosten van Witebsk mislukten verscheidene bolsje wistische aanvallen reeds in het voor terrein. PARIJS, 21 Mei (DNB). In den nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft de Anglo-Amerikaansche luchtmacht een aanval gedaan op een buitenwijk van Orleans en op een naburig dorp. Honderden woonhuizen werden geheel vernield. Tot dusverre zijn meer dan honderd dooden uit de puinhoopen te voorschijn gehaald. Volgens een officieele mededeeling zijn te Tours 79 menschen om het leven gekomen en 59 zwaar gewond. BERLIJN, 20 Mei. - Rijksminister dr. Göbbels heeft Vrijdag het woord ge voerd tot een vrij groot gezelschap be proefde frontofficieren. De minister gaf in zijn toespraak een overzicht van de algemeene militaire situatie. Er bestaat geen voorbeeld, zoo zei de dr Göbbels, dat een volk, dat zijn be staan met grimmige taaiheid en hard heid verdedigd heeft, ooit in de ge schiedenis het onderspit heeft moeten delven. Immers, de beslissing over zijn of niet-zijn van een volk wordt niet be paald door geweld en gebruik van materiaal, doch door uithoudingsver mogen en sterke zenuwen, door de standvastigheid der harten en vooral door het stellige voornemen, nooit te versagen. Deze strijd, zoo zeide hij, is geworden tot een oorlog der wereldbe schouwingen, waarin slechts dat volk zich kan handhaven, dat beschikt over de beste politieke idee en over de grootste kracht der politieke overtui ging. Wij verdedigen in dezen strijd om de wereldbeschouwing niet alleen ons volksche bestaan, doch in totaai onzen levensaard en onze geestelijke cultureele, sociale en economische wereld, welker behoud ons in staat zal stellen om weer op te bouwen en weer nieuwe cultureele waarden te schep pen. 23 Mei: Zon op 5.33, onder 21.40 uur. Maan op 6.47, onder 22.56 uur. AGRAM, 20 Mei. - Naar officieel wordt medegedeeld, heeft de Poglavnik zeven groote comiteiten, die het ge heele Kroatische kustgebied omvatten, onder militair bestuur geplaatst. Deze gebieden ressorteeren onder de gene raals Begitsj en Tomasjewitsj. Tevens is de minister voor de bevrijde Dalma- tijnsche gebieden dr. Edo Bulat van zijn functie ontheven en benoemd tot minister van staat bij het minister presidium. Naar van bevoegde zijde verluidt, ziet men in het invoeren van het mili taire bestuur in de bijzonder gevaar loopende gebieden den veiligsten en snelsten weg om aan iedere mogelijke eventualiteit het hoofd te bieden en de belangen van de bevolking en den staat in deze gebieden het beste te beharti gen. HELSINKI, 21 Mei (DNB). Bij de plechtigheden van den Heldengedenk dag in de Karelische plaats Lappeen- ranta, in tegenwoordigheid van presi dent Ryti en maarschalk Mannerheim, heeft minister Salovaare een rede ge houden, waarin hij zeide, dat Finland geen belangstelling heeft voor de Ge allieerde vredesagitatie. „Toen de vijand onjangs weer de uit levering van Karelië' eischte", zoo zeide hij, „was het consequent, dat wij dien eisch afwezen. Dit bewees opnieuw de overtuiging van alle Finnen, dat Karé- lië een onafscheidelijk deel van Fin land vormt. Het buitenland schijnt dat niet steeds te begrijpen of te willen begrijpen, maar wij weten en gevoelen, dat de afscheiding van Karelië het be gin van onzen ondergang zou zijn. Daarom kunnen wij die nooit toelaten, maar zullen wij onzen strijd onwrik baar voortzetten. De secretaris-generaal van den Fin- schen wapenbroedersbond zeide onder meer: „Het groote probleem van ons volk is nog precies hetzelfde als in 1939. Het is nog steeds niet opgelost. De bedoelingen van onze vijanden zijn het zelfde. het doel van onzen strijd is hetzelfde: blijvende veiligheid voor ons nationale bestaan, voor onze vrijheid en onze onafhankelijkheid." STOCKHOLM, 20 Mei (DNB). Het congres van de Zweedsche Sociaal- Democratische Partij, dat hier op het oogenblik vergadert, heeft besloten het ontwerp van een nieuw partijprogram aan te nemen. Het nieuwe program is in feite een herziening van het 24 jaar geleden reeds herziene program der partij. In tegenstelling tot het ontwerp besloot het congres, in het nieuwe po litieke program den eisch te handha ven, in Zweden den republikeinschen staatsvorm in te Voeren. Ministerpresi dent Per Albin Hansson verklaarde hier over, dat er wel nauwelijks iemand zal zijn, die op het oogenblik den eisch tot invoering van de republiek actueel wil maken. VERKLARING VAN MINISTER PRESIDENT TOJO. TOKIO, 21 Mei (DNB). „Japan heeft door zijn aanhoudende bemoei ingen in de beide laatste jaren zijn ge vechtskracht op een zoodanig peil ge bracht, dat het thans gereed is om de eerste gelegenheid, die zich voordoet aan te grijpen om den vijandelijken troepen een beslissenden slag toe te brengen en het plan van den vijand tot voortzetting van den oorlog te verijde len", zoo verklaarde minister-president Tojo Zaterdag in een rede in de Staats- cadettenschool. Men hecht hier bijzondere beteekenis aan deze verklaring van Tojo en acht haar een bewijs, dat de „verbloedings- tactiek", die Japan sedert het Ameri kaansche tegenoffensief op Guadalcanar heeft gevolgd, haar einde nadert en dat de dag van een groot opgezet offensief der Japansche troepen dichterbij komt. Men wijst er op. dat de correcties van de frontlijn en de verhooging van de oorlogsproductie in de beide laatste jaren vrucht dragen en Tojo in staat stellën deze belangrijke verklaring af te leggen. KLAUS DöNITZ GESNEUVELD. BERLIJN, 20 Mei (DNB). Klaus Dönitz, eerste luitenant ter zee. de oudste en laatste zoon van groot-admi- ra^l Dönitz, is in een zeegevecht voor de Engelsche kust gesneuveld. Pas onlangs verloor groot-admiraal Dönitz zijn jongsten zoon, die eveneens als officier dienst deed bij de Duitsche marine. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Voor iederen gezonden Nederlander in den leeftijd van 17—40 jaar is het mogelijk dienst te nemen in een geheel gemotoriseerde compagnie bij het SS- Wachtbataljon te Amersfoort. Oplei ding en eventueele inzet geschieden in Nederland. Rijbewijs is niet noodzake lijk. De opleiding voorziet hierin. Voor nadere bijzonderheden omtrent extra levensmiddelen en kolen, familie- onderhoud enz. wordt verwezen naar de mededeeling over de extra-keurin gen voor de Waffen-SS, waar men zich tevens kan melden. ARBEIDSDIENST VERPLICHT VOOR NEDERLANDERS, DIE IN DUITSCH LAND WILLEN STUDEEREN. 's-GRAVENHAGE, 20 Mei. Naar de Deutsche Akademische Austauschdienst, filiaal Den Haag, mededeelt, moeten krachtens ministerieel besluit alle Ne derlanders van beiderlei kunne, die aan een Duitsche hoogeschool willen studeeren, tevoren Nederlandschen Ar beidsdienst vervullen, voor zoover zij, volgens medisch oordeel daartoe ge schikt bevonden worden. POLITIEK WEEKPRAATJE. 's-GRAVENHAGE, 20 Mei. Het po litieke weekpraatje van Max Blokzijl, uit te zenden op Maandag 22 Mei 1944 over Hilversum I om 18.45 uur, draagt tot titel: „Van goede getuigen voor zien." Prof. dr. Nieuwenhuis. Prof. dr. A. W Nieuwenhuis, oud-hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit in de land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, wordt heden 80 jaar. Verbetering in Gandhi's toestand. Naar de Britsche berichtendienst meldt, vertoont de gezondheidstoestand van Gandhi een aanzienlijke verbetering. ADO '20 promoveert naar de 3e klasse. 't Was slechts een klein voetbal programma, dat Zondag afgewerkt werd. En zoo heel erg belangrijk was het ook al niet, uitzonderingen daargelaten. Tot die uitzonderingen behooren natuurlijk de promotiewedstrijden. Zoo is in ons district het Heems- kerksche ADO '20 naar de derde klasse gepromoveerd en heel Heemskerk heeft Zondagavond feest gevierd öm die promotie. ADO '20 was inderdaad de sterkste van het trio ADOMFeWierin- gerwaard en verdient deze promotie ten volle. De Heemskerksche club won den beslissenden wedstrijd van Wieringerwaard met 3I. Dan speelde Borne uit tegen Vitesse Voor Borne was deze ontmoeting totaai zonder belang, maar voor Vitesse was het anders. Wel staat Be Quick thans bovenaan, maar Vitesse heeft een protest loopen tegen den uitslag Be Quick—Vitesse (1—0), zoodat de moge lijkheid bestaat, dat deze stand nog verandert in een gelijk spel. In dat geval zou Vitesse door een beter doel- gemiddelde promoveeren. 't Wil ons voorkomen, dat Vitesse de sterkste van het drietal was. De stand is hier: Be Quick 4 3 0 1 6 8—6 Vitesse .4 2 0 2 4 10— 6 Borne 4 1 0 3 2 6—12 In het Zuiden verloor TSC van VVV met 25, zoodat VVV nog steeds een goede kans heeft op promotie. De situatie is thans: Sittardsche Boys 7 4 2 1 10 26—14 Limburgia 7 4 2 1 10 1912 VVV 7 4 1 2 9 19—10 Goes 7 2 2 3 6 10— 8 TSC 8 0 17 1 8—33 Tenslotte speelden de Alkm. Boys reserves hun eersten promotiewedstrijd tegen WA II. Op eigen terrein werd een 44 gelijk spel geboekt, wat eigen lijk iets te weinig is. Maar er zijn vier candidaten voor één plaats in de res. 2a klasse, zoodat de weg naar promotie lang is. Eenige competitierestanten werden afgewerkt, zooals KennemersZFC (2—1) en KFCW.-Frisia (5—0). Van belang waren deze ontmoetingen niet meer, hoogstens kan een enkele club nog iets klimmen of dalen op de rang lijst. We verwijzan overigens naar de uit slagen. En eindelijk was daar de districts wedstrijd Noord—West. De Noordelijke ploeg hield zich uitstekend en verloor met slechts 0—1 van het Westen. Een verslag hiervan vindt men hieronder. In de ontmoeting NoordWest is van een westelijke suprematie niets geble ken. In techniek waren de westerlin gen hun tegenstanders wel iets de baas, maar van de westelijke voorhoede, waarin Daudey van Hermes DVS op de plaats van Dumortier speelde, ging ge durende den geheelen wedstrijd wei nig uit. De westelijke ploeg kan met deze 10 zege dubbel en dwars tevre den zijn, want nadat de westerlingen uit enkele hoekschoppen waren gestart kwamen de wit-hemden onmiddellijk volop in actie, zoodat Kraak gelegen heid kreeg zijn talent te toonen. De noordelijke middenlinie werkte hard en wist geregeld haar voorhoede aan hot werk te zetten. De afwerking der wes telijke aanvallen was bepaald slordig en in dit opzicht gaf Abe Lenstra zijn tegenstanders een lesje, door een zeer fraai schot te lossen, dat Kraak nog juist over de lat stompte. Aan den an deren kant voorkwam Marcus een doel punt door het leder van de doellijn te trappen, toen Kolthoff reeds was ge passeerd, terwijl Kick Smit even later bij een gevaarlijke doelworsteling naast schoot. Zes minuten voor de rust werd Fischer vrij spel g^la'en en fou tief dekken in de Friesche achterhoede was oorzaak, dat iechtsbinnen Dauley kalm kon inschieten. Na de rust draaide de westelijke ma chine eenigen tijd op volle toeren, doch al spoedig kwam Noord ook weer aan bod, waarna een vrijwel gelijk opgaan de strijd volgde. Een geweldig hard schot van Fischer verwerkte Kolthoff met moeite. De noordelijke middenvoor van Beek werkte zich vervolgens eens alleen door de roode achterhoede, voor Kraak gekomen, schoot hij echter naast. Noord had daarna pech, toen de paal bij een schot van Wuyts Kraak te hulp kwam. Kraak werd vocral tegen het laatst nog eens geducht op de proef gesteld, en het was vooral aan hem te danken, dat de o i. alleszins verdiende gelijkmaker voor Noord uit bleef, zoodat met 01 het einde kwam VOETBALUITSLAGEN. Distr.wedstrijd: NoordWest 01. Promotie 2e kl.: VitesseBorne 50; TSC—VVV 2—5. Promotie 4e kl.: ADO '20W.waard 3—1 (A. promoveert). Promotie res. 3e kl.: Alkm. Boys 2— WA 2 4—4. Competitie 2e kl.: KennemerZFC 2—1; KFCj—W.-Frisia 5—0. NHVB-beker: Alcmaria 2KW 25 Het SS-Ersatzkommando deelt mede: wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring worden gehou den op Dinsdag 23 Mei te Amsterdam van 914 uur, Nebenstelle der Waffen- SS, Dam 4 en Woensdag 24 Mei te Den Haag van 914 uur, in een der zalen van het gebouw Amicitia, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-wacht- bataillon in Amersfoort, Landstorm Ne derland, Kriegsmarine en de Germaan- sche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de of ficiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reisbiljet ten voor de heen- en terugreis zijn ver krijgbaar bij de volgende Nebenstellen der Waffen-SS, Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Sa- roleastraat 25; Groningen Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatzkommando, Korte Vijverberg 5, Den Haag. „Er worden geen tickets verkocht, noch verzilverd aan jeugdige perso nen". Dat werd Zaterdagmiddag op de Alkmaarsche courses omgeroepen en tevens werd verzocht aan de ouderen, om niet als tusschenpersoon op te treden voor de jeugdige gokliefheb- bers. Een standpunt, dat wij volkomen deelen, een besluit, dat we geheel toejuichen. Helaas, de practijk was ai ers. We zagen wél tusschenpersonen, die tickets inwisselden. En we zagen jongens van 14 tot 16 jaar, die een zeer wel-gevulde portefeuille hadden. Ze lachen om en ticket van een gulden, halen hun schouders op voor iemand, die een rijksdaaldertje waagt. Zelf spelen ze minstens een tientje. Want geld hebben ze genoeg. O— De jeugd moet beschermd worden! Vandaar, dat jeugdige personen niet tot 11 uur 's avonds op straat mogen. Vandaar, dat er voor hen beperkende bepalingen zijn t.o.v. het café- en theaterbezoek. Er is niets op tegen, dat de jeugd beschermd wordt. Maar naar de courses kunnen ze allen gaan. En daar is het gevaar grooter dan elders. Daar leert de schooljongen gokken. Een slechte dag! zei er een. die met zijn vriendje in onze nabijheid stond. Hij had dezen Zaterdagmiddag bijna veertig gulden verloren. En snél haalde hij uit zijn zak een nieuw pakje sigaretten te voorschijn. Niks verdiend! merkte een an der even later op (lezer, leg uw oor eens té luisteren achter de tribune en ge hóórt wat!), maar dat belette hem niet, om nog gauw een pondje paling te koopen. De jeugd rokt en gokt over 't alge- me 3n hooger dan de gemiddelde be zoeker. Maai wordt het niet tijd, ,niet hoog tijd, dat ook deze jeugd be schermd wordt tegen zichzelf? Of zou het kwaad al te diep wortel geschoten hebben? O— Spanning heerschte er bij de toto, toen het laatste nummer verreden was. Gonni Z had gewonnen en niet Bobichon en zelfs niet de snelle Fleetness, die na het winnen van de tweede serie favoriet geworden was. Gonni Z won en ze was min of meer o -tsider geweest. Dat voorspelde dus een hooge uitkeering. Elf gulden was de noteering en zij, die een tientje gezet hadden, wonnen dus honderd gulden. Maar zij, die Gonni Z definitief gespeeld hadden, kregen voor elk guldentje f 27.70 terug! Toch aardig, als men zoo'n gokje gewaagd heeft. Uitstekende prestaties van High wayman, Gonni Z, Darius G, Do- Eiina en Geraldine, Voor de draverijen. Zaterdagmiddag op het Sportterrein gehouden en uitgeschre ven door het comité „Vooruit", bestond flinke belangstelling De opkomst der paarden was vrij gded en er waren span nende en verrassende nummers. In het Openingsnummer wist Van Wieringen met Geraldine een verrassende overwin ning te behalen. Een drietal paarden, waaronder Ina Bascom werden uitge schakeld. Fs rida werd een goed uitbeta lende tweede.. De Madeliefprijs was interessant, eerst door den strijd tusschen Douglas H en Y Kennel, waarbij de laatste de leiding hield, doch in de beide laatste rechte einden toonde Highwayman, gereden door J. Kruithof, zijn klasse. Van de derde plaats wist hij in snel tempo naar voren te komen en fraai te winnen. De heïtdraverij toonde weer, dat Do- mina een uitstekend paard is. In de eer ste heat won zij fraai, uit het achterste gelid alle andere zeven concurrenten passeerend. In de tweede heat had zij maar drie tegenstanders en won nu iets gemakkelijker. Een goede prestatie. Darius G won op verrsssende wijze de heerrijderscourse en de kortebaandrave- rij met 13 deelnemers bracht in de fi nale de groote verrassing, dat Gonni Z definitief een uitkeering van f 27.70 op bracht. Jan de Vlieger scheen met Fleetness T de aangewezen winnaar. Hij had er zelfs Allouez voor in den steek gelaten. Maar Jan Vergay wist in den eindstrijd Gonni Z ter overwinning te voeren, al was jie zége vlak voor de finish nog even in gevaar. De gedetailleerde uitslagen volgen hieronder: I. Meidoornprijs voor paarden, die nog geen f 2000 hebben gewonnen. Inge schreven 12 paarden. Opgekomen 9. Af stand 2040 m. 1 Geraldine, 2040 m., van P. J. Bruin, rijder R. v. Wieringen, tijd 3.20 (1.38); 2. Farida; 3. Duschylos; 4. Elvira Toto: winnend f 2.70, pl. f 1.70; Farida pl. f5.80; Duschylos pl. f3.30. Uitgeschakeld: H. Fozetti, Gratie Ha nover en Ina Bascom. II. Madeliefprijs voor paarden, die f 9000 of meer hebben gewonnen. Inge schreven en opgekomen 6 paarden. Af stand 2020 m. 1. Highwayman, 2040 m., van P. Albers, rijder J Kruithof, tijd 3.05.5 (1.31); 2. Y Kernei; 3. Darius G 4. Toto: winnend f 1.60, pl. f 1.50; Y Ken nel pl. f 2.50. III. Margrietprüs, heatprijzendraverij voor paarden die f 2000, maar nog geen f 9000 hebben gewonnen. Ingeschreven 9 paarden, opgekomen 8. le heat, 8 paarden: 1. Domina, 1780 m.f van P. Dekker, rijder A. R. Nottelman, tijd 2.41.3 (1.30.7); 2. Bartinus; 3. Don Brewer. Uitgeschakeld Fiat V en Bleriot Gedistanceerd: Fleetness T en Gonni Z. Toto: winnend f 1.80, pl. 1.10; Bastinus Toto: winnend f 1.80, pl. f 1.10; Bartinus 2e heat: 4 paarden (besl.): 1. Domi na, tijd 2. 41.8 (1.30.9): 2. Don Brewer; 3. Bartinus; 4. Donna M. Toto: winnend f 1.30, pl. f 1.30; Don Brewer pl. f 2.40. Toto definitief: Domina winnend f 1.20, pl. f 1.30; Don Brewer pl. f2; Bartinus pl. f 1.60. IV. Mistelprüs, s mateurrijdersdraverij voor paarden, die f 5000 of meer hebben gewonnen. Afstand 2000 m. Ingeschreven 6 paarden. Opgekomen 5. 1. Darius G, 2040 m. van J. Scheer, rij der J. Klarenbeek, tijd 3.11.9 (1.34.1); 2. Bobichon; 3. Xaverius; 4. Bartinus. Toto: winnend f 1.70, pl. f 1.30; Bobi chon f 1.80. V. Muurbloemprijs, p rij zendraverij kor- tebaan. Afstand* 690—800 m. Ingeschreven 15 paarden. Opgekomen 13. le serie: 1. Dromeleague, tijd 1.08.9 toto f5.20; 2e serie: 1. Fleetness T, tijd 1.10.2, toto f 1.20; 3e serie: 1. Gonni Z, tijd 1.09.4, toto f3.20; 4e serie: 1. Allouez, tijd 1.07.4, toto £1.50. 147.60 VOOR DE PLAATS! Gistermiddag werden te Hoorn in het IJsselmeerpark de groote openingscourses gereden, waarvoor een flinke belangstel ling bestond. De uitslagen waren: Jubileumprijs, afstand 1800 M., voor paarden die nog geen f 3000 hebben ge wonnen: le prijs f 700 en f 70 fokpremie Ina Bascom, 1780 M., eig.-rijder A. R. Nottel man, 3 min. 3 sec.: 2e prijs f 250 en f 35 fokpremie Elvira, 1800 M., eig. P. Dekker, rijder C. Bak; 3e prijs f 300 en f 17.50 fokpremie Fan tast. 1820 M.t eig. en berijder D. Beets; ,4e prijs f 50 Farida. 1800 M., eig. en be rijder P. Dekker. (Dinares gedisq. wegens springen door het stek Toto: Ina Bascom, w. f 2.80, pl. f 1.80. Elvira pl. f 7, Fantast pl, f 4.40. Spoorwegprijs: 1620 M., voor paarden die meer -Tan f 3000 doch nog geen f 13000 hebben gewonnen. le heat: Domina, 1660 M., eig. P. Dek ker, berijder A. R. Nottelman; 2. Barti nus, 1640 M., eig. J. de Jong, rijder A. J. Kats; 3. Don Brewer, 1620 M., eig. en be rijder J. de Bakker. Toto: Domina winnend f2.30, pl. f 1.40 Bartinus pl. f 2.50. Don Brewer f 3.10. (Gedisq. Welkom, de andere paarden ge distanceerd.) 2e en beslissende heat: le prijs f 1200, Domina; 2e prijs f 500 Don Brewer; 3e pr. f 250 Bartinus. Toto. Domina winnend f 1 60, pl. f 1.40; Don Brewer f 3.10; Bartinus f 1.80. De eigenaar van Domina, de heer P. Dekker, ontving bovendien de door de Ned. Spoorwegen aangeboden bokaal, be nevens een zilveren sigarettendoos van het centraal bestuur, de rijder, de heer Nottelman, kreeg een zilveren aschbak. Locomotiefprijs, 690-800 M., le serie: Allouez, 780 M., eig. en berijder J. de Vlieger, 1 min 7.5 sec., toto f 1.60. 2e serie: Welkom. 750 M., eig. C. van Dam, berijder J. Wagenaar, 1 min. 11 sec., toto f 11.10. 3e serie: Xaverius, 750 M., eig. A. E. Groenink, berijder K Bakker, 1 min. 8.7 sec., toto f 2.40. 4e serie: Fleetness T., 730 M., eig. J. de Vlieger, berijder J. Ham, 1 min. 5 sec., toto f 1.60. 5e serie: Bobichon. 760 M., eig. stal Ne- derhorst. bereid er W Leeuwenkamp, 1 min. 10.9 sec., toto f 2,10. Finale, le prijs f 800. Alouez 1 min. 8 sec.2e prijs f 200 Fleetness T., toto f 1.60. Toto definitief Allouez en Bobichon, winnend f 1.60. Allouez pi. f 1.60, Fleet ness T. pl. f 2.70, Xaverius pl. f 2.50, Bo bichon pl. f 1.90. Vlug, veilig, voordeelig-prijs: 690-800 M., le serie: Xaverius, 750 M., 1 min. 8.1 sec., toto f 2.90 2e serie: Absyrtus, 740 M., eig. C. van Dam, berijder J. Wagenaar, 1 min. 10.2 sec., toto f 1.60. 3e serie: Fantast, 720 M., 1 min. 12 sec., toto f 1.70. 4e serie: Douglas H., 740 M., eig. A. Blom. beriider J. de Vlieger, 1 min. 7.9 sec., toto f 2.50. Finale: le prijs f 500. Absyrtus 1 min. 7.6 sec., toto winnend f 11; 2e prijs f 250, Xaverius: 3e prijs f 150 Douglas H.; 4e prijs f 100 Fantast. Toto definitief Ab syrtus en Welkom, winnend f 24.80, pl. Absyrtus f 16.30, Xaverius f 3, Douglas H. f 3.80. Fantast f 174.60 (de hoogste plsats-uitkeering tot dusver van de toto in Nederland). Courses te Zwolle. De uitslagen van de Zaterdag te Zwol le gehouden draverijen luiden: Openingsprijs: 1. Dictator (rijder M. Siderius). f 1.90, pl. fl.20; 2. Helena Scott, pl. f 1.50. Diezerpoortprijs: 1. Gregor Axworthy G, rijder K. Neef, f2.70, pl. f 1.50; 2. Har- rie Scott, pl. f 1 80. Ksmperpoortprijs: 1. Allright, rijder Fr. Kasteliin, buiten de weddenschap; 2. F. van Silladar, f 1.90, pl. f 1.50; 3. Celdste- cher, pl. f4.80. Sassenpoortprijs: l. AH Pepee, K. de Jong, winnend f 1.90, pl. £1.30; 2. Mac Mellan, pl. f 24.60. Vischpoortprijs: 1. Filly Quy, rijder K. Kramer, definitief f2.30, fl.60; Gregor Axworthy G fl.20; Harrie Scott. f 1.50. Rennen op Duinöigt. De uitslagen van de Zaterdsg op Duin- digt gehouden rennen luiden: Gelriaprijs: 1. Overijssche, rijder H. C. Dekkers, f2, pl. fl.30; 2. Kif Kif, f 1.80. Express-prijs: 1. Le Beguin, G. van Yperen, f2, pl. £1.50; 2. Nisouka f2.30. Brumelli-prijs: 1. Reine Balkis, F. Del- brassine. f2.80, pl. £1.50; 2. Fatima f2.30. Crapomprijs: i. Rimini, A. M. Slieren- drecht, f6.20, pl. f2; Sombreffe fl.30. Het Zilveren Schild; 1. Col des Aravis, A. van Geloven, f6.70, pl. f2.60; 2. Mag- nor f2.60; 3. Euterpe f2.70. Saratogaprijs: 1. Nee Plus Ultra, Mul der, f2.50, pl. fl.60 2. Fair f2.20. Draverijen op Duindigt. De uitslagen van de Zondag op Duin- digt gehouden draverijen luiden: Prijs van Oisterwijk: 1. Handsome Scott, rijder J. Kruithof, f3, pl. f 1.40; 2. Ivan Hanover f 1.40. Prijs van Tilburg: le heat: 1. Claudy O (W. H. Geersen) f 4, pl. f 1.60; 2. Crack, f2.10; 3. Flying Qui, 1.60; 2e heat: 1. Ds- relet V, E. G. in 't Veen, f8.10, pl. f3.10; 2. Flying Quy fl.60; 3e heat: 1. Darelet, f2.10, pl. fl.30; 2. Eddy fl.30; toto defi nitief: Darelet V f7.70, pl. f2.50; 2. Eddy f3.—; 3. Claudy O. f2.30. Prijs van Boxtel, 1. Monsieur le Major, G. v. d. Wal, fl.60, pl. fl.20; 2. Lex K, f 1.40. Groote Stayersprijs: 1. Ouragan 9, J. Kruithof, f 1.40, pl. f 1.10; 2. Le Canigou f 1.40. Prijs van Breda: 1. Captain Norton, J. v. d. Berg. f 5, pl. f 1.30; 2. Evelyn Hano ver fl.20; 3. Daniel Scott f130. Prijs van Eindhoven: le heat: 1. Dar- non, J. van Buitema, f13. pl. f2.80: Ex cellent f 1.80; 3 Floris A, f3; 2e heat: 1. Holland Hanover, L. Ensing, f 5.50, pl. f180; 2. Excellent, f 1.50; 3. Darnon, f2.20; 3e heat: 1. Excellent. E. G in 't Veen, f4.20, pl. fl.70; 2. De Fanfare Prinses, f 2.50; 4e heat: 1. Holland Hanover, f 2. Toto definitief: Holland Hanover, f3.30, pl f2.20; 2. Excellent f2.50. Draverijen te Wolvega. De uitslagen van de Zondag te Wol vega gehouden draverijen luiden; Openingsprijs: i. Istar, A. D. v. d. Veen, f2.40, pl. f2.60; 2. Fioletta, f3.40. Reclameprijs: 1. Elionora, T. A. v. d. Veen, f 1.80. Meprijs: le heat:D. Hof, f2.80, pl. £1.80; 2. Friedensbote fl.90; 2e heat: 1. Bruno, K. Kramer, f8.30, pl. f8.90; 2. Friedens bote, fl.30; 3e heat: 1. Gregor Exworthy, K. Neef, f2.40: 4e heat: 1 Gregor Ax worthy G. f 1.10; Toto: definitief: 1. Gre gor Axworthy G, f3.20, pl. £1.50; 2. Bru no, f 1.80. Linde Vallei-prijs: 1. Alpenis, J. Drent, f2.10, pl. fl.60; 2. Feldstecher, f3.30. Korte baan: le serie: 1. Dictator, M. Siderius. fl.20: 2e serie: 1. Duco Scott, T. Groen, fl.20; 3e serie: 1. Baron Har vester. A. T. v. d. Veen, £1.40; 4e serie: I. Xoli, T. A. v, d. Veen, f2.10; Finale: Dictator in dead heat met Duco Scott. Dictator, f 1.50; Duco Scott fl.70; 3. Coli; 4. Bacon Harvester. Toto definitief resp. f5.40, f2.—, pl. f 1.80, fl.30, fl.30 en f 1.50. IJlt Finale: 1. Gonni Z 720 m., van J. Pijl, rijder J. Vergaai, tijd 1.07; 2. Fleetness T; 3. Allouez; 4. Dromeleague. Toto: finale Gonni Z, winnend £11. Toto: kortebaan definitief: Gonni Z, winnend f 27.70, pl. f 2; Fleetness T, pl. f 1.30; Allouez pl. f 1.60; Dromeleague pl. f 3.50,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1