STEKTE 1 „HET RIJK EN EUROPA iten zuilen zijn. DAGBLAD VOO Verbitterde strijd bij Pico-Pontecorvo. 3te TS""*'"' ri«di<« 6«ae0 K'"« Ja jrd-Holland IRDORF, 1944 CHURCHILL SPREEKT IN HET LAGERHUIS. DE NIEUWE BONNEN. Göbbels vol vertrouwen in den afloop van den strijd. Rede van Mussert in Den Haag. Verduisteren v. 21.455.30 Een volgeladen banketbakster.... STAD EIOMGEVING. n\« voorsla- fra4e° u sla*1"*"* [meten, 3 kalveren, 27 n. LCHT PURMEREND. handeld 2 partijen w«- .andel vlug. Prijs: 20plus f 56 Invoer 192 kg. Handel f 54—f 55- id eren, totaal 160 stuks, 'oor de levering; 51 gel- prijs* 3 stieren voor de :en taxatieprijs; pinkstie- st„ stug; 36 nuchtere slacht voor de lévering; i voor de fokkerij, ta- ^en taxatieprijs; 86 scha» •ing, vrije markt rammen f 2&~-ï 30; ooi«® |1 kalm; 1000 oude kip- 190 per kg-; 853 konijnen eenden f 0.99 Pet' kg. fcteur Tj N. ABema, Alk- f dienst Jac. Broersen te Etteren en wetenschappen l Aardweg te Alkmaar; ,nan te Alkmaar; prov. (lomp te Alkmaar. de adv.rubriek W. R*- I aan de Zaan; voor de Bus, Alkmaar. heden. Steno en I taal in woord en he Hoofdredactie pverdekte rrein. fens., bovendien voor 1 iemand van 1 10 eenxging. .ursus. ndexamen na 5" jaar. oorrechten. Ige cursus. 1 September. Dinsdags en Donder* gebouw, Kennemer- band met beperkte Igewenst. cursus etering. üeschrift. Langestraat 83a. Alkm'aarsche Vereen, bndel, berichten, dat 27 mei a.s. ffectenbank n v. ..3ank n.v. iandsbank n.v. eenxging n.v. |n tulband! ;er in te leveren vóór pracht Tulband met Isieraad op Uw tafel, nkt aan Paschen, toen ■den. Van 2 tot 3, [tot 2 A-bonnen, nd van Elfring! koningsweg. 'OORWEGEH van wagena listen Pinksterdag), jding van wagens ■>k geen staangeld 2den Pinksterdag), wagens wel te verzenden wagens Jen 6-urigen vrijen peel van het staan- ig mede. Uitgave: Dagblad voor Noqrd-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alltmaarsehe editie; Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. f DONDERDAG 25 MEI 1914. ALKMAARSCHE EDITIE, NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 121, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor bet gebeele. Rijk 2.63, Losse nummers 5 cent. Reichsminister Rosenberg spreekt te Amsterdam. AMSTERDAM, 24 Mei. - Reichsminister, Reiehsleiter Rosenberg heeft dezer dagen een bezoek aan ons land gebracht en in een groote bijeenkomst, welke gisteravond in het Concertgebouw te Amsterdam is gehouden, een rede uitgesproken. De bijeenkomst werd bijgewoond door tal van vertegenwoordigers van Staat, Party, Weermacht en Beweging en verder door eenige duizenden uit Duitsche en Nederlandsche Nationaal-Socialistische formaties De entourage. Met qen machtige draperie over de Tolle hoogte van het 'gebouw was de achtergrond van het podium in een vlammend rood gezet, onderbroken door hakenkruis en N.S.B.-emblemen én bekroond door een groot gulden Hoheits-abzeichen. Op het podium, dat met een rand Van seringen en tulpen was' afgezet, stond2n een orkest van de Duitsche politie en formaties van Hitier Jugend ,en Jeugdstorm opgesteld. Nadat Reiehsleiter Rosenberg, verge zeld door den Rijkscommissaris, Rijks minister Seyss Inquart en door Mus- sert, onder luide toejuichingen de zaal had betreden en de eeregasten, onder wie SS. Obergruppenführer und Gene ral der Polizei Rauter had begroet, leidde het orkest de bijeenkomst in met den vaandelmarsch. Oberdienstleiter "Ritterbusch verwel komde vervolgens den Rijksminister als verkondiger en beschermer der Na tionaal-Socialistische idee, noemde het een bijzonder voorrecht voor de aan wezigen hem te mogen aanhooren, en verleende den Reiehsleiter daarop het woord. Reiehsleiter Rosenberg ving zijn rede Ban met vast te stellen, dat er tijden van'vrede zijn en tijden van strijd. Niet beslissend echter is de tijd, waarin Iemand geboren wordt; beslissend is al leen hoe hij zich in zijn tijd gedraagt. Is men in perioden van vrede en wel stand week gewoyclen en lui, dan zal men in tijden van strijd de benoodigde krachten niet kunnen opbrengen, en ze ker niet, in een strijd, waarin het gaat om het bestaan zelf. Zulk ,eeri strijd is ons geslacht opgelegd. Spreker wilde dezen niet zien als een op zichzelf staand feit. Hij is een voortzetting onder andere vormen van den vorigen wereldoorlog. Beschouwt men de houding, welke het Duitsche volk in cte afgeloopen 25 jaar daartegenover heeft aangenomen, dan kan men slechts vaststellen, dat het de zen strijd eerlijk onder oogen heeft ge zien en aanvaard. Volgens een Engelsche these moeten de oorzaken voor dezen strijd worden gezocht in het ontstaan van Pruisen. De Engelschen vergeten echter één ding, namelijk dat er al spra ke was van een Duitsch rijk voordat er ooit' van 'een Britsch gesproken werd. Een historische beschouwing. Ter illustratie van deze stelling deed de Reiehsleiter eenige grepen uit de ge schiedenis en liet hij zijn gehoor in groo te trekken de ontwikkeling volgen, wel ke het Duitsche Rijk heeft doorge maakt sinds 't H. Roomsche Rijk inden- stortte. Gerrnaansche krachten gaven, toen het aanzien aan verschillende sta ten, wier onderlinge strubbelingen wer- den afgesloten met den 30-jarigen oorlog en uitliepenop een volkomen versplinte ring. Een ander volk scheen geroepen leiding te geven aan Europa. Het Frank rijk van Lodewijk tot Napoleon heeft hiernaar gestreefd, doch het experiment faalde, doordat Frankrijk biologisch niet krachtig genoeg was. Het heeft zich slechts kunnen handhaven, ondersteund door andere machten. Het jaar 1940 be wees dit opnieuw. Eind 18e begin 19e eeuw, duikt het Britsche Rijk op, nadat het zijn concur renten, Spanje. Frankrijk en ook Neder land, van de zeeën heeft verdreven. En geland dat niet meer is dan een splinter van Europa, richtte zijn blik niet op het continent, doch overzee. Daaraan heeft het zijn imperiale ontwikkeling te daa- ken. Nimmer heeft het in zich een roe ping of zending gevoeld, die vervuld moest worden ten bate van Europa, nim mer 'n Europeesche idee gekend. Steeds wanneer de Engelschen het woord Euro pa in den mond namen, was Europa geen doel, doch slechts de inzet. Terugkeerend naar 1918, het jaar waar in Duitschland ineenstortte, schetste Reiehsleiter Rosenberg vervolgens de po litiek, welke een joodsche volkerenbond met Europa bedreef en de bemoeienissen van het Amerikaansehe kapitalisme. Het bolsjewisme stak den kop op en ging streven naar de beheersching van Euro-' pa; overal ontstond een onrust, welke de verstandige Europeanen tot nadenken had moeten stemmen. Voor de eerste maal in de geschiedenis werd het pro bleem „Europa" gesteld. Adolf Hitler zag het gevaar. De beweging van Adolf Hitler heeft als eerste de Europa-ondermijnende krach ten onderkend en zich daartegen ge keerd. Zij verwierf zich in den strijd 'n nieuwe beschouwing van staat en leven, protesteerde tegen de eischen van Wal- ther Rathenau bij het verdrag van Ra- pallo, veroordeelde dat Europeesche sta ten hun technici naar de Sovjet-Unie stuurden, omdat zij. wist, dat het bolsje wisme hen slechts zou gebruiken om 't de wapenen in 'handen te geven, waar mee Europa moest worden overrompeld. Spreker, die na dertig jaar weer in de gelegenheid was geweest Russische ste den te zien, waaraan hij destijds reeds een bezoek had gebracht, kon niet nala ten zijn gehoor zijn indrukken daarvan te schetsen. De huizen zijn vervallen en rampzalig geworden. De bevolking is docr het bolsjewistisch bewind gedeci meerd en willoos gemagkt. Van duizen den kilometers ver worden deze men- schen thans samengesleept om hen, na dat men hun fantasie tot in het perverse heeft opgezweept, te laten stormlöopen op Europa. Wie dit alles van nabij heeft gezien, weet dat alleen de Duitsche muur in het' oosteh Europa nog zal kunnen be hoeden voor ondergang. Het bestaan van Europa. Zijn conclusies trekkend uit het verle den, stelde de Reiehsleiter vast, dat het ineenstorten van het Duitsche Rijk de versplintering van Europa inleidde. De wereldgeschiedenis leert, dat Europa al leen kan bestaan, wanneer een krachtige en sterke kern daartoe de garanties biedt. Is deze niet' aanwezig dan moet Europa ondergaan of kan het hoogstens nog een finan(?fbelrpolitieke kolonie wor den van andere machten. Duitschland heeft derhalve geen andere taak dan die van het oude Duitsche rijk té beschou wen als een wettelijk erfdeel en de Duit sche rijksidee in al haar grootheid té doen uitgroeien tot een idee voor „Duitschland en Europa". De Duitsche RUksidee. De Duitsche Rijksidee nog aan een na dere analyse onderwerpend, merkte spreker op, dat men het wel eens zoo heeft voorgesteld alsof in het verleden alleen de invloeden van dé Antieken. Grieken en Romeinen en die van het Christendom de scheppende zijn geweest voor de Europeesche cultuur en 't Ger- manendom den ontvangenden factor zou hebben gevormd. Daartegen wilde hij ten sterkste opkomen. Of zou men zich soms kunnen voorstellen, dat christelijke hot- tentotten ooit Gothische domkerken zou den hebben gebouwd.... Na te hebben gereleyeerd, dat de Duit sche Riiksidee v.or het eerst onder Theodorik de Groote bewust het karak ter kreeg vanl een Groot-Germaansche 1 .jksicice en nrdat hij den weg van het klpio-Dvitsche Rijk naar het Groot- buj'sche Rijk had geschetst, concludeer de de Reiehsleiter, dat de ingeslagen weg blijkbaar de historisch eenig moge lijke is geweest. Wanneer men zich dan afvraagt, zoo vervolgde hij, waarom het Duitsche Rijk in den eersten wereldoorlog ineen stortte, moet men er toe komen de oor zaak te wijten aan het ontbreken van een bindende wereldbeschouwing. Die ineenstorting is zeker geen militaire ge weest. Hierin nu ligt het groote wonder, dat het Duitsche volk, juist toen het ter neer geslagen lag, zijn ware levensbron en kracht ontdekte. Dit moment betee- kent de groote wende. Ditmaal beroemt Duitschland ziqh niet op de prestaties van deze of gene klasse of categorie, maar op die der gansche natie. Drager van de Rijksidee kan iedere man en iedere vrouw zijn. In dezen geest kent het Duitsche Ritterkreüz slechts Duitsche menschen. "Waarom Duitschland strijdt. Het Duitsche Rijk heeft dan thans de zen beslissenden $trijd op zich genomen, ten eerste omdat er geen andere weg is, en ten tweede omdat anders alle eer der gebrachte offers tevgrgeefsch zouden zijn geweest. Deze strijd heeft geleid tot versterking, versteviging en verdieping van ons inzicht. Het nationaal-socïalisme heeft zich tot taak gesteld draagster te zijn van de Rijksidee. Het is haar die nares geworden. Eens zullen zijn ver diensten worden beoordeeld naar de ma te waarop het die idee heeft gediend. Niet altijd beseffen wij allen den die pen historischen zin van ieder gebeuren. Dikwijls' wordt die eerst aan het einde der worsteling duidelijk. Al meten wij thans met andere maten, ook de kleine schermutselingen uit vroeger dagen heb ben hun zin en beteekenis gehad. Spr. verwachtte dat ook eerst aan het einde van den huidigen strijd 'ieder duidelijk zal kunnen zien wat daarbij op het spel heeft gestaan. Volgens hem zal blijken, dat ,vdit de 2000-jarige cultuur van het Avondland en haar wedergeboorte zijn geweest. In dit licht bezien moet- men alle kleine misverstanden terzijde stellen. Eens zal blijken, dat deze strijd ook voor de kleine naties en ook voor die genen, die Duitschland nu nog vijandig gezind zijn, is gevoerd. Het is ons conti nent herhaaldelijk aangezegd: het wordt met de biologische vernietiging bedreigd. Het is goed zoo, aldus ongeveer besloot de Reiehsleiter zijn rede, dat er geen ne venwegen meer zijn en alle bruggen achter ons zijn afgebroken. Den eenigen en juisten weg voor zich ziende, verza melt de natie al haar krachten. Voor deze eeuw zij ons parool: „Das Reich und Europa". De rede van den Reiehsleiter werd herhaaldelijk door bijval onderbroken. Met een kort dankwoord van Oberdienst leiter Ritterbusch, het zingen der volks liederen en den afmarsch der vaandels, werd de plechtigheid besloten. Victor Emanuel zal zich na de inneming van Rome terugtrekken. GENèVE, 24 Mei (DNB). - Churchill heeft vandaag in het Lagerhuis de de batten over de buitenlandcche politiek geopend. Hij gaf toe, dat de conferentie van de ministers der Dominions „niet tot vaste besluiten of nauwkeurige beslissingen'1 heeft geleid. Toch is „een groot aantal vraagstukken besproken" en is men tot „nauwkeuriger punten van overeenstem ming" gekomen. Men is thans in staat „met andere landen 'besprekingen te voeren binnen de grens, die men zichzelf heeft gesteld". Churchill verklaarde, dat de Dominionconferentie tegenover zijn waarden vriend Eden het vertrouwen in diens buitenlandsche politiek heeft uit gesproken. Churchill besprak vraagstukken der Middellandsche Zee- en Balkanpolitiek. Hij gaf toe, dat hem in October van het afgeloopen jaar „een groote teleurstel ling" was bereid, doordat hij niet in staat was geweest „de noodige strijd krachten op de been te brengen voor het veroveren van de heerschappij in de Aegeïsche Zee". Deze teleurstelling ging vergezeld van een „overdreven voorzichtige houding van Turkije". De geallieerden hadden gehoopt, dat Turkije in Februari of Maart „moedig" in den oorlog zou gaan, of dat het den geallieerden op zijn' minst „de voor de acties van den luchtoorlog der geallieerden noodzakelijke steunpun ten zou hebben toegestaan". Deze hoop is thans vervlogen. Men heeft daarom opgehouden Turkije Britsche en Ameri kaansehe wapens te leveren. Men heeft ook opgehouden Turkije te bezweren zich aan de zijde der geallieerden te plaatsen. Churchill was van meening, dat Turkije eigen gevaren heeft over schat. Overgaande op Italië zeide Churchill in zijn rede in het Lagerhuis, dat de geallieerden na den val van Mussolini „sneller of stoutmoediger" hadden moe ten handelen. Churchill vermeed een verklaring af te leggen, dat de geallieer den Rome als open stad zouden behan delen. Hij zeide slechts, dat de geallieer den hopen, „dat' Rome geen kennis zal maken met den strijd der geallieerde legers". Hij wees er op, dat Victor Emanuel heeft besloten, zich na de inneming van Rome in het particuliere leven terug te trekken ten gunste van zijn zoon, den prins van Piemonte. Sprekende over de SpaansqhEngelsche betrekkingen zeide Churchill, dat er in Engeland een meening is, volgens welke de Britsche buitenlandsche politiek je gens Spanje „het best tot uiting gebracht wordt in komische of* onhebbelijke ca- ricaturen van generaal Francó". Churchill verklaarde van meening te zijn, dat de Britsche politiek jegens Spanje meer dan dat beteekent. Hij maakte voorts gewag van de overeen komst met Spanje over de in Spaansche havens gevluchte Italiaansche schepen en over de beperking der wolframleve ranties aan Duitschland. Over de crisis in de uitgeweken Grieksche regeering en de muiterijen onder de Grieksche troepen in Engel schen dienst heeft Churchill de vol gende verklaringen afgelegd: Een Grieksche brigade en een groot deel der Grieksche marine hebben eenigen tijd geleden gemuit en zich uitgesproken voor een nieuwe organi satie, die afwijzend staat tegenover den koning en zijn regeering. De toe stand was toen viterst gespannen. De Grieksche brigade was op 30 mijl van Alexandrië door Britsche troepen omsingeld en de Grieksche schepen, die in de haven van Alexandrië gemuit hadden, werden binnen Let bereik van het geschut van sterkere Britsche vlootstrijdkrachtèn gebracht, die daar snel waren geconcentreerd. Na drie* weken werd de muiterij on derdrukt, de muitende schepen bezet en ongeveer 50 muiters gedood of ge wond. De anderen werden opeengedre ven en naar wal gebracht. De muiten de brigade in de woestijn werd aange vallen door sterke Britsche strijdkrach ten, die zich meester maakten van de personen, die het kamp commandeer den, waarna 4000.man capituleerden. De Wilhelmstrasse over de rede. De Woensdag door den Engelschen minister-president Churchill gehouden redevoering, die totdusver te Berlijn s'.ephts in uittreksels bekend isj trekt in de Wilhelmstrass.e in zooverre bijzonder de aandacht, dat zij gelijk kan worden gesteld met een bekentenis van het mis lukken der imperiale conferentie. Chur chill. zoo verklaart men, die bij het be gin van deze bijeenkomst een nauwere aaneensluiting van het Britsche Impe rium en Gemeenebest den dringendsten eisch heeft genoemd, heeft vandaag indi rect het mislukken van zijn ijverige pogingen om tot een nauwere aaneen sluiting te komen toegegeven, doordat hij thans over deze geheele kwestie niet meer spreekt, doch het er alleen nog over heeft, dat het Imperium en het Gemeenebest met andere staten- tot groo- tere organisaties zouden moeten komen. Opmerkelijk acht men te Berlyn verder het deel van zijn verklarin gen, dat zich met Turkije bezighoudt. Daaruit spreekt openlijk de groote teleurstelling die Churchill wegens de houding van dezen staat in de neutraliteitskwestie gevoelt. Nu Churchill zegt dat de overdreven voorzichtige houding van Turkije de hoop op een „moedig in den oorlog gaan" van dit land te niet heeftf gedaan, meent men te Berlijn naar Joego-Slavië en Griekenland te moeten verwijzen, om op treffende wijze de typische Engelsche laagheid ,te karakteriseeren, welke an dere staten in den oorlog verwikkelt, zonder dezen in geval van ernst de noo dige hulp te verleenen. Ock in het geval van Turkije zou het Groot-Brittannië uiteindelijk onverschillig geweest zijn, zoo verklaart men tenslotte! of wanneer dit land in den oorlog zou gaan, bijv. in de groote Turksche. steden de luchtbe scherming voldoende zou zijn geweest of niet. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. In de serie Brandende Kwesties, uit te zenden heden, 25 Mei 1944, over Hilversum I, om 18.45 uur, spreekt Max Blokzijl. De titel van het praatje is: „Dj stuurlui aan wal." (Uitknippen en bewaren). Van 28 Mei tot en met 10 Juni. Brood: 23A en 24A, elk 4 rants.; 23B en 24B, elk 1 rants. Bfcschuit: 23 en 24, elk 1 rants, beschuit. Bloem: 139 en 140, elk 1 rantsoen bloem, gebak of brood. Gort: 138, D 45 250 gr. kort. en 250 gr. gort; Kindervoedsel: E 45, 250 gr. kinder meel of voedingssuiker. Boter: 23A en 23B, elk V» rants. boter. Kaas: 137, 100 gr. 20+ of mag. kaas. Melk: 23 en 24 (1 3/4 1.). Taptemelk: 23 en 24 (1 3/4 1.) Vleeseh: 23A en 24A, elk 1 rants.; 23B en 24B, elk 1/4 rans. Aardappelen: 23 en 24, elk 2 kg. Toeslag 23 en 24, elk 1 kg. (23 Aard. en 23 Toeslag geldig t.m. 3 Juni Suiker: 135 en 136, elk 500 gr. Jam: 134, 250 gr. Koffiesurrogaat: 133, 250 gr. koffie- surrogaat. Vervangingsmiddelen: 132, 1 Tant. Kinderdrankpoeder: C 46, D 46, E 46, 300 gr. kinderdrankpoeder. Versnaperingen: 23, 150 gr, versn. Tabak: 23 en 24, elk 1 rants, siga ren. tabak of sigaretten. Op alle bonnen mag reeds op 26 Mei worden gekocht, uitgezon derd vleeseh en aardappelen. Alle bonnen zijn geldig tot en met 10 Juni, behalve voor zoover hier boven een andere datum is vermeld. Reeds aangewezen bonnen, welke nog geldig zijn: 129 Algemeen (voor eenh. toilet zeep) 14 Mei tot en met 10 Juni. 130 Algemeen, C 42, D 42, E 42, Re serve (voor waschpoeder) 14 Mei tot en met 10 Juni. E 43 Reserve (voor toiletzeep) 14 Mei tot en met 10 Juni. R 05 Tabak (voor 45 gram scheer zeep) 30 April t. e. m. 2 September TOELICHTING OP DE BONNENLIJST Op Vrijdag 26 Mei kan reeds op de niéuwe bonnen worden gekocht. In verband met de Pinksterdagen zal men reeds op Vrijdag, 26 Mei en Zater dag 27 Mei a.s. op de voor het tijdvak van 2 Mei tot en met 10 Juni a.s. aan gewezen bonnen mogen koopen. Gedurende dit tijdvak geven de bon nen „algemeen 135" en „algemeen 136" elk recht op het koopen van 500 gram suiker. Nogmaals wordt erop gewezen, dat men een deel van deze suiker zal moeten bewaren tot de maand Septem ber of October, wanneer geen bon voor suiker zal worden aangewezen. Voorts geven gedurende bovenge- noemd* tijdvak de boterbonnen 23A en 23B recht op 125 gram boter. Op de vleeschbonnen 23 en 24 zijn reeds op Dinsdag 30 Mei vleeseh en vleeschwaren verkrijgbaar. Boter voor personen beneden 21 jaar. Voor personen beneden den leeftijd van 21 jaar geeft van 28 Mei tot en met 8 Juli a.s. de bon „boter 24A" recht op het koopen van 125 gram boter. Talrijke gevechten tusschen kleinere oorlogs vaartuigen in het Kanaal. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 24 Mei (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: De vijand zette zijn grooten aan val uit het landingshoofd van Net- tuno met toenemende hevigheid voort. Met gebruikmaking van zeer sterke artillerie- en pantserstrijd- kraehten, alsmede met- steun van talrijke formaties slagvliegtuigen slaagde hij in verscheidene secto ren er in, vrij diepe penetraties in ons front tot stand te brengen. Vooral aan weerszijden van Cister- na woeden zware gevechten. Aan den westelijken vleugel van het zuidelijk front en in het doorkloofde bergterrein tusschen Sonnino en Vallecorsa wordt verbitterd gestret den. Het zwaartepunt der gevech ten van gisteren lag wederom in het gebied Pico—Pontecorvo. Onze dap pere troepen wierpen zich in de brandpunten der gevechten op den over een breed front aanvallenden vijand en brachten hem tot staan. Daarbij werden 51 vijandelijke pant serwagens vernietigd. In den sector Piedimonte deed de vijand gisteren slechts vrij zwakke aanvallen, die zon der succes bleven. Aan het Oostelijke front. .Aan het Oostelijke front kwam het gisteren, afgezien van succesvolle eigen stoottroep-ondernemingen, slechts tot geringe gevechtshandelingen. BERLIJN, 24 Mei (DNB). - Rijksminis ter' dr. Göbbels heeft de leiders der Rijkspropagandabureaux voor een werk vergadering bijeengeroepen. Deze vond Maandag en Dinsdag m Berlijn plaats en had ten doel den leiders grondslagen en richtlijnen te"verschaffen voor hun ar beid in de gouwen. Tn verschillende re feraten werden de belangrijkste kwesties der militaire en politieke oorlogvoering besproken. In het middelpunt der bijeenkomst stond een rede van Rijksminister dr. Göbbels, die allereerst verklaarde, dat de oorlog met enorme intensiteit naar de beslissing gaat. Beide kam pen der oorlogvoerenden concentree- ren hun krachten voor deze beslis sing. By dergelijke langdurige, ver bitterde conflicten, toonde dr. Göb bels aan de hand van talryke histo rische voorbeelden aan, beslissen niet slechts de techniek der wapens eh van het materiaal, doch in de eerste plaats de geestelijke hardheid, het fanatieke uithoudingsvermogen en het onvoorwaardelijk geloof in de idee en in de overwinning. Na een overzicht over den toestand aan de fronten en een duidelijke analyse van de aanstaande militaire en poli tieke ontwikkelingen, gaf dé minis ter uitdrukking aan zijn vaste over tuiging, dat Duitschland dezen oor log zal doorstaan, niet alleen omdat het tegenover den stormloop der vijanden de gesloten afweerkracht de., wapens kan stellen, maar omdat het Duitsche volk in de eerste plaats beschikt over een mo'reele sterkte, die gebleken en verhard is onder de barbaarsche luchtterreur van den vijand en over een onwankelbaar geloof in dert Führer en in de groote toekomst van Duitschland. Sterke eskaders Duitsche gevechts vliegtuigen ondernamen in den afge loopen nacht een geconcentreerden aan val op het spoorwegknooppunt Sjepe- towka. Groote branden en explosies werden waargenomen. De luchtoorlog. Amerikaansehe bommenwerpers vie len gisteren verscheidene plaatsen in de bezette gebieden in het Westen en in Zuidwest-Duitschland aan. In het stadsgebied van Saarbrücken ontstonden schade aan gebouwen en verliezen aan personen. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bom men op Berlijn en in het Rijnlandsch- Westfaalsche gebied. In den nacht van 22 op 23 Mei kwam het in verschillende deelen van het Kanaal tot talrijke gevechten tusschen bewakingsvaartuigen der marine en Britsche motortorpedobooten, waarbij verscheidene vijandelijke booten be schadigd werderf. In de middaguren van gisteren bracht een vijandelijke duikboot in de Spaan sche haven Sajta Caballos nabij Bilbao onder schending van het Volkenrecht een daar liggend Duitsch stoomschip tot zinken. DE NAT.-SOCIALISTEN STRIJDEN VOOR DE OPSTANDL.G VAN ONS VOLK. In een door het district 's-Graven- hage der N.S.B. georganiseerde volks vergadering in den Haagschen Dieren tuin heeft Mussert gistermorgen het woord gevoerd. Na de vlaggenparade m nadat, onder leiding van Melchert Schuurman, strijd liederen waren gezongen, was het woord aan ir. Mussert. In ademlooze spanning, aldus c^e Lei der, wacht de geheele wereld het ant woord op de vraag, of Europa zal her leven dan wel ten onder gaan. Er is een groote verwarring des geestes en in deze moeilijke omstandigheden moe ten wij als pioniers voor ons volk den wil hebben, ons met al onze kracht voor Europa in te zetten, dat door het bols jewisme wordt bedreigd. Honderddui zenden Nederlanders, die altijd trouw ter kerke gingen, hebben 20 jaren hoo- ren waarschuwen tegen het bolsjewis me. doch in de laatste jaren houden zij zich stil, sedert de heeren in Lon den tot hen hebben gezegd: „Strijdt niet meer tegen het bolsjewisme, want Hare Majesteit is zijn bondgenoot ge worden." Na de gruwelijke daden te hebben gehekeld van de Anglo-Amerikaansche bommenwerpers, wees spreker op de beteekenis van het Noordras met zijn scheppend vermogen. Het zijn de bronnen van het natio- naal-socialisme: jons godsvertrouwen, onze liefde voor volk en vaderland en onze eerbied voor den arbeid, waaruit wij 'telkens nieuwe krachten putten voor onzen strijd. Wij hopen ons volk te brengen op hooger peil dan waarop het zich ooit heeft bevonden. Zonder het nationaal-socialisme, dat onder de geniale leiding van Adolf Hitler een dam tegen het bolsjewisme heeft opgeworpen, zou Europa thans reeds aan het bolsjewisme ten prooi zijn gevallen. Spreker wijdde verder eenige woor den van sympathie aan de in Indië sedert jaren in concentratiekampen op gesloten kameraden en hij eindigde met de verklaring, dat de nationaal-socia- listen in Nederland willen leven en strijden voor de opstanding van ons volk. ORLEANS VERWOEST. In een tijdspanne van drie dagen heb ben twee vreeselijke bombardementen Orleans verwoest. Zaterdag waren er 180 slachtoffers. Dinsdag 150, waarbij nog een zes tigtal gewonden en verscheidene per sonen, die nog onder het puin bedolven liggen, komen. Door het laatste bom bardement werden 2.500 personen ge teisterd en werd bovendien de heer lijke kathedraal der stad, een juweel der Gothische bouwkunst, zwaar be schadigd. WAAR BLIJFT HET GELD? Het geld, dat op 27 Mei ten bate van Frontzorg wordt ingezameld, wordt besteed om hun, die alles offeren voor U en voor ons, te too- nen, dat het Vaderland hen niet vergeet. Meldt U aan als collectant bij het betrokken buurtschapshoofd van den Nederlandschen Volksdienst. NHEUWS IN 'T KORT. Jongen doodgeschoten. Het 15-jarig zoontje van de familie L. te Kamper land (Zeeland) is door een schot van een Anglo-Amerikaanschen jager doode- iijk getroffen. Zoutzuur gedronken. Te Rotterdam heeft de 40-jarige l. Riksman bij vergis sing uit een fleschje zoutzuur gedron ken. Onder hevige pijnen werd hij door den G. D. naar het Zuiderziékenhuis vervoerd, waar hij is overleden. Van stoel gevallen en overleden. Het 2-jarig zoontje van den heer Ko lenbrander te Bornerbroek. dat op een stoel was geklommen, en daar afviel, werd hierbij zóó ernstig gewond, dat het aan de bekomen verwondingen is over leden. Groot geldbedrag gevonden. Een be woner van de Palmstraat te Hilversum deed op den Neuweg een niet alle- daagsche vondst. Hijraapte een oud zeemleeren geldzakje op, zooals men die vroeger wel op het lichaam droeg. Het zakje bleek 68 biljetten van f25 en 49 van f 10 te bevatten. De eerlijke vinder deed aangifte bij de politie, doch de eigenaar dezer 12200 heeft zich nog niet aangemeld. 26 Mei: Zon op 5.29, onder 21 45 uur. Maan onder 0.51, op 9.11 uur. HET ZEEGAT UIT, DAAR, OP DE BAREN GAAT NEERLANDS JEUGD WEER ROEM VERGAREN! j Incfiensttreding bq de Kriegsmarine is mogelijk voor iedere» Nederlander tusschen 17 45 jaar. Aahmelding en inlichtingen- hij de Marineannahme- sbeüe West, Plompetorengracht 24, Utrecht; alle Hafen- en Ortskomman- danturen en d« verschillende -Meldesteilen m Nederland* In ons blad van Vrijdag 1.1.' was het volgende merkwaardige bericht te lezen: Woensdagmorgen is er op den Stationsweg een ernstig on geluk gebeurd. Bij de vrachtgoede renloods der Nederiandscre Spoor wegen was men bezig met het in laden van een partij kaas in een patissière Het paard, vermeldt verder het bericht, dat voor deze „patissière'* gespannen stond, sloeg op een ge geven oogenblik op hol. Wat ik overigens het paard niet kwalijk neem, want als ik paard was en voor een „patissière" (vrouwelijke banketbakker) gespannen was, die bovendien nog volgeladen werd met kaas, zou ik óók op hol slaan. Moraal van het verhaal: in het gebruik van vreemde talen liggen voetangels en klemmen en zoo kon het gebeuren, dat men overeen komst ontdekte in een „tapissière" (verhuiswagen) en de vrouw van een banketbakker (patissière). OVIDIUS. BESLUITEN BURGEMEESTER. De Burgemeester van Alkmaar heeft besloten: a. voor een deel van het gemeente- personeel te rekenen met ingang van 1 Januari 1944 van overeenkomstige toepassing te verklaren de beschikking van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Binnenlandsche Za ken en van Financiën, dd. 6 April 1944, betreffende eenige verdergaande maat regelen ter verbetering van de salaris positie van een gedeelte van het Rijks personeel; b. tot wijziging van he't ambtenaren reglement, het werkliedenreglement en het arbeidsovereerikomstenbesluit in verband met de invoering der leeken- contróle, waaTmede met ingang van I Juni a.s. belast zullen worden een tweetal ambtenaren van het gemeen telijk bureau voor sociale zaken, die tot taak zullen hebben om naar aan wijzing van den Directeur van den gemeentelijken geneeskundigen en ge zondheidsdienst na te gaan, of de we gens ziekte afwezige ambtenaren en werklieden der gemeente de voor hun herstel gegeven voorschriften naleven, voorzoover op die naleving door niet- medici toezicht kan worden uitge oefend; c. tot wijzigng van het ambtenaren reglement en het werkliedenreglement met betrekking tot de schorsing van ambtenaren en werklieden, vöorzoover deze niet wordt opgelegd als straf doch wordt bevolen als maatregel van orde; d. tot wijzigng van de gemeentebe- grooting voor 1943 in verband met de regeling der uitgaven en ontvangsten, betrekking hebbende op den woning bouw voor Heldersche vluchtelingen, den aanleg van den Kruseman van El- tenweg en het bouwrijpmaken van het terrein nabij dien weg; e. tot verhuring aan J. Plas te Alk maar van een strookje gemeentegrond aan de Nieuwpoortslaan ter grootte van 9.75 M2. tegen een huurprijs van f 1.56 per jaar. ZENDING ONDER DE PAPOEA'S. Een groot aantal belangstellenden was Woensdagavond bijeen in de Kapelkerk (zij was vrijwel geheel bezet) voor de rede van den heer A. J. de Neef over zijn werk als zendeling onder de Pa poea's op Nieuw-Guinea. Vooraf sprak dr. Tuinstra, herv. predikant, een in leidend woord, waarin hij o.a. zei, dat deze avond, uitgaande van den kerke- raad en het zendingscomité, een bewijs is voor de bewustwording van de herv. kerk als zendingskerk naar de op dracht van haar Heer, ook nog gegeven bij Zijn hemelvaart. De heer De Neef knoopte zijn cause rie vast aan de woorden uit Joh. 21 over de verschijning van den opgesta- nen Heer aan het meer van Tibevias én stelde vast, dat ook in dezen tijd God voortgaat met den opbouw van Zijn koninkrijk. Spr. gmg dan voort met een schildering van Be samenleving der Papoea's als één groote gemeenschap voor eiken stam, waarbij de opbrengst van bodem en vischvangst door allen wordt, gedeeld. Hoewel de Papoea's zeer onontwikeld zijn en daardoor uiterst sober leven, hebben zij als hei denen wel ter dege hun meeningen over dood en leven. Maar dat juist is ,,5e nacht van het heidendom", omdat hun geestelijk leven wordt beheerscht door vrees voor de geesten der vade ren, die, naar de voorstelling dezer eenvoudigen, vanuit de hoogte op hen neerzien en eischen, dat zij worden geëerbiedigd, waarbij overtredingen van de „adat" op velerlei manier wor den gestraft. Vandaar het dragen van allerhande voorwerpen als amuletten, die tradities voorschrijven op sociaal en geestelijk gebied. Het bestrijden van deze voortdurende vrees voor geesten, een vrees, die den Papoea's allen levens- en stervensmoed beneemt, is zeer moeilijk en kan niet .beginnen alvorens de zendeling grondig taal en gewoonten dezer menschen kent. Eer het zoover is, verloopen er eenige jaren, maar in dien tijd wordt veel voorbereidend werk gedaan op het gebied van hygiëne, opvoeding, kin derverzorging, geneeskunde en onder wijs. Hoe hierdoor gewerkt wordt en met welke vaak roerende resultaten werd door den sprekér in zijn vlotte causerie met vele voorbeelden belicht. Hij had daarbij ervaren, dat langzaam aan belangstelling wordt gewekt voor het evangelie en dat geleidelijk het zondebewustzijn groeit en verlangen opkomt naar verlossing van den voort durende angst voor de demonen. Met intense belangstelling werd naar de uiteenzettingen geluisterd en toen tegen 10 uur de avond met gemeen schappelijke]) zang van Gez, 104 3 en 5 besloten werd, ging men hoogstvolda'an huiswaarts. OPROEPING. De jongen, die den 18en Mei In de tunnel aan den Bergerweg een kistje heeft gevonden en dit aan een spoorweg ambtenaar heeft gegeven wordt verzocht zich aan het bureau van politie kamer II te melden. DE GEVAARLIJKE GASGENERATOR. Gistermiddag 5 uur passeerde op de Koorstraat .een vrachtauto twee dames, waarvan één met een kinderwagen. Op dit moment wierp de auto een hoeveel heid gloeiende kolen uit met het ge volg dat de kinderwagen, de dekentjes én doe keledine der dames werden be schadigd. Men doet verstandig van dit soort auto's op een afstand te blijven. J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1