r~MMTTMS Tweede phase van den slag in Italië. ers knapt het op STOEL'5 tEATER] IANS NIELSEN FINKENZELLER iur MATINEE. maohinenaalden. DAGBLAD VOÖR ALKMAARSCHE EDITIE. Een eerep/icht te vervullen WAT is den soldaat welkom en brengt hem vreugde? Post, lectuur uit z'n vaderland, pakjes met een gevarieerden inhoud, vooral sigaretten, zeep, nagel borstels, kaarsen, scheermesjes, scheer zeep en lucifers zijn gewilde artikelen. Afweerslag in Italië neemt in hevigheid toe. Geen bijzonderheden van het Oostfront Churchill's politieke rede. De luchtaanvallen op België. Quisling over het socialis tische Noorwegen. Verbinding tusschen bruggenhoofden hef doel. De Stem der SS. Varen, varen, over de baren Varen, varen, over de zee! Aannemer gefusilleerd. Verduisterend. 21.455.30 STAD EN OMGEVING. LAAT uw TOLK 70S Itfrgï fiet 40 sla fco»^ varr »Dc Centrafai LevensverzetcerfnJ-Wl beTangerf f5O dewef veilig zijit 700.000 -f.151.000.000.-va» laat f 35.000.002^ andere kT 23 - }-GRAVÉNKfcGS Jl rekening kunnen wor- het vaststellen van den na veehouder dient wanneer zich een zoo- omstandigheid voordoet :productie in sterke ma- nvloedt, hiervan aan den reauhouder kennis te ge- kuders worden nogmaals jwezen op het belang van lklevering, aangezien bh levering een beduidende den betrokken veestapel volg zal kunnen zijn. De de veelevering aan de ook'na 10 Juni 1944 ge- NGEN PLAATSELIJKE EUBUTIEDIENST. dagkaarten zwaren, zeer gdurigen arbeid en aant ik voor giltigen arbeid, tig van de extra rantsoe- plgende periode dienen de naamlijsten en t0®®Vag"l week van 29 Mei t.m. - leveren bij den distri- Oudegracht 168. geestige comedie meta WOLFGANG, LUKSCHY *E6!£: *11*1 HOffMMW TOEGANG 18 JAAR lke man belooft e vrouw zijner euze een hemel p aarde. Hoe het i werkelijkheid laat U deze eestige film zien. pend van 2 uur af. Met inlevering van 2 ouden, kunnen wij nieuwe naaimachine* naalden afgeven. ZELLE-HUIS", voort 31, Alfcmr ur. Dat is Uw voeding in oorlogstijd. nu, want het is tijdi 00 f 1.75, per 1000 f 15.— ANT. DE KOK, lordweg 57, Wateringen. )on 30. 4ederl. Staatsloterij, Langestr. 53, Alkmaar, •ekking hoofdprijxen: 000, 60.000, 50.000, 000 30.000, 25.000, 5.000, 10.000. 5.000, 100 3 i 1500, 55 k )0 enz. van 30 Mei t.e.m. mi. 1/1 lot 80, 1/20 lot Toezending van loten ntvangut van postwissel ro op postrekening 210711. Collectrice mevr. BROMMER—KRAFT. térdoor latend otierha) qehecte oppenyah, farooiw capacu&T. IMAAR LUTTIK'OUDORP 25 IEINE TOCHTER LEBT IN WIEN.) HANS MOSER Hans Olden Elfriede Datzig. lke meter van deze lm brengt nieuwe lach- ilvo's, verrassingen en adeugendheden. ittig PIKANT GEZELLIG GEESTIG. 'FA-film. 18 jaar. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG MEI 1944. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 122, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar, Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheel© op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Schr. Voor de toegangspoorten van Europa staat het alles vernielende bols jewisme gereed om zich met een laatste geweldige poging een entrée te ver schaffen, teneinde zich meester te kun nen maken van onze levensruimte." Wat dit beteekent, ook voor ons Volk. is met geen pen te beschrijven. Godsdienst en cultuur, arbeidsvreug de, gezinsgeluk zouden verdwijnen en plaats fnaken voor de gruwzaamste sla vernij, waarbij de mensch als M e n s c h geen rol meer speelt, doch nog slechts als werktuig zal moeten dienen, ter bevordering der wereldrevolutie, zoo als Stalin zich deze denkt. Met alle. door den Aziatischen geest uitgedachte middelen (die meer sadis tisch dan humaan zijn) zou ons be staan als Volk eveneens vernietigd worden. QELUKKIG zijn velen in Europa op het critieke momentdeoogen open gegaan en hebben zij zich ge schaard in de gelederen der Duitsche ■Weermacht, vrijwillig, ten einde dé toegangspoort van Europa gesloten te houden voor de aanstormende destruc tieve horden. Onder deze duizenden en duizenden bevindt zich een respectabel aantal Nederlandsche mannen (40.000), die dag en nacht hun harden zwaren plicht ver vullen. opdat wij in Europa,- wij in Nederland, kunnen blijven leven naar onzen eigen Volksaard en een toekomst, zooals boven geschetst, nimmer ons deel - zal worden. In modder en slijk, in een tropische hitte of in een barre kou, vuil en ver moeid zien zij dagelijks den dood in de oogen. Doch niet alleen op het slag- - veld, maar ook in de lazaretten liggen mannen van ons Volk en moeten soms opnieuw het gevecht tegen cjen „Maai er" aanbinden. J^EDERLANDSCHE Vrouwen, als Uw zoon zich onder deze mannen bevond, zoudt U dan niet alles doen om hem, waar mogelijk, verlichting te brengen In zijn zwaren gang? Nederlandsche Mannen, als Uw zoon zich onder hen bevond, zou er dan niet een vuur van trots in U oplaaien en zoudt gij niet alles doen om Uw zoon in den strijd te sterken? Ik weet het. Uw zoon staat er niet, maar dat "neemt niet weg, dat U dat zelfde toch kunt doen'voor jongens van andere ouders, want zij staan daar óók voor U! Teneinde den Nederlandsehen front strijder dit té verschaffen is Frontzorg opgericht. Deze organisatie vervult zoo goed mogelijk de wenschen der man nen, of zij nu in het Oosten of in het Westen, dan wel op zee zijn. of-in de Zuidelijke sectoren van Europa. Met allen heeft zij contact. QODE zij dank hebben onze vrijwil ligers geen aalmoezen noodig, doch stellen alléén prijs op een spontaan en sprekend medeleven uit het Vader land, ook van diegenen, die nu nog volkomen afwijzend staan tegenover de motieven, die hen naar het front deden trekken. Onder de leuze: Het Front voor het Vaderland Het Vaderland voor het Front heeft Frontzorg gemeend, dat morgen, Zaterdag 27 Mei, een beroep mag en kan worden gedaan op het geheele Nederlandsche Volk, teneinde haar de verdere zorg voor de Nederlandsche vrij willigers mogelijk te maken, waartoe een landelijke collecte zal worden gehoudèn. J^fcDERLANDERS, hier is een eere plicht te vervullen! Niet wat ons verdeelt is belangrijk, doch wat ons vereent. En wat ons ver eent is het wél en wee van ons Land en onsVolk, waarvoor 40.000 Neder landsche mannen mede op de bres staan. Moge dit Uw aandacht hebben als d" collectebus U voorgehouden wordt. SPIONNAGE IN ZWEEDSCHE KOGELLAGERFABRIEKEN. STOCKHOLM, 25 Mei (DNB). Met betrekking tot de eenigen tijd geleden I verrichte arrestatie van twee Zweden tn één buitenlander te Gotenburg wordt 'hans in een bericht van het Zweed- 1 'chg telegraafagentschap T.T. openlijk 'oegegeven, dat het hier een handels- 'eionnage in de Zweedsche kogellager- fabrieken in opdracht van Amerika 'be- I keft. De spionnen hadden tot taak den I "invang van den export van Zweedsche 1 kogellagers naar Duitschland vast te I keilen. bCITSCH HOSPITAAL VLIEGTUIG NEERGESCHOTEN. .Berlijn, 25 Mei (dnb). Naar aan I net DNB wordt gemeld hebben Engel- Ische jachtbommenwerpers op 22 Mei, If et schending van het Volkenrecht, een JFieseler-Storchtoestel, dat duidelijk de Ijenteekenen van hospitaalvliegtuig l4"oeg, boven Kroatië in de nabijheid Ifn Bihac neergeschoten. De inzitten- 1 ?6n van jiet toestel kwamen om het l'Wen. Terreuraanvallen op Berlijn, Weenen en Aken. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 25 Mei (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Italië neemt de groote afweer slag door toenemend gebruik van vijandelijke pantserformaties aan i hevigheid toe. Op den Uitersten wes telijken vleugel van het landings- hoofd van Nettuno werden aanval len afgeslagen en werd een achter ons front gelande vijandelijke ge vechtsgroep in een tegenaanval ver nietigd. Ten zuidoosten van Aprilia zijn nog altijd zware gevechten aan den gang. In het gebied aan weers kanten van Cisterna gelukte het de vijandelijke penetraties na ver bitterden strijd voor de artillerie stellingen op te vangen en af te grendelen. Sterke aanvallen van overmach tige vijandelijke strijdkrachten op Cisterna zelf werden ten deele in een tegenaanval afgeslagen, waarbij 17 pantserwagens werden stukge schoten. Uit het gebied van Littoria heb ben onze troepen zich, volgens be vel, in noordoostelijke richting naar de bergranden geüistancieerd, om zich daar met de formaties, die uit den sector van Terracina" naar liet noorden waren teruggenomen, te vereenigen. De bewegingen ver- loopen, ondanks sterk vijandelijk opdringen, volgens de plannen. In den sector aan weerskanten van de Liri bleef de vijand met overmachtige strijdkrachten aan vallen, ondersteund door onafge broken aanvallen van jachtbommen werpers en sterke pantserforma ties. Onze troepen boden hem ver bitterden tegenstand en vingen de vijandelijke aanvalsspitsen in het gebied ten zuidwesten van San Gio vanni en Roecasecca op. Vijftig vij andelijke pantsergevechtswagens werden daarbij stukgeschoten. Nieuwe door pantserwagens onder steunde vijandelijke aanvallen op de. plaats Piedimonte stortten met zware verliezen ineen. Escorte-vaartuigen en gevechtsveer- booten der marine hebben in den nacht van 23 op 24 Mei in de wateren van Livorno een vijandelijke torpedomotor boot in den grond geboord. Uit het Oosten komen geen berichten over bijzondere gebeurtenissen. Terreuraanvallen. Britsch-Amerikaansche formaties vlieg tuigen ondernamen gisteren in den loop van den dag en in den afgeloopen nacht verscheidene terreuraanvallen. Onze luchtverdedigingsstri j dkra chten vern i e- tigden 139 vijandelijke vliegtuigen, In zijn rede in het Lagerhuis deelde Churchill nog mede. dat Engeland geen oorlogsmateriaal meer aan generaal Mi-, hailowitsj zal zenden, maar voor „maar schalk" Tito heeft gekozen. Tito zal in de toekomst een militairen vertegen woordiger te Londen benoemen, opdat een nauw contact Verzekerd is. De Poolsche kwestie. Ten aanzien van de Poolsche kwestie verklaarde Churchill, dat Eden en hij sinds geruimen tijd alles doen om een hervatting der betrekkingen tusschen de Sovjetregeering en de uitgeweken Poolsche regeering te Londen te bewer ken. Alle pogingen zijn echter zonder succes gebleven. „Wij betreuren dit ten zeerste en moeten er naar streven niets te zeggen, wat een toenadering in de toekomst nog moeilijker zou kunnen maken." Een .belangrijk onderdeel van een everitueele overeenkomst is de re geling van de Poolsche oostgrens. In iéder geval moet Polen als compensatie voor gebiedsafstand gebied ten koste van Duitschland krijgen. Elke overéén komst tusschen de Sovjet-Unie en Po len moet worden toegejuicht, aldus ver volgde Churchill, onverschillig op welke wijze zij tot stand wordt gebracht. In den tusschentijd blijven de betrekkingen met de Sovjet-Unie en met de uitgewe- kën Poolsche regepring onveranderd. De Gaulle naar Londen. Churchill verklaarde voorts, dat de Britsche regeering nog niet kan beslis sen of het" comité te Algiers beschouwd zal worden als wettige vertegenwoordi ging der Fransche republiek. In volledi ge overeenstemming met Roosevelt, heeft hij De Gaulle uitgenoodigd bin nenkort naar Londen te komen. Uit een telegram van Duff Cooper te Algiers blijkt, dat De Gaulle „zich op dit be zoek verheugt". Churchill zeide te ver wachten, dat De Gaulle eenige leden „van zijn regeering" zou medebrengen, opdat de geheele aangelègenheid nog eens bestudeerd kan worden. Over de betrekkingen tusschen Enge land en de Sovjet-Unie zeide Churchill nog, dat er tot dusverre niets is voor gevallen, op grond waarvan Engeland het sluiten van een 20-jarig bondgenoot schap met de Sovjets zou moeten be treuren. Dit bondgenootschapsverdrag zal de domineerende factor in de toe komstige betrekkingen tusschen beide landen zijn. waaronder 115 vier-motorigë bommen werpers. Zestien andere vliegtuigen werden boven het Italiaansche grond gebied en de bezette Westelijke gebie den neergeschoten. Door deze bij dag onder krachtig'e bescherming van ja gers* ondernomen aanvallen werden Berlijn, Wiener-Neustadt en verschei dene plaatsen in het gebied van Weenen getroffen. Des naohts was Aken het doel van een Britpchen terreuraanval. Vooral in de woonwijken der Rijks hoofdstad en in Aken ontstond schade en gingen menschenlevens verloren. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen op het stadgebied van Berlijn. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen heden in de vroege ochtenduren wederom afzonderlijke doelen in Oost- Engeland met goed resultaat aan. LUIK, 25 Mei (Belgapress). Dins dagavond hebben Britsch-Amerikaan sche vliegtuigen bommen geworpen op een arbeiderswijk van een gemeente nabii Verviers. Totdusver werden 9 dooden en 12 gewonden geborgen. Er liggen nog talrijke slachtoffers on Ier he* puin. Tijdens den aanval, die Maandag avond door Anglo-Amerikaansche vliegtuigen op Luik werd ondernomen, hebben de vliegers mitrailleurvuur ge richt op een queue voor een bakkerij in een stadje in de omgeving van Luik. Daarbij werden 21 personen gedood of gewond. OSLO, 25 Mei (DNB). Een delega tie der Noorsche arbeidersbonden heeft jegens minister-president Quisling den dank uitgesproken van de arbeiders voor zijn verklaring van 1 Mei j.l., waarin hij, zooals'bekend, de oprichting van' een verbond der arbeiders aan kondigde. Bij deze gelegenheid hield minister president Quisling een toespraak, waar in hij wees op de socialistische doel stelling van het nieuwe Noorwegen. Daarbij ging hij uit van het beginsel, dat zoowel het Ai glo-Amerikaansche kapitalisme als het bolsjewisme geen vruchtbare stelsels voor de gemeen schap vormen. 'Daartegenover, aldus Quisling-, zal in Noorwegen een socia listische volksstaat op nationale basis ontstaan. Deze staat zal alle werken den omvatten en zoo het karakter dra- .gen van een waren arbeidsstaat, waar in de arbeiders van hoofd en hand zu len samenwerken. WILT GIJ ACHTERBLIJVEN, WANNEER voor de tienduizenden, die be reid zijn het hoogste offer te bren gen, opdat uw 1 kinderen mensch- waardig zullen leven, op 27 Mei a.s. bijs de landelijke collecte voor Frontzorg uwerzijds een offer wordt gevraagd? U kunt uw bijdrage ook storten op girorekening 106 156 ten name van Frontzorg, Rotterdam. Meldt U aan. als collectant bij het betrokken buurtschapshoofd van den Nederlandschen Volksdienst. Nieuwe landingen te wachten Het in de vroege ochtenduren van den 23en Mei begonnen Geallieerde offensief in het bruggenhoofd van Nettuno, meldt de Berlijnsche ANP- correspondent, is voor de Duitsche legerleiding niet als een verrassing gekomen. Reeds lang had men ge constateerd, dat groote hoeveelheden materiaal naar dit strijdtooneel wer den overgebracht en nadat eenmaal de strijd aan het Zuid-Italiaansche front was begonnen, waren Duitsche militaire kringen er zich van bewust, dat de gevechtspauze aan het front van Nettuno den Iangsten tijd ge duurd had. Het Geallieerde doel. De aanvallen, die door een zeer in tens trommelvuur, o.a. van het geschut der voor de kust liggende Britsche oor logsschepen, werden voorafgegaan, richtten zich tegen den oosteiijken vleu gel tusschen Littorio en Cisterna, als mede tegen den noordelijken vleugel bij Aprilia. Hoewel de Geallieerden uiteraard zullen streven naar het tot stand brengen van éen verbinding tus schen de bruggenhoofden aan het Zuid- ïtaliaansche front, ligt het zwaartepunt hunner aanvallen vooralsnog in het noordwesten, noorden en noordoosten van het bruggenhoofd, waarbij klaar- i '7' ~'ük de bedoeling voorzit, de in de richting Rome loopende belangrijke Duitsche verbindingswegen af te snij den. Blijkbaar als afleidingsmanoeuvre hebben Geallieerde troepen gisteren' even ten noorden van het bruggen hoofd een landingspoging ondernomen, die evenwel werd verijdeld. Op het oogenblik zijn verbitterde gevechten aan den gang, die aan de Duitsche verdediging 'zware eischen stellen en in den loop waarvan de Geallieerden :enige bressen in de Duitsche linies nebben geslagen. De hervatting v:n het Geallieerde offensief kenmerkt men in Berlijn sche militaire kringen als den aan vang van de tweede phase van den slag in Italië. Met de mogelijkheid, dat de omvang van den slag zich door nieuwe landingen aan de Italiaansche kust no? verder zal uitbreiden, wordt van Duitsche zijde ernstig rekening ge houden. De kortste afstand tusschen het brug genhoofd en het zuidelijke Italiaansche front bedraagt ongeveer 35 km., name lijk tusschen Littorio en het gebied van Terracina. Tusschen beide plaatsen lig gen evenwel de Pontijnsche moeras sen, die zich minder goedvoor groote operaties leenen. Middeh door de moe rassen loopt de Via Appia, die van Terracina naar Cisterna leidt, een af stand van omstreeks 50 km. Luistert op Zondag 28 fylei van 11.30—11.45 uur over den zender Hilversum I, op golflengte 415 m., naar 'de Stem der SS. Onderwerp: „De Jeugd en het Rijk". GEEN BE TEREMARINEKLANT- DAN KEES OF PIET UIT NEDERLAND. Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tusschen 17 45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahme- stelle West, Plompetorengracht 24, Utrecht; alle Hafen- en Ortskomman- danturen en de verschillende -Meldestellen in Nederland. 'Eén operatief geheel. Terwijl bij vroegere Geallieerde of fensieven het zwaartepunt, hetzij in het bruggenhoofd, hetzij aan het zui delijke front lag, concentreerden de Engelschen en Amerikanen ditmaal hun krachten op beide strijdtooneelen. die dan ook wel als één operatief geheel moeten worden beschouwd. Aan het Zuid-Italiaansche front -heeft de strijd tegelijk met de hervatting van het of fensief in het bruggenhoofd nog een verdere intensiveering ondergaan. Op den westelijken vleugel zijn Ge allieerde strijdkrachten thans het Au- soni-gebergte binnengedrongen en- tus schen Sonnino en Valjecorsa wordt verwoed gevochten. Den grootsten druk oefenden de Geallieerden uit tusschen Pico en Pontecorvo. Nadat zij een eind- weegs verder het Liridal waren bin nengedrongen, zijn zij door Duitsche tegenaanvallen tot staan gebracht. VIER ITALIAANSCHE ADMIRAALS TER DOOD VEROORDEELD. Uit Milaan wordt gemeld, dat de ad miraals Campioni, Mascherna, Lionardi en Pevesi ter dood veroordeeld zijn. Het vonnis is aan de beide eerstgenoemden reeds voltrokken. Het bureau van den Weermachtsbevel hebber in Nederland deelt mede: De 48-jarige aannemer Jan Flier heeft als aannemer bij het uitvoeren van aan hem opgedragen bouwwerkzaamheden de bezettende macht door bedriegelijke kuiperijen voor verscheidene honderd duizenden guldens benadeeld. Hij liet n.l. door zijn werkbazen onjuiste opga ven en boekingen verrichten over ge maakte weifcuren en het aantal arbei ders. Bovendien gebruikte hij in groo- ten omgang geleverd hout, cement en steenen ten eigen- bate. Hij tjeinsde er om zijn doel te bereiken ook niet voor terug, om andere personen om te koo- pen. Door zijn onverzadigbare zucht naar geldelijk gewin werd hij tot zijn misdadige handelingen sangezet. Hij was het type van den meedoogenloozen groven winstmaker. Dergelijke misdadi gers moeten met de zwaarste straffen worden gestraft. Flier is derhalve wegens het schade .toebrengen aan defensiemiddelen, be rdrog, valschheid in geschrifte en om- kooperij ddbr het Feldkriegsgericht als oorlogsmisdadiger ter dood veroordeeld Het vonnis is met den kogel voltrokken. OPLEIDINGSCURSUS VOLKSCHE LIEDEREN. Het doen- herleven van onze volksche liederen is een der grootste taken die deze tijd meebrengt. In hoofdzaak" rust die óp de schouders van hen, die aan den zang leiding ge ven. De dienst Muziek van de hoofdafdee^- ling Vorming der Nat.-Soc. Beweging or ganiseert daartoe een opleidingscursus van 1017 Juni, dit keer alleen voor zangleidster, in de vormingsschool f,De Schele Berg" te Lunteren. De deelname is zonder kosten. Zangleiders(sters) zijn noodig en er ko men er velen te kort. Allen, die zich geroepen gevoelen hieraan deel te ne men zijn van harte welkom. Aanmel dingen vóór 1 Juni, Maliebaan 41, Utrecht. Het doen herleven van onze volksche liederen zal zijn hoogste punt moeten vinden in het komende nationale zang feest. Nieuws in 'f kort. Londen geeft verlies van 28 vliegtuigen toe. Naar de Engelsche nieuwsdienst •meldt, geeft het Britsche ministerie van luchtvaart toe, dat bij de aanvallen op Aken en Berlijn in den afgeloopen nacht 28 Britsche vliegtuigen zijn verloren ge gaan. Een millioen. liter alcohol verbrand. In een suikerfabriek te Marie sur Ser re is door hét ontploffen van een '*pro- jectiel brand ontstaan in de kuipen, die een millioeö liter alcohol bëvatten, be stemd voor de algemeene rantsoenee- ririg. Gouden tientjes verhandeld. Het Haagsohe gerechtshof heeft C. B. uit Oost- en West-Souburg die in eerste in stantie door de Middelburgsche recht bank is veroordeeld tot f 2000 boete we gens het verhandelen van gouden tien tjes. tot dezelfde straf veroordeeld. f ^200 gevonden. Dezer dagen werd op den Neuweg te Hilversum een zeem- leeren zakje met f 2200 gevonden, waar van de eigenaar nog niet bij de pglitie was komen, opdagen. De eigenaresse bleek thans te zijn 'n 76-jarige bewoon ster van den Neuweg mej. B., die haar bezit steeds in een .zeemleeren zakje bij zich droeg, doch dit tijdens een wande ling verloren had. Politieman liet zich omkoopen. De rechtbank te Amsterdam heeft eèn on geveer 50-1arigen opperwachtmeester van de staatspolitie te Amsterdam, die zich had laten omkooDen door een caféhou der, die clandestien vleesch, vet en 1e- never in huis had. veroordeeld tot twee jaar gevangënisstraf met aftrek van voorarrest, overeenkomstig den eisch. 27 Mei: Zon óp 5.28, onder 21.47 uur. Maan onder 1.32, op 10.11 uur. Op de eerste groote lammerenmarkt, welke dezer dagen te Hoorn werd gehouden, waren vele mooie exem plaren aangevoerd CNF/Kuiper/Pax m EXTRA-BONAANWIJZING VAN UKRAINE-SIGARETTEN. De dienst .Perszaken van het Ned. Oost-Instituut deelt mede: Evenals dit met Paschen hgt geval Was, wordt thans met de Pinksterdagen een extra-bon' aangewezen, waarop één pakje Ukraine-sigaretten kan worden gekocht. Hiertoe wordt van de blapwe kaart bon no. 22 en van de roode kaart bon no. 35 aangewezen. In afwijking van tot op heden gepu bliceerde berichten zijn dus thansvoor de maand Mei aangewezen de bonnen 22 en 32 van de blauwe kaart en 32 tot en met 35 van de roode kaart. Naar reeds werd medegedeeld zijnde bonnen 22 tot en met 31 van de roode ksart en 12 tot en rhet 21 van de blau we kaart ongeldig verklaard. Op de reeds eerder aangewezen bon nen 1 tot en met 21 van de roode kaart en 1 t.m. 11 van de blauwe kaart kun nen echter tot nadere mededeeling nog sigaretten worden gekocht. GROOTE PINKSTERPRIJSVRAAG VAN DEN NED. OMROEP. „Waar bevinden wij ons?" De persdienst van dén Nederlandschen Omroep meldt; Op den Tweeden Pinksterdag, Maan dag 29 Mei, zal over den zender Hilver sum 1 van 14.0014.50 uur een luister prijsvraag onder den duidelijken titel „Waar bevinden wij ons?" worden uit gezonden, welke talloozen luisteraars on getwijfeld een prettigen spannenden middag zal .bezorgen. Deze luisterprijs vraag is gebaseerd op een 24-tal Neder landsche plaatsën en plaatsjes. De eerste prijs bedraagt f 1C0, de twee de f 50 en de derde f 25;' voorts is er een aantal kleinere prijzen. VERDUISTERING. Op verzoek van de politie te Cas- tricum werd, een ingezetene dezer ge- gemeente Th. J. van V. aangehouden als verdacht van verduistering in dienstbetrekking, v. V. was werkzaam in een kolenhandel. TOONEELVEREEN. „ONTWAAKT" In het Gulden Vlies heeft de tooneel- vereeniging „Ontwaakt" ter gelegen heid van haar 10-jarig bestaan Donder dagavond den eersten feestavond ge houden. De zaal was geheel bezet, toen de 'heer C.Schats den avond opende en allereerst een tweetal jubilarissen huldigde. De secretaresse mevr. Schats-Schenk, en de voorzitter, de heer J. Teeuwen, die 10 jaar lid en bestuurslid waren, overhandigde hij met enkele toepasse lijke woorden, welke door een krachtig applaus werden onderstreept, resp. een schemerlampje en een horloge. Hierna werd de .avond verder ge vuld door het Haarlem's Cabaret-Ge zelschap, dat, onder leiding van Harry Meijer, in Alkmaar een goeden indruk heeft achtergelaten. Harry Meijer toonde zich niet alleen een goede humorist, doch ook als con ferencier voldeed hij. Heub van Meurs gaf een Buziau imitatie, die de zaal enkele vroolijke momenten bezorde. Herman Teunissen, die den geheelen avond verschillende nummers op de piano begeleidde, ontpopte zich even eens als een accordeon-virtuoos. Het nummer „Dichter und Bauer" was bij zonder goed. Mr. Lawoe (voor de pauze goochelaar) trad na de pauze op als jongleur terwijl hij bovendien en kele xylopl>oon-soli gaf. Henny Ferra. in Alkmaar geen onbe kende, bracht enkele Iiolïandsche ca baret-liedjes. „Struikelblok je" en „de Fransche Gouvernante" behaalden veel apolaus. Zoo heeft deze feestvond, die Zater dagavond nog eens -herhaald zal "wor den een dankbaar publiek veelvol doening gegeven. .Ontwaakt" kan ook over dit gedeelte van haar jubileum herdenking zeer tevreden zijn. G. C. v. Gulik. N.V. HYPOTHEEKBANK NOORD HOLLANDS GRONDCREDIET. In de gisteren gehouden vergadering van de N.V. Hypotheekbank Noord- Hollands Grondcrediet zijn de bestuurs voorstellen goedgekeurd en het divi dend vastgesteld op 5.— per aandeel. De bestuursleden S. Crena de Jongh en A. Moens werden herkozen. GESLAAGD. Voor liet te Den Haag gehouden exa men v. d. vakgroep v. dansleèraren slaagde de heer J. B. Harms, alhier. ÉEN DUUR GELAG. De meervoudige kamer had deze week o.m. een berooving te behandelen, waarbij de beroofde, de groentenhan- delaar H. uit Bergen, nauwelijks als een slachtoffer aangezien kon worden. Deze H. zwom namelijk in het geld en op zekeren dag stak hij een welgevulde portefeuille bij zich, scharrelde eenige vrienden op en ging met hen een aantal café's bezoeken. Er werd flink gefuifd, er werd veel gedronken '^en tenslotte bleek, dat het groepje geen kans zag, de portefeuille „leeg te drinken". 'En dus moest H. op een andere manier van zijn geld verlost worden. Toen de café's gesloten werden, werd H. vergezeld van zijn vriend K. en van den 27-j,arigen koopman J. L; uit Alk maar. Op de stille Molenbuurt gekomen, lukte het G. dert groentenhandelaar diens portefeuille te ontfutselen en snel ging hij er van door. Later werd in de woning van K. den buit gedeeld door K. en L., waarbij bleek, dsrt het restant nog 1200 gulden was! Drie maanden luidde de eisch tegen L., eenzelfde straf als tegen K. geëisebt was. VIJF-EN-TWINTIGJARIG JUBILEUM J. HOVELING. Woensdag herdacht de heer J. Hove ling den dag, waarop hij vóór 25 jaar in dienst trad bij de N.V. Melkinrichting „Concordia", alhier. Des morgens kwam de directeur der N.V., de heer P. Nobel, met diens echt- genoote, ten huize van den jubilaris de gelukwenschen der vennootschap aan bieden. In een aardige en hartelijk ge stemde toespraak roemde hij deïi ijver van den jubilaris en met een aardige berekening concludeerde hij welk een respectabel aantal k.m. de jubilaris op zijn dagelijkschen tocht langs de klan ten in de voorbije 25 jaar heeft af gelegd. Tenslotte dankte hij hem voor het vele en goede werk voor de N.V. gedaan en hoopte, dat de jubilaris nog tal van jaren met dezelfde opgewekt heid en ijver zijn taak zou kunnen blijven vervullen. Als blijk van waardeering werd hem een enveioppe met inhoud aangeboden, benevens ee,n prachtige mand bloemen voor 'zijn echtgenoote. Namens de collega's bood de heer Vennik eveneens een enveloppe met inhoud, alsmede een mand bloemen aan. Onder den indruk van de hem ge brachte hulde dankte de jubilaris met eenige welgekozen woorden. Velen kwamen in den loop van den dag den jubilaris persoonlijk felicitee- ren, terwijl een schat van bloemen en andere cadeaux mede getuigenis afleg den van de sympathie, welke men den jubilaris allerwege toedraagt. VEREENIGING „OUD ALKMAAR" Woensdagavond hield de vereeniging „Oud Alkmaar" in Hotel Proot haar algemeene jaarvergadering, onder voor zitterschap van den heer P. A. de Lange. Uit het jaarverslag van den secreta ris, den heer Slinger, bleek,, dat einde 1943 de vereeniging 212 leden telde. Sinds dien, 'aldus deelde de penning meester Mr. Moens mede, zijn er nog 80 Jeden bijgekomen, waardoor de fi nanciën er gunstig voor staan. De voorzitter deelde mede. dat, dank zij de bemoeiingen van de vereeniging, te Edam èn Enkhuizen oydheidkundige vereenigingen zijn opgericht. Voorts z^l de vereeniging „Midden Kennemer- land" Alkmaar een bezoek komen brengen, -waarbij „Oud Alkmaar" als gastvrouwe zal optreden. Op het pro gramma staat voorts eeri tocht met de „Alkmaar Packet" naar het Molen museum te Koog aan de Zaan. Als bestuursleden werden de aftre dende leden Th. P. Wortel en W. F. Slinger bij acclamatie herkozen. Hierna hield de heer S. H. van Drunen een lezing over het onderwerp „Beroemde Alkmaardets". Er zijn, aldus spr., meerdere figuren in de stad te vinden, die voor deze be spreking als onderwerp zouden kunnen dienen. Spr. beperkte zich dan ook tot een'kleine keuze. Een keuze, die ge heel willekeurig was en waarbij hij als eersten persoon behandelde de figuur \yan den schilder Jan van Scorel, die op 1 Augustus 1495 - het levenslicht aan schouwde en na het volgen van een latijnsche school in Haarlem zijn op leiding voltooide. In Rome heeft deze man gerttimen tijd als kanunnik ge werkt. Hij verwierf later groote bekend heid als schilderend priester. Vele wer ken zijn van hem bekend. Werken, cie dikwijls geïnspireerd werden' door zijn vele reizen, welke hij maakte en waar bij vooral de Bijbelscl^ stukken op den voorgrond treden. In 1524 'keerde hij naar zijn land terug, bezochj o.a. ook Alkmaar en was tegen het einde1 van zijn leven een man die vol ^as van plannen. Zoo is de inpoldering van de Zijpe een zaak van hem geweest, hoe wel hij hiervoor nimmer ten volle er kend is geworden. Men verwierp zijn plannen dikwijls en dergelijke onder nemingen zullen voor hem veel geld gekost hebben. Hij overleed in 1562. Als tweede figuur behandelde spr. Johan Theunisz, eep boekdrukker die in 1569 te Alkmaar werd geboren. Na in 1593 student te Leiden te zijn ge weest, zien we hem in 1604 als boek drukker naar voren komen. Zijn boek werken zou men de voorloopers van de kranten kunnen noemen. In de Oude Brugsteeg te Amsterdam had de man een herberg, waarover nog al eens wat aan de hand geweest is. Ook mpt zijn vrouw, Swaantje Hillebrandt. kon de man moeilijk vrede houden. In 1612 probeert hij in Leiden zich als profes sor in de Arabische taal te vestigen, doch zijn kennis was niet groot en reeds het volgende jaar werd hij bedankt. Hij overleed in 1637 en ligt in de Zui- derkerk te Amsterdam begraven. Willem Hofdijk, een meer bekend figuur, heeft zich als schrijver een groote bekendheid verworven. Zijn liefde voor de natuur was zeer groot. Aanvankelijk bestemd om predikant te worden, moet. hij 'dit voornemen laten varen wegens' gebrek aan gelden en we zien hem het vak van zijn vader zilversmid bedrijven. Maar ook dit vak trok hem niet en in 1835 gaat hij leeren voor schoolmeester, waar voor hij in 1835 slaagt. Hij werkte als zoodanig in vele plaatsen. Sinds 1851, toen hij leeraar werd aan een gymna sium te Amsterdam, verschijnen ook zijn boeken, welke zulk een groote be kendheid hebben gekregen. HANDICAP-BILJARTWEDSTRIJD E.V.B.—R.Y.V.O. Na de voortzetting van den Biljart wedstrijd met handicap E.V.B.R.V. V.O. te Alkmaar is de stand als volgt? E.V.B. 10 gewonnen partijen met 224 winstpunten. R.V.V.O. 2 gewonnen partijen. Hoogste serie Korthouwer 15 (2 x) v. Well 15. BURUGERLÏJKE STAND. Geboren: Jacob G„ z. v. P. Ko ning en G. J. Oonk. Antqnius J„ z. v. G. P. Hoolwerf en M. Sander. Theo- dorus G. A., z. v. G. A. Hofman en A. A. G. Koning. Ondertrouwd: "Cornelis J. Reijn- ders en Huberta Gomes. Martinus Ko nijn en Theodora Baltus. Berrtardus%F. C. M. Schiphorst en Maartje Kramer. Hendrik Kramer en Trijntje Snijders. Overleden: Anna Roos. 74 j., geh. met P. Blok. Sjoerdje Zult, 80 j., we duwe van S. Meijer. AGENDA. Bioscopen. Eiken avond 7.30 uur voorstelling. Bel de Pinksterdagen doorloopend van 2 uur af. Woensdag 2.30 uur matinée. Cinema-Theater: De brokkenpiloot (kom.) alle leeftijden. Alkm. Bioscoop Theater: Schoonpapa knapt het gp (kom.) 18 j. Victoria-Theatet: De waardin uit 't Wit te Paard (com.) 18 jaar. Harmonie-Theater: Ik zal je op de han den dragen (com 1 18 jaar. Zondag. 10 uur, Cinema-Theater, Filmvoorstelling N.A.F. 7.30 uur, Gulden Vlies, Mikkenie Variété. Maandag. 7.30 uur, Gulden Vlies, Mikkenie Variété,.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1