tons kmaar DAGBLAD VOOR ANK. DSBPNI ar Lambrichts, de pechvogel en Vooren, de onweerstaanbare. I ERS... AIR ZWAAG rEUR. Zwaartepunt van den strijd in Italië bij Velletri. Verschillende Duitsche steden door luchtaanvallen getroffen. Legerbericht van Zaterdag. Legerbericht van Zondag. Luchtaanvallen op de bezette gebieden. Volewijckers kampioen van Nederland. Volewijckers wonnen verdiend. Schoor! kampioen! Mevr. BlankersKoen in vorm. Verduisteren v. 21.455.30 Nieuws in 't kort. Noord-Holland wandelde in Alkmaar's omgeving. 1300 wandelaars genoten! Wedstrijden voor scholen. Ronde van Alkmaar een i grootsch succes voor rennèrs en organisatoren. Kleefstra won te Zaandam. [ijn dienst to ren, ontvan^ isitijd 1 Jaar. srkstelling in: rrgoeding ea Ierland. 20 soenen zool- oenmakerijen, er af te haleri iressen: Houttil 17, mpstraat; pel; C 3, Schagen. ing Alkmaar. 28 Mei a.s. ctualitpiten. lis toegang! ijk kantoor, Voorman- model uit Vij maken: 'JASSEN HOUTTIL. uwe cursussen -sussen omvat- isch onderwijs, :en. Instrumen- muziekcursuS .0 per halfjaar. Alkmaar. id van Am- liensttreding strekt tot s van auto- s met foto, ing en refe- dit blad. [WEGEN ng ervoer van an den rei- an 40 km, :9 Juni t/m ;taakt 3 Per doel- rzien. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 30 MEI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 124, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 29 Mei. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De dag van gisteren stond aan het Italiaansche front overal in het teeken van succesvolle afweergevechten. In den sector Aprilia-Valmon- tone sloegen onze divisies de door sterke pantserstrijdkrachten onder steunde doorbraakaanvallen van den vijand in verbitterde gevechten af. Het tot dusver nog door onze achterhoedetroepen taai verdedigde puin- veld van Aprilia werd aan den vijand overgelaten. Ten oosten van Lanuvio zuiverden pantsergrenadiers in een onverwijlden tegenaanval een vijandelijke penetratie. Bij de zware gevechten in het gebied van Velletri hebben zich de onder het bevel van den generaal der vliegers Schlemm staande troepen van het leger en de luchtmacht bijzonder onderscheiden. Ten zuiden van Valmontone werd het penetratiegebied van de vorige dagen door aanvallen vanuit het oosten en het noordwesten vernauwd. In den sector Roccagorga-Castro Dei Volschi sloegen onze achterhoedetroe pen in heftige gevechten met den vooral in het Giugliano-dal sterk op- dringenden vijand alle aanvallen af. centreerd artillerievuur verhinderd. Van Britsche motortorpedobooten, cfie Duitsche convooien ten noorden van net eiland Elba aanvielen, werd een vijandelijke boot door onze beveiligings vaartuigen in brand geschoten en een ander beschadigd. In de gevechten aan het Italiaansche front hebben zich formaties gevechts vliegtuigen onder bevel van luitenant kolonel Hel big en in de zware gevech ten in den Liri-sector een afdeeling luchtdoelartillerie onder bevel van ka- pitein Zimmermann bijzonder onder scheiden. In het Oosten kwam het slechts tot plaatselijke gevechten in het voorter rein van de Karpathen. In het achter- waartsche gebied van den centralen Irontsector werden na een strijd van verscheidene dagen bolsjewistische ben den uiteengeslagen. De vijand leed zwa re. bloedige verliezen en verloor bo- bovendien 2500 gevangenen. 130 Kaze matten en gevechtsposten werden ver nield en talrijke wapens buitgemaakt. Sterke formaties Duitsche gevechts vliegtuigen vielen in den nacht van 27 op 28 Mei de stations Rowno en Sarny met waargenomen goede uitwer king aan. Amerikaansche bommenwerpers dron gen^ tot, boven het zuidwestelijke Rijks gebied door en ondernamen terreur- aanvallen op de steden Mannheim en Ludwigshafen. Zwakkere aanvallen werden ondernomen op Saarbrücken en het gebied van Trier. Er ontstonden schade en verliezen aan mensc-hen- levens. Ondanks de ongunstige voor waarden voor den afweer werden door luchtverdedigingsstrijdkrachten hier en boven de bezette gebieden in het Wes ten 39 vijandelijke vliegtuigen vernie tigd. Britsche bommenwerpers ondernamen in den afgeloopen nacht een terreur- aar.val op de stad Aken. die schade en verliezen onder de bevolking veroor zaakte. 28 Terreurbommenwerpers wer den neergeschoten. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen bommen neer op het stadsgebied van Berlijn. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doelen aan in Zuid-Engeland met goede uitwerking. Het legerbericht van Zaterdag luidde: In Italië lag het zwaartepunt van de gevechten gisteren in het gebied van Velletri. Ten zuiden en ten zuidwesten van de plaats wer- Puinhoopen van Aprilia prijsgegeven. Uit het Oosten worden geen bijzon dere gebeurtenissen gemeld. De bestrij ding van het Sovjet-Russische aan- voerverkeer werd overdag en des nachts met succes voortgezet. Talrijke stations, vooral Sjepetowka en Korosten, waren het doel van zware aanvallen van onze luchtmacht. Luchtterreur op Duitsche steden. Formaties Amerikaansche bommen werpers drongen in de middaguren van gisteren onder krachtige bescherming van jagers het West- en Midden-Duitsche gebied binnen. Door het uitwerpen van brisant- en brandbommen werd schade aangericht, vooral in de woonwijken van Keulen en in eenige steden van Midden-Duitschland. In uiterst harde luchtgevechten en door luchtdoelartil lerie werden 75 vijandelijke vliegtuigen, waaronder vijftig viermotorige bom menwerpers, vernietigd. Negen andere vliegtuigen verloor de vijand boven de bezette Westelijke gebieden en boven de wateren om Engeland. In den afgeloopen nacht wierpen en kele Britsche vliegtuigen bommen op het stadsgebied van Mannheim. Duitsche gevechtsvliegtuigen onder namen doeltreffende aanvallen op de Britsche havensteden Torquay en Brigh ton, alsmede op afzonderlijke doelen in Oost-Engeland. Er werden explosies en branden waargenomen. Het legerbericht van Zondag luidde: Aan het Italiaansche front zet de vijand zijn grooten aanval met nieuwe formaties met het zwaarte punt ten zuidwesten van Velletri, ten zuiden van Valmontone, in het dal van de Giugliano en bij Ce- prano voort. Aan weerszijden van Velletri mislukten alle door sterke pantserstrijdkrachten gesteunde aan vallen na harde heen- en weer gol vende gevechten. De naar Valmon tone oprukkende vijandelijke aan valsgroep werd in een tegenaanval ten zuidwesten van de plaats na een verbitterden strijd tot staan ge bracht. Pogingen van Marokkaan- sche bergtroepen om het dal van de Giugliano door een aanval via de bergen, die het dal begren zen, te openen, bleven zonder re sultaat. Ten zuidwesten van Ceprano wierpen onze troepen in een tegenaanval den 1 vijand, die met sterke strijdkrachten over de Sacco heengetrokken was, terug. Bij Ceprano zelf bleef de vijand met vele honderden pantserwagens aanvallen. In een voorbeeldigen strijd sloegen pantsergrenadiers en valscherm jagers de eerste 'vijandelijke aanvals golven uiteen en boden den in de plaats binnengedrongen vijand hard nekkig verzet. Een verder oprukken van den vijand werd door een gecon- STEDEN IN FRANKRIJK ZWAAR GETROFFEN. Gedurende de laatste drie dagen heeft de Anglo-Amerikaansche lucht macht verschillende aanvallen onder nomen op steden in de bezette gebie den. Zoo werd Vrijdagmorgen de ban- lieu van Lyon op hevige wijze gebom bardeerd en reeds den avond van den- zelfden dag waren hier 491 slachtoffers geborgen, terwijl meer dan 500 perso nen gewond werden. Voorts ondernam de vijand aanval len op Kaerijk, Douai, Bethune, Ton- nerre en andere plaatsen. In een stad in het departement van de Loire wer den honderden personen gedood en laat in den Vrijdagmiddag waren hier reeds 300 dooden en meer dan 650 ge wonden geteld. In totaal werden naar schatting al leen in Frankrijk Vrijdag meer dan duizend menschen het slachtoffer iran deze luchtaanvallen, terwijl meer dan 3000 Fransche burgers gewond werden. De aanvalsdoelen waren woonwijken ziekenhuizen, scholen en kerken In een plaats werden in een kerk, waar juist een huwelijk werd gesloten, on geveer honderd personen gedood Een voltreffer op een school begroef 30 kinderen en hun onderwijzers onder het puin Zaterdagmorgen bombardeerde de Anglo-Amerikaansche luchtmacht den sneltrein Parijs—Rouaan. Volgens de eerste berichten werden 3 passagiers gedood en ongeveer 40 gewond. Ook de sneltrein RijsselRouaan werd aange vallen, waardoor 10 personen werden gedood. Steeds meer dooden Volgens later ontvangen berichten zouden er Vrijdag in Frankrijk meer dan 3500 personen het leven verloren hebben door de terreuraanvallen. Al leen al in Marseille werden 1500 lijken geteld. Aanvallen op Duitschland Gebruik makende van de weersom standigheden hebben formaties Ameri kaansche bommenwerpers Zaterdag Zuid-Duitschland tot hun doelwit ge kozen. Vooral Karlsruhe en Mannheim Werden getroffen. Zondagmiddag vlogen de Amerikanen naar Saksen, maar zij ontmoetten daar zeer grooten tegenstand. Reeds boven Maagdenburg ontstonden zware lucht gevechten, terwijl later op den dag in de buurt van Leipzig een tweede lucht slag zich ontwikkelde. De vijand ver loor talrijke toestellen en werd achter volgd tot ver buiten het grensgebied Minstens 73 Amerikaansche toestellen fingen bij deze luchtgevechten ver loren. MET DEN NEDERLANDER BUITENGAATS i STAAT DE JUISTE MAN OP DE JUISTE PLAATS Meldt U bij de Kriegsmarine Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tusschen '745 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahmestelle West. Plompetorengracht 24, Utrecht; alle Hafen- en Ortskommandanturen en de ver schillende /^-Meldestellen in Nederland. den vijandelijke aanvallen afgesla gen, geringe plaatselijke penetra ties afgegrendeld en verscheidene opnieuw in gereedheid gehouden bataljons met pantserwagens door geconcentreerd artillerievuur uit eengeslagen. Ten oosten van Vel letri blijft de vijand met gebruik van zeer sterke pantserstrijdkrach ten in noordoostelijke richting aan vallen. Verbitterde gevechten zijn hier aan den gang. Aanvallen van den vijand op Castro dei Volsci mislukten. Hierbij werd een aantal vijandelijke pantserwagens stuk geschoten. In de gevechten van de laatste dagen heeft zich de 90e pantsergrenadier- divisie, die reeds bij Cassino dapper gestreden heeft, onder bevel van gene- raal-majoor Baade met de onder zijn bevel geplaatste formaties van het le ger en de luchtmacht opnieuw bijzon der onderscheiden. Als afzonderlijke strijders hebben zich de jagers Fries, richtkanonier bij een valschermpant- serjagerscompagnie, door het stukschie ten van 17 vijandelijke pantserwagens in twee dagen, de Obergefreite Schrems in een stormcompagnie van een regiment jagers, door het vernieti gen van 3 vijandelijke pantserwagens in den strijd op korten afstand, onder scheiden. Bij het in het weermachtbericht van 25 Mei gemelde gevecht van Duitsche beveiligingsvaartuigen en ge wapende veerbooten in het zeegebied van Livorno zijn volgens de definitieve rapporten nog één vijandelijke motor torpedoboot tot zinken gebracht en één in brand geschoten. Van het Oostelijke front worden slechts plaatselijke gevechten aan den Beneden-Dnjestr, in het voorterrein der Karpathen en ten zuidoosten van Witebsk gemeld. Bij een nieuwe aanvalspoging van bolsjewistische vliegtuigen op een Duitsch convooi voor de kust van Noord-Noorwegen schoten Duitsche jagers zonder zelf verliezen te lijden 37 vijandelijke vliegtuigen neer. In de Finsche Golf brachten Duitsche motortorpedobooten ten noordoosten van het eiland Seskaer in een nachte lijk artilleriegevecht met vijandelijke bewakingsvaartuigen één bolsjewistisch vaartuig tot zinken. Twee andere vaar tuigen werden zoo zwaar beschadigd, dat aangenomen kan worden, dat zij vernietigd zijn. Enkele vijandelijke vliegtuigen wier pen in den afgeloopen nacht bommen neer op steden in West- en Zuidwest- Duitschland. Luchtverdedigingsstrijd krachten schoten boven het Rijksgebied, de bezette gebieden in het Westen en in het Middellandsche Zeegebied 23 vijandelijke vliegtuigen neer. De strijd om het landskampioenschap is gestreden en het Amsterdamséhe Vo lewijckers is kampioen geworden. Onge twijfeld was Volewijckers de sterkste van het vijftal clubs, dat onderling deze com petitie speelde, al Is de titel wel wat al te goedkoop behaald. VUC werd een goede tweede, zoodat het Westen tevre den kan zijn. Echter, van een groote su perioriteit is toch geen sprake Igeweest, want het krachtsverschil tusschen VUC, Longa een Heerenveen was zeer klein. Alleen Heracles viel uit het kader en verloor gisteren nog van Longa met 2—6. De eindstand is: Volewijckers 8 6 0 2 12 31—11 VUC 8 4 2 2 10 17—15 Longa 8 4 1 3 9 19—17 Heerenveen 8 2 2 4 6 16—23 Heracles' 8 0 3 5 3 9—26 Ook in het Zuiden is thans alles be slist. Limburgia, dat met 5—0 van Goes won, promoveerde naar de eerste klasse, dank zij het gelijke spel tusschen VVV en Sittardsche Boys. Hier is de eind stand: Limburgia 8 5 2 1 12 24—12 Sittardsche Boys .8 4 3 1 11 28—16 VVV 8 4 2 2 10 21—12 Goes 8 2 2 4 6 10—13 TSC 8 0 17 1 8—38 En waar Vitesse haar protest tegen Be Quick verloren heeft, is het oude Zut- phensche Be Quick de nieuwe eerste klasser in het Oosten geworden. Resumeerende: DOS, Neptunus, Be Quick, Limburgia en Frisia zijn naar de le klasse gepromoveerd. Er werden verder nog enkele compe titiestanden afgewerkt en eenige beker wedstrijden gespeeld. Blauw-Wit liet zich in de 5e ronde verrassen door Willem II. dat in Amsterdam met 53 won. En waar PSV een eclatante 9-2-zege behaalde op UW, heeft het er allen schijn van, dat de beker dit jaar in het Zuiden terecht komt! Heerenveen heeft alle mogelijke moeite gedaan om de Volewijckers een nederlaag toe te brengen, doch het mocht den stoeren Friezen niet geluk ken. Zij boden tot ver in de tweede helft een prachtigen tegenstand, maar waren tenslotte niet meer opgewassen tegen de hoofdstedelingen. Vóór de rust waren zij zeker niet de minderen van de gastheeren. Immer zetten de kranige achterspelers van der Laan en Jan Lenstra met spil de Jong hun tegenstanders den voet dwars krachtig gesteund door kanthalfs met goede kwaliteiten. De Volewijckers za gen zich daarbij nog tegenover een jon gen, moedigen doelman geplaatst. De 17-jarige Nauta deed werkelijk verras send goed werk. De eerste helft verliep puntloos. In de tweede helft voerden de Vole wijckers het tempo aanzienlijk op. Dit werd den Friezen noodlottig en dra kwam het eerste succes voor de hoofd- stedelingen. Door een fout van een der achter spelers werd het onnoodig 20. Nauta werd, nadat hij het leer goed gestopt had, de bal uit de handen getrapt door een medespeler tegen linksbuiten Bak ker aan. Via diens lichaam verdween het leer in de touwen (20)Na een door Jonkman genomen hoekschop scoorde midvoor Ploegh tegen (21) en het zag eb* even naar uit, dat ook de gelijkmaker zou komen. Totdat Smit een voorzét van Bakker met een su- bliemen kopbal beloonde (31). Toen was het /afgeloopen met Heerenveen en slechts door het goede werk van Nauta gelukte het de Volewijckers nog maar éénmaal te doelpunten. Het was de Jongh. die voor dit vierde doelpunt zorgde (4-1-1). Onder'J groote belangstelling traden Pinkstermaandag Schoorl en Berdos,, de kampoenen '44 en '43 voor de twee*- de maal tegen elkaar in het strijdperk. Eindigdé de vorige wedstrijd in een ge* lPk spél, dezen middag droeg Schooft de zegeplam weg met de sprekende cijf- fers 6ft.' Schoorl was het meest in den aanval, maar hét duurde tot vijf minuten vóór de rust ivoordat Jo Klop na een schen- mutsel'iTig voor het doel, Schoorl de l&if- ding bezorgde. Onmiddellijk hierna bracht Jb. Klop den stand op 20. Na de hervatting was Schoorl weer direct in den aanval en binnen het kwartier hadden de beide schutters Jo Klop en Jb. Klop den stand gebracht op 4—^0. Berdos,* dat reeds een paar malen een doelpiïrjt had verdiend, maar de paal in den wég vond, kreeg eindelijk, 15 min. vóór het einde, zijn eerste en eenige doelpünt: J. Smiet kop+e keurig in. Vijf min. vóór het einde schoot Jb. Klop nog eens, de doelverdediger liep te ver uit en Piet Duin liet den bal met «en klein tikje in het doel rollen, 51. Jo Klop verhoogde den stand nog tot 61 en toen klonk het eindsignaal van scheids rechter J. M. van Duyse. Athletiek. Het nog piepjonge athletiekseizoen brengt verrassing op verrassing. Met Hemelvaartsdag werden eenige re cords gebroken, welke niet al te- scherp stonden, en Pinkstermaandag: kwamen scherp staande records in ge-- vaar. Op een grasbaan nog wel de; Ensch. Boys, die gisteren de wedstrü-- den organiseerden, beschikten niet) over een sintelbaan wist mevr.. BlankersKoen de 100 m te winnenx in 11,8 sec., slechts 0,1 sec. boven haar.' eigen Nederlandsch record! Dat be looft wat voor de naaste toekomst!! Gerda Koudys gaf haar kranig partyi en noteerde 12 seconden. En toch was dit nog niet het hoogte punt van den middag. Dat was het duel tusschen Slijkhuis en De Ruyter op de 1500 meter. Slijkhuis nam eenige tiental len meters voorsprong en wist, eigenlijk zonder strijd, te winnen in 3 min. 59,3 sec., slechts 3,3 sec. boven/ het nationale record. Dat beteekent dus, dat we bin nenkort hier een nieuw record tegemoet kunnen zien. Zwaan won de 100 m in 10,8 sec. met gering verschil vóór De Vries, die 10,9 sec. noteerde. Mevr. Blankers won verder nog het hoogspringen (1.65 mi en mej. Niessink zorgde voor twee eerste plaatsen op de technische nummers kogelstooten (12.40 m) en discuswerpen (40.66 m). 31 Mei: Zon op 5.24 uur, onder 21.52 uur Maan onder 3.19 uur, op 14.29 uur. Communistische benden verslagen. In het gebied van Garschke, aan de grens van de zuidelijke Herzogowina en Mon tenegro, probeerden verslagen communis tische benden zich voor eenige dagen weer te vereenigen. Zij werden opnieuw tot den strijd genoopt en sloegen in pa niek op de vlucht. De bandieten verlo ren 61 dooden, o.a. een brigadecomman dant. Gevangenen zeiden, dat de commu nisten in die gevechten ten minste 180 gewonden hadden. Gen.oberst Reinhardt onderscheiden. De Führer heeft op 26 Mei 1944 het eikenloof met zwaarden bij het ridder kruis van het ijzeren kruis verleend aan generaloberst Hans Reinhardt, op perbevelhebber van een pantserleger, als 68en soldaat van de Duitsche Weer macht. Twee ridderkruisdragers gesneuveld. - Bij de gevechten in het Oosten heeft majoor Karl von Sivers, commandant der le afdeeling van een pantserregi ment, den heldendood gevonden. Voorts is bericht van den heldendood binnen gekomen van den Oberjager Pius Butz, die bij de zware afweergevechten ten Zuidwesten van Pogrebisjtsje 12 pantser wagens had stukgeschoten. Partisanen ln Italië. - Vrijdagnacht liep de termijn, binnen welken zich par tisanen straffeloos konden aanmelden, af. Derhalve zijn Zaterdag in de partisanen- gebieden stelselmatige, groot opgezette operaties begonnen. Mededeelingen van partisanen, die zich de laatste dagen hebben aangemeld, vormen daarvoor waardevol materiaal. Van officieele zijde zijn nog geen ge tallen bekend omtrent de partisanen, die op grond van het decreet van den Duce van 18 April zijn teruggekeerd, doch aan de hand van de ontvangen berichten wordt het aantal zeer bevredigend ge noemd. Ridderkruis voor Hongaarschen bevel hebber. De Führer heeft den bevel hebber van de Hongaarsche troepen aan hef Oostelijke front, kolonel-generaal Vi- tez Geza Lakatos, in waardeering voor zijn verdiensten in den aanval, alsmede bij den succesvollen afweer van vijande lijke aanvallen in het gebied van Kolo- mea, het ridderkruis van 't ijzeren kruis verleend. Führer ontvangt Japanschen ambassa deur. De Führer heeft Zaterdag den keizerlijk Japanschen ambassadeur Osji- ma voor een vrij langdurig onderhoud over actueele kwesties der DuitschJa- pansche samenwerking in de gemeen schappelijke oorlogvoering der beide vol ken ontvangen. Aan de bespreking bij den Führer nam de Rijksminister van buitenlandsche zaken Von Ribbentrop deel, die met ambassadeur Osjima nog een vrij langdurig hartelijk onderhoud had. ALKMAAR, Pinksteren "944. In den Stedelijken Muziektuin te Alkmaar. De gramofoon draait lusti ge, opgewekte wijsjes, nog net even boven het geroezemoes van het pu bliek uit te hooren. En buiten jubelt de vogelwereld in den onvolprezen Hout. Het jubelt ook ver daar buiten, in het polderland, in de bosschen, op het wijde grasveld. En het jubelt ook in de harten der wandelaars, die den ernst dezer tijden voor een wijle vergeten en straks de natuur zullen verkennen op hun tocht rondom Alkmaar. En het jubelt bij S.A.V., dat voor een pracht organisatie gezorgd heeft, dat de wandelaars ontvangt en hen de natuur instuurt op een wijze, welke bewondering afdwingt. En tenslotte: het moet wel jubelen bij Konijn, de ziel van S.A.V.'s sport club, de ziel ook van de organisatie van deze dagen. Hij heeft zijn leden weer geïnstrueerd en hij weet dat de ze met hun routine het werk weer goed en snel zullen verrichten Niet minder dan vijftig wandelsport- vereenigingen uit Noord- en Zuid-Hol land, alsmede uit andere provinciën, zijn deze Pinksterdagen naar Alkmaar gekomen, waar zij hun hart hebben kunnen ophalen. Het waren vogels van diverse pluimage: jong en oud, arm en rijk, bleek en bruin. Met als bijzonder heid het 10-jarige joch, dat heelemaal alleen het parcours ging afleggen en dat natuurlijk frisch en blij weer bij het eindpunt zou terug keeren. Het is nu Pinkstermaandag. En alles belooft schitterend te zullen verloopen, zelfs, waar de drukte bijna twee ke° zoo groot zal zijn dan den eersten dag. Toen waren er 500 wandelaars, die den eierentrip volbrachten, nu zullen het er een kleine duizend zijn. Toen was er enthousiasme onder de wandelaars en waren zij verrukt over- het uitgestippel de parcours. Nu zal hu niet anders zijn. Maar kom, laten we voor één keer eens mee het parcours nemen, zij het dan op een iets vluggere wijze dan de wandelaars. En route! Daar loopen ze voor ons, de kleine groepjes. Langs den slingerenden Hei- looërdijk, even later door den lagen polder met links en rechts wat warmoe- z ijen. Om plots voor den eersten con trolepost te staan, 'n „Vogelpost", wat beteekent, dat hier een stempel moet worden gezet op de contrölekaart en dat hier bijzonderheden te zien en te lezen zijn van een onzer poldervogels. Even tijd om rond te kijken. In de verte ligt Alkmaar, vlak voor ons het ruime groene polderland. En links van ons de donkere bosschen van Heiloo. Dan gaat het verder. Langs een smal, schaduwrijk weggetje met allerlei aar dige verrassingen, zooals eenige kleine beekjes en wit-geschilderde bruggetjes. En met als het ware weggedoken boer derijen. En natuurlijk met weer een controlepost. Spoedig wenkt dan Heiloo, doch het dorp zelve blijft van de wandelaars verstoken, want ineens gaat het par cours dwars door de Heilooër bosschen, de spoorbaan over en het Overbosch in. Een kronkelweggetje, heel smal en met ontelbare scherpe wendingen. Ineens staan we voor de wijde weiden met op den achtergrond de blinkende duinen! Alweer een post. Opnieuw door de Heilooër bosschen, doch nu weer in de richting Almaar om tenslotte nogmaals de spoorbaan over te steken en Alkmaar-West te bewon deren. En eindelijk langs de breede singels terug naar den Muziektuin, waar de eindcontrole is. Geen afmattende tocht dus. Slechts een 15 kilometer. En dus binnen de drie uur af te leggen. Maar is dat eigenlijk niet veel beter dan het verslinden van eenige tientallen kilometers? Het gaat hier toch niet om prestatietochten, maar om het wandelen zelf, om te kun nen genieten van de natuur. Welnu dat doel bereikte S. A. V. vol komen. Er wérd genoten door allen, er wérd rondgekeken door de meesten, er wérd de tijd afgenomen, om alle in drukken goed ïh -.ich op te nemen. Vroolijk zingende en fluitende trok ken de wandelaars rond. Hun kleedij was sportief, hun geest was ruim, hun enthousiasme kende geen grenzen. Dat zij aan het eind van de tochten nog een revue-voorstelling konden mee maken was natuurlijk buitengewoon prettig, maar toch eigenlijk ook weer bijzaak. Hoofdzaak was het wandelen zelf en de kennismaking met de Wielewaal, de Geelgors, de Pimpelmees, de Merel en de Karekiet. Dat hoofddoel bereikte S. A. V. en met haar de N. H. W. B. Athletiek. De Centrale Commissie voor school- athletiek organiseert, evenals vorige ja ren, weder nationale schoolathletiek- wedstrijden voor jongens en meisjes, r sp. om het Moormanschild en den Gerritsen en Van Kempenbeker. In alle districten van de C.C.S.A. wor den op 17 Juni vóór-ontmoetingen ge houden; de nrs. 1 en 2 komen uit in de finale, welke dit jaar gehouden wordt te Hilversum, op Zaterdag 8 Juli in het Gemeentelijk Sportpark. Alle scholen voor voortgezet onder wijs kunnen aan deze wedstrijden deel nemen, Voor M.T.S., ambachtsscholen en industriescholen is de maximum leeftijd bepaald op 19 jaar. Aanmeldingen kunnen geschieden bij de bekende districtsvertegenwoordigers van de C.C.S.A., terwijl alle gewensch- te inlichtingen te bekome- zijn bij den wedstrijdsecretaris, C. J. Hage, Hoorn bruglaan 68, Rijswijk (Z.-H. Moedig rijden van v. d. Kaa. Twee renners hebben de Ronde van Alkmaar gemaakt tot een klaterend succes: de [Limburger Lambrichts en de Beverwij'ker Vooren. Wat deze twee, gepresteerd hebben, deed het ontbreken van enkele kopstukken positief verge ten; sterker nog, wat ,deze twee deden was zóó goed, zóó fraai en van zulk 'n formidabele kwaliteit, dat een Schulte, een Pellpnaars of een van Amsterdam het zeker niet hadden kunnen verbeteren! Hulde dus in de allereerste plaats aan deze twee renners. Lambrichts zat, wat men noemt, iekker mee te draaien in het veld; hij reed soepel en licht en had blijkbaar groote plannen. Doch deze1 vielen al spoedig in duigen, omdat een lek bandje hem dwong, van rijwiel te ver wisselen en dat kostte hem precies één ronde. Velen zouden met dezen achterstand het parcours verlaten hebben. Niet al- zoo de Limburger, die mpedig door zette en die dezen moed prachtig be loond kreeg. De wedstrijd was reeds tot over de helft gevorderd, toen Lambrichts een poging deed, om het verlopen terrein te heroveren. Hij demarreerde snel, liep een honderd meters uit, voordat het veld goed reageerde en bleek toen zoo'n kracht te hebben, dat er van inhalen geen sprake meer was. Wel zette het veld zoo nu en dan een scherpe achtervolging in, maar het hielp nimmer, want de afstjand bleef gelijk. En zoodra de groote ploeg weer afzakte, liep Lambrichts weer uit, steeds meer en meer. Ronden lang duurde dat, prachtige duel en Lambrichts kreeg zijn kans. Reeds zag hij het veld in dén rug en men weet, dat op dat oogenblik de ronde eigenlijk gewonnen is. Dan is de aantrekkingskracht dusdanig groot, dat elk veld, hoe scherp het ook moge reageeren, den strijd moet verliezen. Doch Lambrichts kreeg opnieuw pech. Juist, toen de winstronde nog slechts een kwestie van een of twee yiinuten was geworden, liep zijn band leeg en De eerlijkste sportiviteit kwam om den hoek gluren. Er was namelijk nog een renner, die een ronde achter stand had. doch die in zijn eentje geen kans had, om den achterstand in te loopen. Met Lambrichts als gangmaker zou hij echter een goede kans gehad hebben. Maar juist toen Lambrichts hem passeerde, kreeg de Limburger bandenpech en oogenblik- kelijk stapte zijn collega af en gaf zijn fiets over aan Lambrichts. Helaas, door het korte oponthoud was het veld weer genaderd en de reeds voor drie kwart gewonnen ronde werd weer verloren De moedige pechduivel moest dus voor den tweeden keer zwichten voor een overmacht, tegen welke nu eenmaal niet te strijden is. Maar Lambrichts gaf niet op. Hij reed door, verwisselde nogmaals van fiets en won en passant nog eens een premie. En hij veroverde met dit fraaie rijÖén de sympathie van het publiek, dat zijn rijden kon begrijpen en dat hem, 'niet alleen beloonde met zijn applaus, doch ook financieel. Want Lambrichts kon tenslotte een prachtige geldpremie in ontvangst nemen! Voor zijn moedig rijden! En: Vooren? Déze Beverwijker heeft een van zijn allerbeste wedstrijden gereden. Hij was steeds'daar, waar het gevaar het grootst was! Hij hield zijn concurrenten in de gaten en verdeelde zijn krachten uitstekend. Vooren beschikte bovendien over een goede spurt en dat kwam hem van pas, want meer dan de helft van de premies kwam op zijn naam. En met groote overmacht won hij deze door tijdig positie kiezen en op tijd weg te loopen. Vooren won ze niet alleen in de eerste helft van den wedstrijd, waarbij ieder nog betrekkelijk frisch is; neen, hij won ze in elke periode van den strijd, daarmee bewijzend, dat hij inderdaad wist. hoe hij zijn krach ten verdeelen moet. Slechts één keer beoordeelde hij de situatie verkeerd en dat kostte hem vermoedelijk den eersten prijs. Toen er namelijk nog tien ronden te rijden waren, trok plotseling Jansen er tusschen uit. Het leek misschien eerst, of het een schijnbeweging was. maar deze Limburger zette door en toen was het te laat. Hij kreeg een veiligen voorsprong, zakte geen meter meer af en het veld durfde toen niet goed meer de achtervolging inzetten. Wie zou het ook moeten doen? Immers, het was vlak voor het einde en elke renner moest trachten zijn positie zoo gun stig mogelijk te maken voor een eind spurt. Een ontijdige uitval zou daarom kunnen beteekenen en weggooien van een kans op een prijs. Daar profiteerde Jansen van, die dus ongehinderd als eerste door kwam. De rest, nog een veld van een 15 man, moest onderling uitmaken, wie geplaatst zou worden. Een eindspurt dus. En het was op nieuw Vooren, die zich deed gelden. Reeds in de voorlaatste ronde lag hij gunstig en op nog 400 meter afstand zette hij den langen eindspurt in en deed dat zoo ongenaakbaar, dat hij op prachtige wijze beslag legde op den tweeden prijs. Het was een wedstrijd geweest over 90 k.m. Maar er was geen moment ver veling geweest. Dit was wedstrijdsport, van de allerbeste soort, waarin de ren ners zich geheel gaven, waarin werd gevochten op een zeer sportieve wijze. Dit was misschien wel het beste cri terium, dat we ooit gezien hebben! Amateurs en nieuwelingen. Was het hoofdnummer dus van groot- sche allures, de wedstrijd der amateurs was er een van niet minder goed ge halte. Het was Kuilman uit Beverwijk, die er de noodige levendigheid in bracht. Deze Wijker trachtte al gauw de vlucht te nemen en ook daarna deed hij nog verschillende pogingen, om weg te loo pen, maar het was alles tevergeefsch. De anderen lieten hem niet gaan en toen Kuilman het voor de zooveelste maal nog eens probeerde, moest hij zich zelfs gewonnen geven: hij had zooveel van zijn krachten gevergd, dat hij afzakte. Een tijdlang zwoegde hij heelemaal achter het peleton, totdat hij weer op krachten kwam. Het gelukte hem toen wel, zijn achterstand geheel weg te werken, maar een dominee- rende figuur kon hij toen niet meer zijn. Intusschen had zich aan den kop een fraai gevecht afgespeeld. Naarmate toch de tijd verstreken was, hadden twee renners geprobeerd weg te loopen van het veld en zij kregen geleidelijk een paa^ honderd meter voorsprong. Het waren v. d. Plaat en Westrop. En toen, plotseling, demarreerde v. d. Kaa en joeg de beide vluchtelingen na. Geheel alleen! En met groote snel heid. Ronde na ronde verstreek en v. d. Kaa naderde met de regelmaat van een klok. En eindelijk moest Westrop zich ge wonnen geven. Het tempo was hem te machtig geworden. Toen moest v. d. Kaa nog afrekenen met v. d. Plaat. Doch deze zag het gevaar en draaide ineens een zeer snelle ronde. v. d. Kaa verloor toen zelfs eenig terrein! Om plotseling een volledige zege te behalen- in de vol gende ronde beantwoordde hij de spurt van zijn concurrent zoo fel, dat deze in twee simpele minuten gesla gen was! Beide renners bleven bij elkaar tot de eindspurt. Nog eenmaal moest v. d. Kaa een aanval afslaan, doch zijn eindspurt was zoo snel en zoo gaaf, dat v. d. Plaat zich gewonnen gaf. Een fraaie zege van den Rotter dammer. Wat de nieuwelingen betreft, deze bleven natuurlijk weer bij elkaar, had den geen initiatief genoeg en dus moest de eindspurt de beslissing brengen. De Amsterdammer Groenewoud was hier de gelukkigste. Uitslagen: De uitslagen waren: Nieuwelingen, 30 km.: 1. Groenewoud, Amsterdam: 2. Borg, Soest; 3. Staken burg, Amsterdam; 4. Van Varik, Den Plaag; 5. Jansen, Stein; 6. Leeman, Amsterdam; 7. Boons, Made; 8. Beek- velt, Rotterdam. Amateurs, 45 km.: 1. v. d. Kaa, Rot terdam; 2. v. d. Plaat, Amsterdam; 3. Westrop. Zaandam; 4. Koopmans. Am sterdam; 5. Kuilman, Beverwijk; 6. Schouten, Den Haag; 7. De Booy, Am sterdam; 8. Bammens, Heiloo. Profs, 90 km.: 1. Jansen. Elsloo: 2. A. Vooren. Beverwijk; 3. C. v. d. Star. Den Haag; 4. F. v. d. Zande, Hal steren; 5. A. v. d. Dungen. Den Bosch; 6. G. Loos, Amsterdam; 7. R. Scholten, Geleen; 8. Chr. Smits, Rotterdam: 9. W. Kuipers. Den Haag; 10. Ch. v. Tes- sen. Tilburg; 11. H. Montfrooy, Arnhem; 12. H. Lakeman, Amsterdam. Op den dag voor de ronde van Zaandam voor profs en onafhankelijk ken, het traditioneel© Zaansche Pink- ster-Driefeesit, bonden deamateurs den strijd aan. Do uitslag der finalo na twee series over elk 25 ronden, was: 1. C. Kleefstra (Amsterdam), 60 km in i uur 29 min. 14 sec., 2. A Kuilman (Beverwijk), 3. J. C. Hutehof (Den Bosch), 4. Houtman (Den Haag), 5. J. van den Broek (Soest).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1