nten Rome zal tot open stad verklaard worden. aliteit LOO (verdekte. onia's. iets lekkers Anno 1807 DAGBLAD VOOR Amerikanen zetten alles op één kaart. UWE" 120, Iel. 2273. Vijand tot op 10 K.M. van Rome genaderd. fi tte irlingen van 9-12. JAGT, ÏÏH3E Bolsjewieken bij Jassy verder teruggedreven. In Rome wordt niet gevochten, Zooiets kon hier niet gebeuren Voorstel van Duitschen Opperbevelhebber Slag om Rome. Verduister van 22.00-5.30 u. VRIJE VAART VOOR EUROPA. li 1 I ft J CAECILIA" DE. 1 en 25 Juni en te Nd.-Scharw. felijke meester- ïwtje.) ïedewerkenden. jerette-Orkest". ïrd dool' Mevr. B. Voorliaar. Zaal open 2 u. rechten. rilingen van 18 110 uur en voor op 25 Juni a.s., loten van 9.30 erkrijgbaar aan dienen op den morden getoond. jlRLlNG.) A September 1944 zal mi van 1416 uur, fe klasse moeten 8 doorloopen. len. Telef. 3500. Zondags- LEIDEN! tHOUDEN |A ■TIE Eng., Spaansch) (TELLINGEN Leiden. |U S. 1051 |ruid en bruidegom pleet trouwtoilet. Jruidsmeisjes. R N". 4AAR. ■engen U een schat :uin,' o.a. wit, geel, ied hebben wij eert ruimschoots bedie- 3.50. Jiing 445168 of post- IIILLEGOM. E10.per 1000. leverbaar. BEVERWIJK kumptie-ijs voor irkrijgbaar, ook voorraad strekt. perceel no. 80. Lijfrenteverzekering, 'ersoneelverzekering iformatiekantoor. JUNI 1944 fJKKING 6940, 19062, 21864J |3, 13326. 18437; f 100 |2, 17269. 20649. 25665. 2227 2388 2494 2947 3021 3183 4689 4720 4800 5678 5789 5809 6666 6744 6745 7392 7653 7669 8680 8807 8917 9644 9682 9695 10364 10417 10445 10970 10994 11018 11855 11961 12113 12983 13009 13069 14131 14210 14282 15184 15480 15519 16305 16498 17012 18190 18309 18337 19147 19354 19465 20214 20441 20528 21136 21249 21377 21882 22009 22049 22994 23101 23179 24099 24121 24269 25274 25361 25615 2871 4595 5595 9474 10344 i 10851 i 11802 12830 13981 i 15111 16291 i 18090 18972 20133 i 21032 l 21852 Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330, Giro 187294. MAANDAG 5 JUNI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 129, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prijs der gewone advortenties In deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Het weermachtberieht van Zondag luidde: De vijand heeft gisteren zyn heftige, door sterke pantser- en slagvlieger- formaties ondersteunde doorbraakpogingen ten noorden van de Albaner bergen aan weerskanten van de Via Casilina voortgezet. In uiterst zware gevechten, die rijk aan verliezen waren, gelukte het hem, ons atgrende- lingsfront tot aan het gebied tien km ten oosten van Rome terug te dringen. In een heldhaftigen strijd hebben de verdedigers van den Monte Cavo bij Rocca di Papa onder bevei van den eersten luitenant Schorngreen alle den geheelen dag op deze sleutelpositie ondernomen aanvallen van den sterk overmachtigen vijand afgeslagen. Pas toen de laatste munitie ver schoten was, trok de bezetting zich volgens bevel al strijdende op de eigen linies terug. In gevechten op korten afstand heeft zich de luitenant Brose van een regiment luchtdoelgeschut bijzonder onderscheiden. De val schermpantserdivisie „Hermann Göring" heeft zich bij de zware gevechten in het gebied ten noordwesten van Vaimontone heldhaftig geweerd. Ten westen van de Albaner bergen hebben onze troepen zich naar den Tiber gedistancieerd. De uitbreiding van de vijandelijke penetratie naar het noordoosten werd door de bezettingen van onze steunpunten bij ZagarGlo en Paiestrina in een taaien strijd verhinderd. Ook aan weerskanten van Cave en in den frontsector ten zuiden van Paliano zijn alle vijandelijke aanvallen in zware afweergevechten mislukt Duitsche marine actief in Adriatische Zee. Gevechtsvliegtuigen en des nachts opereerende slagvliegtuigen vielen ook in den afgeloopen nacht vijandelijke colonnes en concentraties in het gebied van Vaimontone doeltreffend aan. In den sector ten noorden van Frosinone kon de vijand onze afzetbewegingen als gevolg van de grondige vernieling der wegen slechts langzaam volgen. Op den oostelijken oever van de Liri ten noorden van Sora werden verscheidene sterke vijandelijke aanvallen afgesla gen, een penetratie werd afgegrendeld. Sinds den 12en Mei werden binnen het bereik van het hier opgestelde corps 400 vijandelijke pantserwagens vernie tigd. Escorteerende strijdkrachten van de Duitsche marine hebben voor de westkust van Italië aanvallen van vijandelijke torpedomotorbooten af geslagen en daarbij verscheidene booten beschadigd. Duitsche torpe domotorbooten hebben in de Adri atische Zee in de wateren voor Split vier vijandelijke ravitaillee- ringsvaartuigen in den grond ge boord en talrijke gevangenen ge maakt. In een hierop aansluitend gevecht met vijandelijke artillerie dragers beschadigden zij verschei dene van deze zwaar bewapende en gepantserde vaartuigen. In het oosten hebben DuitschRoe meensche troepen in het strijdgebied ten noordwesten van Jassy, door rol lende aanvallen van sterke Duitsch— Roemeensche formaties gevechts- en slagvliegtuigen ondersteund, de bols jewieken verder teruggedreven en (verscheidene heuvelstellingen ingeno men. Sterke tegenaanvallen van den vijènd, die door slagvliegers en pant serwagens werden ondersteund, mis lukten. Er werden 25 vijandelijke pantser wagens stukgeschoten en 33 Sovjet- Russische vliegtuigen in luchtgevech ten vernietigd. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen op de steden Mannheim en Ludwigshafen. Vergeefsche Sovjet-aanvallen Het weermachtberieht van Zaterdag luidde: Om de Albaner bergen werd ook gisteren verbitterd gestreden. Bij en ten westen van Lanuvio sloegen onze troepen in harde gevechten alle vijandelijke aanvallen af. Aan de zuidoostelijke uitloopers van de Albaner bergen en aan weerszijden van de Via Casilina viel de vijand met overmachtige strijdkrachten gedurende den geheelen dag aan. Onze verbitterd verzet biedende troepen slaagden er in de voorste vijandelijke aanvalstroepen in de avonduren ten oosten van Rocca di Papa en ten zuiden van Paiestrina Cave tot staan te brengen. Gevechts- en nachtslagvliegtuigen vielen vijandelijke colonnes en ge reedstaande troepen in het gebied van Vaimontone met goed resultaat aan. Beveiligingsvaartuigen van een Duitsch convooi en luchtdoelartillerie aan boord der schepen schoten voor Kreta bij den afweer van een zwaren luchtaanval zes vijandelijke bommen werpers neer. Aan het Oostelijke front probeerden Aangifte van vliegtuigen en -onderdeelen. De Rijkscommissaris heeft blij kens het Zaterdag verschenen Veror deningenblad een Verordening uit gevaardigd, waarvan Artikel 1 aldus luidt: Hij, die vliegtuigen, onderdeelen of apparaten van vliegtuigen dan wel uit vliegtuigen neergeworpen voorwerpen, van welken aard ook, vindt, is ver plicht deze onaangeraakt te laten lig gen en van de vondst onverwijld aan gifte te doen bij de dichtstbij zijnde in stantie van de Duitsche politie of bij de dichtstbij zijnde Duitsche militaire instantie. De aangifte kan ook geschieden bij 'den dichtstbij zijnden burgemeester of bij de dichtstbij zijnde instantie van de Ned. politie of van de marechaussee, deze zenden de aangifte onverwijld door aan de dichtstbij zijnde, in het eerste lid genoemde, Duitsche in- Btantie.- Artikel 2: Hij, die in strijd handelt met de be palingen van Artikel 1 dan wel deze tracht te ontduiken, wordt, voor zoover niet volgens andere voorschriften een zwaardere straf is verbeurd, gestraft met tuchthuisstraf van ten minste een jaar, doch van ten hoogste vijftien jaren, gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of met geldboete tot een onbe perkt bedrag. Naast de vrijheidsstraf kan telkens ook een geldboete worden PPgelegd. De bij lid 1 strafbaar gestelde feiten zijn strafbare feiten, als bedoeld in 'Artikel 2, lid 2, der Verordening no. 52/1940 betreffende de Duitsche rech terlijke macht voor strafzaken, zooais deze werd gewijzigd bij Verordening Po. 50/1943. Deze Verordening is in werking ge treden op 2 Juni 1944. de bolsjewisten tevergeefs het ten noorden van Jassy in de afgeloopen da gen Verloren .terrein te heroveren. Bij den afweer van hun aanvallen werd een uit 23 pantserwagens bestaande vijandelijke gevechtsgroep totaal ver nietigd. Ten noordwesten van Jassy drongen Duitsche en Roemeensche troepen in harde gevechten de zwaar versterkte vijandelijke stellingen bin nen en veroverden een domineerend heuvelterrein. Sterke formaties ge vechts- en slagvliegtuigen mengden zich herhaaldelijk op doeltreffende wijze in den strijd en steunden de ver bonden troepen in den aanval en bij den afweer. 22 Sovjet-vliegtuigen werden boven dit gebied neergeschoten. Majoor Ru- del, onderscheiden met de hoogste Duit sche dapperheidsorden, vloog aan het Oostelijke front voor de 2000ste maal naar den vijand. Formaties Amerikaansche bommen werpers vielen gisteren verscheidene plaatsen in Hongarije en Roemenië aan Vijf vijandelijke vliegtuigen werden daarbij vernietigd. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen neeT op plaatsen in het Rijnlandsch—West- faalsche gebied. Boven de bezette gebieden in het westen en het Rijksgebied werden overdag en des nachts 33 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 20 viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. Aanval op Jodenkamp. Hoe stelselloos de Anglo-Amerikaan- sche vliegers hun doelen uitzoeken, blijkt uit het feit, dat bij de aanvallen met boordwapenen der laatste dagen ook een jodenkamp, waarin zich nog gedoopte joden bevinden, met machine geweren en boordkanonnen werd be schoten. Daarbij werden eenige joden gedood en een aantal zwaar gewond. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 4 Juni. Het opperbe vel van de weermacht deelt mede: „Daar het front in den loop der gevechtshandelingen steeds meer de stad Rome naderde, bestond het gevaar1, dat dit oudste cultuurcen trum der wereld in de rechtstreek- sche gevechtshandelingen zou wor den betrokken. Teneinde dit ie Vermijden heeft de Führer bevolen de Duitsche troepen Noordwestelijk van Rome terug te trekken. De .strijd in Ita lië wordt voortgezet met den on- wankelbaren wil en met het -doel den vijandelijken aanval uiteinde lijk te breken en gemeenschappelijk met de bondgenooten de overwin ning te bevechten. In zeer nauwe samenwerking 1 iet het fascistische Italië en de andere bondgenooten van het Duitsche rijk worden de daartoe noodige voor waarden geschapen. Het jaar der invasie zal den vijanden op de be- slissendste plaats een vernietigen de nederlaag brengen". Keurwedstrijden voor adspiranten. Te Schiedam zijn Zondag de keur wedstrijden voor adspiranten van het Nederlandsch Gymnastiek Verbond ge houden. Aangezien door omstandighe den alleen vereenigingen uit het westen van het land waren ingeschreven, was men er toe overgegaan ter completee ring van het programma enkele ver eenigingen uit te noodigen voor het geven van demonstraties. Opvallend was. dat de meisjes veel betere pres taties leverden dan de jongens, vooral aan de brug en bij de vrije oefeningen. De uitslagen luiden: Klassikaal brugturnen meisjes: 1 ANIMO, Rijswijk, 68 pnt.; 2 Thor, Schiedam, 64 1/4 pnt.; 3 De Halter, Alkmaar, 64 pnt.; 4 Hercules, Amster dam, 63 1/4 pnt.; 5 WIK, Den Haag, 59 1/4 pnt.; 6 Atlas, Amsterdam, 50 1/4 pnt. Idem jongens: 1 WIK, Den Haag, 59 1/2 pnt.; 2 Concordia, Zaandam, 49 pnt.; 3 De Halter, Alkmaar, 48 pnt. Klassikaal bok-paardspringen voor meisjes: 1 Hercules, Amsterdam. 60 1/4 pnt.; 2 Concordia, Zaandam, 53 1/2 pnt.; 3 Atlas, Amsterdam, 52 pnt. Idem voor jongens: Concordia, Zaan dam, 37 1/2 pnt. Kort geleden hebben de Anglo-Amerikanen een nieuwe bladzijde van hun commentaar op het algemeene Volkenrecht geschreven. Of zou het weer slechts een „vergissing" zijn, dat spelende kinderen in scheervlucht aangevallen, burgers, die hun werk verrichtten, beschoten en treinen als militaire doelen onder vuur genomen werden? Nu ja. dit was tot dusver in hoofdzaak in het Duitsche Rijk geschied en dat ligt toch altijd nog eenige uren rijdens met den D-trein van hier De oude Jan de Vries schudde ongeloovig zijn hoofd met de witte haren, toen wij na het eerste bericht erover spraken. Hij geloofde het eenvou dig niet, dat zooiets bovendien in zijn Nederland zou kunnen gebeuren onmogelijk. Zijn jongen stond naast hem, ook hij zei niets doch uit zijn blik sprak meer dan woorden kunnen zeggen. Wat zal de oude nu zeggen? Mij klinkt nog in de ooren het gejammer der kinderen en het gesteun van gewonde mannen en vrouwen, die uren lang in hun bloed naast den spoordijk lagen en het slachtoffer werden van den duivelschen moordlust van onmensche- lijke tegenstanders. Menige volwassene keerde zich om, om geen getuige te zijn van zooveel nood en ellende, als hij in zijn geheele leven nog niet had meegemaakt. Voor menigeen was het tevens een ruw ontwaken Of misschien wel voor velen?" Ik zag niets dan helpende handen. Waar zich ergens een mogelijkheid voordeed, werd aangepakt. Kinderen droegen emmers water, vrouwen en meisjes hielpen gewonden verbinden, troostten, waar het leed tranen in de oogen deed schieten, mannen droegen draagbaren aan. Een indrukwekkend beeld van hulpverleening, die uit nood ontstond en een gevoel van saamhoor'gheid geeft Daartusschen Duitsche soldaten en Arbeitsmanner, met krachtige handen aanpakkend, waar hun optreden vereischt werd. Zouden hier de grenzen der terreur liggen? Zou nu niet de slagboom ge vallen zijn en de weg voor een onbegrensde willekeur versperd? Waar menschen zich zoo hard en vastberaden toonen kan de omvang van een brute oorlogvoering nog zoo groot zijn, zij zal geen succes hebben. De nood legt banden, dat heeft de jongste lafhartige aanslag op de Neüerland- sche bevolking aangetoond. En uit dezen band zal de tegenstand ontstaan, niet de ontbinding HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 4 Juni (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: „De opperbevelhebber der Duitsche troepen in Italië, generaal-veldmaar- schalk Kesselring, heeft den 3den Ju ni om 23 uur door den Duitschen am bassadeur bij het Vatieaan aan het Vaticaan, ter doorgeving aan het opperbevel der Anglo-Amerikaansche strijdkrachten, de volgende voorstel len overhandigd inzake de erkenning van de stad Rome als open stad door de oorlogvoerende mogendheden: 1. De stad Rome wordt door de oorlogvoerende mogendheden als open stad erkend; 2. als grenzen der open stad gelden S. Paolo, met uitsluiting van de spoorlijn ten noorden van S. Paolo tot aan Piazza Maggiore de lijn van Piazza Maggiore (spoorlijn en station Tiburtina niet inbegrepen) Na het beschieten van een Nederlandschen trein door Anglo-Amerikaan sche vliegers Atl/H/P m De geweldigste slag uit de geschiedenis. In de zware gevechten ten zuid oosten van Rome zetten de Ameri kanen Vrijdag aldus meldt het Internationale Informationsbüro (Interinf) alles op één kaart, om door de grootste concentratie van strijdkrachten in het gebied van Velletri en Vaimontone onder alle omstandigheden een doorbraak te forceeren. Het was er den Amerikaanschen opperbevelhebber blijkbaar om te doen, de sterke bergstellingen der Duitsche verdediging in de Albaner bergen te elimïneeren. Hij wierp derhalve in de laagvlakte tusschen de Albaner bergen en 't Lipinisehe bergmassief geconcentreerde pant serstrijdkrachten in den strijd, om van Vaimontone uit in noordelijke richting aan te vallen. In een verbitterde worsteling, die verscheidene uren duurde en tijdens welke de aanvallende Amerikaansche pantsereenheden niet minder dan 78 pantserwagens verloren, slaagden de invasietroepen er ten slotte in de Duitsche verdediging terug te dringen en het plaatsje Paiestrina tot op enke le kilometers te naderen. De beoogde doorbraak mislukte echter, ondanks 't ongewoon groote gebruik van strijd middelen, daar de elastisch strijdende Duitsche troepen steeds weer opnieuw door tegenaanvallen hun posities wis ten te handhaven. Vandaag zijn bijzon der zware gevechten in het gebied tusschen Rocca—Priora te verwachten. Op den oostelijken vleugel van den aanval kwam het gisteren nergens tot groote krijgsoperaties. Sterke bewegin gen in het gebied ten zuidoosten en ten oosten van Sora laten de conclusie toe. dat de invasiestrijdkrachten ook hier zich gereed maken voor een nieu wen aanval. Ruim 1000 pantserwagens ver nield. Volgens een bericht van Associated Press in Aftonbladet noemen deskun digen te Rome den zuidelijk van de stad woedenden strijd „den geweldig- sten slag uit de krijgsgeschiedenis". Een dergelijke concentratie van land en luchtstrijdkrachten is ongekend, vooral op een zoo begrensd gebied. De verliezen der geallieerden zijn enorm, aangezien dezen gedwongen zijn, zich aan grootere, gevaren bloot te stellen dan de verdedigers. Ruim 1000 pantser wagens zijn vernield, waarvan alleen bij Campoleone 400; hier waren de ge allieerden gedwongen, een geheele pantserdivisie, gesteund door drie in fanteriedivisies en andere speciale for maties, in den strijd te werpen. Zware taak voor de aanvallers. Het verloop en de beteekenis van den thans drie weken durenden grooten slag ten zuidoosten van Rome wordt door de „Deutsche Allgemeine Zei- tung" besproken. Het blad begint met op te merken, dat deze slag de laatste dagen een stadium is ingegaan, dat de aanvallers voor een nieuwe zware taak plaatst. Het komende stadium wordt door twee essentieele factoren bepaald: 1. Nergens zijn de Engelschen en Ame rikanen geslaagd in een werkelijke doorbraak van het Duitsche front, laat staan in een omsingeling van noemenswaardige Duitsche strijd krachten. Zij hebben ook geen kans zoo iets te bereiken» nu de stad Vai montone ten oosten van de Albaner bergen lang genoeg kon worden ge houden om haar functie van schar nier voor een gunstiger oriënteering van den linker (oostelijken) Duit schen vleugel te vervullen. 2 Na deze bewegingen staan de strijd krachten van Kesselring, die in hoofdzaak intact zijn, op een ver kort front op een lijn, waarachter de reeds fel omstreden Albaner bergen. 50 km noordoostwaarts de Sabijnsche bergen en nog eens 50 km verder noordoostwaarts de zuidelijke hel lingen van het Gran-Sasso-massief zichtbaar worden. Vooreerst zal de tegenstander uiteraard het zwaarte punt van zijn verdere inspanningen richten op de Albaner bergen, want daarachter ligt Rome. Ten slotte wijst het blad er op, dat de algemeen verwachte coördineering van nieuwe Sovjet-Russische operaties met enorme inspanning der Engelschen en Amerikanen tot dusver is uitgeble ven. De krachtiger geworden deelneming der geallieerde luchtstrijdkrachten aan den strijd in Italië diende blijkbaar voor twee doeleinden: de verkeersver bindingen tusschen Italië en Duitsch- land moesten worden gestoord en het op handen zijn van de invasie moest worden voorgespiegeld. DISTRIBUTIENIEUWS. Brandstoffen voor de babywasch. - Reeds vroeger is medegedeeld, dat na een bevalling een extra rantsoen gas of electriciteit ten behoeve van de ba bywasch wordt beschikbaar gesteld. Aangezien gezinnen, die voor het be reiden van maaltijden en warm water uitsluitend op het gebruik van vaste brandstoffen zijn aangewezen, van bo vengenoemde regeling uiteraard niet kunnen profiteeren, is thans besloten voor éénmaal een extra rantsoen van één eenheid vastebrandstoffen aan deze gezinnen beschikbaar te doen stel len in de gevallen, waarin zij door ge boorte een uitbreiding hebben onder gaan. Deze regeling geldt met terugwer kende kracht van 1 Mei 1944 af, zoodat ook de gezinnen, waar sedert dien datum een geboorte heeft plaatsgehad, alsnog voor dit extra rantsoen in aan merking komen. Aanvragen ter verkrijging van dit rantsoen vaste brandstoffen moeten, onder overlegging van de distributie stamkaart van het gezinshoofd en van de(n) pasgeborene, bij den plaatselijken distributiedienst worden ingediend. Paarlcolliers zyn distributiegoederen. Het Verordeningenblad bevat een be schikking van den Secretaris-generaal van het departement van Handel, Nij verheid en Scheepvaart, waarbij paarl colliers worden aangewezen als distri butiegoederen in den zin van artikel 4 van de distributiewet 1939. De voor de uitvoering van artikel 1 noodige voorschriften worden door den Secretaris-generaal van het departe ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld en in de Ne- derlandsche Staatscourant afgekondigd. 6 Juni: Zon op 5.19 u., onder 21.58 u. Maan onder 5.30 u., op 21 31 u. (V.M. 20.58 u.) MIJNENVEGERS IN HET KANAAL. Een zeer belangrijk, maar ook gevaarlijk werk is zeker het opruimen van door den vijand gelegde mijnen en mijnenvelden. Speciaal hiervoor geschoolde bemanningen, koelbloedige, vakbekwame zeelui, vervullen deze moeilijke opdrachten. Koelbloedige, vakbekwame zeelui, daar zijn natuurlijk óók Nederlanders bij. Ja zeker! Zij doen hun plicht; blijft gij dan niet achter, maar meldt U nog heden voor de Kriegsmarine. Aanmelding bij de Kriegsmarine: Marineannahmestelle-West, Plompetorengracht 24, Utrecht. Alle Hafen- en Ortskommandanturen en de verschillende SS-Meldestellen in Nederland# Limburg en Brabant in de finale De twee halve eindstrijden om den NVB-beker, welke Zaterdag gespeeld werden, hebben tot resultaat gehad, dat één Limburgsche en één Bra- bantsche club straks den eindstrijd zullen spelen. Groene Ster, een sterke tweede klasser, zegevierde in Nijmegen over LSC, dat tegen het snelle spel der Zuiderlingen niet was opgewassen. Wél nam de Friesche club in de 2e helft de leiding, maar Groene Ster kwam toen zóó verwoed opzetten., dat de gelijkmaker niet lang op zich liet wachten. Spoedig daarop kwam het winnende puntje, waarmee Groene Ster zich in de finale plaatste. De wedstrijd Willem IIPSV werd onder buitengewoon groote belangstel ling gespeeld. Beide ploegen gaven zich geheel en de verdedigingen werden op 'n zware proef gesteld. PSV nam vlak voor de rust de leiding. Pas 20 minuten na de rust kwam de- gelijkmaker. Nog maals nam PSV de leiding, maar Wil lem II gaf den moed niet op en vlak voor tijd kwam zoowaar de tweede ge lijkmaker. Nauwelijks was het publiek van deze sensatie bekomen, of Willem II was weer voor het PSV-doel en won den wedstrijd, dank zij een enorm hard schot van Van Loon En nu dus de finale Willem IIGroe ne Ster o Het' Zuidelijk elftal speelde een vlot ten wedstrijd tegen de Zwaluwen. Bei de elftallen bestonden uit jonge spe lers, die een zeer goeden wedstrijd speelden en vrijwel tegen elkaar op gewassen waren. Zuid won met 10. wat vel verdiend was, omdat de zuidelijke ploeg iets sneller was. Ontdekkingen werden niet gedaan; toch zullen de .veuzecommissies tevre den zijn over het vertoonde spel. Adspirantendag. Aan den jaarlijkschen adspiranten dag, uitgeschreven door de afd. Noord- Holland van den N V.B., zullen 116 elf tallen deelnemen. De wedstrijden wor den gespeeld op de terreinen van Alc- maria en Alkmaar. Nat. turnkampioenschappen. De door de Haagsche gymn.ver. „Do- nar" op 18 Juni in Den Haag op de terreinen aan de Spionkopstraat te or- ganiseeren persoonlijke turnkampioen schappen van Nederland beloven een groot succes te worden, want nimmer tevoren heeft zoo'n groot aantal turn sters en turners zich voor de Ned kampioenschappen gemeld. In totaal waren er bij sluiting van de inschrij ving meer dan honderd deelnemers- (sters), waarvan in de seniores-catego- rieën zoowel bij de dames als bij de heeren elk meer dan 40 inschrijvingen Ruim twintig inschrijvingen waren er verder bij de jeugdturners(sters). Lakeman wint te Amsterdam-Noord. Halverwege de tweede ronde van Amsterdam-Noord, gehouden in Tuin- dorp-Oostzaan, was de winnaar reeds bekend: Henk Lakeman had toen den staart van het peleton reeds te pak ken, keek mannen als Schulte, Mid delkamp, Evers en Braspenninx reeds in den rug en stevende verder zonder moeite op de overwinning aan. Viel de beslissing dus vry spoedig, toch was deze strijd tusschen de pe daalridders tot het einde toe interes sant. Daar zorgde in de eerste plaats Schulte voor, die tot den laatsten meter een groote activiteit bleef ontwikke len en zich niet geslagen achtte, voor dat Lakeman inderdaad als eerste over de streep was gegaan. Ook in het eerste gedeelte van den wedstrijd zorgde hy voor een boeiend schouw spel. Toen de Bosschenaar tengevolge van een lekken band uit de kopgroep was gevallen, zette hij een stevige achtervol ging in op de leiders Middelkamp, Bras penninx, Evers, Verschuren. Schellinger- houdt, Steenbakkers. Joossen en Arie Vooren. Verwoed vocht hij ronden- lang tusschen deze kopgroep en het pe leton. Langzaam maar zeker won hij eenig terrein, maar het ging niet gemak kelijk, want tusschen de koploopers vlot te het bijzonder goetj. Henk leeman competitiewedstrijd. tot ten oosten van Villa Chigi. Van Villa Chigi tot aan de Tiberbocht 1.5 km. Z.-Z.westelijk van de ren baan Torre des Quinto ten zui den van de Tiber tot ^onte Milfio (wel inbegrepen) de westpunt van Vaticaanstad Porta S. Pan- cration en station Trastevere (niet inbegrepen) Porte Suplicio (wel inbegrepen) ten oosten van den Tiberoever Porte S. Paolo (niet inbegrepen); 3. speciale bepalingen: a. het opperbevel van de weermacht verplicht zich, evenals tot dusver bin nen een open stad geen militaire in stallaties en troepen te hebben, als mede geen troepenbewegingen uit t* voeren; b. uitgezonderd hiervan zijn de bu reaux van politie, die tot handhaving van rust en orde alsmede voor de ravitailleering der stad noodzakelijk zijn; c. binnen de open stad worden geen vernielingsmaatregelen getroffen; d. voorraden van levensmiddelen uitsluitend voor de burgerbevolking; e. ook wanneer de stad door de Duitsche weermacht wordt vrijgege ven wordt de electriciteits- en wa tervoorziening van de stad uit de huidige bedrijven voortgezet, voor zoover deze zich in het bezit der Duitsche weermacht bevinden. 4. Voorwaarde voor het aanvaarden van deze verplichtingen door de Duitsche weermacht is de onbe perkte verzekering van weder- keerig'ieid. De Duitsche opperbevelhebber heeft bovendien voorgesteld, dat het Vati caan verzocht zal worden zich met de noodige controle over het nakomen van bovengenoemde verplichtingen te be lasten. Op deze voorstellen is tot nu toe nog geen antwoord van het Anglo-Ameri kaansche opperbevel ontvangen. In plaats daarvan heeft generaal Alexander in 'n proclamatie tot de bur gers van Rome dezen uitgenoodigd tot ge\ rapenden tegenstand tegen de Duit sche troepen. Proclamatie van Alexander. Het hoofdkwartier van generaal Alexander en dat van maarschalk Badoglio hebben de volgende pro clamatie tot de bevolking van Rome gericht: „Inwoners van Rome. De geal lieerde legers naderen Rome, steunt de geallieerden, strydt tegen onze gemeenschappelijke vijanden, de Duitschers en de fascisten, stelt u op de hoogte van mijnversperringen en andere militaire voorzorgsmaat regelen van den vijand, zoodat de geallieerden zonder verlies van tyd, menschen en materiaal door uw stad kunnen trekken". wachtte er overigens ook niet op. Eer der waagde hij zijn kans om zich los te maken van zijn concurrenten en toen hij zoo'n 20-30 m. op Braspenninx, Middel kamp en al die anderen had kunnen nemen, verhoogde hij in zijn eentje het tempo Hij ging door en versaagde niet voordat hij de staart van de groote groep te pakken had. De kopgroep werd steeds kleiner en kleiner. Braspenninx en Steenbakkers werden het slachtoffer van een valpartij tengevolge van oversteken van eenige menschen. Schellingerhoudt en Vooren kregen pech en liepen vrij grooten ach terstand op. Joossen, Evers. Middelkamp en Verschuren handhaafden zich wel, doch toen ook Middelkamp niet meer langs kwam was het spoedig gebeurd. Schulte, het nuttelooze van zijn poging inziende, liet zich terugvallen tot in de groep, waarin Lakeman als fiere leider de lakens uitdeelde en 19 rondes voor het einde zag men alle renners weer in één groote groep de finish passeeren. Op dat moment had Lakeman dus een volle ronde voorsprong op alle renners. Einduitslagen: Profs, en onafhankelijken, 112 km.: 1. H Lakeman, Amsterdam, in 2 uur 51 min. 7 sec.; op 3/4 ronde: 2. G. Schulte, Den Bosch. 3 C. Joosen. Made en 4. P. Verschuren. Rotterdam; op 1 ronde: 5. C. Bijl, Den Haag, 6. P. Evers, Wormerveer, 7. H. Maas. Geldrop. 8. W. Reuter. Am sterdam. 9. H. Keyzer. Amsterdam. 10. H. de Hoogh, Amsterdam. 11. B. Schellin gerhoudt, Zaandam, 12. B. v. d. Wal, Rotterdam. Amateurs, 60 km.: 1. W. G. Houtman, Den Haag, in 1 uur 33 min. 51 sec.; 2. E. Grift, Soest; 3. T. Verhoeven, Overschie; 4 J. A. van Tilburg. Rotterdam; 5. A. Kuilman, Beverwijk: 6. L. de Booy, Am sterdam; 7. M. Schoutema, Den Haag; 8. G. van Beek, Oostzaan. Alcmaria speelde vriend schappelijk. Alcmaria benutte nog een vrijen Zondag door het spelen van 'n vriend- schappelijken wedstrijd tegen de Am- sterdamsche tweedeklasser Water graafsmeer. De thuisclub moest hef doen met een geheel nieuwe achter hoede, want zoowel Maassen als De Waal ontbraken op het appèl. De plaatsvervangers hebben ejchter goed werk gedaan en hun optreden schonk over het algemeen wel bevrediging. De nieuwe voorhoede was minder sterk dan we verwacht hadden. Er werd te kort gespeeld, waardoor er zelden goede openingen kwamen. Dat bleek wel duidelijk uit de wijze, waar op de doelpunten gemaakt werden. In beide gevallen werd de vleugel in den aanval betrokken en dat beteekende twee goede doelpunten. Eerst kwam er een voorzet van links, die door Rootring benut werd en na de rust was het eveneens de linkervleugel, die suc ces bracht. Er werd dus gedraaid met een 10 voorsprong voor de thuisclub, die in de eerste helft ook inderdaad sterker was, mede dank zij het windvoordeel. Na de rust werden de bordjes verhan gen. Toen was Watergraafsmeer ster ker, doch het was AJcmaria dat er 2—0 van maakte na een goeden aanval van links, door Korndörffer met een hard schot besloten. De schotloosheid der Amsterdammers kwam daarna wel sterk tot uiting, want Brouwer kreeg weinig gevaarlijk werk te doen. Hij werd pas gepasseerd, toen de beide achterspelers bleven staan voor een vermeend buitenspel. En tien minuten voor tijd werd hij nogmaals geklopt, toen de witte verdediging niet reso luut genoeg ingreep. Een aardige ontmoeting, die echter nimmer het karakter kreeg van een 11 |:l I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1