INVASIE BEGONNEN. CHERIfl DAGBLAD VOOR ■swam bak Rome door de Geallieerden „verove Dr. Posthuma en graaf Grote herdacht. Verzekering aratie-Snrichting. f-en Telmachines. A" N. V. ■KM AAR. m 1 Landingstroepen in het gebied der Seine-monding. Victor Emanuel doet afstand van den troon. Geallieerden ontzien Rome niet. Amerikanen lokten verbitterde straat gevechten uit. Opnieuw terreinwinst bij Jassy. Slachtoffer van sluipmoord begraven. Anderhalve ton voor Frontzorg. Distributienieuws. VRIJE VAART VOOR EUROPA. ■aad loverbaar door»- UREN HANDEL - BLOEMENDAA4 100 St., IV f' 85 per 100 iragon f 8, overige soor- kwal. A f 12, raapste- j, boonen f 90, dunsel em vie f 14, komkommerstek 22 tuinkers f 40, peu- es IA f 75, IB f 65, IIA IIIA f 50, IIIB f 35, IV royekool (schelk en groe- ■joI f 11, bosuien en bos- Dinazie struik f 11, toma- f 54, bonken f 43, knel 30. aardbeien f 100, me en kleine groene ananas irten f 75, aalbessen f 15Q, 50, alles per 100 kg.; ker- 55, B i 40, C f 10; groep 35, C f 10, groep III A f 10, groep IV A f 25, per 100 kg.; radijs f 2.50, sselderie f 3.50, peterselie >er 100 bos. cteur Tj. N. Adema, Alk- dienst Jac. Broersen te tteren en wetenschappen. Aardweg te Alkmaar; nan te Alkmaar; prov,; lomp te Alkmaar, de adv.rubriek W. Ra- aan de Zaan; voor de Bus, Alkmaar. UIVKRWERKEN Telefoon 21078 uivere woningen lage premie p. j. p pracht -Holl. spinnewiel, n., f75. JRK, Fontein Ver- tr. 8. SPRUITKOOLPL., ort. SER, Boekelermeer B iloo. Kitten Oortmeijery lp 18, telefoon 3892, ^•dronkenoord 30. In zijn dienst te |:hauifeeren, ontvan- am diensttijd 1 jaar, lan tewerkstelling in; jimilievergoeding en bij de Jtlaiïfa'S banket. l^erspoeder is dat alleen lelijk. Het deeg wordt in T cakeblik of trommeltje aan en op een matig bran- He kachel gezet Een bter blik wordt er overheen Kaatst Op ieder pak vind» ■alrijke recepten. Vraagt winkelier een pak op 7 jambonnen. U doet won- Pn met tTL ANTA It.: Slits No. 25, Vir- 12 50. Maisplanten in /oedermais. p. 100 gratis. jOGES JUNIOR, leerestein", Hillegom. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3339. Giro 187291. DINSDAG 8 JUNI 1914. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 130 2 pagina's. Hoofdredacteur; H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prijs der gew.one advertenties In deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor «.het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. BERLIJN, 6 Juni, (D.N.B.). De sedert lang verwachte invasie der Britten en Amerikanen is in de eerste morgen uren van den zesden Jurii door het neerlaten van lucht landingstroepen in het gebied van de uitmonding der Seine begonnen. De haven van Le Havre wordt op het oogenblik hevig gebombardeerd. Viootstrijdkrachten der Duitsche maiine leveren voor de kust strijd met vijandelijke landingsschepen. BERLIJN, 6 Juni (DNB). Tege- lijk met de in het gebied van de uitmonding der Seine in de eerste morgenuren van den zesden Juni door het neerlaten van luchtlan dingstroepen begonnen invasie der Anglo-Amerikanen vielen stérke formaties bommenwerpers de ge bieden van Calais en Duinkerken aan. De Duitsche luchtverdediging ging onmiddellijk tot den afweer over. De vijand heeft op deze plaatsen tot dusver nog geen lan dingen verricht. BERLIJN, 6 Juni (Interinf). -r- Het Internationale Informationsburo meldt: In de eerste morgenuren van 6 Juni is naar alle waarschijnlijkheid de ver wachte aanval der Anglo-Amerikanen op de Europeesche Westkust begonnen. Naar wij zoo juist vernemen, wer den in het gebied tusschen de uitmon ding van de Seine en de Oostkust van Normandië talrijke landingsbooten en andere lichte oorlogsvaartuigen der Ge allieerden waargenomen Tevens wordt gemeld, dat op de noor delijke punt van het Normandische schiereiland uit talrijke vliegtuigen valschermtroepen der Anglo-Amerika nen zijn neergelaten, wier taak het ver moedelijk is enkele vliegvelden in bezit te nemen voor het landen van lucht landingstroepen. DE LANDINGSOPERATIES AAN DE FRANSCHF KUST. BERLIJN, 6 Juni. - Het internatio nale informationsbureau meldt: De gecombineerde landingsoperaties der Amerikanen en Britten, die van zee uit en in de lucht in de vroege morgenuren van den zesden Juni den aanval op de Europeesche westkust zyn begonnen, omvatten, naar men thans kan overzien, den geheelen kust- sector tusschen Le Havre en Cher bourg. Terwijl de zwaartepunten van de luchtlandingsaanvaïlen in het geheele gebied van Normandië, alsmede bij de belangrijkste rivieruitmondingen in de Baai van de Seine liggen, begon tus schen de uitmonding van de Seine en de uitmonding van de rivier De Vire in den Atlantïschen Oceaan over een breed front een amphibie-operatie van grooten omvang, waaraan, behalve tal rijke landingsvaartuigen van verschil lend type, ook lichte viootstrijdkrach ten der Geallieerden in aanzienlijken omvang deelnemen. Voor de uitmonding van de Seine werden 6 zware oorlogs schepen en 20 torpedojagers waar genomen, waarmede de Luitsche kust- battei'ijen den strijd opnamen. Aanzienlijke deelen van de formaties valschermjagers, die den eersten aan val op West-Europa door een massaal neerspringen aan de riviermondingen en in de buurt van de belangrijkste vliegvelden op het Normandische schiereiland moesten ondernemen, zijn intusschen reeds in de pan gehakt. Volgens de voorloopige berichten kan o.a. de eerste "Rritsche divisie val schermjagers als zwaar geteisterd be schouwd worden. BERLIJN, 6 Juni (DNB). De kort na middernacht in de eerste morgen uren van 6 Juni in het gebied van de Seine-Baai begonnen invasie der En- gelschen en Amerikanen omvat de kust strook tusschen de uitmonding^ van de Orne en de Vire. Ongeveer 20 K.m.' ten westen van Le Havre zijn valscherm troepen neergelaten. Tegelijkertijd gin gen vijandelijke formaties aan land. Sedert de morgenuren werpen de An glo-Amerikanen voor den aanval op de kuststrook ongeveer 10 k.m. ten westen van Le Havre sterke formaties sche pen in den strijd, waarvan de beveili gingsstrijdkrachten ten westen van' Boulogne liggen. Als zwaartepunt tee kent zich voorloopig het gebied van Caen af. Duitsche troepen leveren eep feilen strijd met de invasiestrijdkrachten. De in het gebied van de Seine-baai vanuit de lucht en vanuit zee aan land gegane Btitsch-Amerikaansche invasie- troepen werden in de ochtendscheme ring van den zesden Juni nog versterkt De tusschen 'de monding van de Orne en Vire liggende landingsbooten legden een nevelgordijn om zich te onttrekken aan den onmiddellijk in actie komen den Duitschen afweer. Sterke forma ties vijandelijke vliegtuigen bombar deeren voortdurend het gebied van de Vire-monding. Verscheidene zware slagschepen beschieten eveneens de kust om groepen van elk dertig tot. veertig booten het landen mogelijk te maken- Duitsche verdedigingsstrijd krachten, die door het neerwerpen van poppen in het gebied ten Oosten van ae Orne misleid moesten worden, leve ren strijd met vijandelijke luchtlan dingstroepen en namen reeds talrijke Britten en Amerikanen gevangen. BERLIJN, 6 Juni (Interinf). Het Internationale Informationsburo meldt; Zoowel naar de oppervlakte waarop gestreden wordt als naar het aantal der in den strijd geworpen troepen is de aanval der Anglo-Amerikanen op de Baai van de Seine en Norman dië, die in de eerste morgenuren van 6 Juni begon, een operatie van grooten omvang. De omvang gaat dien van een commando-operatie verre te boven en is ongetwijfeld als de eerste phase van de invasie te beschouwen. De actie streeft blijk baar naar een tweeledig doel: in de eerste plaats wil het Geallieerde op perbevel de uitmondingen der rivie ren tusschen La Havre en Cherbourg gebruiken, om hier, beschermd door vaste bruggenhoofden nieuwe aan- valsformaties me zware wapens aan land te kunnen zetten. Hiertoe worden de Amerikaansche en Britsche formaties valschermtroe pen in dit gebied, vooral aan weerszij den van de uitmonding van de Seine, op de plaats waar de Orne uitmondt en a'an den benedenloop van de Vire in den strijd geworpen, terwyl tevens talrijke landingsvaartuigen in samen werking met lichte vlootstrydkrach- ten van zee uit dezelfde gebieden forceeren om in den Atlantischen wal daar ter plaatse in samenwer king met valschermtroepen een bres te slaan. Bovendien hebben de lucht landingsaanvaïlen op Normandië, die volgens de totdusver ontvangen rap porten, over een groote uitgestrekt heid worden ondernomen^ schijnbaar ten doel hier een aantal geschikte vliegvelden in handen der geallieer den te brengen om vervolgens met vrachtzweefvliegtuigen en andere groote transportvliegtuigen nieuwe troepen niet zware 'wapens door t'e lucht te kunnen aanvoeren. Deze for maties zouden dan tot taak he'bben het Normandische schiereiland naar het zuiden af te grendelen en boven dien zoo snel mogelijk de haven Cherbourg te bezetten. Voor het ge val, dat de stormloop op de vesting Cherbourg zou gelukken, zou het ge allieerde opperbevel dan nieuwe aan- vajdivisies met troepentransportsche pen en groote vrachtschepen aan land kunnen zetten. BERLIJN, 6 Juni (DNB). De eerste Britsch-Amerikaansche gevangenen van de in de vroege morgenuren van 6 Juni begonnen invasie zijn reeds gemaakt, zoo verneemt het DNB. Het zijn ledgn van de ten westen van Deiorne neer gelaten vijandelijke luchtlandingstroe pen, Engelschen uit he gebied 'van Caen en Amerikanen va,n Cherbourg. Te oos ten van de Orne tusschen Ivetet en Le .Havre wierp de vijand bommen, die dynamietpatronen bevatten en ontplof ten wanneer men ze aanraakte. Hij probeerde op déze wijze ook daar lan dingen vanuit de lucht te suggereeren. De gevangenen zijn blij, dat zij zoo snel gevangen genomen werden. Zoo vertelde James Griffith uit New castle: „De gevechten, waarop wij zoo lang hebben gewacht, zijn zooiets vree- selijks, dat ik aan de weinige minuten, dat ik ze heb meegemaakt, meer dan genoeg heb. Ik ben tevreden, dat deze bloedige geschiedenis voor mij zoo ge lukkig is geweest." ÓE RIJKSPERSCHEF OVER HET BEGIN DER INVASIE. BERLIJN, 6 Juni. - Op verzoek van het D.N.B. heeft de Reichspressechef dr. Dietrich hedenochtend de volgende verklaring over het begin van de in vasie afgelegd: „Hedenmorgen om 5 uur 30 zijn onze tegenstanders in het westen tot hun bloedigcn offergang. waarvoor zy zoo lang zijn terugge schrokken, op bevel van Moskou over gegaan De zoo dikwijls aangekondigde aanval-der westelijke helpers van het bolsjewisme op de vrijheid van Europa is begonnen. Wy zullen hun een warme ontvangst bereiden. Duitschland is zich van de beteekenis van dit uur bewust. Het zal met volle kracht en met harts tochtelijke vastberadenheid strijden, teneinde Europa, zijn cultuur en het leven van zijn volken voor den storm loop der barbaren te vrijwaren". LANDINGSFORMATÏES IN DE PAN GEHAKT. BERLIJN, 6 Juni. - Het internatio nale informationsburo meldt: Naar be kend wordt, is bij de gecombineerde zee- en luchtlandingsoperaties tusschen Le Havre en Cherbourg het optreden van minstens vier Anjerikaansch-Brit- sche valscherm- resp. luchtlandings divisies vastgesteld en door gevange nen bevestigd. Nieuwe sterke lan dingsformaties, die in het kader-van de amphibieoperaties in de uitmonding v.an de Orne wai*en binnengedrongen, zijn door den tegenaanval van Duit sche omsingelingsreserves zoo zwaar getroffén, dat zij bijna totaal in de pan gehakt zijn. Ook het grootste deel van de gelande valschermeenheden kan air- vernietigd worden beschouwd. Dit geldt in het bijzonder voor de in het gebied van Le Havre gelande Britsche eenheden. De Amerikaansche val schermformaties beperken zich volgens de totdusver ontvangen rapporten hoofdzakelijk tot het gebied van Nor mandië. r In verband met den huidigen toe stand acht men het mogelyk, dat het geallieerde opperbevel met het oog op de reeds ontstane zware verliezen de groote operatie zal stopzetten, voor het geval zulks in verband met de bindende toezeg gingen aan Moskou nog mogeljjk zou zijn. STOCKHOLM, 6 Juni (DNB). De Sovjet berichtendienst meldt uit Al giers, dat radio-Bari Maandagavond heeft medegedeeld, dat Victor Emanuel ten gunste van zijn zoon, den prins van Piemont, afstand heeft gedaan van den troon. BADOGLIO HERROEPT ITALIAANSCH-FRANSCHEN WAPENSTILSTAND. LISSABON, 6 Juni (DNB). Naar de Engelsehe niewsdienst meldt, heeft Badoglio zijnerzijds den Italiaansch- Franschen wapenstilstand van 1940 her roepen. Oproep van den Duce. De Duce heeft, naar aanleiding van het binnenrukk&i van de Ang lo-Amerikanen in Rome, een op roep uitgevaardigd, waaraan wij het voigende ontleenen: „Italianen! De Anglo-Amerikaan- scfre indringers, voor wie door het verraad van de monarchie op Sicilië en in Salerno de poorten van het vaderland zijn geopend, zijn Rome binnengerukt. Wij willen de draagwijdte van deze gebeurtenis niet verzwakken en ook niet den nadruk leggen op de vertraging waarmede dit tot stand is gekomen. De Duitsche weermacht heeft stap voor stap met heldenmoed ieder duimbreedte Iia- liaanschen grond verdedigd. In eer bied voor hetgeen Ro ne in de ge schiedenis en in de cultuur .der vol ken beteekent, heeft het Duitsche opperbevel, teneinde de bevolking nog zwaardere offers te besparen, er van afgezien de stad te verdedi gen, hetgeen het had kunnen doen. Wij zeggen tot de Romeinen: blijft moreel standvastig jegens d. indrin gers, die binnen uw stadsmuren de mannen van de onvoorwaardelijke capitulatie en een regeering terug brengen, die door een agent van Moskou geleid wordt. U, broeders in Zuid-Italië, die reeds verscheidene maanden lijdt onder d^n wreeden druk en de smadelijke Anglo-Ame- rikaansche onderdrukking, zeggen wij: draagt er met alle middelen toe bij om het leven van de indringers steeds moeilijker en onveiliger te maken. Den Italianen in de provin cies der Italiaansche Sociale Repu bliek roepen wij als hoogste" ver maning toe: de val van Rome ver zwakt onze afweerkracht niet en nog veel minder onzen wil, die erop gericht is de voorwaarde voor de bevrijding te scheppen. Den bondgenooten, aangesloten by het Pact van Drie en in het bijzon der den Duitschen kameraden, geven wij opnieuw de verzekering van onzen onwrikbaren wil om met hen" den strijd tot de overwinning voort te zetten." Beroemde vaders UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 5 Juni. (DNB). - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Ondanks het aanbod van de Duitsche leiding, de stad Rome niet bij de gevechtshandelingen te betrekken, teneinde haar cultu- reele waarden te behouden, zijn Amerikaansche pantserformaties in de middaguren van den vierden Juni tot in het stadscentrum door gedrongen, om zich in het bezit te stellen van de bruggen over den Tiber. Er ontstonden verbitterde straatgevechten, die in de avond uren nog voortduurden. Met het oog op deze houding van den vijand was het onvermijdelijk, dat Rome tegen de duidelijk verkon digde Duitsche bedoelingen, toch tot strijdgebied werd. De Duitsche leiding zal echter ook thans nog ernaar streven, de gevechten in en om Rome tjot de voor de oor logvoering onvermijdelijke afme ting te beperken. Ten noordoosten van de stad zijn hevige gevechten met sterke vijandelijke aanvals groepen aan den gang. In den zwaren strijd ten zuiden van Rome hebben zich de formaties lucht doelges -.hut van den generaal der vlie gers Ritter von Pohl bijzonder onder scheiden. Bij en ten zuidoosten van Cave, ten zuiden van Guarcin*o en ten noorden van Sora hebben onze troepen sterke door pantserwagens en slagvliegers ondersteunde vijandelijke aanvallen bloedig afgeslagen. In de zware ge vechten der laatste weken heeft zich de 71e divisie infanterie onder 'bevel van den luitenant-generaal Ra'apke^ bijzonder onderscheiden. Italiaansche torpedovliegtuigen vie- Führer wenschte, dat er in de siad niei gevochten zou worden. In de meeste onzer Maandagedities heeft men kunnen lezen, hoe de opperbevelhebber van het Duitsche leger in Italië, gencraal-veldmaarschalk Kesselring, door bemiddeling van het Vaticaan getracht heeft, Rome tot open stad te verklaren. Het Duitsche opperbevel wilde zich verplichten geen militaire installaties en troepen te hebben in Rome, alsmede geen. troepenbewegingen in de stad uit tc voeren. Evenmin zouden vernielings- maatrcgelen getroffen ,worden. Slechts één voorwaarde stelde Kesselring: de onbeperkte verzekering van wederkeerigheid. Direct daarop beval de Führer, dat de Duitsche troepen noordvuestelyk van Rome zouden terugtrekken, teneinde het oudste cultur- entrum der wereld niet in de rechtstreeksche gevechtshandelingen te betrekken. Het antwoord der Amerikanen was een proclamatie van generaal t' 'n- der, gericht tot de bevolking van Rome, waarin hij de bewoners opwekte, om de geallieerden te steunen tegen „de gemeenschappelijke vijanden, de Duitschers en de fascisten". uitvoerbaar geweest zou zijn. Men heeft die echter nagelaten, omdat zij gelijk gestaan zou hebben met de ver nietiging van onvervangbare cultuur goederen. Het afzien, van een verdediging dezer stad bewijst dat de Duitsche leiding z.ch volstrekt niet het initiatief door den vijand laat voorschrijven, zelfs niet wanneer deze daaruit voor zich zelf een- prestigesucces zou maken Vele netelige kwesties, die tot aan de inneming van Rome waren uitgésteld gaan thans een opheldering vereischen o.a. de kwestie van het aftreden van Victor Emanuel en de daarmede ver band houdende vraagstukken. Op het Duitsche initiatief, Rome tot open stad te verklaren, heeft de tegenpartij nog niet geantwoord, en volgens de ontvangen inlichtingen schijnt zij ook niet meer te willen antwoorden De veronderstelling, dat hier blijkbaar sprake is van een Duitsche „truc'' zegt genoeg. De oproep van den En- gelschAmerikaanschen bevelhebber tot de Romeinsche bevolking, gewa pend verzet te bieden aan de Duitsche bondgenqoten, kenmerkt een vernieti- gingswil, die zich evenmin bekommert om het behoud van onvervangbare cul tuurmonumenten, als om het ontzien van de burgerbevolking. Rome vorm: een nieuw voorbeeld voor de reeds vol doende bekende strekking van de En- gelschAmerikaansche oorlogvoering. Verbitterde straatgevechten. De Amerikanen hebben het niet noodig geacht, de Europeesche cultuurmonumenten te sparen. Zondag trokken zy Rome binnen en in de oostelijke wijken der stad ontstonden verbitterde gevechten tusschen de Duitsche troepen, en de opdringende Amerikaansche pantserformaties. Hoever het rekening houden van het Duitsche opperbevel met de Romeinsche bevolking en de cul tuurmonumenten der stad ging, blijkt o.g. uit het feit, dat 's avonds de bruggen-' over den Tiber nog niet waren opgeblazen, een verde digingsmaatregel, die met het oog op het binnendringen van Ameri kaansche pantserwagens in de stad om militaire redenen volkomen ge rechtvaardigd geweest zou zijn. Over de in Rome aangerichte ver woestingen zijn eveneens nog geen nadere berichten ontvangen. Alle ver nielingen komen echter op ondubbel zinnige wijze ten laste van de invasie troepen. Over den "Igeheelen militairen "toe stand is bekend geworden, dat de Duitsche formaties a^n den Beneden- Tiber er overal in geslaagd zijn zich te distancieeren naar de bevolen ach- terwaartsche linies, zonder dat de Amerikaansche en Britsche aanvals- formaties. in staat geweèst zouden zijn de stelselmatigheid van deze bewegin gen te beïnvloeden Ooi? ten n.o. van de stad konden de Duitsche verdedigingslinies óveral naar gunstigere stellingen worden te ruggeschoven ondanks den sterkèn vijandelijken druk. Duitsche troepen vernielden niets Ondanks hun aanzienlijke overmacht waren de Amerikaansche aanvalsfor- maties niet in staat, binnen den voor- zienen korten termijn, de Duitsche li nies omver te loopen. In methodischen taaien strijd vormden de Duitsche gre nadiers veeleer overal langs het Ame rikaansche aanvalsgebied steeds nieuwe haarden van verzet, zoodat eerst in den loop van den middag de oostelijke districten van Rome in de onmiddel lijke nabijheid der gevechtszone lagen In vertragende gevechten trokken de Duitsche gevechts'groepen zich dan ge leidelijk terug op de Tiber-overgangen, waarbij zij zich streng aan het bevei hielden van hun kant elke vernieling aap historische bouwwerken en cul tuurmonumenten te vermijden. Zelfs de Tiberbruggen werden, nadat de af tocht van het gros der Duitsche for maties naar den noordelijken oever der rivier voltooid was, niet opgebla zen, teneinde iedere, vernieling van historische of uit kunstzinnig oogpunt waardevolle bouwwerken te vermijden Herhaalde pogingeh der Anglo-Ameri kanen, om de Duitsche achterhoeden', die vertragende gevechten leverden, door operaties ver op den vleugel uit hQt lood te slaan, stortten door den taaien tegenstand der strijdvaardige Duitsche steunpunten bloedig ineen, hoewel de geallieerden door een mas saal gebruik van slagvliegtuigèn en jachtbommenwerpers telkens weer den v/eg voor hun troep an trachtten te ba nen. Initiatief bleef in Duitsche handen De diplomatieke correspondent van het DNB, dr. Siegfried Horn, schrijft dat de verdediging van Home heel goed Zaterdagmiddag is te Arnhem ter aarde besteld het stofdelijk overschot van den Rijksduitscher Singenstreu, beheerder van het kindertehuis de Reele in Voorst, die op 30 Mei, uit een hinderlaag doodge schoten, is aangetroffen. Toen zich van Musis Sacrum uit de be grafenisstoet in beweging zette, stond het anders zoo drukke leven in de straat, die naar het Duitsche Kriegerfriedhof leidt, sterk onder den indruk van deze plechtigheid. Onder de klanken van treurmuziek marcheerden behalve poli tieke leiders, afdeelingen van de weer macht, van den Rijksarbeidsdienst, van de Reichsbahn, de posterijen, de Hitier Jugend en van de B.D.M. Vóór den lijk wagen werden de vlaggen der partij en de organisaties gedragen. Vele mannen en vrouwen volgden de baar. Op het kerkhof in het bosch, de laat ste rustplaats van vele Duitsche soldaten was nu ook een graf gedolven voor Richard Singenstreu. Toen de lijkstoet was opgesteld en de kist onder de klan ken van het lied der goede kameraden in het graf was neergelaten, sprak Ober- dienstlèiter Ritterbusch de volgende af scheidswoorden: „Wij willen aan deze open groeve niet klagen, doch den man gedenken, die van zijn prilste jeugd af In trouwe plichtsvervulling zijn weg is ge gaan. Zijn dienst aan- het Duitsche va derland en de hierhe'en getrokken volks- genooten eischten van hem een arbeic) dien hij, ondanks zijn leeftijd nog in hel volledige bezit van zijn Lichamelijke en geestelijke spankracht, met vreugde ver vulde. Wie zoo met de gemeenschap waarin de Schepper hem geplaatst- heeft verbonden is, en in deze gemeenschap werkt, die vervult de Goddelijke Wet Het leven van dezen waren strijder moei ons een lichtend voorbeeld zijn Met zijn naam zal zijn geest in ons voortleven" Nadat Oberdienstleiter Ritterbusch den dank en de groeten van den Führer had overgebracht, legden de Rijkscom missaris, Rijksminister Seyss Inquart, SS Ob^gruppenführer en General der Poli zei Rauter, de Beautragte voor de pro vincie Gelderland, dr. Schneider. Kreis- leiter Wunderlich, de Ortskommandant kaméraden der NSB en vele anderen kransen neer op het graf. len in den afgeloopen nacht scheeps- doelen in de Baai van Gibraltar aah, beschadigden' vier vrachtschepen met 'n gezamenlijken inhoud van 30.000 brt. ernstig, en plaatsten treffers op twee andere vrachtschepen. Bij aanvallen van formaties Ameri kaansche bommenwerpers op het noord-Italiaansche gebied en op het frontgebied, werden door luchtdoel artillerie der luchtmacht, jagers en marineluchtdoelgeschut negentien vij andelijke vliegtuigen neergeschoten. Een Duitsche duikbootjager heeft in de Egeïsche Zee een vijandelijke on derzeeboot tot zinken gebracht. Aan het Oostelijk front. Aan het Oostelijke front won de aanval der. Duitsch-Roemeensche troe pen in het strijdgebied ten N. W. van Jassy, ondanks hevigen vijandelijken tegenstand en herhaalde tegenaanval len, verder terrein. Sterke formaties Duitsch-Roemeensche vliegtuigen mengden zich voortdurend met goedé uitwerking in den strijd en vernietig den in luchtgevechten 42 vijandelijk;e vliegtuigen. In het verloop van, verscheidene' nachtelijke gevechten hebben escorte strijdkrachten der Duitsche marine in .de Finsche Golf vier Sovjet-Russische toi^ïedomotorbooten tot zinken ge bracht en gevangenen gemaakt. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen op het stadsgebied van Keulen". De heer Ben Royaards is artistiek leider geworden van het voornaam ste en beste tooneelgezelschap van ons land. Ik wensch hem kracht. Niet in de eerste plaats om op te roeien tegen de dames en heeren ac teurs en actrices die sedert de dagen van het oude Athene den naam genieten, dat zij tot de lastigste cate gorie menschen behooren, die denk baar is maar /ooral tegen de, her innering aan zijn beroemden vader, Doctor Willem. Beroemde vaders bewijzen hun ta lentvollen zonen altijd een kwaden dienst, want zij belasten hen met de verplichting van 'n scliier bovenmen- schelijken arbeid. Want in het oog van het publiek wordt de beroemde vader zelden' geëvenaard, en nog méér zelden overtroffen, door zijn t zoon, ook al heeft deze groote en grootere begaafdheden. De zoon betaalt voor den roem van zijn vader. Wat wellicht billijk is, want de vader zal vroeger, dank zij zijn roem, een heeleboel voor zijn zoons hebben kunnen betalen. En dan is het voor den vader ook niet altijd een pretje, wanneer een zoon zijn eigen ambacht kiest.1 Onze goede Joost van den Vöndel was een dichter. Zijn lieve zoon was óók dichter. Die dichtte namelijk het eene gat met hét andere, en het laatste gat moest pa met. zijn roem en zijn duiten weer dichten. Inmiddels, Ben Royaards, nog maals, sterkte! OVIDIUS. De Leider voerde het woord. Op* initiatief van den Gemachtigde voor Landbouw en Visscherü is Za terdagmiddag te Arnhem een bijeen komst gehouden ter eere van de na gedachtenis van dr. F. E. Posthuma en F. F. Graf Grote, Landesbauern- führer en leider van Geschaftsgruppe Ernahrung und Landwirtschaft by het Rijkscommissariaat. In herinnering zij gebracht, dat dr. Posthuma op 3 Juni 1943, door moor denaarshand om het leven kwam, zoo- da,t deze dag de eerste verjaardag van zyn dood was. Graf Grote sneu velde in Maart 1942 aan het Oostfront. Van Duitsche zijde werd de bijeen komst o.a. bijgewoond door den Be- auftragte voor Gelderland van den Rijkscommissaris, dr. Schneider. De aanwezigen waren voornamelijk van den Landstand. Een herdenkingsrede werd uitgesproken door den Gemach tigde voor Landbouw en Visscherij, den heer Tammens, burgemeester van Groningen. In zijn schets over de verdiensten van dr. Posthuma, die, behalve de grootste zuiveldeskundige van Nederland, ook een voortreffelijk kenner van onzen land bouw in het algemeen was. kwam tot uiting op hoe groote moeilijkheden deze in den eersten wereldoorlog als minister van Landbouw is gestuit. Toen de huidige oorlog in zicht kwam, heeft hij in steeds duidelijker bewoordingen o.m. het scheuren van grasland bepleit, doch er werd niet voldoende naar hem geluisterd. Zoo dra de huidige oorlog over ons land kwam, voelde hij zich vetplicht. han delend op te treden en door zijn ar beid mogen wij nog altijd zeggen, dat ons volk geen honger lijdt, ondanks onze groote bevolkingsdichtheid: van 1 H.A. moeten gemiddeld circa vier menschen leven. Graf Grote heeft zich groote verdien sten verworven door de voorbereiding der eenheid in de landbouworganisatie van ons land. Reeds op 21 Mei 1940 zocht hij contact met dr. Posthuma en sinds dien heeft tusschen hen een vruchtbare samenwerking bestaan.. Aan het slot der rede hebben de aan wezigen beide gevallenen staande her dacht. Mussert herdenkt de heide dooden. Daarna voerde de leider van het Ne- derlandsche vólk, Mussert, het woord. Dr. Posthuma was, aldus Mussert, een man van uitzqnderlijk formaat, 'n Godge- loovig man, eerlijk en eenvoudig van ka rakter, ijverig - en bekwaam, doorstraald van liefde voor zijn volk en voor zijn vaderland. Daarom moest hij den weg gaan van den grijzen van OLdenbarne- veldt en de gebroeders De Witt, die door het grauw werden vermoord. „Principieel," zoo schreef hij op 22 Fe bruari 1937, „sta ik op het standpunt, dat wij niets uit onszelf hebben, maar dat ons geheele kennen en kunnen het ge volg is van ontvangen gaven; ik meen, dat wij van die gaven moeten doen blij ken door het belang en het welzijn van het algemeeh om niet .te willen bevorde ren Posthuma wist 'zich een werktuig in Gods hand, woekerend met de hem geschonken gaven en talenten, werkend zoolang het dag was In de oorlogsjaren 19141918 had Nederland op zijn smalst dr. Posthuma uitverkoren tot „hoofd van jut". Zooals nu de N.S.B. van allee de schuld krijgt, was het toen dr. Posthuma, die voor alle oorlogsellende verantwoor delijk werd gèsteld Alleen sterke ka rakters kunnen zulk een spervuur door staan: Posthuma is er glansrijk in ge slaagd. Posthuma was er de man niet naar te bukken voor de goden van zijn tijd, daarom durfde hij storm te loopen tegen de ontaarde democratie. Vanaf 1932, aldus de Leider, weid van verschillende zijden geprobeerd dr Posthuma te 'be wegen de leiding van een herstelbewe ging op zich te nemen. Dat er echter alleen van onder af aanfiets te bereiken zou zijn en het niet alleen ging om het wegnemen van misbruiken en hervorming van ons staatsbestel, zagen deze heeren niet Ln. Posthuma voelde een en ander instinctmatig .zeer goed aan en zag er dan ook geen heil in. Weliswaat leed hij onder de verwording en worstelde er te gen met heel de sterkte van zijn per soonlijkheid, maar hij achtte het nog te vroeg om met succes dit volk in zijn ge zapige rust wakker te schudden. Ik kan my zyn innerlijk leed zoo goed begrypen, riep de Leider uit, ik heb er zelf mee geworsteld, zes lange jaren, van 1925 tot 1931. tot ik het be sluit nam de N.S.B. te stichten. En nog zijn wy. niet volledig geslaagd. De trieste waarheid is nu eenmaal, dat een deel van ons volk eerst wakker wordt wanneer negerpiloten hun mi trailleurs leegschieten op rijdende treinen. Maar ook zelfs dit moet ons een aansporing zijn, vol te houden tot de eindstreep is bereikt, opdat ons volk zal leven. Ondanks hoon en verdachtmaking leef de Posthuma voor zijn volk. Reeds lang nationaal-socialist naar den- geest, aar zelde hij dan ook niet, na de Meidagen van 1940 zijn rijke ervaring in dienst te stellen van dit volk Zulks in nauwe samenwerking met den helaas, te vroeg gestorven1 Graf Grote, dezen edelman met zijn boerenziel, die voor zijn eigen volk het hoogste óffer heeft gebracht, maar ook ons volk een warm hart toedroeg. Zoo zullen beide groote mannen in onze herinnering blijven voortleven; aan onze hoogachting voor hun karakter paren wij onzén dank voor hun medewerking eri hun offer. In den smeltkroes van «dezen oorlog worden wij allen beproefd. Moge het ons gegeven zijn in hun voetsporen* te treden, vertrouwende op hoogere macht, woekerende met onze talenten en ons volk dienende in hoogste oveLgave. De heer Zijlma, hoofd van de afdeeling Agrarische Zaken der N.S.B., heeft deze zeer plechtige bijeenkomst op de gebrui kelijke wijze gesloten. Het zesde couplet van het "Wilhelmus werd gezongen. De persdienst van de NSB meldt? Thans kan reeds worden bekend gemaakt, dat de eerste landelijke frontzorgcollecte, welke, als besluit van de WA-frontzorgactie 1943-1944, op 27 Mei j.l. is gehouden, bij voor loopige telling honderdvijftig dui zend gulden heeft opgebracht. Dit resultaat, dat iedere schatting heeft overtroffen, spreekt wel een duidelijke taal. Het Nederlandsche volk heeft zich wan zijn beste zijde doen kennen SMEERMIDDELEN. Van 1 Juni tot en met 31 October '44 geeft elk der bonnen „periode e" recht op het op de bonnen vermelde aantal eenheden smeermiddelen. GENERATOR-ANTHRACIET EN -TURF. Vin 1 tot en met 30 Juni '44 geeft elk der met de woorden „generator- anthraciet dertigste periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van 1 hectoliter (max. 75 kg) anthracietnoot- jes 4 of 5. Gedurende hetzelfde tijd vak geeft elk der met de woorden „generator-turf dertigste periode" ge merkte bonnen recht op 't koopen van 50 stuks baggerturf. VOORPOSTENBOOTEN OP PATROUILLEVAART. Dag en nacht paraat onder de moeilijkste omstandigheden, bij stormweer en zwaren zeegang Ook daar staan Nederlandsche vrijwilligers! Volgt hun voorbeeld: zorgt voor aflossing van de wacht, meldt U bil de Kriegsmarine. v Aanmelding bij de Kriegsmarine: Marineannahmestelle-West, Plompetorengracht 24, Utrecht. Alle Hafen- en Ortskommandanturen en de verschillende SS-Meldestellen in Nederland. (Foto Atl/H. P.m^-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1