SLAG OM VESTING EUROPA. DAGBLAD VOOR Ontwikkeling van den strijd. Geallieerde mokerslagen smeden Europeesche eenheid. Verduister van 22.00-5.30 u. Landingsaciie omvat het geheele ge bied tusschen Le Havre en Cherbourg In den loop van Dinsdag zagen de geallieerden kans om het aanvalsfront te verbreeden. 7 er wijf aan weerszijden van Caen de zware gevechten met Buitengewoon zware verliezen voor den vijand voorduurden, waarbij de Amerikanen ook de eerste aan land gebrachte pantserwagens in het vuur brachten, wer den nieuwe strijdkrachten aan land gezet in het gebied .van Carentan. Bovendien werden boven de Kanaal-eilan den Jersey en Guernsey valschermjagers losgelaten. Intusschen werd duidelijk, dat het zwaartepunt van de invasie gelegen was in Noord-Oost-Normandië en het ge heele gebied tusschen Le Havre en Cherbourg omvatte. De actie streefde blijkbaar naar een tweeledig doel: in de eerste plaats wilde het geallieerde opperbevel de uit mondingen der rivieren tusschen deze twee steden ge bruiken, om hier, beschermd ,door goede bruggehoof- den, nieuwe aanvalsformaties met zware wapens aan land te kunnen zetten en ten tweede wilde men trachten een aantal geschikte vliegvelden in bezit te krijgen. Zwaartepunt bij de Orne en Bayeux. De strijd in de Seinebaai Aan de kust van Normandië. Aanvalsfront heeft zich verbreed. Volledig afweersucces bij St. Vaast de la Hogue. Groote vkoot voor Le Hêvre. HET SCHERM GAAT OP! Ei eren root en temperatuur..... DE INVASTE IN ENKELE WOORDEN. Overvallen op leden van de Landwacht. C Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Burean Alkmaarsebe editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Bed. 3330. Giro 187294. tVÖÏrfSDAG 7 JUNI 1944. 'ALKSÏIXftSCHE BDTTTB. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 131, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze editie min, 1.40 elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Schr.— Een golf van Engelsch-Ameri- kaansche terreur spoelt over Europa. Ita lië, Frankrijk, België, Nederland, Duitseh land en de Balkan ondervinden dagelijks wat het zeggen wil, als „Christian Sol- diers" met mild^j hand hun joodsch-plu- tocratische gaven ter „bevrijding" van den Europeeschen mensch op de bevol king laten neerdalen in den vorm van bommen en boordwapenkogels. In een grauwe serie trekken namen als Rome, Marseille, Nice, Milaan, Turijn, Amiens, Lyon, Beauvais, Brussel, Leuven, Parijs, Hasselt, Charleroi, Luik, Verviers, Berlijn, Keulen. Aken, Orleans, Boeda pest, Belgrado. Mülhausen, Enschede, Nij megen, Roozendaal, den Haag in kranten berichten aan ons oog voorbij. Elke stad met haar tientallen, meer nog honderd tallen aan dooden en zwaar gewonden is een bloedige aanklacht tegen de moordpraktijken van deze schurken, die zich Christenen noemen. D LIJKBAAR volgt men den typisch jood- schen gedachtengang, dat door het murw maken der Europeesche volkeren de Duitsche weermacht Uiteindelijk op de knieën komt. Merkwaardig is echter, dat het murw worden speciaal voorbehouden is aan diegenen, die een strijd wagen zonder daartoe ruggegraat te bezitten. Zij komen uiteindelijk door gebrek aan in nerlijke kracht en aan een uitgestippeld doel net het laatste vleugje' adem te kort, dat zij noodig hebben om de overwin ning uit het vuur te sleepen. Dat Duitsehland, #zijn verbondenen en zijn Europeesche vrijwilligers-contingen- ten dit gebrek niet lijden, zal toch nu wel een ieder duidelijk zijn. Men weet waarvoor men vecht en men kent het uiteindelijk doel. Stel daartegenover de onderlinge twisten der geallieerden. De oneenigheid over de "oorlogsdoelstelling bij het klaverblad Roosevelt, ChuYchill, Stalin, de oneenigheid over de machts positie tusschen de Gaulle en Giraud, tusschen de Poolsche emigrantenkliek en Stalin-Churchill-Roosevelt, tusschen Ba- doglio en zijn Amerikaansche lastgevers, 't is slechts een kleine bloemlezing over den normalen democratischen strijd van allen tegen allen. RE oneenigheid tusschen de heeren ls u thans weer met een nieuw thema uit gebreid. Zooals bekend heeft Engeland bij monde van zijn minister-president het voorstel tot vorming van 'n wereld-raad, na den oorlog, gedaan. Dit lichaam zou dan een controleerende raad zijn, be staande uit 4 of 5 van de groote mogend heden. Een zekere heer van Kleffens, de opinie der kleine mogendheden weer gevende, meent het echter niet waar schijnlijk te achten, dat er een poging zou worden gedaan om de uitsluitende controle van het na-oorlogsche bestel in handen te geven .van Amerika. Groot- Brittannië, de Sovjet-Unie en China en, zooals verondersteld mag worden, aan Frankrijk, na'het herstel van dezen staQ+ Geen enkele dergelijke stap zou de actieve ondersteuning hebben der klei nere mogendheden, die een gezamenlijke bevolking van vele tientallen millioenen tellen. De ervaring van dezen en W"iae oorlogen toont, dat de werkelijke leiding der operaties in weinige handen ligt, maar wanneer de eigenlijke oorlogvoering voor bij is en het er om gaat. vorm te geven aan een politiek en deze uit te voeren, dan staat de zaak er heel anders voor, aldus de heer van Kleffens. De last van den oorlog drukt niet minder en dikwijls zelfs schrijnender op de kleine pt-^n dan op de groote. Daarom lijkt het rede lijk, dat deze kleine staten de hun toe komende stem hebben bü elke noging tot het voorkomen van oorlogen. De ge dragen lasten vragen om dienovereen komstige vertegenwoordiging. De heer van Kleffens zeide voorts, dat hij er van zelfsprekend geen voorstander van was, dat alle kleinere naties te allen tilde vertégenVoordigd zouden zijn in alle na- oorlogsche organen. Er zou echter een systeem van wisseling uitgedacht kunnen worden, waardoor de kleinere staten beurtelings hun plaats zouden kunnen innemen naast de groote mogendheden die dan bij voortduring vertegenwoordigd zouden zijn, indien zij dit wenschen. ALS wij even in de herinnering de rede van den Rijkscommissaris terugroepen, die door hem ter gelegenheid van den verjaardag van den Ftihrer te Nijmegen werd uitgesproken, dan valt het op, dat Duitsehland t.a.v. de kleine staten na den oorlog een gansch andere houding zal innehien. Dr. Seyss-Inquart 'zeide toen o.a.: „Overigens echter vormt het groote aantal Europeesche *staten, waarin zich Nederlanders, Vlamingen, Noren, De nen, Slowaken, Hongaren Roemenen, Franschen en Italianen bevinden, als mede de neutralen, als die zich willen aansluiten, een gemeenschap die reeds wegens haar rijkdommenverscheidenheid en vormen de mogelijkheid bezit om „*met behoud' van ieders eigen aard een harmonische gemeenschap van gelijk waardige deelen te vormen/' De tegenstelling van opvatting t.a.v. de plaats der kleine staten na den oorlog is hiermede niet alleen gesignaleerd, doch zij wijst tevens op de groote verantwoor delijkheid die Duitsehland t.a.v. het Euro peesche bestel koestert. Hiertegenover staat de onderdrukking, die de groote democratische mogendheden voornemens zijn met betrekking tot de kleinere staten van Europa, in geval de Geallieerden hun pogingen om Europa te overmeesteren bekroond zien. M EN vergete echter aan de overzijde m van Kanaal en Atlantischen Oce aan niet, dat deze pogingen in den vorm van vernietiging der burgerbevolking mokerslagen zijn. die de Europeesche een heid smeden. De stemmen uit de ver schillende zwaar geteisterde gebieden van Europa roepen niet meer hoera, als zij het groote getal der slachtoffers verne men. Integendeel, het gelijke laed brengt de maSsa gezamenlijk niet alleen in haar haat tegen den vernietiger, doch veel meer nog in haar verlangen naar een heid, om aan de methoden der geallieer den 't hoofd te kunnen bieden, waarbij Duitsehland als verdediger der Europee sche grenzen vanzelfsprekend de leiding heeft. De invasie zal deze eenheid steeds meer doen groeien, omdat vele landen van Europa gezamenlijk nog door een poel van ellende zullen moeten schrijden, ten einde Europa zijn cultuur, en het leven van zijn Volken 'voor den stormloop der barbaren te vrijwaren. Telegram van Mussert aan den Führer, De Leider heeft aan. den Führer h^t volgende telegram gezonden: „FÜHRER, Nu de Invasie begonnen is, is het my een behoefte u, mp Führer, te zeggen, dat alle Nederlandsche Na- tionaal-Socialisten in trouw en lots verbondenheid or leven en dood aan uw zijde staan. Het gaat om het zijn of niet zyn van Europa. Wij vormen een eenheid en aan de spits van deze eenheid staat u, mijn Führer. Zoo zien wij u als den Führer van geheel Europa en wü vertrouwen, dat God ons in dezen strijd bijstaat. Ons geloof en ons vertrouwen zijn onwrikbaar. (w.g.MUSSERT". 9 Juni: Zon op 5.18 u., onder 22.00 u. Maan onder 6.54 u., op 23.42 u. De Duitscbe legerleiding kon intusschen zeer fraaie successen boeken. Ondanks den zeer massalen aanval gelukte het den vijand slechts op één punt een bruggehoofd te vormen en wel bij Trouville. Dit brugge- hoofd, ter breedte van ongeveer 20 K.M. en enkele kilometers diep, werd echter naar alle kanten doeltreffend afgegrendeld en plaatselijk zelfs vernauwd. De Duitsche strijdkrachten bonden ook op de andere bedreigde punten den strijd aan en vooral ter zee leed de vijand zeer zware verliezen aan scheepsmateriaal. Wy zullen thans hier een over zicht geven van de gevechtshande lingen, welke zich afspeelden na de eerste uren van de invasie en daar op laten, aansluiten de berichten, welke ons in den loop van heden nacht en vandaag bereikten. Allereerst was daar dan de strijd in de Baai van de Seine, ten Wes ten van Le Havre. Daar concen treerde zich Dinsdagmorgen by het aanbreken van den dag een sterke vijandelijke formatie zeestrijdkrach ten. In het midden van deze formatie lagen talrijke landingsvaartuigen, ver gezeld door 'n groot aantal kleinere lan dingsbooten. De landingsformatie was op beide flanken door zware vijande lijke vlootstrijdkrachten beschermd Aan de oostelijke flank lagen zes slag schepen alsmede 20 torpedojagers. De westelijke flank werd beschermd door een soortgelijke formatie. Tegen deze geheele vijandelijke for matie werd een Duitsche torpedoboot-" flottielje in den strijd geworpen. Deze booten vielen den vijand, die wat het aantal schepen en de gevechtskracht betreft ver overmachtig was, dapper en heldhaftig aan. Bij de nadering van onze booten legden de vijandelijke vlootstrijdkracehten0 een gordijn van kunstmatige nevel. Snelle vaartuigen zooals torpedojagers en motortorpedo- booten voeren rondom de landings vaartuigen en nevelden deze in. De inneveling werd door talrijke vliegtui gen gesteund, die in scheervlucht dicht boven de oppervlakte der zeer nevel- golven rondom de vijandelijke formatie legden. De Duitsche booten voeren tot aan de nevelzone op en vuurden op den vyand al haar torpedo's en al haar artilleriemunitie af. De vijandelijke vlootstrijdkrachten en landingsvaar tuigen lagen in de nevelzone zoo dicht op elkaar, dat zij door torpedo- en artillerietreffers zware verliezen leden. De Duitsche booten werden uit den nevel zwaar beschoten, doch zy braken den ongelijken stryd eerst af toen alle munitie was verbruikt. Zij deden vervolgens zonder eigen verliezen een Duitsch steunpunt aan voor het byvullen van de munitie- voorraden. Tegelijkertijd vielen patrouillevaarS tuigen van de in dezen sector liggende beveiligingsdivisie op andere plaatsen van de Seinebaai, den ver overmach- tigan vijand aan. Zij leverden met hun beperkte wapenen een dapperen en heldhaftigen strijd, tijdens welke ook een Duitsch vaartuig zonk. Kustbat- terijen van de marine en van het leger mengden zich in den strijd. Ean batte rij der marine bracht een groot vijan delijk vaartuig tot zinken. Andere ver liezen van den vijand, die beslist zijn ontstaan, konden in verband met den nevel niet worden waargenomen. Het zwaartepunt van Me landingen van zee uit en dat van het optredan der valschermjagers lag in het noord oostelijk deel van Normandië. Terwijl sterke Amerikaansche valschermstrijd krachten in de nabijheid van de plaats Barfleur omlaag sprongen begon in het gebied St. Vaast la Hogue een massale landingsactie met steun van aanzien lijke zeestrijdkrachten. Bij den afweer van deze landingsoperaties werden een kruiser en een groot met troepen ge laden landingsschip tot zinken ge bracht. Andere amphibieoperaties wer den ondernomen tegen den mond van de Vire $n den mond Van de Orne. In beide gevallen werden ongeveer taéh- tig landingsvaartuigen van zeer uiteen- loopende grootte waargenomen. Ean groep van ongeveer 200 kleinere lan dingsvaartuigen in het zeegebied ten noorden van Le Havre is njet in actie gekomen. Het zwaartepunt der geallieerde luchtlandingsoperaties lag behalve bij Barfleur bij Carentan aan den mond van de Orne, ten noordoosten .van Caen en "tusschen de mondingen van Seine en Orne. Zware verliezen van den vyand De in het oostelijke deel van het schiereiland Contentin neergelaten Amerikaansche luchtlandingstroepen werden reeds vóór de landing dpor den Duitschen afweer gegrepen, hóe- wel de vijand de onderneming door het aan land zetten van rond honderd landingsboot an iets meer oostelijk trachtte te steunen. Ook de vijande lijke marine-esnheden, die met afwisse lenden koers in de Baai van de Seine opereerden, werden reeds in volle zee door de Duitsche marine-artillerie on der vuur genomen, die in haar sterke stellingen van den Atlantikwalï door voortdurende luchtaanvallen, noch door het beschieten met brisant-, roos- en nevelgranaten het zwijgen kon worden opgelegd. Zij plaatste talrijke treffers op groote vijandelijke schepen. De Anglo-Amerikanen bombardeerden voorts het steunpunt Arromanch'es en vielen ook de geheele kuseztrook van de Seinebaai voortdurend van de lucht uit aan. Ook de in het gebied van de uitmonding van de Orne neergelaten Britsche valschermjagers leden zeer zware verliezen. Onderdeelen biervan geraakten in mijnenvelden en werden door de ontploffende mijnen vernietigd. Het aanvalsfront der Britsche en Amerikaansche invasietroepen heeft zich, naar 't DNB verneemt, Dinsdag middag verbreed. Terwijl aan weers kanten van Caen de zware gevechten met buitengewoon zware verliezen voor de aanvallers voortduren, waarbij de vijand ook de eerste aan land ge brachte pantserwagens in het vuur bracht, viel de vijand met andere ster ke landingsstrijdkrachten het gebied van Carentan aan. Ook op de Kanaal eilanden Jersey en Guernsey werden valschermjagers neergelaten. Baai van St. Malo volgende doel? In Duitsche militaire kringen neemt men aan, dat de invasieoperaties bin nenkort tot een breedere kuststrook zullen worden uitgebreid. In het bij zonder houdt men in de Baai van St. Malo rekening met een poging tot krachtiger aanvallen op den Atlantik walï, die ongetwijfeld ook in den vorm van gecombineerde zee- en luchtlan dingsmanoeuvres zullen worden uitge voerd. Een aanval op dit gebied zou den geallieerden des te aanlokkelijker kunnen lijken, omdat zich in de Baai van St. Malo de bekende Kanaal eilanden Guernsey, Jersey en Sark bevinden, die tot Juni 1940 de Engel- sche aanspraken op het West-Fran- sche kustgebied vertegenwoordigden. Het is ook denkbaar, dat de Angelsak sische invasiepogingen zich tot het kustgebied tusschen de monden van Somme en Seine zullen uitbrei den. Een rechtstreeksche aanval op de kuststrook van Boulogne tot Calais, die het dichtst bij de Britsche eilan den ligt, wordt op het oogenblik nog niet verwacht. (Interinf.) - Voorzoover het re sultaat der Duitsche maatregelen tegen den grooten Anglo-Ameri- kaanschen aanval op de Europee sche westkust op 6 Juni tot laat in den middag kan worden overzien, kan -de Duitsche leiding op een breed front een volledig afweersuc ces boeken. Ondanks het massale gebruik van landingsscheepsruimte van alle beschikbare types, ver scheidene honderden oorlogsschepen en een heele armada van val schermvliegtuigen en vrachtzweef toestellen, is het den geallieerden strydkrachten alleen in het kustge bied tusschen Villers sur Mer en Trouville gelukt een bruggenhoofd ter lengte van ongeveer 20 km en enkele "kilometers diep, te vormen, dat ondanks het ontbieden der groep zware slagschepen uit de wateren van Le Havre reeds naar alle kanten doeltreffend kon wor den afgegrendeld en plaatselijk zelfs reeds vernauwd. Alle andere door amphibieoperaties gevormde landingshoofden in het ge bied van de mondingen van de Orne en de Vire zijn door den krachtigen tegenaanval der Duitsche beveiligiVigs» formaties vernietigd. Het belangrijkste afweersucces echter moet geacht wor den het uiteenslaan van de groote ge allieerde landingsonderr^eming bij St. Vaast de la Hogue. De geallieerde operaties in dit gebied waren opgebouwd op de veronderstel ling dat het bij Bhrfleur en St. Vaast de la Hogue neergedaalden formaties valschermjagers zou gelukken de Duit sche kustverdediging uit te schakelen en daarmede den weg vrij. te maken voor een landingsoperatie in grooten stijl. Door het harde en bliksemsnelle ingrijpen van het garnizoen van den Atlantikwalï werden echter de beide groepen valschermjagers elk ter sterk te van ongeveer een regiment, bij Bar fleur en St. Vaast de la Hogue reeds terstond na het neerdalen vernietigd, zoodat de verdedigings-installaties in den noordoosthoek van Normandië volledig paraat voor den afweer waren, toen ongeveer twee uur later ruim 200 groote landingsvaartuigen onder vuur- dekking van verscheidene kruisers en talrijke torpedojagers verschenen om in de haven van St. Vaast de la Hogue hun aanvalsformaties aan land te bren gen. Zij werden reeds verscheidene kilometers vóór den ingang van de ha ven door de dekkende salvo's van zware Duitsche kustbatterijen gegrepen en verloren ondanks feilen tegenstand reeds in de vroege ochtenduren een kruiser en een groot volledig beladen landingsschip, welke beide bodems na voltreffers uit elkaar sprongen en in enkele minuten, zonken. De geallieerde scheepsformatie zette desondanks haar pogingen om de kust te bereiken voort doch zag zich nog laat in den Dinsdag ochtend na talrijke andere voltreffers, vooral op landingsvaartuigen, met de zwaarste bloedige verliezen gedwon gen, de onderneming stop te zetten en haar stevens te wenden, na zich in een nevel gehuld te hebben. Van de luchtlandingstroepen die tusschen Le Havre en Cherbourg neer geworpen waren, handhaafde zich in den loop van den middag nog slechts een sterke formatie, die er in geslaagd was, zich te nestelen ter weerszijden van den weg CarentanValognes. Deze formatie is in den loop van ^en Dins dag verder door de lucht versterkt sn naar het schijnt is hier de hoofdmassa neergekomen van de door gesleepte zweeftoestellen reeds in de ochtend uren in den strijd geworpen luchtlan dingseenheden. Naar verluidt worden langs den weg CarentanValognes ver bitterde gevechten geleverd. Latere berichten. Naar het Internationale Informa tiebureau verneemt, ligt het eigen lijke zwaartepunt der Ameri- kaanschBritsche invasie-operaties, vooral tusschen den benedenloop van de Orne en het gebied ten Noorden en Noordwesten van Bay eux. Het bruggehoofd, dat de inva sieformaties hebben kunnen vor men, ligt niet tusschen Villers sur Mer en Trouville, maar verder naar het Westen in het geb£d aan weerszijden van de monding der Orne en in het gebied ten Noord westen van Bayeux. Voorts ope reert een kleine Anglo-Amerikaan- sche gevechtsgroep in de duinen ten Noordoosten van Bayeux. Luchtverkenningen doen zien, dat de geallieerden het voornemen heb ben, het bruggenhoofd ten Noorden van Caen te versterken. Onder bescherming van zware slag schepen, opereeren in de wateren ten Westen van Le Havre ongeveer 15 kruisers en 50 tot 60 torpedojagers. In ieder geval zijn Dinsdag laat ten Noor den van de monding der Orne en van Bayeux talrijke landingsvaartuigen van verschillende grootte waargenomen. Klaarblijkelijk wachten zij op het be vel tot den aanval op de kust. Vijandelijke verliezen. Naar 't Internationale Informations- buro van zijn specialen correspondent in Noord-Frankrijk verneemt, hebben Duitsche verkenningsvliegtuigen voor den kustsector der landingen minstens 30 brandende of beschadigde .vijande lijke scheepseenheden geteld. Naar Exchange Telegraph uit het in vasiehoofdkwartier van Eisenhower meldt, kan aan radioberichten aan dit hoofdkwartier ontleend worden, dat onder de valschermtroepen aanzienlijke verliezen zijn ontstaan. De verliezen aan vliegtuigen en zweeftoestellen zijn belangrijk. Alle berichten maken mel ding van fel vuur uit afweergeschut. -Bijzonderen tegenslag hebben de aan vallende troepen gehad in het gebied der Seineiponding. Hier zijn twee ba- taillons luchtlandingstroepen, Engel- schen en Canadeezen, neergekomen. Een deel hunnèr was uit den koers ge raakt en viel den Duitschen troepen reeds bij de landing in handen. De ver schillende vrachtzweeftoestellen wer den terstond overmeesterd. De eerste gevangenen in dezen sector konden voor de gevechtspositie der divisie ge maakt worden. Het waren allen zeer jeugdige soldaten, die bitter teleurge steld waren over het snelle einde hun ner onderneming. „Dat is het begin en het eind van onzen marsch naar Ber lijn," zei een hunner. De twee in het gebied van deze divi sie gelande bataillons werden voor het grootste deel ter plaatse vernietigd. De rest, ongeveer 100 man, werd gevangen genomen. De gevechten aan het bruggehoofd ten N. van Caen en ten N.O. van Bayeux namen gedurende den nacht in hevigheid toe. De ten Z. van Carentan <en Valogues neergelaten valschermjagers konden in een coneentrischen aanval op een zeer klein gebied opeengedrongen worde'n en leden daarbij zware verliezen. Door het neerschieten van transportvliegtuigen en vrachtzweefvliegtuigen werd ver sterking van deze valschermjagers ver ijdeld. 38 groote vrachtzweefvliegtui gen en 51 transportvliegtuigen werden neergeschoten. Er deden zich onder de Fransche be volking nergens incidenten en storin gen voor. „De verwachte gebeurtenis begint thans werkelijkheid te wordenal dus de militaire correspondent van het D.N.B., Martin Hallensleben. Uit de faze der voorbereiding is de in vasie in het stadium der verwezenlij king gekomen. Dat bewijst, hoe juist de Duitsche leiding den toestand heeft beoordeeld en hoe goed zij er aan deed zich niet te laten afleiden door periferische verschijnselen en manoeu vres van de tegenparty, doch /sedert jaar en dag haar aandacht In hoofd zaak gevestigd te houden op het bol werk, dat voor de beslissing, waarnaar de Anglo-Amerikanen streefden, al leen van belang was. Het Duitsche anti-invasie-apparaat is in werking gesteld, zoodra de eerste aan wijzingen voor de amphibie-operatie der tegenpartij merkbaar werden. Genëraal- veldmaarschalk Von Rundstedt heeft on middellijk de desbetreffende bevelen, die voor dit geval reeds sedert lang waren voorbereid en gereed lagen, gegeven. De factor van verrassing en die van camou flage zijn reeds van tevoren uitgescha keld Op grond van de Duitsche publi caties van den laatsten tijd zal men mo gen zeggen, dat in het bijzonder in de gebieden, welke de vijand voor het begin van zijn invasie-onderneming heeft geko zen, door de Duitschers alles was voor bereid, ja, dat men daarheen in zekeren zin reeds de militaire kracht verlegd zal hebben. In elk geval gaat het scherm op voor een van de meest dramatische be drijven der oorlogsgeschiedenis. De Anglo-Amerikanen zijn thans als acteurs in het waarschijnlijk bloedigste drama op het West-Europeesche tooneel versche nen. Voorloopig kan daaromtrent slechts verklaard worden, dat de Duitsche lei ding, strikt genomen bereikt heeft, waar naar zij streefde, ri.l. met verwaarloozing van vele andere militaire overwegingen hun westelijke tegenstanders juist in dit gebied tot den strijd te dwingen. Aan 't verder verloop der gebeurtenissen moet worden overgelaten, wat het eindresultaat zal zijn. De Duitsche militairen zijn op vallend vol vertrouwen en In besten vorm. De wapens zullen spreken! In de Wllhelmstrasse heeft men het met levendigé voldoening begroet, dat Engeland en Amerika thans eindelijk tot de invasiepoging zijn overgegaan. Men wijst er nog eens op, dat men reeds lang op deze gebeurtenis gewacht heeft, die thans onder den druk van Stalin einde lijk plaats vond. BJijkbaar heeft men de bezetting van Rome als aanleiding geno men voor het rïskeeren van de landing in West-Europa. Ten aanzien van de voorgeschiedenis van deze invasiepoging verklaarde de .woordvoerder van het ministerie van Ergens in onze provincie Jigt een stad, die een park bezit, waar pau wen en kalkoenen her en der hun eieren gelegd hadden. Ik begrijp, dat menigeen liever gezien had, dat hec geen pauwen en kalkoenen, doch kippen geweest waren. Maar de olifant met de groote snuit heeft nu eenmaal al lang geleden het sprookje van de hen met de gouden eieren uitgebla zen, en sprookjes beleeft men te genwoordig niet meer. De pluimgraaf, die trouw en met liefde surveilleerde, hoorde den -eenen avond in vele eieren, we" e op barsten stonden, al piepend le ven den volgenden ochtend ech ter waren niet minder dan 32 stuks geroofd, uit loutere vernielzucht. Men heeft de daders reeds te pakken. Lieve, veelbelovende kna pen van acht tot twaalf jaar. Het is te hopen, dat de papa's of mama's op solide wijze dezelfde procedure volgen, die het te broeden ei van noode heeft en hun snoezige kinder tjes op de daarvoor bij uitstek ge schikte plaats behoorlijk op te m- perat'jur brengen. U begrijpt me wel. misschien dat dan de kwa de streken er eens en voor altijd uitgebroed worden. VOVIDIUS J buitenlandsche zaken, dat de laatste maanden tegen Duitsehland en geheel Europa een zenuwoorlog was ontketend, die zonder weerga is. Daarop is de bom- oorlog gevolgd, die ten doel had het Europeesche volk murw te maken en te verpletteren Men heeft ons niet slap ge maakt. aldus de woordvoerder, integen deel, thans bezielen een des te grootere vastberadenheid en moed volk en front, om nu eindelijk met de Anglo-Amerika nen een reeds lang openstaande rekening te vereffenen Thans hebben de wapens het woord. Diplomatie en politiek moe ten zwijgen. Doch het is goed te herinne ren aan alle doelen en Illusies, welke do tegenpartij met deze ihvasiepoging ver bindt. Niemand kan zeggen wanneer bet drama, dat gisternacht begon, zijn hoog tepunt nadert. Doch er bestaat reeds thans volkomen zekerheid over den aflbop daarvan. Opperbevelhebber der Duitsche troepen Generaal-veldmaarschalk Von Rundstedt. Opperbevelhebber der geallieerde troepen generaal Eisenhower. 6 Juni, in de morgenuren, begon de invasie. De kuststreek tusschen Le Havre en Cherbourg het voorloopige doel der geallieerden. Duitsche kustbatteryen en lichte marine-eenheden vallen den vyand aan. Grootè verliezen der Anglo-Amerikanen. Verschillende formaties valschermtroepen vernietigd. Vyandelijke landingsbooten in den grond ge boord. Op de Kanaaleilanden gedaalde valscherAitroepen vernietigd. Duitsche volk blijft kalm en is vol vertrouwen. Mussert zendt een telegram van trouw aan Hitier. Oproep van maarschalk Pétain aan de Fransche bevolking, om slechts de bevelen der regeering te gehoorzamen. Quisling: Op dit beslissende oogenblik behoort elke Europeaan te besef fen, dat het gaat om de vryheid en het bestaan der Europeesche volkeren. Pawelitsj: Deze invasie wordt door het Kroatische volk opgevat, alsof men het van zyn eigen staat wil berooven en aan andere volken onderdanig zou willen maken. Daarom is het Kroatische volk bereid tot den gemeen- schappelijken strijd bij elké invasie. Tuka: De harten van alle ware Europeanen zijn thans by de Duitsche soldaten en hun bondgenooten, ook die der Slowaken. Neditsj, de „Vader der Serven": In ieder geval zal de rekening van Londen fout zyn, volgens welke Servië en de Serven zouden deelnemen aan een met de invasie gepaard gaande opstandige beweging op den Balkan. Mussolini: Het hart van het Italiaansche volk volgt de gebeurtenissen in de zekerheid, dat wüsheid en energie der leiding de reeds legendaire helden moed van den Duitschen soldaat de vyandeiyke poging te niet zal doen. Sündermann (plv. perschef der Duitsche regeering): Het is waarlijk een Sovjet-offensief, dat wü in het Westen beleven. Duitsehland en Europ^ zyn door de gebeurtenissen niet verrast. Boven N.-Fransch gebied werden 13 viermotorige bommenwerpers neerge schoten en andere beschadigd. Bij Beauville zijn twee Britsche luchtlandingsbataljons in een gevecht van man tegen man in de pan gehakt. Bij Le Havre werden luchtlandingseen- fteden naar de kust gedrongen. In de Seine-baai werden vijandelijke torpedoboot jagers met succes met tor pedo's aangevallen. De Duitèche aan vallers leden geen verliezen. Invasietroepen op de Kanaal eilanden in de pan gehakt* Sterke Anglo-Amerikaansche lucht landingstroepen, die zich op 6 Juni in het bezit trachtten te stellen van de Kanaaleilanden Guersey en Jersey, stieten daar naar het DNB verneemt, op feilen tegenstand der Duitsche be zettingen. In het verloop der zware gevechten leden de invasietroepen buitengewoon zware verliezen. Zij werden tenslotte volkomen in de pan gehakt. Naar voorts wordt gemeld, geraakte op 6 Juni een Anglo-Amerikaansche luchtlandingsdivisie in het gebied ten" zuiden van Cherbourg in zware ge vechten met Duitsche anti-invasiestrijd- krachten. Na een strijd van verschei dene uren werd naar het DNB wordt gemeld, de Amerikaansche luchtlandings divisie vernietigd. Niet één man kon ontkomen. Zweden en de invasie. De Zweedsche minister van Defensie. Sköld, heeft in een interview met het blad „Vastgöta-demokraten" ver klaard, dat de oorlog als gevolg van de invasie dichter bij Zweden gekomen is en nog dichterbij kan komen. Een ver dere paraatheid, misschien zelfs een grootere paraatheid dan totdusver, zijn lasten, die Zweden voor onbepaalden tijd 'op zijn schouders moet nemen. Zware Duitsche gevechtsvlieg tuigen in den dtryd. Naar het Internationale Informations- büro van zijn specialen luchtvaartcor respondent in Noord-Frankrijk ver neemt, hebben zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen in aanzienlijke sterk te hevige aanvallen gedaan op de Brjtsch-Amerikaansche landingsbooten De Duitsche gevechtsformaties nader den de door verkenners waargenomen concentratie van vijandelijke-landings vaartuigen in het gebied tusschen Bayeux en de monding van de Orne De deels dicht onder.de kust liggende schepen probeerden zich te verbergen in een nevelgordijn. Groote hoeveel heden bommen kwamen echter op de schepen terecht." De buitsche luchtmacht in actie. Naar het Internationale informations- buro van zijn specialen luchtcorrespon- dent in Noord-Frankrijk veri.eemt, is bij de aanvallen, die omstreeks 23.00 uur werden ondernomen, een transportschip van 6.000 tot 7.000 b'rt. door een zwaren voltreffer tot ontploffing gebracht. Het schip geraakte over zijn geheele lengte in brand en kapseisde. Fen groot lan dingsvaartuig kreeg eveneens voltref fers en zonk onmiddellijk. Uit andere rapporten van de beman ningen der gevechtsvliegtuigen- blijkt, dat ook op de landingsbooten en sche pen hevige ontploffingen zijn ontstaan en dat verscheidene branden zijn uit gebroken. Een groote scheepsbrand werd bij het vertrek op geringen af stand van de kust waargenomen. De gevechten om het bruggehoofd. In den loop van den middag en avond werd met zware artillerie van 6 slag schepen, 15 kruisers en 50 torpedojagers gepoogd het bruggehoofd ter weers zijden van de monding van de Orne, dat zich op den W.-oever tot N.O. van Bayeux uitstrekt, uit te breiden en de stad Caen te heroveren. Alle pogingen mislukten. Een Britsche luchtlandingsformatie, die ter hoogte van Caen werd neergelaten, werd in de pan gehakt. Indianen. Het Int. Inf. Bureau meldt uit Stock holm, dat zich onder de valscherm troepen Indianen bevonden met rood en zwart beschilderde en gladgescho ren gezichten. In den nacht van 20 op 21 Mei 1944' zijn te Berkhout bij het op brengen van personen de leden van de landwacht 1. Boeke Braaksma, geboren 3 April 1900 te Menalduma- deel, wonende te Haarlem. Brou werstraat 140; 2. Arie Groot, gebo ren .2 October 1899, los werkman, door tot dusver onbekend gebleven personen doodgeschoten. Op 1 Juni 1944 werden bij de con trole van persoonsbewijzen te W e s- terblpkker eveneens door on bekende daders twee leden van de landwacht doodgeschoten en een ge wond. De vermoorden zijn: 1. Cor nelia Molenaar, geboren 10 Decem ber 1917 te Abbekerk, fruitkweeker, woonachtig te Blokker, Bangert 273; 2. Gerard Renooy, geboren 12 Juni 1915 te Zwaag. transportarbei der. wonende te Zwaag. Bij het beantwoorden der schoten werd een der terroristen zwaar ge wond. Door zijn kameraden werd hij met een schot in het hoofd ge dood. Het betreft hier een inwoner uit Berkhout. Gewond werd het lid van de landwacht en tuinier Haavok de Vos, geboren §4 .Septem ber 1878 te Enkhuizen, wonende te Westerblokker. Op 2 Juni 1944 omstreeks 9 uur werd het lid van de landwacht Leonard Allte Jacobus Hendricus Hans Tubbergen te Amsterdam door 3 schoten niet levensgevaarlijk ge wond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1