Hevige strijd om, de stad Caen. «SAN DAGBLAD VOOR v-K* IRKiT Bruggehoofd bij de Orne verbreed. Bruggehoofden in Frankrijk uiteengeslagen. DE STRIJD BIJ DE ORNE. KET oer goeden» rfaam doet! IUWELIJK )NTW!KKELEN JRUKKEH "te/tasmfi I, geld ren Inuzelfuw ig thuis E.H.S.Ü.I.D. INVASIEFRONT. Nieuwe divisie valschermtroepen in dén strijd geworpen. Terwijl over de gevechten aan het landingshoofd ten noorden van Caen en ten noordoosten van Bayeux nóg geen nieuwe berichten werden ontvangen, wordt over de positie van de ten zuiden van Carentan en Valognes neer gelaten valschermeenheden bekend, dat zij in een gecon- centreerden aanval op een zeer klein gebied konden worden opeengedrongen. Zij leden daarbij zeer bloedige verliezen. Tweede bruggehoofd. Brandpunt naar Normandië verlegd. KEURINGEN. Meer landingsoperaties verwacht. VRIJE VAART VOOR EUROPA. Gekochte wijsheid.... Verduister van 22.00-5.30 u. Zware verliezen ter zee en te land. Bij Rome nieuwe aanvallen van den vijand. Latere berichten Portugal staakt uitvoer van Wolfram. Uitreiking tweede distributie-stamkaarten. Uitreiking nieuwe bonkaarten. STAD EN JMGEVING. - straat li. Tel. 397# jde wascht U in it wry ven, boa» Dan grondig lauw en dan in iet water helder stzijde krijgt O IE HAAS EN VAN BRERO 3RIEK, Delft. |lijnen. bij: TEMA's Kunst. Jiel, Alkmaar. |l. 4023. ITEMA's Kur.st-i Middenmeer. Tel. 1. Ike agenten. fcllig thuis maken' Srijker en geluk- Veau „Discretia" I! Fr. v. Mieris- ,\'dam-Zd., Spr.u., I Voornaamste be-; Ina Uw huwelijk.-1, act kosteloos inl. fnveloppe. ZILVERSTR. groonzieUen, le. Bestrijdt al deze pende, door thans Uw behandelen mei en Meisjes briefkaart aan In cel 54, Utrecht beplakt met inbegr., zie pek met ruim een gratis gemakkelijk rekenen en maken en Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 8 JUNI 19Ï4, "ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 132, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs, per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Daarentegen ,werd het bruggehoofd aan weerszijden van den mond van de Orne en in het gebied ten westen daarvan verbreed tot onge veer 34 km., terwijl de diepte op enkele plaatsen 10 km. bedroeg Hoewel de vijandelijke strijdkrachten daar aanzienlijk versterkt wer den, gelukte het niet, de stad Caen in het bruggehoofd te betrekken. Ook herhaaldelijk met pantserwagens ondernomen aanvallen in de rich ting van Bayeux mislukten. Hoewel het den geallieerden gelukt was binnen de Stelling van het bruggehoofd van veiligen afstand met de zware kalibers artillerie van hun slagschepen alles tot zwijgen te brengen, handhaafden zich talrijke Duit- sche steunpunten, zoowel aan den mond van dë Orne als in het gebied ten westen daarvan. De Duitsche steunpuntbezettingen konden alle aanvallen op hun kazematsteiiing afslaan en den ÏSritten met hun auto matische wapens groote verliezen toebrengen. Een tweede bruggehoÓTd, dat echter minder breed en diep is, en dus geen bewegingen van grootej*en omvang toelaat, hebben de Britten onder bescherming van hun zware, scheepsartillerie ge vormd ten noordwesten van Bayeux, tusschen de kustplaatsen Russy en Berville sur Mer, ter wijl een ten noorden van Bayeux gelande Britsche gevechtsgroep volkomen in de pan gehakt werd, waarbij 35 pantserwagens stukge schoten werden. Herhaalde pogingen om van dit landingshoofd uit contact tot stand te brengen, met de in het gebied van den mond van de Vire ge daalde valschermjagers mislukten, daar deze valschermeenheden in- tusschen konden vernietigd wor den. Van eenige beteekenis is bij den huidigen stand van zaken naast het Britsche bruggehoofd aan den mond van de Orne nog slechts een Ameri- kaansche gevechtsgroep, die zich, zoo als gemeld, in Normandië heeft ge nesteld. Deze bestaat uit de 82ste en 10 lste Amerikaansche luchtlandings divisie. Hoewel zij voortdurend ver sterkingen ontvangt, kon zij toch door öe plaatselijke Duitsche strijdkrachten reeds op een belangrijk nauwer ge bied ineengedrukt worden. Op het óogenblik worden met deze groep le vendige gevechten gevoerd nabij St. Mere Eglise. Alle andere streken van het gebied, waarin de groote Ameri- kaansch-Britsche aanvallen geschie den, bevinden zich stevig in Duitsche handen. 4000 transportschepen. Voorzoover Dinsdagavond te Berlijn viel na te gaan, was de stand der in vasie als volgt: Het geheel der opera ties speelt zich af aan een front van 400 km., van de Normandische eilan den tot Duinkerken. Generaal Montgomery, die het bevel voert over de landingstroepen, legt tot nu toe het zwaartepunt bij Le Havre. Aangezien er echter nog zeer sterke scheepsconcentraties voor Duinkerken en Cherbourg, Calais en Boulogne liggen, is het niet onmoge lijk, dat dit zwaartepunt wordt ver legd. De voornaamste landingen heb ben plaats gehad tusschen het Nor- mandisch schiereiland en Le Havre, dus in de Seiné-Baai. Van Duitsche miltaire zijde onthoudt men zich van elk oordeel over de ver dere ontwikkeling. Men geeft te ver staan, dat er eenige weken voorbij zullen gaan, vóór _het mogelijk is, een definitief oordeel over de kansen van de invasie uit te spreken. De ge allieerden beschikken over enorme krachten, zoowel ter zee als in de lucht, terwijl zij in Afrika' en Italië veel ervaring hebben opgedaan met landingsoperaties. Reeds het eerste be gin der invasie heeft aangetoond, dat het hun ernst is en dat zij niet zullen terugschrikken voor de zwaarste of fers. Behalve een sterke oorlogsvloot en schier ontelbare kleine vaartuigen voor allerlei doeleinden hebben zij vierduizend groote tfansportschepen ingezet voor het overbrengen van. man schappen en ^wapenen. Gevangenenkampen te Rouaan. Een der eerste kampen voor de bij de invasie gevangen genomen Engel- schen en Amerikanen werd te Rouaan opgericht. Toen de gevangen genomen Britten en Canadeezen dit kamp wer den binnengebracht, ontstonden er op den weg derwaarts incidenten met de bevolking, die in de gevangenen de verwekkers zag van de zware ver woestingen, welke de Engelsch-Ame- rikaansche luchtbombardementen in de oude stad Rouaan hebben aange richt. Naar gisteravond bekend werd, is het een snelle Duitsche formatie gelukt de Britsche bruggehoofd- positie op den oostelijken oever der monding van de Orne in se druk ken en de ingesloten bemanning van eeh Duitsch steunpunt, dat zich dertig uur had gehandhaafd tegen over herjiaaldr aanvallen van de Britten, los te slaan. De Duitsche aanval,, die de leiding van het Britsche bruggehoofd volledig over- rompelde, werd uitgevoerd over een moerassige beekvlakte en be reikte zeer snel het kustterrein aan de rechterzijde van de monding der Orne. Na de bevrijding van het Duit-» sche steunpunt baande de formatie zich op den oostelyken oever van de Orne stroomopwaarts van de Orne een weg, waarbij talrijke ge vangenen en een aanzienlijke buit aan wapenen konden worden bin nengebracht. Bij onze Vrijwilligers. Een stoottroep keert na een succesvolle onderneming naar de compagnie terug tfy PK Krïstoferltsch/O/H/P m Tot dusver zyn in den loop van Woensdag vyf Anglo-Amerikaansche divisies in den stryd geworpen. Van de rond tachtig divisies die de Amerikaansche opperbevelheb ber generaal Eisenhower op het cogenblik in Groot-Brittanjè en Schotland in het geheel tot zyn beschikking heeft, is derhalve slechts een deel in den stryd ge bracht, zoodat rekening gehouden moet worden met de waarschynlyk- heid van verdere landingsoperaties, doch pas wanneer de eerste phase van het geheele aanvalsplan in AmerikaanschBritschen zin tot een bevredigend punt is gekomen. De tot dusver bereikte resultaten zijn daartoe in ieder opzicht onvol doende. Hoewel het den Britten gelukt is aan de monding van de Orne •en ten westen daarvan een brugge hoofd te vormen, is toch voor de ontworpen operatie over een groot ge bied de uitgestrektheid en "diepte daarvan nog volstrekt onvoldoende. In het bijzonder moet erop gewezen wor den, dat de geallieerden nog niet over een haven beschikken voor het lossen van groote schepen. Het SS-Erzatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd té worden Voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingspliehtig Zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd ïijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor "bevordering zijn: gedrag, karakter, presta tie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot öe verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en te rugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS, Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30, en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverb. 5. OOK VOOR DE GEMOTORISEERDE COMPAGNIE BIJ HET SS-WACHBATAIL- LON TE AMERSFOORT WELKE DIENST IN NEDERLAND DOET, KAN MEN ZICH OP BOVENSTAANDE KEURINGEN MELDEN. 13.6.44 8—12.00 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 1. 15.6.44 8—12.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15—18.00 uur, Venlo' Deutsches Haus, Egmondstraat 16. no 44 8—12.00 uur, Arnhem, Café Royal. 19.6.44 8—13.00 uur, Amsterdam, Dam 4. «.6.44 8—12.00 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 15—17.00 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg, Generaal Montgomery heeft intus- schen, zooals wij .reeds vermoedden, het zwa.artepunt vèrlegd naar het ge bied van het Normandiiche schier eiland. Behalve de groep Amerikaan sche luchtlandingstroepen, die tusschen Carentan en St., Pierre Eglise verbe ten tegenstand biedt, heeft hij thans ock aan de westkust van Normandië in het gebied ten noorden van Courances valschermeenheden ter sterkte van on geveer een divisie in den strijd ge worpen. Hun opdracht is klaarblijkelijk het schiereiland naar het zuiden af te grendelen. Tegelijkertijd deed in gle ochtenduren van Woensdag een geallieerde forma+ie met talrijke landingsvaartuigen en lichte oorlogsschepen een aanval op de noordwestpunt van het schiereiland Cotentin, met de bedoeling om vlak ten oosten van Kaap de la Hague en ver der een nieuw landingshoofd te vor men. De scheepsformatie ontmoette echter een zoo zwaren afweer uit de kanonnen der batterijen van den At- lantikwall, dat zij na een groot aantal voltreffers op haar landingsvaartuigen den steven pioest wenden, na een kunstmatigen nevel te hebben verwekt. Verscheidene groote gepantserde lan dingsschepen werden in brand gescho ten. Waargenomen kon worden hoe drie met troepen bezette vaartuigen in den grond werden géhoord. RSUMBOOTE MAKEN VRIJ BAAN. Vrije vaart voor Europa, een dringende eisch, 'n levensnoodzaak, óók voor Neder land. Talm dus niet langer, maar volg h et voorbeeld der duizenden, die in het blauwe uniform der Kriegsmarine Neer lands roem doen voortleven over alle wereldzeeën. Aanmelding bij de Kriegsmarine: Marineannahmestelle-West, Plompetoren gracht 24, Utreqht. Alle Hafen- en Ortskommandanturen en de verschillende SS-Meldestellen in Ne derland. ,Foto Atl./H. P. m. In dezen tijd examineert zooals een grappig man eens zei het eene deel van het volk het andere, zooals het eene deel van ons volk het andere deel met het berekenen van zwarte prijzen besteelt en oplicht, Eenige examencandidaten in een' groote Nederlandsche stad besloten het een met het andere te verbinden, en belogen met behulp van een sta peltje bankpapier den zetter, die de examen opgavendrukken moest, om hun de proeven ter inzage te geven. #Hetgeen geschiedde. De veelbelovende jongelieden ver wierven zich dus ni^tmet eerlijke in spanning en door middel van her sens kennis, maar lieten haar door 'n ander, dien zij voor die euveldaad dik betaald hadden, voor zich stelen. Leuk het denkbeeld, dat de samen leving de kans loopt, dat die edele knapen eens als advocaat of dokter haartjuridische of lichamelijke belan gen te behartigen krijgen! Dergelijken lieden moest men eens en voor altijd den weg tot verdere studie versperren. OVIDIUS. „KLEINE CORRESPONDENTIE". Max Blokzijl spreekt in de serie Brandende Kwesties hedenavond over Hilversum 1 om 18.45 uur over „Kleine correspondentie". 9 Juni: Zon op 5.17 u., onder 22.00 u. Maan onder 7.53 u., op HOOFDKWARTIER VArj DEN FüHRER, 7 Juni (D.N.B.). Het Op- perbevei van de weermacht deelt mede: „De vijandelijke landingsoperatie aan de noordkust van Normandië, tusschen Le Havre en Cherbourg, werd den geheelen dag door sterke zee strijdkrachten ondersteund. Talrijke jn den rug van onze kustversterkin- gen neergelaten formaties luchtlandingstroepen moesten deze landing vergemakkelijken en het aanvoeren van onze reserves verhinderen. Zij werden vooit het grootste deel na een korten harden strjjd in de pan ge hakt, nadat zij reeds bij het omlaag springen door onze luchtdoelartille rie zware verliezen hadden geleden. De vijand slaagde erin van zee uit op verscheidene plaatsen vasten voet te krijgen. Het meerendeel van zjjn bruggehooldec werd echter ln een tegenaanval uiteengeslagen. Talrijke landingsbooten liggen uitge brand voor de" kust. Aan weerskanten dCr uitmonding van de Orne en ten noorden van Carentan zijn hevige gevechten met een vrij sterken tegen stander ontbrand, wien het tot dusver nog gelukt is deze bruggehoof den, zjj het met zware verliezen, in bezit te houden. halve 17.200 dooden 8.700 gevangenen en overloopers. Talrijke stukken ge schut, lichte en zware infanteriewa- pens, munitie- en voorraadopslag- piaatsen werden vernietigd of buitge maakt. Formaties Amerikaansche bommen werpers hebben op verschillende ste den in zuidoost Europa bommen ge worpen en vooral in Ploesti, Kroon stad, Türnu-Severing en Belgrado schade en verliezen onder de bevol king veroorzaakt. Door strijdkrachten der Duitsche- en Roemeensche lucht verdediging werden 21 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 13 viermoto rige bommenwerpers, vernietigd. In den afgeloopen nacht hebben en kele vijandelijke vliegtuige.. bommen geworpen op het stadsgebied van Mannheim". In de vroege ochtenduren van eten 6den Juni vielen Duitsche torpedo booten in de Baai van de Seine een formatie vijandelijke slagschepen, die tezamen met kruisers en torpedojager^ de landingsvloot beschermden, met succes aan. Lichte Duitsche zeestrijd krachten vielen in den nacht van 6 op 7 Juni ten westen van Le Havre een formatie Britsche torpedojagers aan en plaatsten verscheidene torpedotreffers. Een torpedojager bleef brandend lig gen. Kustbatterijen van de Duitsche ma rine brachten in zware artillerie-ge vechten aan slagschepen en torpedo jagers zware schade toe. In de door de Duitsche marine gelegde mijnver- sperringen zijn-verscheidene vijande lijke eenheden door mijntreffers ge zonken. De wederzijdsche gevechtsactie in de lucht werd gisteren door het weer zwaar belemmerd. Boven het lan dingsgebied werden door strijdkrach ten der luchtverdediging volgens de voorloopige berichten 104 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Nieuwe aanval in Italië. In Italië ging de vijand, na concen tratie van sterke strijdkrachten in het gebied ten westen van Rome, weer tot den grooten aanval over. Met overmachtige infanterie- en pantser formaties slaagde hij erin, oprukkend aan weerskanten van den kustweg, na een verbitterden strijd onze stellingen binnen te dringen. Ook ten ^noorden van Rome kon de vijand, óndanks heldhaftigen tegenstand van onze troepen, een vrij diepe penetratie tot stand brengen. Hier zijn nog zware gevechten aan den gang. Ten oosten van Rome ondernam de vijand weer den geheelen dag hevige maar ver geefs che aanvallen op onze stellingen bij en ten westen van Tivoli. In het oosten ontstonden gisteren slechts zuiveringsgevechten in het ge bied ten noordwesten van Jassy. Ster ke formaties gevechts- en slagvlieg tuigen mengden zich in den strijd te land en brachten den Sovjets zware verliezen toe aan mènschen en mate riaal. Bij de bestrijding van het vijande lijke aanvoerverkeer door de lucht macht werden talrijke, stations gron dig verwoest en werden verscheidene spoorwegtrajecten onderbroken. Des nachts waren vooral de spoorweg knooppunten Proskoerof en Shmerin- ka het aanvalsdoel van zware Duit sche gevechtsvliegtuigen,die krachti ge explosies en uitgebreide, branden veroorzaakten. Ruim 17.000 dooden. De strijd tegen de communistische benden op den Balkan werd in» de maand Mei met bijzonder succes voortgezet. De vijand leed uiterst zwa re bloedige verliezen en verloor be- De geallieerden leden zware verliezen. Naar het DNB meldt, hebben Duit sche troepen Woensdagmiddag ten O. van de Orne Brrtsch-Amerikaansche eenheden valschermjagers ^teruggewor- pen. Binnen het door den vijand ge vormde landingshoofd staart nog Duit sche steunpunten in taaie verdediging. De invalstroepen trachten contact te brengen tusschen de verschillende lan dingsplaatsen. Vrij sterke strijdkrach ten vielen in het gebied van Bayeux in Z.W.-richting aan. Deelen der pant- serspiteen werden teruggeslagen. In het N. van dit gebied vielen de Duit- schers het concentratiegebied dezer pantserstrijdkrachten aan. Hier en bij Carentan wo^rdt nog verbitterd, ge streden. Verliezen der geallieerden Óp den eersten landingsdag zou de vijand reeds twee torpedobootjagers. een troepentransportschip van 7000 ton en vijf landingssche^en door bomtref- fers verloren hebben.' Vele dicht naast elkaar liggende landingsbooten werden getroffen en vele oorlogsbodems be schadigd. Voortdurend werden ont ploffingen waargenomen. Luchtaanvallen. De kuststeden Loriënt en Nantes hadden in den afgeloopen nacht vrij sterke vijandelijke luchtaanvallen te verduren. Bij Saint Brieux wierpen vijandelijke vliegtuigen strooien poppen aan valschermen uit. Tegen landings eenheden in het gebied der Seine-baai werden door de Duitschers gevechts vliegtuigen in den strijd gebracht. Geen nieuwe luchtlandings troepen. Volgens den specialen correspondent van het Inf. Buro uit N.-Frankrijk zijn hedennacht geen nieuwe landingstroe pen in het gebied der Seine-baai neer gelaten en was boven de baai de vijan delijke activiteit i* de lucht gering. LISSABON, 8 Juni (DNB). Het minister-presidium heeft giste'rmiddag aan de pers een officieele nota over handigd, waaruit bleek, dat de Portu- geesche regeering zich als gevolg van een' ultimatieven eisch der Britsche re geering genoodzaakt heeft gezien den uitvoer van wolfram met onmiddel lijker! ingang stop te zetten. Het uit voerverbod geldt ook voor de geal lieerden. Aangezien de tweede distributie stamkaarten met ingang van de pe riode, welke 12 Juni a.s. aanvangt in gebruik gesteld zullen worden bij de verstrekking van nieuwe bonkaarten, is het noodzakelijk, dat een ieder, die daarvoor in aanmerking komt, zich tijdig in het bezit van een tweede dis tributiestamkaart doet stellen. De dis tributiediensten zullen nog slechts tot Vrijdag 30 Juni de stamkaarten ver strekken. Degenen, die reeds eerder een oproeping hebben ontvangen, doch niet in de gelegerfheid waren de kaar ten af te halen, dienen zich thans zoo spoedig mogelijk in verbinding te stel len met den plaatselijken distributie- dienst. Personen, die naar een andere ge meente verhuisd zijn, zullen zich vóór den laatstgenoemden datum in het be volkingsregister van de gemeente van vestiging moeten laten opnemen, ten einde voor een nieuwe tweede distri butiestamkaart (welke slechts binnen den distributiekring geldig is) in aan merking te komen. Zij dienen zich onverwijld in ver binding te stéllen met het bevol kingsregister van de gemeente, waar uit zij vertrokken, zijn, dan wel van hun tegenwoordige gemeente van ves tiging. Na 30 Juni a.s. kunnen geen tweede distributiestamkaarten meer worden verstrekt aan personen, die er op dien datum reeds voor in aanmerking kon den komen. De plaatselijke distributiediensten rei ken van 11 Juni tot en met 8 Juli 1944 te gen overlegging van de eerste en de tweede (nieuwe) distributiestamkaart en de daarbij behoorende inlegvellen de vol gende bonkaarten voor voedingsmiddelen uit. Aan houders van een inlegvel G.A.- 401 een bonkaart KA 408, aan houders van een inlegvel G.B.-401 een bonkaart KB 408, aan houders van een inlegvel G.C.-401 een bonkaart KC 408, aan hou ders van een inlegvel G.D.-401 een bon- kas rt KD 408 en aan houders van een inlegvel G.E.-401 een bonkaart KE 408. Men kan zijn kaarten uitsluitend "af- halen bij den distributiedienst, waarvan het kringnummer 'vermeld staat op de tweede distributiestamkaart en het daar bij behoorende inlegvel. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat men zoowel de oude als de nieuwe stam kaart moet medebrengen. Zij, die niet in de gelegenheid zijn, hun bonkaarten zelf af te halen of te laten afhalen, dienen hun eerste en tweede distributie-stam kaart met inlegvellen aangeteekend op te zenden naar den distributiedienst van de geineente, die de tweede distributie-stam kaart heeft uitgereikt. Slechts schippers en hun gezinsleden, die in het centraal bevolkingsregister zijn opgenomen en een tweede distributiestamkaart met inlegvel hebben, voorzien van de letter D., kun nen hun bonkaarten bij eiken distribu tiedienst afhalen. Bij de uitreiking der bonkaarten voe dingsmiddelen worden van de overeen komstige inlegvellen respectievelijk de bonnen A 408 tot en met E 408 ingeno men. Tevens wordt in het vakje 408 van de tweede distributie-stamkaart een diago naal kruis geplaatst. Bij het in ontvangst nemen der kaarten dient men terstond na te gaan, of men alle bescheiden waar op men recht heeft, ontvangen heeft. Latere reclames worden afgewezen. UITREIKING VAN TWEEDE DISTRIBUTIESTAMKAARTEN. Op verzoek van den leider van den Distributiedienst hier ter stede ver wezen wtf onze lezers naar de in dit nummer opgenomen bekendmaking inzake de uitreiking van tweede dis tributiestamkaarten. Het is zeer wenscheiek dat van de daarin gegeven voorschriften volledig wordt kennis genomen. WAARSCHUWING. Wij maken het Alkmaarsche publiek erop attent dat er zeer binnenkort een aanvang gemaakt zal worden met de controle op de zolders der woningen en perceelen. Deze controle zal door den Gemeentelijken Luchtbeschermings- Dienst in samenwerking met de politie gehouden worden. De zolders moeten behoorlijk opgeruimd zijn, zoodat alle hoeken goed te bereiken zijn. Kortom, alle destijds gegeven voorschriften moe ten behoorlijk zijn opgevolgd. Voor dit doel is zand verkrijgbaar bij de Ge meentewerken, Keetgracht 1, alhier, te gen betaling van 0,10 per emmer. VERLOREN MELK. De melkhandelaar B. in de Hoog straat, reed gister met zijn bakfiets op den hoek van de Langestraat en de Boterstraat. Plotseling brak het linkerwiel van het voertuig, waardoor dit omtuimelde. Twee bussen en ver scheidene flesschen melk kwamen op de straat terecht. Ongeveer 90 liter kos- - telijke melk werden op deze wijze ver spild aan de aarde. GESLAAGD. Voor het te Amsterdam gehouden, examen apothekers-assistente is ge slaagd mej. Nelly Hoogcarspel, alhier. BEETHOVEN-MATINéE COR DE GROOT. Mozart en Beethoven! Twee namen van grootmeesters uit de klassieke periode, onafscheidelijk aan elkander verbonden. Hoe komt dit eigenlijk? De overeenkomst is alleen, dat beiden, met nog -Bach, Handel en Haydn, behooren tot de allergrootsten uit dien tijd. Als mensch, en in hun muzikale schepping zijn het contrasten. Bij Mozart eindigt in meest volmaakte schepping de z.g.n. absolute muziek. Beethoven maakt.zijn muziek ondergeschikt aan het worste len van zijn menschelijke ziel en brengt door middel van zijn muziek zijn levensstrijd naar buiten. Eigenlijk :s bet zöo. Onze Lieve Heer bemerkte bij zijn schepping van componisten, dat hij tusschen Haydn en Beethoven nog iets te kort kwam. Hij zond nu vanuit den muziekhemel Mozart ter aanvul ling naar de aarde. Mozart's aardsche leven bleef geheel buiten beschouwing. Trouwens, zijn taak was spoedig vol bracht, hij stierf zeer jong, te jong om het eigenlijke menschen-lijden op aar de te leeren kennen. Zijn muziek komt zóó uit den hemel <jer muziek. Hooger kort het niet. Een periode was afge sloten. Beethoven brengt de muziek naar de aarde en maakt deze onderge schikt aan zijn mensch zijn. Muziek van Mozart is hemelsche muziek, bijna onbegrijpelijk voor de meeste men- schen, muziek van Beethoven is aard sche muziek, vol van menschelijk lij den, dus voor menschen begrijpelijk. Beethoven, als kunstenaar, koning, doch lijden als mensch, spreekt met zijn muziek tot ons eigen lijden en we luisteren vol deernis, geproost of on getroost en vol droefheid. Het piano-spel nu van Cor de Groot, heeft mij tot de volgende conclusie ge bracht. Zijn spel is meesterlijk. Als meester beheerscht hij wat hij als uit voerend kunstenaar herschept. Diep onder den indruk luistert ieder, sterk geboeid naar zijn prachtige weer gave. Alles fonkelt en leeft, en geen enkele storing vindt plaats, en de be1- heersching is van edele voornaamheid. Ik heb mij echter afgevraagd: waar is Beethoven zelf? Waar hoor ik Beet hoven, zooals wij weten dat hij als on volmaakt mensch was, in zijn levens strijd? Al het onvolmaakt menschelijk® is in het spel van Cor de Groot opge lost naar hoogere sfeeren. We zouden kunnen zeggen; Beethoven veredeld naar Mozart toe. Alle aardsche strijd van Beethoven is door nerschepping van Cor de Groot, overgegaan naar het hemelsche van Mozart. De mogelijkheid is dus geschapen, maar met dit al was Beethoven niet zoo en is het zijn bedoeling ook niet geweest in zijn muziek. De Beethoven-vertolker moet zich geheel inleven in den zielstoestand van den mensch. in de kinderlijke, uiterst gevoelige ziel van Beethoven die tege lijk onstuimig en onbeheerscht is. Mijn conclusie is, dat Cor de Groot staat tusschen Mozart en Beethoven. Voor herschepping van Mozart heeft hij teveel Beethoven in zich, voor her schepping van Beethoven vooral te veel van Mozart. De drie sonates heeft hij prachtig gespeeld, hoewel de sonate/ pathétique minder was dan de eerste twee. Ik vond het zeer juist op een gegeven oogenblik (in de 2e sonate) te bemer ken dat Cor de Groot vasthoudt aan de authentieke schrijfwijze van Beet hoven zelf. De contradansen waren in één woord onovertrefbaar. Het talrijke publiek dankte met een staande 'gebrachte ovatie, 2!oo langdu rig dat een toegift wel moest volgen. Jac. Jansen. GEEN RIJBELASTINGKAART. Op 16 December werd in de Zaan streek aangehouden de chauffeur S. O. alhier, die met een auto reed, doch een belastingkaart niet kon toonen en der halve kreeg hij* een procesverbaal, dat hem Woensdagmiddag voor den Politie- te Haarlem bracht. Op vordering van den Rijksadvocaat kreeg de man een boete van 15,of 3 dagen. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Petrus J. N., z. v. Johan nes N. van Baden en T. G. Nagelhout. Maria Th., d. v. Simon H. van Dru- nen en G. Harms. Pieter J., z. v. Jacob Hartland en. N. Koster. Gehuwd: Hendrikus A. Bilars en Maria A. C. Sünder. Cornelis Klaasse en Clara M. Hoogland. Hendrik Kra mer en Trijntje Snijders. Nicolaas G. Kramer en A. Verbeek. Overleden: Annette M. van der Horst, oud. 27 j. Willem Rietbergen, geh. m. T. Kouwenhoven, oud 54 j. A.W.V. DE KAASKOPPEN. Zondag namen „De Kaaskoppen" deel aan een wandeltócht te Zaandam. Tijdens den tocht werd er een be^- zoek gebracht aan het Czaar Peter huisje, een ouden oliemolen en aan de Zaanlandsche Oudheidkamer. Na het volbrengen van den tocht werd aan alle leden een fraaie plaat, voor stellende den oliemolen' „De Bonte Herv", uitgereikt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1