Zware gevechten om de stad Caen verwacht. Aanbod. ROPLAST DAGBLAD VOOR Nuchier Nederland, bewaar uw rust Sovjet-zomeroffensief verwacht. Beslissing vali niei aan de kusi. De verbitterdste worsteling van dezen oorlog. Het terrein van den strijd. Valscherm-doodensprong. Strijd tegen de invasievloot. Geslaagde alweer aan het Westelijk front. KEURINGEN. Gevechten voor Hoek van Holland. Scherp fe, STAD EN^OMGEVING. R JAGT, BANK N. V. ftrrcmanc^. '0RT5M0UTO DOVER «CALAIS'"--. ^BOULOGNE |glcfou«D{? OünKnxhenï «S'OMEB. Uaubrouclr, Chatojfin Elretal r fioulances óijanville ■Uittlj.- ftitijnmi" Lö 5(Aubin jSÊ Oystrtham JljM Aufianvoion CtéH^Ztf'pS^ÏÏ*. .fonamesB Dieppe TO If» ■Qotmperi# Oisefiont Op) Pontopson^ [r Antrain»// LORIEN' ivranche: Seccjueuy PorttxAit! Mczidon Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3329 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 14 JUNI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 137, 3 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in de2e editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de gebeele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 eent. Schr. - Wij hebben den naam een nuch ter volk te zijn. Hoe volkomen in tegenspraak hiermee is echter de hou ding van het Nederlandsche volk in den laatsten tijd, als er iets bijzonders plaats vindt. Er zijn legio voorbeelden voorhan den, waarvan ik als recent geval het afgeloopen weekeinde noem. De ver hoogde waakzaamheid der Duitsche troepen was aanleiding voon de bevol king tot het maken van de dolste con clusies. Er waren zelfs menschen, dié de Britsche home-fleet al in de Oude gracht te Alkmaar zagen varen! JN de eerste plaats moge er %et ntU druk op gewezen worden, ctet het GERUCHT een uitvinding is van de zelfde lieden, die de verantwoordelijk heid dragen voor den zenuwenoorlog ln ons land. Welbewust wordt het ge rucht gelariceerd met de vooropgezette bedoeling, dat het zich door z'n min of meer fantastischen inhoud onmiddellijk van mgnd tot mond verspreidt en de bevolking in al haar lagen onrustig zal maken. En aangezien een onrustig mensch in de meeste gevallen niet in staat is behoorlijk na te denken alvo rens hij handelt, zien wij hem meesten tijds in_die situatie verkeerd handelen-, waardoor hij zichzelf en anderen in moeilijkheden brengt. Dit is dan ook de opzet van de zenu wenoorlog-specialisten. Des te meer verkeerde handelingen er uitgevoerd worden, des te sneller ontstaat er een chaos. En daar is het dien heeren juist om te doen. Hoe gjjooter bende het wordt, hoe meer kans er voor hen en hun communistische opdrachtgevers bestaat om hun illegale doeleinden n3 te streven en de bezettende macht te dwarsboomen. ANGEZIEN de bezettende Overheid er echter niets voor voelt om dit soort lieden een kans te geven, hetgeen regelmatig blijkt uit de gepubliceerde doodvonnissen, is het niet denkbeeldig, dat door haar maatregelen worden ge nomen ter beteugéling van de uit on rust der bevolking voortkomende han delingen, welke handelingen op zichzelf dikwijls onschuldig zullen zijn. Ik denk hierbij b.v. aan het vertrekken van groepen van dP. bevolking van de stad hunner inwoning__naar een elders ge legen stad. Een reisverbod zou onmid dellijk hieraan een eind maken, waar door, echter tevens andere categorieën van ons volk zouden worden gedu peerd, voor wie het reizen noodzakelijk is in verband met hun broodwinning. Dit is een eenvoudig voorbeeld. Na tuurlijk kan de Overheid ook maat regelen nemen, die' door hun scherpte van zeer vèrstrekkenden aard zijn. Dit zou men dan te wijten hebben aan het gerucht, verspreid door onverantwoor delijke lieden, die zich ten onrechte goede Nederlanders noemen. TtfATUURLIJK is de kans niet denkbeel dig, dat t.z-t. ook ons land van front linie slagveld wordt en dan is het zaak dat de bevolking het hoofd koel houdt. „Kalmte kan je redden", zeiden wij altijd en zeker is dit juist, als het oor logsgeweld zich over onze lage landen aan de zee stort. Wil men met zoo min mogelijk kleer scheuren uit het* strijdgewoel komen, dan zijn een nuchtere kijk op de din gen en een koel hoofd geboden. Daar bij dienen de aanwijzingen van de Overheid nauwgezet te worden opge volgd enmen leene het oor niet aan geruchten. Zelfbeheersching en rust zijn twee dingen, die van het hoogste nut zijn in het normale dagelijksche leven. Van daag den dag kunnen zij de vraag van leven of dood beheerschen! De Duitsche luchtverkenning heeft waargenomen, dat de bolsjewisten gis teren vooral aan den beneaenloop van den Dnjestr aanzienlijke versterkingen hebben geconcentreerd. Ook het tus- schen Brody en Tarnopol bijeenge brachte aanvalsleger is gisteren aan zienlijk versterkt en tenslotte komt in den centralen sector het spoorweg knooppunt Gomel duidelijk naar voren als centrum van bolsjewistische op- marschbewegingen op grootere schaal. Den voornaamsten stoot van het Sov jet-zomeroffensief zal ^men nog altijd in het zuiden moeten verwachten, waar, in weerwil van het uiteenslaan der bolsjewistische strijdkrachten ten noor den van Jassy, nog talrijke pantser en gemotoriseerde formaties staan, om over den Beneden-Dnjestr in zuidwes telijke richting en uit het gebied Bro- dy-Tarnopol naar Lemberg aan te val len. In ieder geval staat vast, dat het Duitsche Oostelijke front, de laatste weken aanzienlijk Versterkt is. INVASIEFRONT. Omtrent den toestand aan het invasiefront meldt het Interna tionale Informatiebureau: Het beeld van den strijd aan het invasie front heeft de laatste 24 uur nergens een verandering van belang ondergaan. Als de hoofdpunten van de geallieerde acties zijn nog altijd de gebieden ten Noorden en Westen van Caen, alsmede het gebied aan weerskanten van den mond van de Vire, vooral Zuidwestelijk van Carentan, te beschouwen. Hoewel de ten Noorden van Caen opgestelde Britsche formaties gisteren tegen de verwachting niet tot den aanval op de stad zijn overgegaan, moeten groote gevechten in dit gebied binnenkort verwacht worden en wel omdat zonder het bezit van de stad de Ornemond als landingsgebied onbruikbaar is, temeer daar de Oostelijke oever der uitmonding van de Orne, ondanks hevige Britsche aanvallen en beschieting door' zware Britsche scheeps- artillerie, zich hog altijd in Duitsche handen bevindt. Caen is ook niet alleen van zekere beteekenis als rivierhaven, doch ook als wegen- en verkeerscentrum. Omtrent de Britsche pogingen, de i Duitsche linies ten noorden van Caen door een sterken pantseraan- val in de flank uit Bretteville en Andrieu op te ruimen, werd reeds gemeld, dat de Britsche actie mis lukte met zoo zware verliezen aan menschen en materiaal, dat zjj moest worden gestaakt. Ook een aanval op de Duitsche linies in het gebied oostelijk van Tilly bleef zonder re sultaat. Het opdringen van Amerikaansche pantserformaties uit Carentan naar het zuidwesten werd door Duitsche pantsergrenadiers met zoo groot suc ces bedwongen, dat de AmertRanen genoodzaakt waren, zich tot huh stellingen van uitgang terug te trek ken en voorloopig van een uitbrei ding der bruggehoofdstellingen af te zien. Eveneens kon een Ameri kaansche aanval van St. Mère-Eg- lise uit in algemeen westelijke rich ting doeltreffend worden afgesla gen. Hier werd in de middaguren van gisteren door een Duitschen tegenaanval een belangrijke plaats aan de invasietroepén weer ontrukt*. Aan het noordelijke front van het Amerikaansche bruggehoofd zjjn herhaalde aanvallen op Montebourg mislukt. De stad bevindt zich nog altijd stevig in Duitsche handen. Evenzoo werd de weg Montebourg- Quineville, die na een voorafgaan de zuiveringsactie gisteren tijdelijk door Amerikaansche tanks was ge passeerd, weer bij de Duitsche li nies betrokken. De oorlogscorrespondent Wolfgang Körber zendt het DNB een beschou wing, waarin hij schrijft, dat na zeven dagen het eerste stadium der invasie een omvang heeft aangenomen, die reeds thans te kennen geeft, dat hier de hardste worsteling-van dezenoor- log, doch vooral de meest beslissende, tot ontwikkeling zal komen. Deze be slissing zal in laatste instantie niet aan de kust zelf, onder het vuur van overmachtige vijandelijke vloten, val len, maar diep het land in tijdens een grooten veldslag. Körber wijst vervolgens op de ge slaagde functie als golfbreker van den Atlantischen muur en op de groote verliezen, die den aanvaller zón toe gebracht, waardoor hij gedwongen was meedoogenloos menschen en materiaal in den strijd te werpen, zoodat het concentratiegebied in Zuid-Engeland met als voornaamste vertrekhavens Portsmouth, Southampton, Poole on Weymouth thans reeds zoo goed als leeggeloopen is. Het kenmerkendste element van den invasieslag is hét gebruik van gewel dige luchtstrijdkrachten, die als „vlie gende artillerie" met het trommelvuur der bommen en boordwapens het ter rein voor den stormloop der landtroe pen moeten voorbereiden. De lucht macht, waarvan de Engelschen en Ame rikanen gebruik maken, is de meest omvangrijke luchtstrijdkracht, die ooit in een strijd gebruikt werd. Deson danks is hun een beslissende versto ring van den Duitschen aanvoer van troepen en materiaal niet gelukt. Evenmin heeft men de gehëele Duit sche vliegtuigindustrie en daarmede het Duitsche luchtwapen door bomaan vallen ktmnen verlammen. Duitsche jagers hebben van hun kant sedert het begin van de invasie reeds verschei dene honderden vijandelijke vliegtui gen en nog meer vrachtzweeftoestellen kunnen vernielen. Voortgaande maakt Körber er mel ding van, flat op verschillende brand punten van den slag Duitsche val schermjagers verbitterd strijd leveren met den vijand. Op het schiereiland Cotentin hebben zij beslissende suc cessen behaald tegen de Anglo-Ameri- kaansche valschermjagers en lucht landingstroepen. Duitsche.. soldaat heeft vertrouwen. De strijd, dien de Duitsche troepen in Normandië te leveren h-^bben, zoo be sluit de oorlogscorrespondent, zal de verbitterdste worsteling van dezen oor log worden. Reeds thans draagt hij de kenteekenen der historische beslissin gen. De Engelschen en Amerikanen zijn den slag ingegaan met een waarlijk gigantisch gebruik van menschen en materiaal. Zij hebben het beste ma teriaal van twee wereldrijken opge stapeld om het in den grooten strijd te werpen, waarin zij de beslissing hopen te bevechten. Tegenover hen staat de Duitsche soldaat' met zijn ver trouwen in de overwinning en met voortreffelijke wapens uitgerust. De Duitsche soldaat weet, dat hier en op dit .oogenblik gestreden wordt om het lot van het vaderland en dat alleen, wanneer hij het uiterste meedoogen loos geeft, de overwinning definitief aan zijn kant zal vallen. Het gebied, waarin de strijd zich op het oogenblik afspeelt, biedt den ver dediger alle voordeelen. Het wordt door talrijke slooten doorsneden en uitgestrekte gebieden hebben de Duit- Blj onz. Vrijwilliger». Een gevecht»- groep zoekt verbinding met dan troep Vf PK Kristoleritseh/O/H/P m De Caftadeesche sergeant Pierre Gilbert uit Quebec was met zijn valscherm in de Seulles terecht\ ge komen- Geruimen tijd na zijn ge vangenneming, meldt het D.N.B., was hij nog geheel van streek. „Tijdens de laatste seconden van den val", zoo zeide hij, „heb ik ge leerd wat angst is. Ik heb gezien hoe eenige van mijn kameraden, toen zij den grond raakten, in dé lucht vlogen. De wind had onze groep in een mijnenveld gedreven en bijna ieder, die beneden aan kwam, vloog in de> lucht. Ik geloof, dat er geen tiende gedeelte van mijn groep meer in leven is- Ik zelf heb pnwaarschijnlijk geluk ge had, maar ik zou niet graag zooiets nog eens meemaken." schers onder water kunnen zetten. De door de Amerikanen veroverde stad Carentan b.v. lag als een eiland te midden van ondergeloopen land. Ver der, en dit geldt met name voor het schiereiland Cotentin, is het land in ontelbare kleine perceelen verdeeld, die alle door heggen en wallen omringd zijn en den aanvaller er steeds op be dacht moeten doen zijn dat uit den een of anderen hoek plotseling hef vuur op hem geopend wordt. Het vele struik gewas en geboomte beneemt hem het zi ;ht. doch biedt v~or de tanks van deA verdediger goede dekkingsmoge lijkheden. Voegt men bij deze natuur lijke hindernissen de in dit gebied ook zeer talrijke en sterke Duitsche kunst matige verdedigingswerken, dan moet men constateeren, dat de geallieerden voor hun eerste landing een der sterk ste sectoren van de kust hebben uitge zocht'. De geallieerde strijdkrachten wor den geleidelijk opnieuw gegroepeerd in verband met cle te verwachten bot sing met de uit het binnenland aan gevoerde Duitsche pantserdivisies. Het geallieerde opperbevel rekent naar het Britsche blad Manchester Guardian sclirijft, dat de Duitschers binnen een week minstens 25 divi sies voor den tegenaanval zullen hebben geconcentreerd, en Eisenho wer moet hiervoor een tegenwicht hebben. Hiervoor is volgens ge- noemd blad. een wekelijksche aan voer van 4 tot 5 millioen toh mate riaal noodig. De bijzondere correspondent van het Internationale Informatiebureau meldt uit Noord-Frankrijk, dat de strijd van de Duitsche luchtmacht tegen de vij andelijke invasievloot in den nacht van 12 op 13 Juni met goede resultaten werd voortgezèt. Gevechts- en torpedovlie gers waren den 'geheelen nacht boven de Seinebaai en wierpen hun bommen vooral'op de schepen, die naar de kust voeren. Volgens de voorloopige .be richten werden vier transportschepen, met een gezamenlijken inhoud van 20.000 brt. en twee torpedojagers vernield. Voorts werden verscheidene groote transportschepen door bommen „en tor pedoes zwaar beschadigd. Drie van deze vaartuigen bleven met slagzij brandend liggen. De Duitsche formaties leden slechts geringe verliezen. Britsch valschermjagerregi ment in de pan gehakt. Ten zuidoosten van Breville in het bosch van Bavent lieten de Engelschen een regiment valschermjagers neer. In een harden strijd werd het geheele regi ment in de pan gehakt. echts enkele F.nfelsohen geraakten ^in gevangen- Engelschen schap. Britsch-Amerikaansche aanvallen tusschen Tyrrheensche zee en Tiber. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 13 Juni. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Normandië trachtte de vijand gisteren met zeer krachtiged en voortdurenden steun van de lucht macht op talrijke plaatsen zijn bruggehoofd naar het zuiden en zuidwesten uit te breiden. Byzonder hevig waren daarbij de gevechten in het gebied ten westen van^ Caen en ten zuiden van Bayeux, By den geslaagden afweer der vijandelijke aanvallen werden talrijke tanks stukgeschoten. De vijand leed zware verliezen aan dooden en ge wonden. Gevechtsvliegtuigen plaat sten bij de operaties tegen de vijandelijke landingsvlopt bomtref- fers op twee vrij groote vrachtschei pen. Boven het invasiefront en het bezette westelijke gebied werden 76 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten- De commandeerende generaal van een legercorps, generaal der artillerie Marcks, de dappere verdediger van het schiereiland Cherbourg, jieeft bij de zware gevechten in de voorste linie den heldendood gevonden. De kustartillerie van het leger en van de marine heeft zich bil de opera ties tegen de vijandelijke landing voor treffelijk geweerd. Bijzonder onder scheidden zich de kustartillerie-afdee- lingen van het leger 1254, 1255 en 1261, alsmede de marinekustbatterij Marcouf, La Pernelle en Longues. De strijd in Italië. Aan het Italiaansche front viel de vijand gisteren met geconcentreerde sterke infanterie- en pantserstrijd krachten van de kust van de Tyrrheen sche Zee tot aan den Tiber aan. Terwijl hij ten westen van het Bolsena-meer eenige intusschen afgegrendelde pene- Het SS-Erzatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gebeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wacbtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS In Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, presta tie. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en te rugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS, Amsterdam. Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen Heerestraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30, en het SS-Ersatzkommando, Den Haag. Korte Vijverb. 5. OOK VOOR DE GEMOTORISEERDE COMPAGNIE BIJ HET SS-WACHTBATAIL- LON TE AMERSFOORT. WELKE DIENST IN NEDERLAND DOET, KAN MEN ZICH OP BOVENSTAANDE KEURINGEN MELDEN. 15.6.44 8—12.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 1518.00 uur, Venlo Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 16.6.44 8—12.00 uur, Arnhem, Café Royal. 19.6.44 813.00 uur, Amsterdam, Dam 4. 20.6.44 8—12.00 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 15—17.00 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leüsderweg. traties kon bewerken, werden oostelijk van dit meer de vijfmaal herhaalde aanvallen na verbitterden strijd uiteen geslagen. In de centrale Apenilfjnen en de Abruzzen blijft de vijand onze distancieeringsbëwegingeri slechts aar zelend volgen. Aan het Oostfront. In het oosten mislukten noordwes telijk van Jassy en in het voorterrein der Karpathen verscheidene Sovjet- aanvallen. In de zware aanvals- gn afweergevechten der laatste dagen in het gebied van Jassy heeft zich de Hessisch-Nassausche 79ste divisie in fanterie onder bevel van generaal- majoor Weinknecht bijzonder onder scheiden. Ten zuidwesten van Narwa vielen de bolsjewisten op verscheidene plaatsen tegelijkertijd aan. Zij werden overal met zware verliezen aan dooden en gewonden afgeslagen. Terreuraanvallen. Formaties N Britsche bommenwerpers lieten in den afgeloopen nacht bommen vallen op verscheidene plaatsen in het Rijnlandsch-Westfaalsche gebied. Voor al in Recklinghausen en Essen ontston-, den schade aan gebouwen en verliezen" aan menschenlevens. Door nachtjagers werden 21 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Duitsche gevechtsvlieg tuigen vielen in den afgeloopen nacht speciale doelen in Zuidoost-En geland aan- TERREURAANVAL OP BEIERSCHE STEDEN. Naar het Internationale Informatie bureau verneemt, zijn formaties Ame rikaansche bommenwerpers, die in de ochtenduren van 13 Juni een terreur- aanval ondernamen op plaatsen in Beie ren, vooral op München, in zeer ster ken afweeg van Duitsche luchtverdedi- gingsstrijdkrachten geraakt. De vij and heeft, voor zoover op, het oogen blik valt te overzien, weer aanzienlij ke verliezen aan vliegtuigen geleden. BERLIJN, 13 Juni (Interinf.). Duit sche beveiligingsstrijjjkrachten, die het Nederlandsche zdegebied bewaken, heb ben in den afgeloopen nacht geener lei gevechtscontact gehad met vijande lijke zeestrijdkrachten. Daarentegen had de vijand talrijke jachtbommen werpers de lucht ingestuurd, die de Duitsche booten herhaaldelijk met bommen en boordwapens aanvielen. In twee gevallen onstonden er, kort vóór 5 uur, hedenochtend voor Hoek van- Holland, afweergevechten met deze vliegtuigen. Daarbij werden vier machi nes neergeschoten en zag men twee toestellen in brand raken. Met lichte schade boven water en -.twee gewon den aan boord keerden de Duitsche booten naar haar steunpunten terug. Een wijs inan heeft eens gezegd, dat de aardbol prettiger bewoon baar zou zijn, wanneer de men schen wat .minder „scherp" waren. Hij had natuurlijk gelijk, want sedert het bestaan van de wereld hebben de scherpte van het woord en de scherpte van het zwaard om van scherpschutters nog maar te zwijgen de ellende over onze hoofden gebracht. Wie de wereld behagelijker wil maken, moet beginnen met alles wat scherp is, te verzachten. Laten de huismoeders op een- t voudige, practische wijze het voorbeeld geven, en in hun schillen en afval, die regelmatig opgehaald worden, als veevoer, geen oude scheermesjes, scherven glas, spij kers en dergelijke mengen. Eén koe en wij moeten tegen woordig op de melkbronnen zoo zuinig zijn heeft dit, naar men mij mededeelde, al ontijdig het leven gekost. Waar is het eind als ook al de dieren onder de scherpte der menschen gaan lijden? Bovendien: moest de roekelooze man. die van daag zijn scheermesje weggooit alsof er geen prachtige slijp- steentjes bestaan niet als boete genoodzaakt worden om drie maanden ongeschoren rond te loopen? En de meeste mannen zijn onge schoren niet mooi! OVIDIUS. GEMEENTEBLADEN. Verscheneni zijn de gemeentebladen: No. 1848, vaststellende een verorde ning tot wijziging der verordening re gelende de rechtspositie vah het onderwijzend personeel aan het Mur- mellius-Gymnasium, de Handelsschool en de AvondschooD voor handels- en kantoorbedienden te Alkmaar. No. 1849, vaststellende een verorde ning tot wijziging van het Ambtenaren reglement en het Arbeidsovereenkom- stenbesluit. No. 1850, vaststellende een verorde ning tot wijziging van het Ambtena renreglement en het Werkliedenregle ment. No. 1851, vaststellende een instructie voor leekencontroleurs. No- 1852, vaststellende een verorde ning regelende de heffing en de invor dering van schoolgelden voor het (onderwijs aan de Handelsschool te Alk maar. No. 1853, vaststellende een verorde ning, regelende de heffing en de in vordering van een belasting op de honden in de gemeente Alkmaar. No. 1854, zijnde een beschikking van den burgemeester van Alkmaar be treffende bescherming van de jeugd. GESTOLEN RIJWIELEN GEVONDEN. Eenigen tijd geleden werden er ver schillende rijwielen uit het Noordhol- landsch Kanaal opgevischt. Enkele van deze rijwielen konden door de politie aan diverse eigenaars worden terug gegeven- Van twee rijwielen kon de herkomst echter niet worden vastgesteld. Het betreft één heerenrijwiel merk General All Steel, zwart gelakt en goudgebiesd. Het rijwiel is voorzien van een cellu loid stuur en een terugtraprem. Er be vinden zich twee voetensteuntjes aan de achtervork. Het tweede is een heerenrijwiel, ver moedelijk merk Turner. De' fiets is voorzien van een nikkelen sportstuur (Turner), een broekzadel met staande veeren, een metalen jasbeschermer en ledéren zijtasschen. De politie zal gaarne alle gewenschte inlichtingen verschaffen. WAARSCHUWING. Op verzoek verwijzen wij onze lezers naar een bekendmaking van den bur gemeester in dit nummer, waarin tot uitdrukking wordt gebracht, dat inge zetenen en voornamelijk spelende kinderen zich onbewust aan groot gevaar kunnen blootstellen. Men zij dus gewaarschuwd. GESLAAGD. Onze oud-stadgenoote mej. A. Scheer, slaagde te Amersfoort ,voor het diplo ma B. ziekenverpleging. VEREENIGING VOOR GEZINSVERPLEGING. De zusters verpleegden in de maand Mei 126 patiënten en legden 1368 be zoeken af, waarvan 461 betalende be zoeken, 879 bezoeken voor 't Aza en 28 gratis bezoeken. Er werd 18 keer de laatste hulp verleend bij 't afleggen. De Wij kkraamverpleegster verpleeg de 25 patiënten, legde 326 bezoeken af en heeft 12 maal den dokter geassis teerd. S'Pol Ar&as •Lens „Brusse/er feitung «Overgenomen uit de „Brüsseler Zeitung") £LE PUBLICATIE, erdrankpoeder. lenen de bonnen voor er „reserve C 46", „re- reserve E 46" van 12 18 Juni 1944 bij den in te leveren ter ver- toewijzingen cacao. De t geschieden in veel- jonnen met een minimum Tezamen met deze boti- Z 46", „reserve D 46" en kan alsnog als uitzon- nt in een onbeperkt aan geleverd van de bonnen „reserve D.31" en „re- detaillist kan eventueel© tot een maximum van )rgeven aap den grossier, tn deze bonnen inleveren veek na afloop van den dus van 12 tot en met in de tweede week na geldigheidsduur, dus van 23 Juni 1944. •utterswaren. e distributiediensten rei en met 16 Juni a.s. bij an de bonnen „algemeen elft van.' het aantal inge- een toewijzing gort uit dere helft een toewijzing Deze laatste toewijzingen n gort, waarvan de lin- 5 afgeknipt. Tezamen met flgemeen 138" kan een ingeleverd van ten hoog- nen „algemeen 123". 3THEEKBAHK ichik baar. Dt Dir.eiit. ir Nash 6-cyl., achter waarvan 2 z.g.a.n., r-ombouw, 30QD- nenbanden, 32 x 4yi, i „Jumbo 15", z g.a.n. motól- zonder versn.- s, nieuwe krukas en DO. Te koop gevraagd :rigens compleet, met Chrysler, Hudson of >4, Schagen. Tel. 366. DN 1 A'S. brengen een schat geel, zalm, scharla- ebied hebben wij een uimschoots bedienen, iltuur. Een duidelijke >ij elke zending in. t 3.50. Franco huis., 445168 of postwissel" i.xtra.) HILLEGOM. n 'T HOOGE HUÏS. \>f 5 en 7.50 p. jaar ks van 912 en van rdags van 912 uur. spiegel, geslepen, met outen lijst, 'f 25; 1 e^ken st m. geslepen glas, 1 schilderij, stilleven Adolf, Zocherstraat 19. 1 m. kist en strijkstok, iuzen&ar, Rippingstr. 31. chthouders, gr. m., z.g. i 15 p, stuk; l-deelig« boekentasch? f 8,50. aar, Rippingstr. 31. hilderstukken van Jan gezichten in Bergsii f 100, N. W. v. d. Zeglis 23, Alkmaar, best 2-deelig konijnen- m. opstal, 24. Smit, >rordusweg J 122, Heiloo. wit tuinameublement, uit tafel, 2 fauteuls en f 80; een mangel, f 65. •I, Paul Krugerstr. 11. delwagentje, f 45. Wen- v Houtenkade 30. I divankleed, f 85; z.g.a. mast tafelkl., f 40; kin- :elstoeltje, f 5; emaille S. stel. f 5. M. Mans, •hoornbloemstraat 2. i.n, zw. hoed v. ouder® f 15; zw. stof v. japon, kw., f 50.. Na' 4 uur. er, 'spoorstraat 89. ■aschstel, f 10; 1 kabinet, 1 machinetafel, f 15; 1 ïstje, f 40; 1 groote spie- 20. Mevr. de Geus, ;nbergstr.' 2. roorlogsche leeren scha- m v. heeren, f 10; twee aden, z.g.a.n., één met len rand. f 3 p. stuk. Corfstraat 44. onde tafel, f 30; 1 tafel k), f 45; 1 theetafel, 1 waschtafel, f 20. Mevr. ;us, Eikelenbergstr. 2. ote pitrïeten wieg, f 40, Tijssen, Holleweg 122, rend kinderzitje, f 4,50; agagedrager f 3.50. Alles Brakerihoff, Snaar- aan 15. ten schuurtjè, f 200; 2 ïwlelen m. as en vee- J. Bruin, St. Pan- 125. fiulstransformator f 35; eddybeerjasje, leeft. 1-2 7.50. E. ^'Buiskool, Wes- g C 27, Heiloo (naast feld). Na 6 uur. lten meisjesSaret, f 5; 1 damesbaret, f 6; 1 bakvischhoed, f 8. uis, Hoornsche kade lf/ antoor: Rokin 88, msterdam. venteling. 11AST boogt d. Ijling in d® lux® jrk-industri® Beel* azen in mooi» n «n tinten than» veral verkrijgbaar pgerv lage prijzen ER OP edere vaas orzien van («nstaand JROPIAST, merk!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1