RIJEN, tbod. DAGBLAD VOOR IDSERT „Vliegtuigen zonder piloten" vallen Engeland aan. Engeland bestookt met nieuw wapen. Gevechten golven op en neer. [K N.V. 13,^. Een belofte wordt ingelost. Verduister van 22-5,15 uur. Nieuw anti-invasiewapen. De Berlijnsche correspondent van het A.N.P. meldt: De vergelding is begonnen. De- Britsche minister voor luchtvaart, Herbert Morrison, deelde in het Lagerhuis mede, dat de Duitschers van een nieuw wapen gebruik maken. In den nacht v<in Donderdag op Vrijdag zijn enkele punten in Zuid-Oost-Engeland en ook het stadsgebied van Londen aangevallen door vliegtuigen welke geen bemanning hebben, een soort reuzenbommen, die, volgens de eerste zeer terughou dende berichten uit Engelsche bron, schade veroor: zaakt hebben. Duitseh antwoord op luchtterreur. Een wapen van bliksemsnelheid. Geen tijd voor alarm. Funest voor moreel der bevolking. Succesvolle Duitsche tegenaanvallen in Normandië. Van het invasie-front Stad Caen minder ernstig bedreigd. KEURINGEN. Meldde jij je reeds aan? De eerste lessen der Invasie. zoo ujkt sure... op echte koffie rrogaat geen l! 't Is een héél tmttatle van de .offieboonen. Met pure mocca 1 U elter toch eens HR08AAT epmaker AAR CAMERA EN FILM IT SCHA GEN. |944. 2 stieren, een- (magere) f 300 |te) centrale; 3 pin- f>inken, centrale; 1 schapen (magere) len f 20—120; 3 var- 41 biggen, vastge- fiijnen f ^per kg.; 28 Tj. N. Adema, Alk- st Jac. Broefsen te n en wetenschappen rdweg te Alkmaar; te Alkmaar; prov. te Alkmaar, adv.rubriek W. Ra de Zaan; voor de Alkmaar. Haakhout SLOKKEN voor fornuizen. ^.NDSTRAAT 2. IOOGE HUYS. |n 7.50 p. jaar 912 en van yan 9—12 uur. I 25.000.- VLKMAAK. (DAG 18 JUNI •KMAAR. LD. bij: ALKMAAR. at je f 25. Kou- iergstraat 58, jbitroenpers f 1, [ischoteltjes f 0.75 pd-Holl. stoeltje Piersonstr. 19. ■uarium compl. Len, voorzien v. [ichtpomp f 500, Krap, Reeker- te koop f 20 peddels f 15. Westerweg 17, gr. aluminium 1 theeblad f 7.50. fsonstraat 19. pop m. volledig 3akfruijzen, Jul. 16. Hrhemerlamp met Siekerman, |12. np f 7.50, el. m. platen f 10. trompstraat 30. kinderled. gr. een paar rol- nchester. dubb. .a.n. f 20. Smo- ikampstraat 13. gten f 1. J. uwenhoekstr. 11. kken f 75. Car- nkade 15, 2 x groot formaat iden, Rochdale- 18 uur. asschoentjes m. f 30. Rooker, "it 18. >athefoon met amofoon f 32.50, w.o. Hawaiian Verhage, Nic. Hteiloo. •lubs blezen zit- ïn 1 oud-eiken 250, 2 hulsk.- Pomper, Pr. Bergen, net stok f 50. cht 90. 115, lamp m. 2 f 20 kamer- F. Woonijk, t fil. f 20. G. Krap, pathéfoon m. 50 250.- Sj. van jrkade E 32. f 25; beste |el f 60. W. uizerlaan L 72, kw. met on- 1 avondjapon o. m japon f 75. jrenweg F 71, konijnenhok [telenbergstr. 39. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V% Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Bed. 3330. Girp 187294. ZATERDAG 17 JUNI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 140, 4 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar, Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ƒ2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers cent. Schr. Het weermachtbericht van 16 Juni spreekt voor het eerst over het gebruik van een nieuw Duitseh. wapen, waarvan de uitwerking ontzet tend moet zijn. In verband hiermede is het nood zakelijk in onze herinnering terug te roepen de waarschuwingen, die de Füh- rer over- de hoofden van zijn Volk heen den Anglo-Amerikanen in de afge- loopen jaren heeft toegeroepen. De „New-York Times" reageerde o.a. op één 'dezer waarschuwingen door op 8 September 1943 te schrijven „de beste leermeesteres voor het Duitsche Volk is de bom." Zonder mededoogen gingen de Anglo- Amerikanen voort hun neger-gangsters te zenden, die dood en verderf zaaiden onder de burgerbevolking van Europa, waarbij het Duitsche Volk in het bij zonder zwaar getroffen werd. Daar naast werd met een sadistischen wel lust de Europeesche Cultuur beroofd van haar schoonste uitingen. CEDERT het voorjaar 1942 heeft het Duitsche Volk met een onbegrijpe- lijken moed en Alfbeheersching stand gehouden onder de moordaanslagen zijner tegenstanders. De kreet om ver gelding werd steeds dringender. waar- In de Anglo-Amerikanen een teeken van het naderend einde der innerlijke kracht van het Duitsche Volk meenden te zien. Met nog grooter hevigheid werden 'de aanvallen, thans op grootere gebie den van Europa voortgezet. Men hield echter stand. Het woord Van den Führer, dat de jnoord op vrouwen en kinderen zou worden ver golden schonk nieuwe kracht. En thans is het zoover, dat deze belofte wordt Ingelost. Thans zal Engeland aan den lijve ondervinden wat het zeggen wil als have en ggoed, cultuurmonumenten en eigen vleesch en bloed vernietigd Worden alsof het geen enkele waarde bezit. I"\E „Berliner Nachtausgabe" schrijft naar aanleiding van het nieuwe wapen het volgende: „Wij gedenken in dit uur, waarin ons voor het eerst het bericht over het gebruik van het nieuwe wapen bereikt, de duizendvoudige beest achtige misdaden van de Britsch- Amerikaansche Iuchtgangsters en die genen, die jegens hun eigen volk en voor de geschiedenis voor alle tijden de schuld te verantwoorden hebben voor den op het Duitsche volk ge- pieegden massamoord. Het Duitsche volk heeft zware maanden achter zich. Wij hebben sedert het voorjaar van 1942 moeten toezien, hoe stad na stad door de vijandelijke bommen werpers werd vernield. De vijan den, die ons wilden vernietigen, ko zen voor hun moorden de maanden uit, waarin wij voor Europa en zoo doende voor de geheele menschheid In ,den zwaarsten strijd gewikkeld waren tegen het bolsjewisme. Wij hebben nooit In twijfel verkeerd over het feit, dat mannen ais Roosevelt en Churchill en hun volgelingen zich door geen vermaning en waarschu wing er van zouden laten weerhouden lederen dag en nacht en sedert jaren gesmeede wapens voor den massa moord toe te passen. Alle voorstellen van den Führer om den luchtoorlog niet tegen vrouwen en kinderen te voeren, hebben de Anglo-Amerika- nen gesaboteerd. Misdaden, zoo ont zettend van aard, moeten vergolden worden." INTERESSANT is het verder te weten - wat de plaatsvervangend Rijks perschef. Hellmut Sündermann zeide over het gebruik van het nieuwe wapen. Hij merkte n.l. op, dat Groot-Brittan- nië, ondanks alle Duitsche voorstellen en pogingen, den luchtoorlog tegen de burgerbevolking, alsmede tegen civiele objecten in het algemeen is begonnen en tot den huidigen dag geforceerd heeft. Hij citeerde de verklaring van Adolf- Hitler van 1 September 1939. waarin de Führer meedeelde, dat hij de Duitsche luchtmacht strikt bevel ge geven had zich uitsluitend te beperken tot de noodzakelijke gevechtshandelin gen in de militaire operatie-gebieden onder voorwaarde, dat ook de vijand dienovereenkomstig te werk zou gaan. Engeland deed dit niet. Voorts gaf hij een uiteenzetting van 'de afzonderlijke phasen in de ontwik keling van de Anglo-Amerikaansche luchtterreur en legde daarbij den na druk op het feit, dat de in den laten zomer van 1940 ondernomen luchtaan vallen op Londen pas een gevolg wa- ran van de sedert Januari 1940 uitge voerde lukrake Britsche luchtbombar dementen van civiele objecten, in het bijzonder van de burgerbevolking in Duitschland. Pas nadat Bezlijn zes maal door de Britsche luchtmacht was aan gevallen, werd de eerste Duitsche luchtaanval op Londen 'in September 1940 ondernomen. Sprekende over de ontelbare terreuraanvallen van de En gelsehen in de afgeloopen jaren zeide hij, dat tienduizenden doode onschul dige vrouwen en kinderen een methode aanklagen, die niets anders ten doel heeft dan den bruten moord. De Füh rer heeft destijds de afschaffing van den luchtoorlog bepleit. De Engelschen lachten hem uit. n/IBT het gebruik van dit nieuwe wa- pen komt de Duitsche afweer der invasie in 'n nieuw licht te staan, waar bij de kans op een spoedige verslapping van de zijde der geallieerden geenszins denkbeeldig is. Zij missen n.l. alles wat het Duit sche .volk in staat heeft gesteldtot de grootste krachtsinspanning aller tij den, n.l. een wereldbeschouwing en het geloof in een Führer. De vergelding is begonnen. DE STEM DER W Luistert op Zondag 18 Juni 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 meter naar de stem der ti, onderwerp: Een Nedeflandsche M-arts over zijn ervaringen in het Oosten. PETROLEUM VOOR KOOKDOEL- EINDEN. Van 19 Juni tot en met 7 Juli 1944 geeft elk der bonnen 27 van de Bon kaart „U403" voor kookdoeleinden recht op het koopen van één liter petroleum. 17 Juni. Zon op 5.16 u„ onder 22.05 u- Maan op 3.47 u„ onder 18.14 u In de gistermiddag gehouden persconferentie voor buitenlandsche journalisten deelde Stabsleiter Hellmut Sündermann dit nieuws aan de persvertegenwoordigers mede, die daarop tot hem en tot den vertegenwoordiger van het Duitsche opperbevel een groot aantal vragen richtten, die echter Riet beantwoord werden. Uit de tot nu toe binnengekomen berichten blijkt, dat de Duit schers gebruik maken van een voor den vijand absoluut nieuw - anti-invasiewapen dat, aldus de interpretant van het O. K. W., van de allergrootste militaire beteekenis kan worden. Het is een operatief wapen. De Berlijnsche correspondent van het A.N.P. meldt: Van welingelichte militaire zijde wordt hier medegedeeld, dat voor- loopig ook van Duitsche zijde gee nerlei technische bijzonderheden over het vergeldingswapen zullen worden verstrekt en dat men zich slechts aan een algemeene mededeeling zal houden. Men is hier van meening, dat het nieuwe wapen bfl de verdere ont wikkeling van de invasie een rol van beteekenis zal gaan spelen. BERLIJN, 16 Juni. (DNB). Oost- Engeiand en Londen zijn in den afge loopen nacht aangevallen met projec tielen uit een nieuw soort wapen, al dus Hellmut Sündermann, de plaats vervangende Reichspressechef in een toelichting, die hedenmiddag werd ge- geveii in antwoord op vragen van bui tenlandsche persvertegenwoordigers met betrekking tot een verklaring van den Engelschen minister van binnenland- sche zaken, Morrison, in het Lagerhuis. Morrison zeide in zijn verklaring, dat de Duitschers „vliegtuigen zonder pilo ten" in den strijd gebracht hadden te gen Engeland. Morrison noemde dén aanval „vrij ernstig", weigerde echter nadere bijzonderheden mede te deelen. Sündermann wees op de meest na drukkelijke wijze op de door de Brit ten sedert jaren uitgevoerde lucht terreur. Tienduizenden doode Duitsche vrouwen en kinderen klagen de moordmethodes der Britsche oorlog voering aan. BERLIJN, 16 Juni. - Vrijdagmorgen om elf uur maakte de Engelsche mi nister van binnenlandsche zaken, Her- bert Morrison, in zijn hoedanigheid van verdedigingscommissaris in het Lagerhuis bekend, dat de Duitschers bij het aanbreken van den dag en in den loop van den ochtend aanvallen hadden gedaan op Engelsch gebied met een nieuw wapen. Nog terwijl Morrison sprak verspreidden Reuter en de Én- gelsche radio dit nieuws over de ge heele wereld. Minister Morrison schilderde het ge heime Duitsche wapen als een vlieg tuig, dat draadloos wordt bestuurd en dus zonder benfanning vliegt. Reeds eenige maanden geleden heeft Chur chill in een rede aangekondigd, dat-het wapen der vergelding een draadloos bestuurd vliegtuig was en bij Engelsche bomaanvallen op Berlijn werden sinds dien geregeld millioenen strooibiljetten met teekeningen van dit 'geheime wa pen neergeworpen. Van Duitsche mili taire zijde weigert men nadrukkelijk, technische bijzonderheden te geven en op deze wijze is het niet mogelijk om een bevestiging of een ontkenning van deze Londepsche uitlatingen te verkrij gen- Een militairespreker heeft in de Wilhelmstrasse gesproken over een „zwaar projectiel", dat door een nieuw wapen wordt afgeschoten. Deze defini tie deed in den beginne algemeen den ken aan een soort rakettenkanon. Aan gezien echter in het Duitsche militaire taalgebruik; ook bommen door een vliegtuig worden „afgeschoten", zfgt deze definitie toch nog zeer weinig, terwijl zij a priori geen weerlegging behoeft te zijn van de Engelsche lezing. Aan den anderen kant is bet ech ter een punt, dat twijfel zou kunnen doen rijzen ten aanzien van de vraag, of het nieuwe Duitsche wapen ge heel gebaseerd is op draadloos be stuurde vliegtuigen. Men legt er namelijk in militaire kringen zij het ook niet officieel den nadruk op, dat het wapen der vergelding juist daardoor zoo gevaar lijk eenerzijds en zoo funest voor het moreel der bevolking anderzijds is, dat het zoo verrassend toeslaat, dat geen alarm kan worden gegeven. Op die manier kunnen geen maatregelen genomen worden om goed en bloed te beveiligen, terwijl bovendien de be volking der getroffen gebieden dag en nacht blootstaat aan dergelijke aanvallen, ongeacht de weersom standigheden. Het behoeft geen be toog, dat draadloos bestuurde vlieg tuigen even goed gesignaleerd kun nen worden als normale, tenzij zij geruischioos zouden vliegen en zoo boog, dat zij noch gehoord, noch ge zien kunnen worden. Op dit punt moeten de nadere bijzonderheden worden afgewacht. Het ontbreken van alarm zou misschien nog kunnen worden verklaard door de ontzag lijke snelheid der vergeldingsvlieg tuigen. Volgens een schildering _van Reu ter vliegen deze toestellen n.l. on der een onheilspellend geraas met razende snelheid door de lucht, ter wijl zij des nachts gen rooden gloed en overdag een dikke witte rookwolk achterlaten. Engelsche tegenmaatregelen reeds ingeleid? Morrison trachtte eerst het nieuwe Duitsche wapen te bagatelliseeren door te zeggen, dat de uitwerking erg mee viel. Later verklaarde hij echter, dat er op steeds meer aanvallen met toe nemende scherpte moest worden gere kend. Hij wekte het Engelsche volk op, om het normale leven koste wat kost op gang te houden. Hij zeide voorts, dat de Engelsche tegenmaatregelen reeds waren ingeleid. Hij sprak in dit verband uitdrukkelijk van tegenmaat regelen en niet van repressailles. Niettemin bestaat in Duitschland gemotiveerd of niet, dat zal de toe komst leeren ontegenzeggelijk de verwachting, dat de geallieerden zich zullen revancheeren met zware lucht aanvallen. i Wij waren in de gelegenheid te be- voegder plaatse de vraag te stellen, of niet te vreezen valt, dat binnen afzien- baren -tijd de geallieerden het nieuwe Duitsche wapen tegen Duitschland zelf zullen toepassen, daar het tóch een mi litair axioma is, dat een geheim wapen weinig waarde meer heeft dan de eer ste verrassing, daar ^geen enkel wapen, zoodra het eenmaal m gebruik is, wer kelijk geheim kan blijven. Het ant woord luidde, dat dit gevaar niet be staat in verband met den betrekkelijk beperkten actie-radius van het nieuwe wapen. W eermachtbericht. Vijandelijke verliezen wederom zwaar. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 16 Juni (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Zuid-Engeland en het stedelijk gebied van Londen zijn in den af geloopen nacht en hedenochtend bestookt met een nieuw soort pro jectiel van het zwaarste kaliber. De afgeloopen dag heeft In Normandië in het teeken gestaan van succesvolle tegenaanvallen van onze troepen. Pantserformaties hebben ten Oosten van de Ome een wig gedreven in het vijande lijke bruggehoofd. Ten Westen van Caumont en ten Zuidoosten en Zuidwesten van Carentan heb ben onze divisies den vijand te ruggeworpen en haar stellingen verstevigd. De vijandelijke verlie zen waren vooral bij de gevechten in het gebied van Carentan zwaar. Ook in het gebied ten Westen en Noorden van St.-Mère-Egiise duurden felle gevechten voort. De vijand kon daar slechts geringe terreinwinst behalen. De bestrijding der vijandelijke ontschepingen voor het Iandings- hoofd is ook in den afgeloopen nacht door /ons luchtwapen met succes voortgezet. Het plaatste bomtreffers op scheepsconcentra- ties en ontschepingen. De in de gevechtsrnimte van het 'invasiefront in den strijd gebrach te bataljons van de vrijwilligers- formaties uit het Oosten hebben zich bij de zware gevechten voor treffelijk geweerd en dapper ge streden. Formaties patrouillebooten en mij nenvegers hebbep zich bij de bestrij ding van de invasievloot in talrijke harde gevechten op zee en in de lucht, Het Internationale Informationsbüro meldt: Na de zware pantserverliezen, die' de Britten Woensdag en Donderdag ochtend tüssehen Caumont en Tilly hebben geleden, hebben de invasie troepen zich in dezen sector veel rustiger gehouden. Daarentegen heroverden Duitsche aanvallen zoo wel oostelijk van de Orne als bij Tilly belangrijke terreinsectoren, die voor een deel een flankeerend optreden tegen de Britsche forma ties mogelijk maakten en leidden tot vernietiging van vooruitgescho ven aanvalstoppen der geallieerden. Over het algemeen kan bij voorzich tige beoordeeling van den toestand vastgesteld worden, dat alle pogingen van de Engelschen om frontaal of in groot opgezette flankaanvallen in het bezit van de stad Caen te komen, mis lukt zijn. Ook het wegtrekken van aan zienlijke gemotoriseerde- en paritser- strijdKraehten, die nog twee dagen ge leden ten noorden van Caen gereed stonjlen voor den directen aanval op Caen,. heeft de flankeerende manoeuvre in het gebied Tiliy-Caumont niet tot een succes kunnen doën worden. Het is weliswaar niet aan te nemen, dat het geallieerde opperbevel zal afzien van het plan om Caen te veroveren, aan gezien de stad met haar haveninstalla ties aan de monding van de Orne van te groote beteekenis voor h-* geheele Bij onze Vrijwilligers. Een pantserwagen temidden van" stukgeschoten vijandelijke pantsers dringt naar voren ijlj PK Raudies/O/H/P m Het H-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffên-H, tj-Wacbtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche H In Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-tt kan ieder worden die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, presta tie. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstcllen der Waffen-)): Amsterdam Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 225; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30, en het jf-Esatzkommando, Den Haag, Korte Viiverb. 5. 19.6.44 813.00 uur, Amsterdam, Dam 4. 15—17.00 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 20-6.44 8—12.00 uur. Utrecht, N. V. Huis, Oudegracht 245. OOK VOOR DE GEMOTORISEERDE COMPAGNIE BIJ HET jj-WACHTBATAIL- 1 ON TE AMERSFOORT WELKE DIENST IN NEDERLAND DOET, KAN MEN •iCH OP BOVENSTAANDE KEURINGEN MELDEN. ontschepingsverkeer is,- maar tot nieu we ondernemingen in grooten stijl kan Montgomery pas overgaan, wanneer hij de zware verliezen vgji de laatste drie dagen door nieuwen aanvoer van troe pen en vooral van zwaar oorlogstuig heeft kunnen aanvullen. Het tweede zwaartepunt van de groo te gevechten aan het jnvasiefront ligt ter weerszijden van den weg Bayeux- St. Lo, waar het een sterkd- Ameri- kaansche gevechtsgroep Donderdag ochtend was gelukt een diepe penetra tie in derr Düitschen afweergrendel te bereiken, waardoor da Amerikaansche wig naderde tot op enkele kilometers van de noordelijke uitgangen van St. Lo. In de namiddaguren konden Duit sche reserves echter de peretratie weer geheel opheffen en de oude ver dedigingslinies aan de beek herstellen. Ook ten zuiden van de .Viremonding is een Amerikaansch uruggehoofd over de rivier door verrassend ingrijpen van Duitsche grenadiers weer opgeheven, waarbij debemanning van het brugge hoofd grootendeels gevangen werd ge nomen. Amerikaansche druk in sec tor Carentan. In het gebied van Carentan en ten westen zoowel als ten zuiden van .St. Mèi'ë Eglise duurde de Amerikaansche druk op de Duitsche afweerstellingen met onverminderde hevigheid voort- Een groot opgezette doorbraakactie langs den van Carentan naar het zuid westen, naar Perieres(leidenden weg, werd afgeslagen. Daarentegen moesten ten westen van St. Mère Eglise twee plaatsen, die den vorigen dag door Duitsche beveiligingsstrijdkrachten be zet waren, in handen der Amerikanen gelaten worden. De voornaamste ge vechtslinie in dit. gebied loopt op het oogenblik ongeveer zes kilometer ten westen van St. Mère Eglise- Noordelijk daarvan staan Duitsche grenadiers bij Montebourg en Quinville in harden, den geheelen dag voortdurenden af- weerstrijd, waarin aan Amerikaansche zijde ook een slagschip met artillerie van het zwaarste kaliber ingreep. Voor een doeltreffender steunen van het Duitsche front werd de plaats Quine- ville ontruimd en de Duitsche afweer verplaatst achter de beek Sinope. In Montebourg werden felle straatgevech ten geleverd. Het noordelijk deel van de plaats is in Duitsche handen. De pantserslag bij Tilly. De oorlogscorrespondent van het DNB in het westen Alex Schmalfuss, meidt: De 1ste phase van den pantser slag van Tilly sur Seulles, die zich tot in het gebied van Caumont en Balleroy uitstrekte, is geëindigd met een volle dig Duitseh succes. Hij heeft geleid tot een sterke afmatting var. den vijand en men mag aannemen, dat- op zijn minst 250 tanks hier buiten gevecht gesteld zijn. De terreinwinst, die de vijand in het gebied ten westen en noorden van St. Mère Eglise kon maken, werd ge- kocb| met buitengewoon zware verlie zen. Zij stagp in geen verhouding tot het bereikte resultaat. evenals bij .het opruimen van vijande lijke mijnversperringen onder moei lijke omstandigheden uitgevoerd en bij het leggen van 'mijnen op vijandelijke scheepvaartwegen, bijzonder onder scheiden. Bij een aanval van Britsche bom menwerpers en torpedovliegtuigen op een Duitseh convooi voor Borkum zijn tien vijandelijke vliegtuigen door b'e- veiligingsvaartuigen en boordafweer- geschut neergeschoten. Eén eigen vaartuig ging verloren. Voor de Nederlandsche kust hebben patrouillebooten een groote Britsche torpedomotorboot in den grond ge boord en een tweede zwaar bescha digd. De strijd in Italië. In midden-Italië heeft de vijand zijn aanvallen met massale infan terie- en tankstrijdkrachten, voor al in het gebied ten Noorden en Noord-Oosten van Orvieto, den ge heelen dag voortgezet. De ge vechten duren in twee pen /tralie- plekken nog voort. Vijandelijke vliegtuigen hebben op 15 Jüni voor de West-Italiaansche kust opnieuw het Duitsche lazaretschip „Erlangen" aangevallen en het ir brand geworpen. Het Oostelijke front Aan het Oostelijke front hebben zich ook gisteren geen gevechtshan delingen van belang voorgedaan. In het hooge Noorden zijn in den sector van Kandalaksja opnieuw aanvallen van de bolsjewieken met veel verlie zen voor den vijand mislukt. In de Finsche Golf hebben beveiligingsvaar tuigen der marine een vruchteloos aanvallende Sovjet-Russische torpedo motorboot beschadigd. Bewakings vaartuigen hebben boven de Baai van Narwa 5 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Voor het Visschersschier- eiland hebben Sov.jet-Russische bom menwerpers en torpedomotorbooten zonder succes een Duitseh convooi aangevallen. Ook vijandelijke kustbat- terijen hebben in het gevecht ingegre pen. Daarbij werd een vijandelijke torpedomotorboot zwaar beschadigd. Tien vijandelijke vliegtuigen wercjpn door onze jagers vernietigd. Terreuraanvallen Een vrij zwakke formatie Ame rikaansche bommenwerpers is gis teren naar Noord-West-Duitsch- land gevlogen en heeft hier en daar bommen geworpen in het gebied van Hannover. Aanvallen van afzonderlijke Britsche vlieg tuigen waren vannacht gericht op het Rijnlandsch-Westfaalsche ge bied. Duitsche toestellen vielen weer doelen in Zuid-Oost-Engeland aan. "v Nederlandsche jongens van 16—13 jaar, meldt je aan voor het volgend weer- sportkamp in één der mooiste streken van Duitschland. Een maand lang ben je temidden van je kameraden uit Duitsch land, Noorwegen, Denemarken en -Vlaan deren. Een maand lang kun je hun too- nen, dat een echte Hollandsche jongen voor geen kleintje vervaard ls en zijn mannetje staat op het gebied van sport, schieten, bergbeklimmen enz. enz Woensdag 21 Juni 'van 9—14 uur, kun Je Je in Den Haag, gebouw Amicitia, Wesieinde, aanmelden en laten keuren. 'Reiskosten worden vergoed. Patroons en schoolhoofden moeten voor dit kamp vrijaf geven. Het loon moet worden door betaald, terwijl deze tijd niet als vacan- tie mag worden aangerekend. Nadere in lichtingen verstrekt: Bureau Germaansche Weersportkampen, Koningslaan 9, Utrecht, Alleen Jongens, die nog niet in een kamp waren, mogen zich aanmelden. WIJZIGING IN *E DIENSTREGELING VOOR STOOMTREINEN. De Nederlandsche Spoorwegen deelen mede, dat op de stoomtreinbaanvakken in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drente. Groningen en Fries land, alsmede op de lijn Amsterdam— Amersfoort, ingaande Maandag 19 dezer tijdelijk een gewijzigde dienstregeling zal worden ingevoerd, welke voorshands al leen bekend kan worden gemaakt op een oranje gekleurd uithangbiljet no. 2, dat Zaterdag op alle stations zal hangen. In dit uithangbiljet zijn tevens de ge gevens van uithangbiljet no. 2 (rose) ver werkt. raehutisten bij verre na niet aan de geallieerde verwachtingen beantwoord. In den mateloos hoogen bloedcijns, die deze troepen moesten betalen, wreekt zich het feit, dat het gebrüik van pa rachutisten door de geallieerden alle oorspronkelijkheid mist- -en slechts een hoogstens geperfectionneerden vorm kan worden genoemd van het „geheime wapen", waarmee Duitschland in 1940 vooral in Nederland de wereld ver raste Ten zevende blijft Montgomery op de lijn Caen-Tilly-Carentan elk succes onthouden, wanneer hij zijn troepen 'luiten de reikwijdte van ten hoogste 40 k.m. der Anglo-Amerikaan sche scheepskanonnen brengt. Ten achtste is de massale opstand van het Fransehe volk na den 6den Juni uitge bleven, terwijl de geringe activiteit van dan bolsjewistischen Bondgenoot in het oosten in het geallieerde hoofdkwartier een toenemende onbehaaglijkheid doet ontstaan. Met deze opsomming van ervarin gen* willen wij volstaan- Acht over wegingen, die tot den aanval op Nor mandië leidden, geplaatst tegenover 8 ervaringen bij dien aanval opgedaan. Buitenlandsch overzicht. kff - Vanaf het oogenblik dat de tweede slag in het "Westen ontbrandde de tweede na de eerste in 1940 was het- duidelijk, dat daarbij beslis singen van de grootste draagwijdte op het spel kwamen te staan en dat wij met snelle schreden het laatste keer* punt in dezen oorlog tegemoet gaan. Het is thans nog te vroeg om een ba lans, zelfs een eerste proefbalans van den nieuwen strijd in het westen op te maken- Maar wel kan reeds worden vastgesteld, dat de invasie een anderen vorm en vooral andere afmetingen heeft aangenomen dan vooral door lee- ken, militair niet-deskundigen ver wacht was. In zooverre kan men wel zeggen, dat de eerste weken strijd aan de Normandisohe kust ons 'reeds iets geleerd hebben. Destijds was de vraag: „Waar zal de invasie beginnen", op veler lippen. Deze vraag is door de gebeurtenissen voor eerst beantwoord, zij het dat hier niet mee gezegd is, dat de strijd tot de Normandisohe kust beperkt zal blijven. Wanneer men nagaat uit welke over wegingen de geallieerden juist deza kust voor hun eersten aanval hebben gekozen, blijken deze overwegingen echter reeds een les te bevatten, die wellicht ook aan de verdere ontwikke ling richting geeft. Deze overwegingen waren de volgende: Ten eerste omdat de belangrijkste en best ingerichte Engelsche inschepings havens (Portsmouth, Southampton, Plymouth) het gunstigst zijn gelegen voor operaties tegen Normandië. Ten tweede omdat zware zeestrijdkrachten hier, tot dekking der landing, de beste operatiemogelijkheöten vonden- Ten derde is het eiland Wight, op 100 k m. van Cherbourg,., het gunstigst gelegen voor de concentratie dier zware zee- strijdkrachten, terwijl de operatie mogelijkheden voor. Duitsche duik- booten door de geringe düikdiepte van de kustwateren hier beperkt zijn. Ten vierde is de afstand, hoewel-grooter dan m het Nauw van Calais, dat echter aan de bovengenoemde eischen van den zee-oorlog niet voldeed, toch weer niet zoo groot, dat jachtvliegtuigen hier niet, geregpld heen-en-weer vliegend, zoowel bommenwerpers als troepen- transportvliegtuigen ooven het ge- vechtsgebied zouden kunnen bescher men. Ten vijfde zochten de geailieerclen zooveel mogelijk gunstige landings plaatsen, welke de vele riviertjes van de Calvadoskust bieden. Ten zesde bevinden zich naast deze kust de groo te wereldhavens Le Havre en Cher- bourg, waarvan de geallieerden zich! snel hoopten te kunnen bedienen tot 't aan land zetten van massale troepen transporten- Ten zevende is het Nor- mandische schiereiland Cotentin zoo smal, dat het van 3 zijden vanuit zee door het geallieerde scheepsgeschut kan worden bestreken; elke in-dere plaats der Kanaalkust biedt slechts voor frontale beschieting vanuit zee gelegenheid. Om dezelfde geografische reden is het schiereiland Cotentin ten slotte te smal om de Duitsche weermacht een volledige ontplooiing harer operatieve reserves mogelijk ta maken. Deze 8 overwegingen deden de geallieerden de Normandisohe kust als aanvalsdoel kiezen. Wat de weersom standigheden betreft, waaronder zij den aanval ondernamen, bleken de ge allieerden aan winderig, regenachtig en mistig weer de voorkeur te hebben .gegeven. Voor het naderen van hun vloot was dit weer gunstig, voor een ontplooiing hunner luchtmacht daar entegen ongunstig. Moet men met deze overwegingen, die bij den aanval op Normandië zicli deden gelden, reeds rekening houden bij het afwegen van de mogelijkheden, die het verdere verloop der invasie zullen bepalen, niet minder moet men dit doen met de ervaringen, door de aan vallende partij tot dusver opgedaan, waarbij het natuurlijk nog af te wach ten is welke leering zij uit die ervarin gen thans trekt- Plaatsen wij tegenover bovenstaande opsomming der overwegingen nu de er varingen der geallieerden, dan krijgen wij het volgende beeld: ten eerste is het hun mogelijk gebleken vasten voet aan de Atlantische kust* te krijgen, een feit, dat men van Duitsche zijde ook niet bagatelliseert. Ten tweede bleek een geslaagde landing echter niet gelijk te zijn aan een doorbreking van den Atlantikwall, die niet beschouwd moet worden als een ononderbroken „Chmeesche" muur langs de kust, maar die veeleer uit een systeem van; versterkingen bestaat, die met uitzon dering van de groote vestingen bij de vitale havens, in de eerste plaats da functie van golfbrekers vervullen. Tal rijke dezer „golfbrekers" zijn' ook ia de bezette kuststrook in werking ge bleven, ondanks de ontzaggelijk zware bombardementen, waaraan zij vanuit zee .bloot stonden, men denke slechts aan de reeds enkele malen met' eere genoemde batterij-Marcouf het „Normandische Alcazar". Ten derde en dit volgt uit het voorafgaande werd de bewegingsvrijheid der gelande geallieerde troepen in hooge mate door deze bunkers belemmerd, te meer om dat deze over draaibaar geschut be schikken, dat in een wijden cirkel den geheelen omtrek beheerscht (zij lieten de aanvallers eerst rustig passeeren om hen daarna in den rug onder vuur te nemen) en omdat het den geallieer den nu niet jneer mogelijk is deze bun kers vanuit zee onder vuur te nemen, willen zij hun eigen troepen niet in gevaar brengen. Ten vierde zijn de verliezen der geallieerden hoog, ont zaggelijk hoog en naar men mag aan nemen veel hooger -geweest, dan ooit door Eisenhower en Montgomery voorzien, zoowel aan mensehen als aan materiaal, die nu voor verdere opera tieve ontplooiing verloren zijn gegaan. Ten vijfde is het den geallieerden, on danks hun geweldige krachtsinspan ning, tot op dit oogenblik nog steeds niet mogelijk geweest het eerste doel te bereiken, waartoe deze aanval op Normandië werd ondernomen: de ha vens van Cherbourg of Le Havre te bezetten voor het aan wal brengen van zware versterkingen, zwaar geschut, pantserformaties van grooter omvang dan door de lucht of langs amphibi- schen weg aangevoerd kunnen worden en van een troepenmacht van werkelijk operatieve beteekenis- Ten zesde heeft de inzet van Anglo-Amerikaansche pa- (Zie vijfde kolom onderaan)",

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1