Een gloeiende klomp ijzer... een ontzaggelijke ontploffing DAGBLAD VOOtl De lucht veranderde in een vlammenzee. Groote onrust in Amerika en Londen. Sneller dan vliegtuigen. Post voor vrijwilligers. Verduister van 22-5.15 uur. .Vergelding Slag om St. Ld werd geallieerde nederlaag. Cultureele verzorging der Duitsche soldaten. „Het gaat goed". De warenuitvoer naar Duitschland. De Leider bij de Drentsche vrouwen. Dameshoeden Vakgroep „Kappersbedrijven". Amerikaansche aanval bij St. Lö bloedig afgeslagen. Geringe vorderingen, doch zware verliezen in Italië. 300 vliegtuigen naar beneden gehaald. KEURINGEN. Finnen geven terrein Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 19 JUNI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD 146e Jaargang, No. 141, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHKöDER, Alkmaar. Prils der gewone advertenties In dete editie min, 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ƒ2,10. voor het geheele Riik 2.é3. Losse nummers 5 cent. VERGELDINGSWAPEN. Zooals eenigen tijd geleden de belangstelling voor de gevech ten in Italië naar de tweede plaats werd verdrongen door de invasie in Noord-Frankrijk, zoo zijn de gevechten in -Normandië thans weer, verdrongen door het nieuwe wapen! Geheel Engeland spreekt nog slechts over één ding: het nieuwe Duitsche wapen. De reden is duidelijk: Het geheime wapen heeft groote verwoestingen aangericht en de uitwerking er van is verschrikkelijk geweest, niet alleen in materieel opzicht, doch ook wat het effect op het publiek betreft. De menschen hebben geen rust meer en- leven in voortdurenden angst, die tot een paniekstemming is gekomen. Geen wonder ook. Immers, alle ooggetuigen vertellen, dat men nog nooit zulke geweldige ontploffingen heeft meegemaakt. En deze ontploffingen hebben niet alleen Vrijdag den geheelen dag geduurd met enkele onderbrekingen, doch volgens de jongste be richten is de vergelding met het geheime wapen ook Zaterdag en Zondag voortgezet. Zelfs is de activiteit in den nacht van Vrijdag op Zaterdag nog belangrijk gestegen.... „dynamiet-meteoren" slechts het begin «vormen van hetgeen de Duitsche oor logvoering verstaat onder „vergel ding". Voor de effectiviteit geeft men voor eerst slechts twee voorbeelden: nl. het feit. dat een groot deel van een Britsch ravitailleeringseonvooi, dat binnen het veld van een neerdalenden „dynamiet- meteoor" raakte, in vlammen werd ge huld en dat de groote branden in het gebied van Londen over een afstand van 200 km zichtbaar zijn. Londen geëvacueerd. Naar te Stockholm vernomen wordt is de uitwerking van de tegen Londen en zuid-Engeland gebruikte nieuwe Duitsche projectielen voor de Engelsche regeering aanleiding geweest, de on middellijke ontruiming van Londen te bevelen, daar noch de schuilkelders, noch de tunnels van den, ondergrond- schen spoorweg bestand zijn tegen het geweld der explosies De vlucht van de bevolking uit de millioenenstad naar het platteland heeft reeds een omvang aangenomen, die de evacuaties van 1941 in de schaduw stelt. Bezorgdheid in Amerika. Ondanks alle pogingen van officjeele zijde om de zaak te sussen, heeft zich van de bevolking der Ver. Staten, naar EFE meldt, groote onrust en bezorgd heid als gevolg van het opduiken van het nieuwe Duitsche wapen meester gemaakt, temeer daar nog geenerlei gegevens bekend konden worden ge maakt over den aard. de samenstelling en de eventueele mogelijkheid van be strijding van het nieuwe - wapen. De Amerikaansche technici en militaire overzichtschrijvers probeeren de ge drukte stemming van het publiek -weg te nemen door te verklaren, dat het thans door Duitschland gebruikte wa pen niets nieuws is, doch dat men 'het gebruik daarvan al lang verwacht had. Intusschen zijn dozijnen berichten van neutrale, vooral Zweedsche cor respondenten ontvangen en men kan zich nu een tamelijk duidelijk beeld maken van hetgeen Engeland op het oogenblik beleeft. Belangrijk is het volgende: In de eerste plaats is er geen doeltreffende waarschuwing, want de nieuwe Duitsche projectie len zijn sneller dan vliegtuigen en het alarm wordt pas gemaakt, wan- nepr de eerste vernielingen zijn aan gericht. Daar komt -bij, dat j^uid-En- geland nu niet alleen des nachts, maar vooral ook overdag voorbereid moet zijn op zulke volledige verras-' send optredende aïnvallen, hetgeen iets volkomen nieuws is voor de Brit ten. Bovendien werkt het gevoel bij zonder drukkend, d^t een doeltref fende afweer tot dusver niet kon worden gevonden. Een Zweedsche correspondent bevond zich in een zuid-Engelsche stad, toen de eerste projectielen insloegen. Hij meldt hierover: Velen waren reeds naar bed gegaan, anderen wachtten nog op de laatste radioberichten. Het was onge veer 9 uur des avonds. Toen weerklonk plotseling het gedonder- van het af weergeschut en de meestén snelden naar de schuilkelders. Wij bleven op om te zien wat er aan de hand was en waren (ie eerste getuigen van een vreeselijk nieuw oorlogsdrama. Grieze lig was -het. zooals de brommende toon steeds dichterbij kwam. Hier en daar begon sporadisch het afweergeschut te vuren. Dan hoorde men plotseling een gehfid alsof een ankerketting wordt gelicht. Wij moesten toen plotseling dekking zoeken, want niet ver van ons dook op geringe hoogte in de lucht iets op, dat wij slechts, kunnen beschrijven als een gloeiende klomp ijzer. Met reu zensnelheid dook dit griezelige spook sel op als een komeet, die 'n vurigen staart achter zich sleept. Plotseling verdween het roodgloeiende fenomeen en terzelfdertijd „ontstond een oorver- doovende, ontzaglijke ontploffing, ge volgd door de -meer bekende geluiden van ineenstortende gebouwen. Allen wisten: nu hebben wij den eersten aan val van een volkomen nieuw wapen bijgewoond...., Dynamiet-meteoren. „Dynamiet-meteoren," zoo noemt de inilitaire correspondent van het DNB, Martin Hallensleben, de gehein^innige Duitsche projectielen, die de aarde in zuid- en oost-Engeland als door een aardbeving doen schokken en de lucht veranderen in een vlammenzee. Het is reeds zeket en 't wordf door 'de bevoegde Duitsche militairen ook zoo beschouwd, dat de thans gebruikte Het fl-Ersatzkommando Niederlande in Den Haag maakt in verband met het zenden van post aan vrijwilligers, die dienen bij de verschillende eenheden der Waffen-H of die in Lazaretten, Genesungsheime enz. liggen, het vol gende bekend: Alle brieven, tijdschriften en pakjes moeten in het vervolg geadresseen^ijn als volgt: 9 An das H -Hauptamt, D II/2 Deutsche Dienstpost, Maastricht. Zur Weiterleitung an: (naam): Cveldpostnr. of adres): Daardoor zal de verzending van de veldpost in het •ervolg' minder vertra ging ondervinden. Brieven, 'tijdschrif ten en pakjes moeten duidelijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet er dui delijk op verrfleld zijn. Het verdient aanbeveling in de pakjes ook een adres bij te voegen en deze stevig te verpak ken. Tot 20 gram is alles vrij van porti Pakjes boven de 2- gram moeten van Zulassungsmarken voorzien zijn ais deze naar veldpost*ummers gezon den worden en mogen niet zwaarder zijn dan 100 gram. Zwaardere i kjes ook mei 2 Zulassungsmarken zijn niet toegelaten. Pakjes aan gewone adressen, dus niet aan veldpostnrs.. mogen tot 2000 gram zwaar zijn, en moeten voorzien zijn van een 40 cents postzegel. Luchtveldpostbrieven, moeten van 2 luchtpostzegels voorzien zijn en op den brief moet vermeld zijn' Luchtveldpost. Luchtveldpostzegels en toalatingszegels worden door cje vrijwilligers aan hun familieleden gezonden Kranten- en tijdsehiiitehzendingen aan veldpostnummers met een gewicht van meer dan 100 gram zijn alleen toegestaan, indien deze direct van den uitgever verzonden worden. Het is in het belang der familieleden zelf, dat aan de voorschriften nauw keurig de hand gehouden wordt, want dan heeft men meer zekerheid, dat de post geen vertraging ondtrvindt en op de plaats van bestemming aankomt. In het vervolg moeten dus brieven, tijd schriften en pakjes voor de vrijwilli gers niet meer naar het 11 -Ersatzkom- mando Niederlande in Den Haag ..ge zonden worden. De veldpost voor de vrijwilligers wordt door de Nederlandsche post aan genomen en in plaatsen waar kant. .en van de Duitsche Dienstpost gevestigd zijn, kan men de yeldpost daar bezor gen. Ook kan men bij de Duitsche Dienstpost geld verzenden op veldpost- wissel? voor de vrijwilligers bij alle eenheden der Weermacht en Waffen-ll 8 Nov. 1943: „De heeren mogen het gelooven of niet, maar het uur der vergelding zal komen." (Hitier) 24 Nov. 1943: „De omvang der Britsche terreuraanvallen zal de Duitsche weermacht npodzaken, naar het vergeldingswapen te grijpen". (Op percommando Duitsche Weermacht). 29 Nov. 1943: „Dag en nacht wordt gewerkt aan de voorbereidingen vbor de vergelding en als zij komt...." (dr. Göbbels). O— 18 Juni 1944: „Zuid-Engeland en Londen zijn bestookt met een nieuw soort projectiel van het zwaarste kaliber". (Weermachtbericht van Vrijdag j.l.) 17 Juni 1944: Een van de „helhonden" (zoo wordt het nieuwe wapen rqeds door de soldaten genoemd) sloeg een krater van 25 m middellijn en verscheidene meters diep. 17 Juni 1944: „Een paniek heeft zich van de '"Britsche bevolking meester gemaakt. Wij moesten plotseling allemaal dekking zoeken, want niet ver van ons dook op geringe hoogte in de lucht iets op, dat 'n. gloeiende klomp ijzer leek. Plotseling verdween het roodgloeiende fenomeen en terzelfdertijd ontstond een oorverdoovende, ontzaggelijke ontplof fing 17 Juii 1944: De ontruiming van Londen is bevolen, daar noch de schuilkelders, noch de tunnels bestand zijn tegen de explosies. (Interinf.) De slag om St. Lö, waar toe f^rUdag Amerikaansche tanks en gemotoriseerde troepen ter sterkte van verscheidene divisies over een front- breedte van ca. 16 km opnieuw waren aangetreden, werd Zaterdag tot een verpletterende nederlaag voor de in- vasiestrydkrachteij. Met de zwaarste verliezen zijn «alle vüandelüke aanval len afgestuit op de hardheid van den Duitschen afweer en op de grootere bekwaamheid van de Duitsche leiding:. Voor den sector van één enkele Duit- sche compagnie grenadiers werden meer dan duizend dood© Amerikanen, geteld, In de middaguren van Zaterdag was 5 het aan Amerikaansche pantserformaties gelukt, eenige km terrein in de richting van St. L5 van het noorden en noord- desten uit te winnen. De voorste Ameri kaansche aanvalsafdeélingen stonden ten slotte nog slechts 4 km voor de stad, zoodat de posjtie der Duitsche verdedi gers even dreigend scheen te worden. Op dat oogenblik werd een hevige tegen aanval deor Duitsche reserves onderno men, welke de Amerikaansche formaties met volle kracht in de diepe flank harer aanvalsbewegingen trof; De leiding der invasietroepen probeerde in de avond uren den toestand nog eenigermate te herstellen, door zónder op verliezen te letten de reeds vaak mislukte aanvallen aan weerskanten van den weg Bayeux— St. Ló te laten herhalen, doch de Duit sche formaties waren tegen den nieuwen stormloop opgewassen eli de Duitsche te genaanval kon zonder, stagnatie worden voortgezet. Hij leidde er tenslotte toe, dat de Amerikaansche aanvalsformafies onder bescherming van het nachtelijk duisfer zich in volslagen wanorde op haar stellingen van uitgang moesten terug trekken, waarbij den Duitschen troepen nog talrijke gevangenen in handen vielen. 4000 dooden. De gezamenlijke resultaten van dit af- Weer?ucces zijn thans nog niet te over zien. Volgens de voorloopige berichten hebben de Amerikanen Zaterdag alleen ruim 4000 man aan dooden verloren. Voorts werden tgt dusver 73 grootendeelé stukgeschoten of uitgebrande tanks en stukken stormgescnut geteld. De werke lijke verliezen der invasietroepen zijn echter zonder twijfel nog hooger, temeer daar i$i deze cijfers niet begrepen zijn de verliezen, die de Amerikanen geleden hebben in de zware gevechten aan weers zijden van den weg Bayeux—St. Lö. Zondagmiddag meldde de oorlogscor respondent van het DNB in het westen, Alex Schmalfuss, het volgende: De vijand is met zijn spits tot aan den rand ten noordoosten van St. L6 doorgedrongen, maar St. Lö is geen stad meer. het is een door alle levende wezens ontruimde puinhoop. Bij de voorafgegane luchtaan vallen der Engelschen en Amerikanen werd de stad n.l.t die een pronkjuweel was van historische bouwmonumenten, letterlijk platgestampt. Stellig liggen nóg duizenden Fransche burgers onder de puihhoopen der huizen, kerken en scho len. De vijand heeft de terreinwinst al daar met nieuwe zware verliezen aan menschen en materiaal betaald. Hetzelfde kan gezegd worden van de aanvallen, die den Amerikaanschen elite formaties op het schiereiland Cotentin bij Sauveur le Vicomte en ten noorden daar van terreinwinst hebben opgeleverd. Interinf meldde later op den dag, dat het den Amerikanen in het gebied van St. Sauveur waarschijnlijk zal gelukken, de westkust van het schiereiland Coten tin te bèreiken. De Duitsche leiding heeft zich echter reeds door Jiet aanvoeren van troepen, oorlogstuig en* andere wapens naar het vestinggebied van Cherbourg voorbereid op het geval, dat het den ge allieerden kan gelukken, het noordelijke deel van het scheireiland Cotentin af te snijden van het overige operatiegebied. De eigenlijke beslissingen over de ver dere ontwikkeling aan de Invasiefronten zullen ook niet hier vallen, maar in den sector tusschen Caen en St. Ló. Hét Deutsche Theater in den Nieder- landen, dat sedert zijn oprichting in de cultureele verzorging van de in Neder land liggende Duitsche soldaten een van zijn voornaamste taken ziet, zal zich, re kening höudende met de gegeven om standigheden, voor de rest van den speeltijd uitsluitend aan deze taak wij den. Afstand doande van het geven van opera's, operettes en groote tooneelstuk- ken, zullen de kunstenaars zich geheel wijden aan de cultureele verzorging van de leden der weermacht met kleine en groote bonte programma's, die zoowel in de steden als ook in de stellingen als zoogenaamde „bunkerprogramma's" ge geven zullen worden- Het Deutsche Theater heeft Zondag middag in den Stadsschouwburg te Den Haag met n' grooten „bonten middag" voor een geheel bezette zaal een begin gemaakt met deze taak. De titel van het politieke week- praatje van Max Blokzijl, dat van avond om 18.45 uur over Hilversum 1 zal worden uitgezonden, is: „Het gaat goed". Kleurlingen by de invasie. - De oor logscorrespondent van het DNB in het W., Alex Schmalfuss, meldt: Bij Aireï, ten Z. van Isigny, zijn de eerste kleur- lingentro^pen gevangen genomen. Het zijn leden van het uit de zuidelijke sta ten afkomstige 175ste Amerikaansche infanterie-regiment. Met ingang var» 1 Juli strenge controle. 's-GRAVENHAGE, 16 Juni. - De vervaardiging en verzending van arti kelen en andere goederen buiten de grenzen, die getroffen zijn door de Overheidsmaatregelen voor het be drijfsleven, zyn verboden. Ter con troleering van dit verbod zal van 1 Juli 1944 af, alle warenuitvoer naar Duitschland aan een strenge en rigoureuse controle worden onder worpen. Wie goederen van welken aard ook per spoor, per expediteurs, met vrachtauto's of met schepen naar Duitschland wil verzenden, moet te voren het bewijs van een speciale vergunning hebben verkregen. Zon der dit bewijs moeten de spoorwegen, de expediteurs of de verschepers het aannemen van de zending weigeren. Ter verkrijging van het bewijs moe ten worden overgelegd: a- voor alle producten op het gebied van de voedselvoorziening en van 'den landbouw ofwel de origineele uitvoer vergunning van het ministerie voor Landbouw en Visscherij, ofwel, indien de uitvoervergunning niet tijdig kan worden verstrekt, resp. de uitvoer' in gedeeltelijke zendingen geschiedt, een door den exporteur uit te schrijven formulier. bl voor alle andere fabrikaten, half fabrikaten en grondstoffen (behalve kolen en cokeS^ welke zonder vergun ning mogen worden uitgevoerd) een afschrift van de ordervergunning van de Zentral-Auftragstelle. b2. voor zendingen met een goederen- waarde beneden 500 en voor zendin gen van Duitsche particulieren ter dekking van hun persoonlijke behoefte een speciale uitvoerverklaring, voor zoover niet de Zentral-Auftragstelle om speciale reden een uitvoervergun ning heeft verstrekt. (Veor reisbagage is geen vergunning vereischt-) Zware straffen by overtreding. Voor zoover de afzender zelf de for mulieren invult, neemt hij de volle verantwoordelijkheid op zich voor de juistheid en volledigheid der versterkte gegevens. Onjuiste of onvolledige ge gevens worden zeer streng gestraft. In zwaar aan te rekenen gevallen kan gezien de huidige situ'atie in het op arglistige wijze verkrijgen van, transportmiddelen voor niet voor den oorlog van belang zijnde goederen zelfs een daad „van sabotage worden gezien. Op de geheele regeling bestaan slechts twee uitzonderingen, waarbij goederen zonder speciale vergunning uitgevoerd worden n.l. a, kolen en cokes, b goederen, die tot de reisbagage be- Vrijdag heeft de Leider in Assen ge sproken voor een door de nationaal- socialistische vrouwenorganisatie be legde vergadering van meer dan vier honderd Drentsche vrouwen van front strijders, N. S. K. K.-mannen en Oost- landboeren. Mussert sprak woorden van bewon dering voor de vrouwen der frontsol daten. Groot, onnoemelijk groot is het offer, dat zoo menige vrouw reeds moest brengen. Maar zij weet, dat zij die offers brengt voor de toekomst van haar kinderen, voor de toekomst van ürfopa. Wanneer Europa vereenigd i» zal er geen oorlog meer zijn, die de volkeren van Europa in verdeeldheid brengt. Op de bijeenkomst werd voorts het woord gevoerd door de landelijk^leid- ster der N. S. V. O., mej. L. CouZy. hooren en als reisbagage worden op gegeven. De nieuwe regeling is zoo eenvoudig, dat zij voor alle hierb.j betrokken zijn de verkeersinrichtingen zonder een aanzienlijke uitbreiding der werkzaam heden aan de hand der duidelijke en overzichtelijke formulieren kan worden doorgevoerd. Desondanks vindt nog een aanvullende controle plaats door de douanebeambten. Tol dat doel moeten de bewijsstukken inzake den toegesta- nen uitvoer bij de verzendpapieren worden gevoegd. Deze worden bij het overschrijden van de grens door de douane in ontvangst genomen en onder bijvoeging van eventueele noodzake lijke opmerkingen aan de betreffende instanties doorgezonden- Hier vindt een nieuw onderzoek plaats, zoodat iedere vervalsching of ook slechts een poging tot ontduiking onmiddellijk kan worden vastgesteld en eventueel kan worden bestraft. Het goederentransport zelf ondergaat hierdoor geen vertra ging! Goederen door de verkeersin richtingen aangenomen, worden in ieder geval vervoerd. De formulieren voor den uitvoer van goederen, vallende onder het ressort van de instanties voor den landbouw en de voedselvoorziening, worden op de reeds gebruikelijke wijze door de Nederlandsche marktorganisaties uit gegeven. De formulieren voor alle ovferige goederen kunnen bij alle spoorwegsta tions, bij alle expediteurs en bij de drukkerij Elco in Amsterdam als in dén handel zijnd drukwerk worden ver kregen. Allen - instanties en ondernemingen welke betrokken zijn bij den warenuit voer naar Duitschland, wordt dringend aangeraden zich tijdig in te stellen op de hierboven uiteengezette wijziging en zich eenige dagen vóór 1 Juli a-s. in hét bezit te stellen van de noodzake lijke vergunningen en van de hiertoe vereischte formulieren. Het gebeurde dezer dagen écht op de begraafplaats in één onzer schilderachtige Noordhollandsche dorpjes. Bloemen werden op de baar ge legd Een belangstellende dame, die nog iets aan haar kapsel veranderen wil de, had even haar hoedie op een grasperk gelegd. Vóórdat zij er op verdacht was, had men in de ver onderstelling, dat het een mandje met bloemen was haa hoofddek sel gegrepen en het ook eerbiedig een plaatsje op de kist gegeven. Ik herhaal U: dit voorval is vrij van elke fantasie. Vrouv enhoeden heb i' altijd de gekste dingen gevonden, die er op de wereld bestaan ik vergeet nooit hoe ik eenige jaren geleden aan één van mijn vrouwelijke huisgenooten eens vroeg, waarom zij midden op den dag, toen het nog lang geen etenstijd was, een bord met een spiegelei op tafel neerzette, en de wedervraag ten antwoorc kreeg of ik soms met molentjes liep, want het was heelemóal geen spiegelei, maar haar nieuwste hoedje. Maar toch jewijst ook dit hoedje weer, dat ales In de wereld betrek kelijk is, want op sommige hoofden staat zelfs de zotste uitvinding als een droom. Alleen: de vrouwen moesten wat meer zelfkennis hebben én weten wat zij dragen kunnen: het gekke hoedje of de nuchtere alpino. Maar elke vrouw is nu eenmaal- onder een hoedje t - vangen! s OVIDIUS. V. Landelijke regeling. Ingevolge aanwijzing van den voor zitter van bovengenoemde vakgroep wordt aan jeugdige personen beneden den leeftijd van 15 jaar op bepaalde uren voor het knippen voorrang ver leend. Oij het z.g.n kinderuurtje mo-, gen wel volwassenen worden geholpen, doch voorrang moet verleend worden, aan kinderen. De tijden daarvoor zijn als volgt vastgesteld: Voor Heerensalons: Donderdags van 24; Vrijdags van 10—11 uur. Voor Damessalons: Maandags van 10.3012 en van 4.306 uur. Bij klachten wende men zich tot de politie. Deze maatregel gaat ip Don derdag 22 Juni 1944. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 17 Juni, (D.N B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Sedert 15 Juni om 23 uur 40 liggen Zuid-Enèeland en het stedelijk ge bied van Londen met slechts geringe onderbrekingen voortdurend onder het vuur van onze zwaarste projectielen. Zeer zware vernielingen in de betrokken gebieden kunnen verwacht worden. .In Normandië is het gisteren weer tot voor ons succesvolle aanvais- en afweergevechten gekomen. Ten Oosten van de Ome veroverde onze aanval, ondanks krachtigen vijandelijken afweer, na felle gevechten het grootste deel van het boschgebied ten Zuiden van Bavent. Tegen den met sterke pantserstrydkrachten den geheelen dag ten Zuidwesten van Tilly aanvallenden vijand behaalden onze pantserformaties een volledig afweersucces. Eenige door onze stellingen heen gebroken vijandelijke tanks werden vernietigde vOok ter weerszijden van den weg Bayeux-St. Lö viel de vijand gisteren met sterke strijdkrachten aan. De gevechten zijn nog aan den gang. Ten Zuidwesten van Carentan zyn sterke aanvallen van den tegenstander met zware verliezen voor hem mislukt. Alleen in het gebied St. Mère Eglise gelukte het den vijand, naar het Westen tot SÏ Sauveur Le Vi comte op te rukken, waar verder zwaar gestreden wordt, Bij al de gevechten op het schiereiland Cherbourg hebben zich gevechtsgroepen onder bevel van lt.-kol. Keil en het pio- niersbataillon 191 onde.r bevel van Haupt- mann Bonenkamp bijzonder onderschei den. In Midden-Italië heeft de vijand giste ren zijn zwaartepunt .verplaatst naar het gebied ten noordoosten van het Bolsena- meer. Het gelukte hem daar na verbit terde worsteling in de stellingen van on ze achterhoedetroepen eenige penetraties te bereiken In het gebied voor Grosseto Bij onze Vrijwilligers De kniediepe modder stelt de hoogste eischen aan onze mannen. Op den achtergrond een stukgeschoten vijandelijke tank W PK Raudies/O/H/P m Het tt-Ercatzkommanclo deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-M, jj-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche \S ihNederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar die éanmeldingsplichtig z(jn voor de tewerkstelling, kunnen' zich eveneens - aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-ft kan ieder worden die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, presta tie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de héen- terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-^: Amsterdam Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 825; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30, en het H-Esatzkommando, Den Haag, Korte Vijverb. 5. 19.6.44 8—13.00 uur, Amsterdam, Dam 4. 15—17.00 uur, Amersfoort1, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 20.6.44 8—12.00 uur. Utrecht, N. V. Huis, Oudegracht 245. OOK VOOR DE GEMOTORISEERDE COMPAGNIE BIJ HET W-WACHTBATAIL- LON TE AMERSFOORT WELKE DIENST IN NEDERLAND DOET, KAN MEN ZICH OP BOVENSTAANDE KEURINGEN MÉLDEN. en ten oosten daarvan werden alle vijan delijke aanvallen bloedig uiteengeslagen. De verliezen van den vijand waren zwaar. Talrijke pantsers en- vrachtauto's bleven brandend liggen. Landing op Elba. In de vroege ochtenduren van heden is de tegenstander na zware luchtaan vallen op verscheidene plaatsen op het eiland Elba geland. Felle gevechten met de zwakke Duitsche bezettingsstrijdkrach ten zijn aan den gang. Uit het oosten worden geen bijzondere gevechtshandelingen gemeld. In de och tenduren van 16 Juni vloog een Ameri kaansche formatie bommenwerpers met bescherming van jagers naar Zuidoost- Duitschland en wierp bommen in de bui tenwijken van de stad Weenen en op Presburg. Er ontstonden schade en ver liezen onder de bevolking. In den afgeibopen naöht hebben Brit sche bommenviterpers de steden Duisburg en Oberhausen aangevallen en daar scha de veroorzaakt aan gebouwen en geringe verliezen van menschenlevens. Afzonder lijke Britsche vliegtuigen wierpen bom men op Berlijn. Boven het Rijksgebied en de bezette westelijke gebieden werden overdag en in den afgeloopen nacht door luchtver- .dedigingsstrijdkrachten 83 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Dulkbooten «hebben op den Atlantischen Oceaan twee schepen met een inhoud van 11000 brt, en een torpedojager in den grond geboord. Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidde: Bijna zonder onderbreking biyft bo ven Londen en zijn buitenwijken het zwaarste stoorvuur liggen. Aan de Normandische kust viel de vijand ook gisteren in verscheidene sectoren met sterke infanterie, en pantserstrijdkrachten tevergeefs aan. In hét gebied ten noordoosten en zuid westen van Tilly sloegen onze pant sertroepen alle vijandelijke aanvallen af. Ben geringe plaatselijke penetratie werd in een onverwij Uien tegenaan val opgeheven. Ten oosten van Cau- mont bereikte onze aanval naar het noorden het heuvelterrein vlak ten zuiden van Livry. Het zwaartepunt van de gevechten lag in het gebied ten zuidwesten van Balleroy, waar Amerikaansche formaties met gecon centreerde strijdkrachten in de rich ting van St. Lö ons front probeerden te verbreken. Zij werden in een ver bitterden, wisselvalligen strijd met de zwaarste verliezen aan dooden en ge wonden afgeslagen. Alleen in dezen sector had de vijand meer dan dui zend dooden. Onder den indruk van zijn zware verliezen trok hü zich in vlucht op zijn uitgangsstellingen terug. Op het schiereiland Cherbourg zette de vijand zijn aanvallen in het gebied van St. Sauveur-le-Vicomte voort, doch kon slechts geringe terreinwinst befcaien. Sterke formaties van onze luchtmacht mengden zich den geheelen dag doel treffend in de gevechten te land. Gevechts- en torpedovliegers troffen gistéren voor het landingshöofd vier vij andelijke schepen met bommen en tor pedo's. Er werden branden en ontplof fingen waargenomen. Bovendien werd een zware kruiser zwaar beschadigd. Ten westen van het schiereiland Cherbourg sloeg een Duitsch geleidesehip den aan val van een vijandelijke torpedomotor boot af en bracht daarbij één der vijan delijke booten tot zinken. Kustbatterijen van leger en marine plaatsten in de Seine- baai treffers op vijandelijke oorlogssche pen en transportvaartuigen. Duitsche duikbooten hebben aan den westelijken uitgang van het Kanaal drie torpedoja gers. die dèel uitmaakten van een vijan delijke formatie, in den grond geboord. Lichte en zware batterijen luchtdoelge schut van de luchtmacht nebben sinds het begin van de invasie 301 vijandelijke vliegtuigen, vijf vrachtzweefvliegtuigen en twintig tanks stukgeschoten en een vij andelijken kruiser zwaar beschadigd. Landing op Elba mislukt. De in het noorden en zuidoosten van het eiland Elba gelande vijand werd in een tegenaanval weer in zee teruggedre ven. Slechts bij Marina gelukte het den vijand, in een klein bruggehoofd. vas ten voet te krijgen. Zware gevechten zijn hier en in de streek van Capoliveri, waar de vijand gisteren opnieuw landde, nog aan den gang. Een kustbatterü van het eiland Elba beschadigde een Engelschen kruiser van de London-klasse. Het zwaartepunt van den afweerslag in Midden-Italië lag weer in het gebied ten zuiden van Perugia. Ondanks een mas saal gebruik van zijn pantserformaties kon de vijand ons front slechts in epnig© sectoren iets terugdrukken. In de Golf van Genua ontstonden ver scheidene gevechten tusschen onze es corte-vaartuigen en vijandelijke torpedo- motorbooten. Verscheidene vijandelijk© booten werden daarbij zwaar beschadigd. Aan de Adriatische kust werden bij St. Giorgio twee kleine vijandelijke landings vaartuigen door artillerie-voltreffers ver nietigd. Van het oostelij ker*-front worden slechts plaatselijke gevechten aan de Berezina, ten zuidoosten van Witebsk en ten zuid oosten van Nowosjef gemeld. Sterke for maties zware Duitsche gevechtsvliegtui gen vielen in den afgeloopen nacht de stations Gomel, Nowosybkof en Sjtsjore met goede uitwerking aan. In spoorweg emplacementen, opslagplaatsen van mu nitie en voorraden ontstonden groote branden en ontploffingen. Bij een aanval van bolsjewistische bommenwerpers op een Duitsch convooi voor de kust van noordelijk Noorwegen werden doorjacht- vliegers en marineboordgeschut 37 'vijan delijke vliegtuigen vernietigd. Dertig an dere bolsjewistische vliegtuigen werden bij een aanval op Kirkenes door strijd krachten der luchtverdediging neerge schoten. In den afgeloopen nacht wierpen enke le Britsche vliegtuigen bommen op het gebied van Berlijn en in het Rijnlandsch- Westfaalsche gebied. Luitenant-kolonel Lent, commodore van een eskader nachtjagers, heeft in den nacht van 15 op 16 Juni zijn honderdsten tegenstander neergeschoten Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doe len in Zuidoost-Engeland aan. prijs Het offensief, dat de Sovjets ingezet hebben op de Karelische Landengte, heeft geleid tot zware gevechten. De Finnen moesten daarbij eenige plaatsen ontrui men, maar de vijand leed zulke zware verliezen, dat deze ternauwernood op wegen tegen de terreinwinst. Zoo meldde het Flnsche legerbericht Zaterdagavond, dat de vijandelijke druk op het spoorwegstation Perkjaervi bui tengewoon zwaar was en dat daardoor Seivaestoe, Uusikirkko en Kanneljaervi moesten worden opgegeven. In den loop van Zaterdag trokken <Je Finsche troepen nog verder terug. doch. zij boden den vijand hardnekkigen tegen stand en brachten hem voortdurend zwa re verliezen toe. Humaljokl. Kuolama- Jaervl en Perkjaervi werden ontruimd, terwijl in het gebied van Valkajaervi en Rautu, alsmede bij Taipale nog zware gevechten aan den gang waren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1