Wegging. DAGBLAD VQOR r ILLIARD ilpandi Vijand bereikte westkust van schiereiland Cherbourg. Tegenmaatregelen hebben geen succes. urrogaat, derdaad! NG lPPEN nen tappen tappen en i, geld Bruggehoofd bij de Ome verder Vernauwd. Finsche troepen wijken r terug. Verduister van 22-5.15 uur. In het verleden Ligt het heden, In 't nu wat worden zcd. V. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN! Cherbourg moest binnen vier dagen vallen VERGELDINGSWAPEN. Belangrijke arbeid van de N.S.V. Meld je aan! Links en rechis Jonge athleten te Schagen bijeen. STAD ENjOMGEVING. w mT» 1 ~EESM% HQ MAATSCHAPPIJ I 'ERZEKER1NGEM voor Inbood^*, Urvento-' hjigen, •ox; do en huurdervw»^ I men vaartuigwv ongevallen, swaardea en pW ARLIJKSCHE lEREGELING reeds verzekerd jjULDEN bil ook Uw belang nlichtingen bij uw aezorgerl BLICATIE VAN DE* ;RAAIi VAN POLITffl. Nederlandsehe politie. directeur-generaal van :end. dat er wederotai t tot aanstelling bij de .tie. jten den leeftijd van 18 ct, nog geen 33 jaar oud amslengte bezitten/ van lootvoets gemeten. 3ji die den leeftijd van sn bereikt, komen niet ïen zich ter verkrijging even sollicitatie-formu- ot het hoofdbureau van enten Amsterdam, Rot- nage. Utrecht, Gronin- dhoven en Arnhem en ais in de overige plast evens nadere inlichtin gen omtrent den duur overige toelatingsei- n solliciteeren enz. [personen, die niet op wijze hebben gesolli- zijde gelegd. N ALS BRANDBOM- IEBBEN GETROFFEN, S. - racm achteraan Jtml vsrvallsn WEGEN ingen cursus inemerstraatweg :re klassen nog iren H.. d. S-: 30 uur aan de Lindenlaan 97. g- en vergader- sdrijf met groot nl. Makelaardy. 2829 -Friesland. Ver- f75.000.—. Inl. tmaar. Tel. 2829. I en Meisjes tiuzelfuw g thuis I briefkaart tan E.H.S.MD. igel-54, Utreck oeplakt met inbegr., zie ;k met ruim een gratis 'emakkelijk rekenen en maken en en bruictegom It trouwtoilet. Ismeisjes. Uitgave: Dasblad voor Noord-Holland N.tf, Alkmaar - Voor dam C S. Bnrean Alkmaarsche editie: Voordam C 9. Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330, Giro^l 87294. DINSDAG *20 JUNI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 142, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. G. SCHRöDER, Alkmaar. Pril* der gewone advertentlee In dere editie min. 1.40. elke m m meer 0.10. tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 1 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het gehrele Rijk 2.03. Loase nummers 5 eent. Weermachtbericht. Vergeldingswapen ook Zondag boven Londen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 19 Juni (DNB). - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Het storingsvuur op Londen en zijn\ buitenwijken heeft ook giste ren den gebeelen dag en in 'den afgeloopen' nacht met afwisselende kracht aangehouden. Het zwaartepunt van de gevech ten in Normandië heeft gisteren gelegen in het gebied van St. Sauveur-le-Vicomte. Hier slaagde de vijand er in, met uiterst sterk gebruik van zijn 'artillerie en luchtwapen." door onze beveili gingen heen te stooten en de Westkust van het schiereiland Cherbourg te bereiken bij Barne- ville-sur-Mer. Het afgrcndelings- front onzer troepen is ten Zuiden en Noorden daarvan gevormd. Het vijandelijke bruggehoofd ten Oosten van de Ome werd ver der vernauwd. Vijandelijke tegen aanvallen met tanks mislukten. Ter weerszijden van Tilly heeft de vijand aangevallen op een breed front met vrij sterke strijdkrachten van infanterie en tanks. Aljle vij andelijke aanvallen stortten zonder succes ineen. Ten Noord-Oosten van St. LS is een penetrajie van den vorïgen dag in een tegenaan val opgeheven. Hier heeft zich de derde divisie valschermjagers on der eommando van luitenant-gene raal Schimpf bijzonder onder scheiden. Formaties gevechtsvliegershebben Voor het landingshoofd twee koop vaarders met 'n inhoud van 18.000 brt. en een torpedobootjager tot zinken ge bracht. Vier andere koopvaarders met ëen inhoud van 29.000 brt. en drie tor- pedobootjagers werden zwaar bescha digd. Marinekustbatteriien hebben ten Westen van het schiereiland Cher bourg eveneens een vijandelijken, tor pedobootjager beschadigd. Nieuwe landingen op Elba. Op het eiland Elba versterkte de vij and zich met nieuwe transporten. Het garnizoen van. 't eiland biedt heroïe- ken tegenstand onder bevel van den dapperen commandant generaal-ma- joor Gall en heeft den tegenstander zwarfe verliezen' toegebracht. Tegen-, over een verre overmachtigen vijand hebben zich onze troepen ten slotte knoeten terugtrekken op het .Noord oostelijke deel van het eiland. De ge vechten duren voort. Ten Oosten, van het eiland Elba heb ben torpedobooten een Britsche tor pedomotorboot in den grond geboord en twee andere zwaar beschadigd. Hevige gevechten bij Perugia. In den sector vaiï Grosseto tot Pe rugia was het gisteren een bijzonder zware dag van strijd. Met geconcen treerde krachten viel de vijand den geheelen dag aan, zdhder dat het hem gelukte, vrij groote terreinwinst te be halen. Tot bijzonder hevige geyechten kwam het in het gebied ten Zuidwes ten en Zuiden van Perugia, waar onze troepen verbeten weerstand bieden en herhaalde, door tanks gesteunde aan vallen, voor het grootste deel in gé- vechten op korten afstand, uiteen sloegen. In het Oosten zijnplaatselijke aan vallen der bolsjewieken in het voor terrein der Karpathen, aan de Berezi na en ter weerszijden van Witebsk met zware verliezen voor den vijand mis lukt. Luchtoorlog. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht een geconcentreerden aanval ondernomen op het spoorwegknooppunt Sarny waar groote branden en ontploffingen werden veroorzaakt. Een formatie Amerikaansche bom menwerpers is naar Noordwest- Duitschland gevlogen en heeft ter- reuraanvallen gedaan op verscheidene steden. Vooral in de woonwijken van Hamburg, Bremen. Hannover en We- sermünde ontstonden schade en ver liezen aan menschenlevens. Door af weergeschut van het luchtwapen en de marine werden 16 vijandelijke vliegtuigen vernietigd." Het Finsche weermachtbericht van Maandag luidde: „Op de Karelische landengte waren de vijandelijke aanvallen in het gebied tusschen de Finsche Golf en Vuoksen levendig. Bijzonder hevige gevechten werden geleverd bij Kaukjaervi-Sum- ma alsmede op de landengte tusschen Muolaenjaervi en Vuoksën. Koivisto, Makslahti, Valkjaervi en Rautu wer den opgegeven. De laatste twee dagen werden 51 vijandelijke tanks vernie tigd. Van de overige sectoren der land- fronten niets bijzonders te melden. De vestingwerken der Koivisto- eilanden waren met lichte vijandelijke zeestrijdkrachten in vuurgevechten ge wikkeld en brachten twee kleine sche pen tot zinken. Op de Karelische land- engtg en in het Oostelijke deel van de Finsche Golf schoten onze jagers en luchtafweer 28 vijandelijke vliegtuigen neer. Daarvan werden tien machines door Duitsche jachtvliegers en schepen neergehaald. Op de Aunuslandengte werden nog twee vijandelijke machines neergeschoten. Daarmede heeft de vij and de laatste 24 uur 30 machines ver loren". 21 Juni: Zon op 5.16, onder 22.07. Maan op 6.06, onder 22.43. WAARSCHUWINGEN VOOR AARDAPPELZIEKTE. DE BILT, 15 Juni. - Evenajs m vo rige jaren worden in het tijdvak va* 15 Mei tot 15 Augustus door hft Ne- derlandsch meteorologisch instituut te De Bilt waarschuwingsberichten ge-, geven tegen het optreden van aardap pelziekte indien de weersgesteldheid daartoe aanleiding geeft. Deze berich ten worden opgenomen in de dagblad pers en uitgezonden door den B. N. O. in de uitzending van 12,45, eventueel in die van 16.45 uur. Daar vele land bouwers echter geen radio-ontvangtoe stel hebben, is op initiatief van den secr.-generaal van het departement van landbouw en visscherij aan heeren burgemeesters het verzoek gericht om de radio-waarschuwingsberichten door de politie te doen opnemen en aan hoofden van scholen door te geven, opdat deze ze in den vorm van een dictee aan de plattelands jeugd kunnen mededeelen. BILDERDIJX. Willem Bloys van Treslong, overledenen 1594. Vice-admiraal. ^Bevelhebber der Watergeuzen. (OH Pm) Ook thans ,weer strijden Neder- laiylers voor Europa's vrijheid 'ter zee, in trouwe verbondenheid met hun Duitsche kameraden. Zet ook gii U derhalve in voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bü de Kriegsmarine. aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 17—45 jaar en kan geschieden bij de Marineannahmestelle West Zweigstelle Niederlande te Utrecht, alle Hafen- en Ortskommandanturen en bij de Nebenstellen der Waffen Tj* alwaar tevens alle gewenschte Inlichtingen worden verstrekt. (Interinf.) - De slag aan den At- lantischen Oceaan is door de ont wikkeling van de afgeloopen dagen over het algemeyn genomen sta- tionnair geworden. Voof de beoor deeling van den algeheelen toestand in het geallieerde bruggehoofd is nog steeds het feit kenmerkend, dat het het Anglo-Amerikaansche op perbevel niet gelukt is het tjjd- rooster te handhaven, dat men bjj het begin der invasie had opgesteld. Oorspronkelijk was geraamd, dat bet geheele schiereiland Cotentin met inbegrip van de vesting Cher bourg binnen de eerste vier dagen in handen der Anglo-Amerikanen zou vallen. Voorts wilde men in de Stlnebaai een breede en voldoende diepe ruimte verkrijgen, die als basis moet dienen voor grootscheep- sche operaties in het gebied van Parijs- Na veertien dagen van de zwaarste gevechten zijn de Amerikanen er nu weliswaar in geslaagd de westelijke kust- van het schiereiland Cotentin te veroveren en zoodoende het noorde lijke deel van het Normandische schier eiland met inbegrip van de vesting Cherbourg van de verbinding met het overige vasteland af te snijden, stad en haven van Cherbourg bevinden zich echter nóg steeds in handen der Duit- schers. Hierdoor blijft den geallieerden nog steeds het beslissende operatieve succes van hun kostbare en vele ver liezen kostende pogingen_ ontzegd, nl een groote zeehaven, die voor de snelle en onbelemmerde landing van nieuwe aanvalsdivisies onontbeerlijk is. Ook tie bruggehoofdstelling in de monding van de Seine zelf, dus het gevechtsge- bied tusschen Vire en Ome, is nog steeds van een zoo geringe waarde, dat een ontplooiing van groote aanvals- formaties van dit gebied uit ondanks den krachtigen steun van de zware scheepsartillerie niet mogelijk is. Alle pogingen der Amerikanen om de stad St. L6 te veroveren, zijn even bloedig mislukt als de hardnekkige pogingen der Engelschen om de sterke Duitsche verdedigingsstellingen bij Caen door geconcentreerde pantseraanvallen op den linker vleugel in het gebied van In Berlijnsche kringen ver klaarde men Maandag, dat tijdens de laatste 48 uur Londen het 'zwaartepunt vormde van het ge bruik der dynamietmeteoren. Over al ontstonden zware ontploffingen, speciaal in het gebied van de groote bocht van de Theems. De op zich zelf heldere hemel was .boven Londen door groote uitgestrekte zwarte rookwolken verduisterd Dat Londen het centrum is van de nieuwe aanvallen, is niet zoo vreemd. In zekeien zin is de hoofd stad van Engeland het hart van de invasie. Daar bevindt zich niet al leen het hoofdkwartier, maar daar komen alle draden van het ver- -keer en den berichtendienst samen. De tot dusver door den vijand ge bruikte tegenmaatregelen bestaan en kel en alleen in het krachtigst gebruik van het luchtdoelgeschut. De Duitsche luchtverkenning heeft echter gecon stateerd, dat alle tot dusver afgevuur de dynamietmeteoren hun doel goed hebben getroffen. „Zoo iets is weergaloos' De luchtwapencorrespondent van het DNB, Wolfgang Küchler, heeft een on derhoud gehad met de bemanning van den eersten Duitschen verkenner, die boven Londen het effect heeft nage gaan van het nieuwe Duitsche geheime wapen. De piloot vertelde o.m„ dat het verkennigstoestel een minuut voor den aangegeven tijd boven Londen was verschenen. Beneden was alles pikdon ker, zelfs het afweergeschut vuurde niet. Precies op den vooraf bepaalden tijd barstte beneden de hel los'. De eer ste, afzonderlijke branden laaiden op, breidden zich steeds meer uit. Lang zaam begon de hemel boven Londen geel en rood te kleuren. Reeds enkele minuten, nadat de eerste Duitsche pro-, jectielen insloegen in de huizenzee van Londen, groeiden de afzonderlijke branden aaneen tot reusachtige opper- vlaktebranden. De wolkan werdén bloedrood gekleurd door de reuzen branden. Bijna in het geheele stedelij ke gebied van Londen laaide het op. Overal schoten de vuurpaddestoelen omhoog. Nog tweemaal cirkelde het vliegtuig in breeden boog om het ste delijk gebied van- Londen heen, waar nog steeds de projectielen insloegen. Met een massaal vuur van licht af weergeschut trachtten' de Engelschen de Duitsche projectielen neer te schie ten. Vergeefs. De hel duurde voort. Tilly in te drukken, v Over het geheel genomen zijn dientengevolge de Anglo-Amerikanen nog steeds gedwongen de geweldige risico's te aanvaarden, die gepaard gaan met de bewegingen van honderden landingsvaartuigen bij den aanvoer van nieuwe troepen en de noodzakelijke hoeveelheden oorlogstuig enz. Hoe groot deze gevaren zijn, blijkt uit het jongste rapport over de successan van de Duitsche luchtmacht, die Zaterdag- en Zondagnacht met zekerheid door bommen en torpedo's zes groote transport- en vrachschepen tot zinken heeft gebracht en minstens tien andere vracht- en transportschepen zoo zwaar beschadigde, dat een aanzienlijk deel van deze vaartuigen met inbegrip van de lading eveneens als verloren kunnen wordèn beschouwd. Ook de AmerikaanschBritsche marine bleef bij deze succesvolle Duitsche luchtaanvallen niet gespaard. Zoo werd een zware kruisêr door een pantser- doorborende bom van het zwaarste kaliber aanzienlijk beschadigd en moest het strijdtooneel verlaten. Ean torpedojager werd tot zinken gebracht, een andere kruiser en drie torpedojagers liepen door bomtreffers eveneens zeer zware schade-op. De resultaten zijn des te opmerkelijker daar zij behaald zijn ondanks een groote overmacht ln de lucht der geallieerden. 167 tanks stukgeschoteii- De Amerikanen, dte Zondagmiddag over St. Sauveurle-Vicomte de west kust van het schiereiland Cotentin bereikten, streven thans naar versterking van hun stellingen in het gebied van Barneville, vooral omdat zij rekening moeten houden met krachtige Duitsche tegenactie uit noordelijke en zuide- lijke richting- Op grond van de thans binnengekomen rapporten kan aangenomen worden, dat minstens een Amerikaansche pantserdivisie bij den aanval op.St. L6 volledig vernietigd is. Alleen al in de noordoostelijke sectoren, tusschen Berigny en Couvains, werden 167 stukgeschoten en uitgebrande Sherman- tanks geteld. Overeenkomstig zwaar waren hier de vijandelijke verjiezen aan dooden én gewonden.» Oostelijk^ van de Ome- monding veroverden Duit sche pantsergrenadiers bij een plaatselijke Operatie ter verbetering van de eigen stellingen een krachtig ver dedigd Britsch steunpunt, dat zij in weerwil van her- haa'de hevige tegenaanvallen van tanks behielden. Zeven Britsche tanks werden ver nietigd. pGRBtlYILU "bamBÖD^ Dezer dagen heeft een aantal Jour nalisten de gelegenheid gehad enkele instellingen van de N.S.V. te bezich tigen, zulks op uitnoodiging van het Arbeitsbereich in den Niederlanden van de N.S.D.A.P. Het gold voornamelijk diverse Mut ter- en Kinderheime, die in verschil lende plaatsen gevestigd Zijn. Het the ma moeder en kind werd van te voren uitvoerig belicht. De toekomst van een volk wordt niet alleen gevestigd door een eindoverwinning met de wapenen, dochook door den levepswil, die in een goede zorg voor de moeder en voor het kind tot uitdrukking komt. Daar door wordt er een biologische reserve geschapen, die niet alleen er toe in staat stelt, een oorlog met de wapenen te winnen, doch zich ook zeker te stel len van den vrede. Ter illustreering van dezen gedach- tengang kon de reeks van inrichtingen, die door de zorgen der N.S.V. op touw gezet zijn -en onderhouden worden, wel zeer goed dienen. Men heeft daarbij gebruik gemaakt van allerlei gelegenheden, die zich voor het doel leenden. In één geval was het een vrij groot buiten, dat al achttien jaren lang leeggestaan had en dat drie jaar geleden door de N.S.V. werd aan gekocht en ingericht. Iedere vier weken kunnen 35 moeders van groote gezin nen, bij welker keuze men zich thans vooral i interesseert voor getroffenen uit de gebombardeerde steden, daar wyfh.T', g/i i&fim te èri prettig ingerichte huis, in een tuin met vijver enz. een uitstekende sfeer, die haar weer op verhaal brengt en nieuwe kracht verleent, om het zware werk van moeders van groote gezinnen te hervatten. Nog aanschouwelijker bleek het nut van deze zorgen in de Mütterheime, waar moeders met haar pasgeboren kinderen ee'nige weken lang kunnen vertoeven en uit een Kriegs- entbindüngsheim, waer de moeders en de jonggeborenen geurende een tien tal dagen na de geboorte met de uiter ste zorg- omringd worden. Ook een Schülerheim ontbreekt in dien keten van gezonde volkszorg niet: een deel van een klooster van Duitsche orde-zusters, waarin de kinderen hun lessen en hun spel krijgen, dat zij ge durende huh verblijf in deze inrich ting van noode hebben. Het gold hier meest Nederlandsehe geëvacueerde kin deren. Al deze Mütter-' und Kinderheime worden overkoepeld als het ware door de zorg van een goed ingericht con sultatie-bureau, waar voortdurend con trole geschiedt op de gezondheid der kinderen. Want het is vooral het be houd van het gezonde, het voorkomen van het zieke, waarin dit werk zijn voornaamste taak ziet. Daardoor is meteen een goede schakel geschapen tusschen het volk en den arts. Op deze wijze zorgt de National- Sozialistische Volkswohlfahrt voor een gezond volk met veel weerstand, dat achter het front tot prestaties en uit houdingsvermogen in staat io en dat zich veilig kan weten en in die veilig- JMÓ* BlfiHSiM bï.ecyuaed opdoet. nieuwe explosies vlamden op. Het zag er uit, alsof in de meest verschillende plaatsen in de stad steeds nieuwe lam pen werden aangestoken. Paar bene den moesten vernielende branden woe den. Op den weg terug zagen zij nog lang de reuzenbranden, zelfs toen het toestel al lang over het Kanaal was, was de vuurschijn van het brandende Londen nog duidelijk te zien. Intus- schen ging de beschieting van de Brit sche hoofdstad door. Steeds weer ha gelden de zware projectielen op de stad neer. x Alle verkenners zijn diep onder den indruk teruggekeerd. ,fLoo iets is weergaloos", zoo luidt eensgezind hun meening over het nieuwe Duitsche wa pen. Nederlandsehe jongens van 1618 jaar, Woensdag 21 Juhi kun je je van 9 tot 14 uur in Den Haag, gebouw Amicitia, Westeinde, nog laten keuren voor het volgende weersportkamp in een der mooiste streken van Duïtsch- land- Reiskosten worden vergoed. Vele honderden van je kameraden trokken er reeds op uit en genoten in een prachtige omgeving van zon. sport enz. enz. Volg dit voorbeeld. Patroons mogen deze maand niet als vacantie aanrekenen en moeten het loon door betalen. Benut de kans, welke je hier geboden wordt en meldt je aan. Alleen jongens, die nog niet in een kamp waren, mogen zich aanmelden. Volgens een bepaling van de Ne derlandsehe Spoorwegen is de ver plichting, om voor in, en achter uit te stappen, opgeheven. Ik vermoed, dat men tot de af- schaffing van dit voorschrift over gegaan is, om de eer maar liever aan zichzelf te houden- Want geen sterveling deed het goedschiks....' De mensch is het vreemdste we zen op den ganschen aardbol. Hij is altijd tegen zichzelf. Dat zag men op de perrons, wanneer de treinen bestormd werden. Men wilde altijd persé d a a r in waar een heele stroom menschen uitkwam. En nu zal. het hek heelemaal van den dam gaan. De sappige hoofdstedeling zegt, dat de meeste menschen van voren niet weten, dat ze van achteren leven. En wat rechts en links is, beseft ook lang niet iedereen. Nu zal niemand meer weten waar hij in- en uitstappen moet oï lie ver gezegd, men zal het wel weten, want men zal natuurlijk steeds daar willen in- en uit stappen, waar men niét in- en uit stappen kan- Het reizen wordt er steeds pret tiger op.'Ik blijf liever bij mijn hond ^thuis. "Wanneer je dien iets met de linkerhand geeft ook al is het zijn lievelingskostje weigert hij steevast te happen. Die, weet beter wat rechts en links isdan het gros der menschen. - Doch daar is hij ook maar een hond voor. OVIDIUS. y In Schagen hield Zondag de Noordhollandsche athletlekjeugd haar reünie. Onze teekenaar snapte een aantal veelbelovende toekomstige sterren en liep even warm als het Mkoele" publiek! (teekening G. Dekker) DANSMATINEE VAN MAUD KOOL. Harmonie. Voor een vrij goed gevulde Harmonie zaal heeft Maud Kool Zaterdagmiddag 1.1 gedanst. In één enkelen zin zou men haar op treden als volgt kunnen karakterisee- ren: een weegschaal, die in evenwicht was, doch neiging had naar de goede zijde door te slaan. Tusschen haar dansen vóór en né de pauze was een groot verschil in hoe danigheid. „Fête de Bourgogne", een Fransche volksdans, zei weinfg, en „Grave", op muziek van den begeleider van de dan seres, den heer Joh. Otten, liet alles in duisternis. Ook „Au Foyer de la Danse", eveneens op muziek van Otten, vermocht maar weinig indruk te ma ken. Met de „Kermis-Suite" van R. Schu mann won Maud Kool het pleit. Deze dans, die uit drie gedeelten Bestond feestganger, meisje en marionetken merkte zich door prachtige, suggestieve ver-beeldingen; eerst de uitbundige joligheid, de laaiende levensvreugde van den feestganger; vervolgens het schuchtere, zoekende meisje, als ver dwaald in een nog nimmer aanschouw de wereld; en tenslotte de geestige marionet met zijn kostelijke, houterige SUCCESSEN VOOR D.O.V.E.S. De gymver. Doves te Heiloo Is Zondag met een ploeg van 29 deelnemers en een groot aantal supporters naar de athle- tiekwedstrijden te Schagen geweest en wist niet'minder dan 16 prijzen in de wacht te sleepen, n.l. 4 eerste, 7 twee de, 3 derde, 1 vijfde en 1 zesde. De prijzen werden als vlgt gewonnen: Verspringen (meisjes A): 55 deelneem sters, le, 2e en 6e werden resp. H. Brand, N. Snip en N. Couwenhoven. 80 M. (meisjes A): 2e H. Brand, 5e N Snip. Discuswerpen (meisjes AV. 2e N. Cou wenhoven, 3e H. Brand. 100 M. (dames C): 2e N. van Dok. Verspringen (dames D): le N. van Dok 100 M. (heeren C): le H. Stam, 4e H Wesseling. Discuswerpen (heeren D): 2e H. Wes seling, 3e K. Bakker. V Verspringen (heeren D): le N. Akker man. 400 M. (heeren D): Se N. Akkerman, 8CJ M. (heeren D): 2e H. Klerk. De estafetteploeg Doves I won den eer sten prijs 4 x 100 M. Jammer, dat de meisjesploeg op de 4 x 80 M., waarbij zij als eerste binnen kwam, moect wor den ged'snur'ifieeezd. mechanisch^ bewegingen. Tóch moet men zich door dit marionet-gedeelte niet laten misleiden, want deze dans, die geestdriftig toegejuicht werd en twee maal herhaald moest worden, berust meer op virtuositeit en bravour dan dat hij waarachtige dans-schoonheig was. De beste dansen, die Maud Kobl te zien gaf, waren „Onrust" waarin de eene roode handschoen aan de rechter hand van een tragische, benauwende en opdringende beteekenis was en „Sirene", die iets van de „verwaaid heid" van zee en wind op het tooneel bracht. Ook „Daphne" had kwaliteiten o.a. de beeldwording der dauwnimf aan het slot maar de suggestie der achtervolging van den god Apollo bleet achterwege. Maud Kool boeit docfr eenvoud. Ook waar zij faalt, gevoelt men dat alles uit een eerlijk en oprecht hart geweld is. Zij moet laten we het openhartig verklaren nog veel leeren, maar.... zij is nog jong. Wij mogen er dus let beste van hopen. H. P. VAN DEN AARDWEG. 'I MAUO KPOT? IN (Eeekening

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1