De laaisfe uren der stad Cherbourg. DAGBLAD VOOR r v. j Haven en installaties van Cherbourg opgeblazen. Tienvoudige overmacht aan soldaten en wapens won den strijd. 47.000 Fransche burgers sinds invasie gedood. Verduisteren v. 22.00-5.30 u. Distributienieuws. Voor moeder en kind. Nog 50.000 h.a, grasland wordt gescheurd. Sovjet-aanvallen op de meeste plaatsen afgeslagen. Ontploffingsramp te Dordrecht. STAD EN OMGEVING. Zaken vrouw De warenuitvoer naar Duitschland. Rooidatum vroege aardappelen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 3. Bnrean Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187394. DINSDAG 37 JUNI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaarganfc, No. 148, 2 pagina's. Hoofdredacteor: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prüs der gewone advertenties In deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ƒ2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 eent. Cherbourg is gevallen! Het was duidelijk, dat het lot van deze Fransche havenstate in den loop van Zondag beslist zou worden- De Amerikanen hadden de vesting van alle kanten omsingeld en de Duitsche bezetting zag zich tegenover een overwel digende overmacht geplaatst. Van alle zaden werd Cherbourg gebombar deerd, vanuit zee, vanuit het achterland uit de lucht. Doch de bezetting gaf zich niet over. Zelfs wenschte de Duitsche commandant geen antwoord te geven op de herbaalde eischen der Amerikanen: de stad over te geven en «net zjjn troepen te capituleeren. Er zou tot de laatste granaat, tot de laatste patroon gevochten worden En zoo gebeurde het. Om 8 uur Zondagavond begon de eindstrijd. Op dat oogenblik stuurden de resten van het Duitsche garnizoen .de volgende radio grafische mededeeling uit„Laatste strijd om Cherbourg ontbrand. Generaal strijdt bij den troep. Leve de Fiihrer en Duitschland!" Slechts korten tijd later was alles beslist. Een meer dan tien voudige overmacht aan soldaten en wapenen had den ongeljjken strijd gewonnen, en dan nog pas, toen de laatste afweermogelijkheden waren uitgeput en nog slechts enkele duizenden manschappen verder vochten met de blanke wapens. Om e!k huizenblok werd gevochten. Nadat het aan Amerikaanscbe pantser- en infanteriestrijdkrachten Zondag was gelukt, met een ver pletterende overmacht van het zui den en oosten uit de stad binnen te dringen, kon het nog slechts een kwestie van enkele uren zijn voor dat de Duitsche verdediging, wel ker gelederen reeds sterk gedund waren, haar kruit zou hebben ver schoten. De geallieerde luchtstrijd krachten bombardeerden alle verde digingswerken in de puinhoopen der stad zonder pauze en Ameri- kaansche duikbommenwerpers meng den zich in dichte zwermen met hnn boordwapens voortdurend in den strijd te land, terwijl tevens gecon centreerde formaties Engelsch Amerikaansche jagers elke verster king van den afweer door de Duit sche luchtmacht verhinderden. Bo vendien namen talrijke oorlogsbo dems der geallieerden de stad en haar havenwijken van zeer grooten afstand onder het zwaarste vuur. Niettemin werd om elk huizenblok en elke stadswijk verbitterd ge vochten. De aanvallende Ameri kaansche pantser- en infanterie- formaties leden buii'engewooir zware verliezen aan dooden en gewonden. Talrijke tanks liepen op mijnen of veroorzaakten het opblazen van ge heele reeksen huizen, waarvan het puin dan den weg versperde. De strijd was echter te ongelijk en Zondagavond kon gezegd worden, dat het stadsgebied van Cherbourg zich in handen der geallieerden bevond, meer dan veertien dagen later dan de bedoe- llhg was geweest. Dat wilde echter niet zeggen, dat de strijd toen geëindigd was. Niet alleen de noordoostelijke hoek van het schier eiland Cotentin en het ver naar het noordwesten uitspringende schiereiland Jobourg, bleven zich handhaven. Ook in de stad Cherbourg zelf werd nog doorgevochten. Zondagavond ontbrandden om beide verdedigingswerken hevige gevechten, die tot de nachtelijke uren duurden en eindigden met het bloedige afslaan der Amerikaansche aanvallers. De in het arsenaal binnengedrongen Amerikaan sche tanks werden opgeblazen. Ameri kaansche formaties infanterie, die met het blanke wapen aan den strijd deel namen, konden vernietigd worden. Ins gelijks ontwikkelden zich ook de ge vechtshandelingen om de gevechtsstel ling van den Duitschen commandant, waar met handgranaten en andere mid delen voor den strijd op korten afstand alle aanvallen werden afgeslagen. De Amerikanen leden in deze gevechtshan delingen zoo zware verliezen, dat zij des nachts van verdere aanvallen af zagen. Daarmede waren de Amerikanen wel in het bezit van het grootste deel der stad gekomen, maar van de haven en de overige kustwerken konden zij zich nog niet meester maken. Ook in een deel der andere buitenwijken der stad bleven Duitsche nesten van verzet zich handhaven. De strijd bij Tilly. Was de strijd om Cherbourg een der zwaartepunten van den Zondag, een ander zwaartepunt lag bij Tilly, waar de Britten aan weerszijden van de stad met massaal gebruik van hun pantser formaties en met zeer krachtigen steun van artillerie en slagvliegtuigen storm liepen op de Duitsche linies en een penetratie van ongeveer drie km. diep te en een breedte van ongeveer 5 km. tot stand brachten. In den loop van Maandag hervatten de Britten hier hun aanvallen, doch nieuwe successen bleven uit. Gewetenloozen vliegers De oorlogscorrespondent van het D-N.B, Alex Schmalfuss meldt o.a Het is een merkwaardige historische parallel, dat de groote slag om Frankryk, die op 25 Juni 1940 eindig de met het strekken der wapenen door de Fransche weermacht, begon op denzelfden datum als de invasie n.l. 6 Juni. Evenals vier jaar ge leden, is Frankryk thans weer krtfgs- tooneel geworden, maar ditmaal wordt juist dat deel van het-land er door getroffen, dat zyn historisch gemotiveerden afkeer van de Engel- schen vergeten was ter wille van het geld verdienen. Vooral de Normandisché kustbevolking en de bewoners van het schiereiland Cotentin waren tot aan den oorlog sterk aangewezen op den handel met het Britsche eiland en verleenden den badgasten van den overkant steeds ijve rig gastvrijheid. %In de weken en m?an- den voor het begin van de invasie en pas goed sinds den 6en Juni zijn zij daarvoor met bommen bedankt gewor den* 47.000 Fransche burgers, die'in de gevechtszóne sinds het begin van de invasie door optreden van den vijand zijn gedood en tallooze in puin gelegde Normandisché steden, dorpen en plaat sen, vormen een gruwelijke aanklacht tegen de vroegere bondgenooten, die zich aandienden als „bevrijders" en in werkelijkheid ellende brachten. Daarom valt het niet te verwon deren, dat de Normandisché bevol king de Engelschen en Amerikanen bedoelt, wanneer zy over de vyan- den praat. Vooral de gewetenlooze manier waarop de Engelsch-Ameri- kaansche vliegers op de velden en we gen de vluchtelingen beschoten, wan neer dezen zich met hun schamele bezittingen in veiligheid wilden brengen, en de bombardementen op Fransche Inrichtingen van hulpver leening en huisvesting, die geken merkt waren met het róode kruistee- ken, hebben de afschuw der Fran- schen voor de brutaliteit der invasie troepen doen toenemen. Het feit, dat de bevolking nergens afgezien- van het Normandisché front gebied, op de vlucht is geslagen, als mede dat de rust in Frankrijk nergens is verstoord,bewijst het vertrouwen der bevolking in de Duitsche afweer kracht, Het optreden der benden is geenszins een „Trojaansch paard" ge bleken, en de hoop van den vijand op massale stakingen en daden van sabo tage op groote schaal is nergens in vervulling gegaan. 28 Juni: Zon op 5.19 u., onder 22.07 u. Maan onder 1.44 u., op 13.20 u. (19.27 u. E.K.) In 't verleden Ligt het heden, In het nu wat worden zal. BILDERDIJK. Jhr. Pieter van der Does 1562—1599. In 1588 vice-admi- raal. Expeditie naar Spanje met een vloot van 73 schepen en 8000 koppen. Landing op Canarische eilanden met ver overing van Allegona. O/H P.m. Ook thans weer strijden Ne derlanders voor Europa's vrij heid ter ace, in trouwe ver bondenheid met hun Duitsche kameraden. O/H. P.m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN! Zet ook gU derhalve ln voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bU de Kriegsmarlne. Aanmelding staat open voor lederen' Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marineannahmestelle West Zweigstelle Niederlande te Utrecht, alle Haferf- en Ortskommandanturen en bij de Nebenstellen der Waffen H alwaar tevens alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt Distributie van inmaakglazen. - In verband met de aangekondigde distri butie van inmaakglazen kan het pu bliek in de periode van 28 Juni tot en met 7 Juli '44 onbruikbaar geworden rubber-inmaakglasringen inleveren' bij die detaillisten, welke in het bezit zijn van officieele inschrijvingsregisters Men dient zich tot zijn vasten leve rancier te wenden. Inlevering van nog bruikbare ringen is verboden. Slachtoffers van oorlogsgeweld, zie ken met speciaal dieet op doktersver klaring, volkstüinders, die na 1 Octo ber 1943 een volkstuin in bewerking hebben genomen, en zij, die na 1 Oc tober '43 zijn gehuwd, kunnen zich, in dien tenminste zeer bijzondere redenen voor het betrekken van inmaakglazen aanwezig zijn en voor zoover zij geen onbruikbare rubber ringen kunnen in leveren, rechtstreeks in verbinding stellen met het Rijksbureau voor glas, keramiek en houtproducten, Hooftska- de 1, 's-Gravenhage. Zij, die zich reeds tot de fabrikanten van inmaakglazen hebben gewend, behoeven geen nieuw verzoek in te dienen. Z.g. grootverbruikers (ziekeninrich- tingen,- rusthuizen, kloosters, - opvoe dingsgestichten, pensions etc.) dienen zich voorshands niet tot den handel te wenden. Voor hen is een aparte rege ling getroffen- Er zal nog worden bekend gemaakt, wanneer de handelaren tot aflevering van inmaakglazen en nieuwe rubber ringen mogen overgaan. Geldigheidsduur rantsoenbonnen, Zooals reeds is bekend gemaakt, rei ken de distributiediensten sedert 11 Juni jj. rantsoenbonnen en rantsoen kaartjes uit, welke voorzien zijn van den opdruk ,,30-9-'44". Van 11 Juni j.'. af werden geen rantsoenbonnen en rantsoenkaartjes met opdruk „8-7-'44" meer afgegeven, al blijven de thans in omloop zijnde met'dien opdruk geldig tot 8 Juli a.s. Na dien datum zijn deze bonnen evenwel onherroepelijk ongel dig en mogen zij onder geen voorwaar de meer door detaillisten enz. worden aangenomen. Noch de distributiedien sten noch het Centraal distributiekan toor zullen in eenig geval tot vergoe ding van verloopen rantsoenbonnen overgaan. Brieven aan distributiedien sten of aan het Centraal distributie kantoor over dit onderwerp zullen niet worden beantwoord. Voorschot stroop. - Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogs tijd maakt bekend, dat binnenkort, met handhaving van het normale rantsoen een voorschot van 500 gram stroop per persoon te beschikking van het publiek gesteld zal worden. De consument moet er rekening mede houden, dat het, evenals zulks bij het beschikbaar ge stelde suikervoorschot het geval is, ook voor stroop in de bedoeling ligt, het voorschot op het jam(stroop)rant- soen in mindering te brengen. Het be treft dus zoowel bij de suiker als bij de stroop in feite een beperkte bevoor rading van het publiek voor de eerst komende maanden, niét een onmiddel lijk te consumeeren extra rantsoen. De aandacht zij er tevens op geves tigd, dat de voorschotbon uitsluitend recht zal geven op stroop en niet op eenig ander artikel, dat op den nor malen bon verkregen kan wiorden. Van den Nederlandschen Volksdienst bereikt ons de mededeeling, dat de groote straat-collecte niet, zooals aan vankelijk werd vermeld, op 29 Juni, doch op Zaterdag 29 Juli zal plaats vinden. De huis-aan-huis-collecte. welke mo menteel gehouden wordt en a.s. Woens dag afloopt, belooft reeds een succes te worden. De voedselvoorziening is tot dusverre, dank zij de soms v ingrijpende en ondanks de vaak niet prettige maatregelen, naar omstandigheden goed gegaan. Het is noodig, dat ten behoeve van het oogstjaar 1945 50.000 ha. grasland wordt gescheurd. Eendeels wordt dan gebruik gemaakt van opgespaarde plantenvoeden- de stoffen, anderdeels zal, door vermijding van dierlijke producten, het rendement van de producten grooter worden. Deze 50.000 ha. zullen over de verschil lende provincies worden verdeeld; iedere provinciale productencommissaris zal op dracht krijgen een bepaalde oppervlakte voor scheuring te doen aanwijzen. Een gedeelte hiervan zal vóór 10 Augustus 1944 geploegd moeten zijn en vóór 20 Augustus 1944 met koolzasd ingezaaid moeten wor den. Als eerste eisch zal worden gesteld, dat het land zich goed leent voor akkerbouw. Een gelijkmatige verdeeling, welke tenge volge zou hebben, dat ook aanwijzingen zouden plaats vinden in minder geschikte gebieden, een en ander ter tegemoet koming aan wel eens naar voren gebrach te billijkheidseischen, zal niet mogen plaats vin'den. Dit zal ten gevolge hebben, dat in som mige gebieden sommige boeren bijzonder zwaar zullen worden belast. Het is jam mer, dat hiertoe moet worden overgegaan Het algemeen belang eischt, dat er voed sel ,komt. Dit Is een eisch. waarvan niet afgeweken kan worden en waarvoor, hoe hard het ook moge zijn, in dezen tijd van grooten nood het persoonlijk belang van den boer moet wijken. Overwogen wordt scheurpremfes te ver strekken, die varieeren van f 500 tot f 300 per ha. Naast nog nader bekend te ma ken boeten en hooge sttaffen, zal bij na latigheid een automatische zware hooi- levering in den winter in werking treden. Weermachtbericht. Vijandelijke oorlogsbodems vernietigd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 26 Juni (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De dappere bezetting van Cher bourg, onder bevel van den luit.- generaal Van Schlieben. tezamen met sterke deelen van de Duitsche marine en de luchtmacht, is sinds gisteren in de stad en in het haven gebied ln een verbitterden huizen- strijd gewikkeld. Twee eischen van den vijand, den strijd te staken en de vesting over te geven, werden niet beantwoord. De haven en alle installaties, die voor de oorlogvoe ring van belang zijn, zijn opgebla zen. Voor de gevechtsstelling van den vestingcommandant en voor het arsenaal zijn de vijandelijke aan vallen ln het vuur van de verdedi gers ineengestort. De onder het bevel van den eersten luitenant der marineartillerie, Gelbhaar staande batterij „Hamburg" heeft terwijl zij zelf onder zwaar artillerie vuur lag gisteren in het gebied van Cherbourg twee vijandelijke kruisers in den. grond geboord. Bovendien wer den gisteren nog vier kruisers door ma rinebatterijen zwaar beschadigd. Torpedomotorbooten brachten in den afgeloopen nacht een vijandelijken tor pedojager ten noorden van het schier eiland Cotentin tot zinken. Aan het zuidelijke front van het Nor mandisché landingshoofd stortten vij andelijke aanvallen ten oosten van de Orne voor onze stellingen ineen. Een plaatselijke penetratie werd in een te genaanval ,weer opgeheven. Ten oosten van den Orne-mond werd een groot vij andelijk transportschip door artillerie voltreffers beschadigd. In het gebied van Tilly gelukte het den vijand, die den geheelen dag met sterke infanterie- en pantserstrijdkrach ten aanviel, met uiterst zware verlie zen aan- dooden en gewonden de ruïnes der stad te bezetten In den strijd tegen drie der beste Engelsche divisies heeft zich de Panzerlehrdivision onder het bevel van luitenant-generaal Bayerlein voortreffelijk geweerd. Ten zuidwesten vén Carentan viel de vijand, na sterke artillerievoorbereiding, herhaaldelijk te vergeefs aan. In den nacht van 24 op 25 Juni wer den. volgens aanvullende berichten vier groote vijandelijke oorlogsschepen en één vrachtschip door bomtreffers zwaar beschadigd. Een sinds lang in den strijd tegen Engeland staand vliegerscorps, on der bevel van generaal-majoor Peltz. heeft zich hierbij bijzonder onder scheiden. Het storingsvuur op Zuid-Engeland werd overdag en des nachts voortgezet Italiaansche front. In Italië lag het zwaartepunt van den strijd gisteren in den sector van de kust tot aan het Trasimeensche meer. De vijand kon hier, na verbitterde gevech ten met onze' troepen die taai verzet boden, slechts enkele kilometers naar het noorden terrein winnen. Bij het zeegevecht in de Golf van Genua in den nacht van 23 op 24 Juni werden, vol gens definitieve berichten, vier vijan delijke torpedomotorbooten tot zinken gebracht en een vijfde boot in brand geschoten. Oostelijk front. In den centralen sector van het Oos telijke front duurt de afweerslag met onverminderde hevigheid voort. De bolsjewieken werden in de meeste sec toren afgeslagen. Ten zuiden en oosten van Bobruisk kon de vijand echter eenige penetraties bereiken. Ook in het gebied ten oosten van Mogilef won de vijandelijke aanval ha bloedige gevech ten terrein naar het wésten. Aan de Duna zijn eveneens verbitterde gevech ten aan den gang, terwijl ten oosten van Polozk en ten zuidoosten van' Ples- kau aanvallen van de bolsjewieken, die door tanks en slagvliegers werden on dersteund, mislukten. In deze gevech ten heeft zich de Saksische 24e divisie infanterie onder bevel van luit.-generaal Versock, bijzonder onderscheiden. Slagvliegers ondersteunden den af- weerstrijd van het leger vernietigden, talrijke tanks, alsmede een groot aan tal voertuigen en brachten den vijand zware verliezen toe aan dooden en ge wonden. Door jagers en luchtdoelartillerie werden 37 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Des nachts viel een sterke formatie zware gevechtsvliegtuigen het spoorwegstation Smolensk aan. Er wer den talrijke groote branden waargeno men en groote hoeveelheden materiaal voor den aanvoer werden vernietigd. Strijd tegen de benden. Op den Balkan hebben onder het opperbevel van den Generaloberst Löhr staande troepen van een corps bergjagers in zware gevechten van drie weken in de bergen van Zuid-Albanië communistische bendegroepen uiteen geslagen. De vijand verloor, behalve 3000 dooden, talrijke gevangenen, vele wapenen van allerlei aard, alsmede groote opslagplaatsen van munitie en voorraden. Een vrij zwakke formatie vijandelijke bommenwerpers viel in den afgeloopen nacht het stadsgebied van Boedapest aan. Zeven vliegtuigen werden neer geschoten. Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht bommen geworpen op het Rijnlandsch-Westfaalsche gebied. ELF DOODEN, 4 ZWAARGEWONDEN. Een groote ramp heeft Maandag middag de stad Dordrecht getrof fen. In de gebouwen van de Com manditaire Vennootschap Kalkfa- briek voorheen Van Dijk Co. had een explosie plaats, waarvan de gevolgen verschrikkelijk waren. Van een persketel was een deksel af geschoten, waardoor de geheele ketel met enorme kracht van zijn fundament werd gerukt. Het gevaarte schoot, door de fabrieksmuren, in de daarachter ge legen huizen van het Viermolenhof, daarna door enkele huizen aan de Lijn baan, schoof over deze straat eh ver woestte aan den overkant nog een huis- Vijf panden werden totaal vernield en twee gedeeltelijk. Onder de puinhoopen lagen talrijke slachtoffers. In de fabriek zelf werden vier man op slag gedood, terwijl uit de resten der woonhuizen zeven bewoners le venloos werden te voorschijn ge bracht. Vier zwaar gewonden en drie lichtgewonden werden naar de zie- kenhuiien vervoerd, terwijl nog 9 per sonen minder ernstig werden gewond, DE TENTOONSTELLING IN HET GEMEENTE MUSEUM. De schilderijententoonstelling in het Stedelijke Museum van den Heiloo- schen. kunstschilder Joan Praetorius is Zondag gesloten. In totaal hebben een 800-tal belangstellenden. waaronder ook vele scholferén bewijzen van hun belangstelling gegeven, zoodat van een alleszins geslaagde expositie kan worden gesproken. GESLAAGD. Op het Staatsexamen te Utrecht slaagden voor de Lichamelijke Oefe ning uit onze omgeving de onderwij zeressen D. Christiaanse te Alkmaar en J. Daalder te Marken-Binnen. VOOR DEN POLITIERECHTER. Een konyn en een vriendelijk pleidooi. Een konijn is tegenwoordig geen klei nigheid en wanneer je vandaag een konijn, dat van een ander is, in je, zak meeneemt, staat dat bijna gelijk met een diefstal in vroegere jaren van een renpaard of een locomotief. De Officier was dus niet voornemens het misdrijf van den verdachte uit Heiloo die van een erf een konijn weggenomen had als een bagatel te beschouwen. Bovendien had de man de verdachte, wèl te verstaan! nog heel wat meer op zijn kerfstok. Hij begon, volgens de woorden van mr. de Brueys Tack, al aardig te be- hooren tot het gilde van de zware jongens. En het mooiste was, dat ver dachte twee weken, nadat hij in April voor een ander geval, waarbij hij te lange vingers gehad had, tot een geld boete veroordeeld was-, dezen nieuwen diefstal begaan had. Vier maanden en onmiddellijke ge vangenneming, wenschte de Officier, want het bleek nu toch duidelijk, dat verdachte onverbeterlijk was. Het mil de vonnis van de vorige geldboete had niet eens geholpen! Mr* C. A. de Groot hield een vrien delijk pleidooi en betoogde, dat zijn cliënt de geldboete voor het vroegere vergrijp nog niet betaald had, dus die straf nog niet in zijn portemonnaie had geveeld. Waarmee, pleiter maar zeggen wilde, dat daardoor de „onver beterlijkheid", waarover de Officier gesproken had, in een ietwat ander licht kwam te staan. De verdediger probeerde nog van den Politierechter een onderzoek naar verdachtes geest vermogens los te krijgen. Maar mr. Alblas hapte niet; verdachte kreeg vier maanden en moest meteen met den veldwachter mee. In een Noordhollandsche gemeen te was op een officieele verkooping ook een bed te krijgen. Er kwam een vrouw, die een zeer armoedige plunje droeg en een nóg armoediger gezicht trok. En het toppunt van armoedig heid was wel haar teemende smoes, dat ze in geen maapden op een bed had geslapen. Wat doet in zoo'n geval een vei lingmeester met eem goed hart? Hij zorgt, dat de vrouw in het bed kan, al moet hij aesnoods zelf den prijs betalen. Hij deeu het ook hier En hij tippelde er in niet in het bed, maar figuurlijk gesproken. Want de armoedige vrouw verkocht even later het bed weer met een lief winstje. De beroemde dichter Shakespeare heeft eens gezegd, dat men elke vrouw verteederen kan door haar een bed te schenken en daarom be paalde hij in zijn testament, dat zijn echtgenoote, met wie hij overigens steeds nogal eenige .bonje gehad had, zijn bed 'zou erven, want hij wilde, dat ze naderhand niet al te onplezie rig aan hem terug dacht. Toch blijkt dus het geschenk van een bed niet elke vrouw te vertee deren; men kan er ook zakenvrouwen van maken en zakenvrouwen zijn doorgaans allesbehalve teeder. OVIDIUS. 1 DE LESSEN VAN „TURNLUST". In de lesuren van „Turnlust" is we derom een wijziging gekemen, terwijl tevens een andere lokaliteit in gebruik is genomen. Elders in dit blad staan hierover nadere bijzonderheden ver meld HIJ HOORDE NOG OP DE SCHOOLBANKEN. Door de politie is de 15-jarige loop jongen H. C. gearresteerd, die verschil lende' diefstallen heeft, gepleegd. Bij zijn patroon had hij geld gestolen, bij een klant een portemonnaie en t-- ee- maal van een melkwagen een pakje boter, terwijl deze knaap, die nog op de schoolbanken thuis behoort, zich ook aan het vervalschen van een kwi tantie heeft schuldig gemaakt. Op last van den Officier van Justitie is hij in het Huis van Bewaring ingesloten. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Kees R., z. v. Alle A. Wal- ma en J. N. Velthuijs. Gehuwd: Fauke de Vries en Maartje C. Bennekers. Overleden: Jan Paauw, gehuwd m. J. M. de Louw, oud 63 j. STAYERSKAMPIOENSCHAPPEN IN HET STADION. Stadion/ c&fes SAKKER.,ONZE. NOORDHOLUOJUSCHE. 1 ■am-sterpan» verteeenwoorpiser.op voue to ere v j (Teekening G. Dekken. 's-GRAVENHAGE, 16 Juni. - De vervaardiging en verzending van arti kelen en andere goederen buiten de grenzen, die getroffen zijn door de Overheidsmaatregelen voor het be drijfsleven, zijn verboden. Ter con- trolecring van dit verbod zal van 1 Juli 1944 af, alle warenuitvoer naar Duitschland aan een strenge en rigoureuse controle worden onder worpen. Wie goederen van welken aard ook per spoor, per expediteurs, met vrachtauto's of met schepen naar Duitschland wil verzenden, moet te voren het bewijs van een speciale vergunning hebben verkregen. Zon der dit bewijs moeten de spoorwegen de expediteurs of de verschepers het aannemen van de zending weigeren. Ter verkrijging van het bewijs moe ten worden overgelegd: a voor-alle producten op het gebied van de voedselvoorziening en van den landbouw ofwel de origineele uitvoer vergunning van het ministerie voor Landbouw en Visscherij, ofwel, indien de uitvoervergunning niet tijdig kan worden verstrekt, resp. de uitvoer ln gedeeltelijke zendingen geschiedt, een door den exporteur uit te schrijven formulier. bi voor alle andere fabrikaten, half fabrikaten en grondstoffen (behalve kolen en cokes, welke zonder vergun ning mogen worden uitgevoerd) een afschrift van de ordervergunning van de Zentral-Auftragstelle. b2. voor zendingen met een goederen- waarde beneden 500 en voor zendin gen van Duitsche particulieren .ter dekking van hun persoonlijke behoefte een speciale uitvoerverklaring, voor zoover niet de Zentral-Auftragstel'e om speciale reden een uitvoervergun ning heeft verstrekt. (Voor reisbagage is geen vergunning vereischt-) Zware straffen bi) overtreding Voor zoover de afzender zelf de for mulieren invult, neemt hij de volle verantwoordelijkheid op zich voor de juistheid en volledigheid der versterkte gegevens. Onjuiste of onvolledige ge gevens worden zeer streng gestraft. In zwaar aan te rekenen gevallen kan gezien de huidige situatie in het op arglistige wijze verkrijgen van transportmiddelen voor niet voor den oorlog van belang zijnde goederen zelfs een daad van sabotage worden gezien. Op de geheele regeling bestaan slechts twee uitzonderingen, waarbij goederen zonder speciale vergunning uitgevoerd worden n.l. a- kolen en cokes, b goederen, die tot de reisbagage be- hooren en als reisbagage worden op gegeven. De nieuwe regeling is zoo eenvoudig, dat zij voor alle hierb.j betrokken zijn de verkeersinrichtingsn zonder een aanzienlijke uitbreiding der werkzaam heden aan de hand der duidelijke en overzichtelijke formulieren kan worden doorgevoerd. Desondanks vindt nog een aanvullende controle plaats door de douanebeambten. Tot dat doel moeten de bewijsstukken inzake den toegesta- nen uitvoer bij de verzendpapieren worden gevoegd. Deze wordsn bij het overschrijden van de grens door de douane in ontvangst genomen en onder bijvoeging van eventueele noodzake lijke opmerkingen aan de betreffende instanties doorgezonden- Hier vindt een nieuw onderzoek plaats, zoodat iedere vervalsching of ook slechts een poging tot ontduiking onmiddellijk kan worden vastgesteld en eventueel kan worden bestraft. Het goederentransport zelf ondergaat hierdoor geen vertra ging. Goederen door de verkeersin- richtingen aangenomen, worden in ieder geval vervoerd. De formulieren voor den uitvoer van goederen, vallende onder het ressort van de instanties voor den landbouw en de voedselvoorziening, worden op de reeds gebruikelijke wijze door de Nederlandsche marktorganisaties uit gegeven. De formulieren voor alle overige goederen kunnen bij alle spoorwegsta tions, bij alle expediteurs en bij de drukkerij Elco in Amsterdam als in den handel zijnd drukwerk worden ver kregen. Allen instanties en ondernemingen, welke betrokken zijn bij den warenuit voer naar Duitschland, wordt dringend aangeraden zich tijdig in te stellen op de hierboven uiteengezette wijziging en zich eenige dagen vóór' Juli a-s. in het bezit te stellen van de noodzake lijke vergunningen en van de hiertoe vereischte formulieren. Het rooiverbod voor aardappelen wordt met ingang: van Donderdag 29 Juni a.s. opgeheven voor alle vroege en daarmede gelijkgestelde aardap pelen, geteeld op een z.g. tuinbouw- teeltve: gunning A, op contract voor de gemeente, door volkstuinders of deelnemers aan een bedryfsvolkstuin. Voor genoemde aardappelsoorten, ge teeld op 'n z.g. bjjzondA-e tuinbouw teeltvergunning, bltfft het rooiverbod nog gelden. Beroepstelers wordt nog medegedeeld dat de eerste veilings dag is bepaald op Zaterdag 1 Juli.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1