THEE KGSLAD VOOR Offensief der Sovjets vordert niets. Tot eiken prijs moet Tilly veroverd worden. Dat smaakt riaar meer Dal maakt THEE TABLETTEN EVE EN KRACHT Glimmende tegeltjes en stoffige gedachten. Stormloop van den vijand bij Cherbourg stortte ineen. Tram Edam-Volendam beschoten. Beperking van het reizigersverkeer. Voor Duitschers ter kennisneming. w- Amerika verbreekt diplomatieke betrekkingen met Finland. Hier W.A.! Verduisteren v. 22.00-5.30 u. De Duitsche taktiek van uitwijking. Gezonde geest in gezond lichaam Stelselmatige aftocht der Finnen. PPEN THEE UIT 1 ZAKJ0 TABLETTEN i 20 CENT GROOTHANDEL RV ZAANDAM Draag niet, t niet te dragen te* itne het onverzekerd risico v*n jsschade. Thans dreigen ge* die verre uitgaan boven het van brand in normale En dat risico hebt Gij ook niet onverzekerd n! Sluit zonder uit- n molestverzekering. ndschè erzekerlng Mi] dam, Keizarsgr. 399, Tel- 30315 aimviainimW.'IJË L IÜM rd-Holland vraagt: >r een belangrijke reischten: 5-jarige ande opleiding, met aren practijk. Leef- ige eigenhandig ge- 'an recente foto, toe BLEES Gz., West etter B.V.140. wordt het best vervangen smaak geur schenk „TEPO". ,TEFO" 12 K et- )RN CO. en Thee-importeurs. B08. u konllnenhok i 50. P. er, Dijkgraaf straat 17. leel zinken 2-pers. kano p. J. Mooy, Nieuw- tslaan 211. ch. mt 38-39-40 f 12: 5 mt 39-40 voor bejaarde f 15 De Wit, 2e Kabel- t 21. :he-gramofoon, 2 armen, aten, f 85. S. H. J. Bek, der Kaaystraat 44. t.a.n. witlinnen dames- irmantel mt 38 f 55. d.bl. anoverjas f 35. De Wit, Jabelstraat 21. iegel f 6; 3 inmaakpotten f 6. f 4. K. Kwast, Sta- iweg 132. mwc Keulsche potjes 3/4 cent. Joh. Wit, Heeren- F 148, Heiloo. derledikantje f 30; 2-pers. ihtafel m. marmerblad piegel f 55. Commeraat, iwerstraat 7. douses m. 40-42 bl., bruin irijs f 5 p. stuk o. kwal. og, Nleuwpoortslaan 121. art emallle koleniornuis A. Gonggrijp, Verdron- ord 35. Alkmaar. Delft's wagentje f 20, 1 ..sch. m. 37'/i f 10. J. uw, Comansstraat 32. r.a.n. guitaar merk Im- tor f 120 J. Vis, J. van elkade 40. i.g.a.n. kindermatrasje m. en 65 x 130 cm. f 25; 1 vilten d.hoed m. volle P. Hendriks, Emmastr. ypt. linnen windjack o. f 30. F. H. Helderman, Scha'epmanstraat 22. groote crapauds f 180, 1 luw waschbak m. kastje Van schoten, Lyceum- it 27. nnisbroek f 20, gestr. k f 20, 'jaquet m. vest werkschoenen f 6. Mo- ir, Kennemerpark 34. f mantel leeft. 15 jr. f 25. 'asbinder, Langestr. 31 a x bellen, iche tafelkleed o. kwal. Tyssen, Holleweg 122, tuinparasol m. standaard 1 babyweegschaal f 20. Pasche, „Huize Wester- kamer 77. etpomp f 12, kl. ronde f 17.50; oud-Holl. stoel kl. kamerscherm f 25. i Westerweg C 194b, Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam c 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 1 JÜLI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE, NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 152, 4 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk f 2.63, Losse nummers 5 cent. Er welt een gevoel van trots in me, maar tegelijkertijd een gevoel van on- bestemden angst wanneer ik telkens na omzwervingen het schoone Nederlandje binnen rijd, de welonderhouden sta tions, de schoongeveegde straten en de propere huisjes in steden en dórpen zie; een gevoel van trots vooral wan neer iemand, die naast me uit het raampje hangt en die niet stamt uit de lagè landen bij de zee, bewonderend de properheid van ons Nederlanders roemt, een gevoel van angst echter wanneer ik bij het aanschouwen van onze schoongelikte weggetjes, opgepoet ste stations en geschrobde stoepjes denk aan die menschen, die ik ken op deze wereld (en waarachtig niet alleen In ons landje) en die dagelijks het koper van de huisdeur glimmend poet sen. de ramen secuur tot in de hoekjes lappen en elk stofje uit hun huis ban nen, maar die vergeten de spinraggen uit hun eigen hoofd te verwijderen. Het zijn die menschen. die onmachtig zijn eerst hun eigen innerlijk schoon te maken en die dan maar om die onmacht te verbergen uiterlijk alles zoo proper mogelijk maken. Het zijn die menschen, die, wanneer ze een bom op hun huis krijgen, weenen om de kapotte meubels, het verbrande geld en de bedolven provisiekast en die zich pas in tweede instantie bewust wor den van hun familie, die onder het puin vermorzeld ligt of godweet nog naar hulp smacht. Ik heb het bestaan van zulke menschen tot nog toe op verkla ringen van anderen moeten aannemen; persoonlijk heb ik er moeilijk in kun nen gelooven. Helaas, i1- heb op de puinhoopen van door bommen vernie tigde woonhuizen het jammerlijk en schrikkelijk démasqué beleefd van zulke menschen, die in het dagelijk- sche leven voorbeelden van burger deugd waren geweest en die hun meu beltjes tot glimmens toe poetsten, hun vensters lapten, hun stoepjes schrob den en de tuinpaadjes harkten zoo dat de buren steeds bewonderend bij het langs wandelen binnen keken maar die, toen dat alles, die meubel tjes, die ramen en dat stoepje door een bom tot puin werden, zoo sterk met dit stoffelijke, dit starre, dit doode, ver bonden bleken te zijn, dat ze vergaten te weenen .om de menschen, het leven de, het dynamische, dat onder dat puin bedolven was en zich het eerste be kommerden om hetgeen er van have en goed nog te redden viel, totdat het fatsoen mijn hemel, het was niet eens meer een sprank van oplevend medelijden, maar doodgewoon ontwa kend fatsoen ten aanzien van de om standers en niets meer hen ertoe bracht ook hun aandacht te wijden aan de redding van de mogelijk nog levende familieleden. Sedert ik dat beleefd heb bezit ik een ©nbestemden angst voor glimmende meu beltjes, glanzende raampjes en stof vrije stoepjes. Ik wil niet beweren dat iedereen, die zijn huis angstvallig stof vrij houdt, daarmede alleen reeds be wijst het niet aan te durven eerst zijn eigen hoofd en zijn eigen innerlijk van spinraggen vrij te maken, neen. maar ik vrees alleen maar dat er in ons land, waar de huiselijke properheid is uitgegroeid tot een nationale eigen schap, toch een aantal, en helaas mis schien een groot aantal van zulke lieden zijn, voor wie deze uiterlijke stoffe lijke properheid een vlucht betee- kent, een vlucht uit den innerlijken chaos. En hij, die den chaos van zijn gedachten ontvlucht, hij, die niet door deze woelende warrende wordende geestesmassa heen durft, bezit niet het vermogen na de ontlading van het on weer in zich een klaar en duidelijk beeld van een blauwen hemel en een stralende zon te scheppen. En dat is het tragische, dat dikwijls verborgen ligt achter die glanzende raampjes en glimmende tegeltjes Chaos beteekent groei en wording. "Wanneer er iets nieuws op deze we reld geboren wordt, begint het met een chaos: en uit de woeling hiervan wordt dan langzaam het nieuwe leven, de nieuwe schepping. MIEMAND zal het zijn ontgaan, dat wij ons in deze jaren in een wordende wereld bevinden, in een chaos, waaruit zich langzaam maar zeker de omtrek ken los maken van e=n nieuw levens beeld. Vele menschen nemen dit ver schijnsel met een majestueuze objec tiviteit waar en wenschen eerst af te wachten welke vormen dit nieuwe levensbeeld aanneemt en mochtsn die vormen hun aanstaan, dan zullen zij ongetwijfeld geneigd zijn er aan deel ie nemen. En dat nu juist is hun tragische vergissing! Hij, die buiten een chaos om gaat en de ontwikkeling objectief beschouwt, kan nooit aan de schepping deelnemen, die er uit voorkomt. Hij zal hoogstens die schepping mede kun nen adopteeren, dus als een aangeno men kind, dat buiten hem om geboren is, kunnen beschouwen. Alleen hij. die door den chaos heen durft,die moedig in de onbekende onbestemde woelingen der wording durft te springen en zijn innerlijk openstelt voor de geboorte van het nieuwe, alleen hij zal uit den chaos de nieuwe schepping voelen ont staan, alleen hij zal de wereld, die daaruit wordt, kunn2n ervaren als een kind van zijn eigen vleesch en bloed, van zijn eigen geest.' Wanneer we ons terug denken in de dagen, toen de eerste onweerswolken van dezen oorlog boven ons wereld deel losbarstten en we ons het politieke en militaire geharrewar herinneren, dat het begin ervan vormde, dan is het een ieder duidelijk, dat deze oorlog niet uit brak om die redenen, welke er voor werden aangegeven. Het gaat om heel wat anders! Uit den chaos van poli tieke verwikkelingen en militaire on dernemingen ontwikkelt zich langzaam de nieuwe schepping: het werelddeel Europa! Wie de huizen van de Duitsche steden in elkaar heeft hooren vallen wie in de oogen heeft gezien van de Fransche vrouwen en kinderen, die uit de ruïnes van hun woonhaarden familie, have en goed probeerden te redden, wie op den Balkan den doods kreet heeft gehoord van den yverigen boer, die ten offer viel aan den werk- schuwen en liever op roof uitgaanden partisaan, wie in Finland den zucht heeft opgevangen vai» de moeder, die drie zonen en een dochter offerde voor het vaderland en op een dag in de krant las, dat de nobele presi dent van het groote bevriende Ame rika den Finschen gezant het land had uitgewezen omdat Finland zijn eer niet wenschte prijs te geven, wie in het Oosten do grauwe vormelooze W eermachtbericht. 900 tanks reeds vernietigd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 30 Juni (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Normandië zette de vijand zijn geweldige inspanningen voort om de stad Caen -van haar ravitail- leeringslinies af te snijden en van het zuidwesten uit in te nemen. Met het krachtigste gebruik van artillerie en luchtmacht kon de vij and zijn penetratie-gebied in ver bitterde gevechten aanvankelijk uitbreiden, totdat een sterke Duit sche tegenaanval hem in de flank trof en hem een groot deel van het gewonnen terrein weer ontrukte. Talrijke tanks van den vijand wer den vernietigd. De gevechten duren voort. Aan de overige deelen van het front van het landingshoofd zijn nieuwe, door sterke artillerie on dersteunde aanvallen van den vij and, ten oosten van de Orne en tejh zuidwesten van Tilly mislukt. Ten noordoosten van St. Lo doorgedron gen Amerikaansche troepen werden in een tegenaanval weer verdreven. In het strijdgebied van Cherbourg ging de vijand thans over een breed front ook op onze gevechtsgroepen op de noordwestelijke punt van het schier eiland tot den aanval over. "De storm loop van den sterk overmachtigen vijand stortte door den tegenstand van massa als kleurlooze woedend-kokende lava op zich toe heeft zien stroomen, welke de Europeesche cultuur zou willen vernietigen met hetzelfde na tuurgeweld, waarmede eens bijvoor beeld de lavastroomen uit den Vesu vius de cultuur van Pompeï tot ruïnes maakte, en wie in het Westen van Europa de doffe explosies aan de kust hoort, waarmede de zeemogend heden van zee uit op de wallen van ons continent beuken, ja, hij die in dezen chaos van explosiewolken, rook gordijnen en vuurschichten strijdt, ja, hij die in deze cacophonie van moedige commando's, wanhoopskre ten, fluitende kogels en gierende bom men leeft, ja, hij die in dit visioen van verwrongen lichamen en geloo- vende gezichten werkt, ja, hij hoort uit dezen chaos reeds een machtig ch oraal omhoog stijgen, hij ziet de nieuwe schepping stijgen uit den don keren schoot van den barenstrijd. En met den dag wordt het hem duidelij ker dat deze schepping: Europa heet! J7UROPA is altijd het hart van de we reld geweest; van hier uit klopte het bloed in de aderen van deze we reld, van hier uit kwamen de impulsen voor de ontwikkeling en beschaving van andere deelen der wereld- Dat Europa perioden heeft gekend van in nerlijke verscheurdheid en verwarring, het waren de groeistuipen, waarmede de vorming van een grooter geheel steeds gepaard gaat, dat Europa tijden heeft gekend waarin het poogde één te worden, het waren de stadia van was dom, waaraan alles onderworpen is voordat den vollen wasdom bereikt wordt. En^ deze volle wasdom is er nu! Voor een ieder, die zien en hooren kan! De vorige oorlog werd nog uitgevoch ten aan de grens tusschen Duit&ehiand en Frankrijk, nu ligt het front in het Westen aan de Europeesche kust, daar waar het land en het water aan elkaar grenzen, daar waar de mogendheden, die de zee beheerschen en de mogend heden, die het land beheerschen, op na tuurlijke en logische wijze een grens- afbakening zullen vinden. De strijd aan de kust van Europa teek^nt zich af als een zuivere machtsstrijd; het zijn hier de zeemogendheden, die voor het laatst in de geschiedenis willen pogen hun machtspositie tot op het vaste land van Europa uit te breiden. De strijd in het Oosten heeft een diepere beteeke- nis; het is daar de energie van de grauwe massa, die de kleurrijke cul tuur van het avondland poogt te ver stikken. Deze fronten begrenzen het beeld van een wordend Europa, dat ee-er- zijds om zyn natuurlijke positie als landmacht strijdt, anderzijds het reebt van cultuurdraagster verde digt. Dat het dezen strijd zal kunnen en m.?gen winnen is logisch e»~ na tuurlijk. Het uur der geschiedenis heeft daartoe geslagen. Want de ge schiedenis misschien wel niet in de politieke bespiegelingen, waarin ze voorspeld wordt of in de geschie denisboekjes, waarin ze achteraf beschreven is, maar dan toch in ieder geval wèl in de werkelijkheid van allendag is natuurlijk en logisch en al het intellectualisme ten spyt van een majestueus een voudige conceptie. Dit in den strijd van deze dagen te mogen ervaren :s het voorrecht van al diegenen, die het aan hebben ge durfd. door den chaos heen te worste len. En zij zullen zich met deze nieuwe schepping, die Europa heet (welke nog in eeh kinderstadium verkeert met alle onvolmaaktheden daaraan ver bonden, maar waar thans een kind kruipt, loopt eens een groote man!), zij zullen zich met deze schepping op natuurlijke wijze verbonden weten als met een écht eigen kind. Maar er zul len er velen zijn, die straks hooghartig intellectueel-objectief dit kind, dat Europa heet, zullen adopteeren als een onecht wezen, omdat het dan tot de goede en voordeelige zeden zal gaan behooren om het te erkennen! En tot hen, die dat zullen doen, be hooren velen van diegenen, die in propere huisjes met schoongelapte vensters, opgepoetste meubeltjes en stofvrij geschrobde stoepjes wenen. Want zij kennen den chaos niet. Hun reinheid komt niet voort uit den chaos, want dan heeft ze wèl beteekenis! Maar hun properheid is de vlucht in het huis, omdat het hoofd den moed niet heeft buitenshuis in de wereld de eeuwige worsteling van geest en stof om de vorming van nieuwe scLep- pingen te doorleven! En daarvoor heb ik vrees, wanneer ik met den verlqfgangerstrein ons ge liefde vaderland binnenrijd en de schoongelikte weggetjes zie, de glan zende raampjes en de glimmende tegeltjes. i. kabel .van heusden. de dappere verdedigers, onder bevel van luitenant-kolonel Keil. met zware verliezen ineen. Sinds den 6en Juni werden aan het invasiefront meer dan 900 vijandelijke tanks stukgeschoten. Bij den strijd in het gebied van Cherbourg heeft zich een commandant van een steunpunt der Luftnachrichtentruppe de le luite nant Daimling, bijzonder onderscheiden. Marinebatterijen van de Kanaaleilan den namen herhaaldelijk vijandelijke formaties oorlogsschepen onder vuur en dwongen hen den steven te wenden. Batterijen vèrdragend geschut van de marine beschadigden onder de Engel- sche kust een groot tankschip, dat op strand gezet moest woren. Het zware vergeldingsvuur van de „V 1" wordt voortgezet Italiaansche front. Aan het Italiaansche front werd aan de kust van de Ligurische Zee en in den sector ten zuidwesten en zuidoosten van Siena verbitterd gevochten. De vijand viel hier, ondersteund door sterke pantserstrijdkrachten en met'con centratie van zijn artillerie, den ge- heelen dag aan. doch kon slechts wei nig terrein winnen. Aan weerskanten van het Trasimeensche meer zette de vijand zijn doorbraakpogingen, als ge volg van de op de vorige dagen geleden verliezen, die hem dwongen tot nieuwe hergroepeeringen, gisteren den gehee- len dag niet voort. Pas tegen den avond hervatte hij zijn aanvallen, die thans nog aan den gang zijn. Oostelijk front. In het centrale deel van het Ooste lijke front woedt nog steeds een ver- bitterde strijd. Tusschen Saloezk en Bobroeisk werden vijandelijke aanvals- spitsen op eenige plaatsen opgevangen. Bij Borissof en ten zuidwesten van Polozk ontstonden hevige gevechten met vijandelijke aanvalsgroepen. For maties slagvliegtuigen mengden zich' herhaaldelijk in de gevechten te land en sloegen vijandelijke colonnes infan terie en voertuigen uit elkaar. Ten zuidoosten van Polozk stortten ook gisteren alle aanvallen der bolsjewie ken bloedig ineen. Hier heeft zich de Noord-Duitsche 290e divisie infanterie, onder bevel van gen.-majoor Henke bijzonder onderscheiden. In Wit-Roethenië werd aaneen bende-actie met succes een einde ge maakt door beveiligingsformaties van het leger en van de politie onder lei ding van den M-Obergruppenführer en generaal der politie. Von Gottberg. In gevechten, die vier weken duurden, werden 342 bendekampen en 936 kaze matten verwoest. De bolsjewieken le den uiterst zware bloedige verliezen. Behalve 7700 dooden, verloren zij 5300 gevangenen. Talrijke wapenen en groote voorraden levensmiddelen wer den buitgemaakt. In het hooge noorden sloegen onze bergtroepen verscheidene aanvallen der bolsjewieken af. Luchtoorlog. Een sterke formatie Amerikaansche bommenwerpers viel gistermorgen plaatsen in midden-Duitschland aan. Vooral in Maagdenburg en Wittenberg ontstond schade aan gebouwen en wer den verliezen onder de bevolking ver oorzaakt. Afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen wierpen des nachts bom- men ^et gebied van Weenen. Boven het Rijksgebied en de bezette gebieden, werden overdag en des nachts 34 vij andelijke vliegtuigen door strijdkrach ten der luchtverdediging neergeschoten. Onderzeebooten vernietigden 3 sche pen met een inhoud van 13.000 brt. en 1 bewakingsvaartuig. In den strijd te gen de vijandelijke controle ter zee schoten zij 10 vliegtuigen omlaag. VIER DOODEN. Donderdag overdag hebben Anglo-Amerikaansche vliegers in scheervlucht wederom perso nentreinen en auto's, ja zelfs melkwagens, met boordwapenen aangevallen. Bovendien werd tegen 10 uur des ochtends de tram tusschen Edam en Volendam met boord wapenen beschoten. Daarbjj wer den drie Nederlandsche vrouwen van 17, 30 en 67 jaar, en een vier jarig meisje gedood. Zeven Ne derlanders werden zwaar ge wond. Buitenlandsch overzicht. Naar wjj vernemen is binnen kort een beperking van het rei zigersverkeer te verwachten. Nadere büzonderheden zullen te gelegener tijd bekend ge maakt worden. de De Commissaris-Generaal voor openbare veiligheid en hoogere en politieleider maakt bekend: Ingevolge de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de registratie der Duitschers, zijn alle in Nederland woonachtige Duitschers verplicht zich bij het voor hun woon plaats bevoegde registratiebureau aan te melden. Het is gebleken, dat een aantal Rijksduitschers tengevolge van onbe kendheid met deze verordening, in het bijzonder bij verhuizing binnen Nederland en naar het buitenland, de bepalingen dezer verordening niet naleeft. Ik roep derhalve alle tot aanmel ding gehouden personen, onder ver- wyzing naar de by de verordening bedreigde straffen, op zich by het bu reau van den politïe-officier by den Gevolmachtigde van den Rijkscom missaris voor de provincie hunner woonplaats bij vestiging uit het bui tenland, bij verhuizing binnen Neder land en bij vertrek naar het buiten land schriftelijk of mondeling aan te melden. Deze verplichting geldt ook voor personen, die tot het Duitsche volk behooren, maar in het onzekere zijn betreffende hun nationaliteit of als statenloos worden aangemerkt. De verplichting tot aanmelding geldt eveneens voor Duitschers uit het vroegere Oostenrijk, voor Sudeten- Duitschers en voor Volks-Duitschers uit de Oostgebieden De verplichting tot aanmelding be staat ook voor het geval, dat perso nen ter vervulling van hun dienst plicht voor de weermacht worden op geroepen. Bij minderjarigen is de wettelijke vertegenwoordiger, eveneens wan neer hij zelf geen Duitscher is, voor nakoming van deze verplichting tot aanmelding verantwoordelijk. Aanmelding kan mede geschieden bij de hulpregistratiebureaux bij de „Ortsgruppen der N S. D. A- P.". Get Rauter, -Obergruppenführer und Ge neral der Polizei. Britten vorderen slechts langzaam. (Interinf.) - In den pantserslag van Tilly werden Donderdag aan beide zyden nieuwe strijdkrachten in het vuur gebracht; zoodat de zware worsteling met toegenomen hevigheid voortduurde. Ook gedu rende den nacht verminderde de gevechtsactie niet. Na aanvoer van nieuwe tankformaties waren de Engelschen er Donderdagmiddag, met steun van hun zwaar scheeps geschut en onder vooitdurende ac tie van sterke formaties vliegtui gen, in geslaagd een penetratie bij Baron te vergrooten, zoodat zij na verbitterde gevechten van vier da gen, waarin zy meer dan 200 tanks verloren tenslotte een terrein winst van ongeveer 7 kilometer diep en 3 tot 4 kilom ter breed konden behalen. Des avonds ech ter werden zy door den krachti- gen tegenaanval van Duitsche strijdkrachten in de flank getroffen en in den loop van den nacht moesten zij een aanzienlijk deel van de Donderdag behaalde ter reinwinst weer prijsgeven. De voorloopige rapporten maken mel ding van de vernietiging van 79 Britsche tanks, waarvan een deel in Duitsche handen viel. Oostelijk van de Orne zetten Brit sche en Canadeesche .afdeelingen hun pogingen, het landingshoofd naar het oosten en zuiden rit te breiden, voort. Zij deden talrijke aanvallen, die alle werden afgeslagen. Ook de Amerikanen, die noordelijk van St. Lö Donderdagochtend reeds twee maal vergeefs hadden aangeval len, werden voor de derde maal met zware verliezen teruggeslagen. Een tijdelijke winst van eenige honderden meters terrein werd door een Duit- schen tegenaanval tenietgedaan. In het gebied van Cherbourg bleef de toestand stationnair. Een geallieer de poging, de haven te forceeren door lichte vlootstrijdkrachten, mislukte door de opmerkzaamheid en stand vastigheid van de bezetting der Duit sche forten, die de buitenpier nog steeds hecht in handen heeft, en door het vuur der Duitsche kustbatterijen. Ook het afgrendelingsfront voor het schiereiland Jobourg hield met succes stand tegen krachtige Amerikaansche aanvallen. Opeenhooping van Britsche troepen. Welke beteekenis het opperbevel aan den pantserslag van Tilly toekent en welke verwachtingen het van dezen slag heeft, blijkt uit het feit, dat hier op een gebied van nau welijks zeven a acht kilometer diepte en vijf tot zes kilometer breedte niet minder dan drie Britsche infanterie divisies en drie pantserdivisies wer den waargenomen. Uit deze opeen hooping van aanvalskrachten blijkt zeer duidelijk, dat Montgomery van den pantserslag in het gebied van Tilly de beslissende doorbraak door de Duitsche afweerformaties ver wacht. De beide zwaartepunten liggen nog steeds in het gebied van Tilly en in de noordpunt van het Normandische schiereiland. Geluste het den Duit- schen pantsereenheden in den loop van gisternacht bij Tilly de penetra tiehiaten door een gesloten aanval uit het zuidwesten aan weerszijden van de Odon-beek belangrijk te verklei nen, de toestand in het gebied van Cherbourg en in het overige noorden van het schiereiland Cotentin is in hoofdzaak stationnair gebleven. Het officieele Finsche inlichtingen bureau heeft Vrijdagavond het vol gende communiqué uitgegeven: De plaatsvervangende zaakgelastig de der Ver. Staten in Finland heeft heden om 18 uur den minister van buitenlandsche zaken meegedeeld, dat de regeering der Ver. Staten besloten heeft haar diplomatieke betrekkingen met Finland te verbreken en dat de regeering van Zwitserland verzocht is de belangen der Ver. Staten in Fin land te behartigen. Zaterdagavond spreekt over Hilver sum I om 18.45 uur de banleider J. J. van der Hout over „Bloedoffers". 2 Juli: Zon op 5.21 u.. onder 22.06 u. Maan onder 3.01 u., op 17.57 u. 3 Juli: Zon op 5.23 u., onder 22.05 u. Maan onder 3.28 n., op 19.10 u, -kff- Elke oorlogvoering, hoe drama tisch zij verder ook moge zijn, is toch altijd onderworpen aan enkele nuchte re beginselen, die ook weer altijd een nuchtere beoordeeling mogelijk maken en het verstand doen remmen, waar het gevoel tot voorbarige conclusies zou verleiden. Op het oogenblik is het meer dan ooit noodzakelijk zijn oordeel aan dergelijke nuchtere beginselen der oor logvoering te onderwerpen en daarbij dan in het bijzonder te letten op het beginsel, dat het zwaartepunt van elk krijgsverloop altijd daar gevonden wordt, waar zich de operatieve reserves bevinden. Dit bepaalt op het oogenblik ook de rangorde der fronten. Het voor opgezette Duitsche streven de beslissing in het westen te zoeken en de daaruit gevolgde groepeering der Duitsche operatieve reserves eveneens in het westen heeft de geallieerde bedoelingen doorkruist om in het westen slechts een tweede front te openen, ter ontlas ting van het eerste front in het oosten, waar de anglo-amerikanen de grootste offers van den oorlog steeds door de bolsjewisten wilden doen dragen. De Duitsche taktiek van uitwijking en af grendeling in het posten en verplaat sing van het zwaartepunt der Duitsche macht naar het westen heeft, tege.i de geallieerde bedoelingen in, daar in het westen ook het hoofdfront doen ontstaan, waartegenover het oosten en het zuiden slechts de functie van ne venfronten vervullen. Dit moet men scherp in het oog houden voor een juiste beoordeeling van twee wapen feiten, die deze week toevallig samen vielen en schijnbaar veel overeen komst vertoonen,' wezenlijk echter van verschillende beteekenis zijn- het bin nendringen der Sovjets in den sector van Witebsk en het binnendringen der geallieerden in Cherbourg. In de rol, welke het Duitsche Oostfront ook na het op 22 Juni aangevangen bolsjewis tische offensief in het kader der Duit sche oorlogvoering speelt, is geen ver andering gekomen, sedert de Führer het besluit nam het zwaartepunt der Duitsche macht van oost naar west te verleggen. Onveranderlijk is dat de rol rugdekking te zijn, afweerfront te vor men. Ook de Duitsche leiding beseft zeer wel, dat een oorlog niet in het defensief gewonnen wordt, maar den oorlog te winnen ;s ook niet de taak, die op het oogenblik op het Oostfront in zijn huidige gedaante rust. Die taak is een tweeledige en bij haar volledige vervulling slechts een drieledige. Ten eerste dient zij Europa te beschermen tegen den vloedgolf uit het Oosten. Ten tweede dient zij die bescherming uit te oefenen op een afstana van hat hart van Europa thans groot genoeg om steeds te kunnen 'itwijken. Straks, wanneer de ontwikkeling in het wes ten een teruglegging van het Duit sche zwaartepunt van west naar oost wederom mogelijk maakt moet die af stand tusschen Europeesch kerngebied en Oostfront bovendien groot genoeg zijn voor het uitvoeren van de ope ratieve bewegingen, die dan noodig zullen zijn om daar de beslissing te brengen. Een beeld van de voor dit doel gereserveerde ruimte krijgt men door te bedenken, dat de afstand tus schen Memel en Narwa 600 km., tus schen Oost-Pruisen en Witebsk 400 km. en tusschen Kowel en Brest— Litwosk 120 km. bedraagt. Een uitwij kingsbeweging in den centralen sector van het Oostelijk front moet ook op dit oogenblik dus beoordeeld worden als een voortzetting van de vroegere Duitsche uitwijkingsbewegingen in 't Oosten, waartoe ook thans nog vol doende ruimte aanwezig is. Geheel anders dient de strijd om Cherbourg, die in de afgeloopen week met dien om Witebsk in één adem ge noemd werd, beoordeeld te worden. Hier ontwijkt de Duitsche weermacht den slag niet, hier zoekt zij den slag. Ook de Atlantikwall heeft fvenals het Oostfront in beginsel een afwerende taak. Maar belangrijker is nog, dat de Atlantikwall, in tegenstelling tot het Oostfront deze afweerende taak op dit oogenblik niet zóó volstrekt mag ver vullen, dat daardoor de slag onmoge lijk wordt. Een volledig afdeinzen der aanvallers zou voor Duitschland mili tair. strategisch, materieel en politiek onvoordeelig zijn, omdat daardoor de beslissing, die Duitschland thans zoekt, weer verschoven zou woreïen tot een later en dan misschien voor Duitschland ongunstiger tijdstip. Van daar, dat de functie van den Atlantik- wal als „wal" eigenlijk onjuist om schreven is en dat deze functie veel duidelijker spreekt uit het beeld van den „golfbreker". Een golfbreker breekt de kracht der aanstormende DE LANDWACHT EN DE GROENTE. De Landwacht Nederland schrijft: De waarschuwing, welke in de dagbladen heeft gestaan, dat het den telers en den consument is ver boden buiten de veilingen groente en fruit resp. te verkoopen of te be trekken, heeft veel stof doen op waaien- Men is algemeen van oordeel, dat de Landwacht, zooals de roddel praatjes gaan, zich dus toch ver grijpt aan het bloemkooltje van den kleinen man. Natuurlijk gaat het niet om dan kleinen man. Het beetje groente, dat velen bij den tuinder weghalen, wordt, zooals men zal ondervinden, door de Landwacht ongemoeid gela ten. Maar de Landwacht wenscht een einde te maken aan de duistere manipulaties van boeren, tuinders, grossiers en winkeliers. Onder het mom van „vaderlandsliefde" trach ten zij de groentevoorziening te sa- boteeren. Zij doen dit niet om het volk te helpen, doch alleen ter wille van de grootere verdiensten Bovendien gaat het niet in hoofd zaak om de kleine beetjes, die de burgers zelf halen, doch om de scheepsladingen vol, die in den zwarten handel verdwijnen en waar het volk nimmer iets van ziet, om dat het niet in staat is de onge hoorde prijzen te betalen Wanneer de Landwacht dus het plan heeft deze bepaalde categorieën ter ver antwoording te roepen, is dit alleen om te zorgen, dat een eerlijke en zoo goed mogelijke verdeeling van de beschikbare groente plaats vindt. Zoo moeten de maatregelen van de Landwacht worden gezien. Vox populi, vox Dei! Men zegt, dat de stem van het volk de stem van God is. Maar dat, gaat lang niet altijd op. Het is een bekend spreekwoord, (en een spreekwoord noemt men „de stem van het volk") dat in een gezond lichaam een gezonde; geest heerscht. Niets behoeft minder waar te zijn dan dit evenmin als altijd in een ziek lichaam een zieke; geest huizen zou- Een lezer zond mij dezer dagen, begeleid door een van verontwaardi ging overbruisenden brief, een „ge dicht", dat hij toevallig in handen gekregen had en dat bij wijze van „ontspanning" vervaardigd was door eenige zeventienjarige knapen, sports jongens nog wel! Ik kan het verhevens hier niet afdrukken, want deed ik het wèl, dan zou mij ter stond een justitioneele vervolging wachten wegens het publiceeren van de schandelijkste pornografische lec tuur, die men zich maar kan den ken. De geest van deze, lichamelijk volkomen gezonde, jongens bleek door en door rot te zijn. Toen ik het fraais, dat ik zelfs niet meer met een tang zou willen aanpakken, teneinde gelezen had, moest ik denken aan de spreuk, die ik hierboven aanhaalde, èn aan een jonge vrouw, die ik heel goed gekend heb, wier lichaam gesloopt was door de tuberculose, doch die tot in haar laatste minuut een geest bleef be houden, zoo gezond, zoo sterk, en zoo helder als een zuiverende herfst wind. Waarlijk, de stem van het volk is niet altijd de stem van God! VOVIDIUS. J golven en vertraagt hun loop, maar het maakt dien verderen loop niet ge heel onmogelijk, zooals een wal dat wèl zou doen. Op dezelfde wijze ver tragen en bemoeilijken ook de Duit sche versterkingen op de Atlantische kust het verloop der geallieerde ope raties, zonder deze nochtans geheel te stuiten. Naar dit beeld moet ook de strijd om Cherbourg beoordeeld wor den. Deze strijd is hevig geweest en is den geallieerden op ontzettende verliezen te staan gekomen. Merk waardig is echter bovenal, dat de for ten. die Cherbourg aan de landzijde beschermden, naar van Duitsche zijde is toegegeven, ondanks hun sterkte „niet zoo modern ziin als die van den eigenlijken Atlantikwal" en voorts, dat pogingen om Cherbourg vanuit 't zuiden te hulp te komen door de Duit schers niet met die kracht zijn uitge voerd, die men wellicht verwacht had. Reeds hieruit blijkt, dat de verove ring van Cherbourg door de geallieer den geenszins in tegenstelling was met de Duitsche verwachtingen en met de Duitsche plannen. Want de strijd op het met alles nog altijd smalle Nor mandische bruggehoofd heeft eener- zijds van de geallieerden een bloed- cijns gevorderd, die ver boven alle verwachtingen lag, anderzijds en dit is nog belangrijker het gealli eerde tijdschema in de war gebracht. Geleden verliezen kunnen wellicht uit de machige reserves, waarover Eisen hower nog beschikt, worden aange vuld, verloren tijd daarentegen kan nooit meer worden ingehaald. Voor de veronderstelling, dat een geallieerde bestorming van Cher bourg inderdaad in de Duitsche bere keningen voorzien was pleit voorts nog het opmerkelijke feit, dat het tijdstip en de wiize, waarop het Duit sche vergeldingswapen V 1 tegen Zuid-Engeland werd ingezet de j al- lieerden eigenlijk dwong om met deze bestorming zelfs spoefi te maken. Het gevaar, dat de Anglo-Amerikaansche ravitailleering in den rug bedreigd door de verstoring, waaraan de geal lieerde etappe thans, door de uitwer king van het nieuwe wapen bloot staat, maakte het voor Montgomery tot een dwingende noodzakelijkheid over een directe aanvoerhaven buiten het bedreigde gebied te beschikken. Als zulk een haven kwam uitsluitend Cherbourg in aanmerking, ondanks de offers, die dit vorderde en ondanks 't ook aan Montgomery van tevoren be kende feit, dat de Duitschers deze ha ven niet ongeschonden in zijn hand zouden tatert. De volgende week zal er reeds meer gelegenheid zijn wat de Duitsche leiding er mee beoogd heeft aldus in zeker opzicht in de kaart ha- rer tegenstander te spelen. Op de Karelische Landengte werden ten Noorden en Noordwesten van Tali hevige gevechten geleverd. Onafgebro ken wierp de vijand daar zijn aanvals golven met ondersteuning van sterke pantserstrijdkrachten en formaties slagvliegtuigen in het vuur. Onze taai strijdende troepen hebben den vijand, deels in tegenaanvallen, zware verlie zen toegebracht. Desondanks gelukte het hem, eenig terrein te winnen. Ver scheidene tanks werden vernietigd De harde gevechten duren nog voort In Aeyrapaa drong een eigen stoot groep een vijandelijk steunpunt binnen en vernietigde daar meer dan 100 man. Op de Anuus-Landengte is de vijan delijke druk verder toegenomen. In de richting Vitele en Oostelijk daarvan heeft de vijand op verscheidene plaat sen met ondersteuning van sterk artil lerievuur en slagvliegtuigen hevige aanvallen uitgevoerd. De gevechten, waarbij de vijand in grooten omvang gebruik maakt van tanks, duren nog voort. Ook hier leed de vijand zware verliezen- Een gevechtsformatie heeft de laatste 10 dagen ten minste 54 tanks vernietigd. In het kader van den stelselmatigen aftocht van onze troepen werd Aeanis- Iinna (Petroskoj) ontruimd. In de rich ting van Maaselka heeft de vijand zijn met artillerie en slagvliegtuigen onder steunde aanvallen voortgezet. Hij leed daarbij de laatste 23 uur verliezen van verscheidene honderden manschappen. Eigen bommenwerpers en Duitsche duikbommenwerpers en jachtkruisers hebben hun succesvolle aanvallen op doelen in het gebied van Tali voort gezet. Door Finsche en Duitsche jagers, alsmede door den luchtafweer werden in totaal 36 vliegtuigen neergeschoten, waarvan 16 o» de AunusrLandepgte,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1