if E WITWE" !R SCHIJNEN" DAGBLAD VOO rELEF. 2451 onte Spelers" timen, bessen, EMERSBEDRUF KLEMKERK |el. personeel „Caecilia" RIBUTIE. ELS. igonia s. ER JAGT, Generaloberst Dietl bij vliegtuigongeval gedood. De eerste soldaat met het Eikenloof. De Führer sprak. Generaloberst Dollmann overleden. Zeshonderd Nederlandsche kinderen naar Bohemen en Moravië. Schiereiland Jobourg in Amerikaansche handen. Gebrek aan munitie dwong tot opgeven. Haven van Cherbourg onbruikbaar. Beperking spoorwegverkeer. Politiek weekpraatje. Let op de nieuwe bonkaarten. Districtkampioenschappen Noord-Holland begonnen Blok wint in 49.8 sec. Hardnekkig verzet tegen overmachtige Sovjet-legers In Juni ruim 300.000 ton tof zinken gebracht. Vijand dringt op in Italië. Courses-uitslagen. STAD ENOMGEVING. IR: AUL HOVING aden: [mische spelers RDIJK. aap wijmans Accordeon- virtuoos elly daloma harmante chansonnière de rico's eisjes met hun gui- iren en hun intern. liedjes lach, scherts ;n gezonden humor! tasting inbegrepen), ndag 3 Juli, dagel. iur. i weer gedistribueerd, op bij: laat 12. :nhuis. ijsbeheersching voor- ie tentoonstelling van welke van 2] Juni af \\\e in prijs geregeld© worden hier met een ïëtaleerd. Deze ten- :enmenschen loegan* i uur geopende' Zaterdag Prins Hendriklaan 19, Bergen, N.-H. gunsten aan voor: ouwingswerkzaamheden. Igarandeerd. RDIENST IN DE PROVINCIE BE STAD AMSTERDAM FRANSCH, DUITSCH EN ËS: MLIJST (GEEN DIPLOMA'S) kANJEPLEIN 10. HAARLEM BE EXAMEN DEELNEMEN, HUN BEKEND IS. DAT ZIJ 3D por bruid en bruidegom J compleet trouwtoilet. |oor bruidsmeisjes. der n'\ Ialkmaar. 1»HSTERD«(|| Zondagen 52 Cta enCta 'm 13 jaar 52 Cta OUDE. 'ring van de operette pven op de Zondagen „Concordia" 1woude. IZAAL OPEN 2 UUR. |oor beide voorstel- Juli a.s., 's morgens fcordia". B.30-10 uur. If Maandag 3 Juli ten te komen voor gedis- |fruit, gelieven zich zoo persoonsbewijsnummer alkmaar. jien brengen U een schat lUw tuin, o.a. wit, geel, kleur. t gebied hebben wij een vij U ruimschoots bedie- üks f 3.50. [rekening 445168 of post- - HILLEGOM. Uitgave: Bagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voor dam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam c 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 3 juli 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 153, 2 pagina's. Hoofdredacteur; H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties In dere editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10. voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. In een officieele staatsplechtig- heid, waarbij behalve de Führer aanwezig waren gen.-veldmaar- schalk Keitel als chef van het op perbevel der weermacht, de rijks minister van buitenlandsche zaken Von Ribbentrop, grootadmiraal Dö- nitz. de Reichsführer-M Himmler, gen.-veldmaarschalk Milch, alsmede talrijke rijksministers, rijksleiders, gouwleiders, generaals van het le- ger, van de luchtmacht en van de IWaffen-K, voorts admiraals van de marine en wapenattaché's van de verbonden en bevriende naties, naast andere vertegenwoordigers uit. weer macht, partij en staat, heèft de Duitsche natie Zaterdagmiddag af scheid genomen van den door een hard lot plotseling uit het leven Weggerukten Generaloberst Diëtl. In zijn herdenkingsrede zeide gen. [veldmaarschalk Keitel o.a.: „De dood van den Generaloberst Dietl beteekent' voor ons allen meer dan het verlies van een op den voor grond tredenden generaal en legeraan voerder. Sinds de onvergetelijke dagen van Narvik is hij voor Duitschland en zijn bondgenootende belichaming van geloof en wil, van stoutmoedig heid en uithoudingsvermogen, van dapperheid en flinkheid. Een onver biddelijk lot heeft Generaloberst Dietl ontrukt aan zijn Führer en zijn vader land op een oogenblik, waarop aan alle fronten onze strijd voor de red ding en veiligheid van Europa zijn hoogtepunt tegemoet snelt. Het iB bijzonder tragisch, dat deze striidersnatuur niet den dood mocht vinden op het slagveld temidden van zijn soldaten, doch het slachtoffer is geworden van een gruwelijk ongeluk. Dat alles vervult ons met bittere smart. Nu wij van hem afscheid ne men, kan onze herdenking .slechts één inhoud hebben: De wapens, de daad, het uitspreken van ons geloof in de overwinning van ónze zaak en van on zen on wrikbaren trouw jegens den Führer. Zijn loopbaan als soldaat heeft Zijn hoogste belooning gevonden als „overwinnaar van Narvik". Laatste groet van den Führer. Ook de Führer heeft in de' plechtige herdenking voor den overleden Gena- raloberst Dietl dezen in gevoelvolle bewoordingen een laatsten groet ge bracht. De Führer zeide o.a.: „De militaire prestaties van den Ge neraloberst Dietl zullen in het boek der geschiedenis worden opgeteekend. Zijn persoonlijkheid kan echter alleen hij volledig beseffen, die het geluk had, die in den loop van vele jaren zelf mee te maken". Woordelijk vervolgde de Führer: „Toen ik persoonlijk besloot, dat ge neraal Dietl de expeditie naar Narvik Zou uitvoeren, geschiedde dat omdat ik geloofde, in hem den rian te ken nen, die zelfs het schijnbaar kanslooze tenslotte toch door zijn vast vertrous Wen mogelijk zou kunnen maken. De opdracht n.i. om met een handvol sol daten midden door de vijandelijke overmacht ter zefe heen een haven binnen te dringen en daar, geheel op Zich zelf aangewezen, wellicht voor yele weken en maanden, te probeeren, niet alleen de haven in bezit te hou den, doch een' positie op te bouwen, waar later andere formaties naar toe konden trekken. Van alle verbindingen afgesneden, zonder proviand, zonder munitie, zon der zware wapens, stond deze man met 2500 soldaten, zijn bergjagers en later "nog 2.000 man matrozen en zee officieren die zichzelf moeizaam als drenkelingen hadden gered, geheel al leen tegenover een sterk overmachtige - vijandelijke macht. Hoe hij dat toen heeft klaargespeeld en hoe hij einde lijk die situatie definitief ten gunste van Duitschland heeft kunnen kee- ren is een wonder, niet alleen van groote militaire 1 bekwaamheid,, doch ook van menschelijke persoonlijkheid. Juist in de jaren van 1933 tot 1936, toen ik met den blik op de Duitsche, toekomst geweldige waagstukken moest ondernemen, toen stond déze man onwrikbaar en vanzelfsprekend achter mij, en dat is zoo voortgegaan tot de laatste dagen. Toen hij voor het laatst bij mij was, op grond van den nieuwen militairen toestand in Fin land toen sprak uit hem hetzelfde onvoorwaardelijke vertrouwen om ook in de toekomst elke situatie onder al le omstandigheden onder de knie te krijgen en zoo noodig, ook de zwaar ste taken te vervullen. Hij was door drongen van de overtuiging, dat aan het eind uiteraard onze gemeenschap pelijke overwinning zal staan. Mijn persoonlijke vriendschap jegens hem maakt het mij bijzonder smarte lijk, hem te herdenken. Wanneer ik van dezen vriend thans afscheid neem, gebeurt het derhalve met de bitterste gevoelens van een diep getroffen man.j aan den anderen kant evenwel met het onbuigzame fanatisme,' dat ook dit offer op het altaar van het vaderland voor ons allen slechts een nieuwe ver plichting is". Generaloberst Dollmann, opperbe velhebber van een leger, is den 27sten Juni plotseling overleden. De Füh'rer heeft naar aanleiding daar van een dagorder uitgevaardigd, •waarin o.a. wordt gezegd: „Het door onze vijanden kansloos beschouwde waagstuk in den aanval 'over dan Rijn de voor onoverwin nelijk gehouden Maginotlinie te doorbreken, heeft Generaloberst Dollmann in vast vertrouwen op den opofferenden moed, de dapperheid en het kunnen van zijn leger met •succes uitgevoerd. Door zijn voortreffelijke leiding van een leger aan de kust van den Atlantischen Oceaan heeft hij xnede de voorwaarde geschapen voor den afweer van de invasie en in den af- weerstrijd geholpen de vérstrekken de plannen van den vijand te ver ijdelen, zoodat het eerste doel van de landing van den vijand niet be reikt werd". De overwinnaar van Narvik. Generaloberst Dietl is op 23 Juni 1944 by een vliegtuigongeval om het leven gekomen. In den dagorder van den Führer ter gelegenheid van den dood van Generaloberst Dietl wordt o.a. ge zegd: „Als voortreffelyk soldaat in den s^ryd om het Nat.-Socialistische Groot-Duitschland heeft General oberst Dietl zich vooral in den stryd om Noorwegen en Finland on derscheiden en zyn mannen van de eene oyerwinning naar de andere geleid. Onvergetelijk zal zyn stryd óm. Narvik blyven tegen de sterkste overmacht van den vijand en in de hardste omstandigheden. Op 19 Juni 1940 werd hem als eersten soldaat der Duitsche weermacht het eiken loof by het ridderkruis van het ijze ren kruis verleend. Zyn naam zal voortleven in zyn fiere bergleger en bovendien verbonden zyn met dien van de dappere Finsche bond genooten. Hy zal gelden als symbool van deze wapenbroederschap. Als huldiging voor zyn voortdurend heldhaftig optreden verleen ik den Generaloberst Dietl het eikenloof met zwaarden bft het ridderkruis van het yzeren kruis". Van het Centraal Station te Amster dam zijn Vrijdag in den namiddag zes honderd kinderen, afkomstig uit Am sterdam, Rotterdam en Den Haag, naar het protectoraat Bohemen en Moravië vertrokken. De Nederland sche Volksdienst had, in samenwer king met de N.S.V. en de Hitlerju- gend, deze bijzondere vacantiereis voor Nederlandsche jongens en meis jes mogelijk gemaakt. Een extra-trein met eerste en twee de klas slaapwagens was beschikbaar gesteld en daardoor kon men er van verzekerd zijn, dat de lange reis de kinderen konden Zaterdagavond of Zondagochtend arriveeren geen bij zondere vermoei enissen voor de klei nen zou meebrengen. Een groot aantal vrijwilligers van den N.V.D. maakte de reis mee als be geleiders van de kinderen, terwijl ook een dokter en eenige verpleegsters aanwezig waren. Langs de geheele route .van ruim 800 km waren op diverse stations de helpsters van de N.S.V. ingeschakeld, die voor ververschingen en brood zorgden: Het transport ging over Praag en vandaar uit werden de jongens en meisjes die in leeftijd vgrieeren van zeren tot veertien jaar, gezonden naar de vacantie- kampen van de H..T. in het schoonste gedeelte van Bohemen, waar zij zes weken met hun Nederlandsche begeleiders zullen vertoeven. De belangstelling bij het vertrek uit Amsterdam was zeer groot Er waren vele Duitsche en Nederlandsche autoriteiten, terwijl nauurlijk ook de ouders hun kin deren, die allen van oranje-wit-blauwe vlaggetjes waren voorzien, uitgeleide de den. De siafrr.uziek van de Staatspolitie te Amsterdam marcheerde op straat voor de vacantiegangers uit en speelde ook op het station vroolijke marschmuziek. Even voor het vertrek uit Amster dam. (CNF/Sagers'Pax m.) INVASIEFRONT. De oorlogscorrespondent van het D.N.B. in het westen, Alex Schmallfuss, meldt: De thans reeds 10 dagen durende strijd tusschen Tilly en Caen overtreft de afmetingen van de geweldige materiaalslagen van den eersten wereldoorlog. Maar wat de Engelschen tot dusver bereikt hebben is een penetratie van enkele km. diepte, die niet alleen steeds wordt afgegrendeld, doch door Duitsche tegenaanvallen ook hier en daar weer wordt ingedrukt. Zaterdag heeft de vijand het vuur van zijn artillerie van allerlei kaliber tot een nog niet gekende hevigheid doen toenemen. De grond tusschen de plaat sen Baron en Gavrus, waarvan nauwelijks nog een steen op den anderen staat, dreunt onophoudelijk van de zware detonaties. Maar ook deze t vuur- wals heeft de Engelschen nog niet verder gebracht, Gavrus is nog altijd stevig in Duitsche handen. Inmiddels is het den Amerikanen gelukt, de lang verwachte penetratie op het schiereiland Jobourg te verwezenlijken. Met sterk overmachtige pantser- en .infanteriestrijdkrachten drongen zij de stad Jobourg binnen, maar eiken meter van hun opmarsch moesten zij den dapper en verbeten vechtenden verdedigers onder het hevel van den luit.-kolonel Keil met bloedige verliezen betalen. te kruisers, alsmede torpedojagers. De landingen geschieden achter een dik ken wand van kunstmatigen nevel, want de Duitsche kustbatterijen ten oosten van de Orne bestoken deze loo- nende doelen zonder onderbreking. Het internationale informatie bureau verneemt van de infasie- kust: De zeer vérstrekkende ver woestingen van alle installaties der haven van Cherbourg hebben bewerkstelligd, djt de haven thans niet meer dat is, wat de, Engel schen en Amerikanen er van ge hoopt hadden. Langen tiid zullen zti noodig hebben, ofit haar weer zoover te herstellen dat zij onaf hankelijk van het weer groote con tingenten zware wapens en inva sietroepen daar aan land kunnen brengen. Hoe noodig zü een derge lijke haven hebben, bewijst het feit, dat het hun in de afgeloopen week als gevolg van het slechte weer in het Kanaal drie dagen lang niet mogelijk was. aanvoer- matcriaal in grooten omvang aan land te brengen. Zelfs den kleinen landingsvaartuigen gejukte het niet, door de branding heen te ko men, zoodat de Engelschen en Amerikanen gedwongen waren, groote schepen vlak bij de kust aan het strand te zetten en zoo den ernstigen toestand van de invasie troepen do,or het aan land brengen van oorlogsmateriaal te verbete ren. Duitsche verkenners rapporteerden cpnieuw een groote concentratie sche pen voor den mond van de Orne. Er werden 300 vaartuigen van allerlei aard waargenomen, waaronder ver scheidene slagschepen, zware en lich- Haven van Cherbourg in geallieerde handen. De gevechten om Cherbourg en het noordelijke deel van het schiereiland Cotentin hebbéln Zaterdagnacht hun einde gevonden. Nadat des middags ca. 30 tot 40 mijnenvegers en andere kleine vaartuigen de haven van Cher bourg waren, binnengedrongen zij konden door de Duitsche steunpuntbe zettingen wegens volledig gebrek aan munitie niet meer bestreden worden is de haven Cherbourg thans in ge allieerde handen. Ook op het schier eiland Jobourg en op Kaap de la Ha gue zijn de gevechtshandelingen ge staakt. Dat het een gevechtsp-oep van nauwelijks 2.000 man gelukt is, zich verscheidene dagen lang te handha ven tegen den druk van twee voor treffelijk bewapende Amerikaansche divisies, vormt een prachtig getuigenis van den strij dgeest der Duitsche sol daten. Deelen van de gevechtsgroep van lt. kol. Keil hebben zich, nadat zij Vrij dag teruggedrongen waren naar het noordwestelijke deel van het schier eiland Jobourg, na de radiöinstallaties in de lucht te hebben laten vliegen en de door gebrek aanmunitie waar deloos geworden kanonnen te hebben vernield, in de bosschen aan den Cap de la Hague aaneengèsloten tot ver schillende nesten van weerstand. Ge heel op zich zelf staande handhaafden zij zich ook nog den geheelen Zater dag .tegen de sterke vijandelijke stoottroepen en brachten den Ameri kanen nog gevoelige verliezen toe. Brijten in moeilijkheden. Aan den zuidelijken rand van het bruggehoofd der invasie hehben van beide kanten nieuwe strijdkrachten in den zwaren tankslag ingegrepen in "het gebied ten zuidwesten van Caen. Door de Duitsche tegenaanval :jn de aan de Odon gepenetreerde Britten in ernsti ge benardheid geraakt. Gesteund door zeer sterk vuur van talrijke oorlogs schepen trachtten zij lucht te krijgen door„ nieuwe aanvallen. De Duitsche grenadiers en tanks lieten echter de tot dusver bevochten voordeelen niet los. De gevechten gaan in steeds nog toenemende hardheid voort. Van onbevoegde en niet-.juist on derrichte zjjde zijn aan de pers mede- deelingen gedaan over binnenkort in te voeren ingrijpende beperkingen in het reizigersverkeer der Ned. Spoor wegen. Weliswaar worden bezuinigingsmaat regelen in overweging genomen, die eenige beperking in het aantal reizi gerstreinen zullen kunnen brengen, maar daarbij zal ernstig rekening worden gehouden met het zakenver keer en het verdere noodzakelijke reizigersverkeer. Zooals in dergelijke gevallen steeds is geschied, zal dit t.z.t. tijdig aan het publiek ter kennis worden gebracht. Het politiek weekpraatje van Max Blokzijl, uit te zenden op heden, 3 Juli 1944, over Hilversum 1 om 18.45 uur, draagt den titel: „Een vraag en een antwoord". De aandacht van het publiek wordt er op gevestigd, dat uitslui tend die bonkaarten „voedingsmid delen 8e periode 1944" geldig zijn, die aan den achterkant voorzien zijn van een. rasterwerkopdruk (z.g. guilloche-opdruk) in bjauw en bruin. Bonnen van genoemde kaart, welke aan de achterzijde dezen opdruk niet vertoonen, zijn niet geldig; detaillisten dienen deze bonnen dus niet aan te nemen. Lichte troepen in het vuur. De district-tennisfeampioenschap- pen van N.-Holland, welke Zaterdag in Alkmaar begonnen zijn, hebben de twee eerste dagen natuurlijk nog geen daverende partijen laten zien. Dat kon ook niet, omdat de sterkste spelers pas de volgende week aan de beurt komen. „Licht geschut" dus. zouden we kunnen zeggen van de spelers, die gedurende het jongste week-eind op de banen verschenen. Maar dat lichte geschut heeft ons toch zoo nu en dan doen genieten van uitste kende sport en de partij Dijkstra De Vletter was er zelfs een, die ver uitblonk boven alles. Zonder moeite hadden deze spelers de derde ronde bereikt en toen bracht het lot hen tegen" elkaar. Dijkstra, goed ge oefend als, hij was, begon met een scherp aanvalsspel, dat goede lengte had en met 61 was de eerste set voor hem. Toen werd het echter anders. De Vletter kreeg meer vat op het spel van Dijkstra, bracht meer variatie in zijn spel, wisselde harde met zachte slagen af en Dijkstra begon te missen. Werd 51 voor De Vletter en pas toen herstelde Dijkstra zich, om tot 5—0 op te halen. Met de service in eigen hand leek de kans op 5—5, doch op het be slissende oogenblik sloeg Dijkstra twee serveerballen uit en verloor de set. In de beslissende set was hij echter weer geheel geconcentreerd, liet zijn tegenstander loopen en won zonder al te veel moeite met 6—2. In dezen vorm komt Dijkstra een heel eind! Met hem bereikte de vierden ronde mr. Schuurman, die nog onverwacht veel moeite had met Kirkenier <7—9 6—0, 6—4!), Verroep en v. d. Ploeg. De jeugdige Bos ui,t Hoorn zal vermoedelijk ook de volgende ronde wel bereiken want zijn twee overwinningen, resp. op Mac Donald en Stock, waren zeer over tuigend. Bij de dames bereikten mej. Brandse, mevr. v. Baasbank, mej. v. Loon en mevr. Eveleens de vierde ronde, terwijl om vier andere plaatsen nog gestreden moet worden. De dubbelspelen bracken geen enkele verraséing. We onthouden onsvandaag van het publiceeren van uitslagen en besluiten slechts met: een paar goede tennisdagen en een goed georganiseerd tournooi. en het hoofdveld een fraaie baan met epn aardige entourage, die echter (geluk kig!) te klein is! De districtskampioenscfcappen van N.- Holland hebben fraaie sport te zien ge geven en op ^verschillende nummers wer den de beste resultaten^ van dit jaar ge boekt. Slechts de sprint viel tegen, op de 100 ■m. boekte Zwaan een uiterst moeilijke overwinning op de Vries in 'II sec. rond, terwijl ook zijn zege op de 200 meter alles behalve overtuigend was. Dé 400 meter gaf een f raaien strijd tus schen Blok en Bakels, die door den man uit Anna-Paulowna in 49.8 sec. werd ge wonnen, terwijl Bakels met 50,2 sec. even- eens zijn beste prestatie leverde. De 800 meter gaf een strijd tusschen de Roode en Vrij, waarbij eerstgenoemde steeds de leiding had, doch in de eind sprint door den tactisch loopenden Vrij werd geklopt in den tijd van 1 m. 58.7 sec. Op de 1500 meter bleek de Ruyter te sterk voor van Qlffen en boekte onze 1500 m.-kampioen zijn 2e nederlaag successie. De Ruyter toonde met een tijd van 4 m. 03.sec. geheel over zijn in zinking heen te zijn. Op speerwerpen boekte Lutkeveld met 54,02 m. het beste jaarresultaat. De 4 x 100 m. gaf een spannenden strijd te zien tusschen AAC (met een invaller voor Berker) en A.V. 1923 (met een in valler voor Kips), waarbij de betere wis seltechniek der A.V. 1923 den doorslag gaf en met 44.sec. precies was A.V. 1923 kampioen van Nöord-Holland. De voornaamste- uitslagen zijn:- 100 m.: 1. J. M. Zwaan (AAC) 11' sec.; 2. J. de Vries (A.V. 1923) 11.1 sec.; 3. B. C. Nusse (AAC) 11.3 'sec. 200 m.: 1. Jo Zwaan (AAC) 22.5 sec.; 2. J. de Vries (A.V. 1923) 22.7 sec.; 3. W. F. Kips (A.V. 1923) 22,7 sec. 400 m.r 1. A. Blok (A.V. 1923) 49.8 sec.; 2. J. Bakels (AAC) 50.2 sec.; 3. H. de Kroon (AAC)- 51.6 sec 800 m.: 1. G. Vry (A.V. 1923) 1 m. 58.7 sec.; 2, J, A. A. de Roode (Haarlem) 2 m. 0.6 sec.; 3. J. Lankhaar (APG'S) 2 m.3.7 sec. Weermachtbericht. Het Duitsche weermachtbericht van Zaterdag luidde: „In de noordwestpunt van het schiereiland Cherbourg zetten onze zwakke strijd krachten, rp een nauw gebied samengedrongen, hun verbitterden tegenstand tegen de vijandelijke overmacht voort. Tot het laatst toe strijdend, brachten zij den tegenstander nog zware verliezen toe. Ten Oostou van de Orne ondernam de vijand verscheidene vergeefsche aanvallen. In het penetratiegebied ten Zuidwesten van Caen werd de tegenstander in de ver dediging gedreven en beperkte hij zich tot plaatselijke verkcnningsaanvallen. die voor onze afgrendelingsfronten ineenstortten. Onze tegenaanvallen van het Zuid westen uit wonnen aan weerszijden san de Odon, ondanks tkai verzet en sterk vij andelijk artillerievuur vooral van zey uit, langzaam verder terrein. Ten Noord oosten van St. Lö gingen Amerikaansche troepen, gesteund door krachtige artille rie-, pantser- en luchtaanvallen, tot den aanval over. Zij werden in het geconcen treerde afweervuur met groote bloedige verliezen afgeslagen. 19 vijandelijke pantserwagens werden vernietigd, pantserstrijdkrachten verder aan. In gevechten die bijzonder rijk waren aan verliezen, gelukte het den vijand in den kustsector en in het gebied ten Zuiden van Siena verder op te dringen. De gevechten duren hier met onvermin derde hevigheid voort. In de Adriatische Zee bracht lueht- -doelartilleri.e aan boord van een Duïtsch stoomschip een vijandelijke motortorpedoboot tot zinken. Oostelijk front. In den Centralen sector van het Oos-, telijke front zijn onze troepen nog steeds in een zwaren afweerstrijd ver wikkeld. In de stad Sloezk worden straatgevechten geleverd. Ook in het gebied van Ossipowitsji en bij Borisof vinden vrij sterke door pantserwagens ondersteunde aanvallen der bolsjewis ten plaats. Aan den bovenloop van de Berezina alsmede ten Westen en Zuid westen van Polodzk werden de vijande lijke aanvallen in harde gevechten op gevangen. 1 In de afweergevechten kwamen es kaders Duitsche slagvliegtuigen met goed resultaat tusschenbeide. Zij brachten den vijand zware bloedige en materieele verliezen toe. Beveiligings vaartuigen der marine brachten in de Finsche Golf bij het eiland Narvi drie De luchtmacht ondersteunde met. sterke slagvliegtuig-formaties de ge vechten van het leger in het Norman- dische landingshoofd. Boven het lan- dingshoofd en de bezette gebieden in het. Westen werden 25 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 15 viermoto rige bommenwerpers, ten val gebracht. Luitenant Schenk, Zugführer bij ben pantserregiment, schopt den 27sten Juni ten Zuidwesten van Caen 12 vij andelijke pantserwagens stuk. In de gevechten rond Cherbourg heeft zich een regiment luchtdoelartillerie onder bevel van kolonel Herrmann bijzonder onderscheiden. Kustbatterijen van het leger plaatsten verscheidene treffers op vijandelijke landingsbooten voor dei) mond van de Orne en dwongen een torpedojager den steven te wen den. In Bretagne werd een vijandelij ke, sabotagegroep in den strijd vernie tigd. Zwaar vergeldingsvuur ligt op Lon den. Italiaansche front. Op den Westelijken vleugel van het Italiaansche front viel de vijand van de kust tot aan het Trasimenisch Meer met geconcentreerde infanterie- en aanvallende Sovjet-Russische motor- torpedobooten tot zinken en brachten gevangenen binnen. Een sterke formatie Amerikaansche bommenwerpers wierp gisteren ver spreid bommen.in het Hongaarsche ge bied. Duitsche en Hongaarsche jagers schoten 13 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 12 viermotorige bommen werpers. neer. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen in het Rijnlandsch-Westfaalsche gebied. In den strijd tegen de vijandelijke invasievloot en de ravitailleering over zee brachten luchtmacht, marine en kustbatterijen van het leger en de ma rine in de maand Juni 51 vracht- en transportschepen van tezamen 312.600 brt. tot zinken. 56 andere schépen van tezamen 328.000 brt. alsmede talrijke kleinere transportvaartuigen en lan dingsbooten werden ten deele zwaar beschadigd. Aan vijandelijke oorlogs schepen werden 2 zware en 3 lichte kruisers. 22 torpedojagers. 15 motor- torpedobooten, 1 duikboot. 3 landings booten en 1 bewakingsvaartuig tot. zinken gebracht. Verscheidene slag schepen waaronder 1 schip van de „Nelson-klasse", 21 kruisers. 2 torpedo jagers. 26 speciale landingsschepen en 12 motortorpedobooten werden door bom-,' torpedo- en artillerietreffers zwaar beschadigd. Aangenomen kan worden dat een deel van deze schepen vernietigd is. De vijandelijke scheeps- verliezen worden door mijntreffers nog grooter". 4 Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidt: HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 2 Juli (DNB). - Het op perbevel der weermacht maakt be kend: In het penetratiegebied ten Zuid westen van Caen heeft de tegen stander zijn doorbraakpogingen na uiterst sterk ommelvuur van artillerie gisteren in de middag uren hervat. Alle aanvallen zijn daar mislukt, evenals ten Noord oosten van St. Ló. Formaties slag vliegers hébben ook gisteren de gevechten op den grond met suc ces ondersteund. In den nacht hebben formaties gevechtsvliegers vijandelijke concentraties van schepen voor het landingshoofd aangevallen. Zware ontploffingen werden waargenomen. Bij verscheidene zuiveringsacties in het Fransche gebied zijn 80 terroris ten geliquideerd. Zwaar vergeldingsvuur ligt op Londen. In Italië lag het zwaartepunt der vij andelijke aanvallen in den Westelijken kustsector en in het gebied ten Zuid oosten van Volterra. Onze troepen hebben zich hier onder den sterken vijandelijken druk op den Cecinasec- tor gedistancieerd. Ook ten Zuidoosten van Volterra kon de vijand naar het Noorden terrein winnen. In het gebied van Siena en ten Westen van het Trasimeensche Meer hebben onze dap pere divisies alle vijandelijke aanval len onder zware verliezen voor den tegenstander afgeslagen. Een vijande lijk bataillon en 29 tanks werden, ver nietigd. Aan het Centrale Oostelijke front hebben onze dappere divisies den met overmachtige strijdkrachten aanval lenden bolsjewieken ook verder hard nekkig verzet geboden. In het gebied van Sloetsk hebben de bolsjewieken eerst na zware gevechten terrein kun nen winnen. De plaats werd opgege ven. Bij Ossipowitsj hebben onze troe pen hun stellingen gehandhaafd tegen over alle vijandelijke aanvallen. De gevechtsgroepen uit het gebied van Bobroeisk hebben zich een weg ge baand naar onze voornaamste strijd krachten. Aan den middenloop van de Berezina zijn zware gevechten aan den gang met de onafgebroken aanvallen de bolsjewieken. In het gebied ten Westen van Polodsk duurt de vijande lijke druk voort. Ten Zuidwesten en Zuiden van Polodsk zijn sterke vijan delijke aanvallen afgeslagen of in grendelstellingen opgevangen. Slag vliegers hebben voortdurend ingegre pen in de gevechten op den grond en den vijand zware verliezen toege bracht. In het hooge Noorden zijn In den Kandalaksjasector verscheidene door sterke artillerie ondersteunde aanval len der bolsjewieken in harde bosch- geveehten onder zware verliezen voor den vijand afgeslagen. In den afgeloopen nacht hebben af zonderlijke Britsche storingsvliegtüi- gen bommen geworpen in het Rijnseh- Westfaalsche gebied. Arie van Vliet voor ____jaar geschorst.__ een Zooals gemeld, heeft de sportcom- missie van de Ned. Wielrsn Unie Arie van Vliet wegens zijn optre den tijdens den wedstrijd om het kampioenschap van Nederland zon der gangmaking over 50 km, gehou den in het Amsterdamsche Stadion op Donderdag 22 Juni, onvoorwaar delijk geschorst voor den duur van één maand en hem tevens het recht ontzegd gedurende dezen termijn wielerbanen te betreden. In verband met het feit, dat bij besluit van 13 November 1943 aan. Van Vliet met een proeftijd van een jaar een voorwaardelijke schorsing voor den duur van eeo jaar was op gelegd, om te zetten in een onvoor waardelijke schorsing indien deze renner zich nogmaals ernstig zou vergrijpen, heeft de sportcommissie thans, met intrekking van de jongste schorsing van een -maand, met In gang van 23 Juni 1944 de genoemde voorwaardelijke schorsing omgezet in een onvoorwaardelijke schorsing voor den duur van één jaar. De bijkomende straf öm geduren de een maand wielerbanen te betre den blijft onverminderd van kracht tot 22 Juli 1944. f 1.20; 2. Lee f 1.80, Clsca B. Draverijen te Mereveld. De uitslag van de Zaterdag op „Mere veld" gehouden draverijen luidt als. volgt: Bel-prijs: 1. Illustre Hannover, winnend f 1.30, plaats f 1.30; 2. Ipie Gregor, f2.20; 3. Helena Scott f3.30; 4. Duschylos f3.80. Gramofoon-prijs.: 1. ^averius f 25.60 f 2.60; 2. Donum Vita f2.30; 3. Casindra f2.50; 4. Baron Harvester f 1.50. Radio-prijs. Ie heat: 1. Guy Hanover f 1.90, f 1.30; 2. Edelman i 1.90; 3. Bartinus fl.80. 2e heat: 1. Frans f 1.70, f 1.20; 2. Fred Mc. Clyo fl.90; 3. Feronica Scott fl.80. 3e heat: 1. Donna M. f 38.80, f5.50; 2. Herold Mc G. fl.70; 3. Eduard Anvil f 3.10. Finale heatt 1. Frans fl.80, fl.20; 2. Guy Hannover fl.20; 3. Donna M.; 4. Fred Mc. Clyo K.; Toto definitief: Frans f2.90, fl.50; Guy Hanover £2.10; Donna M. f24; Fred Mc. Clyo K. f6.60. Omroepprijs: 1. Fried f 1.0 Narciso f 1.30. Telefooh-prijs: 1. E. Carla fl.50; 2. Y. Kernei f2.90; f 4.10. ■De uitslagen van de Zondagmiddag op Mereveld gehouden draverijen luiden als volgt: Dalpuse-prijs: 1. Illustre Hanover, w. f .1.50, pl. f 1.30; 2. Grady van Vredenliof f,1.60; 3. Ipie Gregor fl.40; 4. Heny's Gold f 2.40. Bella Norton-prijs: l. Donum Vita, w. f2.20, pl. fl.40; 2, Zambo Forbes f2.90; 3. Casindra f 1.60. Francs- May-prijs. Eerste heat. 1. Guy Hanover, w. fl.90, pl. fl.30; 2. Highway man fl.40; 3. Diabolo fl.90; 4. Edelman 12„40. Tweede heat: 1. Flying Guy w. f 15.50, pl. f4.90; 2. .Diabolo f3.70; 3. Edelman f 3.50. Derde heat: 1. Edelman, w. f 16.20, pl. f2.40; 2. Duo Scott f 1.60; 3. Guy Hanove? f 5.10. Vierde heat: 1. Edelman, w. f2.70. Toto definitief: i. Edelman, w. f 28.90, pl. f3.40: 2. Guy Hanover fl.50; 3. Flying Guy f4.io. Streamline-prijs: 1. Ellonora, w. f2.90, pl. f 1.30; 2. Donum Vita fl.50; 3. DarluS G. fl.40. Calumet Aster-prijs: 1. Nemetor, w. f3.70, pl. fl.70; 2. Fried f2.20. Zus Braun-prijs. 1ste af deeling; 1. Frans w. f 1.60 pl. fl.30; 2. Welkom f2.70; 3. Hendrika f 3.40. 2de afdeeling: 1. Bartinus. w. f 16.70, pl. f2.—; 2. Fred Mc Clyo K. fl.40; 3. Gommi Z. f 1.50. Rennen op Duindigt. Zondagmiddag werden op Duindigt ren- ren gehouden. De uitslagen luiden: Amby-prijs: 1. Fair, w. fl.60, pl. fl.10; 2. Baadil fl.50. Domino-prijs: 1. Orfose, w. f 6.50; pl. f 1.60; 2. Sirdar fl.10. Royal Minstrel-prijs: 1. Mer d'Antibes, w. f2.—, pl. fl.10; 2. Kalevala fl.30; 3. Flying Fish fl.10. Dames-prijs: 1. Funiculaire in stalver- band m.et Cassagnac. Beide winnend f3;60, Funiciilaire pl f2.20; 2. Bosto fl.30; 3. Moneron f 5.50. De gouden zweep: 1. Windy Cliff in stalverband met Yóung Phalaris. Beide w. fl.10. Windy Cliff pl. fl.20; 2. Young Phalaris f 1.20. Jan van Schaffelaar-prijs: 1. Le Chef. In stalverband mét Ormea, beide w. fl.10. Le Chef pl. fl.10; 2. Bouvry fl.80; Ormea f 2.50. Maas-prijs: l. Azaret, w. f 14.—pl. f4.30; Raminat f 2.10. Zwemmen. D.A.W. ZWOM. Wederom heeft een ploegje D.A.W.-ers de Alkmaarsche kleuren met succes ver dedigd; ditmaal op de nationale wedstrij den van de Futeft te Amstelveen, welke voornamelijk bestonden uit nieuwelingen- en junioren-nummers. Op de 100 m. schoolslag werd A. v. d. Grient 3e in 1.33.2 na een spannenden strijd, waarin hij zijn plaats met succes verdedigde; De eerste prijs op de 100 m. was voor A. Slikker. Hij legde dezen afstand af in 1.16.9. waarbij hij Kröber met vele meters sloeg. W. Zwart startte voor de eerste maal in nationaal milieu. Na een aardigen strijd werd hij 2e in zijn serie in 1.21.7. Slikker eindigde als tweede achter v. d. Bogaerde van D.W.R. op de 100 m. borstcrawl heeren in den goeden tijd van 1.06.3. Tenslotte wist de estafetteploeg, be staande uit A. v. d. Grient, R. Jansen en W. Zwart, den derden prijs te behalen op den 3 x 50 m. wisselslag in 1.56.—. BALDADIGHEDEN. De sigarenwinkelier S. aan het Kerk plein bracht een jongen naar het bureau, die met een steen een gat in zijn etalageruit had geworpen. De heer H. uit de Harddraverslaan kwam mededeeling doen, dat 18-jarige jongens bij hem en de buren bezig wa. ren de rozenstruiken in den tuin ta vernielen. De beide knapen P. uit de Stationsstraat en J. uit de Tuinstraat konden worden aangehouden en wer den op het bureau ernstig onderhouden. In verband met ingekomen klachten over het schieten met kattepulten uit hinderlagen, plgntsoentjes en kuilen langs den weg, heeft de politie een zestal jongens naar het bureau geleid en hen dit hinderlijke materiaal afge nomen. RIJWIEL GESTOLEN. Gisteravond tegen 11 uur werd een voor een café aan de Nieuwesloot staand rijwiel gestolen. TE LAAT OP STRAAT. Hedennacht werden verschillende personen aangehouden, die zich na elf uur op straat bevonden. Deze aanhou dingen geschiedde door de Duitsche politie. AANGEHOUDEN. Op verzoek van de Haagsche recher che is Zondag een vrouw, H. genaamd, aangehouden en een zekere K. uit zijn bed gelicht. V .K

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1