verkoopen Bolsjewisten bedreigen Minsk en Polozk. Geen interventie meer mogelijk. EKKEN oeilijk weg. - ta söór Aat >t 6 j. cursus efi 5 j. cursus S STUDEER TEC z c z x c co M JHD31 833003 DAGBLAD VOOR Waar Stad en Land elkaar ontmoeten. Twee grooie iankbewegingen adn hei Oosielijk front. Nieuwe aanvallen op Qaen verwacht. Weermachtbericht. Felle strijd in Italië en aan het Oostelijk front. Vijand dringt op naar het gebied van Minsk. Heldendood van drie generaals. Waardeering voor Finland. Artillerieslag op het Invasiefront. Waarschuwing voor fruitkweekers. DIE LUSTIGE WITWE IN HET LAND VAN N00RDSCHARW0U OT fTET eSZBLUSE. „CONCORDIA. DE VERGELDING Eisenhower verplaatst zijn hoofdkwartier. Vrees voor de V I. 1917 en 1944. Als Ludendorff toen Verduisteren v. 22.00-5.30 u. Geallieerden verloren 8000 vliegtuigen. Courses-uitslagen. Waf zegt eejn naam? STAD ENOMGEVING. De roofmoord! te ScheHinkhout. ijls verdwijnen ze. als men»1, ladat re gemaakt zijn. ult- koud ot lauw water. Zitten ïalf uur in. dan wordt het al Door sterk bleeken tast U Dus opgepast, maak geen. n als het toch n direct ver- •leken tl» BE H»HS EU VMIB8ER» tanoa stond «e trillen ea ta zooals sant «e trillen. J in't openbaar moet spreken* ook zijn doel! De poebrigtf ie*nde ichriftelijM. Date cureus „Vrij Spreken" teert menschen U ook es list de brochure eeosl ,jgQ afhmppin. i kosteloos l#WTtffl* irocnSiSB votlsdlü adres I» JinMaflnf® Z//////////M edacteur: Jac. Broersen t® nachtredactie: J. Werkman kunst, letteren, rechtbank: Lardwög te Alkmaar; prov. Klomp te Alkmaar; red.* Adema. or de adv.rubrlek W. Re* >g aan de Zaan; voor d® T. Bus, Alkmaar. VEREENIGING. en cursus op Dinsdag n het schoolgebouw, /XBRIKAAP m 7s —I I co ir: Bouw- ECj rbouwkunde C' ctrotechniek uiveltechniek. rn ne Reclame speelvs 106 X m 7^ A Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland t^V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar, Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187291. DINSDAG 4 JULI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. 146e Jaargang, No. 154, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prüs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de gebeele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ƒ2,10, voor het geheele Rijk f 2.63. Losse nummers 5 cent. De bordjes zijn verhangen. Waar voorheen het platteland met zijn waren naar de stad ging om ze daar aan den man te brengen, ziet men thans dat de stad naar het land loopt. Indien dit geheel onbelemmerd toegelaten zou worden, zou practisch ales wat onze bodem levert, langs dezen weg ver dwijnen. Nu gaat het mondjesmaat. Men kan het zien, elk seizoen wat anders. Nu eens aardbeien, dan weer vroege aard appelen, bossen worteltjes, bloemkool, tomaten, straks Veer allerlei fruitsoor- ten. Vaders, moeders, kinderen, alles trekt er op uit en zoekt de oorden af .waar wat te hal-en is. Nooit "is de aanraking van den stads mensch met den „boer" inniger geweest dan thans. Voorheen immers ging alles via de veiling of den tusschenhandei. thans veel, zeer veel van boer of tuin der naar den gebruiker, zonder tus- ïchenwegen.» Dit merkwaardig oorlogsverschijnse] heeft ongetwijfeld een goede zijdef Wij Weten wel, dat de liefde van den stads mensch voor den boer onder deze om standigheden door de mdag gaat, maar er ontstaat toch een soort contact, dat voor het wederzijdsche begrip voor el kaar van beteekenis moet worden. fJROOT is dit begrip nooit geweest, zelfs niet in vroegere tijden. Ooi? onze tegenwoordige plattelands- Steden, zooals Enkhuizen, Hoorn en Alkmaar, waren voorheen flinke han delsplaatsen. Alleen de markt had be teekenis door het omringende land ter wijl bovendien de stad als koopstad voor d-sn wijden omtrek van een bloeiend boerenland profijt trok. Voor den stede ling bleef de bewoner van het land een plompe, wat onbehouwen figuur, die slechts geschiktheid bezat om zwaren li- chamelijken arbeid te verrichten en die daardoor gedoemd was om zijn hesle 'leven lang te blijven de onontwikkelde, domme boer. De plattelander zag in den stedeling den luchthartigen pocher en nietsnutter, die door overdreven ma nieren, door radheid van tong en door groote mate van bluf zijn bevoorrechte plaats wist te handhaven. Het moderne verkeer heeft reeds aan 'deze gedachten een geduchten knauw gegeven. In luttele jaren is het platte land uit zijn isolement verlost -en fhet 'beeft zich snel aangepast aan de ge-, neugten, die de stad biedt. De stede ling leerde den plattelander echter zoo iiiet op de beste wijze kennen. Thans is de aanraking anders, want hu zoekt de stadsmensah den boer in zijn werk op. Het ontmoetingspunt van stad en land is nu verlegd naar het be drijf van boer of tuinder. En dit is een heel wat betere plaats om elkaar te leeren bennen dan bioscoop of dans zaal. INDERDAAD, de liefde voor boer en tuinder gaat door de maag. De honger drijft den stadsmensch naar het land. En, het is erg genoeg, vele plattelan ders zijn zoo slim om van deke omstan digheden te profiteeren. Velen weten, zeifs met geraffineerde voorgenomen onbeholpenheid, den stadsmensch fi nancieel te belagen als volleerde af zetters. Zij doen het beoordeelen van den boer in het oog van den stedeling geen gtïed, integendeel, zij kweeken een afwijzende stemming, die moeilijk weer te herstellen is. Gelukkig zijn er ook anderen, die voor geen geld ter wereld van de omstandigheden, dat de stads mensch honger heeft, gebruik zouden willen maken om zich te verrijken. Het zijn er velen, het is de groote meer- .derheid. Bij hen overheerscht inder daad de gedachte van „helpen" en zij zijn het die een indruk achterlaten wel ke, als alles weer normaal wordt, naar wij vurig hopen zal leiden tot een beter begrip voor elkaar en dus tot een onderlinge waardeering. Begrip en waardeering, dat is noodzakelijk wil ons volk weer tot één volk gesmeed worden;, de eeuwige splijtzwam kan Slechts dan verdwijnen en de volks kracht zal zich dan kunnen uiten in een bloeienden steat met een werkend volk. Ir. C K. Frontoverzicht Na het dramatische verloop, dat de ontwikkeling aan het Oostelijke front de vorige week dreigde te nemen, was men aan het einde dezer week in Duitsrhe militaire kringen geneigd, het groote gevaar voorloopig bezwuren te achten, in zooverre, dat de situatie na de ingrijpende frontwijzigingen, die de eerste storm loop der Sovjet-Russische aanvaisdivisies had veroorzaakt, weer iets overzichte lijker is geworden. Het slagveld tusschen Duna en Pripet is van geweldige afmetingen en mede hierdoor zijn na de hevige gevechten der eerste dagen van het offensief hergroepeeringen, zoowel aan Duitsche als aan Sovjei-Russische zijde, nnodig geworden. Voor zoover het roode leger nog verder kon oprukken, is dit alleen met voorhoeden geschied. Nadat het front eerst in een halven cirkel rond de stad Minsk liep, hebben de Duitschers zich teruggetrokken op stellingen, die enkele kilometers vóór de stad zijn gelegen. Het front loopt thans van een punt ten westen van Lepel, dat de Duitschers hebben prijsgegeven, ten oosten van Minsk en van daar naar Sloezk. De bolsjewisten hebben deze laatste stad kunnen be zetten en rukken thans, in hun streven Minsk in het noorden en zuiden te overvleugelen en het daarmede in een tang te nemen, op naar den spoor weg van Minsk naar Baranowice, dien zij kennelijk willen afsnijden. Daarnaast teekent zich een nog grootere tangbeweging af. De noordelijke arm van deze tang wordt gevórmd door de Sowjetrussiscbe formaties, die op de noordelijke flank van het Wit-Russische front tot voorbij Polozk trachten door te dringen. De stad zelf is tot dusverre nog steeds in handen der Duitschers, hoewel zij uit het oosten, zuiden en westen worden aan gevallen. De strijdkrachten van het roode leger, die op de zuidelijke flank van het aanvalsfront langs de Pripet in de richting van Minsk trachten op te rukken, vormen den anderen arm van de tang. Een Duitsche oorlogsverslaggever schrijft de Sovjet-Russische legerlei ding het plan toe, een reusachtigen om- singelingsring rond de Duitsche divisies in Wit-Roethenië te leggen, teneinde deze vervolgehs in de pan te hakken- Tot dit doel wordt, naar hij schrijft, een breed scherm van benden in den rug van het front gevormd, die thans sterke Duitsche formaties in hevige gevechten wikkelen. „Kust" aan het invasiefront. Aan het invasiefront is het na den pantserslag, die 48 uur lang ten zuiden en westen van Caen heeft gewoed, vrij rustig geworden. Aan dezen tankslag. die zich heeft afgespeeld in het gebied tusschen de wegen, die van Caen resp. naar Villers-Bocage en Aunay sur Odon leiden, werd van geallieerde zijde door EngelschCanadeesche divisies, ver sterkt met enkele Amerikaansche tank formaties, deelgenomen. Hier hebben de .geallieerden ean bruggehoofd op den rechteroever van de Odon gevormd, dat zich uitstrekt tot Evrecy, gelegen aan den weg van Caen naar Aunay. Rommel's tankdivisies hebben dit bruggehoofd in een tegenaanval, hoofd zakelijk van het zuidwesten uit, eenigs- zms terug kunnen dringen De strijd speelt zich hier nog steeds af binnen het bereik van het geallieerde scheeps geschut, dat weer in de gevechten heeft ingegrepen. De toebereidselen der geallieerden op deze oostelijke Ornemonding schijnen er op te wijzen, dat Caen thans ook van het noorden uit krachtiger zal .worden aangevallen. De Amerikaan sche divisies, die bij Cherbourg z;jn vrijgekomen, worden thans geleidelijk naar het zuidelijke deel van het schier eiland Cotentin gedirigeerd, zoodat men van Duitschen kant ook hier nieu we aanvallen verwacht. Tot dusverre hebben de Amerikanen nog slechts enkele verkenningsaanvallen ten noord westen van Saint Lö ondernomen, die door de Duitschers werden afgeslagen. De betrekkelijke rust aan het inva siefront is een gevolg van het feit, dat beide partijen hun strijdkrachten op het oogenblik hergroepeeren. Aanvallen in de richting Livorno. De strijd in Italië heeft een meer stationnair karakter- De geallieerden trachten op de beide vleugels van het front op te rukken naar de beide be langrijke havensteden Livorno en Ancona en vooral op den westelijken vleugel, tusschen de zee en het Traci- UIT HET HOOFDKWARTIER* VAN DEN FüHRER, 3 Juli. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Normandië deed de vijand giste ren tengevolge van de zw^re verlie zen, welke hjj de vorige dagen had geleden, slechts enkele aanvallen ter sterkte van een bataljon. Bij den ge- slaagden afweer werden den vijand buitengewoon zware verliezen toege bracht. In Zuid-Frankryk werden verscheidene groepen terroristen tot den strijd gedwongen en vernietigd. Londen ligt onder een zwaar ver- geldingsvuur. In Italië woedde de verbitterde afweer- slag ook> gisteren met buitengewone he vigheid tusschen de kust en het Trasi- meensche meer. De vijand viel den ge- heelen dag onze dapper strijdende divi sies aan, die na verbitterden strijd en kele kilometers naar het Noorden uitwe ken. Daar de gevechtshandelingen zich uitstrekten tot het gebied dicht ten Zui den van Siena en derhalve het gevaar bestond, dat zeer kostbare cultuurmonu menten der oude historische stad vernie tigd zouden worden, zijn onze troepen vrijwillig en zonder vijandelijken druk naar het gebied ten Noorden van Siena teruggenomen. Aan de Adriatische kust ging de vijand met sterke strijdkrachten tot den aanval over en kon hij onze vooruitgeschoven beveiligingsposten naar de hoofdgevechts linie terugdringen. In den centralen sector van het Ooste lijke front werden Westelijk van Sloezk krachtige aanvallen der bolsjewisten in zware gevechten afgeslagen. In het ge bied van Ossipowitsji en aan den mid- öenloop van de Berezina distancieerden zich onze divisies in verbitterde gevech ten met den opdringenden Vijand tiaar «et gebied om Minsk. Ten Zuidwesten van Polozk mislukten door tanks en slagvliegtuigen gesteunde Sovjetaanvallen bij GJoebokoje. Om de stad Polozk wordt Verbitterd gevochten. In de zware afweergevecliten hebben de commandeerende generaals, generaal der artillerie Martinek en generaal der artillerie Pfeiffer, alsmede luitenant-ge neraal Schünemann, strijdend aan het hoofd van hun corps, trouw aan hun eed op het vaandel, den heldendood gevonden. Formaties slagvliegers mengden zich met goed gevolg in de gevechten te land en vernietigderi talrijke vijandelijke tanks, kanonnen en 260 voertuigen. Zware" gevechtsvliegtuigen ondernamen in den afgeloopen nacht een geconcentreerden aanval op Sloezk. Een sterke formatie Amerikaansche bommenwerpers deed gisteren een ter- reuraanvalop* Boedapest. Er ontstonden schade in woonwijken en verliezen onder de bevolking. Duitsche en Hongaarsche luchtverdedigingsstrij dkrachten verni e- tigden 45 vijandelijke vliegtuigen, waar onder 34 viermotorige bommenwerpers. Finlands besluit aan de zijde van Duitschland trouw en vastberaden den strijd tegen de Sovjet-Unie voort te zetten heeft in geheel Europa diepen indruk gemaakt. Dit dappere kleine land, dat thans wederom zijn beste zo-' nen, zijn steden en dorpen in den slag verliest, heeft daarmede vrijwillig een rol op zich genomen, welke allesbehal ve benijdenswaardig is, doch welke des te meer respect afdwingt. Vooral in Noorwegen en Zweden beseft men al te goed welke vitale belangen voor de- e landen cp het spel zouden staan, als Finland er niet in zou slagen het dpo- delijke gevaar-te keeren. In dat geval zouden Zweden en Noorwegen buffer staten worden en koning Haakon zou vérder van zijn troon verwijderd zijn dan ooit. Zoowei Zweden als N-orwe- sfn t-en ^hernarkeri hebben het groot ste belang bij Finlands voortbestaan. In de Baltische staten en in het Zuid oosten heeft Finlands besluit groote opluchting gebracht. Met Finland wor den immers ook deze staten direct door de bolsjewisten bedreigd. De ke ten der actieve anti-bolsjewistische landen is thans gesloten. Finland is met Hongarije. Bulgarije. Roemenië, Estland en Letland zijn taak. trouw ge bleven. meensche Meer, hebben zij bijzonder hevige aanvallen ondernomen. Hfet feit, dat men in Duitsche kringen gewaagt van een hoofdgevechtslinie, waarbij de Duitsche achterhoede in den Adriati- schen sector zich terugtrekt, zou een aanwijzing kunnen zijn dat het de be doeling van de Duitsche legerleiding is, in het gebergte der Apennijnen ver sterkten tegenstand te' bieden. (Interinf.^ Op de voornaamste brand punten van het invasiefront duurde de artillerieslag 1 Zondag met onverminderde hevigheid voort. Het geallieerde opperbe vel liet zware oorlogsschepen ver de Or nemonding invaren, om van hieruit in vloed vte kunne®i uitoefenen vooral op het penetratiegebied Zuidwestelijk van Caen. Zware Duitsche batterijen en tal rijke afdeelingen igranaatwerpers namen met waargenomen succes Britsche veld- stellingen, tankconcentraties en troepen voortdurend intensief onder vuur. Ook de andere geveghtsactie was Zondag zoo wel ten Ooöten van de Ornemonding als ten Zuidwesten van Caen levendig maar zuiver plaatselijk. Britsche aanvallen werden bloedig afgeslagen of ln den te genaanval met de blanke wapenen opge vangen, waarbij gevangenen in Duitsche handen vielen. Ook in den sector van het eerste Ame rikaansche leger kwam het ten Noorden van St. Lö en ten Zuidwesten van Ca- rentan slechts tot gerechten van plaat selijke beteekenis. Britsclie slagschepen by de "Ome. Ook den 2den Juli fs een formatie Brit sche slagschepen in de wateren ten Wes ten van den mond vón de Orne waarge nomen. Deze formatie schiet dagelijks gedurende verscheidene uren in de rich ting van het front. Volgens de waarne mingen ligt de formatie ongeveer vijf ki lometer uit de kust. Het huidige front ligt ongeveer 2§ kilometer landiffwaarts. Het scheepsgeschut vuurt dus over een afstand van dertig kilometer de grana ten van groot kaliber in het gevechtsge- bied. Bij ononderbroken vuren kunnen door een schip per uur 80 salvo's van tezamen 720 ton staal gelost worden, zoodat de drie slagschepen per uur ruim 2000 ton staal afvuren, een hoeveelheid, die overeenkomt met wat' volgens Brit sche mededeelingen door 1000 bommen werpers tijdens een terreuraanval bijv. op Berlijn werd neergegooid. Het is daarom te opmerkelijker, dat het den geallieerden troepen tot dusver niet ge lukt is den hardnekkigen Duitschen te genstand in het geveehtsgebied van Caen te. breken of zelfs maar een hiaat in het Duitsche,, afweerfront te maken. Voorbereidingen in Engeland. In Berlijnsehe «militaire kringen laat men doorschemeren, dat $an beidé zijden met uiterste energie de voorbereidingen getroffen worden voor een materiaalslag van de allergrootste afmeting in Nor mandië. Voorts houdt de Duitsche lei ding rekening met andere factoren.\ In dit verband -wordt te kennen gegeven, dat men van Duitsche zijde bepaalde voorbereidingen van den vijand in Zuid- oost-Erjgeland 'zeer nauwkeurig gadeslaat. Van de zjjde der Ned. Fomologische Vereëniging wordt gewaarschuwd tegen de parasiet SPINT. Een maximum aantal van deze mijten wor#t verwacht op den 5en Juli. Het is gewenscht op dezen datum te spuiten met zwavelhouden de middelen in de^gebruikelijke con centratie, (als by schurft) Cosan 3 x zoo sterk, daar op grond van waar nemingen verwacht mag worden, dat deze spuiting op dat moment het meeste effect zal hebben. Tg NOORDSCHARWouPE.„CAEC/Z./A" CUE LUSTIGS. W7WE OVSR HET VOETLICHT BRACHT. VAzmCl&VNE. BDÜZ. St. HOP-P ïHKWÏB Wir sBBT OOUOS UESUWUEp etoPt Onze teekenaar G. Dekker op bezoek bij de Operette- vereeniging CAECILIA, die Pranz Lêhar's operette voor het voetlicht bracht. ttobRS>SCUARMBSïffSï CUMjiW. Zoowel in de Engelsche pers als ook in het Engelsche Lagerhuis is naar aanleiding van de Duitsche vergel dingsmaatregelen de vraag gesteld, of het niet wenschelijk zou zijn den Paus om interventie te verzoeken. De Brit sche minister van buitenlandsche za ken, Eden, heeft deze aanvragen van de handgewezen met de motiveering dat het de zaak van den Heiligen Va der is of deze wel of niet wens.cht te intervenieeren. Men kan aannemen, dat dit stand punt door Duitschland niet gedeeld wordt en wel met dien verstande, dat Duitschland zich aan welke interven tie ook niets gelegen zal laten liggen. Het is goed eraan te herinneren, dat van Duitsche zijde eenige maanden ge leden officieel werd verklaard, dat niets ter wereld Engeland voor de ver gelding zal kunnen bewaren. Wat op het oogenblik in Londen ge schiedt, zoo zegt men officieel, is nog niet erg. Het is onaangenaam om veer tien dagen achtereen ieder uur een doodeüjken treffer te moeten ver wachten, maar erg is bet geenszins. Het werkelijke oogenblik, waarop een smeekend appèl der Britten niet meer uitblijven kan, komt nog, doch ook dan zal Duitschland geen medelij den hebben en onbarmhartig retour- neeren, wat de Anglo-Amerikanen Duitschland hebben aangedaan. De woordvoerder van het Auswartige Amt verklaarde Vrijdagmiddag aan de bui tenlandsche journalisten dienaangaan de; De hel. welke wij gemeenschappe lijk hebben doorgemaakt laat geen in terventie meer toe. Invasiehoofdkwartier verlaat Londen. Het hoofdkwartier van generaal Eisenhower heeft besloten om de Brit sche hoofdstad te verlaten en zich in de omgeving van Londen of elders te vestigen, omdat het gevaar bestaat, dat het bij een langer aanhoudend Duitsch bombardement zal worden ver woest, meldt volgens de Madrileensche correspondent van het „Hamburger Fremdenblatt" h^t Anglo-Amerikaan- sche hoofdkwartier van Scotland Yard. Eisenhower zelf heeft het invasie front voor korten tijd verlaten en is naar Engeland gevlogen om de noodige aanwijzingen te geven en zich van den omvang der schade op de hoogte te stellen. Gemeld wordt, dat bij deze gelegen heid een conferentie heeft plaatsge vonden tusschen Churchill en Eisen hower, waarbij deze laatste zou hebben verklaard, dat het in het belang van het Engeische volk is dat de AtlantK sche kust zoo snel mogelijk wordt ver overd. Hetgeen men in Frankrijk door In het middelpunt der belangstelling van de Beflijnsche Zondagsbladen staat het verloop van de invasiege- gevechten in de eerste vier weken. De bladen wijzen op den ërnst van den toestand en op het feit, dat Duitschland zich ten aanzien van de komende besliss.ngten in een veelen veel gunstiger positie bevindt dan in 1917. Otmar Best schrijft in de Deutsche Allgemeine Zeitung; „Als het gene raal Ludendorff vergund was geweest, het geheele geweldige Westelijke front van den vijand samen ie drukken op een smalle strook bij Cherbourg, zou men in Berlijn victorie hebben ge roepen. Als wij in 1917 na ons offen sief in Italië zuidelijk van Florence en aan het Trasimeensche meer hadden gestaan, zoü' Duitschland gevlagd heb ben. Als Tirpitz of zijn opvolger in aanmerking hadden kunnen nemen, dat een grqiot del der Britsche en Amerikaansche vloot en van andere strijdkrachten door een oorlog in Oost-Azië waren gebonden, zouden zij dat als een groote kans op succes be schouwd hebben. Voegt men daarbij, dat thans ook het Oosten nog ver van onze grerizen staat, dat het binnenland aan de brutaalste pogingen tot demo raliseering weerstand heeft geboden, dan is het resultaat, dat voor den eigenlijken hoofdslag van dezen oor log, di- thans aan drie fronten tegelijk wordt geleverd, de uitgangspositie wei-voorbereid is." De D. A. Z. merkt op, dat de vijand tot dusverre aan geen der fronten een beslissend voordeel heeft behaald en schrijft dan: „Als wij Duitschers hét gevaar dat wij doorgemaakt hebben, nuchter beschouwen, kan ons ver trouwen op de;- overwinning slechts verdubbelen. Toen Churchill besloot den nieuwen omsiiigellngsring om Duitsch and te leggen en zijn oorlog verkregen had, stond de bedreiging on vergelijkelijk veel dichter en deels om rgelijkelijk veel machtiger aan Duitschlands grenzen dan thans. Steeds weer is het gelukt ressources van politieken en militairen aard te vin den, zoodat Duitschland het huidige wapenge.beuren met ingespannen ernst, maar met vertrouwen kan aan vaarden." 5 Juli: Zon op 5.24 n„ onder 22.04 u. Maan onder 4.43 u., op 21,28'u, voorzichtig gebruik van krachten nu zou hebben gespaard, zou men in Engeland zelf aan menschenlevens in boeten. Thans twijfelt er in Engeland niemand meer aan. dat het Duitsche opperbevel nog andere geheime wa pens ter beschikking heeft. Versperringsballons tegen de V 1, Waarnemers aan de Kanaalkust bij Kaap Griz Nez zagen dat in de richting van Londen meer dan l20 groote ver sperringsballons diep geéchelonneerd werden opgelaten. Zij bevonden zich later op ongeveer 2-3 km. hoogte. Ver moedelijk betreft het hier een afweer- maatregel tegen de V.-l. Volgens de „Observer" neemt het watergebrek in het gebied van Groot- Londen van dag tot dag toe. Bery. voorzitter van het comité voor de wa- i-erverzorging van de Britsche hoofd stad, heeft dit moeten bevestigen. 413 SCHEPEN GINGEN VERLOREN. In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben de geallieerden bij hun aanval len op Duitschland en de door Duitsch land bezette gebieden in totaal 8164 vliegtuigen, waaronder 6407 viermoto rige» bommenwerpers, verloren. De in- vasiemaand bracht den vijand met 2007 vliegtuigen het hoogste verliescijfer. Sinds het begin van het jaar is het aantal neergeschoten vliegtuigen ge stadig toegenomen. De invasiemaand heeft voorts, naar in Duitsche militai re kringen verklaard wordt, een record opgeleverd wat de Duitsche vernieti-- ging van vijandelijke scheepsruimte be treft. In Juni zijn 51 koopvaardijschepen met een inhoud van 3i2.600 brt. tot zinken gebracht, waarmede het cijfer sinds het begin van dit jaar is geste gen tot 1.076.305 brt. Het aantal be schadigde schepen in deze 6 maanden bedraagt 229 met een inhoud van 1.349.00 brt., zoodat de vijand op zijn minst 413 schepen met een inhoud van 2.425.305 brt. heeft verloren. Bijzonder hoog was het verlies aan kruisers in Juni. Er werden 26 zware en lichte kruisers vernietigd, resp. be schadigd. Voorts werden in het eerste halfjaar van 1944 168 torpedojagers tot zinken gebracht of beschadigd. Zondag werden te Scheemda drave rijen gehouden, waarvan de uitslagen luiden: Openings-prijs: 1. Zabala, w. f3.—, pl. f2.—; 2. Edeldame f 1.70. Zomerprijs: 1. Frits van Silladar, w. f2.50, pl. f 1.50; 2. H. Smiling f 1.40. Old ambt-prijs. Ie heat: 1. Geluklooper, w, f4.90, pl. fl.50; 2. Friedensbote f 1.60; 3. Boy Scott f 2.—. 2de heat: JL. Caesar S, w. f 11.80, pl. f6.10; 2. Geluklooper f 1.70. 3de heat: beslissing: 1. Caesar S, w. f5.20, pl. fl.50: 2. Geluklooper f 1.40. Toto definitief: 1. - Caesar S, w. f 19.50, pl. f3.60; Geluklooper f 1.60; 3. Boy Scott f 1.99. Sportterrein-prijs. Jste serie: Gregor Axworthy G. w. f 2.90. 2de serie: Decent Guy, buiten wedden schappen. Toto Ha'nnover Gregor f 2. 3de serie: Hea Scott, w. f2.30. 4de serie: Harras, w> f 1.30. Finale: 1 Harras. w. f 2.20. Toto definitief: Harras f 2.70, pl. f 1.50 Hea Scott f 2.40. Gregor Axworthy G f 2.80. Tot weerziens-prijs. 1ste serie: Gregor Axworthy G. w. f 1.30. 2e serie: Hea ScofA w. fl.30. 3de serie: Dienare^ w. f4.70. 4de serie: Buziau Kw, w. f 1.20. Finale: 1. Hea Scott. w. f2. Toto definitief: Hea Scott, w. f 3.50, pl f 1.80. Dienares f 4.30. Buziau Kw f 2.50. WAARSCHUWINGSDIENST AARDAPPELZIEKTE. In het etmaal van Zaterdagavond 1 Juli tot Zondagavond 2 Juli is de weersgesteldheid in de streek tus schen Alkmaar en Hoorn bijna kri tiek geweest voor het optreden .van aardappelziekte. Een wijs man heeft eens beweerd, dat men niet den naam van een mensch moet liefhebben, doch den mensch zélf. En zooals het is met alle wijsheid, zoo is het ook hier: dat velen namelijk de vyijsheid in den wind slaan en er liever op eigen ge legenheid een onwijsheid op nahou den. Want er zijn nog altijd duizen den, die meer naai den naam dan naar den mensch kijken. Ziet, lezer en lezeres, maar aandachtig om U heen en dan kunt ge dagelijks het schouwspel beleven, dat men dieper zijn hoed ziet afhemen voor iemand, die bijvoorbeeld „Du Pantalon" dan voor iemand, die ,',V. d. Broek" heet. En met heel yat meer eerbied plegen ettelijken onzer den man te bejege nen, die zich N.I.K.S. van Niemands land tot Nergenshuyzen noemt dan zijn medemensch, die de naam bestaat! S. Uffert heet, ook al is de eerste een sufferd en de laatste een genie. Toch zijn er lieden helden onzer burgerlijke samenleving die het odium van een naam volkomen ne- geeren. Ik las dezer dagen over een acteur, die.... Kitz heet en het is mij bekend, cat er ergens in onze provincie een zakenman rondloopt, die er nog nooit over gedacht heeft zijn naam te veranderen en toch heet hijStrop! Wat mij, vooral voor iemand, die in den handel is, geen pretje lijkt.. OVIDIUS. REVOLVBRAANSLAG IN DEN HAAG, Drie personen gewond,/ Zaterdagavond heeft te 's-Graven- hage een onbekend gebleven persoon een revolveraanslag gepleegd op een WA-man, die met een burger in de Van den Boschstraat liep. Beiden werden gewond! Een voorbijganger is tevens slachtof fer geworden van deze terreurdaad. Hij w.erd eveneens gewond, De dader, van wien elk' spoor ont breekt, wist te ontkomen. Twee verdachten tot levens lang veroordeeld. Dinsdagmorgen heeft de Alkmaar sche rechtbank uitspraak gedaan in de geruchtmakende Schellinkhouter moordzaak, welke vóór 14 dagen werd behandeld. Zooals men zich zal her inneren, werd de 73-jarige landbou wer G. Palenstijn te Schellinkhout 'in den nacht van 22 op 23 October j.l. bij een roofoverval door wurging om het leven gebracht, in verband met welk feit drie zware jongens terecht stonden. Tegen den hoofddader, den .Am sterdammer M. J. v. d. Hilst, in de onderwereld bekend als „Tinus de Goddelooze", was door den Officier levenslang geëischt, het vonnis luidde conform. De verdachte F. W. Heins, afkom stig uit Hoorn, die de tip had gege ven en als gids had gediend, en die deswege 20 jaar tegen zich had hoo- ren eischen, werd thans eveneens tot levenslang veroordeeld. Tenslotte was er de jeugdige I. W. v. Steenis uit Amsterdam, die volle dig had bekend en wiens aandeel in het misdrijf heF minst ernstig moest worden geacht. De eisch van zeven jaar tegen hem uitgesproken, werd thans omgezet in een gevangenisstraf van acht jaar. De verdachten hoorden deze uit spraak uiterlijk geheel onbewogen aan. Vermoedelijk zal hooger beroep door hen worden aangeteekend. ZIJN EERSTE RIT WAS OOK ZIJN LAATSTE. De in paardensportkringen bekende pikeur A. J. K. uit Hilversum stond reeds eenigen tijd in het Politieblad gesignaleerd in verband met een straf, welke hij nog had te ondergaan, doch het heerschap kon moeilijk worden achterhaald. Wel kreeg de politie er op een gegeven oogenblik den reuk van, dat de man ih een hotel te Hoorn logeerde, doch toen zij kwam om hem te inviteeren voor een verblijf in het staatslogement, bleek de vogel reeds te zijn gevlogen. Op de Hoarnsche dra verij kreeg men K. echter "weer in het vizier' als pikeur van het paard Xave- rius, hoewel dit onder den naam van een_ anderen berijder, zekeren B., stond ingèschreven. Zoo zou de eerste rit van den voortvluchtige voorloopig tevens zijn laatste zijn, want de politie kwam het veld op en arresteerde den man, die wegens frauduleuze handelingen nog in het krijt stond voor een jaar en drie maanden, benevens voor een geldboete van 3100 gulden. Hij is naar het Huis van Bewaring te Alkmaar overgebracht. GESLAAGD. Bij het dezer dageht te Amsterdam gehouden examen voor de acte M.O. Lichamelijke Oefening slaagde mej. A. E. Boon te Alkmaar- AUTOBOTSING. Aan den Helderscheweg bij de Groen- tenveiling bótste gisteren een auto op de voorttrekkende auto, die plotseling moest uitwijken, met het gevolg, dat de koplampen en de radiator er aan moesten gelooven. OPGESPOORD, De 16-jarige J. v. D., die bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank ter beschikking van de regeering was ge steld en overgebracht was naar Zwol- lerkarpsel, wist daar te ontvluchten, maar werd te Alkmaar aangehouden en opnieuw ter beschikking van den officier van Justitie gesteld. INLICHTINGEN GEWENSCHT. Eenigen tijd geleden kwam een onge veer 12-jarige jongen bij een horloge maker een doublé dameshorloge te koop aanbieden. De horlogemaker vertrouw de de zaak niet. JTij behield het hor loge, maar verzocht den jongen zijn moeder te sturen, die tot heden toe niet verscheen. De politie verzoekt inlich tingen. f BURGERLIJKE STAND. Geboren: Willem G„ z. v. Frans C. Zeilemaker en W. Nauta. Ruusd, z. v. Pieter Overeem en E. Groenland. Georg B., z. v. Georg B. Schmidt en M. M. van Melle.Nicdlaas E-, z. v. Fran- ciscus A. Boersen e* D. Bobbeldijk. Maria G„ d. v. Nicolaas Dignum en E. Kraakman. Gehuwd: Adrianus C. Mooij en Jo hanna B. Eijt. Overleden: Divera Bakker, geh. m. J. J. G. stavenuitev, 61 jaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1