arboplan imuden/ Aanbod. DAGBLAD VOOR Bolsjewisten drongen de stad Minsk binnen. 'a Prestatie il de wijze waarop klanten bedient: JPAB Pessimisme of realisme. Baranowice, Wilna en Dunaburg de eerste nieuwe doelen der Sovjets. Opmerkelijke successen der Duitsche pantserformaties. -w Indeeling competitie N.V.B. zvv. Aanstelling van vrouwelijke arbeidskrachten. Tweede front in West nog steeds niet opgebouwd. Montgomery verloor reeds 195.000 man.' Duitsche luchtmacht richt groote verwoestingen aan onder de Sovjets Van Sonsbeek prov .leider N.V.D. Waarschuwingsdienst aardappelziekte. Balans van één maand invasie. Oneenigheid betreffende Duindigt bijgelegd. STAD ENOMGEVING. ki Wonderkinderen Bergen. VOORTZETTING H00RNSCHE DRANKDIEFSTAL. Zitting met eenige dramatische wendingen. lichte achterzijde >rkomt dat Carboplan ver- trd zou worden gebruikt, t den tijdroovenden na- bp van dien! Ook krult rboplan niet! Het geeft ÏO rscherpe copieën: diep- rt en kleurecht. Mede om langen levensduur ifl de ja van f 5.- per doos (100 zeer voordeelig. CARBONPAPIER LICHTE ACHTERZIJDE [cieele publicatie, nering rantsoenbonnen, a en Instellingen moeten 4» Jnen en bonnen van de rant- i welke oorzien zijn van den 7-44" uiterlijk van 9 t/m. 15 zamen met de genummerde de plaatselijke distributie everen. Rantsoenbonnen voor Dor welke gedurende genoemd n normale inlevering van ge- oonnen is opengesteld, moeten an 9 t/m. 15 Juli Ingeleverd dien het aantal niet op een Ikomt, kunnen de handelaren tlkelen, waarvan geen inleve- aummerde bonnen in de week 15 Juli a.s. plaats vindt, een ten hoogste negen rantsflen- de eerstvolgende Inlevering 15 Juli a.s. zullen de diensten onnen niet meer aannemen, •.taande geldt uiteraard niet ntsoenbonnen voor brandstol- [geldig blijven. waarschuwingen op dhermingsgebied tbr |t gaat om uw leven. kredacteur: Jac. Broersen to nachtredactie: J. kunst, letteren, rechtbank. Aardweg te Alkmaar; prov. A. Klomp te Alkmaar; red.- Adema. voor de adv.rubrlek W. Ka toog aan de Zaan; voor d v.: T. Bus, Alkmaar. eden zijn be- kwaliteit wordt Zoolang er Ij bijvoorbeeld e zolen- Ook mstandigheden eds het beste ENEN maar. or/ prima kwaiïteill MDIG6 warte d.hoed f 10, d.re- imantel kl. mt. 'f 25, d.sch. in h. h. f 15. Tourné. gerweg 5, Alkmaar. .ooie salonpathefoon met ;;ten f 80, pathéfoon m. pla- f 65. Verhage, Nic. Beets- 50, Heiloo. baby-muziekdoos f 55, 1 ygramofoon f 60, 2 DJati- Lderdoozen f 50. Trieblinig,. trenweg F 71, Heiloo. pers. eikcnh. waschtafel marmeren blad en opstand 5, een spiegel eikenh. gr. iaat f 40. Wijnveldt, A Oudkarspel. .uiede hecrenfiets m. goed* den f 100. Gras, Zevenhui- raan 62, Heiloo. lectr. uurwerk/" 125 v. f 60. |W. Fisuïsse, Madeliefstr. 5 6 uur. iroom 5 arms electr. kroon ,0, satijnen trouwjapon m. jang model f 100. C. W. Pi pse, Madeliefstr. 5. Na 6 u. crapauds, rood trijp f 50. [uwer, Brouwerstraat 26. •ima eikenh. slaapk.ameu- lent f 750. P. Swier, Ka- 330, Westerlicht. d. damestrui m. 42 f 30, 1 •oene velourshoed f 10. ;ssen. Stationsweg 35. eikenh. spiegel gesl. f 45, Gazelle heerenfiets f 55. S. H. G. Bek, Van Kaaystraat 44. •ima eikenh. buffet f 125. Meyer, Raadhuisweg 189, irsloot. /arte wollen d.mantel mt. f 40. Stoop, Heul 12, Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voor dam C 9, Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red, 3330. Giro 187294. WOENSDAG 5 JULI 1944, ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLA 146© Jaargang, No. 155, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elk© m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lag^ op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ƒ2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Schr. - In het kamp der Geallieerden Is een tendenz merkbaar die zich bezig houdt met „een zeker pessimisme", dat zich van het Duitsche Volk zou hebben meester gemaakt. De wensch is hier blijkbaar tot vader "der gedachte gemaakt, want het is toch zoo, dat in het Duitschland vijandig gezinde kamp sedert jaar en dag ge sproken wordt over de ineenstorting van het Duitsche Volk, doch dat tot en met den dag van vandaag het Duitsche Volk verder dan ooit van ineenstorten af is, "terwijl het Engelsche Volk er dichter dan ooit bij is. Het vijandelijke buitenland voedt zich met een dwaze hoop, die nimmer werkelijkheid zal worden, omdat man, vrouw en kind in Duitschland be- heerscht worden" door het in het mid delpunt van alles staande doel: de overwinning behalen. Het Duitsche Volk is bereid hiervoor nog dieper ge bukt te gaan, ondïr den last van het „meer presteeren. meer verduren". Men denkt niet aan een nederlaag en neigt derhalve nimmer tot pessimisme. JN het buitenland verwart men zeer bewust twee begrippen die eenige overeenkomst vertoonen, doch in we zen niets maar dan ook niets met el kander te maken hebben,- n.l. pessi misme en realisme. Wat wij in dë Duit sche pers lezen en door de Duitsche radio hooren kan alleen maar met rea listisch bestempeld worden. Niets wordt verbloemd of verdraaid, hetgeen voor den tegenstander in propagandis tisch opzicht zeer onaangenaam is. De Duitsche pers en propaganda zijn op dit moment radica'al realistisch, waar mede Duitschland toont met groot ver trouwen de toekomst tegemoet te gaan. Een vertrouwen, dat gebaseerd is, op zijn "geloof in den Führer, die zijn Volk na den eersten wereldoorlog redde uit de klauwen van het communisme, het uit z'n verdeeldheid ophief naar de eenheid, waarmede hij het de gelegen heid gaf zich te ontplooien op een wij ze die men na het verdrag van Ver sailles niet meer voor mogelijk had ge houden. JJEZER dagen zei een eenvoudig Duitsch soldaat, sprekende over po litiek en oorlog: „aan politiek heb ik nooit gedaan, ik ben geen nationaal- socialist, maar ik heb een geloof, een geloof in den Führer en zoolang wij hem bezitten behoeven wij geen angst voor de toekomst te hebben". Een realistische geloofsbelijdenis die scherp afsteekt tegen het pessimisti sche vragenstellen in de Engelsche Pers en het Engelsche Lagerhuis inza ke de wenschelijkheid den Paus om interventie te verzoeken naar aanlei ding van de vrees die in Engeland voor het vergeldingswapen „V 1" aan den dag treedt. Frontoverzicht. Interinf meldt omtrent den toestand aan het Oostelijk front o.a., dat ha de inneming van Minsk door de bolsjewieken de toestand zich thans aldus heeft ontwikkeld, dat als eerstvolgende aanvalsdoelen in het centrale deel van het Oostelijk front de gebieden rond Baranowice, Wilna en Dunaburg kunnen worden beschouwd. Met een vierde sterke aanvalsgroep pogen de bolsjewieken in de flank van den noordelijken vleugel van het Oostelijk front door te dringen, zooals Maandag, toen zich bij Drisa en Dzisna nieuwe hevige gevechten ontwikkelden. Het is verder mogelijk dat de bolsjewieken de eerstkomende dagen van het gebied van Kowel uit naar het noorden aanvallen zullen trachten de diepe zuidflank van het Cenüale Duitsche front in te drukken, Hiervoor bestaan reeds zekgre aanwijzingen. O.a. poogden vrij sterke via Sloesk naar het zuidwesten opdringende gemotoriseerde strijdkrachten der bolsjewieken in den rug van deze diepe flank op te rukken, doch zij wer den door tegenaanvallen van Duitsche rserves teruggeslagen. Ook in de naar het noorden aansluitende gevechtssectoren leidden krach tige tegenaanvallen van Duitsche pantserformatics tot opmerkelijke suc cessen. O.a. werd de stad Stolpce, waar door de bolsjewieken de spoorlijn BaranowiceMinsk tijdelijk versperd werd, door een gepantserde Duit sche gevechtsgroep heroverd en aldus de rug van groote Duitsche forma ties, die blootstonden aan het gevaar van omsingeling, weder vrij gemaakt. Ten westen en noordwesten van Minsk konden de aanvallen der bolsje wieken door de nieuwe Duitsche opvangstellingen met succes worden af- gesMven. vallen op de vooruitgeschoven Duitsche posities, die ten deele achteruitgehaald moesten worden om het Duitsche af- weerwapen volledig tot uitwerking te doen komen, Jn alle gevallen gelukte het de Amerikaansche aanvallen nog vóór de Duitsche hoofdgevechtsstellingen tot staan te brengen. Volgens verklaringen van gevangenen le'den de aanvallende formaties hierbij overal buitengewoon zware bloedige verliezen. Over het geheel genomen zal de af wachtende houding van Montgomery wel moeten worden toegeschreven aan het feit, dat hij de hervatting van nieuwe groote operaties wat den tijd betreft wil afstemmen op het in den strijd brengen van de Amerikaansche' legergroep Pat- ton. Ongetwijfeld is de aanval van deze legergroep op den anderen sector van het Atlantische front reeds zeer binnen kort te verwachten. Behalve de onmid dellijk aangrenzende sectoren tusschen Seine en Somme komen ook het gebied aan het Nauw van Calais en het Bre- tonsche schiereiland daarvoor in aanmer king. De verovering van laatstgenoemd gebied zou voor het geallieerde opper bevel misschien bijzonder verlokkend kunnen zijn door het feit, dat het met Bij St. Jores Duitsche posities achteruit gehaald. De luchtmacht had een zeer groot aandeel in het uiteenslaan der Sovjet- Russische aanvalstoppen en marcheeren- de colonnes Zij viel met vele honderden pantserslagvliegtuigen en jachtbom menwerpers vooral bij Stolpce en Molo- deczno Sovjet-Russische pantser- en infanteriecolonnes, artilleriestellingen en voor den aanval gereedstaande troepen met succes aan. Bijzonder hevig woedde Maandag de slag om Polozk en de naar het westen aansluitende terreinsectoren. De Duit sche beveiligingstroepen sloegen hier in taaie afweergevechten alle Sovjet-Rus sische pogingen om over de Dzisna en de Duna te trekken met buitengewoon; groote verliezen voor de aanvallere af. Montgomery wacht af. (Interinf). Afgezien van een aantal plaatselijke aanvallen hielden de beide legers van Montgomery zich Maandag rustig. Men krijgt den indruk, dat de terughoudendheid ten deele toe te schrijven is aan de .buitengewoon zwa- re verliezen die het tweede Engelsche sey in de afgeioopen week in den pantserslag ten zuidwesten van Caen heeft geleden. Ook de ongunstige weersgesteldheid, die een gebruik op grooter schaal van luchtstrijdkrachten de laatste dagen onmogelijk niaakte, kan daartoe hebben bijgedragen. In het gebied van het eerste Ameri kaansche legerj dat onder bevel staat van generaal Bradley, zijn ongetwijfeld nog groote hergroepaeringsbewegingen aan den gang, daar het leger zich de laatste dagen eerst gereed maakte voor den aanval naar het zuiden. Toch kwam het in dat gebied nog op verscheidene plaatsen tot levendige plaatselijke ge vechten, bijv. in het gebied St. Jores, bij Vindefontaine en Varenquebec. Daar on dernamen de Amerikanen met soms zeer kraehtigen steun van artiUe.ie met verscheidene regimenten infanterie aan- leger onder bevel van generaal Demp-. Brest beschikking over een nieuwe groote zeehaven zou krijgen. Generaloberst Diet!, de held van Narvik, die bij een vliegtuigongeval om Inleven is gekomen Hoffmann/Stapf/Pa* m De nieuwe indeeling der competi ties in de districten 1 en 3, voor wat betreft, de eerste en tweede klasse, luidt als volgt: District I: ADO, Ajax, DOS, EDO, Emma, 't Gooi, Hermes DVS, RFC, Xerxes, De Volewijckers, VSV. Tweede klasse A: Alkmaarsche Boys, Alcm. Victrix, DWV, Santpoort, TOG, Volendam, Watergraafsmeer, West- Frisia, WFC, Zeeburgia, ZFC. Tweede klasse B: AFC, HBC, Hilver sum,HVC, De Kennemers, KFC, OSV, RCH, De Spartaan, Vriendenschaar, District H: Eerste klasse: Blauw wit, DFC, DHC, DWS, Feijenoord, Haarlem, HBS, Neptunus, Sparta, Stormvogels, VIJC. De wedstrijden in deze districten zullen op 31 September beginnen. De secretaris-generaal van het departe ment van sociale zaken heeft zijn be sluit. krachtens hetwelk' vrouwelijke werknemers., die sedert 1 Juli 1943 niet in het arbeidsproces waren opgenomen, konden worden aangesteld zonder tus- schenkomst van het Gewestelijk Arbeids bureau, ingetrokken. Derhalve is thans voor de aanstelling van alle vrouwelijke arbeidskrachten weder toestemming vrjp het Gewestelijk Arbeidsbureau vereischt W eermachtbericht. In Bretagne terroristen vernietigd!® UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 4 Juli (DNB). Het opperbeyel van de weer macht maakt békend: „In Normandië viel de vijand gisteren, door sterke artillerie- en pantserstrijdkrachten ondersteund, op den westelijken vleugel van 't landingshoofd aan. Hij werd in hoofdzaak verdreven en kon slechts op eenige plaatsen na harden strijd onze linies binnendringen. Aan de rest van het front verliep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen. In Bretagne werden 30 terroris ten en 58 in burgerkleeding om- la_ggesprongen vijandelijke val schermjagers in een gevecht tot den laatsten man vernietigd. Zware Duitsche gevechtsvlieg- tuigen vielen in den afgeioopen nacht vijandelijke scheepsconcen- traties voor de Normandische kust aan. Twee speciale landingssche" pen kregen voltreffers. Andere vol treffers werden waargenomen op plaatsen van ontschepingen. Be veiligingsvaartuigen van 'n Duitsch convooi schoten voor de Neder- landsche kust een Britsche motor torpedoboot in brand. Zwaar vergeldingsvuur ligt op Londen. In Italië werd de kracht van den grooten vijandelijken aanval gisteren iets minder. Alleen 'in den westelijken kustsector, in het gebied' van Siena en aan de Adriatische kust werd hevig gevochten. Aan de westkust kon de vijand geringe terreinwinst behalen. In alle andere' sectoren werd hij bloe dig afgeslagen. Oosteluk front. In het centrale deel van het Ooste lijk front 3iin de gevechten verder in felheid toegenomen. Ten westen van Sloezk wisselden vijandelijke aanval len met onze tegenaanvallen af. De tot aan de spoorlijn Baranowicze— Minsk opgedrongen vijand werd door onze pantserdivisies in een kloeknioe- digen tegenaanval met zWare verliezen aan dooden en gewonden teruggedre ven. Bolsjewistische pantseratrijd- krachten drongen Minsk- binnen en trokken verder naar het westen op. Ten zuidoosten van de stad bieden on ze formaties aan de van alle kanten losstormende bolsjewieken verbitterden tegenstand en trekken zich al strijden de naar het westen terug. Bij Molo- deezno werden vijandelijke aanvals- voorhoeden in een tegenaanval terug gedreven. In het gebied ten westen van Polozk sloegen onze troepen aan de Duna herhaalde aanvallen van de bolsjewieken af. De stad werd na wis selvallige gevechten prijsgegeven. In de gevechten der laatste dagen heeft zich de kommandeur van een re giment grenadiers kolonel Reimann door voorbeeldige dapperheid onder scheiden. Hij vond in een gevecht op korten afstand temidden van zijn gre nadiers den heldendood. De luchtmacht mengde zich met for maties slagvliegers doeltreffend in de gevechten te land, sloeg talrijke vijan delijke colonnes uiteen en vernietigde verscheidene tanks, kanonnen en eeni ge honderden voertuigen. Des nachts 'ondernamen gevechtsvliegtuigen aan vallen' op verscheidene bolsjewistische stations en verwoestten groote hoeveel heden ravitailleeringsmateriaal. Voor al op het station Borrisaow ontston den uitgebreide branden en zware ont ploffingen. Amerikaansche t bommenwerpers wiemen verspreid bommen in het ge bied van Belgrado en op verscheidene plaatsen in Roemenië. Strijdkrachten der Duitsche en Roe- meensche luchtverdediging schoten hierbij 19 vijandelijke vliegtuigen om laag. Enkele Britsche vliegtuigen vielen in den afgeioopen nacht plaatsen in het Rijnlandsch-Westfaalsche gebied met bommen aan." Zaterdagmorgen heeft de heer W. A. van Sonsbeek zijn intrede gedaan als provinciaal leider van den Nederland- schen Volksdienst en 'als provinciaal directeur van Winterhulp Ne Ierland voor Noord-Holland. De nieuwbenoemde had den wensch te kennen gegeven zich in een beslo ten bijeenkomst tot het voltallige per soneel van het provinciaal bureau te richten en zeide het personeel van het provinciaal bureau te beschouwen als de kern van het groote vrijwilligers apparaat, dat gedurende de laatste ja ren in de provincie is/ opgebouwd. De taak, of béter gezegd, het samenstel van taken welke de Volksdienst te ver richten heeft, is zoo belangrijk, zoo alles omvattend, dat een ieder daaraan zijn beste krachten te wijden heeft. De kern, samengetrokken op het provinciaal bureau, dient een voorbeeld te'zijn voor allen, dient ook in toewij ding, offerbereidheid en trouw voor te gaan, aldus spr. De hoofden van dienst' en de sociale voorman zegden n;amens het geheele personeel den nieuwen directeur, dien zij al eenige jaren in het werk kennen, eerst als prov. organisatieleider, later als adjunct-directeur, alle medewerking toe. Sovjets kijken near Warschau en Oostzeehavëns'. Hallensleben, de militaire cor respondent van het D. N. B., schrijft, dat de algemeene Euro- peesche oorlogssituatie aan het be gin van de vijfde invasieweek en kort vóór het einde der tweede week van het offensief in het Oos ten wordt gekenmerkt door twee factoren, die voor de verdere ont wikkeling van aanzienlijke betee- kenis zullen zijn. Het uiterlijke verloop, vooral in het Oosten, schijnt op het eerste gezicht de opvatting te bevestigen, dat het Duitsche commando thans in booge mate van zijn vrijheid van handelen beroofd is. Maar in een worsteling van de afmetingen, welke deze oorlog nog meer dan de eerste wereldoorlog vertoont, gaat het niet aan de oorlogstooneelen afzonderlijk te beschouwen, los van het strategische geheel. En het zou ook tot ernstige vergissingen lei den, als men aan afzonderlijke ver schijnselen 'n onevenredig gewicht zou toekennen of zou beweren, dat de richting der algemeene ontwik keling zich reeds duidelijk aftee- kent. Zoo eenvoudig is de toestand niet. Bij een nadere beschouwing kan men al leen constateeren, dat de uiterlijk zicht bare factoren weliswaar iets zeggen over de militaire situatie op de afzon derlijke oorlogstooneelen en dat zij dage lijks de aandacht vestigen op de hard heid van den strijd van Duitschland en zijn bondgenooten, maar daarmede is echter" nog ih het geheel niets gezegd over het definitieve verloop van de groote, driezijdige militaire onderne ming, die thans tegen Europa gaande is. Integendeel, een nuchtere analyse der zoo belangrijk lijkende factoren leidt tot verrassende resultaten en as pecten, die op veel wijzen, behalve op het bereiken van het doel dér Anglo- Amerikaansche en Sovjet-inspanningen, n.l. noch op een verslaan van Duitsch land noch op een beslissende verzwak king der Duitsche stellingen. Daarbij kan niet miskend worden, dat de suc cessen der Anglo-Amerikanen en Sov jets den Duitschers weer waarde volle buitenposten hebben gekost, al zijn die ook betaald met verliezen, die de totale geallieerde onderneming niet bepaald kansrijker maken. Tweede faze der invasie op komst. Aan twee factoren moet men aan dacht schenken, omdat zij den Euro- peeschen militairen toestand het dui delijkst kunnen kenmerken. In de eer ste plaats zijn vier weken invasie niet in staat geweest, een werkelijk doel treffend tweede front in het Westen op te bouwen. Dit wordt duidelijk, als men er zich rekenschap van geeft, in welke positie zich het Duitsche com mando in den zomer van 1911 bevond en hoe men toen wel de Duitsche kan sen beoordeeld zou hebben, als men, in plaats van tegenover een front van Zwitserland tot de Noordzee, slechts zou hebben gestaan tegenover dit smal le Anglo-Amerikaansche landingshoofd aan de Normandische kust. Vier weken invasie hebben de legergroep van Montgomery onge veer 195.000 man aan dooden, ge- wonden en gevangenen gekost, d.w.z. meer dan 6 infanterie- resp. gemotoriseerde divisies, 3 lucht landingsdivisie# en ongeveer 2 pantserdivisies. ?Daar komt nog bij een vloot van kruisers, torpedoja gers en transportschepen, die op den bodem van het Kanaal vertel len van een doodenvaart, welker resultaten met het oog op de situ atie meer dan dubieus is, vooral als men weet, dat de afweerstrijd van Duitsche zijde tot dusverre is ge voerd zonder dat ook maar een enkel bataljon van Rundstedts stra tegische reserve in het vuur is ge bracht. Hieruit alleen reeds kan blijken, dat de ontwikkeling van den invasieslag nog alle vragen doet voortbestaan, die al lang beantwoord hadden moeten zijn, wilde men de onderneming geslaagd noemen. Zij is tot dusverre geheel mis lukt. Dit kan geconstateerd worden ongeacht' het aanstaande ingrijpen van de legergroep Patton, die op het oogenblik in Zuidoost-Engeland wordt ingescheept. Deze tweede faze der in vasie, die weldra zal beginnen, zal ■tie beteekenis van deze constateering leerL.i. Het doel van Moskou. In de tweede plaats: het zomer- offensief der Sovjets, ontketend mét een nieuw massaal gebruik van troepen en materiaal heeft on getwijfeld een niet onaanzienlijke terreinwinst opgeleverd en heeft thans een verloop, dat door het Düitsche commando geenszins ge negeerd mag worden. Want het operatieve doel der Sovjets be treft niet alleen Minsk, maar ook Warschau en de ijsvrije havens der Oostzeelanden* en bovendien de vernietiging der in dit gebied lig gende Duitsche strijdkrachten. Het heeft er allen schijn van, dat de Duitschers tegenmaatregelen nemen om tegen den drieledigen Sovjet- aanval door belangrijke tegenzetten op te treden. De flanken van de Sovjetstrijdkrachten zullen daarop bedacht moeten zijn. Dat' de aanvalswiggen der Sovjets zoowel den spoorweg van 't zuidwesten naar Minsk als dien van Wilna naar Minsk hebben bereikt en hier en daar overschreden, kan den Duitschers vol doende aanwijzingen geven, omtrent de plaatsen, waar zij op hun beurt moeten opereeren. Maar het opmerkelijkste van de situatie in het Oosten is toch. dat het Duitsche commando zich door de op dit oogenblik moeilijke si tuatie in het centrale frontgebied niet laat afbrengen van haar stra tegische plan als geheel en door vast te houden aan het beginsel der vertragende verdediging in het Oosten inhaalt wat aan buiten posten verloren gaat Resumeerend kan men zeggen, dat van een eenzijdig initiatief aan het be gin van dezen belangrijken zomer slechts zeer voorwaardelijk kan wor den gesproken. En die partij houdt het heft in handen, die op het beslissende oogenblik rijkdom aan ideeën vermag te paren aan de kracht van den na druk. Want nog nooit heeft 'n een oorlog de kwantiteit beslist, maar de kwaliteit, waarbij nog niet eens reke ning is gehouden met de vraag, wel ke operatieve mogelijkheden zich voor de Duitschers voordoen, bij een even redig gebruik van wapenen, die in een breed en diep gebied een driedimen sionale werking hebben. In het etmaal van Vrijdagavond- 30 Juni tot Zaterdagavond 1 Juli is de weersgesteldheid ook in Zeeland en in Friesland kritiek geweest voor het optreden van aardappelziekte. In het etmaal van Zondagavond 2 Juli tot Maandagavond 3 Juli is de weersgesteldheid in de Wierjnger- meer, op de Zuidhollandsche eilanden en in Zeeland kritiek geweest voor het optreden van aardappelziekte. In Berlijfische militaire kringen wordt een balans van de eerste maand der invasie aan de Normandische kust op gemaakt en wordt geconstateerd, dat de Amerikanen en Engelschen van de 535.000 vierk. km. groote Fransche op pervlakte slechts één procent nl. 5200 vierk. km. in bezit konden nemen. Op dit tijdstip kunnen volgens het oordeel van deze kringen de volgende drie hoofdpunten worden aangestipt: 1. Na de hergroepeering van de Ame rikanen op het schiereiland Cotentin staat een met alle technische wa pens gepaard gaande poging te wachten, de deur van St. Lö open te stooten en uit het schiereiland te voorschijn te komen. De eerste ge vechten zijn reeds begonnen. 2 Montgomery forceert den materiaal slag om Caen. Al is er een korte pauze ingetreden, de verder gaande landingen en concentraties duiden er op, dat de grootste .inspanningen van het invasieleger zullen, volgen. 3. Op grond van de voortdurende waarnemingen is het begin van een nieuwe invasiegolf elders waar schijnlijk. Pas het uitbreken van- de dan volgende gevechten zou zich tot een grooten slag om Frankrijk kun nen ontwikkelen. Welke rol in het geheele kader der gevechten in het Westen het Duitsche geheime wapen „V 1" en het te ver wachten gebruik van andere types zal spelen is, naar heden in militaire kringen der Rijkshoofdstad verklaard wordt, nog niet te overzien. De phase van het kleineeren der projectielen die op de Britsche oorlogsindustrie en militaire districten worden afgevuurd, is in ieder geval de laatste dagen ge weken voor een heftige, ja bijna hyste rische discussie. Hoewel enen in Duitsche militaire kringen zeergereserveerd is, schijnt daar nog de opvatting te overheer- schen, dat het geforceerde gebruik van Duitsche geheime wapens niet zonder uitwerking zal blijven op de vijande lijke plannen en hun afloop. Reeds eenigen tijd bestond er een kwes tie tusschen het bestuur van de Neder- landsche Harddraverij- en Renvereeni- ging eenerzijds en het Centraal Bestuur voor het Draf- en Renwezen en de Ver- eeniging voor Eigenaren anderzijds be treffende het verleenen van faciliteiten op de renbaan Duindigt. De oneenigheid liep zoo hoog, dat de Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging besloot voorloopig geen programma's meer vast te stellen Naar wij thans vernemen, heeft de voorzitter van het Centraal Bestuur een onderhoud gehad met het bestuur van de Nederlandsche Harddraverij, en Renver eeniging en na diepgaande besprekingen is men tot een vergelijk gekomen. Met ingang van Woensdag 19 Juli zullen de courses op Duindigt wederom normaal worden gehouden. De courses op Zondag 9 Juli komen thans alleen te vervallen, want Zaterdag 8 Juli zal een programma van uitsluitend rennen,, n.l. zes stuks, worden herwerkt BONKAARTEN VAN GEZIN VERKOCHT. Een zekere de V., grondwerker, Boe- semsingel alhier, die drie weken geleden uit de gevangenis was ontslagen, na een ondergane straf wegens distribu tieovertredingen, is gister gearresteerd wegens het verk'oopen van de bon kaarten van zijn gezin. De man schijnt door groote». armoede tot deze onver antwoordelijke daad te zijn gekomen. Het is wel zeer onsociaal, dat er nog individuen gevonden worden, die voor deel willen trekken uit de armoede in dergelijke gezinnen. ONTVLUCHT. De 20-jarige mejuffrouw J. H., die in Zetten verpleegd werd en daar was ontvlucht, werd gister door de politie te Schagen aangehouden en naar Alk maar vervoerd, vanwaar zij naar Zet ten werd terug gebracht. RIJWIEL TE BEKOMENf Bij de firma Smabers, Verdronken- oord, 'is op de stoep een niet afgeslo ten rijwiel, merk Adek, blijven staan. De eigenaar kan het daar terug be komen. De tijd der „wonderkinderen" is weer bggminen. Toelatings-, over- gangs- en 'eindexamens zijn aan het afloopent In beminnelijke kinderlijkheid zien vele vaders en moeders, wier zonen en dochters rapporten met klinkende cijfers thuis brachten, hun telgen voor „wonderkinderen" aan, ook al zeggen zij dat niet altijd royaal tegen anderen. De keerzijde van de medaille is, dat ook weer vele ouders met kinde ren, die het niet of slechts op het uiterste nippertje haalden, gelooven dat hun zonen en dochters onder- maatsch zijn en het in het leven niet ver zullen brengen. Laat ik U tot leering van beide categorieën één ding mogen zeg gen: kinderen, die in hun jeugd zoo „allerijselijkst" knap zijn, dat zij hei melijk of openlijk „wonderkinderen" (een groot woord overigens!) ge noemd worden, bereiken zelden of nooit iets van beteekenis in hun ver dere leven. Ik heb, wél geteld, vier van die wonderen gekend Wiskun de 9'/s, Scheikunde 9 K, Moderne Talen 9% enz.! en geen enkele van dit kwartet, kinderen van gegoede ouders, heeft het verder kunnen schoppen dan een matig kantoor baantje. Anderen daarentegen, die in de schooljaren amper mee konden, brachten het tot hoogleëraar, ver maard architect en invloedrijk regeeringsambtenaar! Heusch, het gaat in het leven om inzicht en ba.akteren niet om de vraag of je op school vlot een of andere zotte puzzle kunt oplossen of achter elkaar vijfhonderd jaartal len opdreunen, die je na een maand weer eladbent vergeten en die je in 't leven ook nooit meer noodig zult hebben. OVIDIUS. ONGEVAL. Mpj. E. P. uit Amsterdam kwant gister op de trap van het derde perron, doordat de hak van haar schoen aan een ijzeren strip van een tree vast bleef zitten, zoodanig te vallen, dat zij op last van den directeur van den geneeskundigen dienst, naar het Centraal Ziekenhuis moest worden vervoerd. Na aldaar te zijn verbon den kon zti de reis naar Amsterdam weer vervolgen. GEZINSVERPLEGING. De zusters verpleegden in de maand Juni 108 patiënten en legden 1046 be zoeken af waarvan 282 betaalde, 715 voor het A.Z.A. en 49 gratis. Er werd 6 maal de laatste hulp verleend bij het afleggen. De wijkkraamverpleegster verpleegde 17 patiënten, legde 247 bezoeken af en heeft 9 maal den dokter geassisteerd. DIERENBESCHERMING. In de omgeving van den watertoren zwerft reeds eenige dagen een kortge knipte ruwharige witte hond met hals band. De eigenaar wordt verzocht zich spoedig te melden bij den Inspecteur C Verwer, Baanstraat, Alkmaar. HANDELSREGISTER. Nieuwe inschrijvingen: Alkmaar: J. T. Keesen, Jan van Sco- relkade 73. handel in. en rep. en verh. van rijwielen. Bergen: Fa. Gebr. Mors, Kanaaldijk 67, rietdekkersbedrijf. Bestuurswijzigingen. Alkmaar: Th. W. Veer Zn., Linden- gracht 39. Langedijk: Dorschver. „Oudkarspel", Noordeinde A 254, Oudkarspel, Schoorl: Coöp. Zuivelfabr. „De Goede Verwachting G.A., Catrijp B 10. Andere wijziging. Schermerhorn: Jb. Los, Breedstraat A 77, handelaar in ruw voeder, overgegaan aan P. Los. Opheffingen. Alkmaar: Chem. Fabr. „Natron". Lom- bardsteeg 45a. fabr. van- en handel in bleekwater enz. Bergen: Wed. J. Mors, Helderscheweg 67, rietdekkersbedrijf. Benoemd. - Door het bestuur der Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs alhier is als tijdelijk onderwijzeres aan de lagere school be noemd mej. Langbeek te Alkmaar. Verdachte E. ontslagen van rechtsvervolging. Gisterenochtend werd voor de Alk maarsche rechtbank onder presidium van mr. Van Tuyll van Serooskerken de zaak van den Hoornschen drankdief stal voortgezet. Evenals de vorige keeren, was ook deze maal het huis uitverkocht. Op de publieke tribune was geen zit^iaatsje meer te be machtigen. De berg baarde een muis. De president begon het eerst met ge tuige R., die, zooals men zich herinne ren zal op het vermoeden van meineed gearresteerd werd, en thans in het huis van bewaring verblijft. De cel en de eenzaamheid bleken R- tot qen zekere mate van inkeer gebracht te hebben. Hij heeft den president twee brieven geschreven, waarin hij een anderen kijk op het geval ontwikk^ft, maar ook die andere kijk ka-n bezwaarlijk zonder een gepast wantrouwen aanvaard wor den, omdat zelfs in deze beide brieven de tegenstrijdigheden niet ontbreken. Wederom kwafn de beroemde Wil lem ter sprake, die inmiddels veel van zijn geheimzinnigheid verloren heeft, want het is thans bekend, dat hij Wil lem S heet en spoorloos geworden is. Deze Willem zou, volgens de nieuwe verklaring van R., ook in de auto ge zeten hebben, waarmede de drank was vervoerd. Officier: „Waarpm hebt U dien Wil lem er zoolang buiten probeer an te houden, R?" R.: „Ik, Edelachtbare?" En R. legt bij deze woorden met een sierlijk gebaar zijn hand tegen het hart- President (vinnig): „Ja, jij! Heb jij niet met dien Willem de inbraak .ge pleegd?" Get. D. Jr. kwam nu verklaren, dat Willem'„heelemaal niet" in de auto ge zeten heeft. De Off. v. Justitie, mr. De Brueys Tack, deed nu' eenige meesterlijke zetten op het schaakbord der intelligentie en wederom zweefde een^ gevangenneming wegens meineed door 'de lucht. R., opnieuw voor het hekje geroepen, vroeg verlof tot het doen van „nieuwe onthullingen". Een ademlooze stilte kwam over de zaal; zelfs de juffrouw op de publieke tribune, die van het be gin der zitting af zuurtjes gezogen had, hield nu even haar kaken op elkaar. Maar de berg baarde een muis. De onthulling van R. bestond daarin, dat hij vertelde, dat er ook zoogenaamde „boomen" op de jeneverauto geladen waren, kennelijk benoodigd om er de vaten met drank op- en af te rollen. Vervolgens stelde R. op een toon van- beminnelijke verongelijktheid vast, dat hem ter oore gekomen was, dat de zaak tegen verdachte E. was aangehou den. Onder daverend gelach antwoordde de President: Ja, wij hebben verzuimd U daarvan kennis te geven. Requisitoir tegen verdachte J- Na nog een korte ondervraging van verd. T- wien diefstal, subs, heling ten laste gelegd was -an die overigens behoorlijk van den tongriem was ge sneden kwam de Off. aan het woord. Deze concludeerde aan het eind van zijn requisitoir tot opzettelijke heling en eischte tegen dezen verdachte een gevangenisstraf voor den tijd van twee jaren. De verdediger, mr. Guichelaar, meende»dat van opzetelijke heling geen sprake was en vroeg voor zijn cliënt onmiddellijke invrijheidstelling, het geen, na raadkamer, door de rechtbank^ geweigerd werd. Zaak terug naar den R.-C. De middagzitting bracht de eerste groote verrassing. Verd-, E-, werd bij vervroegde uitspraak ontslagen van rechtsvervolging en aan de vrije maat schappij hergeven. Met een glimlachen de buiging naar de publieke tribune, verliet hij de zaal. De getuigen, die den verdachte Kok flankeerden, kregen van den pres. de.' eene schrobbeering na de andere, watjt ook zij bleken de waarheid minder lief te hebben dan zij het de jenever gehad hadden. Het einde van het lied was, dat deze zaak teruggewezen werd naar den rechter-commissaris. Zoo kon het gebeuren, dat rechtbank, balie, pers en tribune vóórdat de klok van drieën koud was. alweer op de kleine steentjes stor. ju.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1