\mmi w mggiKxIlm 10DE1 HEATER DAGBLAD VOOR Sovjets willen Duitsch front uiteen slaan. dpasta. dispergonS tandsteen 2 uur af. lur MATINEE. |rigens van de koopvaardij. tistr.-kontoor „De oorlog doodgeloopen". Massale flankstooten moeten Duitsche vleugels oprollen. Sovjetaanval op middenloop der Duna verwacht. Laffe moord op politie-man. DE NIEUWE BONNEN. Tweede distributiestamkaart voor schippers. Uitreiking nieuwe bonkaarten jjgggggggg™ Komen nog vreeselijker wapens boven Engeland? Evacuatie naar minder gevaarlijke gebieden. Strijd in Wit-Rusland duurt onverminderd voort. Mislukte doorbraakpoging in Midden-ltalië. STAD EN OMGEVING. Galgenhumor..... Bergen. ANDSCH KAAT Voor atlle Iweor KALK MET D! kalktabletjes met, Vt D: die ervoor zorgt£ jiun lichaam werkelijto uit de bouwstof kalfe Sterke tandjes en st»£ beenderen! Ia d« Graal'» Handal A Induilrld* IG«A C.v, Pottb. «05. A'dam^l een film, welke ote belangstelling, iet, ten volle waard iÖDERBAUM in tNNA DAMMANN TOEGANG IS JAAR ilijks van 12 uur. 1S 0 TBi.«*<<29. iistav Fröhlich, ictoria von allasko, innie Markus. iERZ GEHT VOR ANKER). ■e gezworen kamera van het zilte nat op |esavontuur. Ij film, waarbij men van harte lachen s-film. 18 jaar. en get>rofksvoor» Deventer coritro-» en tentoonstelling daarvoor een prijs» bezoek aan deze |ledig oriënleerert - Qtoptni. Zaltrdag ÏDER GESCHENK est dan een Tulband, enscht U er een voor lond 100 gram suiker Heerlijke citroen- of pk zonder inlevering. 3NINGSWEG. UW BOEKEN: 23. >p gevraagd e kleine moderne LIRE ATJ STOELEN. Brandstoffenhandel A. SCHOT ZONEN, "eer 10, Alkmaar. goed verhuurde tWOONHUIZEN en JUWTERREINEN Vanaf f 4500 t.e.m. M. HARTOG, Aanne- leemskerk. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 7 JULI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146b Jaargang, No. 157, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties ln dege editie min. 1.40," elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheeie Rük ƒ2.63. Losse nummers 5 cent. QNDER bovenstaanden titel publiceert 1 dr. Göbbels deze week in „Das Reich" een artikel, waarin hij begint met te consta'eeren, dat de door den vijand voor dit voorjaar en. dezen zo mer voorspelde groote militaire ge beurtenissen nog tot geenerlei diep in- grijpend resultaat hebben geleid, om nog maar te zwijgen van een beslissing De vijanden zijn teleurgesteld. Zij heb ben het over het algemeen ook thans nog onverzwakt aanwezige Duitsche oorlogspotentieel sterk' onderschat- Dit is in hoofdzaak de schuld van de illusies over de uitwerking der vijan delijke luchtterreur. Een oorlog komt ergens, in een stadium van zijn ontwik keling, waarop van zelf de vraag naar Voren treedt, of hij den daaraan deel- nemenden volken nog reëele kansen biedt en of de moeite, die hij vereischt, 4n een vervangbare verhouding tot zijn Verwachte winst staat. Deze vraag, zoo vervolgt dr. Göbbels, is ten stelligste overbodig voor een volk, dat zijn leven Verdedigt, want dit kan men slechts eenmaal verliezen. De grootste poli tieke fout van onze tegenstanders in 'dezen oorlog Is derhalve, dat zij het Rijk een strijd om zijn of niet-zijn heb ben opgedrongen. Onzen vijanden blijft niets anders over dan te probee- ren, ons de oorlogsdoelstellingen Uit handen te rukken, om ze in het gun stigste geval pas dan in hun macht te krijgen, wanneer zij volkomen waarde loos geworden zijn. Op toegeeflijkheid én zwakte onzerzijds kunnen zij niet hopen. De tegenpartij probeert steeds weer, tegenover de wereld den indruk te wekken, dat de Duitsche tegenstand tot eiken prijs slechts een zaak van de Nazis is. Maar er is in Duitschland geen mensch, die over den oorlog een andere meening heeft dan de Duitsche regeering. Er zou in het Rijk zelfs on der den druk van onze vijanden gee nerlei andersgezinde Duitsche leiding .te vormen zijn. Voor andere opvatting over den oorlog zou geen Duitsche openbare meening te vinden zijn, die haar eenigen, zij het bescheiden, rug gesteun zou kunnen bieden. HE Duitsche natie heeft vooral ln de laatste drie jaren door haar houding getoond, dat zij tot alles paraat en be sloten is. Een volk is dan het gevaar lijkst, wanneer het de bruggen achter zich afgebroken en niets meer te ver liezen heeft. De natie bevindt zich ln een noodtoestand, die de hoogste en laatste krachten blootlegt. Wij durven beweren, dat het Duitsche volk thans Ha zoovele tegenslagen en aftochten méér paraat tot den oorlog is dan in den tijd van zijn groote overwinningen. Wij zijn over den berg heen, die tusschen het gisteren en het morgen ligt. Het is voor ons geen oorlog meer, die met overwinning of nederlaag eindigt, het is een oorlog, bij wiens afloop er voor ons geen wereld meer, of een nieuwe wereld zal bestaan. Geen macht ter wereld en geen kracht der uiterlijke 'tgetuigenissen en bewijzen kan ons van de overtuiging afbrengen, dat de toe komst der avondlandsche menschheid er niet zoo zal uitzien, als de geldmag naten uit de City en uit Wallstreet dat yan plan zijn. Deze oorlog is gekomen, om de abnormaliteiten van. onzen tijd af te slijpen, niet echter om ze tot een staande wet te maken en te vereeuwi gen. Het valt ook gemakkelijk te con- stateeren, dat hij telkens wanneer hij van deze doelstelling afwijkt, in een doodloopende straat geraakt. VOO is het ook op het oogenblik. Eenige feiten mogen dat bewijzen. De Engelschen en Amerikanen komen naar Europa om, naar zij beweren, de volkeren van dit confinent te bevrijden. Daartoe veranderen zij zijn stedep in rookende punihoopen, dooden zijn mannen, vrouwen en kinderen, en waar ze opduiken werpt de bevolking daar voor naar hen met steenen en bespuwt zë. En wanneer ze er zijn, dan is het eerste wat ze doen, het openbare leven aan banden te leggen en de corruptie van de joden alsmede honger en typhus in te voeren. In het Oosten stormt een wilde sol- 'dateska op ons continent los, terwijl dit niets beter weet te doen, dan zich te laten doodbloeden in inwendige ge vechten en daarmede het bolsjewisme de invalspoort naar het westen met eigen hand te openen. Men zou zich kunnen voorstellen, dat op deze wijze militaire feiten geschapen worden, die nooit weer ongedaan te maken zij». Hoe kleiner het volume aan menschen en oorlogsmateriaal is, waaruit de weerstand tegen het bolsjewisme kan worden georganiseerd, des te geringer worden de resultaten. Zou het bolsje wisme thans bijv. aan de Elbe of aan dan Rijn staan, dan zou een conflict met het Anglo-Amerikanisme voor Moskou slechts een kinderspel zijn. want zijn oorlogspotentieel reikte dan niet, zoo als het Duitsche, slechts tot Lemberg, doch tot Wladiwostock. Onder zijn vlag zou, vrijwillig of gedwongen, heel Europa vechten. e JJIER ligt de absurditeit van de tegen woordige oorlogssituatie, ja van de zen oorlog in zijn geheel. De oorlog ontwikkelt zich voor den Engelsch- Amerikaansëhen vijand meer en meer tot een politieken onzin. Het eenige, clat de westelijke vijandelijke partij kan bereiken is, dat in den1 oorlog van allen tegen allen de een dén ander vernie tigt, en het bolsjewisme ten slotte den bebloeden buit binnenhaalt. Daarmede zou deze oorlog vierkant een farce ge worden zijn. Uitgeput en uitgestreden, zonder hoop en zonder innerlijken sa menhang, zouden dan de volkeren een gruwelijke en duistere toekomst tege moet gaan. De rijke en gevarieerde cultuur van ons werelddeel zou tot massaproduct worden. Uit de bloeiende steden zouden nederzettingen van leem worden, uit de breede straten zouden landwegen worden, uit het rijke be drijfsleven zou een zielloos collectief monster worden, uit het scheppend menschenras zou eèn volksmengeling worden, welks beste en kostbaarste be- standdeelen de regeerende Sovjetkliek reeds uit zucht naar zelfbehoud in de werkkampen voor dwangarbeiders in Siberië zou laten verhongeren en ver. kommeren- Dat zou Europa's toekomst zijn als gevolg van Europa's onver stand. Het is het edele voorrecht der Duit- schers, zonder -vfrees en zonder aarze len tegen deze ontwikkeling stelling te nemen en le vechten. De afzonderlijke feiten en gebeurtenissen van dezen oor log kan men beoordeelen hoe dan ook, De militaire correspondent van het D.N.B., Martin Hallensleben, onderwerpt den toestand aan het oostelijke front aan een critische beschouwing. Hij komt daarbjj tot de conclusie, dat plannen en uitvoering van het Sovjet-zo- meroffensief, hoezeer zij ook methodiek verraden, in hun einddoel toch van bedenkelijke voorwaarden schijnen uit te gaan. Het is duidelijk, aldus schrijft hij, waarom het het Sovjet-commando te doen is. Het wil dezen zomer eindelijk bereiken, wat het niet tot stand heeft kun nen brengen in al zijn kostbare krachtsinspanningen sedert 4 Juli van het vorige jaar. Het wil ditmaal door het vormen van zwaartepunten tegen het centrum van het Duitsche front het vijandelijke veldleger uiteen slaan en door massale stooten in de diepe flanken van de centrale Duitsche legergroep de noordelijke en zuidelijke legergroepen uit hun scharnieren lichten en op rollen, om daarna naar willekeur te kunnen handelen. l_|„het gebied ten Noorden van het Ma- nevige Strijd tusschen roozmeer. Deze beide landbruggen be- Wilna en Minsk. hooren al tot de militaire historie: ze werden omstreden in den eersten we reldoorlog en ook in 1941. toen de veldtocht in het Oosten begon. Na successeri tegen het Duitsche cen trum is het Sovjet commando thans bezig in de flank van de Noordelijke Duitsche legergroep zeer sterke forma ties te doen oprukken tegen Dunaburg en Wilna, eenerzijds om over Duna burg de ijsvrije haven Riga te bereiken en het Duitsche front in den Narwa- sector af te snijden, anderzijds om over Wilna eveneens aansluiting aan de Oostzee te zoeken met het doel de operatie uit de richting van Dunaburg tegen verrassingen te beveiligen en daarbij op te trekken tegen Oost- Pruisisch gebied. Dit verraadt evenzeer het groot- scheepsche der Sovjetplannen als de methodiek en men kan niet ontkennen, dat de Sovjets in den loop van dezen oorlog veel geleerd hebben, maar en dit lijkt op het huidige oogenblik het beslissende tc zijn het Duitsche commando heeft tegenover de gedeel telijke en ongetwijfeld niet geringe moeilijkheden weer bewezen gemak kelijker te kunnen manoeuvreeren dan het vijandelijke commando onderstel de. Vari een catastrofe, die volgens de schildering van den Sovjet- en den Britschen berichtendienst het Duitsche front in het Oosten zou bedreigen, kan niet in het minst sprake zijn voor den- gene, die de ontwikkeling van den strijd ook maar eenigszins vrij van hartstocht volgt. Tweede faze van het offensief. Integendeel, gevaren, die zich begon nen af te teekenen voor Duitsche le- gerafdeelingen, gaan thans het karak ter van bedreigingen voor de andere partij aannemen. De zich ontwikkeien- de tweede faze van het Sovjet offen sief belooft een militair hoogst interes sant schouwspel te worden. Daarbij kan worden aangenomen, dat het Duit sche commando meer gebied zal moe ten prijsgeven. Voor zoover men tot dusverre zijn besluiten uit de getroffen tegenmaatregelen kan aflezen, is het al reeds bezig dit te doen. Dit kan ech ter het heele Sovjetplan bederven daar het Sovjetleger steeds verder komt in gebieden, die beschouwd moeten wor den als een terrein van de grootste operatieve moeilijkheden voor een uit het Oosten komenden vijand, die een zoo slechten naam heeft, dat men hier een dergelijk beeld krijgt als in den loop van het vorige jaar, ja, dat dit beeld nog aanzienlijk scherper omlijnd wordt, is zeker, want frontverkorting en concentratie zijn in het voordeel van de Duitschers, die in verwonder lijk sterke mate weer doen blijken, dat zij om tijdwinst vechten, althans in het Oosten, terwijl het Duitsche comman do in het Westen ongetwijfeld de voor- loopige beslissing zoekt. De gevechten in den. middelsten sec tor- van het Oostelijke front speelden zich Woensdag in hoofdzaak af op de twé'e betrekkelijk smalle „landbrug gen" van het moerassige boschgebied tusschen Pripjet en Duna. De Zuidelij ke landbrug vindt men tusschen de moerassen Noordelijk van de Pripjet en Westelijk vati Stolpze. de Noordelij ke landbrug ligt tusschen Wolozyn en Molodetsjno. Ten Noorden daarvan breidt zich een eveneens moerassig ge bied uit, dat naar het Noorden als het ware met breeden greep over den spoorweg Minsk—Wilna reikt tot in De Sovjets, die over, deze door de natuur gegeven, betrekkelijk smalle bruggen pogen op te dringen, waarbij zij in hoofdzaak gebruik maken van sterke en zeer snelle gemotoriseerde afdeelingen, zijn thans doende een der de aanvalsleger te verzamelen, ten Zui den van Dunaburg. Van Duitsche zijde wordt verklaard, dat het .zeer waar schijnlijk een leger van bijzondere kracht moet worden. Klaarblijkelijk beoogen de Sovjets een sterken aanval op het gebied van den middenloop van de Duna In het gebied tusschen de beide vleu gels van het Sovjetleger.ten Westen van Sloesk en Oostelijk van Molodecz- no. hebben de Duitschers hun afzon derlijk teruggetrokkèn legergroepen vereenigd in een grendelstelling tus schen de spoorlijnen, die van Minsk naar Wilna en Baranowicze loopen. Hier is het nieuwe centrum van tegen stand gevormd, waar de drie leger groepen der. Sovjets concentrisch op aanvallen. Het Sovjetleger. dat in het gebied van Polotsk op taaien tegenstand stoot te, een grendelstelling ten Noorden van de Duna ontmoette en krachtigen te gendruk ondervond ten Zuiden van de rivier, zet de gevochten voort, enorm gesteund door artillerie, onder voort durende aanvalsgolven, met als doel Dunaburg'en Wilna. Door de ontruiming van Kowel werd een vooruitspringende punt van het front verwijderd. De lijn is nu korter en beter ^-te verdedigen, bovendien ver valt thans de kans dat de betrokken ltgerafdeeling zou worden afgesneden en omsingeld. - Von Rundstedt vervangen - door Von Kiuge. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 6 Juli. Om gezondheids- redenen is Generaal-Veldmaarschalk Von Rundstedt in het Opperbevel in het Westen opgevolgd door Generaal Veldmaarschalk Von Kluge. De Führer heeft in een hartelijk gesteld eigenhandig schrijven veld maarschalk Von Rundstedt, die zich in de moeilijkste situaties hoogelijk heeft onderscheiden, zijn bijzonderen dank uitgesproken, en het voornemen te kennen gegeven van zijn diensten gebruik te maken voor speciale op drachten. In een stad in het oosten van het land is dezer dagen op een Nederïandsch politieman een laffe moord gepleegd, die typisch is voor de methoden, waar mede de „patriottische onderwereld" werkt. De politieman voerde een on schuldig gesprek met een winkelier. De jongeman, die hierop kwam. naderde den politie-beambte van achteren, trok een pistool, drukte dat tegen het ach terhoofd van den agent en gaf vuur, voordat deze gewaarschuwd kon wor den. Dit is het systeem van het "schot in den nek van de Moskousche school. (Uitknippen en bewaren.) Van 9 Juli tot en met 22 Juli. Brood: 29 A en 30 A elk 4 rants. 29 B en 30 B elk 1 rants. Beschuit: 29 en 30 elk 1 rants, be- beschuit- Bloem: 169 en 170 elk 1 rants. Peulvruchten: 171 250 gr. Vermicelli: 172 100 gr. Itindervöedsel: D 57*», 250 gr. gort E 57: 250 gr. kindèi-meel of voe dingssuiker. Boter: 29 A en 29 B elk Vt rants, boter. 32 A H rants, boter. (Gel dig t.e.m. 19 Aug.) Kaas: 173 100 gr. 20 of magere Melk: 29 en 30 (1 3/4 1.) Taptemelk: 29 en 30 (1 3/4 1.) -Vleesch: 29 A en 30 A elk 1 rants. 29 B en 30 B elk 1/4 rants. Suiker: 174 500 gr. Stroop: 175 en 176 elk 250 gr. stroop. Jam: 177 250 gr. Koffiesurrogaat: 178 250 gr. Versnaperingen: 29 150 gr- Tabak: ^9 en 30 elk 1 rants, sigaren, tabak of sigaretten. Eenheidstoiletzeep: 179 1 rants. (Geldig t.e.m. 5 Aug.) Waschpoeder: 180 1 rants- waschp. of "eenh.toiletzeep. C 58, D 58, E 58 elk 1 rants, waschp. of eenh. toiletzeep. (Geldig t.e.m. 5 Aug.) Toiletzeep: E 59 1 rants, toiletzeep. (Geldig t-e.m. 5 Aug.) Op al deze bonnen mag reeds op 7 Juli van des middags 12 uur af wor den gekocht, behalve vleesch. Tot 5 Aug. blijven nog geldig voor 250 gr. waschpoeder de bonnen 153 Algem'. en C 50, D 50 en E 50 res- Aangezien het kan voorkomen, dat de distributiediensten welke schippers in hun aanvraag omeen tweede dis tributiestamkaart als dienst van uitrei king hebben opgegeven, niet tijdig de noodzakelijke machtiging tot uitreiking van deze stamkaarten hebben ont vangen, is ten aanzien van de desbe treffende schippers de volgende rege ling getroffen. Zij dienen den in hun aanvraag vermelden distributiedienst op de hoogte te houden van hun tegen woordige en zoo mogelijk toekomstige verblijfplaats en van den tijd, geduren de welken zij daar zullen vertoeven. Wanneer de in de aanvraag vermelde distributiedienst de opdracht tot uit reiking ontvangt, zal hij deze doorzen den naar den distributiedienst ter plaatse waar de schipper op dat mo ment verblijft. Laatstgenoemde dienst zal dan de nieuwe stamkaart uitrei ken. De schippers dienen zich dus in iedere nieuwe verblijfplaats tot den distributiedienst te wenden ten einde te informeeren of^de opdracht tot uit reiking daar is aangekomen. De plaatselijke distributiediensten rei ken van 10 Juli tot en met 5 Augustus a.s. tegen overlegging van de tweede distributiestamkaart met daarbij behoo- rehd inlegvel de volgende bonkaarten voor voedingsmiddelen uit: Aan houders van een inlegvel GA 401 een bonkaart KA409, aan houders van een inlegvel GB 401 een bonkaart KB 409, aan hou ders van een inlegvel GC 401 een bon kaart KC 409, aan houders yan een in legvel GD 401 een bonkaart KD 409 en aan houders van een inlegvel GE 401 een bonkaart KE 409. In distributiekringen, waar de klantenbinding voor groente en fruit geldt, ontvangt elke houder van een der vorengenoemde inlegvellen voorts een groentekaart N 409 voor de 10e, 11e en 12e periode 1944. Verder wordt aan mannelijke personen, geboren vóór 1 Januari 1926, een Tabakskaart Q 409 voor„ de 9e tot en met de 12e periode 1944 uit gereikt. Ten slotte wordt aan hen, die het restant van de oude bonkaart U 403 voor petroleum voor kookdoeleinden inleveren, van 10 Juli tot en met 5 Au gustus a.s. een bonkaart U 409 voor pe troleum voor kookdoeleinden, bestemd voor het seizoen 1944/1945, Verstrekt. Zij, die in het bezit zijn van 1/4, 1/2, 11/4 of 11/2 bonkaart U 403, dienen hierbij resp. 1, 2, 5 of 6 bonnen „petroleum" R 1" in te leveren. Op grond hiervan ontvangen deze personen dan 1/4, 1/2, 11/4 of 11/2 bonkaart U 409. Men kan zijn bpnkaarten uitsluitend afhalen bij den distributiedienst, welks kringnummer ver#ield staat op de twee de distributiestamkaart en bijbehoorend inlegvel. Zij, die niet in de gelegenheid zijn hun distributiebescheiden af te ha len of te doen afhalen, dienen hun tweede distributiestamkaart met inleg vel aangeteekend op te zenden aan den distributiedienst van de gemeente, wel ke de tweede distributiestamkaart heeft afgegeven. Slechts schippers en hun ge zinsleden, die in het Centraal bevol- zLnsleden, kunnen hun bonkaarten bij een distributiedienst naar eigen keuze afhalen. Generaal-veldmaarschalk Rommel en de commandant van, een ^r-Panzer- korps, Sepp Dietrich, in gesprek aan net invasierronr PK Kempë/Transo/Europr/P m CHURCHILL SPRAK. Lagerhuis moet niet teveel vragen. In z\jn Donderdag afgelegde ver klaring over het nieuwe Duitsche wapen stelde Churchill de vraag, of de aanval met de „V 1" erger zou worden en of wellicht nieuwe ont wikkelingen van veel vreeselijker aard over Engeland zouden komen. H\j kon niet garandeeren, -dat dit niet het geval zal zyn» De eenige belofte, die hij thans kon geven, was. dat alles wat maar mogelijk is, gedaan wordt. Den voorrang hebben de operaties in Normandië en de aanvallen op speciale doelen in Duitschland, ofschoon de aange richte schade „in zekeren omvang" den levensgang en het werk der industrie in Londen hebben veran derd. Churchill prees den in groot-Londen werkenden ongevallen- en reddings dienst, die voortdurend op het modern ste peil gebracht wordt. Natuurlijk zijn ook uit andere deelen. van Engeland, Duitsche successen ter zee. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 6 Juli (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Ten Noordwesten van Caen heeft de vijand na de zware verlie zen van den vorigen dag zijn aan vallen niet voortgezet. In den sec tor ten Zuidwesten van Carentan tot aan de Westkust van het schier eiland Cherbourg vielen Ameri- kaanscbe formaties den geheelen dag met krachtige ondersteuning van artillerie en tanks aan. In het verloop van de hevige gevechten werden onze gevechtsvoorposten op de hoofdgevechtslinie terugge nomen. Waar de vijand ook in de ze linie penetreerde, zijn onze troepen tot den tegenaanval over gegaan. De gevechten duren nog voort. In Zuid-Frankrijk werd een Engelsche sabotagegroep in een ge vecht vernietigd. De luchtmacht viel des nachts met sterke forma ties slagvliegers vijandelijke troe penbewegingen met goede uitwer king aan. Bij den gisteren gemelden aanval van zware gevechtsvliegtui gen op vijandelijke scheepsconcen- traties in den nacht van 4 op 5 Juli werden volgens aanvullende berichten nog 1 vrachtschip van 7.000 brt. tot zinken gebracht. 1 torpedojager zwaar beschadigd en vast staat, dat de oorlog tot aan het zegevierend einde moet worden volge houden...Wij laten ons door de omwe gen, die de voortdurend op drift ge rakende ontwikkeling van dezen oorlog ons laat, niet van de wijs brengen. Wij weten, dat het aan onze kracht en ons vertrouwen tenslotte altijd weer zal ge lukken, hem in zijn rechte baan terug te brengen. Dat is onze wil en ons doel. 1 passagiersschip van 10.000 brt. in brand geworpen. Boven de bezette Westelijke gebie den verloor de vijand 57 vliegtuigen» waaronder 44 viermotorige bommen werpers. In verscheidene gevechten tegen vij andelijke zee- en luchtstrijdkrachten brachten beveiligingsvaartuigen van de Duitsche marine voof de Neder- landsche en Fransche kust drie Brit- sche torpedomotorbooten tot zinken. Voorts schoten zij een torpedojager in brand en beschadigden drie andere torpedomotorbooten door artillerievol treffers. Bovendien werden 13 vijan delijke jachtkruisers omlaaggeschoten. Vijf eigen vaartuigen gingen verloren. Door strijdmiddelen van de Duitsche marine werden in de wateren van het invasiefront twee volgeladen trans portschepen met een inhoucb van 15,00(p brt.. 1 torpedojager en 1 fregat tot zinken gebracht. Een ander trans portschip van 9.000 brt. werd zwaar beschadigd. Ons veïgeldingsvuur ligt met slechts geringe •onderbrekingen op Londen Italiaansch front. In Italië waren gisteren vooral in den Westelijken en Oostelijken kust-' sector zware gevechten aan den gang. Met gebruikmaking van nieuwe infan terie- en pantserstrijdkrachten pro beerde de vijand steeds weer door ons front heen te.stooten. Alle aanvallen bleven echter met zware verliezen voor onze stellingen liggen. Talrijke vijan delijke tanks werden daarbij stukge schoten. In het gebied ten Noorden van Siena werd ons front ter verkor ting enkele kilometers naar het Noor den teruggenomen. A De 273e divisie infanterie heeft zich onder bevel van den luitenant-generaal Hoppe in voortdurende zware afweer- gevechten tegenover een overmachti- gen vijand b.!izonder dapper geweerd en hem zwar», verliezen toegebracht. Alle vijandelijke doorbraakpogingen mislukten, dank zij de standvastigheid van deze divisie. Des nachts opereerde slagvliegtuigen veroorzaakten in vijan delijke opslagplaatsen van materiaal in den tAdriatischen kustsector groote branden en ontploffingen. Italiaansche torpedovliegtuigen vielen voor Bari vijandelijke scheepsconcentraties aan en troffen twee koopvaardijschepen van 13000 brt. ernstig. 1 óostelijk front. In het Zuiden van het Oostelijke front is de gevechtsactiviteit tusschen den bovenloop van den Dnjestr en Ko wel opgeleefd. Iri den centralen sector wordt op de landengten van Baranowicze en Molo- deezno nog steeds verbitterd gevochten. Bij Baranowicze sloegen Duitsche en Hongaarsche troepen talrijke aanval len van de bolsjewieken in harde ge vechten af. Ten Westen van Molodecz- no stortten vijandelijke doorbraakpo gingen met verliezen voor de bolsje wieken ineen. Afdeelingen éavalerie en pantserstrijdkrachten, die in den ver sperringsgrendel waren binnenge drongen, werden uiteengeslagen. Ten Noordwesten van het Naroczmeer wer den bolsjewistische aanvalsspitsen op gevangen, tusschen Dunaburg en Po- lozk werden talrijke aanvallen van den vijand afgeslagen. In één penetratie- plek zijn t.og hevige gevechten aan den gang. Ten Noorden van Polozk onder namen de bolsjewieken verscheidene vruchtelooze aanvallen. Aanvallen van formaties Duitsche slagvliegtuigen wa ren voorril gericht op vijandelijke marschcolonnes. Hierbij werden weer talrijke tanks, stukken geschut en ver scheidene honderden voertuigen, als mede eenige bruggen vernield. Des nachts vielen zware gevechtsvliegtui gen de vijandelijke ravitailleering, vooral het station Kritschef aan, waar uitgebreide branden en zware ontplof fingen ontstonden. Een andere gecon centreerde aanval was gericht op het vliegveld van Minsk, Groote verwoes tingen en talrijke branden werden waargenomen. Enkele Britsche vliegtuigen lieten in den afgeloopen nacht bommen val len op plaatsen in het Rijnlandsch- Westfaalsche gebied". die niet door de aanvallen getroffen worden, reserves gehaald om de cen trale gebieden te versterken. Het Peni cillin, dat totdusverre alleen gebruikt werd voor de troepen, wordt thans ook ter beschikking gesteld ter behandeling voor diegenen, die gewond zijn door vliegende bommen. Wat de evacuatie betreft, ieder moet zijn dagelijkschen plcht doen- Hun echter, die geen voor den oorlog belangrijken arbeid verrichten, wil de regeering niet afraden op eigen kosten uit loonden te vertrekken. Zij zouden de politiek van de regeering steunen wanneer zij een dergelijken stap ondernamen. Voor menschen met geringe middelen, die vertrekken willen, zijn lijsten opengesteld en men zal maatregelen nemen om hen zoo spoedig mogelijk te verplaatsen naar minder in gevaar zijnde gebie den. De kinderen worden reeds in geval de ouders het wenschen uit de gevaarlijke zones, welke geenszins hoofdzakelijk tot de hoofdstad be perkt zullen blijven, weggezonden. Het ligt niet in het voornemen moe ders te scheiden van haar kinderen, behalve op uitdrukkelijk verlangen. Bij den „laatsten keer" zijn „vreese- lijke dingen" voorgekomen- Moeders zijn gescheiden van haar 2- en 3- jarige kinderen. Wanneer zij na eenigen tijd voldoende geld gespaard hadden om hun kinderen te kunnen bezoeken, hadden zij ze nauwelijks nog herkend. Voortgaande sprak Churchill de mee ning uit, dat het Lagerhuis vooreerst beter gereserveerd kan zijn met het stellen van vragen, men zou- anders den vijand te veel kunnen verraden. Hij kon het Huis odk niet de vele moeilijke problemen uiteenzetten, die moeten worden opgelost. Men moet vertrouwen hebben in de civiele auto riteiten. Er is overigens neg. een spe ciaal comité gevormd om tegenmaatre gelen van offensieven en defensieven aard voor de bestrijding van de vlie gende bbmmen te eestudeeren en voor te stellen. MULO-EXAMENS. Te Alkmaar slaagden voor het MULO- examen: Diploma A: G. M. Hoed, C. J. Hoog- vorst, G. Koster, J. Witsen, K. Arnold, W. J. Doggenaar, allen te Alkmaar; J. C. IJfs, Koedijk; M. .Ton, Beets; M, E. van Limburg, L. Broersma, Heiloo; H. J. ten Wolde, Castricum; J. A. Wilhelm, Lim- men; G.E, Buisman, J. Blokker, A. Jan sen en E. G. Buisman, Bergen; H. Wil- lems, H. H. Pennekamp, E. Koolman, A. v. d. Kuyt, Anna Paulowna; L. K. Vries, J. Pool, Andijk; E. J. Sellies, R. Bosma, Q. J. Jacobs, Medemblik; A. A. Peere boom, Sijbekarspel; L. Jorna, A. C. A. •Dik, T. J. olthuis, W. R. Okx, B. Geer- ling, M. Weyling te Hoorn; A. J. Knip, Mid woud; A. Hoek, Hoogwoud; C. Schot mans, A. van der Burg, P. Snijder, W. Knol, Den Helder; J. Binsbergen, de Kooy; M. J. Goris, A. P. Rooze, H. J. v. d. Pieterman, T. J. Terpstra, IJmuidén, J. de Visser, den Oever; J. de Roos, H. W. van Onsenoord, A. A. Bruinenberg, M. C. F. Thorbecke, Beverwijk; H. Stolp, Velsen; J. Gedijn, B. Koolhaf s, R. A. Ybema, Enkhuizen; G. van der Plas, C. C. Kalverdijk, Langedijk; J. van der Knaap, 't Noorden; J. E. A. Witte, D. J. Dapper, den Burg; A. Bierhaalder, Berkhout; C. Blom, Schoorl, Men beweert of het wérkelijk waar is, kan ik niet controleeren dat een zware jongen met een niet erg kerkelijken bijnaam, die kortge leden door een Noordhollandsche rechtbank tot levenslange gevange nisstraf veroordeeld werd, zich be klaagd zou hebben, omdat hij in feite niet slechts levenslang, doch levenslang plus drie dagen gekre gen zou hebben. En hij motiveerde dit als volgt: „Wanneer ik gestor ven ben, zal ik volgens de bepalin gen van de wét toch nog drie dagen in de gevangenis moeten verblijven, vóórdat ik begraven word. In waar heid ben ik dus veroordeeld tot een gevangenisstraf van Levenslang plus drie dagen, en daar Kan ik niet mee accoord gaan". Galgenhumor! Het lijkt op het ge zegde van een man, die een eeuw geleden ter dood veroordeeld werd en, omdat hij een gezwel aan zijn voet had, op bevel van den rechter door zijn eigen vrouw en schoon zuster naar de galg gedragen moest worden. Onderweg zei hij: Ik ben door de vrouwen nog nooit zoo op de handen gedragen als nu!" Inmiddelselke humor bevat eén kern van waarheid en ik voel iets voor het protest van onzen eer sten misdadiger. Rechtbanken, die van plan zijn in de toekomst levens lange gevangenisstraffen uit te spre ken, zullen er rekening mede moe ten gaan houden. Als zij eens spor tief waren en bepaalden, dat iemand voortaan alleen maar veroordeeld kan worden tot levenslange gevan genisstraf m i n drie dagen en als zij dan héél sportief waren, moesten zij den veroordeelde meteen al die drie dagen in voorschot geven. De misdadigers van hun kant zouden dan vast wel zoo sportief zijn om zich na het genot van die drie vrije dagen braaf in de gevangenis aan te melden om hun levenslang te on dergaan V.OVIDIUS. Diploma B.: C. H. Bode, J. S. Baas, Alkmaar; J. Bakker, H. C. Stam, Heiloo; C. B. Folkerts, T. de Kok, G. den Hartog, J. de Beurs, J. A. Aberson, A. J. Metse laar, J. Kramer, den Helder; C. F. Mie- nis, Bergen; E. Breen, Harkebuurt; K. S. de Vries, Wieringen; B. de Bruin, Enk huizen; A. H. Wuis, Heerhugowaard; C. de Reus, Winkel; S. J. Oevema, Medem blik; S. P. Blijdorp, Middenmeer; E. Wit, Stompetoren; J. A. Bruin, St.-Pancras^. Voor Mulo-examen slaagden op 6 Juli: Diploma A: A. Tol, Beverwijk; M. Wortman, Beverwijk; H!' Schoemaker, Beverwijk; G. J. Kater, Nieuwe-Niedorp; W. Molenaar, Winkel; W. P. Lodewijks, Heiloo; P. Dokter, Alkmaar; W. Gerla, Alkmaar; F. A. Groot, Alkmaar; G. H. Proper, Den Helder; W. H. Aberson, Den Helder; S. C. Schadee, Den Helder; J. Hottentot, Oosthuizen; J. Heidsma, Langedijk; E. Tijsen, Wiéringerwerf; T. H. v. Duuren, Heiloo; Cor Woude, Bergen. Diploma B: C. H. Mant je, Texel; J. A. v. d. Linde, Alkmaar; B. Westerterp, Enkhuizen; Joh. Cath. Kerkhove; Groote Keeten; C. Kalis, Den Helder; A. C. Hardijzer, Alkmaar; N. Borst, Haren karspel; W. Schreuder, Abbekerk; P. R. Spijker, Abbekerk. GESLAAGDE MIDDENSTANDS LEERLINGEN. Voor het examen vestiging van het middenstandsdiploma zijn geslaagd: C. Admiraal, H. D. Verhoeven, P. Nieuwe- boer,- X. Kooy, P. Bruin, E. Baas, mej. R, Stadegaard, J. Langenberg, Th. Smo- renberg, A. Biskanter, K. de Gier en mej. A. Rol, allen te Alkmaar; mej. A. Roggeband te Broek op Langendijk en J. van Bodegraven te Julianadorp. WIT-GELE KRUIS. De ten kantore van de vereeniging gehouden algemeene vergadering van he.t Wit-Gele Kruis was ditmaal druk bezocht. De voorzitter, dr. ^acilly, sprak hier over zijn voldoening uit, waarna de secretaris-penningmeester, de heer Wol den dorp, het jaarverslag uitbracht, waaruit bleek, dat fiet ledental met 117 was vooruitgegaan en op 1 Jan. 1240 bedroeg'. De wijkverpleegster legde 7583 bezoeken af bij 558 patiënten en verleende 15 maal de laatste hulp. De wijkkraamverpleegster legde 3280 be zoeken af bij 274 patiënten en verleen de 58 maal assistentie bij den dokter» De kraamopleiding had in 1943 2 cur sussen met 6 en 7 cursisten, die allen het diploma behaalden en in 169 gezin nen kraam- en gezinshulp verleenden. Via het bemiddelingsbureau betrok ken 57 kraamvrouwen gediplomeerde hulp. Voor de T.B.C.-bestrijding be zochten de Zusters 931 maal in totaal 67 gezinnen, hiervan waren 52 bezoeken uitsluitend voor maatschappelijk werk. Door bemiddeling der Zusters hadden 9 opnamen in een sanatorium plaats, 6 in het ziekenhuis, 9 in de lighallen, ter wijl voor 2 gevallen voor woningver betering werd zorggedragen. In totaal vond 170 maal sputumonderzoek plaats» Uit het financieel verslag bleek, dat de ontvangsten eri uitgaven 8562,35 hadden bedragen, met een saldo van 116,70. Na rapport van de controlecommissie werd de penningmeester gedéchargeerd. In de plaats van mej. Boom werd de heer W. de Boer tot bestuurslid geko zen. In de controlecommissie werden gekozen de heeren An<¥rie&na, Dijkstra en Vleugel. In zijn sluitingswoord bracht de voor zitter mej. Boom dank voor het vele, dat zij voor de vereeniging had gedaan en sprak hij den wensch uit, dat met den heer de Boer op dezelfde nuttige wijze zal worden samengewerkt. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Rudolf K., z. v. J. Leeu- wangh en E. W. Stoop; Sjoerd Th. J. M., z. v. N. A. M. Ypma en C. J. E. van Struijk; Agatha Th. M., d. v. J. Vreeker en E. F. de Vries; Johannes F. G., z. v. P. A. Wokke en J. M. Giebels; Andries J., z. v. P. G. van Tiel en J. Bos; Johan nes Th., z. v. Johannes Th. Snijders en A. den Nijs. Gehuwd: G. de Groot en M. Blaau- boer. W. den Boer en D. P. Kommer. KAASMARKT TE ALKMAAR. 10 Stapels 9000kg. Prijs: 5 fabriekskaas 20 pl. f43,50 40 pl. f56.—» 5 Boerenkaas f 56.—. Handel goed. Een misverstand. - Het bericht betref fende de benoeming van mej. Langbeek als onderwijzeres aan de bijzondere lagere school alhier, berustte op een misverstand, daar de betrokkende slechts voor een paar dagen, wegens ziekte, als noodhulp aan de school verbon den was.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1