DAGBLAD VOOR Fel-oplaaiende gevechten aan Oost en Westfront. Straatgevechten in Wilna in vollen gang. Strijd om Saipan nadert hoogtepunt. Vijand dringt de stellingen bij Caen binnen. Betreden van geïnundeerde gebieden verboden. Kennisgeving. Blijf bij sommatie staan! De zeepbon en de wasscherij. Op „losse" suikerbonnen moet worden geleverd. Politiek weekpraatje. Drie nieuwe Nederlandsche records. Coursesuitslagen. Keuringen. Beroep op het Duitsche volk. Verduister v. 22.005.45 u. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaargche editie: Voordam C 9. Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187291. SKAANDAÖ 10 TÜLÏ Ï944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLA 146e Jaargang:, No, 159, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent; Weermachtbericht. Wet Duitsche Weermachtbericht van Zondag luidt: In .Normandië ging de vijand nu ook op den vooruitspringenden front sector ten Noorden van Caen over een breed front met sterke Infanterie- en pantserstrijdkrachten tot den grooten aanval over. In de zware gevechten, die in den loop van Zaterdag steeds meer in heftigheid toenamen, leed de vijand bijzonder zware verliezen aan dooden en gewonden. Het gelukte hem tenslotte, na het aanvoeren van nieuwe strijdkrachten, ten Noordoosten en Noordwesten van Caen onze stellingen binnen te dringen. Ook aan weerszijden v. d. weg CaumontCaen ondernam de vijand na hevige vuurvoorbereiding sterke aanvallen, waarbij hij plaatselijke, inmiddels afgegrendelde penetraties kon bereiken. Tusschen Vire en Taute werd den geheelen dag verbitterd gevochten. Met zware verliezen gelukte het dén vijand bier zjjn bruggehoofd over de Vire naar het Zuidwesten iets uit te breiden. De gevechten zijn ook hier nog in vollen gang. Ten Noordwesten van Le Plessis en ten Zuidwesten van La Haye du Fuits viel de vijand herhaaldelijk .vrachteloos aan. Overmachtige vijand aan het Oostfront. In het Fransche gebied werden 198 terrorialen in gevechten vernietigd. Poor strijdmiddelen der Duitsche ma» rine werden in de wateren van het invasiefront wederom een kruiser en een torpedojager tot zinken gebracht, alsfnede verscheidene andere schepen getorpedeerd. Een vijandelijk vlieg tuig werd neergeschoten. Zwaar vergeldingsvuur blijft op Ponden en zijn buitenwijken liggen. In Italië zette de vijand zijn aanval len met bijzondere kracht aan de Li- gurische kust bij Volterra, ten Noord westen van Siena en aan de -'driati- ische kust voort. Hij werd echter na uiterst zware gevechten, geringe plaat selijke penetraties uitgezonderd, met zware verliezen afgeslagen. Bij de harde afweergevechten der vorige week in den Westelijken kustsector heeft zich een in meerderheid uit Tur- kestansche vrijwilligers bestaande di visie infanterie met het er bij behoo- rende Duitsche personeel voortreffe lijk geweerd. Oostelijk front. In het Oosten is in het gebied van Kowel de kracht der vijandelijke aan vallen toegenomen. De door talrijke tanks en slagvliegers ondersteunde doorbraakpogingen werden verijdeld, waarbij een vrij groot aantal vijande lijke tanks werd stukgeschoten. In >n centralen sector van het Oostelijk front heeft zich de afweerslap ver plaatst naar het gebied ten Westen van de landengten van 3aranowice en Molodeczno. Aan weerskanten van Baranowice boden^ pnze troepen taaien tegenstand aan "de met overmach tige infanterie- en pantserstrijdkrach ten aanvallende bolsjewieken. Het garnizoen van Wilna sl^eg her haalde. door tanks ondersteunde aan vallen van de bolsjewieken af. Ten Noordwesten van Wilna werden op dringende vijandelijke strijdkrachten opgevangen. Aan het front tusschen Dunaburg en Polozk ondernam de vijand als gevolg van de zware verliezen, die hij de vo rige dagen geleden had. slechts plaat selijke aanvallen, die werden afgeslagen. Bij de gevechten der laatste dagen in den sector van het Naroczmeer heeft zich het legerpioniersbataljon (Mot) 505 onder bevel van kapitein Wolf door bizondere dapperheid on derscheiden. Luchtoorlog. In den afgeloopen nacht bestookten Duitsche gevechtseskaders de stations Korósten, Sarny, Rowno en Olews met talrijwe brisant- en brandbommen. Een sterke formatie Amerikaansche bommenwerpers viel gisterochtend buitenwijken der stad Weenen -an. Er ontstond schade aan gebouwen en de Verschenen is de volgende beschik king van den Generalkommissar für das Sicherheitswesen in zake het ver keer in de geïnundeerde gebieden. Op grond van art. 52 der verorde ning van den Rijkscommissaris nr. 1-1943 (Ordnungsschutzverordnung) wordt het volgende beschikt: Art. X. Het is aan alle personen verboden zich zonder bijzondere ver gunningen op te houden in de om mili taire redenen geïnundeerde gebieden in de bezette Nederlandsche gebieden. In het bijzonder is het betreden, rijden, baden, bevaren en het er heen drijven van vee verboden. Onder het verbod vallen ook de zich in het geïnundeerde gebied bevindende en dit gebied omgevende dijken, straat- en andere wegen. Voor kinderen tot en met 13 jaar zijn de ouders verantwoordelijk. Art. 2. Uitzonderingen van het verbod van art, 1 kunnen de Ortskommandan- ten voor het ressort van hun Orts- kommandantur toelaten, wanneer een dringende behoefte aanwezig is. Er moet een strenge maatstaf worden aan gelegd. Het verlof moet schriftelijk ■worden verleend en moet door den rechthebbende gedurende zijn verblijf in het geïnundeerde gebied bij zich ■worden gedragen en aan tot controle bevoegde organen op verlangen worden vertoond. Wanneer men zich niet houdt aan de in de toestemming vermelde be perkingen van tijd en gebied of andere verplichtingen, zooals bijv. het op een bepaalde wijze kenmerken van het ge bruikte vaartuig niet nakomt, dan valt het verblijf onder het verbod van art. 1. Art. 3. Het verbod van art. 1 geldt niet voor leden van de Duitsche weer macht, de Waffen-li en de Duitsche politie. Verder geldt het niet voor leden der Nederlandsche politie in dienst en voor vaartuigen, die van een Wehr- machtsdienststelle opdracht tot het verrichten van bepaalde werkzaamhe den in het geïnundeerde gebied hebben gekregen en waarvan de verantwoor delijke inzittende een schriftelijk bevel daaromtrent" bij zich heeft. Art. 4. Overtredingen van deze be schikking worden volgens art. 52 der Ordnungsschutzverordnung gestraft met gevangenisstraf tot zes maanden en met boete tot 2.000 gulden of met een van deze straffen, voor zoover niet volgens andefe bepalingen een zwaardere straf kan worden opgelegd. Art. 5. Deze beschikking treedt met haar afkondiging in werking. Den Haag, 8 Juli. De Generalkommissar für das Sicherheitswesen RAUTER. bevolking leed verliezen. Duitsche en Hongaarsche luchtverdedigingsstrd- krachten vernietigden 30 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 26 viermotori ge bommenwerpers. Het Duitsche weermachtbericht van Zaterdag luidde: De vijand zette zijn grooten aan val op den westelijken vleugel van het landingshoofd met geconcen treerde strijdkrachten voort en breidde hem uit tot aan de Vire. Ten zuidwesten van Airel en ten zuidwesten van Carentan kon hij na krachtige artillerievoorbereidin gen in ons afweerfront binnendrin gen en een weinig terrein winnen. Tusschen Le Plessis en La Haye du Puits werd de tegenstander met bijzonder groote, bloedige verlie zen afgeslagen. Bij de zuivering van het boschterrein ten oosten van La Haye du Puits verloor de vijand in verbitterde gevechten op korten afstand meer dan 300 doo den en 270 gevangenen. De tijdelijk in La Haye du Puits binnengedron gen vijand werd na zware straatge vechten er weder uitgeworpen. In het Fransche gebied werden 213 terroristen en met valschermen neer gelaten vijandelijke saboteurs in den strijd vernietigd. Gevechts- en slagvliegtuigen vielen plaatsen met garn zoen ên vliegvelden in het landingsnoofd iret goede uit werking aan. Boven de bezette gebieden in ha' westen en boven het landingshoofd werden Vrijdag 86 vijandelijke vlieg tuigen, waaronder 73 viermotorige bommenwerpers, neergeschoten Motorlorpedobooten tuipedeerder. in het oostelijke deel van de Seine-baai een vijandelijken torpedojager oie met een krachtige explosie in de lu„ht vloog. Verder vernietigden zij een vij andelijke motortorpedoboot en bescha- digeden zij een andere ernstig. In het zelfde zeegebied schoten patrouille vaartuigen twee Britsehe motortorpe- dobooten in brand en brachten zij een jachtbommenwerper ten val. De balans. Troepen jran het leger en van de Waffen-ji vernietigden in de eerste maand der invasiegevechten 1059 vij andelijke pantserwagens en schoten 237 vliegtuigen neer. In luchtgevechten en door luchtdoelartillerie werden bo vendien 1418 vijandelijke vliegtuigen omlaag gehaald. In hetzelfde tijdvak werden door luchtmacht, marine en kustbatterijen van leger en marine 56 koopvaardij- en transportvaartuigen met tezamen 348.600 brt. en talrijke kleinere ravitailleeringsvaartuigen en landingsbooten tot zinken gebracht. Nog 45 handels- en transportschepen met te zamen 269.000 brt. werden zwaar be schadigd. Aan vijandelijke oorlogssche pen werden 2 zware kruisers, nog 4 kruisers. 26 torpedojagers, 1 fregat en 10 motortorpedobooten in den grond geboord. Verscheidene slagschepen 22 kruisers, 25 torpedojagers 13 motor torpedobooten en 28 speciale landings vaartuigen liepen zware beschadigin gen op. Niet inbegrepen zijn de door mijntreffers veroorzaakte vijandelijke scheepsverliezen. Het zware vuur der „V1" ligt on onderbroken op het gebied van Londen. Het Italiaansche front. In Italië lag het zwaartepunt der vij andelijke aanvallen gisteren in het ge bied ten noordwesten van Siena, waar In den laatsten tijd hebben bur gers herhaaldelijk letsel opgeloopen wanneer zij aan de sommatie van patrouilles te blijven staaji ter controle van hun persoonsbewijs niet voldeden en trachtten te ont vluchten. Patrouilles van de weermacht, de Waffen-SS en politie worden er op uitgestuurd, omlaaggespr-ngen vijandelijke vliegeniers, die, ten einde hun vlucht te vergemakke lijken, meestal burgerkleeding dra gen. op te sporen. Wie een poging doet, zich aan de controle van het persoonsbewijs te onttrekken door te ontwijken of te vluchten, stelt zich aan het gevaar bloot, voor een vluchtend vijande lijk vliegenier te worden aange zien en als zoodanig te worden be handeld. In het eigen belang van leder verdient het aanbeveling, op aan roep van een patrouille onmiddel lijk te blijven staan en zich te legi- timceren. Dc patrouilles hebben strenge orders, elke poging tot ontvluchten door het onmiddel lijke gebruik van wapenen te voor komen. De Wehrmacbtsbefehlsbaber in den Niederlanden F. CHRISTIANSEN. General der Flieger. de tegenstander, ondanks het gebruik van sterke infanterie- en pantserstrijd krachten. geen noemenswaardig succes kon behalen. In den westelijken kust sector, in het gebied ten zuidwesten .van Arezzo, bij Mentone en Gubbio, als mede aan de Adriatische kust, onder nam de vijand eveneens sterke door pantserwagens gesteunde aanvallen, die door onze divisies in harde afweerge vechten tot op geringe plaatselijke pe netraties na, afgeslagen werden. Het Oostelijk front. den zuidelijken sector van het De waschpoederbonnen „algemeen 153" en .reserve c50, d50 en e50", waar van de geldigheidsduur is verlengd tot en met 5 Augustus a.s. en welke thans recht geven op waschpoeder of een heidstoiletzeep naar keuze, geven, evenals de nieuwe voor eenheidstoi letzeep aangewezen bonnen „algemeen 179" en de voor waschpoeder of een- haidstoiletzeep aangewezen bonnen „algemeen 180" en „reserve c58, d58 en e58", recht op het doen wasschen van zeven kilogram droge vuile wasch. Deze wijziging houdt verband met de omstandigheid, dat zoowel de bonnen „algemeen 153" en „reserve c50, d50 en e508" als de bonnen „algemeen 180" en „reserve c58, d58 en e58" recht ge ven op waschpoeder of eenheidszeep naar keuze. Blijkens ingekomen klachten komt het vopr, dat winkeliers, hetzij op eigen initiatief, hetzij in samenwerking, met collega's, bepalen, dat slechts dan sui ker aan de klanten wordt afgeleverd, wanneer deze de geheele bonkaart, waaraan zich de suikerbon nog bevindt, aan den winkelier overleggen. Dit zou geschieden om de mogelijkheid, dat er valsche suikerbonnen worden aange boden, zooveel mogelijk te beperken. Van bevoegde zijde wordt medege deeld, dat op grond van de bestaande distributiebepalingen een dergelijke handelwijze verboden is. Op de voor suiker aangewezen bonnen, die los wor den aangeboden, moet suiker worden geleverd. DE VEILINGPRIJZEN DER VROEGE AARDAPPELEN. De veilingprijzen voor de vroege aardappelen zijn voor deze, week: Sorteering 28 mm en op. Maan dag 10 Juli 8.50, Dinsdag 8.20, Woensdag 7.90. Donderdag 7.60, Vrijdag 7.30 en Zaterdag 7.— per 100 kg. Sorteering van 15—8 mm 4,50 per 100 kg. t OOSTFROMT tbtischmo% jfSebesh ,üRG NEWEL* In Oostelijk front zetten de Sovjets hun plaatselijke aanvallen tusschen den Boven-Dnjestr en Kowel met vrij sterke formaties voort. Zij werden bloedig afgeslagen. In den centralen sector bieden onze soldaten den overmachtïgen vijandelijken strijdkrachten op alle plaatsen verbeten tegenstand. In het verloop van den afweerslag werden den bolsjewisten groote ver liezen aan menschen en ma teriaal toegebracht. Ook de eigen verliezen zijn aanzien lijk. Aan weerszijden van Bara nowice duren de gevechten, met onverminderde hevig heid voort. De puinhoopen van de plaats werden den vijand, zonder strijd overge laten. Ten noorden van Baranowice sloegen onze troepen geconcentreerde aan vallen der bolsjewisten in den strijd op korten afstand af. De vijandelijke druk op Wilna wordt nog steeds ster ker. Ten zuidoosten van de stad zijn verbitterde gevech ten gaande. Aan den oost- rand mislukten door pant serwagens ondersteunde aan vallen der bolsjewisten. Aan de spoorlijn tusschen Wilna en Dunaburg werden vijandelijke aanvalstop- pen in harde gevechten opgevangen. Ten zuidoosten van Dunaburg en aan de Duna ten noordwesten van Dzisna ondernam de vijand verscheidene vergeefsche aanvallen. Ten noorden van Polozk stortten vrij sterke door pantserwagens on dersteunde aanvallen der bolsjewisten ineen- Formaties gevechts- en slagvliegtuigen vielen voortdurend Sovjet-colonnes aan en vernietigden meer dan 250 vijandelijke voertuigen. Des nachts werd de strijd tegen het vijandelijke ravitailleeringsverkeer voortgezet. Luchtoorlog. Een sterke formatie Amerikaansche bommenwerpers vloog gisterenmiddag naar midden-Duitschiand en wierp bommen op verscheidene plaatsen. Vooral in het stadsgebied van Leipzig ontstonden schade aan gebouwen en verliezen aan men- schenlevens. Andere Amerikaansche bommenwerpers vielen, uit het zuiden naderend, eenige plaatsen in Opper7Silezië aan. Luchtverdedigingsstrijdkrachten vernietigden bij deze aanvallen 92 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 71 viermotorige bommen werpers. De onder persoonlijke leiding van hun Geschwaderkommodore majoor Dahl strijdende vierde stormgroep jachteskader 3 met hun Kommandeur kapitein Moritz onderscheidde zich door het neerschieten van dertig viermotorige bom menwerpers bijzonder. Des nachts wierpen enkele Britsehe vliegtuigen-bommen op Berlijn en in het Rijnlandsch-Westfaalsche gebied- Twee vijandelijke vliegtuigen werden ten val gebracht. Aldus verloor de vijand- gisteren boven het Rijksgebied en de bezette gebieden in het westen in totaal 188 vliegtuigen, waaronder 144 viermotorige bommenwerpers. \ranowicze i Kaart van PELT\ 12 divisies vallen Caen aan De toestand aan het Westelijk en Oostelijk front liet zich Zondag avond aldus beschrijven: De slag Westelijk van Kowel ontwikkelt zich steeds duidel-" tot 'n nieuw zwaartepunt van den grooten afweerstrijd, waarin thans aanzienlijke deelcn van 't Duitsche front in het Oosten zich bevinden. De bolsjewisten trachten kennelijk in het gebied Kowel Duitsche frorft naar het Westen en Zuidwes ten open te scheuren, om in de richting van Lublin en Lemberg door te breken. In een langen ver bitterden strijd, die Zaterdag van den vroegen ochtend tot in den nacht dnurde. konden de Duitsche troepen evenwel ondanks enkele penetraties al hun stellingen hand haven. Met de vernietiging van 172 tanks over een frontb edte van ca. 10 km. werd hier een nieuw record behaald. Op de overige brandpunten van den centralen sector van het Oostelüke front duurden de verbitterde gevech ten met onverminderde hevigheid voort. De zware afweergevechten heb ben ln het Zuidwesten der stad Wilna tot een penetratie van Sovjet-Russi sche pantserformatie3 geleid, De straatgevechten waren hier Zondag ochtend in vollen gang. X X JC De Britsehe groote aanval op de puinhoopen van de stad Caen is sinds Zaterdagmiddag in vollen gang. Nadat in de ochtenduren sterke formaties bommenwerpers der Anglo-Amerika- nen de Duitsche stellingen in ,het achterwaarts gelegen opmarschterrein met dichte bomtapijten hadden be stookt, terwijl gelijktijdig de Britsehe artillerie uit loopen van allerlei kali ber de Duitsche stellingen onder trom melvuur nam, begon des middags de algemeene aanval op Caen vanuit het Noorden en het Westen. Na een ver bitterden strijd van verscheidene uren gelukte het aan Britsehe pantseree- vechtsgroepen, op den Westelijken oever van de beneden-Orne en Noord westelijk van Caen penetraties te be reiken, die voorloopig werden afge grendeld. Een deel daarvan kon nog Zaterdagavond in een tegenaanval weer worden gezuiverd. Ten Noorden van Caen ging het dorp Epron verlo ren, doch 't werd nog de*---1 fden dag door SS-pantsergrenadiers heroverd, waarbij talrijke gevangenen en een groote bult in Duitsche banden vie len. Op den Westelijken vleugel van het Amerikaansche invasiefront gingen Zaterdagnacht de puinhoopen van La Haye Du Puits, die den vorigen dag reeds verscheidene malen van eige naar verwisseld hadden, verloren. Po gingen der Amerikanen, van hier uit naar het Oosten op te trekken naar het bosch van Montcastre. werden bloedig verijdeld. Het front loopt thans ten Noorden en Noordwesten van Caen ca. 2 tot 3 km. van de uiterste stadsranden, ter wijl het ten Westen en Zuidwesten der stad ca. 6 km. van Caen verwijderd is. De Britten hebben Zondagochtend na het aanvoeren van nieuwe forma ties hun aanvallen van het Noorden, Noordwesten en~"esten uit op Caen hervat. In totaal staan 12 Britsehe di visies infanterie en pantserstrijdkrach ten, die door talrijke eskaders vlieg tuigen worden ondersteund, in den strijd tegen Caen opgesteld. Het politiek weekpraatje van Max Blokzijl, uit te zenden -op Maandag 10 Juli over Hilversum I om 18.45 uur, is getiteld: „Een hardnekkig misverstand" A t h 1 e t i e k. De strijd om de nationale estafette- titels, welke wedstrijden te Amsterdam werden gehouden, culmineerde in drie nieuwe nationale records. Het eerste nummer leverde al ter stond een topprestatie. De dames van Zeeburg prolongeerden niet alleen hun kampioenschap op de 10 maal 100 M., doch verbeterden tevens het op hun naam staande record met 2.6 sec. en brachten het op 2 min. 6.6 sec. Tweede werd Sagitta. De heeren volgden dit goede voor beeld op de 4 maal 1500 M. Na een zeer spannenden strijd won de A.A.C. in den nieuwen record-tijd van 16 min. 59.8 sec. A.A.C. boekte dezen dag wel bijzon der fraaie resultaten. Behalve de kam pioenschappen 4 maal 1500 M. en 4 maal 300 M. juniores bracht zij ook de 4 maal 100 M., 10 maal 100 M. en 4 maal 400 M. op haar naam. De voornaamste uitslagen waren: Dames: 10 maal 100 M.: 1. Zeeburg, 2 min. 6.6 sec. (nieuw Ned. record); 2 Sagitta, 2 min. 11 sec. 4 maal 100 M.: 1. Zeeburg, 50.7 sec.; 2 Sagitta, 50 7 sec. Relay (200, 100, 80 en 60 M.): 1. Sa gitta, 55 8 sec.; 2. Zeeburg, 56.3 sec. Heeren: 10 maal 100 M.: A.A.C. T min. 49.6 sec.; 2. A.V. '23 1 min. 50.3 sec. 4 maal 1500 M.: 1. A.A.C., 16 min., 59.8 sec. (nieuw Ned. record); 2. Haarlem, 17 min. 2.2 sec. 4 maal 100 M.: L A.A.C., 43 seCr; 2. A V. '23, 43.1 sec. 4 maal 400 M.: 1. AA.C., 3 min. 29.4 sec.; 2. A.V. '23, 3 min. 33.8 sec. Juniores: 4 maal 100 M.: 1. A.A.C, 45.4 sec.; 2 D.O.S., Rotterdam, 45.8 sec. 4 maal 300 M.: 1. A.A.C., 2 mtn. 31.7 sec. (nieuw Ned. juniores-record); 2. D.O.S., 2 min. 35.2 sec. DRAVERIJEN OP MEREVELD. De uitslagen van de Zaterdag op Mere- veld bij Utrecht gehouden draverijen lui den: Prijs van Kasteel „De Haar": le serie: 1 Illustre Hanover w. f 1.10, pl. f 1.20; 2 Inrene D. f 2.10; 3 Clyde d'Anvil f 1.50. 2e serie: 1 Harrold Hanover K. w. f 2, pl. f 1.20; 2 Heny's Gold f 1.30; 3 Florens f 2.50; 4 George Scott f 1.70. Prijs van Kasteel „Nijenrode": i Rus tan w. f 5.50, pl. f 2.10; 2 Donum Vita f 1.70; 3 Mesnil Cher f 2.10; 4 Captain Norton f 2.10. Prijs van Kasteel „Amerongen": 1 Frans w. f 1.40, pl. f 1.10; 2 Holland 'Hanover f 1.40; 3 Yack f 1.70; 4 Bartinus f 1-20. Prijs van Kasteel „Zuylenstein": le heat: 1 E. Carla Lee. w. f 1.40, pl. f 1.30; 2 Ciamphie Scott f 2.30; 3 Zoon van Da vid Guy f 2.40; 4 Claudy O. f 2,70. 2e heat: 1 Zoon van David Guy, w. f 7.20, pl. f 1.60; 2 Ciamphie Scott f 2.30; 3 Edel Scott 5.10. 3e heat: 1 Darius G., w. f 2.70, pl. f 1.30; 2 Allouez f 2.40; 3 Ciamphie Scott f 1.30. Toto definitief: Ciamphie Scott w. f 42.80, pl. f 5.10; 2 Zoon van David Guy f 2.80; 3 Darius G. f 4.40; 4 Allouez f 2. Prijs van Kasteel „Van Renswoude": 1 Y Kernei, w. f 12.30, pl. f 2.10; 2 BarGn Harvester f 2.70; 3 Ducq Scott f 3.10; 4 Fryske Lee f 2.40. Prijs van Kasteel „Geeresteyn": 1 Quick Williams, w. f 2.40, pl. f 1.50; 2 Fried f 1.30. COURSES TE LEEUWARDEN. De uitslagen van de Zondag te Leeu warden gehouden draverijen luiden als volgt: Dirk B-prijs: 1 Eduard, winnend f 4.50, ?1. f 1.80; 2 Dienares f 2.70; 3 Edeldame 1.80. Herman S-prijs: 1 Gruno's Gregor, win nend f 4.70, plaats f 2; 2 Gonni Z f 1.90; 3 Caesar S f 4.10. Johannes B-prijs: le heat: 1 C. Albatros, winnend 13.40, pl. f 1.50; 2 Doriethe f2.20; 3 Cisca f 1.80. 2e heat: 1 C. Albatros, winn. f 2.40, pl. f 1; 2 Buziau.K. W. f 1.20; 3 Do riethe f 1. Toto definitief: Albatros winn. f 2.50, pl. f 1.40; Buziau K„ W. f 2.30; Do riethe f 1.40. Sake W-prijs: 1 Diadema, winnend in Btalverband met Fanfare Nefabrewehv 3.50, Diadema plaats f 1.80; 2 Clemente f 1.70; 3 Bdeldame f 2.10. Atze W-prijs: 1 Alpenist, winnend f4.30, pl. f 1.30; 2 Elionora f 1.10. Abe S-prijs: 1ste serie: Geluklooper 12.70; 2de serie: Frits van Silladar f2.30; 3de serie: Friedensbote 1 1.60; 4de serie: Eppo Ooststar 14. Finale: l Friedensbote 1 1.70. Toto definitief: Friedensbote win nend f 4, pl. f 1.70; Geluklooper f 2.60; Eppo Ooststar f 4.20; Frits van Silladar f 2.30. Het ft-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-ft, ft-Wachbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland en de Germaansche ft in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldings- plichtig zijn voor de tewerkstelling, kun nen zich eveneens aanmelden en worden gedurende verbintenis van de tewerkstel ling vrijgesteld. Officier in de Waffen-ft kan leder wor den, die na tenminste één Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de offiers- opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Even eens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en te rugreis de navolgend? Nebenstellen der Waffen-ft: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar. Langestrast 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30 en het ft-Ersatz- kommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde compagnie by het W-Wachbataillon te Amersfoort, welke dienst ln Nederland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. 13.7.44 8—12 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 1. 14.7.44 8—12 uur, Den Bosch. Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 14.7.44 15—18 uur, Venlo, Deutsches Haus, Ëgmondstraat 16. 15.7.44 8—12 uur, Arnhem, Café Royal. 16.7.44 8—12 uur, Zwolle, Hotel Gij ten- beek. 17.7.44 8—13 uur, Amsterdam, Dam 4. 18.7.44 8—12 uur, Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 18.7.44 15—17 uur, Amersfoort, ft-Wach- batalllon 3. Leusderweg. WEDSTRIJDEN TE WIERINGEN. De uitslagen van de Zondag op de wie lerbaan te Hippolytushoef gehouden wie lerwedstrijden luiden: Achtervolging over 5 km: 1 Klink; 2 Hopstaken op 80 m, tijd 6.58.4. Sprint over 3 baanronden voor ama teurs in 2 series: le serie: 1 Kropman: 2 Bammens, tijd 14.2 sec.; 2e serie: 1 Kropman; Bammens. Sprint voor profs in 2 series: le serie: 1 v. d. Vijver; 2 P. Smits, 14 sec.; 2e se rie: 1 v. d. Vijver; 2 P. Smits. 12,6 sec. Wedstrijd op eigen kracht: 1 D. Klink; 2 J. de Gans; 3 Hopstaken, tijd 14.22.5. Koppel wedstrijd over 60 km (300 ron den): 1 Klink—Van Gent, tijd 1 uur 27 min., 12 punten; 2 Van de Vijver—Hop staken 9 pnt. Op 1 ronde: 3 Schelfhout- De Gans 11 pnt.; 4 SmitsWijdenes 4 pnt.; 5 v. d. Wal—Reuter 3 pnt. Weinig hoopvol voor Japan. De laatste frontberichten uit het gebied der Marianen doen zien, dat de strijd om Saipan een dramatisch hoogtepunt nadert. Nadat het den Amerikanen gelukt was het vlieg veld Aslito op dit eiland te verove ren, hun landingstroepen te verster ken en omvangrijk oorlogsmateriaal aan land te brengen, gingen zij eeni ge dagen geleden tot den algemeenen aanval over en dwongen zfi de Ja- pansche bezetting van het eiland, die ondanks versterking met ii-arine- strijdkrachten wat aantal Letreft ver de mindere is van den tegenstander, de hoofdstad Garapan op te geven en zich in het Noordwestelijk deel van Saipan terug te trekken. Hier bie den de verdedigers weliswaar nog verbitterden tegenstand, doch deze is met het oog op de materieele meerderheid van den tegenstander weinig hoopvol, zoodat rekening ge houden moet worden met het ver lies van de belangrijke Japansche eilandvesting, die den Amerikanen hun eerste, op ongeveer 2500 ..ilome- tér afstand van Tokió gelegen, land- vliegtuigbasis in het midden van het Westelijk deel van den StillenOceaan zou verschaffen. Verder is thans het geheele gebied van de Bonin-eilanden tot aan de Carolinen sedert dagen bijna onafgebroken in het oorlogsgebeuren betrokken. Zoostonden, behalve de Marianen-eilanden Goeam, Tinian, Rota en Pagan ook de eilanden Palau en Yap aan hevige Amerikaan sche luchtaanvallen bloot. Het zwaarte punt van het vijandelijke offênsief lag echter op de, duizend kilometer ten zuiden van Tökio gelegen Bonin-eilan- den, waarvan in het hijzonder het zwa- veleiland van Tsjitsjijima niet alleen dagenlang door sterke formaties vlieg tuigen met bommen bestookt werden, doch ook onder het artillerievuur van kruisers en torpedojagers werd ge nomen. De Japansche verdedigers scho ten 74 vijandelijke vliegtuigen neer, doch verloren in de zware gevechten zelf 30 vliegtuigen en 5 schepen. Of op de intensifieering der Amerikaansche activiteit tegen de Bonin-groep lan dingspogingen zullen volgen, valt thans nog niet te zien, doch men slaat in Tokio de ontwikkeling in dit gebied met zeer- groote opmerkzaamheid gade. Wederom wordt zoo seint de B.- correspondent van het A. N. P. uit Berliin het Duitsche volk opge roepen, alle krachten voor het beha len van een beslissende overwinning in te spannen en zonder onderbre- king de wapens te leveren, welke de soldaten aan het front, die den stormloop van drie werelddeelea moeten trotseeren, noodig hebv--i. Onverbloemd stelt de Duitsche pers vast, dat de vijanden van Duitschland een abosluut overwicht aan menschen en materiaal bezitten, waartegen een rotsvast geloof en fanatisme alleen niets uitrichten kunnen. Daarom is het goed. dat de Duitsche wapenfabrieken in' staat zijn den frontsoldaat de noodige wa pens en munitie, te leveren en daar om is het ook goed, dat Duitschland de beschikking heeft over uitvin ders, die in de toekomst nieuwe wa pens zullen maken. Daarnaast richt de Duitsche pérs een appèl op iederen Duitscher per soonlijk. Zij eischt, dat hij thans ab soluut breekt met zijn oude gewoon ten, zijn egoïsme, zijn persoonlijke comfort, privileges, die niet meer in den tijd passen en dat hij ziin ge makzucht overboord werpt nu volk en land in een groot gevaar verkee- ren. De Volk. Beobachter schrijft in verband hiermede, dat de Duitscher nog vlijtiger moet werken om den afstand tusschen keerpunt en doel als eerste af te leggen. De verzoe king is groot het tegendeel te geloo- ven. Meer dan qen invasie tezamen met de Russische offensieven, die met een ongelooflijke kracht aan materiaal en menschen en na het maandenlange trommelvuur van de bommenterreur, gevoerd worden, zal ook deze uit drie wereidde in sa mengestroomde vijand niet unnen bijeen brengen. In denzelfden geest heeft ook dr. Göbbels gesproken. De Rijksminister heeft n.l. in een Oost-Duitsche stad een rede gehouden op een groote bijeenkomst en daar niet alleen den huidigen toestand uiteengezet, doch tevens verklaard, dat de overwinning van Duitsche zijde komt. Ook in het gebied van Nieuw Gui nea schijnen de Geallieerden beslo ten te hebben hun offensieve actie te hervatten. Vol gens tot dusver nog niet bevestigde vijandelijke be richten zijn zij Zondagmorgen, op het eiland Noem- for, 160 km. ten westen van Biak, geland en hebben zij zich daar van twee vliegvelden meester gemaakt. Uit atle berich ten van het oor- logstooneel in den Stillen Oceaan blijkt, dat de ge vechten daar nog steeds in het tee- ken van de mate rieele meerder heid van den vij and, staan. Deze op te heffen is het eerste doe) van de Japansche legerleiding. Op het oogenblik is haar streven erop gericht het staps gewijze oprukken van den tegenstan der in den binnensten Oostaziatischen vestingring met naar verhouding ge ringe strijdkrachten, die. bereid zijn zich tot het uiterste te geven, te ver hinderen, totdat het tijdstip zal komen, waarop Japan tot den beslissenden te genslag zal overgaan. 11 Juli: Zon op 5.80 u„ onder 82.00 n. Maan op 0.44 u„ onder 12.07 u. 12 Juli: Zon op 5.32 u„ onder 21.59 u. Maan op 1.08 u., onder 13.27 u. (22.39 u. L. K.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1