DAGBLAD VOOR In Normandië afweerslag in vollen gang Zuidelijk deel van Caen nog niet gevallen. Open brief aan de trekkersjeugd. Kapitalistische vijand yoor de poorten van Europa. Waar Stad en Land elkaar ontmoeten. V. 1-slag pas begonnen Verduister v. 22.005.45 u. Stormloop van 10 Sovjet-divisies afgeslagen. Geallieerd gegoochel met cijfers. Nieuws in 't kort. RECHTSZAKEN. Gestorven aan liefde Mededeeling van het NSKK. Alleen nog jam met uitsluitend suiker. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 12 JULI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 161, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. ni. DIJ het begin van dezen oorlog zaten wij met een verarmden boerenstand, die slechts in leven gehouden werd door steun, hetzij in den vorm van toeslag op de producten, hetzij door prediéten. De prijzen, die het publiek betaalde voor land- en tuinbouwproducten, wa ren ongekend laag. En toch bracht dit niet een grooter gebruik, een toegeno men waardeering. Bekend is 't verhaal van 'n slager, die 'doelbewust 's nachts zijn varkenskoppen buiten liet hangen, maar geen succes had: ze werden niet meegenomen! En denkt U, dat men er méér roode kool om at, omdat de prijs ongekend laag was? Geen' sprake van, men vluchtte in „betere" artikelen, d.w.z. verfijnde producten als kasgroenten, primeurs en dergelijke. Niets konden boer en tuinder doen dm een einde aan dezen onmogelijken 'toestand te maken. Al erkende men hoe langer hoe meer, dat slechts een ren-, Üabele prijs de grondslag van een ge- ïonden boerenstand zou zijn en ook Ïielfs, dat een gezonde boerenstand een andsbelang was, niettemin bleef het Hemen van doeltreffende maatre gelen uit. De hooge financieele we reld was te machtig; de stem van Jan Smid en de zijnen werd wel gehoord, maar verzonk in het niet bij die van de bekende „captains of industry". MET deze afbraakprijzen voor land en tuinbouwproducten begon de oorlog. Toen veranderde er plotseling zeer veel; Nederland was op eigen voe ding aangewezen. Op eigen voeding aangewezen, dat fceteekende: op onzen bodem. En toen ging men nadenken: de vorige wereld oorlog, vijf en twintig jaar geleden, hoewel „vrij" en hoewel in verkeer met vrijwel alle landen van de wereld, zij het ook belemmerd, gaf steeds oploo- pende prijzen, fantastische prijzen zelfs, met hooge winsten voor de producem tén, dus in de eerste plaats voorboer fen tuinder. Nu stond het er nog beter voor. Wij Waren geheel afgesloten van het bui tenland. De geldduivels vierden hoogtij; de prijzen stegen reeds en het finan cieele leed zou weldra veranderen in een zee van rijkdom, waarin men naar hartelust zou kunnen zwemmen. 7IJ, die zoo dachten, hadden niet ge- rekent' op het Führerwoord: „wie zich aan den oorlog verrijkt, gaat ten onder". Al spoedig merkte men, dat het thans ging om het volk, niet om den enkeling. Want een eerste daad was alle prijzen Vast te zetten op die van 10 Mei 1940. Dit is voor ons economische leven van ontzettend groote beteekenis'geweest. Thans kunnen wij uiterst dankbaar zijn voor dat besluit. Zelfs onder de moei lijkste omstandigheden hebben wij thans allen, zij het ook matig, te eter en kun nen wij dit eten koopen en betalen. Dat is de beteekenis van dit besluit. Natuurlijk wil dit niet zeggen, dat er geen prijsverschuivingen zijn gevolgd. Dat kon eenvoudig niet uitblijven. Een totaal afgesloten land met een bevol kingsaanwas van een derde deel sedert den vorigen oorlog en een geleidelijk verlies aan productief land van duizen den hectaren gaf zulke moeilijkheden, dat verschuivingen moesten volgen. De eerste levensbehoeften bleven echter „goedkoop". Iedereen weet dit; alles, wat gedistribueerd wordt en voor onze dagelijksche'voeding noodig is, kan men in goede kwaliteit tegen vrijwel vooroorlogsche prijzen koopen. Dit op zichzelf is een prestatie van de leiding, die wij meestal niet beseffen, maar die onuitsprekelijk groot is. QE vooroorlogsche jaren gaven ver liesgevende prijzen voor land- en tuinbouwproducten. In den huidigen oorlog bleven deze prijzen als grond slag geldfen. Is het dan te verwonderen, dat thans de .prijzen nog steeds te laag zijn? Is het te verwonderen, dat thans de officieele prijs lager is dan de volgens juiste gegevens vastgestelde kostprijs? Graan, vleeseh, melk, aard appelen. kool en wat al niet meer, het is „goedkoop". De winkelier in de stad is er veelal beter aan toe. Want hij verkoopt zeer vele vervangingsmiddelen, waarvan de prijs vanzelfsprekend tijdens de om standigheden van thans berekend is en waarbij dus rekening gehouden met deze omstandigheden. De boer heeft voedingsmiddelen, die hij ook reeds voorheen had. Het is dus vanzelfspre kend, dat de prijzen van deze producten laag, feitelijk te laag zijn. De boer en de tuinder hebben het zeer zeker thans beter dan in de jaren vóór dezen oorlog, maar „rijk" worden ze niet, tenzij ze „zwart" gaan verkoopen tegen woeker prijzen. De verleiding tot dit laatste is groot en een leger van controleurs kan dit niet afdoende tegengaan. Gelukkig is het gemeenschapsbesef zoo groot, dat velen hiertoe niet overgaafi. Ir. C. K. W eermachtbericht. In welingelichte kringen te Berlijn is Dinsdag inzake de vergeldingsaan- vallen op ^Londen bekend geworden, dat de beschieting met de V. 1 volgens een bijzonder plan wordt uitgevoerd. Dit plan der beschieting van Londen als centrale van de vijandelijke oor logvoering wordt ondanks alle Brit- sche af weer maatregelen volgens P?0~ gram afgewerkt. Voor de afzonderlijke doelvierkanten zijn al naar gelang van hun strategische beteekenis V. 1-series berekend. Deze berekening geschiedt op grond van de Anglo- Amerikaansche bombardementen op Duitsche steden. Aan de spits vaii de beschietingtabellen staan de Londen- sche City, de docks en de industrieele wijken in Oost-Londen. De intensiteit van de beschieting is onderverdeeld in honderd graden. De eerste dertig da gen van de beschieting kunnen uit sluitend als een „inschieten" be schouwd worden, dat op de beschie tingstabel slechts met enkele graden staat opgeteekend. Londen en Zuid- Engeland hebben zoodoende, naar verklaard wordt, pas het begin van dezen slag zonder einde gevoeld. 13 Juli: Zond op 5.32, onder 21.59 u. Maan op 1.30 u„ onder 14.45 n. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 11 Juli- - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „In Normandië is thans aan groote deelen van het front van het vijandelijke bruggehoofd de afweerslag aan den gang. Met massaal gebruik van artillerie, tanks en luchtstrijdkrachten trachten de Anglo-Amerikanen steeds weer opnieuw ons front open te scheuren, om daarna diep in het Fransche gebied te kunpen doordringen. Met voorbeeldige dapperheid houden onze troepen stand tegen den vijandeljjken stormloop. De verliezen van den vijand zijn zeer zwaar. Op 8 en 9 Juli werden alleen al in het gebied van Caen 102 vijandelijke tanks stukgeschoten Maandag ging de vijand ten oosten van de Ome over tot den aanval in oostelijke richting en werd hij afgeslagen. Ten zuidwesten van Caen kon de vijand dicht achter onze voorste linie de plaats Maltot neiqen. Door qen tegenaanval onzer pantsergrenadiers werden de vijandelijke aanvalsgroepen weer teruggeworpen. Westelijk daarvan werd verbitterd gevochten om een domineerende hoogte, die in den loop van den dag meermalen van bezitter wisselde, tot z(j des avonds definitief in onze handen bleef- bij de stad dringt de vijand verder naar het westen en het zuidwesten op. Ten westen van de spoorlijn Wilna—Duna- burg werden talrijke aanvallen der bolsjewieken afgeslagen. Zuidelijk van Dunaburg zijn hevige gevechten met verscheidene bolsjewis tische infanteriedivisies en pantserfor maties aan den gang. Noordelijk van Polozk herhaalde de vijand na de zware verliezen aan dooden en gewonden, op de vorige dagen geleden, zijn doorbraak pogingen Maandag niet meer. Daaren tegen slaagde de vijand er in, zuidooste lijk van Noworsjef een plaatselijke penetratie te bewerken. Hier zijn nog gevechten gaande. Eskaders slagvliegtuigen steunden in talrijke vluchten onze hevig vechtende troepen, vooral in t gebied van dfilna. Zij vernielden talrijke tanks en stukken geschut, alsmede ruim 200 voertuigen der Sovjets. Enkele Britsche vliegtuigen lieten in den afgeloopen nacht bommen op Ber lijn vallen. Duitsche troepen handhaven zich overal rondom Caen. Bij Tessel-Bretteville werden meer malen herhaalde vijandelijke tankaan- vallen uiteengeslagen. Aan weerszijden van den straatweg Carentan—Periers viel de vijand over een breed front aan. Na zware gevechten werd hij even ten zuidwesten van onze oude stellingen opgevangen. Ook in het gebied van La Haye du Puits werd verbitterd gevoch ten. Onze troepen handhaafden daar overal hun stellingen. In Frankrijk werden gisteren meer dan 50 terroristen in den strijd ver nietigd. De V1 blijft een zwaar vergeldings- vuur op het gebied van Londen richten. Italiaansch front. In Italië zette de vijand op dezelfde zwaartepunten zijn doorbraakpogingen voort. Hoewel hij sterke pantserstrijd krachten in den strijd bracht, bleef hem elk succes van beteekenis ontzegd. Oostelijk front. In 't gebied van Kowel hebben troe pen van het leger en de Waffen'-tt in zware afweergevechten. die 14 dagen duurden, den stormloop van 10 Sovjet infanteriedivisies, 1 pantsercorps en 2 pantserbrigades afgeslagen en den vij and daarbij aanzienlijke verliezen aan menschen en materiaal toegebracht. Bij deze gevechten werden door samen werking van alle wapenen voor het front en in het achterterrein 295 vij andelijke tanks vernietigd. De Rijn- landsch-Moezellandsche 342e infanterie divisie, onder bevel van generaal-majoor Nickel, de Rijnlandseh-Westfaalsche 26e infanteriedivisie, onder bevel van kolo nel Bromberger en een gevechtsgroep van de 5e «-pantserdivisie „Wiking", onder bevel van Obersturmbannführer Mühlenkamp hebben zich door voor beeldige standvastigheid onderschei den. In den centralen sector van het Oos telijke front leveren onze troepen bij drukkende hitte gevechten met sterke vijandelijke strijdkrachten, die ook ons verliezen brengen. Het heldhaftige gar nizoen van Wilna sloeg Maandag in verbeten strijd den van alle kanten aanvallenden vijand bloedig terug. Voor- KOSTBARE PAPIEREN POPPETJES. Een bewoner van Amsterdam-Zuid, die klaarblijkelijk niet al te zorg vuldig met zijn geld omging, deed Zaterdag bij de politie aangifte, dat op onverklaarbare wijze 45 bankbil jetten van honderd gulden uit zijn woning waren verdwenen. Het on derzoek leverde geen resultaat op, doch kort daarna zag een der buren haar zoontje met een papieren pop petje spelen, geknipt uit een bank biljet. Het bleek, dat de jongen met het dochtertje van den benadeelden be woner had gespeeld en dat de beide kinderen die nog geen besef van geldswaarde hebben daarbij de „mooie plaatjes" uit een lade had den gehaald en er o.a. enkele pop petjes van hadden geknipt. De bank biljetten zijn alle terecht gekomen, zij het ook. dat vier daarvan ernstig waren verminkt. De plaatsvervanger van den perschef der Rijksregeering, Stabsleiter Stinder- mann, heeft Dinsdag voor vertegenwoor digers van de buitenlandsche pers Je Berlijn gesproken over de gebeurtenis sen aan het Oostelijke front. De Stabsleiter wees op de ontzaglijke overdrijving der feiten, die van Britsche zijde over de oorlogsgebeurtenissen in het Oosten verspreid worden en die vol komen bezijden de waarheid zijn. Zoo heeft b-v. Exchange Telegraph op 30 Juni gemeld, dat 50000 Duitsche soldaten ge vangen genomen warep. Op 3 Juli waren het volgens hetzelfde bureau reeds 85000 man en op 5 Juli werd zelfs het getal 200.000 genoemd. De onzinnigheid van de ze beweringen blijkt reeds uit de ver klaringen van het inlichtingenbureau der Sovjets. Dit bureau kon op 10 Juli slechts het vierde deel van het door Exchange genoemde cijfer opgeven, n.l. 50312, Als een bijzonder treffend voorbeeld van Engelsche overdrijving noemde Stabslei ter Sündermann het op 7 Juli verspreide cijfer inzake de gevangenen, dat volgens Exchange 10000 man bedroeg, terwijl - de bolsjewisten op dienzelfden dag melding maakte van slechts 3000. Zeer verhelde rend voor de willekeurige Engelsche goo chelarij met cijfers is ook de wijze, waar op zij met de z.g. vernietigde Duitsche divisies omspringen Zoo waren b.v. op 5 Juli 25 Duitsche divisies vernietigd. Op 10 Juli was het aantal vernietigde divi sies reeds tot 40 gestegen. Vanzelfsprekend, zoo verklaarde - Stin- derman, gaan ook de door de bolsjewis ten opgegeven cijfers de werkelijke Duit sche verliezen ver te boven. Bij al deze overdrijvingen van den vijand is echter de wensch de vader der gedachte ge weest. Toonaangevend hiervoor zijn bij de Engelschen de moeilijkheden en de kritieke situatie, waarvoor zij in het Wes ten geplaatst zijn. Bij dit alles bestaat echter de wensch om door een drama tische weergave van de gebeurtenissen in het Oosten bij de neutralen den indruk te wekken, alsof een catastrophale ont wikkeling gaande is. Bloedige verliezen van den vija nd. (Interinf.) De zware gevechten om het bruggehoofd van Caen heb ben Maandag voortgeduurd tot in de eerste uren van den nacht, waarbij de Britten hun strijdkrachten in het aanvalsgebied verder versterkten, zoodat hier op het oogenblik on geveer 12 divisies op een front breedte van nauwelijks 8 km. trach ten door de Duitsche linies heen te stooten. In Caen, welks zuidelijke deel nog steeds hecht in Duitsche handen is, konden de Britten, ondanks uiterst zwaar artillerievuur, geen terrein winnen. Zij trachtten derhalve op den rechteroever fier Ome, vlak ten westen van het bnsch van Bavent na zorgvuldige, op from mol vuur gelijkende voorbereiding, de Duit sche versperringstro open onder den voet te loopen, doch leden bloedige "verliezen en moesten in fel achter- voigingsvuur der Duitsche afweer- formaties naar hun vertrekstellin- gen terugtrekken. Alleen ten zuidwesten van Caen was het hun Maandagmiddag gèlukt, op rukkend via de Odon met zware ver liezen aan dooden en gewonden de dorpen Eterville en Maltot te bezetten. Hier ontmoetten zij toen den tegenaan val van een Duitsche M-tankformatie, die de rechterflank van den Britschen aanvalswig openscheurde en Maltot weer in Duitsche handen bracht. Daar bij verloren de Britten, behalve talrijke gevangenen, aanzienlijke hoeveelheden wapens, o.m. 14 tanks. Een Britsche tankaanval ten zuiden van den weg CaenCaumont uit het gebied van Tilly stortte met veel ver liezen ineen. Van 15 aanvallende tanks schoten pantserjagers er 9 in brand, 4 andere werden door moderne ontplof fingsmiddelen door stormpioniers bui ten gevecht gesteld. Amerikanen behaalden geen winst. De groote Amerikaansche aanval tus- schen Vire en Taute 0t langs den weg CarentanPerier behaalde Maandag geen verdere terreinwinst, ofschoon het Amerikaansche opperbevel weder om aanzienlijke hoeveelheden materi aal en munitie gebruikte om den Duit- schen weerstand uiteen te slaan. Tij delijk drongen Amerikaansche strijd krachten de plaats Cavigny op den westelijken oever der Vire binnen, doch werden door den tegenaanval van plaatselijke Duitsche reserves verdre ven. Ook het dorp Le Desert, dat wes telijk van Cavigny is gelegen, kwam weer in Duitsche handen. Evenzeer beheersehen de Duitsche wapens het moerassige vlaktegebied van de Taute tusschen Le Mesnil en St. Andre. Twee km. ten zuidoosten van La Haye du Puits was het vrij sterken Amerikaan- schen strijdkrachten gelukt een Duit sche heuvelstelling binnen te dringen. Zij werden hier Maandagmiddag in een tegenaanval weer uitgeworpen. Daarbij konden Duitsche gr Aadiers een Ame rikaansche gevechtsgroep omsingelen en vernietigen. 33 gevangenen vielen in Duitsche handen. Nog meer troeven! Relchsorganisa- tionsleiter dr. Ley, die in West-Duitsch- land een bezoek aan talrijke bedrijven hééft gebracht, verklaarde, dat 4e Duit sche leiding behalve de V 1 nog meer troeven in handen heeft. „Thans zijn \vij meer dan ooit overtuigd van de over winning", zoo zeide hij Slechts 16 saluutschoten. Toen De Gaulle, die een bezoek aan de Vereenig- de Staten brengt, op het vliegveld van Washington aankwam, werd hij slechts begroet met de 16 saluutschoten, die met den rang van een generaal overeenstem men en niet met 21 schoten, die men ter begroeting van een staatshoofd afvuurt. Bij voorbaat wist hij dus, dat Washing ton ook thans nog zou weigeren, het Comité te Algiers als voorloopige Fran sche regeering te erkennen. PRAATJE MAX BLOKZIJL. Op Donderdag 13 Juli om 18.45 uur houdt Max Blokzijl, via Hilversum 1, in de serie Brandende Kwesties, een getiteld: „Vliegende Jeugd". Trekkers en Treksters, De zomer is in het land- Du» trekt Jong-Nederland er op uit. De Jeugd uit de groote steden voorop. Dit is begrij pelijk. want wanneer je de geheele week in fabriek, atelier, werkplaats ol kantoor hebt doorgebracht, snakt alles wat jong is naar frissche lucht, het vrije veld, naar bosch en heide. Zooals gezegd, dit is begrijpelijk. Weet je, wat we echter niet begrijpen? Waarom zooveel jongens en meisjes zich op_ de meest potsierlijke en onsmakelijke wijze uitdossen. Wie des Zaterdags eens een kijkje neemt op .de stations der groote steden, treft daar een verzameling harlekijns, circusclowns en lachwekkende dwazen aan. Je vraagt je af, of dit nu die nuch tere Nederlanders zijn, die o zoo bang zijn om in de gaten te loopan en op te vallen. Want heusch, dit verschijnsel is volkomen in strijd met den waren aard van ons volk en onze jeugd. O zeker, wanneer je er op uit trekt, doe je dit vanzelfsprekend niet in je ketel pak, overall of colbertje- Je gaat de vrije natuur in en de zon tegemoet, dus kleed je je gemakkelijk en fleurig, vooral de meisjes. Doch doe dit dan. zooals gezonde Nederlandsche jongeren dat willen, eenvoudig en sportief. Toch zouden we nog vrede kunnen hebben met de wonderlijke kleedij, in dien de gedragingen van vele trekkers niet veel te wensehen overlieten. Hun gedragingen wekken terecht de ergernis jp van velen. Wekelijks worden het Gooi en de V e 1 u w om ons hiertoe te beperken, over stroomd met een wilde horde jongens en meisjes. „Gijn" makend, lallend en krijschend bij de guitaars, bevolken je reinste p a r t i s a n e n b e n d e n de schoonste deelen van ons land, z.g. om van de na'uur te genieten. Over de gedragin gen in kamp-huizen, schuren, zullen we hier ma.r niet verder uitweiden. (Door ons ge spatieerd. Red.) Kijk eens, ieder weldenkend mensch heeft waardeering voor dat deel onzer jeugd, dat zoo energiek, sportief en levenslustig is, dat het elk weekeinde De wensch, ook door ons genit, om onder de trekkersjengd orde op zaken te stellen, heeft bljjkbaar in trekkerskringen gehoor gevonden. In een „Open Brief" aan deze jeugd is thans de eerste stap op weg naar een zedelijk en moreel geor dend - eheel gedaan. (Red.) - naar buiten trekt. Deze jongeren "be- hooren tot de besten en flinksten, in tegenstelling tot de futloozen, die in de steden blijven rondhangen in bioscopen en ijssalons. Ook wij/kennen de moeilijke omstan digheden Vele Jeugdherbergen zijn ge sloten. Kampeeren mag je niet. De meeste jeugdorganisaties zijn opgeheven Toch wil je de benauwde stadslucht uit je Iongen verdrijven en je spieren eens flink in beweging brengen. Doch kan dit niet op ordelijke, fatsoenlijke ma nier gebeuren? Bedenkt, dat jullie de jonge generatie zijn van een der beste volkeren van de wereld en dus een naam hebt hoog te houden. Vergeet ook dit rfltet. Velen van jullie waren lid van een der thans ontbonden jeugdorgani saties. Maak je vroegere leiders, waar onder vaak voortreffelijke jeugdleiders waren, niet tot schande door wanorde lijk en ongepast optreden. Dit hebben zij niet aan jullie verdiend. Wij leven in een ernstigen tijd. In de gezinnen is het vaak moeilijk. Jullie moeders hebben het verre van gemak kelijk, vooral wanneer vader in Dultsch- land werkt- Vele van jullie leeftijdge- nooten staan, onverschillig waar, aan de fronten, en wagen hun leven voor hun ideaal en hun vaderland. Dan past het niet, dat een deel van onze jeugd de beest uithangt. Hiermede bedoelen we heelemaal niet, dat alle jongens en meisjes met verschrikkelijk ernstige gezichten moe ten gaan rondloopen, doch er is nog zooiets als houding, gevoel van eigen waarde en zelfrespect. Nu zal een groot deel van jullie direct zeggen; dat geldt niet voor mij, daaraan doe ik immers niet mee. Goed best. Wij zijn er inderdaad van over tuigd, dat 80 van onze jongeren be staan uit eerlijke, fatsoenlijke jongens en meisjes. We hebben te maken met een kleine groep raddraaiers, viegels en meisjes, die we het best kunnen aan duiden met het woord „meiden". Is het dan niet hoog tijd, dat we gezamenlijk een eind maken aan het feit, dat een kleine groep den goeden naam van duizenden fatsoenlijke trekkers en treksters door het slijk haalt? Wij zijn er van overtuigd, dat er onder jullie voldoende goede, onbaatzuchtige krach ten schuilen, dat jullie best in staat zijn tot eigen initiatief en om uit eigen kracht orde op zaken te stellen. Er zal zonder twijfel een oogenblik komen, dat van hooger hand maat regelen worden genomen, om aan de ongewenschte toestanden op kampeer- gebied, enz. een einde te maken. Neem zelf het initiatief In handen, toon dat de jeugd tot iets in staat is. Als eerste stap in die richting stellen wij jullie een vijftal vragen. De ant woorden, die je onder het motto: „Trek kersjeugd" kunt adresseeren: Volkerak- straat 181, Amsterdam-Z„ kunnen waardevolle gegevens 'opleveren voor verdere plannen. 1. Wat is de oorzaak, dat vele trekkers zich zoo belachelijk aankleeden? 2 Wat is de oorzaak van het aanstoot gevende gedrag van vele trekkers? 3. Ben je van meening, dat er orde onder de trekkersjeugd moet zijn? 4. Zoo ja, hoe denk je die dan tot stand te kunnen brengen? Acht je het bijv. noodzakelijk, dat de oudere trekkers leiding geven aan de jongeren? 5. Acht je het instellen van een orde dienst door trekkers gewenscht en uit voerbaar? Op welke wijze zouden de trekkers zelf de handen uit de mouwen kunnen steken en zelf eventueele maatregelen kunnen uitvoeren? Moge het bovenstaande aanleiding zijn voor vele jongeren, die dit lezenl om hierover eens ernstig na te denken. We weten, dat vele jongens en meisjes het in hun hart volkomen met ons eens zijn. Maak van je hart geen moordkuil en kruip eens in de pen- Onze Neder landsche jongeren zijn flink genoeg, om, wanneer zij de handen ineen slaan, onder goede leiding het hier naar voren gebrachte vraagstuk op te lossen. JEUGD PAKT AAN1 VAN VEEN. EEN GROOTE „KRAAK" IS BETER DAN EEN KLEINE. Van een verdachte, die zichzelf verdedigde. Men kan niet zeggen, dat de Alkmaarsche echtbank in de laatste maanden haar yd met vliegen vangen moet zoek bren gen. De eene mooie zaak althans „mooi" naar juridische en journalistieke maatstaven na de andere verschijnt op de rol. Nauwelyks is het doek over het tweede bedrijf van den Hoornscben drankdiefstal gevallen, of nieuwe zware jongens en zware jongens-in-wording tre den voor de groene tafel. Gisteren waren het de heeren W. J. S. en A. R.t verdacht van diefstal in vereeniging van 2 fietsen en een hoeveelheid waschgoed, gepleegd p een plaats om erf nabij Alkmaar. De zaak zou eenvoudig gewéest zijn, wanneer verdachte A. R. haar niet ietwat gecompliceerd had gemaakt, door een poging de hoofdschuld af te schuiven op zijn mede-dader W. J. S., afgewisseld door een inderdaad leerzaam college in de, om het zoo eens te noemen, hoogere misdaad. President Mr. Tuyll van Serooskerken ✓raagt aan A. R. of hij het ten laste ge- egde erkent. Verdachte A. R.: Ja Edelachtbare. Pres.: Hoe bent U er toe gekomen? Verd.: De omstandigheden, Edelacht bare. En dan begint A. R. aan een ver haal, dat met het delict, waar hij thans voor terecht staat, niets te maken heeft. Off.: Waar heeft U het eigenlijk over? Verd. met een ietwat verontwaardigden blik naar den president: Mijnheer de Edelachtbare daar vroeg me toch immers. Spoedig blijkt, dat de Pres. en verd. elk een andere misdaad bedoeld hebben, maar de eerste de goede. Verd. W. J. S., die nog nooit, met de Justitie in aanraking geweest is, zegt weinig, geeft alleen zijn misdrijf volmon dig toe en zit er voor de rest in elkaar gedoken op zijn bankje. De Officier eischt tegen A. R. 2 jaar en tegen W. J. S. 1 jaar en 6 maanden. De verdedigers staan voor een hopelooze taak. Beide verdachten hebben bekend. Wat moeten zij dus nog vertellen? De ééne zegt dat W. J. S. eigenlijk een nette jongen is, afkomstig uit een fatsoenlijk milieu en hij bepleit clementie. De plei ter voor A. R., doet hetzelfde, maar met heel wat minder overtuiging, want over A. R. valt weinig goeds te vermelden. Als verd. A. R. het laatste woord ver krijgt, neemt hij zijn verdediging zelf ter hand. Hij betoogt, dat hij de „meegesleur de" is, de nieuweling tn het vak. W. J. S. heeft juist hèm bepraat. Hij, A. R., heeft altijd gewaarschuwd: Jongen, aten we geen fietsen nemen, dat is te erg. Als we toch wat doen, laten we dan liever een groote kraak zetten; dat is evenredig aan het risico. Met klem be pleit verd. voor zichzelf clementie, zich daarbij beroepende op een dame, die niet zijn echtgenoote is, maar binnenkort „in zwangerschap zal moeten bevallen", zoo als verd. het kernachtig uitdrukt. Uitspraak over een week. VONNIS HOORNSCHE DRANKDIEFSTAL. De Alkmaarsche arrondissements rechtbank verSbrdeelde gisterenoch tend den verdachte S. T. tot een ge vangenisstraf voor den tijd van ander half jaar, daarbij aannemende, dat opzettelijke heling bewezen is. De Off. van Justitie had twee jaar ge- ëischt. Zooals men zich herinneren zal is één verdachte bij vervroegde uitspraak van rechtsvervolging ontslagen. De zaak tegen een derden verdachte werd teruggewezen naar den rechter-com- missaris. Een Parijsch advocaat heeft naar ik dezer dagen las voor de rechtbank beweerd, dat de vrouw van één zijner cliënten gestorven is aan een hopelooze liefde. Zoo iets zou een Nederlandsch pleiter niet in zijn hoofd halen, om dat hij vooruit weet, dat er hier geen rechter bestaat, wien hij dat zou kunen wijsmaken. Aan hopelooze liefdes sterven de menschen alleen maar in romans en gedichten, en het is bekend, dat er geen grooter leugenaars zijn dan schrijvers en verzen-makers. Maar de Fransche rechtsgeleerde heeft de Zaak, zelfs voor de gevoe lige harten van het Zuiden, toch een ietsje te ver gedreven. Hij heeft namelijk óók aangeboden om zijn bewering te b e w ij z e n. Nu vraag ik mij af: hoe kan een advocaat b e w z e n, dat een vrouw aan een tropelooze liefde gestorven is? Mij dunkt, zoo iets zou de dame in kwestie alleen zélf in eigen per soon kunnen bevestigen. Wat uiteraard tot de onmogelijkheden behoort. Want zelfs de hoffelijkste rechter en Parijsche rechters kunnen zeer hoffelijk zijn! zou een tikje vreemd opkijken wanneer een dame voor zijn groene tafel verkLaren kwam, dat zij aan een hopelooze liefde gestorven is. Hoog stens zou zij kunnen vertellen, dat zij aan een hopelooze liefde gestor ven zou z ij n, wanneer de liefde op het laatste nippertje toch niet zoo hopeloos gebleken was als het eerst leek. Maar daar gaat het nu eenmaal niet over- De Parijsche advocaat zit in den knoop. Hij heeft beloofd te bewij zen. Hij zal dus móéten bewijzen. Tienduizenden romantische harten kloppen vol verwachting. Als onze eigen advocaten hun ooren ook eens openzetten, zij kon den allicht van hun Franschen collega iets leeren. OVIDIUS. j De aandacht wordt erop gevestigd, dat alle verzoeken om inlichtingen over dienstname en/of aanmeldingen te richten zijn aan het NSKK-Gruppe Luftwaffe, Ersatz-Dienststelle, Lange Vijverberg 10. Den Haag. Voor alle kwesties betreffende de verzorging van de NSKK-mannen in het algemeen dient men zich te wen den tot den Fürsorge-Offizier van het NSKK, Lange Vijverberg 10, Den Haag. Het NSKK-Gruppe Luftwaffe, Abre'ch. nungsstelle Den Haag, Lange Vijverberg 12, deelt mede, dat allen, die voor een extra toewijzing kolen voor den win ter 1944/'45 in aanmerking komen, zich met de witte „Berechtigungsschein" van de extra levensmiddelentoewijzing tot de betreffende Ortsgruppe der NSDAP moeten wenden. Verder wördt nogmaals bekend ge maakt, dat correspondentie over loon- afrekening aan bovengenoemde Abrech- nungsstelle van het. NSKK verzonden moet worden. Het Nederlandsche Arbeidsfront houdt thans in diverse plaatsen in den lande groote openbare bijeenkomsten, gewijd aan het hoogst actueele onder werp: „De kapitalistische vijand voor de poorten van Europa". Maandag avond werd in het N. V.-Huis te Utrecht de eerste dier bijeenkomsten gehouden, waarin als spreker optrad de heer G. Zwertbroek. leider van het Arbeidsgebied Propaganda van het Arbeidsfront Er. bestond voer deze gebeurtenis groote belangstelling. On der de aanwezigen bevDnden zich o.m. de Beaugtragte voor de provincie Utrecht, de heer Müller Reinert, en diens Sozialreferent. de heer Richter. In zijn rede ging de spreker uitvoe rig in op de oorzaken van dezen twee den wereldoorlog, welke willens en wetens is aangesticht, ontketend en verlengd door de Westersche plutocra tieën, de Ver. Staten en het thans reeds door deze overvleugelde Enge land. die beiden gemeene zaak hebben gemaakt met het Moskousche bolsje wistische staatskapitalisme Zij heb ben elkaar gevonden in hun gemeen- schappelijken haat tegen den socialis- tischen staat Duitschland, die in plaats van het goud slechts den arbeid als waardemeter erkent uit dien hoofde reeds lang vóór dezen oorlog door het allen werkers vijandige ka pitalisme als een gevaar werd be schouwd. Beiden hebben het thans op den ondergang van het door Duitsch land geleide Europa, de bakermat al ler beschaving, gemunt. Terwijl het bolsjewisme in het Oosten opdringt, met als doel den Europeeschen .nens tot slavernij te brengen, passen de eveneens naar de wereldheerschappij strevende Amerikanen de tactiek der „verschoeide aarde" toe; zij willen onze industrieën in puin gooien, onze volken uitroeien en onze cultuur uit- wisschen. Alles staat op het spel. De Nederlandsche werker moet zich in deze ure hiervan terdege reken schap geven: Letterlijk alles staat, ook voor hem, thans op het spel. Dat het zoover gekomen is, is te wijten aan de groote fouten, die in het verleden zijn gemaakt, toen slechts onmacht en onverstand regeerden Evenals in het verleden reeds het heden lag, Ligt in het nu wat worden zal: nu, in dit tijdsgewricht, wordt er voor alle tijden over het lot van de werkende mensch- héid beslist. De plaats van den Ne- derlandschen werker is dan ook aan de zijde van het Europeesche socialis me. Ook bij hem zal het Germaansche bloed moeten spreken. Hij zal de keus moeten doen en tot het besluit moeten komen, dat zijn plaats is naast de Duitsche arbeidskameraden; ook op het terrein van den arbeid wordt de oorlog gewonnen. Slechts als Duitsch land dezen oorlog wint, zal er nog sprake kunnen zijn van een toekomst voor den Nederlandschen werker. Tengevolge van verschuivingen in de grondstoffenverhoudingen zal met in gang van heden van binnenlandsch fruit nog slechts één kwaliteit huis- houdjam worden gefabriceerd en wel uitsluitend met suiker, in tegenstelling tot vroeger, toen de suiker voor onge veer de helft werd vervangen door glucosestroop. De bereiding alleen met suiker komt aan den smaak zeer ten goede. De prijs voor deze huisroudjam zal gelijk zijn aan dien van de tot nog toe gefabriceerde huishoudjam 1. Voor huis- houdjams van buitenlandsch fruit (abri kozenjam, citroen- en oranjemarmelade) gelden verschillen'.: prijzen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1