DAGBLAD VOOR Slag in Normandië breidde zich uit. Vijand op invasiefront overal teruggeslagen. Waar Stad en Land elkaar ontmoeten. In Zuid en Oost leed de vijand zware verliezen. Sovjet-succes in Finland bleef uit. Verduister v. 22.005.45 u. Broodrantsoen op Cotentin verlaagd. Doorbraak naar Dunaburg mislukt. Klooster Monte Cassino verwoest. Arno Breitmeyer sprak over Europeesche opgaven in de sport. De secretaris van het N.G.V. overleden. Een premie voor - de teelt van sluitkpol. Post voor vrijwilligers. Hoogheemraadschap Noordholl. Noorderkwartier. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Aikmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C9, Alkmaar, Telefoon Adm, 3390 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 13 JÜLÏ 1944, 'ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Ï46e Jaargang, No. 162, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. IV. PEEN Nederlander heeft het zedelijk recht aan dezen oorlog te verdienen. Ook boer en tuinder niet. En als zij hun verplichtingen nakomen, kan er ook geen sprake van zijn. Ja, het is zelfs zoo, dat velen met moeite" kunnen rond komen en feitelijk leven ten koste van hun bedrijf. "Want teveel wordt vergeten dat deze glijtage-oorlog ook onze land- en tuin bouwbedrijven doet verslijten. In de allereerste plaats zal de inven taris niet regelmatig op peil gehouden kunnen worden en dus achteruit gaan. Dit geldt zoowel voor den dooden als den levenden inventaris. Zoo is b.v.' de hoenderteelt vrijwel te niet gegaan. De varkensteelt is zeer sterk ingekrompen, de veestapel, door het scheuren van bijna tweehonderdduizend hectaren weiland, zeer sterk in aantal vermin derd. Bedrijfsgebouwen en werktuigen wor- "den niet meer aangevuld of onvol doende onderhouden. Ze zijn straks Verouderd of gedeeltelijk versleten. Hiertegen zouden boer en tuinder thans moeten reserveeren. Dit kan het makkelijkst geschieden bij hen. die schulden hebben, en inderdaad is dan ook waar te nemen dat naast aflossing van „losse" "schulden thans ook ,vele hypothecaire schulden zijn afgelost. Dit op zich zelf is een gelukkig gevolg van de omstandigheden. Hierdoor komt het boerenland weer meer in boerenhand. Maar als straks de mogelijkheid voor vernieuwing en aanvulling weer be staat, zal het bij hen. die thans" hun schulden aflossen en geen- bedrijfsmid delen opzij leggen, wel aanleiding tot groote moeilijkheden geven. 7IJ, die een „vrij" bedrijf hebben dienen nu reserves te vormen. Maar door de omstandigheden wordt dit tegen gegaan. Men kan vrijwel geen rente maken voor het gespaarde geld en bo vendien heerscht er een gedachte om geen geld uit te zetten, maar het zoo mogelijk in goederen om te zetten. Deze gedachte -berust op de overtui ging van velen, dat het "geld geen waarde heeft. Hierbij maakt men een groote vergissing: het geld heeft nog steeds de volle waarde, getuige het feit dat de prijs van de distributie- artikelen nog steeds gewoon is. Er zijn echter te weinig producten en er is veel geld. En iedereen heeft nu de nei ging om geld in producten om te zet ten. Het is het oude begrip: dat wat men niet heeft wenscht men thans! En zoo gaan wij elkaar onderling be- concurreeren om in het bezit te komen van het weinige dat nog „vrij" ver krijgbaar is. Wij bieden tegen elkaar op tot de meest fantastische prijzen n dan grijpt de Priisbeheersching in. Maar het kwaad is dan reeds geschied en de kwaadwilligen maken school met hun bewering dat het geld geen waarde meer heeft. Zulke 'voorbeelden zien wij *ook in het "boerenvak. Toen een deel van hef vee nog vrij verkocht kon worden, Biegen de prijzen tot het waanzinnige. Vanzelfsprekend moest de Overheid hieraan paal en perk stellen. Zoo gelei delijk hebben wif voor tal van voort brengselen van den land- en tuinbouw Btopprijzen gekregen. Het gevolg hier van is weer dat tal van producten steeds tégen den stopprijs verkocht wor den en het onaangename hiervan is dat kwaliteit niet meer betaald wordt. T)IT is een zeer onaangename zaak voor die boeren en tuinders die een kwaliteitsproduct voortbrengen. Hier aan is juist onze streek zeef rijk. Ook dit is een onvermijdelijk gevolg van de omstandigheden- Zoo is deze oorlogstijd voor boer eri tuinder heusch geen goudmiintje. Vrij wel Ieder hoopt op een spoedigen afloop van deze omstandigheden en op een zoodanige vrijheid in de bedrijven, dat de zin van het boer-zijn zich weer uit in het voortbrengen van een kwaliteits product. Het doet er niets toe of dit is een fokkerijproduct van den veehouder of prima verzorgd fruit, of het is goed geselecteerd poot- en plantgoed of een kraam van de allerbeste bloembollen soorten. Dit zal de kracht van onzen boeren stand, ja, van ons land zijjn. Nederland ligt zeer goed, heeft een gunstig kli maat. een uitstekenden bodem en een pracht van een boerenbevolking. Het is jp een nieuw Europa als het ware aangewezen om te worden de leveran cier van het kwaliteitsproduct van land- en tuinbouw. Op deze basis zal een bloeiende boe renstand ontstaan, die weer koopkracht heeft en daardoor de bestaansbron voor de plattelandssteden vorm-t. Het ver werken en verplaatsen van deze pro ducten zal den bloei van handel en nij verheid vormen. Zoo zien wij de toe komst van ons land en ons volk voor ons stralen, een toekomst, waarin stad en land elkaar zullen vinden, omdat ze op elkaar zijn aangewezen- Elk op zijn plaats, elk berekend voor zijn taak. maar tezamen vormend een volksge meenschap, waarin een dichte, zeer ontwikkelde bevolking in vrede en vrij heid zal kunnen leven en werken. Ir C. K. Weermachtbericht. Peter bukt voor Tito. Naar Associa ted Press bericht heeft ex-koning Peter van Joegoslavië met Tito een overeen komst geteekend. waarbij Peter dit bols jewistische bendenhoofd erkent als chef van alle militaire organisaties. Peter ver plicht zich verder zich tot aan liet einde van den oorlog van elke politieke' activi teit te onthouden. D* plaatsvervangende Reichssport- führer Arnold Breitmeyer bracht een bezoek aan Nederland. De Rijkscom missaris, Rijksminister dr. Seyss-lnquart In gesprek met den plaatsverv. Reichs- sporttührer tfll Bildber. Sepp Fritz/Stapf/Pax m J Bezetting van Wilna" slaat aanvallen af. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 Juli (DNB). - Het op perbevel der weermacht maakt bekend: De slag in Normandië is nog tot andere sectoren uitgebreid, het ar tillerievuur is nog toegenomen. Ten Oosten van de Orne wierpen onze troepen den bi) Colombelles door gebroken vijand op zijn uitgangs stellingen terug. Ten Zuidwesten van Caen heeft onze tegenaanval verder terrein gewonnen. Om Eterville wordt verbitterd ge vochten. Ten Zuiden en Zuidwes ten van Tilly zijn sterke vijande lijke aanvallen met zware verliezen ineengestort. Ook in den sector ten Noordoosten en ten Noorden van St. Ló zijn de over een breed front ondernomen vijandelijke doorbraak pogingen mislukt. In eenige pene- tratieplekken wordt nog gestreden. Ten Westen van Airel wierpen Duitsche pantsertroepen den vij and naar het Noorden terug. Tus- schen Vire en St. Deny, ten Noord westen van Le Plessis en in den sector La Haye Du Puits duren de verbitterd^ afweergevechten voort, zonder dat de viiand er tot dusver in geslaagd is successen van eenige beteekenis te behalen. In het Fransche gebied werden wederom 66 terroristen in den strijd vernietigd. Zwaar V. 1 vergeldingsvuu, blijft op het gebied van groot Londen liggen. In Italië zette de vijand zijn krach tige aanvallen van de Wéstkust tot in het gebied van Poggibonsi voort. Hij werd met zw'are verliezen* aan dooden en gewonden afgeslagen. Het zwaarte punt van de geVechten lag Dinsdag aan weerskanten van den Tiber in den sector ten Zuiden van Cita Di Castel- ló. Na een op trommelvuur gelijkend artillerievuur gelukte het, den vijand in gevechten, die met zware verliezen gepaard gingen, tons front eenige kilo meters naar het Noorden terug te drukken. Ten Oosten van den Tiber brachten tegenaanvallen van onze troe pen het vijandelijke optreden tot staan. Aan de Adriatische kust zette de vijand zijn aanvallen gisterenmid dag niet voort. Oostelijk' front. In het Zuiden van het Oostelijke front heerschte gisteren slechts plaatselijke gevechtsactiviteit. Hon- gaarsche troepen onderna men in het voorterrein van de Karpathen een succes vollen aanval. In dsn geheelen centralen sector van de Sczcara tot Polotzk hield de sterke vij andelijke druk aan. Onze divisies hebben zich in het Zuidelijke deel van dit front onder voortdurende zware gevechten verder naar het Westen gedistancieerd. In het gebied van Bara- nowice heeft zich de Sile- zische 28ste divisie jagers onder bevel van den gene- raal-majoor von Ziehlberg ln aanval en verdediging voortreffelijk geweerd. Ten Oosten van Olita werden de aanvallende bolsjewieken door onze pantserdivisies in 'n tegenaanval opgevangen. De verdedigers van Wilna hebben in het Westelijke deel der, stad herhaalde aanvallen der bolsjewiekan uiteengeslagen en "talrijke vijandelijke tanks stukgeschoten. In het gebied tus- schen Oetena en Polotzk zijn krachtige aanvallen der bolsjewieken in nog voort durende zware gevechten met zware verliezen ineengestort. Ook ten Zuiden van Noworsjef zijn nog verbitterde gevechten agn den gang. Eskaders slagvliegers mengden zich vooral ten Zuidwesten van Wifiia en ten Zuidwesten van Dunaburg doeltreffend in de gevechten te land en brachten den vijand in scheervluchten zware verliezen toe aan menschen en materiaal. Een sterke formatie Amerikaansche' bommenwerpers ondernam gisteren onder bescherming van dichte bewolking een terreuraanval op München. Door luchtdoel- artillerie werden 27 vliegtuigen, waarvan 24 viermotorige bommenwerpers, ver nietigd- Des nachts wierpen énkele Britsche vliegtuigen bommen op Bijnfïndsch- Westfaalsch gebied. Het door de bolsjewieken gehoop te snelle succes tegen Finland is uitgebleven. De reden daarvoor is in de eerste plaats de Finsche, door de Duitsche gewapende hulp ver sterkte, tegenstand. De bolsjewie ken zjjn, naar het D.N.B- verneemt, nog steeds niet verder gekomen dan de dagen geleden bereikte merenlinie benoorden Viipuri. Om deze linie door omsingeling te over winnen trachten de bolsjewieken thans den kustweg naar Helsinki van de zeezijde te bereiken. Bij de gevechten in de baai van Viipuri heeft de wapenhulp van 't Duitsche leger uitgemunt, toen de bolsjewie ken met sterke strijdkrachten, ge bruik makende van talrijke slag vliegers, zware artillerie en vele granaatwerpers, trachten van af de eilanden het vasteland te bereiken. De eerste aanval op het schier eiland Harjuniemi werd reeds tij - dens de ontwikkeling bloedig ver stikt. - Bij de met ongeveer 250 man op een vrij groot aantal noor nevel gedekte landingsbooten tegen het - eiland Haar- penensaari ondernomen aanvallen ge lukte het den bolsjewieken eerst de in aantal veel minder sterke, kustverdedi ging onder den voet te loopen. De aan voer van verdere strijdkrachten werd echter door het vuur der Duitsche pantserafweerkanonnen verijdeld. Ver scheidene vrij kleine landingsbooten met troepen en een groote landings boot met munitie werden in den grond geboord. Bij verdere landingsonder nemingen tegen het eiland Hanustlen- saari werden verscheidene volledig bezette booten vernietigd. De rest der bolsjewistische landingsbooten wendde daarop den steven. Nog denzeWden nacht werden de bolsjewieken, die zich genesteld hadden op het eiland Haar- penesaari, door twee Pommersch- Mecklenburgsche grenadierscompagnieën tezamen met Finsche soldaten in een tegenaanval na een korten harden strijd vernietigd. 14 Juli: Zon op 5.33 u., onder 21.58 u. Maan op 1.52 u„ onder 16.03 u. De oorlogsverslaggever van het DNB in hét Westen, Alex Schmalfuss, meldt, dat de bewoners van het schiereiland Cotentin een drastisch voorproefje hebben gekregen van hun bevrijding. Zij zijn, zooals bekend, op geroepen om zich voor een Fransch— Amerikaansch leger van huurtroepen té laten inschrijven. Nu is bovendien nog het broodrantsoen van 250 tot 150 gram verlaagd. Evenals in Noord-Afrika, Sicilië en Midden-Italië is dus ook in Frankrijk de honger de voorbode van de Anglo-Amerikaansche „bevrijding", Het is derhalve niet geheel vrij te plei ten van cynisme, wanneer Britsche en Amerikaansche gevangenen zoo dik wijls hun verbazing te kennen geven over het feit, dat de Fransche burger bevolking in Normandië er zoo wel doorvoed uitziet. Daar de bewering, dat de Duitschers de levensvoorwaarden voor het Fransche volk hadden vernie tigd, een belangrijk onderdeel vormt van de absoluut egoïstische Britsch Amerikaansche „bevrijdings"-op9racht, is deze door de gevangenen afgelegde verklaring, die zich met eigen oogen hebben kunnen overtuigen, eén opmer kelijke bevestiging van de onoprecht heid der vijandelijke propaganda. Een, zooals zij zichzelf uitdrukten, verras send bewijs hiervoor kregen ook de Britsche enAmerikaansche gevange nen, die onlangs door Parijs werden gevoerd en zich blootgesteld zagen aan de volkomen ondubbelzinnige uitingen van afkeer der Parijsche bevolking. Volkomen ontnuchterd verklaarden zij, dat zij, waanneer zij niet door de Duit sche bewakers beschermd waren, onge twijfeld mishandeld zouden zijn. (Interinf.) Het Duitsche garnizoen van Wilna sloeg ook Dinsdag verschei dene heftige bolsjewistische aanvallen, die concentrisch op het westelijke deel van de stad gericht waren, bloedig af. Het vernielde 30 zware tanks, grooten- deels met nieuwe ontplofbare middelen, die den vorigen dag door de lucht waren aangevoerd. In het gebied van Oetena en^de meren zuidelijk van de Duna mislukten hevige, over een breed front ondernomen Sov- jeta an vallen met bijzonder zware vér- liezen voor de aanvallers, die de op dracht hadden met alle middelen een doorbraak in de richting v^n Duna- burg te forceeren. Ook ten noorden van Polotzk strandden talrijke Sovjet-aan vallen op het Duitsche afweervuur. Van de overige sectoren van het Oos telijke front zijn slechts berichten over plaatselijke gevechten ontvangen. Qp marsch door Parijs. In een der zijstraten van de Fransche hoofdstad, die de Duitsche weermacht ter be veiliging van de „bevrijders" moest afzetten, wachten Anglo-Amerikaan sche krijgsgevangenen op hun trans port naar de kampen PK Vennemann/DV/R/P m Het tijdschrift „Tablet" meldt, dat kolonel Francis A. Markoe. een staf officier van het hoofdkwartier van het vijfde leger onder generaal Clark, die op het oögenblik in de Ver. Staten ver toeft, in een aan de „St. Louis Post Dispach" verleend interview heeft toe gegeven, dat de verwoesting van het klooster Monte Cassino militair niet alleen zinloos, doch voor den geheelen geallieerden veldtocht uiterst nadee- lig is geweest, want^met Monte Cassino is niet alleen een prachtig christelijk cultuurmonument door Amerikaansche bommenwerpers vernietigd, maar de Duitschers kregen door.de verwoesting het ondubbelzinnige récht de ruïnes van het klooster te bezetten, terwijl zij voordien de abdij in het geheel niet bezet hadden. In het geallieerde kamp doen geruchten te ronde, zoo zeide ko lonel Markoe verder, dat generaal Clark de opdracht tot de verwoesting van het klooster gegeven zou hebben. Ik, aldus Markoe, verklaar met nadruk, dat een hóogere instantie dan generaal Clark dit bevel gegeven heeft. Het tijdschrift „Tablet" geeft in een commentaar op deze verklaringen van den Amerikaanschen kolonel uiting aan zijn hoop, dat de leden van het Brit sche Lagerhuis thans een officieele ver klaring zullen vragen. Een waar bloedbad in La Haye du Puits. (Van den oorlogscorrespondent van het DNB in het Wésten, Alex Schmalfuss). Overal, waar de vij and aan het Normandische brugge- hoofd tot den aanval was overge gaan, is hij gistermorgen terugge slagen of zijn kleine penetraties on-s middellijk opgeheven. Daarmede is langs het geheele front van het ge bied zuidelijk van Caen tot de West kust van Cotentin een goed Duitsch afweersucces behaald, dat niet ge ring móet worden geacht, alleen al omdat Montgomery bij den aan vang van' de zesde invasie-week klaarblijkelijk een veelbelovende onderneming ten uitvoer wilde leg gen, want in het vijandelijke hoofd- kwartier zal men bij de berekening van het tot dusverre bereikte waarschijnlijk niet over het hoofd kunnen zien, dat de verliezen in geen redelijke verhouding staan tot de behaalde terreinwinst. De vij andelijke divisies staan nog steeds, waar zij in de eerste dagen der invasie stonden. „United Press'^meldt, aldus „Nya Dag- ligt Allehanda", over den toestand in het door de Amerikanen veroverde La Haye du Puits, dat militair gezien geen énkele beteekenis hèeft, het vol gende: La Haye du Puits is het tooneel ge weest van een „waar bloedbad". <|n iederen hoek bleven de Duitschers met Lichamelijke opvoeding blijft belangrijk. Onbewust van den onvergetelijken indruk, welken de overleden Reichs- sportführer Hans von Tschammer und Osten met zijn magistrale rede, in den Haag in 1942 uitgesproken voor Ne- derlandsche sportautoriteiten, heeft achtergelaten, bracht deze week zijn plaatsvervanger Arno Breitmeyer eveneens een kort bezoek aan ons land, daarbij getuigenis afleggend van eenzelfden sportleven geest en den vasten wil voort- te gaan op den door zijn voorganger eenmaal ingeslagen weg. Wederom kregen de vertegenwoor digers van ons nationale sportleven de gelegenheid met een Duitschen sportleider van gedachten te wisselen en van hem de richtlijnen te verne men waarin het Europeesche sport leven zelfs in het vijfde oorlogsjaar en voor de toekomst opgebouwd dient te worden. Arno Breitmeyer wees hierbij speciaal op de Europeesche op gave in het Internationale sportleven, dat vooral vruchten zal dienen af te werpen in de komende periode na de zen oorlog. Na een begroeting door den pers- en sportreferent van den Rijkscommissaris, dr. Hermann Harster, waarin deze wees op de bestaande goede samenwerking en verstandhouding tusschen de Duitsche en Nederlandsche sportauioriteiten, hield de Reichssportführer .een lange en interes sante uiteenzetting over de problemen van dezen tijd Inzake het internationale en nationale sportleven. Het is mij. aldus spreker, een groot ge noegen nader kennis te maken met het Nederlandsche sportleven. Nederland is steeds een land geweest, waarin men een goed begrip had ten aanzien van de sportbeoefening en een land, dat steeds uitstekende athleten heeft voortgebracht Terwijl op het oogenblik het sportleven in Duitschland ten zeerste beïnvloed is en wordt door het militairisme en veel geleden heeft van de herhaalde en zw^re bombardementen, vraagt men zich her haaldelijk af. waarom nu in dit vijfde oorlogsjaar nog steeds zooveel werk ge maakt wordt van de sportbeoefening en in het algemeen van de lichamelijke op voeding. Voor alle Europeesche landen en dus ook voor Duitschlan^ en Uw land blijft de lichamelijke opvoeding van het volk belangrijk. Overeenkomstig Öen wensch van den Führer en mijn voor ganger blijft de sportbeoefening zoo lang mogelijk op de normale wijze gehand haafd. alleen zullen wij ons zooveel mo gelijk moeten aanpassen aan de gewij zigde omstandigheden. Opmerkelijk is, dat ook de athleten zelf hieraan blijven vast houden. 2oo waren ruim 74 procent van de deelnemers aan de nationale athle- tiekkampioenschappen van verleden jaar onder de wapenen, doch verschenen zon der uitzondering op het appèl. Dat be wijst, dat de sportbonden na den oorlog een belangrijke taak te vervullen zullen hebben om alle athleten, die van het front terugkeeren, dp te vangen en een gezonde afleiding te be?orgen Dat wil niet zeggen, dat van hen bijzondere sportprestaties verwacht kunnen worden, want daarvoor is de frontdienst te zwaar Voor wat betreft de bijzondere presta ties zulten wij het oog gericht moeten houden op de nieuwe jeugd, het opko mende geslacht, dat de opengevallen plaatsen zal moeten gaan innemen. Zelfstandig en vrij sportleven. Vóór alles dient echter het sportleven zelfstandig en vrij te blijven, zooals het niet alleen de wefisch was van mijn voor ganger, doch ook van den' Führer zelf De sport is immers voor millioenen men schen een nieuwe levensvorm geworden Hieraan' mag niet .worden getornd. Wij moeten nationaal onze zaken ln orde hebben om beter gereed te zijn voor het vervullen v9n onze taak, welke wij hebben ten aanzien van onze Euro peesche opgave. Evenals in het verleden, zal immers het internationale sportcontact beter dan op elk ander gebied ook de moeilijkheden onderling, welke kunnen bestaan, overbruggen. Vooral nu de ver keersmiddelen ztéh vooral door de lucht meer en meer hebben vervolmaakt, z^e ik voor de toekomst een daffkbaar ar beidsterrein voor het internationale sport leven weggelegd. Beperkte men zich tot heden meer tot onderlinge landen wedstrij den, in de toekomst zal zich dat onge- twijield gemakkelijk uitbreiden, tot ste- denontmoeïïngen en ontmoetingen tus schen afzondérlijke ploegen en vereeni- gingen. Tenslotte vestigde spreker nog de aandacht op de Olympische gedachte, wasraan ieder land en dus ook Duitsch land overeenkomstig de gedachte van den stichter trouw zal blijven. Dankwoord van profqpsor Van Dam; Het behoeft geen betoog, dat deze uit eenzetting door de aanwezige sportauto riteiten met belangstelling werd beluis terd en grooten bijval oogstte. De secre taris-generaal van het Dep. Van Opvoe ding, Wetenschap- en Cultuurbescherm., prof. van Dam, was dan ook de tolk van alle aanwezigen toen hij den plaatsver vangend Reichssportführer voor zijn woorden dankte en tevens namens" de Nederlandsche sportautoriteitei» in ons land welkom heette. Speciaal wees prof. van Dam hierbij op het groote werk, dat inmiddels in ons land voor ons nationale sportleven is, verricht. Hierbij waren, aldus spreker, vooral in het be gin vele en groote moeilijkheden te overwinnen. Zoowel bij den Rijkscom missaris als bij zijn sport- en persrefe rent dr. Hermann Harster hebben wij steeds trouwen steun gevonden en begrip opi te komen tot een goede oplossing van de bestaande moeilijkheden, waaroor goede resultaten werden verkregen in het belang van ons nationale sportleven Hieraan hebben wij ongetwijfeld te dan ken, dat wij nu zelfs in dit vijfde oor logsjaar nog '.kunnen spreken van een vrijwel normale sportbeoefening ln ons land. Ook wij zijn erin geslaagd de po litiek huiten onze sport te houden en zullen er in de toekomst ook nog angst vallig voor waken een vrije sportbeoefe ning te behouden. Uw gedachte, Reichs sportführer, is ook de onze. Wij Neder landers zijn steeds goede Europeanen ge weest en de Nederlandsche sport moet zijn Europeesche opgave bewust blijven Onzen vollen èteun zullen wij ln de toe komst hieraan gevfen als bruggenbouwers voor het herstel van het internationale sportcontact. Wij hopen, dat wij voor d"- ze taak de sport door den oorlog hel pen. Aan het slot van deze-» bij eenkomst vond een breedvoerige gedachtenwisselirig placts, waarin o.a. gesproken werd over de beroepssport en het amateurisme, het gebrek aan sportmateriaal, het vrouwen- turnen, enz Woensdag heeft Arno Breitmeyer, die vergezeld werd door dr. Jensch, ons land weer verlaten. automatische pistolen en mitrailleurs verzet bieden en een Ameriaansch ko lonel, alsmede talrijke Amerikaansche soldaten, zijn gesneuveld. 3800 dooden in Lisienx. In een rapport van het klooster der Carmelieten vah Lisieux in Normandië wordt o.a. gezegd, dat drievierde deel der stad door de Engelschen en Ame rikanen is verwoest. Alleen de kerk van het klooster der Carmelieten steekt nog boven de verwoeste huizen uit. bij zonder zwaar getroffen is een nonnen klooster van de Orde der Benedictijnen. In drie aanvallen zijn duizend bom men op de stad geworpen. Van de 18.000 bewoners hebben 3.800 den dood gevonden en zijn 10.000 dakloos ge worden. Vooral de kerken zijn zwaar geteisterd. Temidden van zijn dagelijksche beslom meringen op het bureau van het Neder- landsch Gymnatiekverbond' in Den Haag is Dinsdag plotseling op 70-jarigen leeftijd overleden de heer L. J- A. van Ekeren, secretaris van het N.G.V. De heer van Ekeren heeft zijn geheele leven gewijd aan de zaken der turnerij in Nederland. Na vele jaren de gymnas tiek té hebben beoefend, eerst in dp gymnastiekvereeniging Simsbn te Koog aan de Zzan, later in Amstel's gymnas tiekvereeniging vte Amsterdam, werd hij in de organisatorische ^ontwikkeling van de gymnastiek in ons land betrokken. Hij was reeds in 1894 voorzitter van. Simson en na zijn 4 toetreden tot Amstels' werd hij haar penningmeester en tenslotte voorzitter. In 1905 werd hij gekozen tot secretaris van het gewest Noord-Holland en in 1915 tot penningmeester van het N. G.V. In 1918 verwisselde hij deze functie voor die van secretaris, welke hij tot zijn dood Heeft bekleed. «v Het vorigé jaar werd de heer van Eke ren, ter gêlegenheid van het 75-jarig be staan van het N- G. V. tot eere-lid van het N.G.V. benoemd. De crematie zal Vrijdag a.s. te Driehuis- Westerveld geschieden na aankomst van den trein van 14 uur van Amsterdam C,S, In verband met het terugloopen van de teelt van sluitkool en vooral van betvaarkool, hetgeen in het be lang van de voedselvoorziening niet gewenscht .Wordt geacht, is de prijs van sluitkool reeds eerder verhoogd. Bovendien is het nu mogelyk, aldus het bedrijfschap voor Groenten en Fruit in een circulaire aan de vei lingen, voor de teelt van deze kool in 1944 een extra premie te ver strekken. Deze premie bedraagt voor roode kool en voor groene en gele savoyekool vanaf 29 Augustus tot 23 October 50 cent per 100 kg. geveilde kool. De premie wordt vervolgens iedere vier weken met 10 cent per 100 kg. verhoogd en be draagt derhalve met ingang van 13 Februari 1945 1 per 100 kg., terwijl zij met ingang van 13 Maart om de vier weken met 20 cent per 100 kg. stijgt. Voor witte kool bedraagt de pre mie in het tijdvak van 29 Augustus tot .23 October 30 cent, loopt even eens met 10 cent per vier wek$n op en bedraagt op 13 Februari 1945 dus 0"80 per 100 kg., om met ingang van 13 Maart 1945 om de vier weken met 20 cent per 100 kg. te stijgen. Ofschoo'n deze premie voor het grootste deel van de teelt van kool wel te Iaat komt om alsnog een uit breiding te bevorderen, vertrouwt het bedrijfschap toch, dat de telers hierin stellig een tegemoetkoming zullen zien en vooral de teelt van savoyekool op het vrijkomende aardappelland zullen bevorderen- ONTSLAG BURGEMEESTERS. Bij besluit van den Commissaris- Generaal voor Bestuur en Justitie zijn ontslagen met ingang van 17 Juni 1944 P. Kikkert als burgemeester van Pur- merend en J. de Boer als burgemeester van Obdam. Het ft-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, maakt bekend, dat de volgende richtlijnen voor de veldpostverzending aan vrijwilligers en frontarbeiders gelden: (alle vroegere richtlijnen zijn ongeldig). Adres: il-Feldpost An das H-Hauptamt, Maastricht Zur Weiterleitung an: Dienstgraad^t Naam: Veldpostnr. of adres: De afzender moet vermeld worden. Dit geldt alleen voor postverzendin gen aan -vrijwilligers en -frontarbei ders. Andere postzendingen (aan leden van de weermacht, marine, Luftwaffe, N.S.K.K. enz.) mogen niet over Maas tricht gestuurd worden. Aan de ontvangers met een veldpost nummer mogen slechts pakjes tot 100 gram gestuurd worden. Zijn deze pakjes zwaarder dan 20, gram, dan is een „Zu- lassungsmarke" noodig. Kranten en tijd schriften moeten als dusdanig te herken nen zUm dus met een kruisband te ver pakken; iedere zending mag niet meer dan 100' gram wegen. Een „Zulassungs- marke" is hierby niet noodig. Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luchtveldpostzegels voorzien zhn en het opschrift „Luftfeldpost" dragen. Aan ontvangers met een adres, dus geen veldpostnummer, kunnen pakjes tot 1000 gram gestuurd worden; 15 ct. porto. Zu- lassungsmarken zijn niet noodig. De veldpostzenöingen worden door alle Dienststellen der „Duitsche Dienstpost" en de Nederlandsche Post (P.T.T.) aange nomen. Geldbedragen aan M-vrywilligers kunnen door veldpostwissels by de bureaux der DuitsGh» Dienstpost overgemaakt worden. WIJDENES SPAANS HERDACHT. In het Gemeenlandshuis aan den Ken- nemerstraatweg te Alkmaar werd Woens dagmorgen onder voorzitterschap van den dijkgraaf, mr. Kamp, de algemeen® bestuursvergadering gehouden. De dijkgraaf opende met een herden kingsrede over wijlen den oud-dijkgraaf C. Wij denes Spaans Jr., voor welke plechtigheid familieleden van den over leden dijkgraaf de vergadering bijwoon den. In een rede. die een uur duurde, schetste mr. Kamp den levensloop van wijlen den heer Wij denes Spaans, die 27 December 1943 op 73-jarigen leeftijd was overleden. Uitvoerig ging spreker na wat de ontslapene in bijna twee decennia voor het hoogheemraadschap was ge weest. Wijdenes Spaaqs was het type van de Tegentenfiguur, toegerust met een oarate kennis, man van natuurlijke waar digheid, goed improvisator, met een rus tige, krachtige, waardige wijze van voor dracht, geestdriftig en van een meesle- penden betoogtrant. Op voorstel van spr. verhieven de aanwezigen zich ter eere van de nagedachtenis van den overleden diikffraaf een poos van hun zetel. Hierna deed de secretaris mededeeling van de herbenoeming van mr. Kanro als dijkgraaf, de heeren M. Dekker en p. Groen als heemraden en van de benoe ming vanden heer De Veer tot heem raad. Het pensioen van den afgetreden heemraad, den heer Verfaille, was op f 1000 gesteld en dat van mevr. de wed. Wil denes Spaans op f 2000. Met dank werd aanvaard de schenking van eenige boekwerken en vonrwemen door wijlen den heer Wijdenes Spaans. Aangenomen voorstellen. Conform werden vastgesteld de voor- 1 stellen tot: a. het aangaan van een over eenkomst van ruiling "Van grond met de provincie Noord-Holland in verband mgt den aanleg van het kanaal OudkJrsn^'' Kolhorn; b. tot aankoop van een gedeel te Waardpol der dijk bij Kolhorn van den staat; c. tot aankoop van een tweetal strooken grond van K. Bosschieter te Den Bp en H M. Fokker te Purmerland voor verbreeding van den berm v,an den Purmerlanderrijweg: d. tot verkoop van enkele gedeelten Westfrische binnendijk aan de provincie Noord-Holland in ver band met den aanleg van_ provinciale wegen; e. tot verkoop v^n een perceel grond (overhoek) te Andijk aan K. Kort aldaar: f. tot het aangaan eener over eenkomst met de gemeente Enkhuizen nopens de vestiging van de erfdienst baarheid van overweg op eeij. gedeelte Oosterdijk van DreÉfctariand, behoe ve van het z.g. „#andlaantjë" aldaar; g. een dito met de gemeente Winkel, in zake de overneming van her onderhoud van enkele weggedeelten in die gemeen te; h een dito met den polder Wieringer- waard inzake de overdracht van het on derhoud van een weggedeelte en enkele wegen (voetpaden) den Oósterdiik. wy'zïging ambtenarenbesluit. In verband met zijn bevordering tot adjunct-commies was aan den concierge P. Kroon, met ingang van 2t April eer vol ontslag verleend. De combinatie van klerk-congierge was niet ideaal gebleken, waarom werd voorgesteld een nieuwe functie, n.l. die van „bode-concierge", in te stellen, die tevens de centrale ver warming kan stoken en zoo noodig als chauffeur "dienst kan doen. hetgeen mo gelijk is doordat de bode Kroon op 1 Ja nuari 1946 metpensioen gaat en tot dien datum als klerk 1ste klasse ter secretarie werkzaam kan zijn. Voorgesteld werd de jaarwedde voor den bode-concierge te be palen op f 1350—f 1850 met 5 één-jaarlijk- sche verhoogingen van f 100 en met toe kenning van dezelfde emolumenten, thans aan de functie ^an concierge verbonden, t.w. vrij wonen, vuur en licht, vrij ge bruik van huishoudelijke artikelen en het genot van de opbrengst van de vrucht boom en in den tuin van het gemeen landshuis. Conform besloten. Verbetering salarispositie van het personeel. Voorgesteld werd de beschikking .van .de secretarissen-generaal van dé departe menten van Binnenlandsche Zaken en van Financiën betreffende eenige verder gaande maatregelen ter verbetering van de salarispositie van eerf gedeelte van het rijkspersoneel, d.d. 6 April 1944, met uitzondering van art. 4. van overeenkom stige toepassing te verklaren op het per soneel van het hoogheemraadschap, voor zóóver het daarvoor in aanmerking komt. Werd z.h.s. aangenomen. Wijziging begrooting 1943. Tot wijziging en aanvulling van de bc- grooting 1943 werd besloten, zooals werd voorgesteld. Rekening 1943. De rekening 1943 werd voor den gewo nen dienst vastgesteld op een bedrag van f 1.028.916.70 in ontvangst en uitgaaf, met een batig slot van f 368.538.11 en van den buitengewonen dienst op f 297.405.83 met een batig slot van f 270.739.04. De heer v. d. Sluis had namens de commissie, belast met het nazien, een uitvoerig rap port uitgebracht, waarin hij dank aan de ambtenaren bracht voor het richtige beheer. Hierna sluiting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1