DAGBLAD VOOR 1 Groot/Duitse Rijk zal overwinnen Zware Amerikaanse verliezen bi Bastogne Felle strijd tussen Maas en Moesel Nieuwe jaar zal ons paraaf vinden 5ermanen/e ver gissingen der vijapden in VliegveSdei Nederland in gevallen Dagorder van Von Runds+edt Vijandelijk ravitail- leringsverkeer bedreigd se.conde moedeloos Symphonio in Zwart Nog veertig jaar oorlog! Y.5- ;0OFD ËDACTEUR H. M. C. SCHRODER, lijdelijke redactiebureaux f V. „DE ARBEIDERSPERS", HE ELVELD 15, AMSTERDAIVj-C. TIILEFOON 38811, TOESTEL 58. Ie JAARGANG No. 238 DONDERDAG 4 JANUARI 1945 NOORD-HOLLAND Verschijnt voorlopig Dinsdag, Donderdag en Zaterdag hoofdkwartier van den P; 'HEER, 1 Jan. Dë Führer heeft te- -elegehheiji van de j aars wisseling een oproep gericht tot Ifet Duitse volk. Hie-'-in zegt de Führerjo.a.: „Alleen óe jaarswisjeling is voor mi" eankiding, vandaag te- spreken. - - V' h -ft, van mij meer geëist >e gebetrtenissen-in de iggehde. tyaalf maagden, r ::"t bijtvtuder echter de gebeurte- 20ste Juli, hebben mij ge il :nijn gehefe aandacht en "•oh;, te w idei aan d.e enige welkè ik ddert vele jaren lotsstrijd jan mijn volk. ai he bben de vijanden reeds r A;i Kar ome ineenstorting "■ld. toch hepén zij van 1944 e verwaehti :gen gekoesterd, scheen d^ overwinning zo ,:r hen te zijhals in de dagen Augustus van h afgelopen jaar, •n de ene cgfafctriJhe letterlijk op ndc.e vela; Wanneer het nu idanks gelu t s het lot weer, - zo dikwijls, te,doen keren, dan Icomt naast de offers, het worstelen en -erken van ai mijn volksgenoten vaderland er aan het front, •iij:ï eigen we/k en mijn eigen ten een aaiïdecjl toe aan deze verdiensten. I y aeb daarmede alleen gehandeld in e zin,- waaraan lk in de gedenk- ïige RijksdagzitÉjag op 1 Septem- 139 uiting gnf jn de verklaring, in doze strijd Duitsland noch door vaeeigewekl, aocii <Joor de tijd-ooit op'de knieën, zal worden gedwongen, cb ook een 9e November 1918 in Duitse Riik nooit meer zal lier- halen. Jds dan. wanneer de volken wan end dreigden te worden, werden f) v. achtingen voorspellingen ge ünieerd en met uen zekere agitato- c driestheid in de ogen van de massa ris absoluut zeker, ja als Vanzelfsprekend voorgesteld. &u :.s was nu dfj nieuwe termijn i. dan weer Maart 1945. Thans art men voomchterwijze, dat 5 maand Augustus is. In Juli zal mgetwijfeld Weer spreken van de 1946. behalve |dan dat intussen log werkelijk eipdigt en wel niet de Duitse capitulatie, want deze rit komen, t och door de Duitse ove-winning. vallei aan dezef voorspellingen - echter om de juistheid van de i derstelliag psychologisch te be- tigen de theoretische instel- j van steeds weer nieuwe commis- r oor Oe behandeling van Europese vr stukken na de oorlog. Het afkon- t van sen dele waarlijk krankzin- r - wetten voor de behandeling van juitso volk geschiedde steeds zo, oe oorlog reeds gewonnen was en Ir'. - derhalve in volslagen rust reeds li:1 de regering van Europa kon gaan I rdrren Wanneer- echter in de '-uimioGt F.trsciic -staten -de een j' adere vooraanstaande man werke- t' an dit alles zou geloven, wat men ik jlken voorzet, dan kan hiervoor in v drie oorzaken zijn verklaring Worden gevonden: I 1 Hierin, dat men het Duitse volk in geheel niet kent; men van een nationaal-socra- b staat geen benul heeft; men echter in deze landen iets anders gekend heelt,, wat oviweldigende massa van het ge- •-ie Duitse volk vlet kent, n.l. een'' 'Kiiek van salon politici en salon- i"- ois, die in totale miskenning un eigen geestelijke, politieke èn 1 re nulliteit de wereld proberen te maker., dat zij door een Putsch eert dag aan de macht komen en -'.onder meer een capitulatie zoals ilië, Finland, Hongarije, Roeme- Bulgarije zouden kunnen aan- nu daartegenover bii de r .'teling het 'eWijs willen leve rt ik en deze staat en zijn sneu onwrikbaar zijn in 'rikbaar in hun fana- d e id om do oorlog -?h yjen raet succes mét de tegensla- door le streken van het j sgele; d op de koop toe O'g eens willen vaststellen, - i hét verleden en het a- ea voor de toekomst uo daakelijk is te weten: i?et verlecieTx en l\eti u lipgen van onze vijan- dcu - - svolie tenuitvoerlegging ide totale versnippering I v'an het VïJik, het deporteren i i: tien tot twintig millioen Duit- I se; naur het bn onland, het tot sla- I ver'U; brengen van de rest van ons volk het te non de richten van onze I Duitse ;eugd. doch voor alles het ver- I hongeren \aia onze massa's met zich medebrengen. Daarvan afgezien kan I men óf slechts in vrijheid, leven of in I knechtschap sterven. 2 Da; rtegenover zijn nu echter ook wij tot alles besloten. De wereld moet' -weten, dat derhalve deze staat nooit 1 zai catlivdeTen, aat het huidige Duit- I se rijk ever as alle grote staten uit X het verleden op zijn weg aan tcgen- I slagen kan blootstaan, doch dat' het een lef r ooi cie.:e(l weg zal verlaten. Men moet weten, dat de huidige staats- leiding de zorgen en het liiden met j ha volk deelt, doch. nooit voor zor- ge-n or leed al capituleren! Dat zij daartegenover vastbesloten is. iedere .1 criois het hoofd te bieden. Dat deze strijd zelf reeds een zo j grenzenloos moeilijke is, wordt veroor- t zaakt door het wezen van de genoem de doelstellingen van onze vijanden. I Wan+, daar zij voornemens zijn, ons j volk uit te roeien, proberen zii deze i methode reeds, in de oorlog met mid- delen r.e vcr-.ve/enlijken, die de be- ssoha: mènshcld nog niet gekend hopci' vb-V. steden de Duits? wil pas go^d opnie uw naar boven gekomen. Wanneer d .?e bcproevingstijd eenmaal voorbij zal zijn, zal iedere Duitser er gïcinzen'oc- urots op zijn, lid te mogen zijo. van een vergelijk volk. fc enige' tijd zullen als slotstuk Vcaü deze tijd ook de Duitse steden weer uit haar puinhopen herrijzen tot - - nieuwe piassen van heerlijk Duits gesteld, waarvah er meestal een vol-, steden choc n. doende geweest zou zijn om andere Inplaats van vernietigde woonka- volken volkomen terneer te Slaan, zernui zuilen gezondere woningen ko- Wanneer het afgelopen jaar ons niet TAioncon or, dogn wankelen, wat kan ons dan een grootst mogelijke respecter mg der individuele capaciteiten de grootste prestaties garandeert en met de krachtigste beteugeling van alle egoïs tische drijfveren uitwassen verhindert, óf als staten, zoals wij de'z^ .zien in Midden- én West-Europa, voor het le ven ongeschikt, d.w.z. de volken zijn daarmede tot de ondergang gedoemd! Zo zijn in dit jaar naar het'voor beeld van het koninkrijk Italië, Fin land, Roemenië. Bulgarije en Honga rije ineengestort. Voor ons echter is dit slechts een nieuwe verplichting om steeds dui delijker in te zien, ,dat het zi.jh o| niet-zijn van een Duitse r toekomst- afhangt van de consequente verdere- ontwikkeling van onze vol-ksstaat, dat alle onmenselijke offers, die ons volk moet brengen alleen denkbaar zijn onder voorwaarde van een maatschappelijke orde, die ah* pri vilegiën opruimt en v-o^oende het ge hele volk niet «neen tot drager van gelijke pji^dtep. maar ook van ge- lijk^ levensrechten maakt. Het in zicht in. de morele waarde van onze overtuiging en de daaruit resulteren de doelstelling van onze levensstrijd geven ons en vooral mij de kracht deze strijd in, de zwaarste uren met het krachtigste geloof en een on wrikbaar vertrouwen voort te zetten. Deze overtuiging is door de unieke aanvaarding van het appèl, dat ik dit jaar met bijzondere nadruk tot het Duitse volk moest richten, gewaar borgd. Milllioenen Duitsers uit alle beroepen en standen, mannen en vrouwen, jongens en meisjes tot kin deren aan toe hebben* naar de spade en schop gegrepen »DuLaénden Volks- sturm-bataljons zijn ontstaan en wor den opgericht. Divisi'esjna divisies zijh opnieuw opgesteld-. VOTksartilleriecórp- sen, granaafwerper-ien stormgeschut- Origades suinedto^* pantserformaties worden uit a*fbgjond gestampt. Jacht- •eskaders wórden aangevuld en' van nieuwe toestellen voorzien en vooral de Duitse «fabrieken hebben door de Duitse arbeiders en arbeidsters unieke prestaties geleverd. Bij hen, dat mag ik thans zeggen, sluiten zich steeds meer die denkende mensen van andere 'volken aan,- die als arbeidskrachten in Duitsland ,^et wezen van onze sociale gemeenschap begrijpen. Zo werd, wat onze .vijanden ook vernield hebben, met een bovenmenselijke vlijt en een heldenmoed zonder weerga weer op gebouwd en dat zal zolang geschieden totdat .de vernieling door onze vijan den op zekere dag een einde neemt. De Duitse geest en de Duitse wil zil- len dit afdwingen! Dat zal eenmaal jn de geschiedenis worden opgenomen als het wonder van de twintigste eeuw Onwrikbaar geloof - Ik zou aan het einde van 'dit jaar al de ontelbare millioenen van- mijn volksgenoten als woordvoerder der natie en op dit ogenblik ook als <le leider van haar lot met een over vol hart willen danken voor alles wat zij geleden, v.erdragen, gedaan en ge presteerd hebben, Ik zou hun willen vragen - ook in de toekomst niet te verslappen, doch de leiding der bewe ging te vertrouwen en met een uiterst fanatisme deze zware strijd voor de toekomst van ons volk te doorstaan. Voor zover het aan mij zelf ligt om het suqees te bevorderen, ik zal, even als in het verleden, ook in de toe komst alles hiervoor doen. - Overigens wü ïhijn volksgeno- ten, evenals in de lange jaren van de strijd om de macbt ook thans op nieuw verzekeren, dat mijn geloof man de toekomst van ons volk on wrikbaar is. Wlen de Voorzienigheid z.o zware beproevingen op de schou ders legt, heeft hij tot de hoogste taak uitverkoren.' Het is derhalve mijn enige zorg mijn uiterste best te doen om het Duitse volk door deze tijd van nood neen te leiden en het daarmede de poort naar die toekomst te openen, waaraan wij allen geloven, waarvoor wij strijden en werken. Op dit ogenblik wil ik derhalve als woordvoerder van Groot-Duitsland je- fe?s.den Almachtige de plechtige gelofte afleggen, dat wil trouw en on wrikbaar onze plicht ook in het nieuwe jjaar zullen vervullen, in het rotsvaste., geloof, dat het uur komt, waarop de overwinning diengene be schoren zal zijn, die haar het waar digste is, het Groot-Duitse Rijk!" V Nieuwjaarsboodschap van Groot-admiraal Dönitz Groot-admiraal Dönitz heeft een Nieuwjaarsboodschap uitgegeven, YYaarih hij zegt: Fanatiekeistoutmoe- leid Za* 0nS t0t overwinninS truKfiKK van de Generale Staf, een Nie,S?ierian' heeft eveneens .i j a ars oproep uitgegeven waarin luj zegt, het komende iaTr met. moed en vertrouwen t^emort te zien, want door de laaiende vlam men der veldslagen straalt het sig naal der overwinning. Oproep van Rijksmaarschalk Göring Naar aanleiding van de wisseling des jaars heeft een reeks prominente Duitse persoonlijkheden Nieuwjaars- oproepen gericht tot het Duitse volk. In de oproep van rijksmaarschalk Göring wordt o.m. gezegd: Een jaar van harde beproevingen, geweldige inspanningen en uiterst zware offers ligt achter ons. Het is echter het jaar der volharding gebleken. Onze roemrijke weermacht heeft de alge mene aanval op de grenzen van Duitsland afgeslagen. Thans, bij de wisseling des jaars, staat zij aan het westelijke front weer In de aanval. De geweldige prestaties van ons volk in deze zware tijd zullen eeuwig in de geschiedenis geboekstaafd blijven. Met de hoogste concentratie werken volgens de wil van den Führer alle beschikbare krachten uitsluitend voor de belangen van het front. Ver leden jaar is voor het vaderland de;- zware taak ontstaan om door ver meerderde arbeid de economische verliezen te vervangen, die voor ons zijn ontstaan door het verlies van vroeger bezette gebieden. Het frqnt eist thans en in de toekomst grotere ijver en nog grotere inspanningen. Een andere weg is er niet. Ik weet, hoe hard en bezwaarlijk hij voor ieder individueel is. Dat hij echter naar het succes leidt, hebben de laatste maanden bewezen. De herfst- taak is, ondanks de grootste moei lijkheden, ten uitvoer gelegd met belofte van succes. De nieuwe wapens dei weermacht hebben den vijand reeds thans aan zienlijke schade toegebracht' en zijn thans reeds voor den tegenstander een zware belasting gebleken. -Wat wij van onze vijanden te verwachten zouden hebben, wanneer wij moe ep week zouden worden, weten wij. Dan zou het Duitsland nog erger vergaan dan de staten, die hun wapens in vertrouwen op ledige toezeggingen van den tegenstander laf voorbarig uit handen hebben gegeven en wer den tot verraders jegens Europa. Be vrijding hebben zij hun beloofd. Burgeroorlog en chaos, ellende en honger hebben zij hun gebracht. Nooit is de algemene verwarring in Europa groter geweest als thans. Wat zouden wij, gezien deze vervaringen, van onze vijanden kunnen verwach ten, wanneer zij ooit als veroveraars Duitsland zouden binnenrukken? In ontzetting en wanhoop, in bloed en tranen zou ons volk verzinken. HOOFDKWARTIER VN DEN FÜHRER, 2 Jan. (D.N.B Het opperbevel van de weermaht maakt bekend: In het gebied ten zuidlesten en zuiden van BasVogne natnde hevig- -1 Uitgave Dagblad vom- Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaus te Alkmaar, Uen Helder, Schagen, Hoorn, Beve' ijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 5 cent Postabonnè's die in deze omstandigheden moei lijk te bereiken zijn, kunnen wij hun blad thans niet toezenden. Zij kunnen dit aan vragen bij de verschillende bureaus. lieid der gevechten nog toi sterke strijdkrachten Het met va Hen de Amerikaanse leger leed ;are - ver liezen aan mensen en mahiaal, zon der de beoogde doorbraak de rich ting van Houffalize te :rkrijgen, het verloor opnieuw 18 Inks. Het totale aantal vijandelijke inks, dat sedert 16 December in de ïg. tussen Maas en Moezel werd stul ;eschoten of buitgemaakt, is hierdoojfcot meer dan 1009 gestegen. Aan het Saai-front en oostelijke grens van L haringen werd de terreinwinst, di behaald werd in de Nieuwjaarsr cht ver diept: Ons bruggenhoofd n noord westen van Rohrbach w d uitge breid en de sector ten n >rdoosten van Saargefnünd werd ovf schreden. Kesseiring tot Italiaanse Weermacht In een Nieuwjaarsboodschap tot de kameraden der Italiaanse weermacht zegtlgeneraal-veldmaarschalk Kessei ring o.a.: Het jaar 1944 was rijk aan spanningen, eer en successen. In dat jaar is de nieuwe Italiaanse weer macht weder opgestaan en heeft ver gaande taken overgenomen. De divi sies van het leger en de aanvals wapens van marine en luchtmacht hebben het gSstelde doel ten volle bereikt. In 1945 zullen wij, zo ver klaart de generaal-veldmaarsehalk, „de overwinning bevechten en Europa de vrede geven." In hét gebied ten noorden bach en in de Beneden-Voi de vijand in verscheidens e noord- an Fohr- zen wer(j 'frontsec- toren-iiit zijn stellingen ge orpen. In eep voortgezette aanval uoverden onie divisies talrijke pla isen ten zuiden van de Maginot-lh e. Sterke eskaders Duitse gevechts-, jsjag- en jachtvliegtuigen brachten op Nieuwjaarsmorgen een -errassen- de-.slag toe aan vijandel ke vlieg velden in het Belgisch-N derlandse gebied. Volgens de tot c ïsver be schikbare rapporten werfen door deze grote aanval minstenvierhon derd vijandelijke vliegtuién op de grond vernield, honderd waar be schadigd. Daarenlboven wrden de vliegvelden zelf en hun ikstallaties ernstig getroffen. Bij deze|ianvallen ontstonden hevige luchtgevechten, waarin nog 79 vllegtuigel werden neergeschoten. Daardoor ytrloor de vijand in het westen gisttren min stens 579 vliegtuigen, waarschijnlijk meer. Het lange-afstandsvuur, oj Luik en Antwerpen werd voortgezet In de meeste frontsecoi-en in Midden-Italië duurt dé geveohts- pauze voort. Alleen in het gebied ten noorden van Faenza herleefde gisteren de gevechtsactivittit. In het Hongaarse gevethtsgebied sloegen onze troepen vrij sterke Saw- jetaanvallen af in de sector jfen zuidwesten van Felsoegalla. Overi gens ontstonden tussen de Drau en de Slowaakse grens geen grote ge vechtshandelingen. Het garnizoen van Boedapest sloeg aan bet ooste lijke en westelijke front van de stad hevige door slagvliegtuigen onder steunde aanvallen der bolsjewisten af en ruimde enkele penetraties in een tégénaanval o,-<- In het grensge bied van Slowakije zijn ten noorden van de Eipel geveenten aan de gang (met de naar het noorden opdringen de bolsjewieken. B:j een verrassende aanval ir, het brongébïed van de Sajo maakten bergjagers meer dan 350 gevangenen en werden een groot aantal wapens buitgemaakt. Aan het. gehele overige oostelijke front ontstonden geen gevechten van grote omvang. Duitse slagvliegt.iigen vielen in het gebied van Boedapest overdag en des nachts het vijandelijke ravitaillerings- verkeer aan. In December verloren de bolsjewieken dopr onze jagers en luchtdoelartillerie van de luchtmacht 588 vliegtuigen. Anglc-Amerikaanse terreurbommen- werpers v'ngen op Nieuwjaarsdag naar het westelijkten noordwestelijke Rijksgebied. Door het weipen van tal rijke "brisant- en nrandbommen ont stond vooral in woonwijken van Kas sei belangrijke scbade aan gebouwen. Het gebied teil westen van de Rijn stond bloot aan in kracht toegenomen aanvallen van laa wliegende vijande lijke. toestellen en snelle gevechts vliegtuigen, die lukraak bommen op kleine plaatsen wic-rpen en de burger bevolking met beo1 dwapens aanvielen. Nachtelijke aanvallen der^ Britr-ep waren vooral gericht togen het Rijn- lands-Westfaalse gebied. Luchtverde- digingsstrijdkrachien schoten boven het Rijksgebied gisteren 25 vijande lijke vliegtuigen, bijna uitsluitend viermotorige bommenwerpers, neer. Groot-Londen wordt nog steeds be schoten. Generaal-veldmaarsehalk Von Rundstedt heeft den volgenden dag order uitgevaardigd tot de soldaten van het westelijke front: „Soldaten van het westelijke front,, een der hardste jaren van de ze oorlog ligt achter ons. Wij heb ben zijn crisis en gevaren overwon nen. De herinnering aan onze dode kameraden'zal voor ons een aanspo ring een verplichting blijven. Het nieuwe jaar zal ons, zoals tot dus- vér, zien als trouwe en in de strijd beproefde soldaten van den Führer, dapper in de aanval, standvastig in de verdediging, onbedwingbaar in den groten beslissende strijd', vol vertrouwen en bereid het uiterste te geven, overschrijden wij de drempel van het jaar 1945. Ons geloof in den Führer en in de hechte kracht van ons volk is onwrikbaar. Wij 'zullen onze inspanningen nog verhogen, nooit verslappen, nooit toegeven, zo lang de vijand niet verslagen is. Leve de Führer. Von Rundstedt, ge neraal-veldmaarsehalk." HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, I Jan. Het opperbevel der weermacht, maakt bekend: Aan het zuidelijke front van ons penetratiegcbied tussen Maas en Moe zel wordt fel gestreden. Hernieuwde pogingen der Amerikanen om met sterke tankstrijdkrachten onze stel lingen ten zuiden en westen van Bas togne in te drukken, bleven zonder succes en kQsten hun bijzonder zware verliezen aan materiaal en mensen. Onze beproefde formaties schoten in de gehele dag door woedende gevech ten 121 tanks en gepantserde verken- ningswagens s*tuk en vernielden tal rijke vijandelijke colonnes. In Elzas-Lofcharingen ondernamen onze troepen een reeks aanvallen op het thans van sterke strijdkrachten ontblote Amerikaanse fropt. Aan Dr. Göbbels sprak de jaarswisseling via de radio tot het Duitse volk gesproken. „Het einde van het oorlogsjaar 1944 vindt, aldus dr. Göbbels, de avond- landse mensheid in een waarlijk trar gische toestand. 'Hét ten eind£ spoe dende oorlogsjaar 1944 heefs het Duitse volk op de zwaarste proeven ij me t voor do Duitse mensen. Aan onze I sov.a'e en culturele eisen zal daarbij l| rueci aandacht geschonken worden, dan totdusvor mogelijk is geweest. wel deen wankelen? Na een korte opsomming van de belangrijkste gebeurtenissen in het m'f IQ/i/i afgelopen jaar ging de minister voort: Lil I jn (jeae Wii|je stormen stond ons volk Hot jon: 194- was het. jaar van de als een rots in de branding. Zijn 8< OdiïM» «n in deze gewöldise vrnnden waanden de weg naar Ber- v>r„ Fe' was het jaar, wc Erin liin reeds vrii maar-het voor den echte" 'MgjjxVa ii werd. aai je ourgeri™ e maatschap- pelijlte orde cc meer in staat, is, de stormen t. d< huidige of zells vau ut komende Uid te trotseren, staat na staat, die cc de weg naar een waar- hÏSwhiw.11 vijand onbegrijpelijke gebeurde: het llgerLjke maatschap- T-iiil+co „nllr -/iin lo.dinn H.nrhten ■lijk sou tijdperk zier, na:s- reeds 1 •rlnent v-rikt is, tier arming vindt, gaat' de cc de chaos. Het liberaie c .'ooi-bik In alle landen d 1 'e co- Ti- van eci re- la totaal Al t' - Hén ding 'is c r geblekendit eoa- c a .de, dat het dichtst be- :ee,t oI in een orde, die bij Duitse volk en zijn leiding dachten niet aan een capitulatie. In een krachtsinspanning zonder weerga kre gen zij weer vaste grond onder de voeten. Geen crisis was machtig ge noeg ons in onze levenszenuw te tref fen. Wanneer het Rijk ooit een groot ocronuiiv gebruik heeft om te bewij zen, dit het esg en onvergankelijk is, niet alleen als droom en voorstel ling, doch ook als een hard en onver anderlijk feit, dan is het wel dit ogen blik geweest. De zwaarste maanden van de oorlog hebben ons menige bloed- en zweetdruppel gekost, maar zij zullen ongetwijfeld als de held haftigste prestatie van het Duitse volk in de geschiedenis van deze ge weldige worsteling der volken worden geboekstaafd. In deze maanden voltrok zich dat gene, wat onze vijanden het „Duitse wonder" noemen. Het is echter geen wonder, doch het resultaat van ons geloof, van onze strijd en onze ar beid, Waar thans puinhopen onze va derlandse bodem bedekken, zullen nieuwe, imposante steden verrijzen, gebouwd volgens sociale gezichtspun ten voor het welzijn van het volk. Maar boven alles zal toch blijven de levenswil van een heldhaftig volk, dat zichzelf niet verslagen gaf en der halve met verslagen kon worden, 'Het nieuwe jaar zal ons paraat vinden. Geen seconde zullen wij wan kelen of moedeloos zijn. Evenals wij het oude jaar bedwongen, zo zullen wij ook aan het nieuwe jaar het hoofd bieden. Het Duitse 'volk zal éérst dan de wapens neerleggen, wan neer het de overwinning veilig in handen heeft. Hoezeer wij de vrede ook beminnen, het zal en moet een zegevierende vrede worden, waarover wij ons nooit of te nimmer behoeven te schamen". In een oproep tot het Duitse volk heeft voorts Rijksmaarschalk Göring gezegd, dat thans Duitsland op het Westelijk front weer in de aanval staat. Het parool voor het nieuwe jaar luidt: „Afweer of aanval, wij zullen als Duitsers strijden". weerszijden van Bitseh vielen zij op breed front de stellingen der vijan delijke gevechtsvoorposten aan en wierpen hen, op de hoofdgevechtslinie terug. Het vijandelijke ravitailleringsver- keer in Noord-Frankrijk en België was de afgelopen' nacht blootgesteld aan doeltreffende aanvallen onzer gevechtsvliegers en jagers. Luik en Antwerpen liggen onder het voortdurende vuur onzer lange- afstandswapens. In iMidden-T'l.uë werden vijande lijke verkennir A aanvallen in de ber gen ten zuideif van Imola en in de Romagna afgeslagen, bewegingen en concentraties der Britten werden doör krachtige vuursiüvo's bestreden. Ondanks herbaalde aanvallen der bolsjewieken bieef de toestand in Hongarije anA het ^gehele front tus sen de Drau en denSlowaakse grens, benevens voor BoedapestYongewijzigd. Het brandpunt van de gevechten van gisteren lag in het Slowaakse grens gebied tussen de Gran en de boven loop van de Eipel. Met uitzondering van enige, intussen afgegrendelde, penetraties mislukten de vijandelijke aanvallen reeds voor onze stellingen. Aan het gehele overige oostelijke front tot aan de Memel verliep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen. In Koerland hervatte de vijand alleen in het gebied ten noordwesten van Doblen zijn aanvallen. Onze divisies sloegen in harde gevechten de na felle vuurvoorbereiding onder nomen doorbraakpogingen der bolsje wieken uiteen, die daarbij zware ver liezen aan doden en gewonden leden. In elf zware gevechtsdagen hebben de onder het opperbevel van kol.- generaal Schoerner strijdende for maties van het leger, der Waffen-# en Letlandse ff -vrijwilligers, schitte rend gesteund door vliegende forma ties en eenheden afweergeschut van het. luchtwapen onder leiding van haar opperbevelhebber, generaal der vliegers Pfugbei], de stormloop van 46 divisies infanterie en 22 formaties tanks, en stormgeschut afgeslagen. Dank zij de hoge prestaties van lei ding en troep bleef "het front in Koer land, afgezien van onbelangrijke ter- reinverliezen, hecht in eigen hand. Van 21 tot 31 December werden 515 tanks vernietigd en 79 kanonnen en 267 machinegeweren buitgemaakt. De bloedige verliezen van den vijand zijn ongewoon groot. Afweergeschut van het luchtwapen schoot in de gevech ten 112 Sowjetrussische vliegtuigen neer, 145 andere werden door jagers neergeschoten. Anglo-Amerikaanse terreurforma- ties hebben haar aanvallen op het Westduitse gebied voortgezet en bom men geworpen op steden in Noord' en Noordwest-Duitsland Vrij grote schade in woonwijken ontstond vooral m Groot-Hamburg, en bij een nacht- aanval der Britten op Oberhausen. In de vroege avonduren was de Rijks hoofdstad het doel van snelle Britse gevechtsvliegtuigen. 75 Anglo-Ameri kaanse toestellen, in hoofdzaak vier- motorige bommenwerpers werden door jagers en afweergeschut, van het luchtwapen vernietigd Marine-afweergeschut schciot in de ochtenduren van 31 December boven de Oostfriese eilanden 9 viermotorige bommenwerpers neer. Daarmede wer den in December door de marine en de koopvaardij in totaal 99 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Er is in de oorlogsjaren, die ach ter ons liggen, een stelselmatige pro paganda gevoerd voor een meerdere toenadering tussen stad én land, een propaganda, waaraan hoofdzakelijk een ideële doelstelling ten grond slag lag. De stedeling en de agra riër begrepen elkaar niet, stonden zeer ver van elkaar verwijderd, be seften niet, dat de een den ander nodig had. Bij de vele voordelen, welke een nauwer contact zou bie den, stond de eermeid des volks wel het meest voorop. - Telkens en tel kens weer is cp ditzelfde aambeeld gehamerd, doch er moet worden ge constateerd, dat dit zeer lofwaardig streven slechts e-:n pover resultaat heeft gehad. Zeker, er waren uitzon deringen wij denken hier b.v. aan de stadsjeugd, die zich spontaan meldde voor de werkzaamheden bij de oogst doch over het algemeen bleef men even er van elkaar ver wijderd als voordien. Het bloed wil de niet stromen, waar het niet gaan kon en stad en land bleven gemeen schappen op zich zelf; de onzicht bare muur, v.elkt ei- oui opgetrokken was, vertoonde wel bressen, doch ge slecht was hij allerminst. Sindsdien is er veel veranderd: wat een stelselmatige propaganda niet vermocht te, bewerkstelligen een innig contact tussen stad en platteland is door de nood der tijden in het oestek van luttele maanden op vplledige wijze tot stand gebracht. ?.o innig is zelfs klit contact geworden, dat het platte land de stedelilke omvorming als zeer knellend gatt gevóelen, zo zelfs, dat het nu en den naar adem snakt. Heeft het dus de schijn, dat volko men bereikt is,waarnaar zo zeer werd gestreefd, de werkelijkheid is anders. En wel bm de simpele re den, dat deze toenadering niets ideëels in zich b«)rgt," doch. van zuiver economische aai S is. De stedeling en wel spec aal met name de hoofdstedeling J'zJ^nsert en gaat de boer op ITTt.^nV-Aefiten, bij hem zo mogelijk in 'n noodzafurnjtaAe levensbehoefte1foorzien. Hij gaat niet alleen, lotgenoten vergezellen heuP^S? ;'troom wast aan tot in het Y®-rt"p«tv'óudige: het is één lange horSerkaravaan, die da gelijks als een [awine over het pol- Damaslcinos regent van Griekenland Naar uit Athene wordt gemeld, hebben kringen, die in contact staan met aartsbisschop Damaskinos, be vestigd, dat de koning Damaskinos heeft benoemd tot-regent van Grie kenland. Waarschijnlijk zou de aarts bisschop Zondag in de kathedraal te Athene dè eed op de Grondwet af leggen. 1 - ,13e' door den koning der Hellenen 'tot regent benoemde aartsbisschop Damaskinos is met zijn werkzaam heden, die er op gericht zijn, een nieuwe regering samen te stellen, reeds begonnen. In een verklaring van den koning, die in Londen en Athene werd uit gegeven, wordt volgens Reuter o.a. gezegd; „wij, George II. koning dei- Hellenen, zijn na rijp beraad voor de verschrikkelijke toestand, waarin ons geliefd volk door onvoorziene en oncontroleerbare gebeurtenissen is gekomen, en krachtens ons besluit, niet eerder naar Griekenland terug te keren dan wanneer wij in vrije én openlijke bekendmaking van de nationale wil teruggeroepen worden, met volledig vertrouwen in uw loyali teit en verknochtheid, tot het besluit gekomen, u, aartsbisschop Damas kinos, in deze tijd van nood te be noemen tot onzen regent. Wij mach tigen u derhalve en verzoeken u, alle nodige stappen te 'doen tot herstel van de orde en de rust in ons ko ninkrijk" Volgens berichten uit Athene heeft gisteravond de secretaris van de communistische partij, kort na dat Churchill de conferentie had verlaten, verklaard, dat de bolsje wieken in staat, zijn „de oorlog .nog 40 jaar lang voort te zetten". De deelnemers aan de vergadering wa ren zeer opgewonden geworden, toen de vroegere Griekse dictator Piasti ras verklaarde, dat de opstandelin gen geen waarde hadden Overigens hebben de afgevaardigden der Elas een uitnodiging van Papandreoe af geslagen om de nacht in de Britse zone door te brengen. Hedenmiddag is de conferentie dei- Griekse partijleiders met Churchill en Eden hervat. Churchill heeft ge- weieerd tijdens zijn verblijf te Athene journalisten te ontvangen. Naar bekend wordt, is bij de bespre kingen van gisteren het thema van het regentschap ter sprake gekomen. Volgens een stemmingsbericht uit Athene ontkent in de Griekse hoofd stad niemand, dat het buitengewoon moeilijk zal zijn de tegenover elkan der staande elementen te verzoenen. De politieke hartstochten zijn bui tengewoon krachtig. De tegenwoor dige strijd heeft scherpe haat en felle "persoonlijke vijandschap doen ontstaan, Telegram van Hitier aan Rijkscommissaris De Führer heèio den Rijkscommis saris 'voor het bezette Nederlandse gebied, Rijksminister dr. Seyss-In- quart, ter gelegenheid van d£ jaar- Serland van oite.e provincie kómt. wisseling het volgende telegram ge- Een lange en moeilijke tocht is het veelal, die de Amsterdammer onder neemt, een tocht,- zich maar -al te vaak uitstrekkende tot ver boven Hoorn en er kan niet worden ge- zegdv dat het resultaat altijd de moeite loont. Zeker, er ziin witte ra ven, die tegen een redelijke prijs op behoorlijke wijze worden geprovian deerd, doch velen moeten voor een weinig schamel voedsel diep in de beui-s tasten of zelfs lijfgoed of andere onmisbare dingen in ruil voor wat etenswaar afstaan. Toenadering tussen stad en plat teland "in letterlijke zin is deze voor de volle honderd procent ver wezenlijkt. Edoch, de grondslag is een gedwongene en in feite staat men verder van elkaar verwijderd dan ooit. De boer ondervindt zo langzamerhand de nimmer luwende stroom van fouragerenden als een ware plaag en de stedeling, die omdat het gehele terrein is afge graasd meer en meer nul op 't request krijgt of wel financieel zwaar bloeden moet, verliest het weihigje goede dunk van den boer, dat hij nog in zich droeg. Men moet de verhalen maar eens hóren, die men elkaar ophangt: de een heeft het nog erger meegemaakt dan de ander, er zijn fantastische prijzen gevraagd, elke bóer en tuinder is een zwarthandelaar in het groot en na dë oorlog kunnen ze allemaal wat er nu volgt blijve de lezers uit fatsoensoverwegingen bespaard. Inderdaad, veel van wat hier ge zegd wordt wij merkten dit ter loops reeds op is juist, al ken nen wij ook tal van voorbeelden van grote hulpvaardige menslievendheid. Eén ding echter vergeet de stede ling en hierop te wijzen moge het doel van dit artikel zijn, namelijk het bekende 'spreekwoord van not en ketel. Pot en ketel, ze zien beide zwart. „De zwarte wereld" begint niet boven het IJ, doch in Amster dam zelf. Jan de zwarthandelaar was haantje de voorste bij de tal lozen, .die om voedsel kwamen en om zeker van zijn zaak te zijn, stel de hij zelf zijn prijzen vast. Deze lagen in doorsnee hoger dan de boer denken dorst, doch wat kwam het er op aan? Zoveel honderd pro cent winst lag,Jtoch immers in 't verschiet. Deze man kocht in 't groot en die na hem kwamen, vis ten achter het net. West-Friesland werd voor een gedeelte zwart lceg- gekoeht en als ge er nu in het frult- land komt, vindt ge er bijkans geen goudreinette. Doch in de Haarlem- zonden: „Ontvangt voor het komen de jaar mijn hartelijke wensen voor uw verantwoordelijke arbeid alsme de voor uw gezondheid." tw.g.) Adolf Hitler. Mannerheim Mannerheim heeft in een dagor der bij de wisseling des jaars be kendgemaakt, dat hij uit de actieve militaire dienst treedt en nog slechts als president- der republiek opper bevelhebber blijft van de Finse weermacht. merstraat lagen deze kostelijke ap pels opgetast enwie maar over. vol doende geld beschikte, kon er te kust en te keur terecht. De legende gaat in Amsterdam, dat de goede oude Jordaan momenteel drie mil- lionnairs herbergt en wie ziet, hoe welig de zwarte handel.aan de rand van deze volksbuurt tiert, zal het geloven ook! Er zijn er onder de boeren en tuinders, die misdadig zijn jegens het volk. De tuinder op eeh onzer dorpen, die een zijner hongerende volksgenoten tuinbonen had toege zegd voor zegge en schrijve drie gul den vijftig per kilo en die, toen de man ze kwam halen, mededeelde, dat ze inmiddels met twee kwartjes in prijs waren verhoogd, diende te worden gehangen aan de hoogste boom. Eén ding stelle men echter op de voorgrond: de boer is hier niet alleen schuld".! Men moge ook' oog hebben voor de moeilijke positie, waarin hij verkeert. Klompen zijn voor hem onmisbaar, doch wil hij voor één paar vijftien gulden bie den, dan lacht men hem uit. En voor een enkel kaarsje voor stalver- lichting neemt men hem met plei- zier een tientje af. Om maar eens enkele voorbeelden te noemen. Wil men dan, dat hij met de bqter van één vijftig aan z'n poort staat? Neen, men zal ook in dit opzicht eerlijk moeten zijn en concluderen, dat onze wereld pikzwart ziet en nie't slechts in Schagerbrug of daarom trent, doch evenzeer in de Bantam- merstraat of aan de Nieuwendijk. Stad en platteland, zij vormen één symphonie in zwart, de kleur, welke het symbool vormt van de nieuwe en zeer broze "ttvee-eenheid tussen stad en land- En die als een zeepbel zal uiteenspatten, zodra deze zeer' sombere tijden tot het verleden gaan behoren. JAC. BROERSEN. Oudejaarsavond Tussen Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag ligt een brede stroom nog op de éne oever denkt men terug aan het Ver leden» en, aangekomen op de andere, poogt men vooruit te zien. Het menselijk leven is kort en zeker voor den mens van heden, die door het lot voorbeschikt werd geboren te worden in „het najaar ener wereld", en die in dat najaar ook zal moeten sterven. Wij allen zijn zwervers en wij weten niet waarlangs wij nog zullen moeten zwerven, totdat wij d.e eenvoud van Gods eeuwigheid bereikt hebben. Een vraagteken staat achter ons want welk is het doel van het onzegbare lijden dezer najaarse wereld? en een vraagteken staat voor ons, want nogmaals: Waarheen gaan wi.i en waar langs? De grootste Nederlandse dich ter van deze eeuw en stellig ook één der grootste van Europa Adrianus Roland Holst, heeft gezegd, dat wij als blaren in de wind zijn, en dat wij nooit zullen weten wat de wind wil, en dat wij daarom zacht voor elkander moeten zijn. In de uren van Oudejaars avond, die zich met eën smarte- i Tijke bereidheid lenen tot terug denken, ontluikt in menig hart een vertedering, en het is één der tragische momenten in den mens, dat die vertedering, waar in de slagbomen tussen vriend schap en vijandschap opgeheven worden, weer1 zo snel vervluch tigt. O, wanneer wij haar eens konden vasthouden, hoe zou de wereld dan een ander gelaat hebben. Oudejaarsavond! Avond van vertedering. Avond, waarop wij beseffen, dat wij, naar het woord- van den dichter, zacht voor el kander moeten' zijn. Zo was het ook deze Oudejaarsavond en laten wij ons, nu de zorgen om het dagelijks brood ons weder gegrepen hebben, niet schamen het te bekennen. Ik ga U voor. Ik heb gedacht aan dierbare levensgenoten, die nimmer meer met mij de inkeer van de Oude jaarsavond zullen delen; omdat zij reeds aan de wereld onttogen zijn. Aan mijn vaderland, dat ik zou willen omringen met een muur van liefde, en waar ik alle heimwee zou willen stillen en. alle tranen zou willen drogen. Aan hen, die uit hun gezinnen genomen werden en in den vreemde vertoeven, Aan haar, die mannen en zonen moeten missen. Aan hen en het deert mij niet welke uniformen zij dragen die" op de bemodderde velden van onze zuidelijke pro vincies met het geweer in ae aanslag lopen. Ik heb gedacht aan het geteisterde Duitsland, waar elke seconde vrouwen en kinderen in doodsgevaar verke ren. Aan het ook zwaar be proefde Engeland, waar ik een maal de weinige gelukkige dagen van mijn leven doorbracht. Ik heb gedacht aan hen, die tèrwilie van hun ideaal wélk dit ideaal ook zijn moge op d'e grens zijn tussen leven en dood. 'En aan allen heb ik kunnen denken met zachtheid. Om vier uur in de morgeh heb ik met mijn Amsterdamse gast vrouw en gastheer een ogenblik het huis verlaten. Een grote, glanzende maan stond aan de hemel en overspoelde de wereld met pen klaar licht. Er lag een dun vlies van sneeuw en in de zeer vroege ochtend van de eerste dag van 1945 gingen Wij zwijgend door de zilveren straten der stad, waar de grijze huizen blokken geleken op zachte, be zonken gedachten. OVIDIUS Hoofdredacteur: H, M. C. Schroder, A'dam. Rayonredacteuren: J. Groot, Enkhuizen; J. Broersen, Hoorn; A. van Kampen, Den Helder; M. Kuiper, Scha gen en Langedijk; D. Klomp, Alk maar; W. Harwijnen, Koog a.d. Zaan; J. Belterman, Beverwijk Chef Prov. Red.: H P v. d - Aardweg. Verantw.voor de advertenties: W. Ragetlie, Koog a.d. Zaan. Drukker: N.V. „De Arbeiderspers", Amsterdam. K 113 Tabak op bon R 12 Op elk der bonnen R 12 van de tabakskaart zullen gedurende het tijdvak van 24 Dec. tot enmet 6 Januari a.s. in de gemeenten Haren- karspel, Hoorn, Purmerend, Span broek, Velsen,-.^erhuizeh, Wessp, Wiieringermeer,'faognum en Zijpe twee rantsoenen tabak, sigaren of sigaretten beschikbaar worden ge steld. Voor zover winkeliers niet in-staat zijn onmiddellijk uit de aanwezige voorraad hierop af te leveren, namen zij de bonnen in ontvangst tegen af gifte van een ontvangstbewijs. Zo dra dan de winkeliei-s op basis van de ingenomen bonnen zijn bevoor raad, zal aflevering hierop, zonder nadere aankondiging, plaats moeten vinden voor' of uiterlijk op 20 Jan. Rornain Rolland overleden Naar Reuter meldt, is de roman- sr-h rijver Bomaïii Rolland op 78- Jaiige icoitijti ï-i Yezerty (Dep, Ton ne) overleden. Hij verwierf zich een wereldver maardheid door zijn romancyclus Jean-Christophe, welke jn vele talen werd vertaald en waarvoor hij in 1915 de Nobelprijs kreeg. Vooral als muziekhistoricus lieeft hij zich veel roem verworven. 2 of dl. in 12 rd n- re- irt >ij m »e- ot ek de 48 le- •ts en of >r- m 47 ;n m 1 an r- ir. er .is k- 9> •e- 'e® is en Bon 248 tevoren inleveren voor I kg. aardappelen De secretaris-generaal van het Dep. van Landbouw en Visserij maakt be kend, dat in de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland en Utrecht voor de week wan 7 Januari t.m. 13 Januari 1945 de bonnen 248 van de tweede noodkaart geldig zijn ver klaard voor het kopen van 1 kg. aardappelen per bon Deze aardappelen moeten, voor zo ver niet van de Centrale Keuken ge bruik kan worden gemaakt, voor Donderdag 4 Januari a.s. worden in geleverd bij den aardappelhandelaar, desgewenst 'tegen ontvangstbewijs. Nadat de handelaren hierop zijn be voorraad. zal zonder nadere aankon diging tot aflevering wórden overge gaan, doch uitsluitend in de week van 7 t.m. 13 Januari 1945. wor- ■eid on ig sr it ■ir Xm k vt 3- n le 5. .e 1- 11 is I- j- 1- e n a T )- tl e d L- f- tl 5- - ït 5- '8 t, L- 1- a L 1- L •i !- u e Pt:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1