I J CS DAGBLAD VOOR De manier, waarop de vrede verwezenlijkt wordt Oproep Grote slag bij Bastogne Fourageurs trekken voorbij. van eenvoud De. geallieel.de SSr op' dat dfi Prob'e- De storm der Septemberdagen Duitsers doorbreken de Maginotlinie Terugkeer van Churchill en Eden Duifsers heroveren verschillende plaatsen Enorme Amerikaanse verliezen iiivji uKKcni longs de wegen Bericht Grote Geallieerde aanval in België Nieuwe bonneri Clandestien verbruik"- electriciteit t u H - OOSTZAAlM IKE VEKK T- ZINC T iescollege dei> N< d. He Dieente werd tot. oue en de heer S. de Vr. iaken werd eveneens per Jb. Havik. J3EVERWIJK ongeval bij stoeipartij sch ongeluk heeft plaats slagerij van de firma G. aan de Breestraat. >tijd ontstond in de win- le familieleden onderling rti], waarbij de 21-jarige, >g. worstpen kwam te Pin drong den jongeman'. "Bk en veroorzaakte zo-i Idingen, dat al direct re fe vrezen. Per auto is offer, overgebracht naar **ru6 Ziekenhuis, waar na alp hopeloos werd be- Ia kort^ tijd trad dan ook ijk heett het droevige grote onisteltenis teweeg n het bijzonder bij de fa- in wier midden de giregeld verkeerde. Het wis sinds de evacuatie i-Niord hier ter plaatse ir de H. -Burgerstraat, aar, heeft dezer dageri adrn de St. Agatha-kerk irnt de begrafenis is ge- het R.K. kerkhof te Vel- ondm voorwerpen politebureau zijn inllch- bekonen omtrent de vol- ndei voorwerpen: tuur wanten, portemon- eren schakelriem, bruine Ischojn, een paar water- aschtEnen, een zakje tar- ïakje aardappelen, trans- dantesrijwiel, damesarm- nkrais, zwarte actetas en tbreice sok. sgeznde gemeente sgezirde Gemeente zal op dag 1 Januari a.s. in de een bijzondere dienst rarin jr. Alb. Vis, pastor ij. De Wilde, leidster van tezinée jeugdwerk, hopen m. Geit geslacht ■ie van den heer V. is van achtet de Baanstraat een emd. get dier werd door irs van deze diefstal ter lacht. HEEMSKERK :haper in de weide geslacht :r laatste nachten, zijn uit 'an. don veehouder F. S. en onlvreemd. Er waren sstiene slachters aan het ist, aangezien de eigenaar iland .de koppen en het terugvond. [appelen ontvreemd bewoners van de Kerkweg onbevoegden kuilen met geopend. Bij den eenen 10 en bij den anderen ireemd! ring aardappelbon 248 etaris-generaal van het it van Landbouw en Vis- t bekend, dat de handels iappelen m de provincies Z.-Holland en Utrecht, men 248 van de tweede pp Donderdag 4 en Vrijdag 945 bij de distributiedienst ;e "leveren, daarop bevoor- worden op basis van 1 kg. distributiediensten reiken icwijzingen uit met afge- er bovenhoek met distri- si op de voor- en achter- jrzien van een uiterst® gel- um ,van 14 Januari 1945. ren diénen zonder nadere ng tot aflevering op deze r te gaan. zodra zij daarop raad, doch uitsluitend in n 7 t.m. 13 Januari. or direct gevraagd een KNECHt OF- \A(ERKJONGEN :d kunnend© melkenj. LAAN, Zwaag 254. s. per regel meer 15 ct. Te koop gerr. TE KOOP of in ruil een 1 no en accordeon i.pr.st. Br. i 2290 W, br. v. d. bl. Hoorn, j LiBT-LITZET. Br. no. 13, reau Schagen. 5EN POP, Veerbeek, Bree- aat 9, Beverwijk. TRAPLOPER, deurmattenen Voor elk aann. bod. Zon- •eld, OoJterstr. 142, Heems- j k. :EN ZWARE zeug. Drachtig i in bezwaar. Op aankoopver- nning. F. J. Koch, Alkm.weg Beverwijk. MBLIOTllKEK-lilTZET Oi ;k- en schrijfbeh handel, fst met bibliotheek, ter f em- gevr. J. P„ Logger, Acca- ,laan 50, Beverwijk. 1ATTENVANGERTJE. Stadt, tgedijk, 38, Koog. GOEDE 2-PERS. kano. P. do liter, Zaanweg 44, W'veer, SPINNEWIEL. Wiersma. ïstzanerdijk 63, Zaandam. JAEGER- of schapenwol ?j. A. J. Schipper, Oostzijde 9," Zaandam. MOD. KINDERWAGEN. V nker, Oversluisw. 20, W.'vee: ALLE SOORTEN naaimach. ,1c r. v. kookkachels. A. ten, Nicolaasstraat lb, Zaan- xn. achter de Hema, rluur en Verhuur TE III Lit GEVR. 600 700 jk-West, Zwaag Oudijk. Th. >oter. DIVERSEN WIE KAN MIJ aan borduur de helpen, liefst splits. Tev. nwerk gevr. C. v. d. Linden, orbeckestr. B 125, Schagen. pIERENBESCHERM. Poesje -wit. ca. 5 mnd. Zindelijk. L. G. SpaansHoogendoorn. ern 10, Hoorn. DERTIX, afdoende tegen on- iierte of vee. Een derris- oduct dus niet giftig. John. Oortman Gerlings, Hoorn. WIJ VERWACHTEN een zen- ng Detal 'en Nipton," boom- ?urstoffen. Bestelt thans, ar de zending maar kie n 1 zijn. John. A. Oortman. irlings, Hoorn. HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. Tijdelijke rcdactieburcaux N. V. „DE ARBEIDERSPERS", HEKELVELD 15, AMSTERDAM-C. TELEFOON 38811, TOESTEL 58. 147e JAARGANG No. 2 ZATERDAG 6 JANUARI 1945 NOORD-HOLLAND Verschijnt voorlopig Dinsdag, Donderdag en Zaterdag Uitgave Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaux to Alkmaar, Den Helder, Schagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent Postabonné's die in deze omstandigheden moei lijk te bereiken zijn, kunnen wij bun blad thans niet toezenden. Zij kunnen dit aan vragen bij de verschillende bureaux. ijksminister dr.. Göbbels* schrijft Vin bijn artikel in het weekblad 'Das Reich" over den Führer „In- en de wereld werkelijk wist, wat 1 haar te zeggen en te geven heeft, n hoe innig zijn liefde behalve aan ■n eigen volk aan „de gehele mens- eid behoort, dan zou zij op dit uur ,pg afscheid nqjnen van haai- valse den en hem haar hulde betuigen, j is de grootste onder de persoon- kheden, die thans geschiedenis aken. Van hen allen staat hij ver oraan in het vooruitzien van de ngen die komen gaan. Hij over- eft ze niet alleen in' genie en poli- ik instinct, doch ook in kennis, rakter en wilskracht. De man, die :h ten doel gesteld heeft, zijn volk verlossen en bovendien het aan-, lijn van een continent te-verande- ■ii, he'eft zich afgekeerd van de edaagse genoegens en de burger tje geneugten van het leven, ja nog' ?er, zij bestaan voor hem in het tieel niet meer. Hij brengt zijn gen en een groot deel van zijn .peloze nachten door in de kring an zijn intieme en intiemste niede- rkeis en staat toch ook onder hen de ijzige eenzaamheid van het lie, dat zich triomferend boven en en. alles verhéft. Nooit komt .1 woord van valsheid of van lage nndheid over zijn lippen. Hij is n waarheid zelf. Van hem gaat ,ii ononderbroken stroom van ge- jiwaardjglieid en vaste wil naar li t grote uit. Er is niemand in zijn aste omgeving, die daardoor niet medé wordt aangegrepen. Hij bezit i: it zesde zintuig, d.w.z. de gave, om - zien wat voor de ogen van ande- i verborgen blijft. Hij kan met -.1 handbeweging-, een enkel woord een problematiek ontwarren, waar- er de deskundigen wekenlang heb ben gepeinsd. j et zou dwaas zijn te willen be- weren, zo vervolgt de minister, t ruim 5 jaren oorlog zonder spo- n aan den Führer zijn voorbij ge- tan. Daarvoor is hij te diep ver- b nden met het leed, dat zijn volk de mensheid treft. Daarom kwam J in -1939 met een wfaarlijk "fana- ke vastberadenheid voor de vrede Maai', de gührer is door de oor- jiiet ouders geworden dan alle iere mensen, die de last daarvan „„tban schouders gevoelen. Wanneer met licht gebogen hoofd loopt, i is dat een gevolg van het wige bestuderen der kaaVten, nt hij vat de oorlog ernstiger op du welke' staatsman- ook. Niets ft hem verzwegen of verborgen, het iets goeds of iets slechts. Ik i niemand, die van een onderhoud t den Führer ontevreden is heen- aan. Wie hem voor het eerst ont- it, raakt onder de indruk van de vang van zijn kennis op allerlei ied, van zijn bepaald fenomenaal eugen, van de scherpte van zijn deel en van'het inzicht zijner be- ikkingen en maatregelen. Er be lt geen mens, die zoals hij' de ei ïst beheerst, zijn uur af te wach- en niet alleen te jtflster. tijd ijnbaar passief, doch ook ter juis- tjj5? werkelijk actief té worden. Führer is een meester van de ndigheid. Men kan hem niets v. smaken. Het is jammer, dat zijn inden niet weten, hoe diep hij u en hun hysterische methoden in politiek en oorlogvoering veracht, kan net zich permitteren, maan- lang te zwijgen, wanneer zij hem en dwingen te praten, om uit woorden zijn bedoelingen op te iieen. Achter hem staat zijn volk een muur.- Hij is het wonder der 1 -seis. Hij is het onverklaarbare, geheim- en de mythe van ons Terwijl.een volk zich onder de iht van zijn wil van de grond af r .nd&de, bleef hij zelf onveran- ijk. iWelk een wonder, dat deze inaii onuitputtelijk blijft in 'zijn vol- li Slachten en zijn diepe -imheid, dat hij recht dooi; zee i zonder te kunnen dwalen zijn weg en pch - geleid vóelt door de ud ener hogere voorzienigheid, die 00,c soms langs omwe- altijö veilig naa-r het doel Kigt. en -tfei h"t man i dat deze ma.i Sbsoluut rge en'pcrsoonlijke - -en koestert, zij het alleeri, onze - OKte wereid zelf weer op te en. Hij staat buiten al het ge- menselijke, zódat men er heel W"3IBS' '*s de-matigheid en leeft in een stijl ■'tvjfyWSOOni'flC© Êenvopö, ciiG <2e ooi g meerjian waardig is. Zijn jpvertreklis niet veel groter dan ciupé val! een personentrein en daarin staatVlechts een veldbed en •:-en 'afeltje, ast hoog beladen is met papii ren, kaarten en statistieken. De pijnen, Gie deze wilde tijd be geleiden, zo besluit dr. Göbbels, zijn dt e -boorteweten v?n de nieuwe tijd, die op zekere'dag ons zal bereiken als een grote ge/ade, door ons ver- ctienci en doop net J°t geschonken. Dan pas zal.Aen, in volle omvang kunnen afipven, wat de Führer "oor onze pé >v betekent. Deze eeuw ijn nfiii en kenmerk dragen. Hi s ond' de levende staatslieden de histo.'sch prominentste figuur, hetgeen jize vijanden onuitgespro ken oe<? tot uiting- hrengen door het •eft dat zij zich ondanks de diet Jgt innerlijke tegenstellingen tegcjwm aaneensluiten, om de hoop le ^°?sf"eren, hem de baas te v den._ Het zal vergeefs zijn. Dezf nan is hun te groot." /Wierikaan ov?r de strijd in het, Westen Pet noodzakelijkheid om nieuwe pechtseenheden voor het Europese {"nt op te stellen wordt naar voren ('bracht door - den militairen com- tsntator van de New York Times, •ansson Baldwin, die in een door de tnder van New York verspreid be- scht p.m. zegt: hot machtige Duitse ffensjpf in het westen zal onver- nijdelijk de gealliéerde ravitaille- ing evenals troepenv-erschuivingen, .ie m vele gevallen reeds heer lastig trijdkmchten in West-Europa heb- 'enmaar niet zeer grote -vermacht. De verliezen, der infan terie en van het tankpersoneel zi n ijl November zeer zwaar'geweest 'De sware gevechten., in December £t )uitse tegenoffensief en de toékom- •;É-e gevechten zullen Amerika W woiirf e verliezeti toebrengen dan Paar komma °Pei'aties ook. Malie dfsth£°nde TCr!iez?n bij van I èosten i9f an en het Verre liten^'rc slotte n,prkt de corn- tinf m r i me,hsenmiteriaal geens- 1/raïiWp' lichamelijk ■Ivoor taHmnt e^i°11?e man moet [i ?ront worden opgeleid. Een Ifmnt f inspectie van vaderland, riont, en leger is noodzakelijk .1 „Van Europees bewustzijn is er gedurende deze oorlog meermalen gesproken, aldus ..Het Vaderland", en ongetwijfeld, indien de Oude We reld' nog aan cultuurwaarde ver tegenwoordigt. welke behouden moet blijven .m.a.w. indien de volkeren der Oude Wereld aan haar traditie voldoende gehecht zijn, om zich aan de ontzetting, de inspanning ener vernieuwing gelegen te" laten liggen, zullen1 zij zich in Europees bewust zijn moeten verenigen, niet uit Vij andigheid tegenover andere, oüde en .nieuwe cultuurkringen, maar omdat zij nu eenpiaal anders in de geschie denis voorkomen. Maar de verhou dingen lagen niet zo, dat dit Euro pese bewustzijn een bepalende fac tor van de oorlog heeft kunnen zijn. Door de loop der gebeurtenissen of uit overwegingen van het belang hebben de volkeren van Europa deze of gene zijde gekozen én bij" gelegen- heid ook weer van zijde gewisseld. Het 'beeld van de oorlog voor elk van het afzonderlijk moest dientenge volge ook verschillend zijn, en met het beeld het rhythme en met het rhythme de caesuur." „Voor ons volk was het van den beginne zo, nu het aan weerszijden van de frontlijn is verdeeld en aan weerszijden van frontlijn in het op- marsgebied der vijandelijke legers woont en leeft. Het ervaart de oor log nu. niet alseen verdovende schok, die- het in 1940 is toegebracht, maar als een langzaam ontwaken tot zijn harde onverzettelijke werke lijkheid. Niet in de eerste plaats om de noden en ontberingen, welke hij voor al te velen onzer heeft meegebracht. Deze noden en ontberingen, zij scherpen ons de plicht van zelfbe heersing en hulpvaardigheid tegen over onze naaste in. Maar het is, hoe ernstig ook, toch een bijkomstig heid van een tijd, die ons noopt tot het beseffen van ingrijpenden, om- vattenden nood, die niet door de oorlog verholpen wordt, wie ook wint of verliest, maar eerst daarna, door de manier waarop wij de vre de verwezenlijken. Niet in- een ver drag of door een dictaat, maar in een zware, gang van onwankelende arbeid, zoals de bodem van een door oorlogsgeweld verwoeste stad wordt omgewoeld, dat er opnieuw kan wor den gebouwd. Dp-ervaring van de oorlog aan eigen lijf, het is de strenge onafwijs- I bare leer, dat de taak, welke hij ons stelt, de taak is om hem eenmaal in vrede te doen vergetenhet doet ons leed voor den grijsaard, die de vrede niet meer kennen zal, 'omdat zijn jaren niet zullen rekken om de ge volgen van deze oorlog te overleven.- Wij betreuren voor onszelf de jaren, die verloren gaan, wij hopen voor onze kinderen, dat de herinnering in gelukkiger tijden zal worden uitge- wischt. Het zal niet zijn, zonder dat wij wet en gerechtigheid weten te verzoenen en de wereld een orde verzekeren, welke, niet slechts in de uitwendige begrenzing, maar ook in de doordringing van elkanders sfeer, een ieder de ruimte van ontplooiing laat, waarop hij uit krachte van leven recht heeft. De storm der Septemberdagen heeft veel ijdelheid en vertoon als dorre blaren van ons afgeschud. Onze dagen vergaan in de zórg voor de noodzakelijkste lévensbehoeften. Maar om onze jaren te behouden, moeten we leven uit hogere en gro tere noodzaak, die tot eeA vernieu wing van onze gehele gemeenschap dwingt." Zonder deze geen vrede." De Duitse aanvallen in het Saarge- bied, zo verklaarde heden de militaire woordvoerder van de Wilhelmstrasse, hebben thans er toe geleid, dat de Duitse troepen de Maginotlinie naar het zuiden hebben doorbroken. De aahvallen van de Sowjetrussen op Boedapest zijn gisteren in hoofd zaak gekomen van het noordoosten en het westen. -Vrij zwakke aanvallen werden Ook ondernomen van het noordwesten. De aanvalsrichting der bolsjewieken wisselde echter herhaal delijk. De rust aan het Oostelijke front tussen Oost-Slowakije en Koerland kan op verschillende wijze worden uitgelegd. Ofwel zijn de bolsjewieken met hun voorbereidingen voor een groot offensief nog niet gereed, ofwel zij willen zich eerst concentreren op de gevechten om Boedapest, ofwel de verliezen .der Sowjetdivisies in Koer land zijn zo aanzienlijk ge— irt, dat de bolsjewistische leiding tot vrij grotê hergroeperingen heeft moeten overgaan. Het vermoeden ligt voor de hand, dat een aanval op Oost-Pruisen pas in het voornemen ligt na wegne ming der Duitse positie in Koerland. Dit z.g. ..belachelijke bruggenhoofd" is een stevig bolwerk gebleken en een bedreifi""' in de flank voor de bolsje- ■WleltGTl. X><s -DiiiLn-O er niet Uit het gebied van Koerland weg te halen. ■Het bericht van het plotselinge ver trek van Churchil en Eden uit Athene zou volgens berichten uit Londen zelfs in het Foreign Office buitengewone verrassing veroorzaakt hebben, daar Eden persoonlijk langs de draad van de Britse ambassade te Athene met het Kremlin contact had gehad over de mogelijkheid van een ontmoeting van Churchill met Stalin en Roose velt in onmiddellijke aansluiting aan het verblijf te Athene. lij Londense politieke kringen heerst een gedepri meerde stemming, daar bij het échec van' het Atheense bezoek van den premier thans ook,hoewel slechts voor de ingewijden merkbaar, dat van een afzegging uit Moscou is gekomen. Bijzonder teleurstellend is, dat Roose velt blijkbaar het verzoek van Chur chill om onmiddellijk een conferentie Vast te stellen, niet steunt, doch zijn beslissing van het antwoord van Sta lin afhankelijk heeft gemaakt. Deze dubbele tegenspoed op buitenlands politiek gebied geeft te Londen het heid Van buitengewone geïsoleerd- Moskou over Kerstrede van den Paus Radio Moscou zegt in een commen taar op de Kerstrede van den Paus, dat' deze de politiek van het Vaticaan illustreert, welke ten doel heeft Duitsland te beschermen voor de ver antwoordelijkheid van zijn daden. Den Paus wordt verweten, dat hij geen woord van veroordeling vmdt voor het natipnaal-socialisme en het fascisme, daarentegen scherp positie kiest tegen de brede volksmassa's en haar verlangen naar een ware demo cratie. Naar de ómroep verklaart stelt de Paus geforceerd de begrippen volk en massa tegenover ejkander, verzet zich tegen het erkennen van de wil der volken en toont aan, dat in een staat, die geleid wordt door de wil der massa, de vrijheid tot tyrannie wordt. Ontmoeting Churchill Roosevelt in Londen? De diplomatieke medewerkers der Loridetise ochtendbladen beweren, zo meldt United Press uit Londen, dat Churchill en Roosevelt wellicht eind Januari een ontmoeting zullen, heb ben in Engeland. In aansluiting daar op zouden zij zich dan naaf een ge schikte plaats begeven om besprekin gen te voeren met Stalin. Volgens een berjcht van Aftonbla- det uit Washington, heeft president Roosevelt verklaard, dat meningsver schillen tussen dê Ver. Staten, Enge land en de Sowjet-Unie heel begrijpe lijk zijn. Hij gaf uiring aan de hoop, dat deze meningsverschillen op de komende conferentie uit de we^ zou den worden geruimd. Voorts richtte de president scherpe kritiek aan het adres van bepaalde Amerikaanse journalisten, die de Engels-Ameri kaanse meningsverschillen behandeld hadden. Roosevelt zeide, 'dat op het ogenblik bepaalde kwesties niet door de pers behandeld mogen worden. Men meerat tè weten, dat de Poolée kwestie een der voornaamste proble men zal zijn, die op de komende con ferentie ter sprake komen. Centrale Rederij Voedsel voorziening De Centrale Rederij voor de Voed- selvooi'ziening^ te Amsterdam deelt' mede, dat haar telefoonnummer ge wijzigd is in '3S180 (6 lijnen}. De vroeger gepubliceerde nummers 44131, 44788 en 44832 zijn vervallen. Op grond van de bekendmaking van 14 December1944 worden de mannelijke Nederlanders en staatlo zen, behorende tot het geboortejaar 1905 tot en met 1928, die thans hun woonplaats- of vaste verblijfplaats hebben 'in de provincies Noqrd-Hol- land, Zuid-Holland of Utrecht,, op geroepen tot aanmeldingvqor de arbeidsinzet. De aanmelding dient persoonlijk te geschieden in de tijd van 5 tot en met 8. Janüari 1945 van 9 tot 17 uur bij den „Deutschen Fachberater", bij het arbeidsbureau of hét bijkan toor van het arbeidsbureau, dat, ge zien de tegenwoordige woonplaats of vaste verblijfplaats van den aan- meldingsplichtige, het dichtstbij ge legen is, onder overlegging van het persoonsbewijs. Dé arbeidsbureaux ,,en hun bijkan toren zijn gevestigd te Amsterdam, Nieuwer Amstel, Bussum. Hilversum, Purmerend, Weesp, Zaandam, Utrecht, Amersfoort, Doorn, Maarssen, Vee- nendaal, IJsselstein, Zeist, Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Den Helder, Hoor;». Medemblik. Schagen, Wie- ringerwerf, Haarlem, Beverwijk, Hoofddorp. IJmuiden, Jbeiden, Alphen a. d. Rijn, Gouda, Katwijk aan Zee, Lisse, Woerden, Z'oetermeer, Den Haag, Delft, Naaldwijk, Rotterdam! Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, Dordrecht, Almkerk, Gorinchem, Lekkerkerk, Ridderkerk, Sliedrech-t. De personen, die in het bezit zijn van het bewijs van vrijstelling, be doeld in de bekendmaking van 14 December 1944 of van andere bewij zen- van vrijstelling zijn eveneens verplicht,_ zich aan te melden. Zij moeten deze bewijzen van vrijstelling tonen. Na controle van hun bewijzen van vrijstelling worden de personen,' die in het bezit zijn van deze vrij- stellingsbewijzen, niet in de arbeids inzet ingeschakeld. Hij die doof, ernstige ziejtte of lichaamsgebrekèn vefhinderd is, zich persoonlijk aan, te melden, dient zijn aanmelding door middel van een be trouwbaar volwassen persoon te doen geschieden. Geüniformeerde leden van de Duitse weermacht, van de Waffen-3 en de Duitse politie, van het N.S.K.K., van de landwacht alsmede van de wacht- afdeling ,van den chefintendant bij den weérmachtsbévelhebber in Ne derland, die van Nederlandse natio naliteit zijn, zijn, evenals de geüni formeerde leden van de Nederlandse politie van de aanmelding vrijge steld. Iedere aanmeldingsplichtige is ver; plicht zijn tegenwoordige betrekking te blijven uitoefenen, mag eohter niet van woonplaats of vaste verblijf plaats veranderen. De inschakeling in de .arbeidsinzet geschiedt op een nog bekend te ma ken tijdstip. Ten aanzien van de te werkgestelde mannen geschieden 'de betaling, verzorging t en sociale voor zieningen overeenkomstig de gelden de bepalingen en bezoldlgingsklas- sen. De verzorging van hun gezins leden wofdt in ruim voldoende mate gewaarborgd. In het bijzonder ligt het in de bedoeling, aan hen extra levensmiddelen te verstrekken. Daar toe blijft ook de stamkaart van den tewerkgestelden man bij zijn vrouw en Ijinderen, bij een ongehuwden bij zijn .ouders. Hij. die in strijd handelt met de bepalingenvan deze oproep en de bekendmaking van 14 December 1944 dan wel deze tracht te ontduiken, stelt- zich, naast de in de bekend making bedoelde straffen en maat regelen op het gebied van de sicher- heitspolizei, bloot aan militaire dwangmaatregelen. Den Haag, 29 December 1944. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied: De algemeen'gemachtigde voor de totale oorlogsinspanning: LIESE. I HOOFDKWARTIERVAN DEN FÜHRER, 3 Jan. (D.N.B.) Het opperbevel van deweermacht deelt mede: De slag in het gebied rondevn Bas togne duurt met zware heen en weer golvende, gevechten voort. De hard nekkig voortgezette poging der Ame rikanen om met ongeveer 4 tank- en een zelfde aahtal infanteriedivisies het Duitse front ten westen van Bas togne in te drukken en onze stel- lingsboog ten oosten en zuidoosten der stad van drie zijden te omsinge len, bracht den vijand, bij slechts geringe terreinwinst, een nieuw ver lies van meer dan 100 tanks. In de winterslag heeft de tegenstander vol gens de thans beschikbare rapporten in toiaal meer dan 400 stukken ge schut, 1230 tanks en 'gepantserde voertuigen en meer dan 24.000 ge vangenen verloren. Zijn bloedige ver liezen gaan repris de 50.000 man te boven. De gevechten aan de Saar en in Oost-Lotharingen nemen verder een gunstig verloop. Het Sa.arbruggen- hoofd ten noordwesten vhn Fofbach werd uitgebreid en verstevigd, in het gebied ten noordoosten van Saarge- münd het grensgebied van den vij and gezuiverd. Ook in de beneden Vogezen ihaakt onze aanval vorde ringen. Luik' en Antwerpen liggen voortdu rend onder het vuur van onz!e lange- afstandswhpens. In Midden-Ita'ië gingen de forma ties van het achtste Britse leger hier en daar weer tot aanvallen in de Ro- magne en aan de Adriafische kust over. Deze mislukten alle. Vijandel lijke strijdkrachten, die ten westen van Ravenna tijdelijk in onze stellin gen konden binnendringen werden in een tegenaanval weder eruit ge worpen. Xn Hongarije nam de hevigheid der gevechten om Boedapest toe. Ten dele in een tegenaanval en in verbe ten gevechten ,op korte afstand weerde het DuifsHongaarse garni zoen, door slag vliegtuigen gesteund, de voortgezette aanvallen der bols jewisten af. Aan de zuidgrens van Slowakije zijn onze troepen gewikkeld in zwttre, doch\ succesvolle afweergevechten tegen versterkte, Sowjetaanvallen tus sen de Gran en het brongebied van de Sakv i'n luchtgevechten werden 18 .vijandelijke vliegtuigen neerge haald. Aan het front van Oost-Slo- wakije tot aan Koerland bleef de ge vechtsactiviteit gering. Amerikaanse terreurvliegere wier pen gisteren overdag bommen op het westelijke rijksgebied,'waarbij in het bijzonder woonwijken in verschillen de steden getroffenwerden. Laag- vliêgende toestellen zetten hue. aan vallen met boo>'dwapens op de bur gerbevolking vbort. In de avonduren was een terreuraanval der Britten op Neurenberg gericht, die grote schade aan huizen en verliezen on der de burgerbevolking veroorzaakte. Onvervangbare cultuurmonumenten vielen ten offer aan de zinneloze ver nielingswoede -van den vijand. Bo vendien ondernamen de Britten met zware gevechtsvliegtuigen aanvallen op steden in zuidwest-Duitsland en met snelle gevechtsvliegtuigen op de rijkshoofdstad. Döor luchtverdedi- gingsstrijdkraebten werden gisteren 22 vijandelijke vliegtuigen, waaron der 14 viermotorige bommenwerpers neergeschoten. Londen, ligt nog steeds onder het vuur van onze V 2. - •In Decembe. verloren 'de Anglo- Turkije breekt met J^pan Op de vandaag gehouden zitting van de Turkse nationale vergadering is besloten dé economische en diplo matieke betrekkingen met Jaoan te verbreken, zo meldt radio Ankara De prijs van ons blad zal van nu af aan weer gelijk, vroeger zijn. Losse, nummers zulten slechts in een bijzonder geval vetstrekt kunnen worden. Men betaalt dus voortaan wéér de oude prijs van de abonnementen, per kwartaal, per maand of per week. Wij trachten alle moeilijkheden door het vervoer aan onze expeditie in de weg gelegd op te lossen en ho pen op een zo goed mogelijke be zorging. DE DIRECTIE. Fourageurs trekken voorbij, eindeloze stroom. Sinds weken maanden trekken zij langs de West- friese' wegen, langs Wognum en Ab- bekerk de Meer in, door de Blokkers naar de Streek en wijd en zijd, waar maar dorpen of gehuchten te vinden zijn. Vogels van diverse pluimage zijn het, zoals onze tekenaar ze In beeld heeft gebracht, 'mensen van allerlei leeftijd, rang en stand, van allerlei slag-ook, bedeesden en bru talen, doch allen één in het doel van hun trek: fourageren^ Want wij behoeven het hier niet meer te betogen; de nood in de hoofdstad des lands en in andere bevolkingscentra steesg hoog en dreef ook diegenen- naar buiten, voor wie de provincie benoorden het IJ tót dusverre „terra incognita" was. Wat een intensieve propaganda ten be hoeve van het vreemdelingenverkeer nAar dit gebied nimmer vermocht, heeft de nood der tijden in een kor te wijle tot stand gebracht: de trek naar West-Friesland is onrustbarend. Wanneer uw weg voert langs de Westerdijk bij Hoorn, daar waar de contouren van de stad vredig opdoe men aan de baai 'van het IJselmeer, krijgt ge hiervan wel het duidelijk ste beeld. Hier immers loopt de gro te verkeersader, die de hoofdstad met West-Friesland verbindt en hier rollen en rammelen allerlei vehikels af en aan. Ge, ziet er hier enkele van in beeld gebracht: fietsen, waar van tet gros schijnt te dateren uit prae-hfstorische tijden, doch waar op desondanks zware vrachten wor den getorst, bakfietsen, handkarren, benevens halfslachtige en vaak zeer gammele voertuigen, waarvoor moei lijk een benaming is te vinden. De burgerjuffrouw, van ergens drie- hoog-aehter, die mogelijk op een zo- merse Zondag wel eens naar Zand- voort is gepeddeld en het dan wa rempel- welletjes vond, manoeuvreert nu met een half mud aardappelen achter- en nog wat groente Voor op haar fiets-met-hoüten-banden als een acrobate langs het smalle en kron kelige Beemster dijkje en de man uit de Indische buurt, die eertijds nog fietsen nodig had, wildé hij een brief gaan posten op de hoek van zijn straat, sjokt nu dagen lang ach ter een handkar naar Hoogkarspel of daaromtrent om te trachten, een partijtje piepers op de kop te tikken. Nóód leert niet alleen bidden, nood leert ook lopen en' maar al te dikwijls ontmoet men in het Beloof de Land, in casu de Wieringermeer; zwervers uit hêt rijke Gooi, die op zoek zijn naar het gele goud dat graan heet. Onder hen zijn gelukki gen, die met het nodige proviand üuis-.toe gaan - over het algemeen zijn dit zij, die zich de een of an dere verwaarloosde relatie herinne ren van destijds doch zo langza merhand wordt de buit toch schra ler, want het spreekwoord, .dat vele varkens dunne spoeling maken -is nog maar al tewaar. West-Friesland is de laatste maanden letterlijk af gegraasd en slechts de sprietjes res ten nog. Menige trekker heeft dit reeds tot. zijn schade móeten onder vinden en als het nog even zo -aan houdt, dan is men vrijwel verzekerd van mü op 't request. Nog zijn er adressen, waar men gaarne goederen in ruil aanneemt en waar bijvoorbeeld een gouden klokje schande erover! gretig in ruil voor wat .voedsel Wordt aan vaard, doch aanstonds is dit spel letje ook uit en Amsterdammer dan, waarheeji? Maar nóg trékken duizenden en duizenden fourageurs naar het plat teland, trotserend regen, wind en gladde wegen. Het zijn de namelo- zen uit de grote stad, 'die aj ver guisden zij de boeren eenmaal toch ook recht op leven hebben, het zijn de vaders en moeders van een gezin, wier kinderen óók om voedsel vragen, evenzeer als de onze dit doen. En het „neen" valt nooit zo zwaar te zeggen als in dit geval. Men behoeft warempel niet van aanleg sentimenteel ie zijn om ge voel te hebben voor het leed, dat thans geleden wordt en dat zich zo duidelijk langs onze wegen demon- streert. Schrijnende staaltjes ervan treden telkens weer aan de d Nogmaals: vat eens" post aan de Westerdijk bij Hoorn en laat ze een uurtje slechts aan u voorbij gaan, de sjokkers en sjouwers, die lemen om wat voedsel, die bedelen vaak om Amerikanen boven het gevechtsge- bied in het westen» en het rijksgebied intotaal 1379 vliegtuigen, waarvan minstens 410 viermotorige bommen werpers. i Zware verliezen voor den vi jand Budapest dag en nacht bestookt Uit het hoofdkwartier van den Füh- ,rei, 4 Jan. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „In België is de vijand gisteren tus sen- Stavelot en Manche van hêt noor den uit tot de verwachte grote aanval overgegaan, om afn zijn bij Bas togne in zware strijd gewikkeld zijnde formaties verlichting te brengen. Daar wierpen onze divisies de vijand in de verdediging en brachten hem zware verliezen toe. In het gehele strijdge bied verloren de Amerikanen 34 tanks. Aan weerszijden van Bitsch hebben onze /troepen hun aanvallen voortge zet. Hoewel de vijand van de naburige fronten alle beschikbare strijdkrach ten heeft aangevoerd om tegenaan vallen te ondernemen, is het hem niét gelukt onze ten oosten van Saarge- münd en in de Beneden-Vogezen op dringende aanvalscolonnes tot staaft te brengen. Het Pfalzisch-ElSassische grensgebied ten wegten va,n Weissei> burg werd van 4en vijand gezuiverd. Ter storing van de vijandelijke aan voer werd het lange-afstandsvutir op Antwerpen en Luik voortgezet. In Midden-Italië ondernam het achtste Britse leger in de Romagna talrijke aanvallen' om onze strijd krachten te binden en ging ten noord westen van. Ravenna tot de grote aan val over. Zware gevechten met den vijand, die in één sector onze stellin gen is binnengedrongen, zijn nog aan de gang. In het gebied va'n Virovitiea in Slavonië wierpen Kroaten en Kozak ken sterke vijandelijke', benden met zware verliezen uit haar stellingen en maakten talrijke wapens buit. In Hongarije vielen de bolsjewie ken Boedapest dag en nacht, vooral van het oosten uit, aan. In felle ge vechten sloeg de bezetting de aan vallen af. Slagvliegers mengden zich met sterke strijdkrachten in de ge vechten in het gebied van Boedapest. Door bommen .en boordwapens stel den zij 34 tanks buiten gevecht en vernietigden meer dan 500 voertui gen. Duitse en Hongaarse jagers en slagvliegers schoten 37 Sowjetrussi- sche vliegtuigen neer. In het Zuid- Slowaakse grepsgebied probeerden de des nachts over een breed front aan vallende bolsjewieken tevergeefs door ons front heen te breken. Ook gister middag zijn nieuwe doorbraakpogin gen van den vijand mislukt. Aan het front tussen oostelijk Slowakije en Koerland duurt de gevechtspauze voort. De Anglo-Amerikaanse terreurvlie- gers,. die gisteren overdag naar West- Duitsland en' naar het gebied van Rijn en Main vlogen, wierpen hun bommen vooral op de stad Fulda, waar opnieuw schade 'werd aange richt en talrijke branden ontstonden. (Het vergeldingsvuur op het gebied van Groot-Londen werd voortgezet. De Duitse marine bracht in de maand December 103.000 brt. vijan delijke scheepsruimte en bovendien 16 torpedojagers en geleidevaartuigen tot zinken. if Rond het nieuwe Griekse Kabinet vUit Athene wordt vernomen, dat men het onwaarschijnlijk acht, dat het nieuwe kabinet Piastiras nieuwe concessies zal doen aan de uiterst linkse groepen. Het feit, dat- generaal Piastiras tevens ook alle .veermachts- ministeries beheert, schijnt er op te duiden, dat hij een sterke "weermacht wil opbouwen. Zonder twijfel zal' hij ernaar streven, het staatsgezag in het gehele land te hw&t&hen. Overi gens is het niéuwe - Zijn financiële en economische An tiek zal eerder vooruitstrevend dan conservatief zijn. De nieuwe minis ter van buitenlandse zaken Sofiano- poulos beschi-kt over grote ervaring ril ra i F/-.-M -7^1„ Tn, Hoe zit het na? In Amsterdam hongert de be volking. Niet alleen in Amsterdam, doch zeg maar gerüst, dat het ook zo in Alkmaar, Zaandam, Hoorn en andere Noord-Hollandse steden is. Bij- de boeren is weinig me_er te halen, want de stadsbewoners, die nog wat aan wollen stoffen-, goud en de hemel wete welke goederen meer, te missen hadden, zijn aan het einde van hun latijn gekomen. Intussen eet en drinkt men wanneer men de ha.dnekkige ge ruchten geloven mag in Fries-V land; Gronii gen en Drenthe er nog heel aardig van. Wij gunnen de FriezenGroningers en Dren tenaren gaarne hun volle maag, maar wij, in 'Noord-Holland, zou den toch óók wèl weer eens graag zonder honger willen gaan sla pen. A! weken geleden is de Centrale Rederij opgericht, die het voedsel wel eens eventjes zou gaan halen. Menig hart heeft bij dat bericht van vreugde en hoop harder ge klopt en toen er ook nog in de dagbladên het bericht verscheen, dat vermoedelijk in Januari de aardappel- en broodrantsoenen verhoogd zouden worden, steeg de blijdschap ten top. Hoe zit het er nu mee? Een volk bedotten, is altijd een schandaal, maa-r een hongerend volk bedotten, is een dubbel schandaal N OVIDIUS. Plaatselijke wijzigingen voor behouden.) Voor de week .van 713 Jan. ziji? de volgende bonnen aangewezen: Brood: 249 en 250 4 rants., 260 2 rants, brood of bloem, R 01 200 gr. kindermeel of voedingssuiker of gortmout. Aardappelen: 248 1 kilo. Kaas: 252 1 rants. Kinderdrank: R 03 300 gr. Spijsolie: 278 en R 02 360 gr. of 4 dl. Op deze bonnen mag reeds van Vrijdag 5 Januari af des middags 12 uur worden gekocht uitgezonderd aardappelen. Alle bonnen met uitzon dering van die, waarvan vpor-inleve- ring is voorgeschreven alsmede vail melk en taptemelk mogen eerst bij aflevering der goederen aan den winkelier worden afgegeven. Onge oorloofde voor-inlevering kan tot misbruik ten nadele van het publiek leiden. Bij deelname aan de Centrale Keuken moet worden ingelevérd: 248 aardappelen, groentebon eerste pe riode 1945 (onderste -helft). Voorts blijven ggldig t.m. 20 Januari 206 en R 26 150 ^gram" versnaperingen of hagelslag, 2iS 125 gram boter of mar garine of 100 gram vet of 90 gram spijsolie, 241 IJ rantsoen vlees, 247 lj rantsoen vlees, 222 24 rantsoen vleeswaren of kaas, 221 250 gram jam of stroop of 125 gram suiker, 227 1 rantsoen e&iheidszeep, 226, R 29| gn C 402 (inlegvel) 1 rantsoen zeepver- vangende wasmiddelen of waspoeder. Aflevering levertraan In aansluiting op het begin dezer maand gepubliceerde bericht, volgens hetwelk den apothekers' en apotheek- houdende artsen veroorloofd is lever traan af te leveren op z.g.n b:i.-re- cepten, wordt er de nadruk Op ge*' legd, dat aflevering slechts plaats vindt voor zcrver de apothekers en apotheekhoudende artsen het pro duct nog in voorraad hebben. een bete broods en dit beeld 'zal meer tot u spreken dan duizend woorden doen. West-Friesland echter, het werd reeds feerder betoogd, vermag het leed mogelijk nog iets te verzachten, keren kan het dit geenszins. Daartcre zijn anderemaatregelen nodig, waarover reeds, eerder, ook in dit blad, geschreven is. Doch wie mense lijkerwijze gesproken nog helpen kan, hij late dit niet na. Hij plege geen zwarte handel, doch hij berekene een reële prijs. Hij zij slechts dank baar, dat hij niet behoort tot hét schier eindeloze leger van foura geurs, dat langs de wegen trekt. En mocht het al zijn, dat men mensen moet doorsturen met een lege kar, laat als 't zijn kan dit niet wezen met een lege maag. JAC. BROERSEN J O Vl UillI ro6 i^ i-i d?,le te?ft opgedaan in Frankrijk en Rusland.- Neuter meldt, dat de Britse troe pen gisteren een aanval hebben ge daan op de wijk van de Averoff-ge- .vangenig in het noordwestelijke deel van Athene. De zich hardnekkig we- rende rebellen wei-den langzaam tot de aftocht gedwongen. De aanval die Dinsdagavond begon, duurde de gehele -Woensdag voort. Het gelukte de Britten nog meer huizenblokken m te nemen en gevangenen te ma-' aen; Vanuit een grote fabriek werd hevige tegenstand geboden. Na de-in neming van deze fabriek constateer- de men, dat zich in het gebouw 63 halfverhongerde en gebrekkig ge klede burgers bevonden. Amerikaane generaal teruggeroepen Een Amerikaanse generaal-ma- joor, wiens rfaam niet bekend wordt gemaakt, is kort geleden Van zijn post in Frankrijk teruggeroepen én, naar heden dóór de Amerikaanse ministerie van oorlog wordt mede- gedeeld, gedegradeerd tot kolonel, zo meldt Reuter. Het ministerie van oor- ,e,eft Coxx officieel nog mede- gedeeld, dat dit geval betrekking heeft op de tijd 'voor het Duitse of fensief. Verder werd bekend gemaakt, dat nog een aantal- generaals en of ficieren in de o^ói-rien maanden zijn teruggeroepen en dat dit een onderdeel vonnt van de door het ministerie van oorlog ingeslagen po litiek. i Moeilijke brandstoffen- posifie van Engeland Als enig middel om een einde te ma ken aan de voortdurende daling der productie van de Britse kolenmijnen plijft een verbetering over van de levensvoorwaarden der Engelse mijn werkers door loonsverhogingen en speciale toewijzingen van levensmid delen en andere gebruiksgoederen. Tot deze conclusie komen de Engel se vakverenigingen in haar ant woord op de oproep der Blitse rege ring tot de bevolking om met ver bruik van stroom en gas<- zo zuinig mogelijk te zijn. TDe .gplenvooriroaS ^inkJpoHiês wör- I-.ri,-:- here^.vabrMihti0 Zal men bereid brandst-of meX. Doch cnns^imntAes te ven hebben feet grote* 5 te kampen, die nog vergroot worden door het gebrek aan medewerking bij het publiek. Nog altijd zijn er mensen, die clandestien electriciteit gebruiken, hetzij -voor verlichting, verwarming, stofzuigen, hetzij voor kookapparaat of radio. Men moet be grijpen, dat ook het kleinste verbruik thans schadelijk en gevaarlijk is. Wat we nog hebben aan kolen moet ge bruikt worden voor het allernoodzake lijkste, b.v. voor het ciroogmalen van ons land. Alleen daarvoor is door de enorme regenval de helft van de be schikbare energie nodig. Wordt die voorraad energie door talrijke clan destiene tlerbruikers verdaan, dan verdrinkt een groot deel van ons land. Wanneer veie kleine verbrui kers stilletjes Stroom bleven afne men, zou* straks bovendien de cen trale keuken moeten worden stopge zet en zou hier of daar de waterlei ding niet meer kunnen werken. Daarom hebben de autoriteiten be sloten een beroep op de bevolking te doen haar medewerking te. verlenen en elk verbruik van electriciteit na te laten. Tegen dé kwaadwilligen zullen zeer strenge maatregelen worden geno men. Reeds is in enkele gevallen voor clandestien verbruik de gehele inboedel van de overtreders verbeurd verklaard. Zo nodig zal men ér ech ter niet voor terugdeinzen een af schrikwekkend voorbeeld te stellen door zo'n paar vijanden van de volks gemeenschap tegen de muur 'te zet ten. Spijsoliebonnen 278 en R 02 niet tevorfen inleveren De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Vis serij wijst erop, dat de bonnen 278 en R. 0? van de tweede noodkaart, welke in de provincies Noord-Hol land, Zuid-Holland en Utrecht gel dig zijn verklaard voor hetkopen van 360 gram of ongeveer 4 dl. een verbetering over van de i spijsolie niet van tevoren bij de win- mnrwnarrim keilers mogen worden ingeleverd. In de loop van de maand Januari a.s. zal, zoals reeds werd bekend ge maakt, de aflevering plaats hebben, doch uitsluitend tegen gelijktijdige afgifte van d'e bonnen bij bepaalde, daartoe aangewezen winkeliers. Voor inlevering van deze bonnen kan tot misbruik .ten nüdele van het pu bliek aanleiding geven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1