DAGBLAD VOOR Traditionele waarden Succesvolle afweergevechten in de Ardennen De vijand triompheerde te vroeg De toestand in Griekenland Weermachtsbericht Aanval verwacht van 8e Britse leger Voorterrein Maginot- linie gezuiverd De toestand aan het Westelijk Front Hemmen bij1 Nijmegen heroverd De strijd in de Stille Oceaan De nieuwe taak van Montgomery Stemmen uit „bevrijd Nederland Loonsverhoging en inflatie Sumner Welles over Amerika Engelsen en Amerikanen 7~ Persstemmen over Duits- lands kracht Berlijn over de bood schap aan het Congres Amerika en de strijd aan het Weistelijk front Rijksminister Göbbels: Nieuws in het kort Elastroepen uit Athene teruggetrokken Provinciale Publicaties HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. Tijdelijke redactiebureaux N. V, „DE ARBEIDERSPERS", HEKELVELD 15, AMSTERDAM-C. TELEFOON 38811, TOESTEL 58. 147e JAARGANG No. 4 DONDERDAG II JANUARI 1945 NOORD-HOLLAND Verschijnt voorlopig Dinsdag, Donderdag en Zaterdag Uitgave Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Schagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent Postabonné's die in deze omstandigheden moei lijk te bereiken zijn, kunnen wij hun blad thans niet toezenden. Zij/kunnen dit aan vragen bij de verschillende hurêaux. Naast de aanvankelijke ver scherping in de verhoudingen en de zich daarbij aansluitende kentering der geesten, moet als opmerkelijke factor in de binnen lands-politieke ontwikkeling van het afgelopen jaar de crisis wor den genoemd, die het nationaal- socialistische kamp in de eerste weken van September heeft door gemaakt, aldus „De Telegraaf". Weliswaar betreft het hier jlechts een deel van ons volk, een deel van het totale beeld der binnen landse politiek, maar men kan de betekenis daarvan niet over het hoofd zien, omdat het gaat om hen, die de grote beginselen, wel ke aan de huidige Europese oor logvoering hun impulsen geven, voor Nederland wensen verwezen lijkt te zien. De feiten zijn intus sen genoegzaam bekend gewor den. In de eerste week van Sep tember toen ons land in korte tijd onder Geallieerde bezetting dreigde te geraken, hebben enige vooraanstaande aanhangers van de Nat. Soc. beginselen de hun in ons volksleven toevertrouwde pos ten verlaten, in enige andere ge vallen door hun handelingen of door hun gebrek aan daden hun ongeschiktheid bewezen. Voor zo ver het daarbij gaat om perso nen, die slechts in interne poli tieke organisaties een rol speel den, is dit njet meer dan een kwestie, die door de Nationaal.- Socialisten onderling dient te worden uitgemaakt. Wanneer zo danige personen echter leiding hadden te geven aan voor het ge hele volk opgerichte en voor het gehele volk bedoelde gemeen schapsorganisaties, dan heeft zeer zeker dat deel van ons volk dat aan het werk van deze ge meenschapsorganisaties actief, zij het ook niet uit politieke overtui ging, heeft deelgenomen, een mo reel recht om opheldering en eventuele maatregelen te eisen. Dat daarbij het eerst aan het Ar- leidsfront en aan de Volksdienst ïoet worden gedacht, is, 11a al •at over deze materie bekend ge- orden is, zonder meer duidelijk. Enigszins anders staat het met zuiver-politieke organisaties, dien het politiek-meelevende el van ons volk deze zaken met Ige aandacht volgt en in het zonder ook geïnteresseerd is in houding van de strijdende tionaal-Socialisten zelf tegen- ir deze verschijnselen, dan ge- liedt dat in hoofdzaak, omdat ii gaarne wil weten, op welke ze in de toekomst de ideeën- leid. van het Nationaal-Socia- ae in Nederland zal worden v tegenwoordigd. et kan niemand verborgen A gebleven zijn, dat de Natio- ,1-Socialistische politieke actie L 1}ame 121 het wésten des us tot een minimum ig terug- racht. Ook de oorzaken kun- bekend geacht worden. Het Sekt vanzelf, dat de theore- he politiek, die zich manifes te in vergaderingen, demon- t ties, verkoop en verspreiding propaganda-materiaal geheel ie achtergrond is geraakt, nu volk met harde werkelijkhe- als de uitzonderingstoestand, ontbreken van licht, gas en »e; (arming en de dreiging van longer te maken heeft. Afge- f daarvan ontbreekt het de 1 ona'^l-Socialistische actie aan ■/erkkrachten vaor de directe iieke strijd. Nadat reeds inde pr ons liggende jaren een belangrijk percentage der L iu.ïteo m&nnen door rnzet aan ichter het oorlogsfront ver- 1 ren had moeten worden door wel™thans ook de meeste - .ergebleven mannen tot a'c- e e dienst in de ff -Brigade ïdstorm Nederland" alsmede in e Landwacht opgeroepen, ter- w de vrouwen vrijwillig naar v t-Duitsland zijn geëvacueerd ri slechts om mogelijke gevaren n de zijde van de politieke on- ct rereld te ontgaan, maar ook tooral om door vrijwillige ar- in de bewapeningsindustrie n .totale" inzet van de Neder- la !se Nationaal-Socialisten te voltooien. Voorts moet hierbij wo'Jen opgemerkt, dat een aan zienlijk aantal politieke leiders w> erom vrijwillig deelneemt aan sell mswerken in de door de oor- ine bedreigde delen van ons land er. dat verder de rijpere Natio ns 1-Socialistisehe Jeugd haar ei' n taak in .de oorlogsindustrie ie hulpdiensten der Weer- ir iht heeft aanvaard. De voor- li. tende en ideologisch-leidende c der Nationaal-Socialisten is daarmede, ter wille van een ogen blikkelijk belangrijke#doel voors hands onderbroken. Dat dit door de Nationaal-Socialisten betreurd wordt is even duidelijk als het feit, dat zij nu reeds denken aan de wijze, waarop onder meer nor male omstandigheden het poli tieke werk zal kunnen worden, hervat. Bij bepaalde Nationaal-Socia listen, behorende tot radicale en consequent-revolutionnaire groeperingen bestaat een zekere geneigdheid da September-crisis meer te beschouwen als het einde van eep thans definitief afgeslo- ten periode dan als een logische schifting en nuttige zuivering, die de inleiding kan vormen van een hemieijwde krachtsontplooiing in de naaste toekomst. Veelal gaan hun gedachten daarnaast ook uit naar een wijziging in de formu lering zowel als in de realistische doelstellingen van de opvattingen in zake de toekomstige lotsver- üonden samenwerking der Ger maanse volkeren onder leiding van den Fiihrèr. Er dient de na- UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER maakte het Opperbevel van de Weermacht op 9 Januari bekend: „In de noordelijke Ardennen leverden onze troepen ook gisteren harde, doch succesvolle afweergevechten met de sedert de middag tussen Salm en Ourthe opnieuw tot doorbraak-aanvallen overgegane Amerikanen. Bij tegenaanvallen werden tijdelijk ontstane leemten in het front gesloten en talrijke gevangenen gemaakt. In enkele fel omstreden plaatsen ingesloten eigen strijdkrachten baanden zich al strijdende de weg vrij. De poging der Amerikanen om ten zuid oosten van Bastogne de daar vooruitspringende bocht in onze stel lingen af te snijden, is door de a anvaissuccessen der laatste dagen uiteengeslagen. Aan de westelijke uitlopers der be neden Vogezen en in het gebergte zelf mislukten vijandelijke tegen aanvallen met zware verliezen voor den vijand. In de Rijnvlakte ten zui den en zuidoosten van Weissenburg in de Elzas hebben onze troepen het gehele voorterrein van de Maginot- linié veroverd en hun penetratie in de versterkingen in harde bunkerge vechten uitgebreid en verdiept. Aan vallen van vijandelijke tanks op ons bruggenhoofd ten noorden van Straatsburg werden afgeslagen, In het gebied ten zuiden van Erstein werd het veroverde terrein van den vijand gezuiverd. Door een zware luchtaanval op de bekende badplaats Royan aan de monding van de Gironde werd het grootste deel der stad met de grond gelijk gemaakt. Alle ziekenhuizen werden vernield. Ongeveer duizend Fransen, de helft van de achtergebleven inwoners, wer den het slachtoffer van de Anglo- Amerikaanse terreuraanval. De over levenden hebben geen levensmiddelen en kleding. De Duitse troepen ver loren dertien man. In Midden-It-alië treft het achtste Britse leger nieuwe voorbereidingen voor de aanval aan de Adriatische kust. In zuid-oost Kroatië werd de ten zuiden van Vukovar aan de Donau aanvallende vijand met zware ver liezen afgeslagen. In Hongarije zijn onze formaties ten zuiden van het Vertesgebergte ondanks taai Sowjet-verzet tot in het gebied ten noorden van Stuhl-Weis- senburg doorgedrongen. Tussen het Vertes-gebergte en de Donau sloegen zij hevige venandelijke tegenaanval len uiteen. De dag en nacht op het oostelijke front van Budapest gerich te bolsjewistische aanvallen misluk ten door het verbeten verzet van de verdedigers. Aan weerszijden van de Donau wer den bij de afweer van talrijke aan vallen opnieuw 99 bolsjewistische tanks stukgeschoten en 98 stukken geschut buitgemaakt. Formaties Duitse slagvliegtuigen vernietigden, terwijl zij zich ondanks het slechte weer en de sneeuwbuien in de strijd op de grond mengden, bovendien 27 Sowjet-tanks. Luchtdoelartillerie van de Luchtmacht schoot nog tien pant serwagens stuk. In totaal verloren de Bolsjewisten gisteren in Honga rije 136 tanks. In het westelijke deel van het brug genhoofd van Baranof' aan de Weichsel heerste levendige weder zijdse gevechtsactiviteit. In Koer land werd bij plaatselijke aanvals- en afweergevechten ten noorden van Doblen een vrij, groot aantal tapks vernietigd. Onder de bescherming van een ge sloten wolkendek wierpen Ameri kaanse terreürformaties gisteren overdag bommen neer op plaatsen in West-, Zuid-West- en Zuid-Oost- Duitsland. Groot-Londen ligt nog steeds onder ons vergeldmgsvuur. Eenheden van de Marine schoten boven de. Golf van Genua en voor de Noorse kust negen vijandelijke bommenwerpers neer." De militaire woordvoerder van de Wilhelmstrasse verklaarde vandaag, dat de zwaarste -gevechten van de winterslag in de Ardennen thans worden geleverd tussen Marche en Stavelot en dat de brandpunten lig gen bij Lernieux en noordwestelijk van Laroche, langs de wegen, die naar de Ardennen leiden. Aan de zuidelijke flank van het Duitse pene- tratiegebied concentreren de ge vechtshandelingen zich nog altijd op het gebied rondom Bastogne en dat ten zuiden van Wiltz. Ten noordwesten van Nijmegen hebben de Duitse troepen op 7 Jan. in een verrassende tegenaanval de plaats Hemmen weer aan den vijand ontrukt, die de Canadezen op 4 Ja^ nuari met zware verliezen hadden beziet. De bezetting van het Duitse brug genhoofd aan de Maas bij Wanssum benoorden Venlo, heeft gisteren nieu we aanvallen der Britten, die door sterk artillerievuur werden onder steund, bloedig afgeslagen. Ten noorden en zuiden van Straats burg, hebben de Duitse formaties haar bruggenhoofden uitgebreid. De toestand voor de Amerikanen in het gebied van Straatsburg moet ernstig genoemd worden, zo voegde de woordvoerder van de Wilhelmstrasse hieraan to.e. n druk op te worden gelegd, dat tegenover het teleurstellend op treden van zekere personen, het zeer prijzenswaardig en in vele opzichten zeer moedig gedrag van vele anderen staat, waarbij voor al gedacht moet worden aan vele Nationaal-Socialistische burge meesters. Het valt voorts niet te betwisten, dat de negatieve zijde van de September-balans, hoe smartelijk en ontmoedigend deze ook voor velen geweest moge zijn, m geen verhouding staat tot de positieve kant, die beschreven is met de offervaardigheid van vele duizenden soldaten en hun vrou wen, die geen enkel offer te zwaar hebben geacht om hun idealen te dienen. Op grond van deze over wegingen is .daarom van Duitse zijde een officieel gebillijkte af wijking van de tot dusver gevolg de strakke lijn der binnenlands- politieke ontwikkeling niet te ver wachten. Pogingen daartoe zullen ongetwijfeld op besliste, offi ciële tegenstand stuiten. Voor wat betreft de ideologische doel stellingen ten aanzien van de toe komstige positie van ons Vader land geldt hetzelfde. In meer dan één, woordelijk aan ons volk overgebrachte verklaring van den Führer persoonlijk zijn daarover richtlijnen gegeven, die, als vaste beginselen, niet door het falen van welke personen dan ook aan getast zullen kunnen worden. De September-crisis zal zonder twijfel voor de interne, Nationaal- Socialistisóhe organisaties zekere gevolgen meebrengen. Voor zover het gaat om zuiver-politieke din gen van een groepering, die nog strijdende is om haar definitieve plaats in ons volksleven, is dit een zaak van de Nationaal Socia listen in Nederland zelf. De zesde JanuarUis een vijan delijk eskader des ochtends de baai van Lingayen (bij het Philippijse eiland Luzon) binnengedrongen en heeft het kustgebied onder vuur ge nomen. Naar het Keizerlijke Hoofdkwar tier mededeelt, is het totale resultaat van de convooislagen in de Philip- pijnse wateren van 3 tot 6 Januari, dat drie vliegkampsohepen, een slag schip, twee kruisers of slagschepen, een kruiser en 16 transportschepen in de grond werden geboord, en drie vliegkampschepen, twee kruisers of slagschepen, een oorlogsschip van onbekend type, een torpedojager en twee transportschepen beschadigd .werden. Churchill voerde besprekingen Volgens de „Dagens Nyheter" ver wacht men te Londen van Churchill, dat hij als het parlement weer bij eengekomen is, bijzonderheden zal mededelen over het optreden van Montgomery na het begin van het Duitse offensief. De politieke medewerker van de „Daily Mail", Broadbent, deelt op grond van inlichtingen lüt „betrouw bare politieke kringen" mede, dat Montgomery reeds verscheidene da gen voor het officiële besluit het op perbevel over alle legers aan de noor delijke flank van het Duitse aanvals- gebied op zich had. genomen. De situatie was op dat ogenblik zo kri tiek, dat allen zonder meer zijn „na tuurlijke leiding" erkenden. In Geallieerde kringen vraagt men zich af, aldus vervolgt Broadbent, of Eisenhower niet te veel en te om vangrijke taken op zich heeft geno men om ze met succes te kunnen volbrengen. De correspondent van de „Manches ter Guardian", in het Geallieerde Hoofdkwartier acht het niet uitgeslo ten, dat er zekere wijzigingen in het Geallieerde Opperbevel zullen worden aangebracht om de werkzaamheden van Eisenhower te verlichten. Naar de „Daily Mirror" meldt, is de bespreking van Churchill met Eisenhower en Montgomery in Frank rijk in allerijl georganiseerd, na over leg met Roosevelt. Onmiddellijk na het begin van het Duitse offensief in het westen zagen, aldus het Engelse blad, de Gealieerden zich ge plaatst voor verschillende dringende problemen, in de eerste plaats met betrekking tot 'de versterking der fronten met mensen en materiaal. Voorts zijn strategische problemen besproken, want de grote aanval van von Rundstedt heeft het totale oor logsbeeld volkomen veranderd. Eisen hower heeft zich inderdaad geweldig verrekend irr de kracht van Duits land. Volgens zijn verwachting had den de Geallieerde troepen reeds ver in Duits gebied binnengedrongen moeten zijn en moest de periode van de Guerilla begonnen zijn. Het blad.„Veritas", dat in het „be vrijde" Nederlandse gebied verschijnt, geeft in het nummer van 28 Dec. een critiek op de toegestane loopsverho ging van 25 pCt. boven het peil van Mei 1940. De mijnstreekredacteur heeft bezwaren. Allereerst is deze re geling vaag, omdat het zeer moeilijk is na te gaan wat precies het loon peil was van Mei 1940. Een ander be zwaar is, aldus „Veritas", dat de re geling een gevaarlijke tendens heeft, namelijk naar inflatie. Dit de rege ling zou, al staat het er niet met zoveel woorden, op de eerste plaats- al te lezen vallen dat de koopkracht van de Nederlandse gulden nog slechts f bedraagt van Mei 1940. De waarde van het geldloon, zo staat het immers in deze toelichting, is zodanig gedaald, dat het loon met 25 pCt. kan worden verhoogd. Hier wordt door den Rijksbemiddelaar eigenlijk iets vastgelegd ten aanzien van onze valuta, -waarvan het de vraag is of dit wel moet worden vast gelegd op dit moment en of dit niet een zaak van de regering is. Wij menen, aldus „Veritas'-, daartegen te moeten waarschuwen. Onze regering zal moeite genoeg hebben hetpeil van onze gulden hoog te houden. Van geen enkele kant mogen maatregelen genomen worden die dit streven in gevaar brengen. Wij hopen, dat de regering het prijzen- en loonpeiLin de hand houdt, anders zijn de ge volgen niet te overzien." Tot zover de mijnstreekredacteur van „Veritas". De Hoofdredacteur schreef, dat de beschouwingen van den mijnstreek redacteur juist waren, als men ze be<- ziet van de kant der hoge en normale lonen. De rijksbemiddelaars, meent de Hoofdredacteur, hebben de zaak bekeken van de lage lonen uit. Vakbeweging In het blad „Herrijzing", orgaan van de drie Vakcentrales in Eindho ven, worstelt de redactie met de ra dicale arbeiders, die zeggen: „niets meer van het oude. Alles moet nieuw worden. Nieuwe mensen op bestuurs- plaatsen, nieuwe volks- en politieke organisaties, nieuwe organen op elk gebied". „Heel wat penvoerders, zegt de redactie, zijn van die nieuwe ge dachten doortrokken, zodat het zelfs schijnt, alsof het grootste deel van het volk het er mee eens is'" De redactie van het orgaan der so cialistische, katholieke en protestant se Vakbonden zijn bang voor de ra dicale arbeiders, die gedreven worden door de communistische leiders en zij voert een pleidooi voor eigen standje. Hun angst voor herhaling van de gebeurtenissen in België en Griekenland spreekt uit het volgend citaat: „Er zijn nieuwlichters, die verwar ring hebben gesticht. Er komen sta kingen, wilde stakingen en politieke stakingen vjjor. Van twee er van moest later gepubliceerd worden, „zij berusten op een misverstand, maar van dat misverstand kan het lands belang en kunnen de bedrijven het slachtoffer worden en aan dat mis verstand zouden de arbeiders ten of fer gebracht kunnen worden. Zijn België 'en Griekenland ons hier niet tot waarschuwend voorbeeld?" Ook met de werkgevers schijnt het nog niet erg te vlotten, want „Her- rijzing" schrijft: „Het is van som mige autoriteiten en werkgevers zacht gesproken, niet verstandig, dat zij de Vakbeweging nog,niet erken nen en raadplegen, omdat nog niet alle arbeiders van vroeger zich heb ben aangesloten. Zijn deze heren zo bevangen door een bureaucratische geest? Begrijpen zij niet, dat ook de Vak organisaties gehandicapt zijn door vervoers- en vergadermoeilijkheden, door gebrek aan bureaux en perso neel, waardoor de inschrijving van leden, in de luttele weken, dié sinds verliepen, nog niet volledig kon plaats hebben? Moeten er eerst ongelukken gebeu ren, voor het juiste inzicht door dringt? Naar gemeld is zijn alle legers ten noorden - van de Ardennen ohder bevel geplaatst van Veld maarschalk Montgomery. Ook de Amerikanen daar staan dus on der Brits bevel. Erg ingenomen is men daarmee niet in Amerika en Montgomery heeft zich dan ook genoodzaakt gezien een ver^ klaring af te leggen, waarin hij sprak over gevoeligheden en moeilijkheden, die verdwijnen zouden. De Amerikaanse gevoeligheid heeft overigens haar bijzondere redenen. De Engelsen laten ons voor hen vechten, zeggen zij. Naar bekend gemaakt is vecht thans aan het Ardennenfront één Engelse divisie. De rest van het bloedige werk mogen de Ameri kanen opknappen onder Engels bevel. De „Daily Mail" schrijft volgens Reuter: Nauwelijks een dag gaat er voor bij, zonder dat-er melding gemaakt wordt van het afschieten van V-bom- men op Zuid-Engeland. Uit die be richten blijkt, dat de beschieting in dezelfde omvang voortgaat als toen in September van het afgelopen jaar de ongelukkige bewering werd geuit, dat de slag reeds gewonnen was. Zo als- het offensief van de Duitsers en de verrassende herleving van de Luftwaffe bewijzen, zo toont ook deze beschieting met de V-bommen aan, dat er in Duitsland nog een gewel dige kracht steekt en dat wij nog veel te doen en veel te verduren zul len hebben voordat de oorlog zal zijn afgelopen. Het zougoed zijh, aldus -het blad. indien wij wat meer inlich tingen over de V-beschieting zouden kunnen krijgen. De „Times" schrijft, volgens Reu ter: de recente ontwikkelirig aan het westelijke front heeft te Parijs en ook elders alle hoop doen vervliegen, dat de oorlog reeds als gewonnen kan worden beschouwd. De nieuwe oproe pingen voor de militaire dienst in Frankrijk hebben deze waarschuwin gen nog onderstreept. Splijting der Geallieerde 1 opvattingen Sumner Welles' schrijft volgens „Arriba over de politieke situatie der Ver. Staten. Hij zegt: de Ver. Staten gaan het nieuwe jaar in met een on zekerheid, zoals die sedert het begin van de oorlog niet bestaan heeft. Ter wijl onze soldaten de grootste offers brengen, schijnen onze oorlogsdoel-t stellingen minder duidelijk en stellig ais drie jaar geleden. De grote en toenemende Splijting der fundamen tele politieke opvattingen der drie Geallieerden komt volledig aan de dag. Wanneer de verschillen niet .uit de weg geruimd en het gemeenschap pelijke plannenontwerpen tussen de Ver. Staten, Engeland en Rusland niet hersteld wordt, verliest niet al leen iedere toekomstige internatio nale organisatie haar waarde, maar zal er nooit een duurzame vrede kunnen bestaan. Sumner Welles spreekt vervolgens over de bilaterale overeenkomsten tussen Rusland en Engeland en de elkander wederkerig toegekende in vloedzones. Hij verklaart, dat de Ver. Staten niets anders is overgebleven dan goed te keuren, dat de beide partners onder elkaar hadden afge sproken. Deze bilaterale overeenkom sten hebben echter de openbare me ning in de Ver. Staten in een soort gelijke toestand van opwinding ge bracht als ten tijde van Pearl Har bour. De anti-Engelsen in Amerika hebben een nieuw terrein voor acti viteit en de tegen de regering ge kante en separatistische elementen in de Ver. Staten maken eveneens rijkelijk gebruik van de gelegenheid. De Isolationisten hebben eveneens de wind weer in de zeilen. De geallieerde vtiegtuigverliezen Het D.N.B. verneemt, dat de Duitse marine de Anglo-Ameri- kaanse luchtstrijdkrachten in 1944 zeer zware verliezen heeft toege bracht. In het geheel werden 2519 vliegtuigen, voor het grootste deel meermotorige bommenwerpers, neer geschoten. Daarin zijn niet begrepen de talrijke geallieerde vliegtuigen, die tengevolge van ernstige schade op de retourvlucht zijn neergestort of bij het landen zijn verongelukt. Machtswaan der Ver. Staten Volgens de mening der Wilhelm strasse weerspiegelt de boodschap van Roosevelt aan het congres de moeilijke militaire, economische en politieke toestand, waarmede de President der Ver. Staten zijn derde ambtsperiode afsluit. Kenmerkend is, dat Roosevelt ditmaal geen woord zegt over den duur van' de oorlog. Uit de boodschap blijkt verder dui delijk, dat het Amerikaanse kracht- potentieel in het geheel niet onuit puttelijk is. Met de verwijzing naar de zware offers en de aankondiging van een wet over de nationale dienst plicht heeft de President nauwkeurig beschouwd de doeltreffendheid be vestigd van de door den Führer in zijn Nieuwjaarsboodschap vermelde Duitse maatregelen. Met bijzondere belangstelling wordt in de Wilhelmstrasse kennis genomen van Roosevelt's verklaring inzake de Atlantische Charta. Nadat hij nog kort geleden bestreden had, dat een dergelijk document ooit ondertee kend was, poogt hij thans onder de druk der oppositie in Zijn land zich op huichelachtige wijze uit te spre ken voor de principes van de Atlan tische Charta, hoewel hij, evenals tot dusver, vastbesloten blijft deze Charta te allen tijde ten gunste van Moskou over boord te werpen. Daar Roosevelt spreekt over de latere mogelijkheid van toepassing van der gelijke principes heeft Moskou tijd genoeg nog meer faits accomplis te scheppen als in de Poolse kwestie, waarin ook de bondgenoten van Mos kou, zich stilzwijgend zullen schik ken. Uit deze boodschap blijkt naar de mening van de Wilhelmstrasse ook ondubbelzinnig, dat de Ver. Staten in het geheel geen oorlogsdoel heb ben, doch dat de leiding van dat land slechts in een grenzenloze machtswaan de zonen van het land op vreemde oorlogstonelen opoffert. Volgens „Radio-Boston" heeft de secretaris van het Amerikaanse Re- search-Instituut, Lewis Turner, ver klaard, dat de militaire tegenslagen der Amerikaanse troepen aan het westelijk front weldra in de Verenig de Staten zelf merkbaar zullen wor den. Tumer bereidde het Ameri kaanse publiek er op voor, dat- alle goederen weldra in drastische mate schaarser zouden worden. Hij voor spelde onder meer gebrek aan kle dingsstukken, schoenen, levensmid delen, benzine en autobanden. In een door de zender „New-York" geciteerd artikel van de „New York Times" wordt gezegd, dat slechts een strijdvaardige houding van het ge hele Amerikaanse volk de Geallieer den de overwinning kan verschaffen. „Hoe harder dese oorlog wordt", al dus het blad, dès te ernstiger en onbarmhartiger worden ook de eisen gesteld aan .physiek en moreel. Het eindsucoes der Geallieerden zal niet alleen door de militaire overmacht verzekerd kunnen worden, maar ook door een kundig gebruik van de troepen. In dit opzicht is het afge lopen jaar In weerwil van de behaal de successen met een teleurstelling geëindigd. In plaats van er over te denken wanneer de oorlog afgelopen zal zijn moet ieder van ons zijn energie verdubbelen. Uit Zuid-Engeland wordt melding gemaakt van verliezen en schade als gevolg van Duitse activiteit in de lucht, aldus Radio Londen. Rijksminister dr. Göbbels bespreekt in zijn artikel in „Das Reich" de onto wikkeling der laatste maanden, wel ker gunstige ommekeer hij niet in de laatste plaats toeschreef aan de kracht en het inzicht van het Duitse volk. Duitsland heeft, zo schrijft de minister o.m., in het verloop van drie maanden zijn wederopleving beleefd. De wereld constateert dit thans deels met ongereserveerde bewondering, deels ook met verbaasde ontzetting. Onderzoekt men de redënen, die ge leid hebben tot deze verandering van het oorlogsbeeld vergeleken met de zomer en de herfst van het vorige jaar, dan zal men ze voornamelijk vinden op het gebied van het D-uit- sche corlogsmoreel. Dit was de voor waarde voor al de technische en or ganisatorische maatregelen, die reeds tot een zeker deel van het succes heb ben geleid en verder tot het eindsuc- ces zullen leiden. Op het uur der hoogste beproeving bezat Duitschland een Leider, die trouw en zonder op dwaalwegen te geraken, vasthield aan zijn histo risch doel.Dit, ook in de ergste nood, voelde hij als een hem door de Voorzienigheid gegeven opdracht, die hij, ongeacht het luide ge schreeuw van het vijandelijke kamp, moest vervullen en waaraan hij al zijn kracht, zijn wil, zijn fantasie en zijn genie moest wijden. Hem stonden ter zijde medewerkers, die blindelings ingesteld op zijn persoon, en zijn werk, bereid waren voorkomende grootse maatregelen tot regenera tie van de militaire kracht van Duitsland de nodige voorwaarden in het leven te roep.en. Maar dat al leen zou niet voldoende zijn geweest, achter den Führer marcheerde een volk, dat zich in de crisisweken tegen de historische situatie opgewassen toonde. Met een koppig fanatisme liet het alle, ook de zwaarste slagen, van vijandelijke opstapelingen van materiaal en mensen over ziGh heen gaan zonder te wankelen en zonder te wijken. Wij hadden een Vaderland, dat het front, en een front dat het Vaderland waardig was. Hier lag het fundament van onze nieuwe kracht. De zorgeloze zekerheid, waarin het kamp van den tegenstander zich wiegde, kwam onze bedoelingen slechts tegemoet. De Führer had geen aanleiding om op een tijdstip, waar op men dat in Londen en Washing ton honend eiste en zijn zwijgen wil de uitleggen ais een teken van zwakte of ziekte, in het openbaar het woord te nemen. In de oorlog is de daad steeds het belangrijkste. De Duitse leiding moest haar Volk in ieder opzicht op een har de proef stellen, maar het Duit se Volk heeft zich het vertrou wen da>l erin gesteld werd, waar dig getoond. Geen klacht kwam over zijn lippen, het leed stilzwij gend, maar verloor daarbij'niet het geloof. Wie de eer had deel te nemen aan de leiding van dit Volk, kan zijn dienst jegens dit Volk slechts als Godsdienst ge voelen. Al zou men ons de schatten van Amerika op gouden schalen aa-nbie- Critiek op Roosevelt Volgens een Reuterbericht uit Washington hebben Amerikaanse Senatoren Roosevelt verweten, dat hij de militaire leiders te velde niet voorzien heeft van berichten over de buitenlandse politiek. Het doodvonnis tegen Beraud De zender Parijs tmeldt, dat het beroep van den Fransen schrijver Henri Beraud tegen het doodvonnis van 29 December door het Hoogge rechtshof is verworpen. Bulgaarse regenten voor het gerecht Naar „Radio Sofia" meldt, begint deze week in het zogenaamde proces 'tegen de oorlogsmisdadigers het ver hoor der regenten prins Cyril, Filoff, generaal Michoff, alsmede den vroe- geren ministerpresident Boschi-loff en de voormalige ministers Draga- noff en Gabrowski. De regenten, die naar de Sowjetunie waren overge bracht, zijn enkele dagen geleden aan de Bulgaarse regering uitgele verd. Ook de Reutercorrespondent in Athene meldt, dat de Elastroepen zich uit Athene teruggetrokken heb ben. Langs drie hoofdwegen zijn zij begonnen naar de bergen te trekken. Duizenden Atheners, aldus dit En gelse bericht, kwamen bijeen op de straten en pleinen en gaven uitdruk king aan hun voldoening er over, dat de gevechten in de stad ten einde waren. Verschillende malen hadden de Griekse politiemannen grote moei te om de gevangen Elassoldaten te beschermen tegeh de woede der menigte. s Gevechten -ten N.W. van Athene De voornaamste gevechten tussen de Britse troepen en mannen der Elas, worden volgens de laatste be richten gevoerd op ongeveer veertig kilometer ten Noordwesten van Athene, zo meldt „Radio Londen". De Britse troepen zijn daar op een smalle pas tegengehouden, daar de mannen der Elas daar stellingen had den betrokken, die het hun mogelijk maakten de Britse operaties te sto ren. Andere Britse colonnes zijn nog bezig de omgeving van Athene te zuiveren. Scobie en de Elas Naar uit' Britse kringen te Athene verluidt, is generaal Scobie bereid, een samenkomst te hebben met de leiders van de Elas, om nieuwe voor waarden te bespreken, tevens inhou dende de kwestie van de gevangenen „en de gijzelaars. De Elas zou zich evenwel vergissen, zo werd hieraan toegevoegd, indien zij meenden, dat hun thans een wapenstilstand is ver leend, nu zij zich uit Athene en de Piraeus teruggetrokken en de strijd in Athene hebben gestaakt. Kanonnen van Pafras en Salonild Volgens „Reuter" schat het Inter nationale Rode Kruis, dat de Elas minstens 4000 burgers als gijzelaars uit Athene heeft ontvoerd. Andere bronnen ramen dit aantal op 8000 of meer. In een officiëele mededeling wordt gezegd, dat de helft der voe dingsmiddelen, die onder bescher ming van het Rode Kruis voor de Griekse bevolking beschikbaar waren gesteld, door de Elas onrechtmatig voor de voeding harer troepen in-be slag genomen is. Voorts meldt „Reu ter", dat de Elas-formaties kanonnen hebben opgesteld voor de haven van Patras en Saloniki, die deze havens beheersen. In Patras zijn de gezin nen der Elastroepen begonnen de stad te ontruimen. De correspondent te Athene van de „Times" meldt: „Er kan geen twij fel over bestaan, dat de Elas zich overal in de Griekse provincie in het bezit van de macht bevindt, zodat alleen Attica overblijft als invloeds- gebied van de regering van generaal Piastiras." Uit welingelichte kringen in Lon den verluidt, dat het Britse publiek de ontwikkeling in Griekenland met de grootste bezorgdheid gadeslaat. Men vreest, dat de benoeming van Piastiras tot premier zal leiden tot een uitbreiding van de burgeroorlog over heel Griekenland. In een rede te Birmingham heeft Lord Strabolgi verklaard: „Er zouden minstens tien divisies Britse troepen nodig zijn om de Elastroepen te overwinnen." den, wij willen in al onzen nood en ons gevaar, in onze armoede en be nardheid," slechts Duitsers en niets anders dan Duitsers zijn. De wereld moge zich met alle macht er tegen verzetten, eens zal zij ons haar be wondering niet meer kunnen weige ren. Wat de anderen overmachtig maakt jegens ons, is de overvloed van het materiaal, dat zij te danken heb ben aan het toeval of een gunstige geografische omstandigheid. Wat ons superieur maakt aan hen is ons nationaal karakter en ons moreel, onze door eeuwen in de hardste scho ling verworven ondoordringbaarheid en taaiheid, deugden, die ons onover- winnelijk maken. Wij zijn de berg niet over, maar wij, beginnen weer hem te versterken en te. bedwingen. De vijand zal dat te voelen ki'ijgen. Hij heeft te vroeg getriompheerd en daarbij de noodlottige fout gemaakt zijn kaarten open te leggen op een ogenblik waarop wij het helderst van blik waren. Dat zuilen wij nooit ver geten. De vernietigingsprogramma's jegens Duitsland, die hij on een sta dium van de oorl.og, toen hij in zijn - verblindheid geloofde dat alles ten einde was en wij machteloos ter aar de lagen, publiceerde, draagt ieder Duitser aan het front en in het Va derland als oorlogscatechis in zi.in bagage mee. Have en goed kunnen wij verliezen, misschien ook iqet leven, maar onder geen énkele omstandig heid de overtuiging van het dodelijke gevaar waarin wij verkeren, wanneer wij onze hoop stellen op een andere overtuigingskracht dan die van onze denkbeelden en wapens. Wat is thans het gebod van hét ogenblik? De weg, die wij als juist gezien hebben en die succes belooft zonder aarzeling te blijven volgen. Ons oorlogspotentieel moetvolslagen geëxploiteerd worden. Die inaatrege- ien, die daartoe leiden, ziin aan de gang, ook wanneer om redenen van geheimhouding in het openbaar zo weinig mogelijk daarover gesproken wordt. Niemand denkt er ook maar aan. dat er thans genoeg gedaan is, of dat de vijand vandaag of morgen tot het Inzicht zal komen. Wij moe ten waakzaam zijn, niet alleen tegen over den vijand, maar ook tegenover onszelve. Nog veel zorg en leed staat ons te wachten, bergen van moeilijk heden moeten overwonnen worden. Laten wij niet vervallen in de fouten van onze vijanden, waarvoor zij thans zo duur moeten betalen, n.l. in onder schatting van den tegenstander. Wij kennen hem, maar wij weten ook,, hoe hij kan worden bedwongen. Inlevering toewijzing boter door grossiers De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Vis serij maakt bekend, dat de grossiers die van de winkeliers op de in de provincies Noord-Holland, ingeleverde bonnen R 04 toewijzingen voor boter ontvingen zonder afgeknipte hoek met distributiestempel op de vóór- en achterzijde, deze toewijzingen zon der omwisseling van verzameltoewij- zingen, bij het bedrijfschap voor zui vel of zijn plaatselijke afdeling die nen in te leveren. Inlevering bonnen R 04 en R 05 De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Vis serij maakt bekend, dat de winke liers in dé provincie Noord-Holland, de ingenomen bonnen R 04 voor bo ter en R 05 voor suiker vóór- 13 Januari a.s. dienen in te leveren bij de plaatselijke distributiediensten. Op de ontvangstbewijzen moet, behalve het aantal in te leveren bonnen uit gedrukt in rantsoenen, worden ver meld, hoeveel rantsoenen hiervan uit de aanwezige winkelvoorraad reeds aan' afnemers zijn afgeleverd of kun nen worden afgeleverd. Heeft een winkelier b.v. reeds 100 rantsoenen afgeleverd en heeft hij nog 50 rant soenen in voorraad, dan vermeldt hij op het ontvangstbewijs: uit eigen voorraad 150 rantsoenen. Hiervoor ontvangt hij toewijzingen voor boter respectievelijk suiker met afgeknip- ten linkerbovenhoek, welke tot nader order geen recht op het koopen van boter en suiker geven. Voor zover hij niet uit eigen voorraad kan afleveren (dus aantal ingenomen rantsoenen minus eigen voorraad), ontvangt hij toewijzingen zonder afgeknipt-en hoek met distributiestempel zowél op voor als achterzijde. Deze 'geven wel recht op het koopen van boter respectieve lijk suiker. Foutieve opgaven van eigen ivoorraden, zowel als weigering tot levering uit eigen voorraad, zal ten strengste worden bestraft. Inlevering aardappetbon 225 De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Vee teelt maakt bekend, dat de handela ren in aardappelen in de provincies Noord-Holland, die de bonnen 255 van de tweede noodkaart op Donder dag 11 en Vrijdag 12 Januari 1945 bij de distributiedienst dienen in te leveren, daarop bevoorraad zullen worden op basis van 1 -kg. per bon. De distributiediensten reiken hier voor toewijzingen uit met afgeknipte linker-benedenhoek met distributie stempel op de voor- en achterzijde en voorzien van een uiterste datum van geldigheid van 21 Januari 1945. De handelaren dienen zonder nadere aankondiging tot aflevering op deze bonnen over te gaan, zodra zij daar op zijn bevoorraad, doch uitsluitend in de week van 14 t.m. 20 Januari 19^5. Hollandse jeugd Duitse soldaten en vrijwilligers van alle Europese volkeren vechten held haftig in de geweldige strijd tegen het bolsjewisme en de Anglo-Ameri- kaanse plutocratie. De Europese jeugd1 wil voor de vastberadenheid van het vechtende front niet onderdoen. In de gehele oorlogsindustrie helpen jonge handen mee. In de laatste jaren meldde de Europese jeugd zich voor de nood zakelijke oorlogstaken als: Heifer in der Deutsche Luftwaffe (helper bij het Duitse luchtwapen). Ook aan de Hollandse jeugd is een oproep voor deze ooriqgstaak van het Duitse Luchtwapen gedaan. Jongens en meisjes in de leeftijd van 15—21 jaar meld je bij het Aüssenkomman- do des H.J. Kriegseinsatz-kommando Niederlande. Daar zal ook jullie te allen tijde uitkomst gegeven worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1