DAGBLAD VOO 'at doet het Nederlandse volk nu? Thans ook Maginoflsnie in Elzas doorbroken Duitsers ook in het Oost aanval n in Het probleem der voedselvoorziening Jac. P. Thijsse over- \Weermachtsberichten leden Afweer slag in de Ardennen duurt voort Duitse distanciëring uit gebied vari St. Hubert Amerikaanse landing op Luzon Engels verwijf aan Amerika Nieuwe bonnen Onlusfesa op Sicilië Geallieerde verklaring over duikbootoorlog Frontenoverzicht Tal van plaatsen in het Westen bevrijd Zeer zware verliezen der Amerikanen Toenemend aanial Amerikaanse gewonden Wielrijders op de rijwielpaden HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. Tijdelijke redactiebureaux N. V. „DE ARBEIDERSPERS", IIEKELVELD 15, AMSTERDAM-C. TELEFOON 38811, TOESTEL 58. Zaterdag 13 Januari 1945 147e JAARGANG No. 5 Verschijnt voorlopig Dinsdag, Donderdag en Zaterdag Uitgave Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Schagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent Postabonné's die in deze omstandigheden moei lijk te bereiken zijn, kunnen wij hun blad thans niet toezenden. Zij kunnen dit aan vragen "bij de verschillende bureaux. TV;, is de vraag, die de Rijkscom- iris het Nederlandse volk stelde •_jn j.l. Zondag gehouden radio- i waarvan wij in ons blad van j i dag 9 dezer een uittreksel gaven, j ar deze rede echter zoveel inte- nte punten bevat, die zowel de 1 ,:e als politieke proble;nen van volk raken, is het noodzakelijk, wij op deze rede terugkomen, 'inde onze lezers tot een duide- Dordeel te doen geraken over de s heersende toestanden In ons iland en de oorzaken daarvan. F-ids 20 April van het afgelopen toen ik voor de laatste maal een -• 'üiattend overzicht gaf,ziin de anden in dit land grondig ver* erd, aldus de Rijkscommissaris. ;wel waren ook toen reeds de voor- len bemerkbaar van de voorgeno- vijandelijke invasie, daarom t de bezettende macht een aantal rihngeh invoeren, die de Neder- ;ers als moeiliikheden begonnen te .alen. Ik moge slechts herinneren de toen Teeds in gang zijnde icuaties, aan gedeeltelijke afbraak an andere dingen meer. Met het a van de vijande^'jke invasie m deze moeilijkheden toe en de aid September bracht een funda- eel niepwe situatie, doordat onze ■r.clen ook Nederlandsen bodem tot toneel maakten van hun ^anvals- ■ïdelingen te land en te. water. In nid daarmede waren parolen uit en, die ten-doel hadden aan de tende macht in het land zelf V- kjkhedéh te bereiden. Door het en van zodanige bevelen- in gro- of kleinere omvang moesten ook kelijk moeilijkheden ontstaan, de gevolgen daarvan kanthans elke Nederlander zich een beeld oren. (Men zie ook ons hoofdartikel Let op Uw Sa eek", in ons blad van asüag j.l., Red.) t het oog op de thans ingetreden t: - .md, aan welks deprimerend, ja gevaarlijk karakter voor Land en niets mag worden afgedaan, is begrijpelijk, dat onder de Neder ige bevolking de vraag naar voren „Wat Nu?". Om tot een duide- oordeel te.geraken, is het nuttig •Ui1k de toestanden na te gaan, ronder het Nederlandse Volk de te vier jaren heeft geleefd, zolang rland zelf niet het doel en object andere vijandelijke aanvallen was - 'Trs af en toe door bombardemen- de lucht, dat wil dus zeggen, v1.!' bezettende macht er wel op J moest zijn de verdediging van d in gereedheid te brengen, erigens zoveel mogelijk de orde k waren en niet verplicht was het werk te stellen voor de verdediging, zonder acht te andere belangen. Wanneer ik oen zodanige beschouwing be- ■111 wil ik In de herinnering lerlanders de mogelij khbden i, pen, die voor het ^behoud van hf i rul en voor de levenswijs zijner inv 15 zo lang aanwezig waren, als ic v rlanders m'et niets anders te nadüen dan met de maatrege- de bezettende macht alleen, mijn beschouwing uit van' de jtc -ail, zoals die aanwezig was bij de soling. 1943/44 en in de eerste am van het jaar 1944, dus na e<2ii ettingstijd van bijna vier .jaren. vi terug te komen op datgene, is thans het meest na aan, :t ligt, herinner ik er aan, fcfcoen lier hoofd der bevol- 'kelijks verstrekt werd 1800 od, bovendien nog 70 gr. Y«i uuicmiirii ïiug t li gr. gram vermicelli, 250 gr. v'nt~ sram jam.. 125 gram planiam l)0ter. 5Ó gr. kaas, W aai'^aP»«i«n en 12 1. chouwing van de toestanden, - 5 in Nederland heersen ko- i :e rantsoenen ons voor als 1 •kje, ^n niettemin meen ik 1 x zeggen, dat wij, dank zij de 1 ••'•nrrioc lomende houding van de be- ap yentrale Ipstanties van het ik, in stamt geweest zouden 1 rantsoenen te handhaven - - aansluiting zou zijn gevon- de Oogst in -het najaar van nicht zouden er. evenals in 1 en, tijdelijke storingen ge- I -, voortspruitende uit moei- van. Pr°ductie en transport, noeilijkheclen zouden op den - van doorslaggevende beteke- iweest. De tegemoetkomende er bevoegde Centrale Instan- i. l net Duitse Riik bestond hier- leze zich bereid verklaard y.' -,et broodgraan voor de Tn .S^nwe^!ge troepen uitDuits- boe wel ook de nauw- I u Vte nX«ei?tie van de Haagse ri'T .fePMlog te lend niet r. co „.itetS^^wjerpUchting onaeri, nat aw echter v - 1 - 'and ZOU worden bro°dgraan :n rail voor een bepaami PbGestuurd, con In Zou de groentfe^E^beid Kamen hoeveelheid t6/ de 1 an c\üi\ was verder óvèróén»tv oveu yvoor het overschot een ^ieSfn' 9au 'rom L -s hoeveelheid levensmid ai" 1 t Duitsland en wel in de' eerste v - n naar Nederland zou wor den ge onden. D.W.z. wij waren in het toe vo Vgsjaar overeengekomen, dat vo r -dl, 'evensmiddelen, die uit dit lend werden uitgevoerd, een gelijk- Vvaardige -rvanging Weer zou worden yw' wry Djt bood ons de.mogeliik- - 1 i. it „eze kritiek-ste voedselzone y-u JhwI Jurppa, het komende voe- r !W' i uat th^ns juist is begonnen, wt f vertrouwen tegemoet te 1 r omstandigheden zich gron- -cl hebben, behoeft niet na den aangetoond. Zijt gij mening, clat wij allemaal, yb n Nederlanders, volstrekt - r-' i mening verschillen over /o;'-i van deze grondige wijzi- guig, dri wij evenwel de- uitwerking wonderlijke oorzaken uiteen- o-yuct beoordelen en bovenal die y;s -;,r verschillend laten wegen? w.j we en allemaal, dat de stagnatie tverkeersmj.dde!en in September n Ivr. afgelopen jaar een wreed e'n- i heeft gemaakt aan een tot het pannen en zeer pijnlijk be- - ru v'itaaUcring. in dit verband et altijd alleen gedacht worden y spoorwegstaking, doch ook aan c jna plotseling, wegvallen van de unemcheepvaart. Terwijl de een nu van mening ran zijn, dat hief sprake is van c.o uitwerking ener vaderlandse gezindhèid,, zal een ander wei- li "Ir' toch niet ten onrechte er op kunnen wijzen, dat er verant- woorreüjkheden staan, die onder 1de omstandigheden aan va- idslïevende hartstochten er» bemerkingen moeten opleg- omc?»t ten slotte altijd de instandhouding van ai v>!k tot de voornaamste taak cvtvr verantwoordelijke leiding of van invloedrijke kringen behoort. Doch zonder twijfel zal er ook op kunnen worden gewezen, dat de ver- h ^cvsnositie a'leeii in de toestand van vcéding e'es lands nret'op het i h-il kon laten, omdat immers f':- voor zodanige rgnfrocnen benociig- r 1 1 ie aeel heden levensmiddelen niet n eer in volle omvang ter beschikking opcan Dat is juist. Met name kon ■y t -cj als gevolg van de door de .dLoci t in Frankrijk en de uitwer- in§ daarvan, nog meer echter door f bomaanvallen in het westelijke deel I* ry 1 Rijk zelf kritieke verkeers- '"jk; voorlopig niet de beoogde 1"I' ?rmgÉ uitvoeren. "Daar kwam bat het wegvallen der verkeers- m.:cclcleu in Nederland de Weermacht noopte, in yet land zelf al die hoe veelheden levensmiddelen in bezit- te nemen, die voor de verzorging van c)e troepen nodig waven, om niet door deze verk^ersstagnatie. die van vijan delijke zijde opzettelijk was veroor zaakt, in moeilijkheden te geraken. Uit deze maatregelen ontstonden ver volgens blokkeringen van meer psy^ dialogische aard voor de toevoer van levensmiddelen, doordat de boeren, in onzekerheid geraakt, hun producten achterhielden, I De vijandelijke handelingen j Een rechtstreeks verlies aan levens middelenvoorrad in ontstond echter door de vijancle1 ijke handelingen toen de eilanden Walcheren en Zuid-Beve- J land, die voor cle provincie Zuijd-Hol- j land van bijzonder belang waven, ver loren gingen, waarbij eerstgenoemd eiland volkomen vernietigd werd en andere eilanden wegvielen uit het nor male ravitailler'ngsverkeer. De inun daties, die de bezettende macht em militaire redenen heeft verricht, zijn in dit voedingslaar nog niet van dqor- i slaggevende invloed. Eveneens viel Brabant uit, dat immers ook in zeker opzicht als overschotgeb'ed kon wor den beschouwd. Fet is duidelijk, dat 1 als gevolg van dergelijke vijandelijke handelingen een zorgvtdd'g Deneer en een geëvenredigd wegvoeren der aan wezige levensmiddelenoverschotten niet kan geschieden. Zo ontstond een toestand, vpnrbij er in Nederland slechts l'OQD gram brood in verschillen- j de verdeUnT. ongeveer 159 gram ver- miceJli (Nc^rmlttelnog w?t stroop en suiker, 75 gram olie, 50 gram kaas en met moeite 1 kg. aardappelen werd verstrekt. Rantsoenen wnarvanX nie- i inand beweren 1" -n rp mag. dat zij tot j instandhoud1'p. de vredjn^stoe- stand ook maar bij benadering vol doende zijn. De bezettan de macht, die, zoals ik zoeven uiteengezet heb. door haar voorzorgen in de loop van het ja^r 1944 kon v "'wchten, dat1 de Neder- I landse .hevo'F'ng, zij het ook niet rij kelijk, dan toch krap verzorgd zou zijn, moest rich m de September- en Octoberdagen vooral met dingen be- zighoudep., die betrekking hadden op» de afweer ven de vijandelijke aan vallen, in welke vorm dan ook. Zij magr er tenslotte ook van uit gaan, dat in de eerste plaats de bevoegde Nederlandse bu- reauy geroepen zijn om de op merkzaamheid en medewerking der Nederlandse bevolking in te roepen, teneinde in deze nood- tijd van het land de hand aan 1 de ploeg te slaan. Het resultaat I blijkt uit de zojuist mecle.gedecl- j de rantsoenen levensmiddelen, die in de tweede helft van November werden uitgereikt. Wij hebben nu getracht ons een overzicht te verschaffen, van wa.t op grond' van de aanwezige voo?'raden^ in Nederland in de toekomst, uitgereikt kan worden onder voorwaarde, dat alle delen der bevolking zo ijverig mogelijk medewerken aan beschik baarstelling, aanvoer en verdeling. Het schijnt, dat hier voor het westelijke gebied, dus voor.de provincies Zuid en Noord-Holland 'alsmede Utrecht, de volgende mogelijkheden bestaan; 14CO gram brood onder voorwaarde, dat het dorsen op dezelfde voet wordt voortgezet. Hopelijk is het Weer daar toe -gunstig en kan de electrisóha energie onverminderd "ter bëschlkklng gesteld worden. Dit rantsoen zal, in dien liet Duitse Rijk in'staat en ge neigd zou zijn, in de zin van de des tijds gedane toezeggingen het beno digde broodgraan der troepen ook zonder de tegenprestatie in de vorm van groenteleveringen te zenden, en indien het mogelijk zou zijn; de pro ductie van aardappelmeel In overeen stemming daarmede op gang te bren gen tot ver in de zomer, in elk geval in een tijd. waarin een eventuele ver mindering van deze rantsoenen op ander gebied kan worden gecompen seerd, kunnen worden gehandhaafd. Evenzo moet het mogelijk zijn de be volking van dez'e delen van het land per week 125 .gram vlees te doen toe komen. De Nederlandse veestapel is vergeleken met de hoogste stand In het jaar 1939/40 met ongeveer 3Q procent verminderd. De waardevolle stammen bleven echter overal behou den. De vermindering is in hoofdzaak toe te schrijven aan het feit, dat, af gezien van de ontbrekende invoer van veevoeder uit overzeese gebieden, 'grote oppervlakten grasland gescheurd werden om levensmiddelen te produ ceren, die' onmiddellifk voor de men selijke consumptie gebruikt kunnen worden, b.v. aardappelen en bietên. De beschikbaarstelling van een vlees- rantsoen van 125 gram kan zonder verdere belangrijke 'afbreuk aan de Nederlandse Veestapel geschieden en hangt eigenlijk alleen af van een goe de organisatie van de aanvoer van het slachtvee naar de grote steden. Wij mogen ook hopen, *dat wij rekening kunnen houden met een wekelijks blierantsoen van 100 gram, onder voorwaarde dat het gebrek der ver keersmiddelen de tijdige aanvoer aer - koolzaadvoorraden naar de Terwijl reeds van verschillende zijden voorbereidingen waren getrof fen voor de viering van zijn tach tigste verjaardag en het daarmede gepaard gaande gouden feest van het tijdschrift „De Levende Natuur", zijn de natuurvrienden in ons land opgeschrikt door de tijding van het plotselinge overlijden van den beken den natuurkenner dr. Jac P. Thijsse, die plotseling 1 in zijn woning te Gverveen ten gevolge van hartzwakte is bezweken. De-begrafenis zal Zaterdag a.s. om 3 uur op de algemene begraafplaats te Eloemendaal geschieden. Dr. Thijsse werd op 25 Juli 1865 te Maastricht geboren, Hij kwam op Texel en hij heeft er nimmer spijt van gehad. De rijke nabuur van het waddeneiland zal wel een aansporing temeer zijn geweest om tot het pu bliceren van zijn zwerftochten dooi de natuur over te gaan. Reeds m^895 verscheen zijn eerste boekje en cle ontvangst van dit werkje was zo gunstig, dat het nog door verscheidene werd gevolgd. Bo vendien nchtte hij het tijdschrift „De Levende Natuur" op, dat eveneens zeer gunstig werd ontvangen. In 1903 verscheen verder Thijsse's „Vogel jaar", een van de beste-vogelboeken die we m ons land hebben. Was al dit werk slechts voor een betrekkelijk kleine groep van natuur- Hefhebbcis bestetod, veel belangrijker nog waren zijn bijdragen in de al gemene tijdschriften en dagbladen en vooral ook zijn Verkade-albums. Met dit ilverk bereikte hij het grote publiek en dank zij zijn onvermoei de ijver slaagde hij er in, ons volk liefde voor de natuur bij te brengen. De oprichting van |de Nederlandse N atuur-Historisch'e Vereniging, de Vereniging tot behoud van Natuur- i monumenten in Nederland en de 1 Nederlandse Vereniging tot Bescher ming van Vogels zijn voor een be langrijk deel zijn werk. Het is onmogelijk, in kort begtek alle verdiensten van dr. Thijsse op te sommen. Zij zijn zo talrijk, dat men er licht zou vergeten. In 1922 verleende de Amsterdamse Universiteit hem het ere-doctoraat in de Wis- en Natuurkunde. Tevens was dr. Thijsse erelid van de Ned. Na- tuur-HistorischVereniging, binnen lands lid van de Mij. van Ned. Let teren en Officier in de Orde van Oranje-Nassau. I krxr,'i^ia Eoescaae !,f:waSa?voorracien intussen niet in de I het m£v!^el verdwenen zijn. Dan zal lang te Ö,L1]n' dit olierantsoen zo- j uhig m p^haven, tot de vetvoorzie- dan voldoendP^iswaar meer karige boterpi-ocluctie S? weder door cle Het zal waarschiïSSk*0^!?1 wo??F Zijn, 50 gram ka"as ner w»0Jn?BellIk wijzen, week toe te Aardappelen staan in v»»* a I ten van NëdeHand m ongetwUfeld vol" doende hoeveelheid ter bS&lS" i Dientengevolge zou een wekel« I kwantum van minstens 3 kg ner hoofd der bevolking kunnen worden aangevoerd. Hier liggen de moeiliik heden in de aanvoer, dië Zeker in. de "i wintermaanden door de vorstperioden j uit objectievë oorzaken belangrijk be- perkt is. Het bijeenbrengen van de voor het instandhouden van deze rant soenen benodigde hoeveelheden levens middelen is zeker ook van enige ob jectieve voorwaarden afhankelijk en ook in dié zin zou ik den Hollanders in dit jaar geluk willen wensen. In de grond gaat het echter om de eigen bereidwilligheid alles te doen, wat maar enigszins mogelijk Is. Het inzicht, dat dé verkeers- toesiand in de allereerste plaats beslissend is voor de aanvoer van aeze ook door de bezettende macht als geenszins voldoende beschouwde hoeveelheden levens middelen, gaf aanleiding, ik meen eind October of begin, Novem ber, de afdeling „Vervoerwezen" Vaïl het „ministerie van Water- Staat' opdracht te geven, zich jnet deze dingen bezig te houden. Het resultaat was, dat de leider van deze afdeling is ondergedo- de Schele actie een ver- onderging van minstens b e, met liet oog op de winter- joorziemng onvervangbare, we-' ken, alvorens de voor de land- beuwafdeling verantwoordelijke mannen tezamen met de ver- tesenwoorcligers van cle grote consiimptiecentra de zaïkf ter hand genomen hebben. Rent u van mening, dat de gewezen lei der der afdeling „Vervoerwezen" zich zodanig verdienstelijk voor het Nederlandse Volk heeft ge maakt, dat hij thans waarschijn lijk in een behaaglijk verwarmd vertrek en zeker niet aangewe zen op de huidige rantsoenen er op kan wachten, dat hem wegens bijzondere verdiensten het Groot kruis van een Huisorde op de borst kan worden gespeld? De sckeepsruimte j Om de noodzakelijke levensmiddelen uit het noordoosten van het land naar hier te halen hebben wli geleidelijk toenemend ongeveer 17000 tot 250C0 ton binnenscheep vaartruimte per week nódig en daar de overlading enige tijd eist, hebben wij berekend, dat het in gebruik stellen van, een binnenscheep- vaartflottielje van ongeveer 1CO.COO ■150.000 ton in staat zou zijn de aan voer van de ter beschikking staande levensmiddelen te verzekeren. Niemand twijfelt er zeker aan, dat deze scheeps- ruimte inderdaad aanwezig is. want ook na aftrek van de transportruimte, die de bezettende macht zich voor haar doeleinden verzekerd heeft, is nog een veelvoud van deze noodzakelijke 150.000 ton aanwezig. Zii moet alleen te voorschijn gehaald worden. Ten einde harerzijds alles te doen, wat ge daan kan worden, hebben alle bevoeg de .instanties der bezettende macht van militair en civiel karakter ver klaard, dat de schepen, die voor deze doeleinden in1 de vaart•ziin of gebruikt worden en die van desbetreffende be wijzen voorzien, ziin, door de bezet tende macht niet) zullen worden opge ëist. Daarmede is wel alles gedaan, wat van onze kant gedaan kan worden en wanneer thans een Hollander een schip ziet in een .of ander ziikanaal verbor- gen, kan hij zich afvragen of dit s vaartuig en zijn schipper niet mede i schuldig eraan zijn-, dat niet alle be- I schikbaar zijnde levensmiddelen naar I Holland komen. In elk geval geloof ik, dat vij bij een opderzoek naar de ik zou willen zeggen,normale bezet tingstijd een ding kunnen vast? stellen: de tegenpartij Engel; sen, Amerikanen, Bol? "ewieken heeft tot dusver nooit kunnen bewijzen, dat zij in staat is, de voedselpositie van tie door haar bezette, ja zelfs niet der door haar zogenaamd bevrijde gebie den op dezelfde wijze te hand* haven. Overal treedt een toenemende en onbeperkte hongersnood op en wel ook in gebiedeil, die al lang van i Vere oorlogshandeling bevrijd zijn.' Wijzelf hebben in de loop van een vierjarige bezetting en onder ongunstige produc tieverhouding een levensmiddelenvoor- ziening verzekerd, zeker ook dank zij de buitengewone bekwaamheden van de Nederlandse Landbouw, die in alle onder vijandelijke invloed staande ge bieden van Europa en Noord-Afrika niets dan afgunst kan verwekken. De tegenpartij doet haar best in haar propaganda, waarmede zij op de meest verschillende wijze, ook de Ne derlandse bevolking poogt té bereiken, de huidige toestand, waaraan zijzelf min of meer schuld heeft, te verdoe zelen, door te spreken van de mate* loze druk en ellende, die de bewoners van door de Duitsers bezet gebied heb- oen. getroffen, en doet alsof dergelijke i ?S^raa5lijke omstandigheden reeds I bflfUw. gehele duur der bezetting fiBt mL bestaan. Nu ben ik ervoor, &dShetnB8 ^IsmTkekfdooh i ^sevens"d™Va°r S!» verstrekt werdi|ndmolt'oïdera^lf 1 ontwikkeld Snd ZlCh eigenli->k Uit de bovenstaande feiten zal elk een de conclusie moeten trekken, dat Radio „Oranje" als spreektrompet der Nederlandse Emigranten-i-egering het volkomen bij het verkeerde eind had. telkens wanneer zij berichtte, dat het voedingsvraagstuk in Neder land een gevolg is van het Nazi- barbarisme. De huidige catastrophe is, zoals wij reeds eerder aantoonden, een gevolg van de invasie en het daarmee gepaard gaande „beleid" van de Nederlaiidse regering in Lon den, dat men na de openhartige woorden van den Rijkscommissaris' niet anders dan als bedrog kan be stempelen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜI'RER maakt het Op perbevel van de Weermacht op 10 Januari bekend; „De afweerslag in de noorde- !i<ke Ardennen duurt voort. Oek gisteren probeerden do Amerika- 1 nen weer, door sterke aanvallen on onze r.oord- en zuid-flank, ik- rtoorbraak naar Houffalize te forceren. In verbitterde, aan bei de zijden met grote verliezen ge naard gaande gevechten in ket- borgebied en. in plaatsen, in moeilijk en bevroren terrein, sloe- geil onze' troepen de aanvallers af en gingen op vele plaatsen zeifs tot tegenaanvallen over. El ke terreinwinst van betekenis werd den vi-'and ontzegd, If 'er en bij plaatselijke gevechten* in Lo tharingen vielen circa 500 ge vangenen in onze handen. .Pantsergrenadrers en tanks hebben de Maginotlïnie bi]'Batten, ten zuid oosten van We'ssenburg in de Elzas, opengebroken en meer dan 300 Ame rikanen uit de - ingenomen vesting werken te voorschijn gehooid. Bij de herhaalde poging, ons bruggenhoofd, ten noorden van Straatsburg in te drukken, verloor de vijand 14 tanks. Aan de Boven-Rïjn ten zuiden van Erstein zijn verscheidene vijande lijke gevechtsgroepen- van haar ach terwaartse verbindingen afgesneden en ingesloten. Sinds de eerste Janu ari wei-den aan het westelijk front meer dan 350 vijandelijke tanks ver nietigd of buitgemaakt. Italië-front In Midden-Italië ondernamen de Britten slechts vergeefse aanvallen ten noorden van Faenza. Door eigen stoottroepen leden zij zware verlie zen. Oostfront In Hongarije sloegen Duitse forma ties ten noorden van StuhlWeis- senburg cle tegenaanval van. een snel bolsjewistisch corps af en vernietig den tijdens een pantserslag 73 van 'de 120 aanvallende tanks. Het de vorige dag gewonnen terrein '>i?f hecht in onze handen. Andere vj. .111- delijke tegenaanvallen zijn mislukt aan de noordoostrand van het Ver tesgebergte. Eigen aanvallen leverden aan- de westelijke uitlopers van dit gebergte en ten zuiden van de Donau successen op. In Boedapest wordt vooral aan weerskanten van het oosterstation, verbitterd gevochten. Pogingen dér bolsjewieken hun penetratiegebied ten noorden van de Donau uit te breiden, werden verijdeld. De vijand verloor daarbij 22 tanks. Van de rest van het oostelijk front worden geen gevechten van betekenis gemeld. Luchfoorlog De vijandelijke luchtmacht be perkte z:ch gisteren tot'enkele vluch ten naar Zuidwest-Duitsland. Het vuur van onze vergeldings wapens op Londen wordt voortgezet. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER maakt het Op perbevel van de Weermacht békend; „Om de diepe flanken van onze fröntbocht in de Ardennen boter te beschermen, werd hetfover de Ourthe naaf1 het westen vooruitspringende deel, zonder door den vijand-gestoord te worden, teruggenomen en de stad St. Hubert prijsgegeven. De daar op- I gesteldeEngelse divisies volgen onze bewegingen slechts aarzelend. Op de noortjffank van het strijdgebied ten zuidwesten van Vielsahn vermochten de Amerikanen met hun aanvallen, welke zware verliezen opleverden, tegen onze sterke verdediging niet door te drihgen. Ook in het gebied van Eestcgne is de frontlinie, on danks de. aanhoudende vijandelijke druk, naar het noorden niet belang rijk gewijzigd. In Lotherir-ren hebben onze troe pen de sip.ds dagen oif-rieden plaats Rjmlin'g ten noorden vn Rchi'baeh veroverd. De boegevechten orn dal uitgangen van cle Benéden-Vogezen duren voort. In de Rijnvlakte'hebben Duitse for maties verdere vestingswerken van de Maginotb'nie bij Hatten stormen derhand genomijn en talrijke plaat sen in de tT'd:!en-Elzas bevrijd. Na hevige geveclrion werden ten zuiden van Erstein ingesloten vijandelijke strijdkrachten vernietigd, de resten daarvan werden ter sterkte vgn ruim 30Ö man in gevangenschap wegge voerd. Ter storing van de vijandelijke aan voer liggen Luik en Antwerpen onder versterkte lange-afstandsbeschieting. De gevechtspauze in Midden-Italië duurt voort. Bij zware sneeuwjacht, werden in Hongarije talrijke vijandelijke aan vallen ten zuiden en noordoosten van het Vertesgebergte afgeslagen, waar bij 16 Sowjetrussische tanks werden stukgeschoten. Aan het Oostelijk front van Bóedap'est heeft de vijand pas in de namiddag ziin aanvallen hervat. Zij mislukten aile, ondanks het gebruik van talrijke vlammen werpers, die op tanks waren gemon teerd, dank zij het taaie verzet van het garnizoen. In een aanval, die goede vorderingen maakt, hebben onze formaties het vijandelijke pene tratie-gebied ten noorden van de- Donau ingekrompen. Bij het afslaan van vijandelijke tegenaanvallen wer den 17 bolsjewistische tanks vernie tigd. Aan het bruggenhoofd van Memel zijn Duitse grenadiers en tanks over een frontbreedte van 4 km. bij ver rassing de vijandelijke stellingen bin nengedrongen en hebben de Sowjets gevoelige verliezen toegebracht, ter- w,ijl zij zelf slechts weinig 'schade leden. In de overige delen'van het Oostelijk front bleef de gevechtsacti viteit gering. Luchfoorlog De Amerikaanse terreurbommen- werpers deden gisteren aanvallen op het gebied nabij het front in het' Westen en op plaatsen aan de Rjjn. Vroeg in de-avond wierpen snelle Britse gevechtsvliegtuigen bommen op Hannover. Het gebied van Groot-Lenden ligt onverpoosd onder ons verggldings- vuur. i Het keizerlijke hoofdkwartier meldde 10 Januari; De vijand, die sinds 6 Januari de baai van Lingayen (Luzon) is bin nengedrongen, en de kust met scheepsertillerie heeft beschoten, is op 9 Januari op Lijigayen geland. De Japanse bezettingstroepen vee- ren verbitterde afweergevechten tegen de gelande vijandelijke strijd macht, terwijl de Japanse Lucht macht felle operaties onderneemt tegen de vijandelijke vlöotstfijd- krachten. „De Philippijnen-archipel bestaat uit meer dan 7.0C0 eilanden. Zo is het te verklaren, dat een vijandelijke landing op het een of andere punt van dit gebied kan worden uitge voerd", aldus Generaal Homma. de voormalige Japanse opperbevelheb ber op de Philippijnen ten overstaan van een vertegenwoordiger- van het D.N.B. te Tokio. De huidige invasie operaties op Noord-Luzon, aldus de generaal, vormen een bedreiging van de Japanse positie in Oost-Azië, die niet over het hoofd kan worden ge zien. Onmiddellijke reacties zijn des te belangrijker daar de vijand nog andere landingen zou kunnen onder nemen, waardoor Manilla aan nieuwe gevaren zou komen, bloot te staan. Met Zekerheid kan worden aangeno men, aldus de generaal, dat de Ja panse oorlogsvloot thans haar stil zwijgen zal verbreken en de vijand op dit oorlogstoneel siagen zal toe brengen, zoals de legers van Eisen hower in Europa moeten incasseren. Het ogenblik voor Japans meest vastberaden optreden is gekomen" De vijandelijke landingen op Luzon bij de plaatsen San Fabian en Lin gayen werden ondernomen onder de zwaarste - vuurbescherming van de vijandelijke vlooteenheden. Deson danks drong een Japans vliegtuig door de vijandelijke afweer heen en bracht een groot oorlogsschip door het te rammen tot zinken. De eerste g'elf Isndingsboten stieten om 9.40 uur van de voor de kust kruisende transportschepen af en kwam onmid dellijk in het moordende vuur van de Japanse batterijen terecht. Van de bemanningen der acht boten, die het strand bel-eikten, sneuvelde het grootste deel nog voordat zij aan het strand in dekking konden gaan. De vijand zette onmiddellijk een tweede afdeling van landingsboten af. Hier van bereikten ongeveer 16 vaartuigen het strand. De gevechten bereikten omstreeks de middag ltun hoogte punt. In een rapport' van een Britse dele gatie van. mijndeskundigen, die na een rondreis'door de Ver. Staten in Engeland is teruggekeerd, wordt den Ver. Staten verweten „oude en min derwaardige machines voor mijn bouw'.' aan Engeland geleverd te heb ben. De èommissie is döor den Brit sen Minister van Arbeid het vorige jaar naar de Ver. Staten gezonden. Zij heeft de aanklacht ingediend, dat, het merendeel der machines, dat ,in Engeland uit de .Ver. Staten is aangekomen, oude rammei was, die van veel en veel minder kwaliteit was_dan hetgeen in de Ver. Staten wordt gebruikt. Britse parlementsleden naar Moskou Naar Radio „Londen" meldt, zal zich binnenkort een delegatie van Britse parlementsleden, bestaande uit 2 leden van het Hogerhuis en 8 van het Lagerhuis naar Sowjêt-Rus- land begeven. (Plaatselijke wijzigingen voorbeh.) Voor de week van 14 tot en met 20 Januari zijn voor de provincie I Ncordholland de volgende, bonnen aangewezen: j Brood: 253 en 254 4 rantsoenen brood; 231 2 rantsoenen brood; R 06 250 gram kindermeel, gortmout of voedingssuiker. Aardappelen: 255 1 kilo aardap- pelen. Vlees: 256 li rantsoen vlees (niet voor Amsterdam). I Kof f iesurrogaat257 62 gram I koffiesurregaat. Vervangingsmiddelen258 1 rant soen vervangingsmiddelen. Eenheidstoiletzeep, zeepvervangende wasmiddelen of waspaèder: 259 (2 rants.). i Zeepyervangcnde wasmiddelen of »waspoeder: R07 en C 412. Scheerzeep: 45 tabak. Op deze bonnen mag reeds van Vrijdag 12 Jamïari vanaf des middags 12 uur werden gekocht, uitgezonderd aardappelen. Alle bonnen met uitzondering van die. waarvan voor-Inlevering, is voor geschreven alsmede van melk en tap-r temelk mogen eerst bij aflevering der goederen aan den winkelier worden afgegeven. Ongeoorloofde voor-inleve ring kan tot misbruik ten nadele van het publiek leiden". Bij deelneming aan de Cencv&l? Keuken moet w.orden ingeleverd: bon 255 voor aardappelen. Reuter- meldt volgens een officieel Italiaans bericht uit Rome. dat in enige districten der provincie Ragu- sa op Sicilië verstoringen van de orde zijn voorgekomen bij het op roepen van bepaalde lichtingen voor de militaire dienst. Het feit dat de mannen aan de oproep geen ge volg gaven en dat -toen ordeversto ringen voorkwamen, waarbij de be togers verklaarden, dat Italië uit sluitend gebruikt wordt ten behoeve van andere landen, heeft enige tijd een ernstige situatie doen ontstaan. - In een verslag 'over de onlusten op Sicilië, noemt Radio „Bari" vooral de toestand in het district Ragusa erhstig. Bij botsingen tussen rebellen en regeringsstrijdkrachten zijn daar doden en gewonden gevallen, en worden tien soldaten vermist. De re bellen zijn goed uitgerust en gewa pend. Naar Reuter uit Londen mbldt, wordt in een gemeenschappelijke verklaring over de duikbootoorlog voering in December', opgesteld door Roosevelt en Churchill, gezegd, dat de Duitse duikbootactie in de* maand December tot nieuwe activiteit is op gevoerd. Dit duidt er weer op, dat de oorlog in Europa nog- ver van zijn einde verwijderd is. De verhoogde verliezen aan koopvaardijschepen der geallieerden moeten formeel be schouwd worden als het resultaat van het nieuwe offensief der Duitse duik boten in de laatste maand van 1944. De bedreiging door de Duitse duik boten is werkelijk aanwezig en blijft voortduren, zo besluit de verklaring. Jong-zijn betekent actief-zijn Het grootste deel van de Europese jeugd heeft het dodelijke gevaar, dat hun volk door het bolsjewisme en de plutocratie bedreigt, leren kennen en ook de oproep zich voor de gemeen schappelijke oorlogstaak in te zetten gevolg gegeven. Onder hen bevinden zich reeds een groot aantal Hollandse jongens en meisjes. De Duitse jeugd biedt deze jeugd een gelijke plaats als kameraad en medestrijder aan. Zij roepen1 slechts de besten van jul lie (15—21 .jaar) die voor dè taak be reid zich bij het Aussenkommando des H.J. Kriegseinsatz-kommandc Niederlande kunnen melden. In het Hongaarse strijdgebied is een -opmerkelijke wijziging in de toe stand ontstaan, doordat de Duitse aanvalsactie, tot dusver beperkt tot het gebied tussen Donau en Vertes gebergte, zich thans naar het zuiden heeft uitgebreid tot de noordoever van het Plattenmeer, aldus begint Martin Hallensleben, de militahe cor respondent van het D.N.B. zijn ver slag over de toestand aan het Oos telijke front en hij vervolgt: Terwijl er in de andere sectoren van het Oostelijke front weer een betrekkelijke rust is ontstaan, is de- slag ten westen van Boedapest in he vigheid toegenomen. Heb initiatief berust hier bij de Duitsers, wier aan vallen langzaam maar gestadig vor deren. De Sowjetrussische versper- ringsgrendel is daarbij geen onover komelijke hindernis gebleken, doch de Duitsers schijnen er naar te streven, hun verliezen Jofc een mini mum te beperken. De uitbreiding van de Duitse aanval tot in de streek van den noordoever van het Plattenmeer betekent een nieuwe verslechting voor de Bolsjewistische afweerpositie ten westen van Boedapest. Voor de komende dagen zal men hier een verdere verscherping der gevechts handelingen van beide zijden kunnen verwachten. De gevechten op het volkomen verwoeste terrein van het Ocfster- station in Boedapest duurden giste ren de gehele dag met enorme fel heid voort. In het zuiden der stad hebben de Duitsers en Hongaren een deel van het fabrieksterrein van psepel ontruimd. De deftige wijken op de westelijke oever van de Donau liggen nog steeds onder artillerie vuur. Een vleugel van de Konink lijke burcht is door een grartaat ge- trc/'fen. Het wereldberoemde Bad hotel Gellert is in een puinhoop ver anderd. De zuidelijke sector van, het Westelijke front Het Intérn. Informatiebureau meldt over de gevechten in de Zui delijke sector van het Westelijke front en tussen Maas en Moezel: Aan het front van de Saar hebben de Amerikanen hun aanvallen in het gebied van Rimlingen voortgezet. Daarbij werden zijgevoelig afgesla„ gen. Door een tegelijkertijd van twee kanten ondernomen tegenaanval werden de aanvallers In een tang gegrepen. Zij konden zich slechts door een overhaaste terugtocht hoe- den voor omsingeling. Intussen lieten zij'toch ruim 250 gevangenen in Duitse handen achter. Hun ver liezen bedroegen vele malen dit ge tal. Ten Zuidwesten van Bitsen ver overden Duitse bergjagers enige heuvels terwijl eveneens gevangenen konden worden gemaakt. Ten Noor den van Rippoldsweiler werden enige Amerikaanse stoottroepen, die een poging, deden om de Duitse linies binnen t'e dringen, afgeslagen. In de Noordoostelijke hoek,van de Elzas, waar Duitse pantsergrenadiers erin geslaagd waren de bunkerlinie der fortificaties van de Maginotlinie binnen te dringen, drongen andere groepen naar het Westen en Zuid westen op Het plaatsje Forstfeld, vlak ten Zuidwesten van Selz, werd bevrijd. Ten Noorden van Straats burg zettèn de Amerikanen, het hier ontstane gevaar voor de in het ge bied van Hagenau gebonden strijd krachten Inziende, hup verbeten aanvallen voort met gebruikmaking van snel aangevoerde pantserstrijd- krachten ter sterkte van ongeveer 40 tot 50 gevechtswagens. In het gebied van Herlisheim kwamen wisselvallige gevechten tot Ontwikkeling, waarbij tenslotte de Duitse hoofdgevechts- linie volledig kon worden gehand haafd. In het gebied van Ganzheim zelf, dat nog steeds hecht in Duitse handen is, kwam het niet tot ge- vechtsaetiviteit van enig belang, maar de Amerikaanse leiding streeft er nog steëds met alle middelen naar het lastige Duitse bruggenhoofd op te heffen. Ten zuiden van Straatsburg leverde de bij verrassing ondernomen Duitse offensieve actie uit het ge bied van Schlettsfadt nieuwe terrein winsten in noordelijke richting op. De Duitse troepen 'staan hier op een breed front thans overal aan de lil. Voorts werden de plaatsen Gersheim en Boozheim bevrijd. Enige inge sloten groepen strijdkrachten in Hersbehim en Rossfeld werden op nauw gebied opeengedrongen en liggen thans onder het zware ver- nietigingsvuur der Duitse batterijen en granaatwerpers. De sfrijd tussen Maas en Moezel In de Ardennen hebben de zware gevechten op beide -flanken van het Duitse penetratiegebied ook op 9 Januari voortgeduurd. Vooral in de loop van de avond bereikten zij in het gebied van Bastogne bijzonder grote felheid,. Óp de Noordelijke-flank ondernamen de Amerikanen op een breed front en na krachtige vuurvqor- bereiding talrijke felle aanvallen, die echter door snel uitgevoerde tegen aanvallen van Duitse aanvalsreserves overal konden worden opgevangen en waarbij iedere penetratie kón worden verhinderd. Andere aanvalskrachten der Amerikanen, die in het gebied ten' Zuiden van Hodister geconcentreerd waren, werden uiteen gedreven door het vugr der Duitse batterijen. Op de Zuidelijk;® flank hebben Duitse pantsergrenadiers een succesvolle plaatselijke aanvalsactie uitgevoerd. Daarbij konden de Amerikanen op nieuw uit Flamierge, waarin zij weer waren doorgedrongen, worden ver dreven. Enige steunpunten in,het vol komen stukgeschoten plaatsje tracht ten zich nog een tijdlang te hand haven, mgar gaven zich vervolgens aan de Duitse troenen over. Talrijke andere aanvallen, die eveneens door krachtig artillerievuur ingeleid en door tanks gesteund werden, zijn tus sen Tillet en het gebied ten Zuid oosten van Flamierge afgeslagen en afgegrendeld. Ten Noorden van Bastogne zijn de Amerikanen vroeg in de middag met sterke strijdkrachten van infanterie en 'tanks uit het gebied van Ling- champs in Noordelijke eh. Noord westelijke richting tot de aanval over- gegaan, In verbitterde gevechten, van verscheidene uren bewerkstelligden zij weliswaar enige penetraties,.dóch deze werden door het. ingrijpen van plaat selijke Duitse reserves weer opgehe ven of zo zwaar onder vuur genomen, dat zij niet verder tot ontwikkeling konden worden gebracht. Bijzonder verbeten vielen de Amerikanen de Duitse flank ten Zuidoosten van Bastogne aan. Hier trachtten zij een Duitse frontbocht te doen instorten en zodoende vrij grote delen van. de Duitse troepen af te sluiten. In een buitengewone zware strijd, die vele uren lang duurde, en waarbij aan beide kanten sterke pantserstrijd- krachten ingrepen, werden alle aan vallen bloedig afgeslagen. De verlie zen der Amerikanen aan mensen en materiaal waren daarbij bijzonder zwaar. In het Luxemburgse gebied ten Zuidwesten van Wiltz vielen de Ame rikanen met steun van ongeveer 30 tanks aan in Noordelijke en Noord westelijke rich-ting. Na geringe aan vankelijke successen, werden zij op een bocht van de weg in het gebied van Nothun opgevangen en tenslotte teruggedreven, waarbij ongeveer de helft der in de strijd gebrachte tanks onschadelijk kon worden gemaakt. De Pcfe en en de regering te Loeblin Het Poolse „Nationale Comité" te Parijs heeft namens alle in Frankrijk wonende Polen naar „Afton Tidnin- gen" uit Moskou meldt, de voorlo pige Poolse regering te Loeblin er kend en toegezegd deze regering alle steun te verlenen. Het agentschap „Polpress" deelt in een telegram uit Loeblin mede, dat' ook negen Poolse organisaties in Engeland medege deeld hebben geheel aan de zijde der regering te Loeblin tê staan. Het aantal zwaargewonde in Duitse gevangenschap geraakte' Amerikanen is in de gevechten der afgelopen da gen opvallend toegenomen. De oor zaak hiervan ligt niet alleen in de door het Duitse offensief voortdurend toenemende verliezen van de vijand, doch naar uit verscheidene feiten blijkt, ook in aanzienlijke tekorten bij de Amerikaanse geneeskundige diensten. De moeilijkheden zijn bij de Amerikanen zodanig gestegen, dat zij in sectoren, waarin de Duitse troepen oprukken, hun zwagr gewon den maar laten liggen. Dit feit wordt door talrijke zwaar gewende A.meri- kanen steeds opnieuw bevestigd. Zo heeft de Amerikaanse eerste luitenant John Midlerm uit Atlanta, van de zestigste Amerikaanse tankdivisie, die ten oosten vari Bastogne door öe Duitse ziekenverplegers werd opge nomen en naar een verbandplaats werd gevoerd, waar hij onmiddellijk geopereerd werd, de volgende bijzon derheden verteld„Onze eigen zie kenverplegers hebben ons hulpeloos achtergelaten. In önze sector wareh er al sedert geruime tijd geen medi camenten meer. De zwaargewonden moesten op bevel van den. divisie-arts blijven liggen, ten eiride te verkrij gen, dat onze gewonden door de Duit sers verpleegd zouden worden. De Amerikaanse chef-arts dr. Clear,- die bij Weisseriburg in de Elzas .een veldhospitaal leidt, verscheen naar het D.N.B. verneemt, bij d'e -Duitse troepen pn verzocht"T42 zwaargewon de Amerikanen over te nemen. Hij verklaarde wegens gebrek aan sani taire hulpmidjdelen en medicamenten niet in staat te zijn de gewonden te verzorgen, terwij! de Amerikaanse divisiearts bevolen heeft de gewonden achter të laten omdat het aan ge schoold personeel en vevzorgingsmo- gelijkheden ontbrak. De Duitsers heb ben aan het verzoek van den Ameri- kaanseri arts voldaan. De Höliere (f und Polizei- fülirer en Commissaris-Generaal voor de Veiligheid wijst erop, dat de laatste tijd veelvuldig is waargenomen, dat wielrijders ook op wegen, welke van fietspaden zijn voorzien, gebruik maken van de rijwegen eri daardoor het verkeer storen, terwijl zij tevens zichzelf en anderen in gevaar brengen. Voor zover er op open bare wégen fietspaden aanwezig zijn, zijn wielrijders verplicht, uitsluitend daarvan gebruik te maken. Aan de politie is opge dragen, tegen overtreders op te treden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1