NOORD-HOLLAND Duitse aanvallen ten zuiden van Boedapest voortgezet Jeugd en Jeugd Per week 500 gram brood Donderdag 25 Jan. 1945 DAGBLAD VOOR 147e JAARGANG No. 10 *n» Stellingen in Opper-Silezië gehandhaafd Omvangrijk Duits gebied heroverd HOOFDREDACTEUR M. C. SCHRUDER. I üjke redactiebureaux ..DE ARBEIDERS PERS HEKEL VELD 15, AIVisTERDAM-C. TEL. 38tju, TOESTEL 58. Uitgave Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Schagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. 9. en ii. De zender „Herrijzend Nederland" gaf dezer dagen het volgende praatje van pater Henri de Greve: „Luisteraars. U kent waarschijnlijk allen het derde hoofdstuk van het boek Ecclesiasten, waarin staat: Er is een tijd om geboren te worden, er is een tijd om te sterven, er is een tijd om ziek te worden, êr is een tijd om te genezen, er is een tijd om te lachen, er is een tijd om te treuren en er is een tijd om te dansen, zo gaat de Prediker voort. Maar ik zou zijn be toog willen aanvullen met de woor den: Er is een tijd om sigaretten te roken en er is een tijd om het zonder sigaretten te doen. Toch mijn beste vriend, geloof mij, dat ik je op mijn woord je sigaret van harte gun, vooral nu de kwalijk riekende sigaretten van inheemse tabak of het merk Consl hebben plaats gemaakt voor Navy Cut en echte- Virginia. Maar zag ik jou niet op de morgen der bevrijding tegen de deurstijl staan je longen volzuigende aan en van dat witte zui- gertje? Maar je staat er nu al bijna drie maanden te staan of zit ergens te zitten met dat eeuwig brandende fakkeltje, eindeloos en zorgeloos tus sen de lippen,- helemaal opgaande in dat schijnbaar zeer belangwekkende zuig bedrijf. Ik zag je staan terwijl lange convooien gewonden voorbij ge transporteerd werden. Je bewoog niet alleen je lippen en je neusgaten lie ten twee witte rookstralen door. Vlak naast je, boven je, onder je stonden mannen en vrouwen machteloos te kijken naar hun vernietigde huizen, zochten nog in het puin naar ver loren schatten. Voor je lagen de glas scherven der verpulverde ruiten. De stad schreeuwde uit alle ruitenloze' ramen en uit alle ontwrichte deuren naar handen die zouden kunnen rui men. Maar jij stond daar wezenloos, persoonloos. gedachteloos, .willoos en gewetenloos te staan, of jé cat te zit ten. Waren je gehoorzenuwen zo ver doofd, dat je deze kreet uit duizenden monden en duizenden wonden niet hoorde? En je staat- er nog en je zit er nog, helemaal verzonken in de eisen, die jouw lastige levensgezellin, je sigaret, stelt. Je collega is er ook al door bezeten. Ïk klopte gisteren aan zijn loketje want 'ik had inlichtingen te vragen. Het deurtje van het loket ging lang zaam open en uit dit deurtje spoot mij een dikke benauwde straal siga rettenrook in het gezicht. Daarna moest ik bij je onmiddellijken chef wezen. Ik kreeg daar bezoek van twee als jongemannen geklede personen. Deze haalden bijna op hetzelfde mo ment'een sigaret te voorschijn en be gonnen te paffen alsof hun leven er van afhing. Zij zogen van vraatzucht. Dit waren geen rokers meer, dat wa ren verzopen rookslaven. Dit was geen tractatie meer, maar een wel lust, een stompzinnige hartstocht. En, mijn beste vriend, terwijl jij daar staat te staan en zit te zitten, tobben duizenden mensen zich dood om het allernodigste. Maar als je jezelf kon zien van buitenaf, hoe hard zou je van jezelf weglopen omdat je zo'n slappe kerel bent. Je staat zo slap tegen de achtergrond van dit aller verschrikkelijkste oorlogsgebeuren en het enige effect op je bloedloze ge moed is dat je je een bedwelming inhaleert. Och, beste vriend, ik praat nog niet eens over vooroorlogse be leefdheid en politesse, die bij bepaal de situaties roken als. ongepast ver oordeelde. Je hebt die beleefdheid als vooroorlogse bekrompenheid - afge schaft, maar ik heb het er over slappe jongeman, dat je in deze tijd even ij del opgaat in rook en damp als de sigaret, die je tussen je lippen hebt, versta je. Werk is er voor je. Werk en een toekomst is er voor je, ezel. Je laat het meest sublie me ogenblik aan je voorbij gaan. Het meest sublieme, nl. dat waarop je tot de wonderbare ontdekking komt, dat er mensen zijn, die je nodig hebben, de hulp van jouw handen, de scherpte van jouw geest, de geestdrift' van jouw jeugd en de liefde van jouw hart. Voor de oorlog, in de tijd der werkloosheid, heb je misschien reden gehad te denken, dat ze je niet nodig hadden. Maar deze tijd is voorbij, voor W eermachtsberichten ha Uit liet Hoofdkwartier van den Führer, deelt het hoofdkwartier der Weermacht op 23 Januari mede: Zuidelijk van Boedapest hebben formaties van het leger en Waffen-^ haar aanvallen in noordelijke richting tegen versterkt vijandelijk verzet voortgezet en afgesneden strijdkrach ten van den vijand vernietigd. Stuhl- weissenburg werd in een verrassende nachtelijke aanval veroverd, waarbij 800 gevangenen en een grote buit wer den binnengebracht. In Boedapest bleven vijandelijke aanvallen over het ijs van de Donau tegen het Mar- garetha-eiiand en het westelijke deel der stad zonder resultaat. Slagvlieg tuigen mengden zich met goed gevolg in de gevechten te land. Duitse en Hongaarse jagers schoten 31 Sowjet- vliegtuigen neer. Bij een vergeefse doorbraakpoging ten westen van de monding van de Gran verloor dé vijand 17 tanks. In Opper-Silezië handhaafden wij onze Stellingen aan de oostelijke en noordelijke rand van het industriegebied, afgezien van enkele penetraties, tegen talrijke vijandelijke aanvallen; 32 Sowjettanks werden stukgeschoten. In het gebied ten oosten van Oppeln en tussen Namslau en Ools werden de Bolsjewisten in krachtige, door pam ens gesteunde aanvalleó opgevangen. Bij Kaliscb zuidwestelijk van Litz- r<nnstadt kv.ren onn- formaties, nog steeds verbitterde gevechten, Noordelijk van de Wavshe drongen vijandelijke tankvoo: hoecU'i tot in het gebied ten oosten van Posen door Aanvallen der Bolsjewisten in noordelijke richting wer den afgeslagen. Meer ten oosten kon de vijand na zware gevechten in Deutsch- Eylau binnendringen. Ten oosten van de Masurische meren verijdelden onze troepen weer de door braak van de stormlopende bolsjewisten. In de straten van Insterburg en aan de Pregel zijn verbitterde gevechten gaande. Wesifront In het westen zetten de Engelsen na het aanvoeren van nieuwe strijdkrachten hun aanvallen op ons Roerbruggenhoofd voort. Zij leden ook gisteren bij slechts geringe plaatselijke successen zware, bloe dige verliezen en verloren talrijke tanks; In het Belgisch-Luxemburgse grensge bied leverden onze troepen ook gisteren- in de sector van St. Vith en ten noorden goed voorbij. Eet voor mijn part siga retten, maar help het land, dat je nodig heeft en doe dat dan desnoods met een sigaret tussen je lippen. Tot zover pater De Greve voor de zender „Herrijzend Nederland". Welk een tegenstelling tussen deze jeugd en die jeugd die zich vrij willig heeft ingezet voor Land en Volk onverschillig waar en op welke plaats. Allen kerels die beyezen hebben, dat zij geestdrift bezitten, dat zij liefde koesteren voor hun Volk en hun Va derland. Kerels die bewezen hebben, dat zij hun handen uit de mouwen kunnen steken en hun hersens kun nen gebruiken. Dit is de jeugd waaraan Nederland nu en in de toekomst behoefte heeft. De jeugd waarvan pater De Greve spreekt is een jeugd waaraan ons land geen behoefte heeft. Dat is een jeugd zoals die eens door de demo cratie gekweekt en vergiftigd werd. Vergiftigd door plat materialisme en internationalisme, door zgn. humane leuzen,kwistig rondgestrooid door lieden die geen verantwoordelijk heidsgevoel bezaten en de belangen van hun volk daardoor niet achtten. ■Slechts dan kan ons land vernieuwd worden indien de jeugd weer wordt een gezonde jeugd, een jeugd met idealen en verantwoordelijkheidsge voel, een jeugd die wil werken en strijden. Slechts dan zal ons volk weer worden een volk met grote mo gelijkheden en zal het stérk kunnen zijn, onafhankelijk en vrij. SCHR. van de Sauer hevige afweergevechten met de Amerikanen, die met krachtige steun der luchtmacht aanvielen. Onze forma ties vernietigden veertien vijandelijke tanks, doch konden ondanks verbitterd verzet niet verhinderen, dat de vijandin enkele plaatsen binnendrong. Om het front te verkorten werd de in de richting van Houffalize vooruitspringende bocht in onze stellingen zonder vijandelijke druk op van tevoren gereedgemaakte stellingen teruggetrokken. Onder de druk van onze concentrische aanvallen van de bruggenhoofden over de Rijn uit ten noorden van Straatsburg en uit de Beneden Vogezen stortte het Ame rikaanse front ten noorden en ten oosten van het bos van Hagenau ineen. De vijand trok zich in de richting van de Moder-sector terug. In een scherpe ach tervolging veroverden onz$ troepen de ten noorden van deze sector gelegen ves tingen der Maginot-linie en bevrijdden zij een omvangrijk gebied oude Duitse bodem. Talrijke plaatsen, waaronder Niederbronn, Reichshofen, Woerth en Froeschweiler wer den op den vijand veroverd, ook het bos van Hagenau is voor het grootste deel in onze handen. Vijandelijke tegenaanvallen vanuit Bischweiler mislukten. In het gebied van Mühlhausen wissel den eigen en vijandelijke aanvallen elkaar af, zonder dat de toestond belangrijk ver anderde. In het gebied van Thann werd de aanvallende vijand uiteengeslagen. Van het front in Midden-Italië- worden geen noemenswaardige gevechten gemeld. Benden-oorlog In Kroatië zijn succesvolle operaties gaande tegen sterke bendengroepen ten noordwesten van Serajewo. Het gebied van T- ->vnlk werd gezuiverd. In de Puin-sector en aan het Syrrnie-front tussei Druia-sA Donau aanvallende benden worden terug geslagen. Luchtoorlog Anglo-Amerikaanse terreurbommenwer- pers vielen gisteren overdag en 's nachts Rijnlands-Westfaals gebied, alsmede dichtbij het front in het westen gelegen gebieden aan. Er ontstond schade in woonwijken vooral in Gelsenkirchen. Luchtdoelartillerie van de luchtmacht schoot zestien vijandelijke vliegtuigen, bijna uitsluitend viermotorige bommen werpers, neer. Het vergeldingsvuur op GrooLLonden duwt voort. Duitse tegenmaatregelen ten oosten van Breslau Hospitaal+reinen beschoten Uit liet Hoofdkwartier van den Führer maakt het opperbevel van de Weermacht op 24 Januari bekend: „De aanval ten zuidwesten van Budapest won ook gisteren doeltref fend door formaties der luchtmacht gesteund en na het afweren van vrij sterke vijandelijke tegenaanval len verder terrein in noordelijke richting. Tussen de noordelijke grens van Slowakije en de Weiohsel werden de tot in het gebied van Makow door gedrongen bolsjewisten in het ge bergte opgevangen. In Opper-Silezië mislukten Sow'et- doorbraakpogingen aan 'de oostelijke rand van het industriegebied." De vijandelijke druk op de noordelijke rand en op de Oder tussen Mosel en Brieg nam toe. Hevige gevechten weeden in deze frontsector vooral om Gleiwitz en Oppeln. Gevechten bij Posen In het strijdgebied ten oosten van Breslau wierpen vastberaden tegenaan vallen van onze formaties de Bolsjewis ten uit verscheidene plaatsen. Uit het gebied ten oosten van Sehieratz baanden zich sterke onderdelen van de in de diep te van het slagveld gebleven Duitse strijdkrachten al vechtende de weg vrij r.aar de bevolen linie. Leiding en troe pen hebben hier in de heldhaftige ge vechten onder de moeilijkste omstandig heden schitterende prestaties geleverd:. Bij Kalisch, Posen en aan het kanaal van Bromberg duren de verbitterde ge vechten voort. Insterburg verloren In het westelijke deel van Oost-Pruisen drong de vijand ondanks het taaie ver zet van onze divisies in noordelijke en noord-oostelijke richting tot in de gebie den ten zuiden van Elbing en Mohrungea DEN HAAG, 26 Jan. De Secretaris- Generaal van het departement van Land bouw en Visserij deelt mede, dat voor het tijdvak van 28 Januari tot en met 10 Fe bruari a.s. de bonnen 306 en 397 elk wor den aangewezen voor het kopen van vier rantsoenen brood; bon A 351 voor het kopen van 2 rantsoenen brood of bloem en bon B 351 voor het kopen van 3 rantsoenen brood of bloem of 250 gram kindermeel of voedingssuiker. Daar de mogelijkheid be staat, dat in enkele officiële bonnenlijsten deze verlaging nog niet tot uitdrukking komt, wordt de aandacht er op gevestigd, dat de voor brood aangewezen bonnen der halve voor veertien dagen in plaats van voor zeven dagen worden geldig verklaard. Wij ontvingen hierop de volgende toe lichting: De bevolking van het westen van het land is, sedert de beperkte voorraden zijn uitgeput, voor de voedselvoorziening vrij wel aangewezen op de aanvoer van levens middelen uit het noord-oosten van het land. Men weet, dat deze aanvoer met grote moeilijkheden te kampen gehad heeft en nog steeds heeft, hoewel met de stichting van de Centrale Rederij Voed selvoorziening de organisatie van het ver voer kon worden verbeterd. De' laatste tijd evenwel heeft de vorst een stagnatie in de aanvoer veroorzaakt, die, nu de tempe ratuur laag blijft, de voedselpositie nog ernstiger maakt. Zo liggen b.v. 1200 ton graan bij Staveren ingevroren. De aanvoer per schip in de week van 15 tot 21 Jan. was weliswaar hoger dan die in de week van 814 Januari, doch dit was toe te schrijven aan het vrijkomen van enige slepen, die in het ijs vastzaten. In de week welke op 22 Januari aanving, kwam in het westen echter niets aan uit het noord- oosten van het land. Het Rijksbureau voor ae voedselvoorziening in oorlogstijd ziet zich dan ook genoodzaakt mede te delen, dat met ingang van de nieuwe distributie- periode op 28 Januari a.s. het toch al dras tisch verlaagde broodrantsoen moet wor den gehalveerd. Met ingang van die datum zal het broodrantsoen derhalve 500 gram per persoon en per week bS^tStSt^ni Ter toelichting van deze noodmaatregel kan nog dienen, dat bij de bestaande dors- capaciteit in het westen des lands slechts de helft wordt verkregen van het geen nodig is voor het huidige brood rantsoen, zodat, nu de aanvoer per schip uit het noord-oosten van het land ge stagneerd is, tot halvering moet worden overgegaan, hoe moeilijk het ook moge zijn onder de tegenwoordige noodtoestand tot deze stap te besluiten. Men begrijpt wel, dat de stagnatie ook voor de aan voer van aardappelen geldt. Als enige compensatie zal voor een aantal plaat sen in het westen des lands per persoon 250 gram peulvruchten beschikbaar wor den gesteld. >,n) de 51 2 •ood ngs- :len. ari: elk; r of gr. 278, gr. kof- 1de- ei> nts. lam lees it) 243 if 1 rin- rin- 226, ,en- Brv. nts. ilen sijn be- ige- >on nal iet m- an- kt, en ar, door. In het oostelijke deel van Oost- Pruisen hebben zioh de gevechten naar de Masoerische meren verplaatst. Inster- burg ging na hevige straatgevechten ver-, 7 loren. Aan de Pregel en aan de Deime i werden overzetpogingen der Bolsjewisten afgeslagen. In Koerland gingen de Sowjets na krachtige voorbea'eiding door de artillerie met het zwaartepunt ten zuidoosten van Libau alsmede ten zuiden van Fi-auen- burg en noordwestelijk van Dobien met talrijke infanteriedivisies en pantserwa gens tot de aanval over. De vijandelijke stormloop stortte door de standvastigheid van de daar in de strijd geworpen troe pen ineen. In zware gevechten werden 101 Sowjettanks vernietigd. De gevechten in ,het Westen Pn het westen mislukte tussen Roer mond en Geilenkirchen opnieuw het me rendeel der Engelse aanvallen. Alleen bij Reinsberg drukte de vijand onze linies terug. Ket aantal der in het Roer-brug genhoofd sedert het begin van de Engelse aanvallen stukgeschoten tanks is tot 150 gestegen. Tijdens hun sterke van het noorden en westen uit ondernomen aanvallen konden de Amerikanen gisteren in het totaal ver nielde St. Vith binnendringen. Op ons front ten zuidwesten van St. Vith en aan de Clerf-sector ondernomen vijandelijke aanvallen mislukten. In het gebied van Vianden, waar de vijand met geconcen treerde strijdkrachten de gehele dag tot veertien maal toe aanviel, zijn hevije ge vechten o mplaatsen gaande. Tussen Reipertsweiler en Hagenau drongen onze troepen tot aan de Rot.h- en Modei'-sector door en "kuiverden zij het gebied ten noorden hiérvan van vilande lijke troepen. Ook het bos van Hilgenau werd over zijn'gehele oppervlakte door getrokken. Een vijandelijks aanval uit Schlettstadt werd afgeslagen, in hpf ge bied van Rappoltsweiler zijn hevige af- weergeveclitcn met de daar aanvallende' Amerikanen ontbrand. en en i.s. en ïgt an m- ■ur en In de Jg, an, an, •n- en ,.s. iet ie- n- se n- is ,ie de ve de ;al et a- ,t- it j- m Is a- 1© ,1- r- m a- :n •ij ie ig 3- e- d ;e i- ;1- a, i- it d, n it le n e- ie le er P.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1