NOORD-HOLLAND m Watdoenwijnu? ER Voortgezette doorbraakpogingen in Oost-Pruisen 147e JAARGANG No. 12 DAGBLAD VOOli Dinsdag 30 Jan. 1945 ïaak- :ekering K ET- 1MA 1 Luchtaanval op Palembang Hevige straatgevechten in Bromberg Sow|ets naderen Konings bergen Zware gevechten weerszijden van Koningsbergen Oproep van General- oberst Guderian Frans-Amerikaanse besprekingen htje Joed kun- Adres: 4AKER, lek. spoelbak, IR, Mee- I gemengd punnende 1 jaar ?ORREN, [risen. an hen diverss pij deze I wij door |ker om. |et meer snoeien DRUIF, lors- banmolen. tlooerdijk, PLEVIER, intje nnetje 33. Alkm. PUIS eiland, in [■boerderij van vee li h.a. •den) J. rtensbrug onder no. dit blad 14 15 -winter- een zw. m. 50— koop), 1 eumlamp 7 treden, 3HUTTE, oorn. HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. Tijdelijke redactiebureaux N.V „DE ARBEIDERS PERS" HEKELVELD 15, AMSTERDAM-C. TEL. 38811, TOESTEL 58. Uitgave Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C9. Bureaux te Alkmaar, Den 1 "der, Scliagen, Hoorn, B< erwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. surantie- no 1845. laandam. 2=1 BI 28 Jan. een - •oot en REDO snel- hter. irmaties s. ALE. f INK igel. 'S-GRAVENHAGE, 28 Jan. Naar wij vernemen zijn dezer da gen enige levensmiddelentrans porten per spoor naar de grote steden in het Westen gebracht. Met het oog op het dichtvriezen der scheepvaartwegen en de daar door ontstane noodtoestand, heb ben de Duitse spoorwegarbeiders deze transporten verricht, opdat ten minste de centrale keukens der grote steden een zekere aan voer krijgen. Duitse hulp voor de grote steden in het Westen. Inderdaad lezers, dit is de strekking van het bovenstaande bericht. Natuurlijk zullen er ook nu weer tal van lieden zijn, die achter deze mededeling, die men ons van officiële zijde deed toekomen, een vuiltje zoeken en die van mening zul len. zijn, dat men een fuik heeft op gezet waarin de argeloze Nederlandse spoorwegman moet zwemmen, opdat de Bezettende Macht eindelijk eens persoonlijk met hem kan afrekenen. Wij vragen ons af of het in het be lang van het Nederlandse volk is, dat deze zwartzieners blijven doorgaan op de weg die zij onder aanvoering van hun illegale lijfblad sedert Mei 1940 zijn ingeslagen? Het is toch in de huidige omstan digheden ons aller belang, dat wij ons als één man op de problemen werpen, die zijn gerezen door de stillegging van het verkeer en daarbij de helpen de hand aanvaarden, die de bezetting ons thans reikt. Iedere andere hou ding is verraad aan het eigen volk. Het is een ieder bekend, dat velen blijven staren op de fouten en verkeerde dingen, die hier te lande in de afgelopen jaren gebeurd zijn en die geen enkele fatsoenlijke Duitser zal ontkennen. Wij weten allen, dat een bezetting voor een volk als het onze, dat geen slaventype is; 'als een loden last drukt, doch nu de nood het hoogst is en de Duitse Overheid bij monde van den Rijkscommissaris ons de nodige hulp heeft verzekerd en daarvan ook daadwerkelijk doet blij ken, zoals in bovenstaand bericht tot uiting komt, nu is voor iedere Neder lander de tijd gekomen om .alle ille gale aansporingen ten spijt, de on verzoenlijkheid op te geven en de han den uit de mouwen te steken. Laat de politiek rusten. Van poli tiek kunnen wij niet eten. Noch in letterlijke noch in figuurlijke zin. Dat hebben de dolle dagen in September ons wel duidelijk laten zien. Er moet thans eendrachtig gehan deld worden, waarbij speciaal onze spoorwegmannen het voorbeeld die nen te geven. Want zij zijn het die door hun inzet honderden en hon derden volksgenoten van een zekere ondergang kunnen redden. Wij mogen van de Bezettende Macht verwach ten, dat zij de spoorwegmannen aan de middelen helpt om hun werk te verrichten. De daad is thans aan ons. Het belang van onze kinderen eist, dat er ten spoedigste Nederlandse treinen met Nederlands personeel gaan rijden om het noodzakelijkste aan te voe ren, dat thans ontbeerd wordt. Laat u slechts beïnvloeden door uw gezond verstand, werpt alle ballast, waarmede men u van zekere zijde tracht te bezwaren, af. Slechts als u uw plicht kent, spoorwegmannen, zullen honderden en honderden van de hongerdood gered worden. Dat God u bij uw beslissing leiding moge geven is de bede van een lij dend volk. Schr. Het Keizerlijke Hoofdkwartier deelde heden mede: „Op de ochtend van 25 Januari hebben ca. 120 vijandelijke vliegtuigen, die van vliegdekschepen waren opgestegen, de sector Palembang op Sumatra aangeval len. Onze strijdkrachten in de lucht en op de begane grond wikkelden de vijan delijke aanvallers in een gevecht en scho ten meer dan 78 toestellen omlaag. Van onze vliegtuigen zijn 14 nog niet terug gekeerd. De schade, die aan onze instal laties op de grond is aangericht, is gering." Uit het Hoofdkwartier van den Fiih rer maakte het Opperbevel van de Weer macht op 28 Januari bekend: In Hongarije viel de vijand met sterke strijdkrachten tussen de Donau en het Plattenmecr in noordelijke richting en van het gebied ten westen van Boedapest uit in zuidelijke en zuidwestelijke richting aan. Hij werd in zware gevechten afgeslagen, waarbij 131 tanks werden stukgeschoten. Het garnizoen van Boedapest houdt stand in het westelijke deel der stad, ondanks voortge zette aanvallen der bolsjewisten. Aan weerszijden van de bovenloop der Weichsel werden hevige vijandelijke aanvallen afgeslagen of opgevangen. Aan de Oder wei-den tussen Cosel en Breslau talrijke bolsjewistische aanvallen afgeslagen en verscheidene vijandelijke bruggenhoofden weggenomen of inge krompen. Bij Steinau won de vijand on danks hardnekkige tegenstand op de wes telijke oever van de Oder terrein. De be zettingen van Lissa, Posen en Scïmeide- mühl sloegen vrij sterke aanvallen der bolsjewisten af. Aan het Obrafront leef de de gevechtsactiviteit op. In het gebied ten noorden van de Netze en ten noor den van Bromberg drongen de Sowjet- Russen verder -naar het noorden en noordwesten op. Vijandelijke aanvallen op Thorn werden afgeslagen. Aan de benedenloop van de Weichsel ontstonden wisselvallige gevechten. De stad Marienburg wordt tegen hevige vij andelijke aanvallen in bezit gehouden. De aanval uit het westelijke gebied van Oost- Pruisen op de flank van het naar Elbing doorgestoten vijandelijke tankleger drong door tot in de nabijheid van Preussisch- Holland. In het verloop daarvan vernie tigde de Nedersaksische 131e divisie infan terie gisteren 47 Sowjetrussische tanks. Tegen het zuidelijke en oostelijke front van Oost-Pruisen duurt de vijandelijke druk voort. Aan weerszijden van Konings bergen zijn zware gevechten met binnen gedrongen vijandelijke strijdkrachten aan de gang. Het bruggenhoofd Memel werd na grondige verwoesting van alle militair belangrijke installaties, in het bijzonder van de haven, ontruimd. Aan het Koerlandse front zijn de aan vallen der Sowjetrussen geluwd. Ten zui den van Prauenburg deed de vijand krachtiger aanvallen, maar werd afgesla gen. Formaties slag- en jachtvliegtuigen 'brachten ook gisteren in de strijdgebie den van de winterslag in het oosten den vijand zware verliezen toe aan mensen en materiaal. In het Opper-Silezische industriegebied kon de vijand met gebruik van sterke strijdkrachten in Kattowitz en Beuthen binnendringen en van het gebied van Gleiwitz uit in zuidoostelijke richting ter rein winnen. Onze verdediging aan de Oder, in welker gelederen eenheden der Volkssturm met succes strijden, verhin derde tussen Oosel en Glogau nog steeds het vormen van grotere vijandelijke brug genhoofden en sloeg de aanvallende bols jewisten in heen- en weergolvende aan- vals- en afweergevechten op talrijke plaat sen terug. Ook vijandelijke aanvallen op het stellingssysteem voor Breslau met het zwaartepunt aan het noordelijke front bleven zonder resultaat. Posen, Schneidemühl en Thorn worden door de garnizoenen tegen heftige aanval len met succes verdedigd. In Bromberg zijn gevechten om de huizen in het noor delijke deel der stad gaande. Over de Netze en het kanaal van Bromberg heen drong de vijand, ondanks taai verzet, ver der in noordelijke en noordwestelijke richting op. Aanvallen op onze bruggen hoofden aan de benedenloop van de Weichsel mislukten. In Marienburg wordt verbitterd om de burcht gestreden. In Oost-Pruisen zette de v,fand zijn doorbraakpogingen aan weerszijden van de Pregel met sterke strijdkrachten voort en naderde ondanks het verzet van onze dapper strijdende troepen het oostelijke en noordelijke front van de verdedigings gordel van Koningsbergen. In de zware gevechten werden 47 tanks vernietigd, waarvan 40 door het pantsercorps „Her mann Goring". Op de vijfde dag van de afweerslag in Koerland nam de kracht der aanvallen als gevolg van de zware verliezen van den vijand af. Zijn doorbraakpogingen naar Libau en Frauenburg bleven zonder resul taat, 26 tanks werden vernietigd. Sterke formaties Duitse slagvliegtuigen en jagers mengden zich in de winterslag in het oosten, stelden 29 tanks buiten ge vecht, vernielden 675 gemotoriseerde en bespannen voertuigen, alsmede 28 stuk ken geschut en brachten vooral bij aan vallen in scheervlucht op infanteriecolon- nes den Sowjets zware, bloedige verliezen toe. In het westen ondernamen de Engelsen gisteren aan de Roer tussen Roermond en Linnich, slechts vrij zwakke aanvallen. Zij werden reeds in het voorbereidende stadium doeltreffend door onze artillerie bestreden en bleven zonder resultaat. Ook in de sectoren van St. Vith en ten noordwesten van Wiltz sloegen onze troe pen de aanvallende Amerikanen terug of brachten hen in het hoofdgevechtsterrein tot staan. Ten zuidoosten van Remich duren de plaatselijke gevechten voort. Een vijandelijke tankaanval werd door artil lerievuur uiteengeslagen. In de Elzas handhaaft de vijand zijn sterke druk in het gevechtsgebied ten zuidoosten van Rappoltsweiler en ten noordwesten van Mühlhausen. Gisteren overdag heerste boven het wes telijke Duitse rijksgebied slechts geringe vijandelijke activiteit van laagvliegende vliegtuigen. In de vooravond drongen enkele Britse storingsvliegtuigen tot de Rijkshoofdstad door. Ons vergeldingsvuur op Londen duurt voort. Uit het Hoofdkwartier van den Fiihrer maakt het Opperbevel van de Weermacht op 29 Jan. bekend: „In Hongarije duren felle afweerge vechten tussen het Plattenmeer en de Donau en in het westelijk deel van Boe dapest voort. 33 vijandelijke tanks werden hierbij vernietigd. Aan weerszijden van de bovenloop van de Weichsel en in het Oppersilezisohe in dustriegebied zijn onze troepen in zware strijd gewikkeld tnet sterke Sowjet-Rus- sische formaties, die verder terrein kon den winnen. Een tegenaanval uit het ge bied Rybnik wierp de vijandelijke voor hoeden ver naar het noordoosten terug. In het westen zijn aan ons Maas bruggenhoofd ten oosten van Geer- truidenberg opnieuw gevechten met Canadezen aan de gang. Bij hevige sneeuwjacht sloegen onze troepen aan de Roer aanvallen van de Engelsen af. Alleen in St. Odilienberg ten zuidoosten van Roermond kon de vijand na zware ge vechten om de huizen binnendrin gen. In het gebied ten noordoosten van St. Vith, bij Vianden en ten zuidoosten van Remich werden vrij sterke aanvallen der Amerikanen in ons hoofdgevechtsterrein opgevangen. In de Elzas zijn alle vijandelijke aan vallen on onze stellingen in de Rotz-sec- tor in het geconcentreerde artillerievuur of door tegenaanvallen mislukt. Tussen Schlettstadt en Kolmar zijn de aanvallen van den vijand over de 111 versterkt en hebben geleid tot het verlies van Drusen- heim. Bij Sennheim en Thann bleven aanvallen van den vijand vruchteloos. Voor de westkust van Noorwegen heb ben Duitse torpedojagers in het artillerie gevecht met een formatie Britse kruisers een der kruisers in brand geschoten en hem bovendien door verscheidene voltref fers zwaar beschadigd. Onze torpedoja gers vervolgden him route. Bij Anglo-Amerikaanse terreuraanval- len op het westelijke Rijksgebied ont stond gisteren overwegend schade in woonwijken van Keulen en Dortmund. In de afgelopen nacht wierpen Britse ter- reuryliegers bommen op Stuttgart. Bo vendien werd de Rijkshoofdstad door snelle gevechtsvliegtuigen aangevallen. Nachtjagers en luchtdoelartillerie schoten 21 viermotorige bommenwerpers omlaag. Uitnodiging voor Teheran De sjah van Iran heeft volgens Reuter uitnodigingen gericht tot Churchill, Roosevelt en Stalin hun komende samen komst wederom in Teheran te houden, waartoe hij verscheidene paleizen be schikbaar stelt. Sjoebasjitsj afgetreden Naar Radio Londen meldt, heeft de hardnekkige weigering van koning Peter, het accoord tussen Tito en Sjoebasjitsj te erkennen, heden geleid tot het aftre den van de regering-Sjoebasjitsj. De soepcommissie In Hoorn zitten en zaten de grote mannen, of zij, die zich verbeelden grote mannen te zijn. Daar leefde en arbeidde om een enkel voorbeeld te noemen eenmaal een Jan Pie- tersz. Coen, voor zover hij niet elders het zwaard hanteerde en zwartjes bang maakte. In Hoorn zitten en zaten ook de grote literatoren van het lieve vaderland. Ik zou hen bij name kunnen noemen, maar ik doe dat niét, teneinde geen ongewenste ijdelheid op gang te brengen. Maar daar kan men nu vandaag In de krant lezen, dat in Hoorn een... soepcommissie ingesteld is! Hoort zo iets nu bij het fiere Hoorn? Het lijkt mij voor de leden van die commissie toch allesbehalve pleizierig wanneer zij zich bekend moeten maken en dan bijvoorbeeld zeggen moeten: „Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Jansen, ik ben lid van de soepcommissie!" Een spotvogel zou al licht op het denkbeeld kunnen komen dien Jansen, ter onderscheiding van andere Jansens, den „soep-Jansen" te noemen. En het is geen eer wanneer je zo aangeduid wordt. Het herinnert mij aan een leraar, dien wij vroeger op de HBS hadden; de man kon geen les geven, wist weinig af van het vak, dat hij doceren moest en werd bijge volg verachtelijk... den soepleraar ge noemd! En nog niet zo heel lang ge leden schreef mij een lezer, die het nooit met mijn stukjes eens is, dat hij mij een soepjournalist vond. Wat mj natuurlijk niet als een complimentje bedoelde. En nu is in Hoorn officieel en plechtig een soepcommissie geïnstal leerd. Laten wij hopen, dat die soep- commissie geen... soepcommissie zal blijken te zijn! OVIDIUS. In een oproep tot de soldaten van het Oostelijk front zegt de chef van den Duitsen gencralen staf, General- oberst Guderian: „Laat u niet in de war brengen door het prijsgeven van terrein. De leiding volgt een duidelijk plan, zij heeft volgens de berichten alle for maties in de hand. Er zijn geen ge heime formaties, divisies of korpsen in handen van de Bolsjewisten geval len. Van de midden-Weichsel marche ren als trekkende ketels onze divisies naar het westen. Haar voorhoeden hebben reeds de nieuwe opvangstellingen bereikt. Tegelijkertijd rollen van alle kanten versterkingen aan. De strijd met de dreigende vijandelijke offensieve strijdkrachten zal beginnen op het moment, dat deze opmars geëindigd is. Het tijdstip voor de tegenaanval bepaalt de leiding". Mannerheim treedt af Volgens een door Reuter gepubliceerd bericht uit Stockholm aan de „New York Times" zou veldmaarschalk Mannerheim. voornemens zijn af te treden na de par lementsverkiezingen in Maart. Zijn opvol ger zal, naar in welingelichte kringen te Helsinki verluidt, de huidige minister* president Juho Paasikivi zijn. Manner* heim beschouwt zijn missie als president van de Finse republiek thans als voltooid en wil zich na de verkiezingen in Maart uit het politieke leven terugtrekken. Naar Reuter Zondagavond officieel uit Parijs meldde hebben op de Quai d'Orsay in een hartelijke atmosfeer FransAme rikaanse besprekingen plaatsgevonden als voorbereiding voor de driemogendhedenr conferentie. Er bestaat hoop dat deze be sprekingen tussen De Gaulle en „een hogen geallieerden diplomatieke vertegen woordiger" in officiële Franse kringen als buitengewoon nuttig beschouwd zullen worden. Zij hebben gediend om een „klein aantal misverstanden aan beide zijden" uit de weg te ruimen. Bovendien hoopt men, dat deze gedachtewisseling de weg heeft gebaand voor een volledige deelne ming van Frankrijk aan toekomstige conferenties der grotere geallieerden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken; Bidault. heeft Zondag op eenmiddagrecep- tie ter ere van den „hogen geallieerden vertegenwoordiger" het voorzitterschap waargenomen. Van Franse zijde waren De Gaulle en een aantal zijner ministers aan wezig.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1